Инструкция для MAKITA HP 1640

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

 

GB

 

Hammer Drill 

INSTRUCTION MANUAL

 

S

 

Slagborrmaskin BRUKSANVISNING

 

N

 

Borhammer BRUKSANVISNING

 

FIN

 

Iskuporakone KÄYTTÖOHJE

 

LV

 

Triecienurbjmaš

ī

na LIETOŠANAS 

INSTRUKCIJA

 

LT

 

Sm

ū

ginis gr

ę

žtuvas NAUDOJIMO 

INSTRUKCIJA

 

EE

 

Lööktrell 

KASUTUSJUHEND

 

RUS

 

Ударная

 

дрель

 

РУКОВОДСТВО

 

ПО

 

ЭКСПЛУАТАЦИИ

 

HP1640 
HP1640F 
HP1641 
HP1641F 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 37
  Hammer Drill INSTRUCTION MANUAL S Slagborrmaskin BRUKSANVISNING N Borhammer BRUKSANVISNING FIN Iskuporakone KÄYTTÖOHJE LV Triecienurbjmašīna LIETOŠANAS INSTRUKCIJA LT Smūginis gręžtuvas NAUDOJIMO INSTRUKCIJA EE Lööktrell KASUTUSJUHEND Ударная дрель РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ GB RUS HP1640 HP1640F
 • Страница 2 из 37
  1 A 1 B 1 2 1 009238 2 009245 3 009239 1 1 4 1 009240 5 009241 2 009246 9 009244 3 2 8 009243 1 10 009242 1 1 7 6 001302 2
 • Страница 3 из 37
  ENGLISH (Original instructions) Explanation of general view 1-1. Switch trigger 1-2. Lock button 2-1. Lamp 3-1. Reversing switch 4-1. Action mode changing lever 5-1. Side grip 6-1. Chuck key 7-1. Sleeve 7-2. Ring 8-1. Depth gauge 8-2. Side grip 8-3. Grip base 10-1. Blow-out bulb SPECIFICATIONS
 • Страница 4 из 37
  supplier safety data. And are manufactured in accordance with the following standards or standardised documents: EN60745 The technical documentation is kept by our authorised representative in Europe who is: Makita International Europe Ltd, Michigan, Drive, Tongwell, Milton Keynes, MK15 8JD,
 • Страница 5 из 37
  it will go. Hold the ring firmly and turn the sleeve clockwise to tighten the chuck. To remove the bit, hold the ring and turn the sleeve counterclockwise. for counterclockwise rotation. • • • CAUTION: Always check the direction of rotation before operation. Use the reversing switch only after the
 • Страница 6 из 37
  Drilling in metal To prevent the bit from slipping when starting a hole, make an indentation with a center-punch and hammer at the point to be drilled. Place the point of the bit in the indentation and start drilling. Use a cutting lubricant when drilling metals. The exceptions are iron and brass
 • Страница 7 из 37
  SVENSKA (Originalbruksanvisning) Förklaring till översiktsbilderna 1-1. Avtryckare 1-2. Låsknapp 2-1. Lampa 3-1. Reverseringsknapp 4-1. Reglage för arbetsläge 5-1. Sidohandtag 6-1. Chucknyckel 7-1. Hylsa 7-2. Ring 8-1. Djupmätare 8-2. Sidohandtag 8-3. Griphandtag 10-1. Gummituta SPECIFIKATIONER
 • Страница 8 из 37
  på huden. Följ anvisningarna i leverantörens materialsäkerhetsblad. Och är tillverkade enligt följande standarder eller standardiseringsdokument: EN60745 Den tekniska dokumentationen förs av vår auktoriserade representant i Europa som är: Makita International Europe Ltd, Michigan, Drive, Tongwell,
 • Страница 9 из 37
  läget • • • Håll i ringen och vrid hylsan moturs för att ta bort bitset. (B-sidan) för moturs rotation. Djupmätare FÖRSIKTIGT! Kontrollera alltid rotationsriktningen före användning. Använd endast reverseringsknappen när maskinen stannat helt. Maskinen kan skadas om du byter rotationsriktning medan
 • Страница 10 из 37
  borra. Använd ett smörjmedel vid borrning i metall. Undantagen är järn och mässing som ska borras torrt. • • • • FÖRSIKTIGT! Borrningen går inte fortare för att du trycker hårdare på maskinen. Detta extra tryck skadar bara toppen på ditt borr, sänker maskinens prestanda och förkortar maskinens
 • Страница 11 из 37
  NORSK (originalinstruksjoner) Oversiktsforklaring 1-1. Startbryter 1-2. Sperreknapp 2-1. Lampe 3-1. Reversbryter 4-1. Funksjonsvelgerspak 5-1. Støttehåndtak 6-1. Kjoksnøkkel 7-1. Mansjett 7-2. Ring 8-1. Dybdemåler 8-2. Støttehåndtak 8-3. Håndtakets fot 10-1. Utblåsningsballong TEKNISKE DATA Modell
