Инструкция для KARCHER NT 65/2 ECO TC, NT 72/2 ECO TC

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

NT 72/2 Eco Tc / NT 65/2 Eco Tc

3

Índices

PT

Página

Colocação em funcionamento

6

Manual de instruçoes

43

Filiais da Kärcher

148

Dados técnicos / Esquema de ligações / Lista de pecas sobresselentes

149/150/151

Acessórios / Sistemas de Filtro

153/155

Antes da primeira colocação em funcionamento, ler atentamente. o manual de
instruções e as indicações de segurança nº5.956-249!
Este aparelho destina-se ao uso industrial, nomeadamente em hotéis, escolas,
hospitais, fábricas, lojas, escritórios e empresas de aluguer.

Ðßíáêåò ðåñéå÷ïìÝíùí

Ðßíáêåò ðåñéå÷ïìÝíùí

Ðßíáêåò ðåñéå÷ïìÝíùí

Ðßíáêåò ðåñéå÷ïìÝíùí

EL

EL

EL

EL

óåëßäá

óåëßäá

óåëßäá

óåëßäá

ÈÝóç óå ëåéôïõñãßá

6

Οδηγίες λειτουργίας

49

Áíôéðñïóùðåßåò 

 Kärcher

148

Ôå÷íéêÜ ÷áñáêôçñéóôéêÜ/Êõêëùìáôéêü äéÜãñáììá/áíôáëëáêôéêá

149/150/151

åîáñôÞìáôá / ÓõóôÞìáôá ößëôñùí

153/155

Ðñéí áðü ôçí ðñþôç èÝóç ëåéôïõñãßáò äéáâÜóôå ïðùóäÞðïôå

Ðñéí áðü ôçí ðñþôç èÝóç ëåéôïõñãßáò äéáâÜóôå ïðùóäÞðïôå

Ðñéí áðü ôçí ðñþôç èÝóç ëåéôïõñãßáò äéáâÜóôå ïðùóäÞðïôå

Ðñéí áðü ôçí ðñþôç èÝóç ëåéôïõñãßáò äéáâÜóôå ïðùóäÞðïôå
ôéò Ïäçãßåò ÷ñÞóçò êáé Õðïäåßîåéò áóöÜëåéáò. áñ. 5.956-249 !

ôéò Ïäçãßåò ÷ñÞóçò êáé Õðïäåßîåéò áóöÜëåéáò. áñ. 5.956-249 !

ôéò Ïäçãßåò ÷ñÞóçò êáé Õðïäåßîåéò áóöÜëåéáò. áñ. 5.956-249 !

ôéò Ïäçãßåò ÷ñÞóçò êáé Õðïäåßîåéò áóöÜëåéáò. áñ. 5.956-249 !
ÁõôÞ ç óõóêåõÞ åßíáé êáôÜëëçëç ãéá ôçí åðáããåëìáôéêÞ ÷ñÞóç, ð.÷. óå

ÁõôÞ ç óõóêåõÞ åßíáé êáôÜëëçëç ãéá ôçí åðáããåëìáôéêÞ ÷ñÞóç, ð.÷. óå

ÁõôÞ ç óõóêåõÞ åßíáé êáôÜëëçëç ãéá ôçí åðáããåëìáôéêÞ ÷ñÞóç, ð.÷. óå

ÁõôÞ ç óõóêåõÞ åßíáé êáôÜëëçëç ãéá ôçí åðáããåëìáôéêÞ ÷ñÞóç, ð.÷. óå
îåíïäï÷åßá, ó÷ïëåßá, íïóïêïìåßá, åñãïóôÜóéá, êáôáóôÞìáôá, ãñáöåßá êáé

îåíïäï÷åßá, ó÷ïëåßá, íïóïêïìåßá, åñãïóôÜóéá, êáôáóôÞìáôá, ãñáöåßá êáé

îåíïäï÷åßá, ó÷ïëåßá, íïóïêïìåßá, åñãïóôÜóéá, êáôáóôÞìáôá, ãñáöåßá êáé

îåíïäï÷åßá, ó÷ïëåßá, íïóïêïìåßá, åñãïóôÜóéá, êáôáóôÞìáôá, ãñáöåßá êáé
åôáéñåßåò äáíåéóìïý óõóêåõþí.

åôáéñåßåò äáíåéóìïý óõóêåõþí.

åôáéñåßåò äáíåéóìïý óõóêåõþí.

åôáéñåßåò äáíåéóìïý óõóêåõþí.

