Инструкция для JVC XL-PG37SL RU, XL-PV370SL RU, XL-PG57SL RU

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

INSTRUCTIONS

ИНСТРУКЦИИ ПО

ЭКСПЛУАТАЦИИ

PŘĺRUČKA K OBSLUZE

HASZN

Á

LATI UTAS

ĺ

T

Á

SA

XL-PG37SL /XL-PG57SL /
XL-PV370SL

PORTABLE CD PLAYER

ПОРТАТИВНЫЙ ПРОИГРЫВАТЕЛЬ КОМПАКТ-ДИСКОВ
PŘENOSNÝ CD PŘEHRÁVAČ
HORDOZHATÓ CD-LEJÁTSZÓ

LVT0822-009A [EV]

MODE

A.S.P

.

PR

OGRAM

DC IN

4.5V

VOLUME

OPEN

Cover 1-4 New

27.06.02, 18:13

3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 41
  PORTABLE CD PLAYER ПОРТАТИВНЫЙ ПРОИГРЫВАТЕЛЬ КОМПАКТ-ДИСКОВ PŘENOSNÝ CD PŘEHRÁVAČ HORDOZHATÓ CD-LEJÁTSZÓ XL-PG37SL /XL-PG57SL / XL-PV370SL M A R G O PR E D . .P O .S M A OPE N ME DC IN 4.5V VOLU INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ PŘĺRUČKA K OBSLUZE HASZNÁLATI UTASĺTÁSA LVT0822-009A [EV] Cover
 • Страница 2 из 41
  Предупреждения, меры предосторожности и другое Upozorněni Figyelmeztetések, elóírások és egyébek DANGER ADVARSEL INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN AND INTERLOCK DEFEATED. AVOID DIRECT EXPOSURE TO BEAM. USYNLIG LASERSTRÅLING VED ÅBNING, NÅR SIKKERHEDSAFBRYDERE ER UDE AF FUNKTION. UNDGÅ UDSÆTTELSE
 • Страница 3 из 41
  1. TŘĺDA 1 LASEROVÉ VÝROBKY 2. NEBEZPEČĺ: Neviditelné laserové záření v případě otevření a selhání nebo překonání zámků. Vyvarujte se přímé expozici zářeni. 3. UPOZORNĚNĺ: Neotvírejte vrchní kryt. Přístroj neobsahuje žádné součástky, které by mohl opravit sám uživatel, veškeré opravy přenechte
 • Страница 4 из 41
  ВНИМАНИЕ • Во избежание перегрева аппарата не загораживайте вентиляционные отверстия (при блокировке вентиляционных отверстий тепло из аппарата не выходит, и он перегревается). • Не ставьте на аппарат источники освещения с открытым огнем, например, зажженные свечи. • При замене батарей нужно
 • Страница 5 из 41
  Vážený zákazníku Tisztelt Vásárló! Dûkujeme Vám, Ïe jste zakoupil tento v˘robek JVC. Pfieãtûte si, prosím, pozornû tyto pokyny pfied zapoãetím provozu, abyste zajistili optimální v˘kon a del‰í Ïivotnost pfiístroje. Köszönjük, hogy JVC terméket vásárolt. A készülék optimális teljesítményének és
 • Страница 6 из 41
  Органы управления Портативный проигрыватель компакт-дисков A Кнопка воспроизведение / пауза (3/8) B Кнопка остановка / выключение питания (7) C Кнопки пропуск / поиск (4, ¢) D Кнопка MODE E Кнопка A.S.P. (противоударная защита EX) F Кнопка PROGRAM G Дисплей H Гнездо для наушников ( ) I Регулятор
 • Страница 7 из 41
  Umístění ovládacích tlačítek A vezérlő nyomógombok elhelyezése Přenosný CD přehrávač Hordozható CD-lejátszó A B C D E F G H I A B C D E F G H I J J K L M Tlaãítko Pfiehrávání/pauza (3/8) Tlaãítko Stop/vypnout (7) Tlaãítka Pfieskoãit/hledat (4, ¢) Tlaãítko REÎIM (MODE) Tlaãítko A.S.P. (Ochrana proti
 • Страница 8 из 41
  Подключение питания A В случае использования перезаряжаемых или сухих батарей обратитесь к техническим характеристикам (стр. 36), где представлен срок их службы. Использование перезаряжаемых батарей Перед использованием перезаряжаемых батарей BN-R1211 их следует предварительно зарядить. Более
 • Страница 9 из 41
  Příprava napájení Árammal való táplálás előkészítése Informace o provozní dobû pfii pouÏití akumulátorÛ nebo such˘ch baterií získáte v technick˘ch datech (strana 37). Použití akumulátorů Pfied pouÏitím akumulátorÛ BN-R1211 se ujistûte, Ïe jsou nabité. Informace viz „Pfii nákupu akumulátorÛ“ na stranû