Indholdfortegnelser

DA

Side

Idrifttagning

6

Driftsvejledning

56

Kärcher agenturer

148

Tekniske data / Strømskema / Reservedelsliste

149/150/151

Tilbehør / Filtersystemer

153/155

Inden første idrifttagning skal driftsvejledningen og sikkerhedshenvisningerne
nr. 5.956-249 læses!
Dette apparat er beregnet til erhvervsmæssig brug, f.eks. i hoteller, skoler,
sygehuse, fabrikker, forretninger, kontorer og udlejningsforretninger.

Innholdsfortegnelser

NO

Side

Igangsetting

6

Bruksanvisning

62

Kärcher filialer

148

Tekniske data / Koplingsskjema / Reservedelsliste

149/150/151

Tilbehør / Filtersystemer

153/155

Før første gangs bruk må bruksanvisning og sikkerhetsanvisning
nr. 5.956-249 ubetinget leses!
Denne maskinen er egnet til bruk i næringslivet, f.eks. i hoteller, skoler,
sykehus, fabrikker, butikker, kontorer og utleiebutikker.

Innehållsförteckningar

SV

Sid

Idrifttagning

6

Driftinstruktion

68

Kärcher filialer

148

Tekniska data / Kopplingsschema / Reservdelslista

149/150/151

Tillbehör / Filtersystem

153/155

Läs noga instruktionsboken och säkerhetsanvisningarna
nr.: 5.956-249 innan aggregatet tas i bruk!
Denna apparat är lämplig för användning inom näringslivet, t.ex. hotell, skolor,
sjukhus, fabriker, butiker, kontor och uthyrningsaffärer.