 • Страница 10 из 41
  Подключение питания A Использование адаптера переменного тока @ ? Подключите АС адаптер, входящий в комплект поставки. a b c d = Гнездо DC IN (DC IN 4.5 V Правая сторона аппарата Адаптер переменного тока Розетка питания ) Примечание: Когда подключается адаптера переменного тока, данный аппарат
 • Страница 11 из 41
  Příprava napájení Árammal való táplálás előkészítése Použití střídavého adaptéru A váltóáramú adapter használata Pfiipojte dodan˘ stfiídav˘ adaptér. Csatlakoztassa a váltóáramú adaptert a Konektor stejnosmûrného vstupu (DC IN 4.5 V ) b Prav˘ panel pfiístroje c Stfiídav˘ adaptér d Stfiídavá síÈová
 • Страница 12 из 41
  Функция предотвращения случайного включения (Режим Hold) Данная функция используется для предотвращения включения аппарата от случайного непродолжительного нажатия на кнопку. Функция предотвращения случайного включения используется для: M A R G E D . .P .S O • Предотвращения случайного включения
 • Страница 13 из 41
  Funkce bránící náhodné činnosti (Režim Hold) Véletlenszerű tevékenységet megakadályozó funkció (Hold üzemmód) Tato funkce zpÛsobí, Ïe pfiístroj ignoruje krátká náhodná stisknutí tlaãítka. Funkce bránící náhodné ãinnosti chrání pfied následujícími pfiípady: • Náhodné zapnutí pfiístroje (coÏ mÛÏe
 • Страница 14 из 41
  4 Последовательное воспроизведение 6 . M A R G O PR E D .S O M .S A Основной режим воспроизведения 1, 2 Надежно вставьте штекер в гнездо. 3 Нажмите OPEN 3, чтобы открыть крышку. OPE N 3 1,2 a Лицевой стороной вверх. Надавите на область вблизи центрального отверстия диска, для того чтобы он прочно
 • Страница 15 из 41
  Sekvenční přehrávání Folyamatos lejátszás Základní pfiehrávání FŒ lejátszási mód 1, 2 Pevnû zapojte zástrãku do zdífiky. 3 Stisknûte OPEN 3, abyste otevfieli víko, a vloÏte disk. 1, 2 3 a Popisek musí b˘t nahofie Stisknûte oblast kolem stfiedového otvoru disku, dokud nezaklapne do správné polohy. b
 • Страница 16 из 41
  Последовательное воспроизведение Основной режим воспроизведения P R R G O A E . .P D O .S M A M Для паузы воспроизведения Нажмите во время воспроизведения. Снова нажмите для возобновления воспроизведения. Для остановки воспроизведения Stop mode Нажмите во время воспроизведения. a Общее число
 • Страница 17 из 41
  Sekvenční přehrávání Základní pfiehrávání Folyamatos lejátszás FŒ lejátszási mód Zastavení pfiehrávání A lejátszás megszakítása Stisknûte bûhem pfiehrávání. Znovu stisknûte, abyste pokraãovali v pfiehrávání. Lejátszás közben nyomja meg a gombot. Újra nyomja meg a gombot, ha a lejátszást folytatni
 • Страница 18 из 41
  Другие способы воспроизведения A Воспроизведение с пропуском 1 2 Найдя фрагмент с помощью кнопок 4 или ¢ , его можно сразу воспроизвести. Подготовка: установите аппарат в режим остановки. (См. стр. 14.) Выполните пункты 1–2. В пункте 1 выберите желаемый фрагмент. Для справки: A E R G O PR D . .P O
 • Страница 19 из 41
  Další metody přehrávání A lejátszás egyéb módjai Přehrávání napřeskáčku Léptetéses lejátszásmód MÛÏete pfiehrávát kteroukoli stopu poté, co ji vyhledáte pomocí tlaãítka 4 nebo ¢. Bármelyik mısorszámot lejátszhatja, miután kikeresi a 4 ill. ¢ gomb segítségével. ElŒkészület: Állítsa a készüléket Stop
 • Страница 20 из 41
  Другие способы воспроизведения Программированное воспроизведение PROGRAM Можно запрограммировать до 20 фрагментов в любой последовательности, включая одинаковые. 1 Выполните пункты 1–5. = > PROGRAM 3 M A R G O PR E . .P D O .S M A OPE N ME DC IN 4.5V VOLU В пункте 1 нажмите PROGRAM во время
 • Страница 21 из 41
  Další metody přehrávání A lejátszás egyéb módjai Programové přehrávání Programozott lejátszás MÛÏete naprogramovat aÏ 20 stop v pofiadí podle va‰eho v˘bûru vãetnû opakování stejn˘ch stop. TetszŒleges sorrendbeli, maximum 20 mısorszámot tartalmazó programot készíthet, melyben az egyes mısorszámok
 • Страница 22 из 41
  Другие способы воспроизведения A MODE 1 Функция повтора Можно повторно воспроизводить один или все фрагменты. В пункте 1 в режиме воспроизведения или остановки нажимайте кнопку MODE до тех пор, пока не загорится индикатор повтора. В пункте 2 нажмите кнопку 6, если аппарат находится в режиме
 • Страница 23 из 41
  Další metody přehrávání A lejátszás egyéb módjai Funkce opakován Ismétlés MÛÏete opakovanû pfiehrávat jednu stopu nebo v‰echny stopy. Pfii kroku 1 bûhem pfiehrávání nebo v reÏimu zastavení stisknûte MODE, dokud se ner ozsvítí indikátor opakování. Egy mısorszám vagy az összes mısorszám ismételten is
 • Страница 24 из 41
  Противоударная защита EX A Индикатор ANTI SHOCK Indikátor ANTI SHOCK ANTI SHOCK jelzés B [Fully stored] [Полностью сохранены] [Memoria completa] [Maximální ochrana] [Buffergeheugen vol] [Memória feltöltés] Данная функция была разработана для обеспечения отличного качества звучания и защиты от
 • Страница 25 из 41
  Ochrana proti otřesům EX Tato funkce byla vyvinuta pro dosaÏení ‰piãkového v˘konu pro pfiípad pfieru‰ení zvuku vyvolaného otfiesy. Budete si moci vychutnat poslech hudby pfii bûhu (kromû prudkého bûhu). Této funkce je dosaÏeno pouÏitím vysoce v˘konného servoobvodu a tím, Ïe je audiozáznam ukládán do
 • Страница 26 из 41
  Использование пульта дистанционного управления (только XL-PG57SL) A HOLD B Пульт дистанционного управления может функционировать независимо от положения переключателя HOLD на аппарате. Как пользоваться пультом дистанционного управления C Подготовка: Отмените на пульте дистанционного управления
 • Страница 27 из 41
  Použití dálkového ovládáni (pouze XL-PG57SL) Dálkové ovládání mÛÏe b˘t uÏíváno bez ohledu na to, Ïe je pfiístroj v reÏimu hold. A távvezérlő használata (csak az XL-PG57SL típusú készüléknél) A távvezérlŒ használható függetlenül attól, hogy a készülék hold üzemmódban van-e vagy sem. Jak používat
 • Страница 28 из 41
  Использование аппарата с дополнительными аксессуарами Использование данного аппарата в автомобильной аудио системе В комплект XL-PV370SL входит автомобильный адаптер и автомобильный аудио кассетный адаптер. • Автомобильный адаптер (CA-R456 или CA-R457) • Автомобильный аудио кассетный адаптер
 • Страница 29 из 41
  Použití přístroje s doplňkovým příslušenstvím Použití přístroje s audiosystémem v automobilu XL-PV370SL se dodává s autoadaptérem a adaptérem pro autorádio s kazetov˘m pfiehrávaãem. • Autoadaptér (CA-R456 nebo CA-R457) • Adaptér pro autorádio s kazetov˘m pfiehrávaãem (CA-RC6) Pfiipojení k audiosystému
 • Страница 30 из 41