Sisällysluettelo

FI

Sivu

Käyttöönotto

6

Käyttöohje

74

Kärcher-toimipisteet

148

Tekniset tiedot / Kytkentäkaavio / Varaosalista

149/150/151

Lisävarusteet / Suodatinjärjestelmät

153/155

Ennen ensimmäistä käyttöönottoa on käyttöohje ja
turvallisuusohjeet numero. 5.956-249 ehdottomasti luettava!
Tämä laite soveltuu ammattimaiseen käyttöön esim. hotelleissa, kouluissa,
sairaaloissa, tehtaissa, myymälätiloissa, toimistoissa ja vuokrausliikkeissä.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 22
  NT 72/2 Eco Tc www.karcher.com NT 65/2 Eco Tc 5.960-515 F2005229 07/03
 • Страница 2 из 22
  NT 72/2 Eco Tc / NT 65/2 Eco Tc Inhaltsverzeichnis DE Seite Inbetriebnahme 6 Betriebsanleitung 7 Kärcher-Niederlassungen 148 Technische Daten / Schaltplan / Ersatzteilliste 149/150/151 Zubehör / Filtersysteme 153/155 Vor erster Inbetriebnahme Betriebsanleitung und Sicherheitshinweise Nr. 5.956-249
 • Страница 3 из 22
  NT 72/2 Eco Tc / NT 65/2 Eco Tc Índices PT Colocação em funcionamento Manual de instruçoes Filiais da Kärcher Dados técnicos / Esquema de ligações / Lista de pecas sobresselentes Acessórios / Sistemas de Filtro Página 6 43 148 149/150/151 153/155 Antes da primeira colocação em funcionamento, ler
 • Страница 4 из 22
  NT 72/2 Eco Tc / NT 65/2 Eco Tc Tartalomjegyzék HU Üzembevétel Üzemeltetési utasítás Kärcher telephelyek Műszaki adatok / Kapcsolási rajz / Cserealkatrészlista Kellékek / Szűrőrendszerek Oldal 6 80 148 149/150/151 153/155 Spis treści PL Uruchomienie Instrukcja obsługi Filie firmy Kärcher Dane
 • Страница 5 из 22
  NT 72/2 Eco Tc / NT 65/2 Eco Tc Содержание RU Ввод в эксплуатацию Руководство по эксплуатации филиалы фирмы Kärcher Технические характеристики/Электрическая схема/запасные части Принадлежности / Фильтровальные системы Страница 6 116 148 149/150/151 153/155 Перед первым пуском руководство по
 • Страница 6 из 22
  NT 72/2 Eco Tc / NT 65/2 Eco Tc 6
 • Страница 7 из 22
  Инструкция за работа Важни указания Прочетете внимателно представената информация в ръководството за работа преди пускането в експлоатация на уреда. При повреди от транспорта информирайте веднага търговския представител. Защита на околната среда Продукти като моторно гориво, масло, почистващо
 • Страница 8 из 22
  Инструкция за работа NT 72/2 Eco Tc / NT 65/2 Eco Tc Български Поставяне на хартиената филтърна кесия ! Освобождавате смукателната глава и сваляте ! Поставяте смукателната глава и блокирате ! Включете мрежовия щепсел ! Включвате уреда и започвате работа ! Поставяте хартиената филтърна кесия 142
 • Страница 9 из 22
  Инструкция за работа NT 72/2 Eco Tc / NT 65/2 Eco Tc Почистване на филтъра Почистване на силов филтър Вашият смукател има нов вид филтърно почистване – особено ефективно при финна прах . Ако задържите натиснат бутона на дръжката около 5 до 10 секунди, нагънатият филтър ще се почисти автоматично
 • Страница 10 из 22
  Инструкция за работа Деактивирайте Power Filter Clean Положение на плъзгача (1) нагоре. Указание: — При изсмукване с дюзата за тапицерия или фуги, респективно когато се изсмуква предимно вода от съд, се препоръчва да се деактивира функцията Power Filter Clean. NT 72/2 Eco Tc / NT 65/2 Eco Tc При
 • Страница 11 из 22
  Инструкция за работа — — — — Внимание! При смукването не може никога да се отстранява плоския нагънат филтър. При изсмукване на мокри нечистотии винаги трябва да се сваля хартиената филтърна торбичка или мембранния филтър (специална принадлежност). Препоръчва се да се използва специална филтърна
 • Страница 12 из 22
  Инструкция за работа Указания за неизправности Не работи смукателната турбина ! Проверявате кабела, щепсела, предпазитела и контакта. ! Включвате уреда. Смукателната турбина изключва ! Изпразвате резервоара. Смукателната турбина не работи отново след изпразване на резервоара ! Изключвате уреда и 5
 • Страница 13 из 22
  Инструкция за работа ЕО-обяснение за конформитет С това ние заявяваме, че следната машина на основание тяхното предназначение и строеж както и заложените от нас във връзка с изпълнението им основни изисквания за безопасност и здраве съответстват на долу изброените стандарти на ЕО. При несъгласувана
 • Страница 14 из 22
  NT 72/2 Eco Tc / NT 65/2 Eco Tc AT Alfred Kärcher Ges. m.b.H. Lichtblaustraße 7 A-1220 Wien CZ Kärcher spol. S. r. a. Za Mototschnou 155 00 Praha – Stodůlky AU Kärcher (Pty.) Ltd. 2/158 Browns Road Noble Park 3174 Melbourne, Vict. DE Alfred Kärcher GmbH & Co Vertrieb Deutschland Friedrich - List -
 • Страница 15 из 22
  NT 72/2 Eco Tc / NT 65/2 Eco Tc 230 V/1~50/60 Hz 230-240 V/1~50/60 Hz EUR: P max: P nom: 2760 W 2400 W CH: P max: P nom: EUR, CH: GB: 2500 W 2200 W EUR: CH: max. 235 mbar max. 208 mbar NT 65/2 Eco Tc ohne Zubehör without accessories sans accessoires 10,0 m NT 72/2 Eco Tc H07RN - F3 x 1,5 mm² EUR:
 • Страница 16 из 22
  NT 72/2 Eco Tc / NT 65/2 Eco Tc Elektroden Electrodes Interrupteur avancement C1 Entstörkondensator Interference capacitor Condensateur antiparasites L1 X2 Steckdose (Nur TE Version) Socket (Only TE Version) Prise de courant (Seulement Version TE) S2 Umschalter-Betriebsart Druckluft (Nur TE
 • Страница 17 из 22
  NT 72/2 Eco Tc / NT 65/2 Eco Tc 151
 • Страница 18 из 22
  NT 72/2 Eco Tc / NT 65/2 Eco Tc 152
 • Страница 19 из 22
  NT 72/2 Eco Tc / NT 65/2 Eco Tc Zubehör /Accessories/Accessoires [m] C 40 C 40 4,0 4,0 10,0 Ø [mm] 4.060-474 K 4.060-533 K / EL C 40 C 40 C 40 2,5 4,0 4,0 6.906-321 K 6.906-546 K /EL 6.906-279 K C 40 4.440-679 K CDN 40 4.440-728 K / EL CDN 40 6.906-344 K 5.407-109 K / EL C 40-->DN 35 5.407-111 K /
 • Страница 20 из 22
  Zubehör /Accessories/Accessoires NT 72/2 Eco Tc / NT 65/2 Eco Tc 154
 • Страница 21 из 22
  Filtersysteme / Filter Systems / Système de filtres NT 72/2 Eco Tc / NT 65/2 Eco Tc 155
 • Страница 22 из 22