  О компактдисках A В настоящем аппарате можно использовать только компакт-диски, имеющую данную маркировку. Однако, продолжительное использование компактдисков необычной формы (в форме сердца, квадратных и т.д.) может привести к повреждению данного аппарата. Диски CD-R и CD-RW, записанные в формате
 • Страница 31 из 41
  Informace o kompaktním disku V tomto pfiístroji mÛÏe b˘t pouÏit pouze kompaktní disk s touto znaãkou. Opakované pouÏívání neobvykl˘ch tvarÛ CD (srdce, osmiúhelníky atd.) mÛÏe pfiístroj po‰kodit. Disky CD-R a CD-RW nahrané ve formátu audio CD je moÏno pfiehrávat, i kdyÏ nûkteré pfiehrány b˘t nemohou
 • Страница 32 из 41
  Меры предосторожности Перезаряжаемые батареи Примечание относительно перезаряжаемых батарей • Перезаряжать можно только батареи BN-R1211. • Если полностью заряженных батарей хватает на очень непродолжительное время, это значит, что срок их службы подходит к концу. Не используйте больше эти батареи.
 • Страница 33 из 41
  Upozornění Akumulátory Poznámka o akumulátoru • Pouze baterie BN-R1211 mohou b˘t nabíjeny. • KdyÏ energie dodávaná baterií vydrÏí pouze velmi krátkou dobu po nabití, znamená to, Ïe Ïivotnost baterií je na konci. Dále je nepouÏívejte. • Nabití dosud nabit˘ch baterií zkrátí jejich Ïivotnost. • KdyÏ
 • Страница 34 из 41
  Figyelmeztetés Újratölthető elemek • Csak a BN-R1211 típusú elemek tölthetŒek újra • Amennyiben az elemek a feltöltés után csak rövid ideig szolgáltatnak energiát, lejárt az élettartamuk. Ne használja tovább Œket. • A még le nem merült elemek feltöltésével rövidíti az élettartamukat. • Az elemek az
 • Страница 35 из 41
  Возможные неисправности Перед тем как позвонить в сервисный центр, сначала обратитесь к представленной ниже таблице и ознакомьтесь с возможными неисправностями и способами их устранения. Некоторые простые действия с вашей стороны могут помочь вам справиться с возникшей проблемой. Если вы
 • Страница 36 из 41
  Potíže a jejich odstranění Pfiedtím, neÏ budete poÏadovat opravu, zjistûte v níÏe uvedené tabulce, zda v ní nejsou moÏné dÛvody problému, se kter˘m jste se setkali. Jednoduchá kontrola nebo malé sefiízení souãástky mÛÏe problém vyfie‰it a obnovit správnou funkci. Pokud jste na pochybách ohlednû
 • Страница 37 из 41
  Hibakeresés MielŒtt szerelŒt hívna a meghibásodott készülékhez, tanulmányozza át az alábbi táblázatot, hátha megtalálja benne észlelt probléma okát. Egy egyszerı kontroll vagy egy alkatrész beállítása megoldhatja a problémát és a készülék újra jól fog mıködni. Amennyiben kétségei vannak valamelyik
 • Страница 38 из 41
  Технические характеристики Портативный проигрыватель компактдисков Тип : Проигрыватель компактдисков Система определения сигнала : Бесконтактный оптический звукосниматель (полупроводниковый лазер) Звукоснимающая система : 3-лучевой лазер Число каналов: : 2 канала (стерео) Диапазон частот : от 20 Гц
 • Страница 39 из 41
  Technická data Műszaki adatok Pfienosn˘ CD pfiehrávaã Hordozható CD-lejátszó Typ : Kompaktní CD pfiehrávaã Systém detekce signálu : Bezkontaktní optick˘ snímaã (Polovodiãov˘ laser) Systém snímání : 3 paprskov˘ laser Poãet kanálÛ : 2 kanály (stereo) Frekvenãní odezva : 20 Hz aÏ 20,000 Hz Kolísání a
 • Страница 40 из 41
  VICTOR COMPANY OF JAPAN, LIMITED V RU,CZ,HU Cover 1-4 New J 2 C 27.06.02, 18:12 0702SKMJOXOPE
 • Страница 41 из 41