 • Страница 12 из 37
  9. og er produsert i samsvar med følgende standarder eller standardiserte dokumenter: EN60745 Den tekniske dokumentasjonen oppbevares hos vår autoriserte representant i Europa, som er: Makita International Europe Ltd, Michigan, Drive, Tongwell, Milton Keynes, MK15 8JD, England TA VARE PÅ DISSE
 • Страница 13 из 37
  • Montere eller fjerne boret dette kan redusere lysstyrken. Bruk aldri bensin eller tynner til å rengjøre lampelinsen, da dette vil skade linsen. For modellene HP1640 og HP1640F Fig.6 Monter bitset ved å sette det så langt inn i kjoksen som det vil gå. Stram kjoksen for hånd. Sett kjoksnøkkelen inn
 • Страница 14 из 37
  TILBEHØR og deretter ta boret delvis ut av hullet. Ved å gjenta dette flere ganger, vil hullet rengjøres, og normal boring kan gjenopptas. FORSIKTIG: Det anbefales at du bruker dette tilbehøret eller verktøyet sammen med den Makita-maskinen som er spesifisert i denne håndboken. Bruk av annet
 • Страница 15 из 37
  SUOMI (alkuperäiset ohjeet) Yleisen näkymän selitys 1-1. Liipaisinkytkin 1-2. Lukituspainike 2-1. Lamppu 3-1. Pyörimissuunnan vaihtokytkin 4-1. Toimintatavan vaihtovipu 5-1. Sivukahva 6-1. Istukan avain 7-1. Holkki 7-2. Rengas 8-1. Syvyystulkki 8-2. Sivukahva 8-3. Kahvan kanta 10-1. Puhallin
 • Страница 16 из 37
  8. täyttävät seuraavien eurooppalaisten direktiivien vaatimukset: 98/37/EY 28.12.2009 saakka ja sen jälkeen 2006/42/EY 29.12.2009 alkaen ja että ne on valmistettu seuraavien standardien tai standardoitujen asiakirjojen mukaisesti: EN60745 Teknisen dokumentaation ylläpidosta vastaa valtuutettu
 • Страница 17 из 37
  Pyörimissuunnan vaihtokytkimen toiminta yhdessä reiässä ja löysäämällä istukka käsin. Palauta istukan avain alkueräiseen paikkaansa käytön jälkeen. Mallit HP1641 ja HP1641F Kuva7 Avaa istukan leuat kääntämällä holkkia vastapäivään pitäen samalla rengasta paikallaan. Työnnä kärki/terä niin syvälle
 • Страница 18 из 37
  "vain rotaatio" toimintaa. Puun poraaminen Puuta porattaessa paras lopputulos saadaan ohjausruuvilla varustetuilla puuterillä. Ohjausruuvi helpottaa poraamista vetämällä poranterän työkappaleeseen. Metallin poraaminen Jotta poranterä ei pääse luiskahtamaan syrjään porauksen aluksi, tee ensin
 • Страница 19 из 37
  LATVIEŠU (oriģinālās instrukcijas) Kopskata skaidrojums 1-1. Slēdža mēlīte 1-2. Fiksācijas poga 2-1. Lampa 3-1. Griešanās virziena pārslēdzējs 4-1. Darba režīma maiņas svira 5-1. Sānu rokturis 6-1. Spīļpatronas atslēga 7-1. Uzmava 7-2. Gredzens 8-1. Dziļummērs 8-2. Sānu rokturis 8-3. Roktura pamats
 • Страница 20 из 37
  9. Tehnisko dokumentāciju uztur mūsu pilnvarots pārstāvis Eiropā „Makita International Europe Ltd", Michigan, Drive, Tongwell, Milton Keynes, MK15 8JD, Anglija SAGLABĀJIET ŠOS NORĀDĪJUMUS. 2009. gada 30. Janvāris 000230 BRĪDINĀJUMS: Tomoyasu Kato Direktors "Makita Corporation" 3-11-8,
 • Страница 21 из 37
  • Urbja uzgaļa uzstādīšana un noņemšana Lai notīrītu lampas lēcu, nekad nelietojiet benzīnu vai šķīdinātāju, jo pretējā gadījumā tā būs sabojāta. Modelim HP1640, HP1640F Att.6 Lai uzstādītu uzgali, ievietojiet to spīļpatronā, cik vien tālu tas ieiet. Pievelciet spīļpatronu ar roku. Ievietojiet
 • Страница 22 из 37
  PIEDERUMI cauruma. Nepakļaujiet to lielākajam spiedienam, kad caurums aizsprostojas ar šķembām vai materiāla daļiņām. Gluži otrādi, darbiniet darbarīku tukšgaitā, tad daļēji izvelciet uzgali no cauruma. Pēc šīs operācijas vairākkārtējas veikšanas caurums tiks iztīrīts un varēs atsākt normālu
 • Страница 23 из 37
  LIETUVIŲ KALBA (Originali naudojimo instrukcija) Bendrasis aprašymas 1-1. Jungiklio spraktukas 1-2. Fiksuojamasis mygtukas 2-1. Lempa 3-1. Atbulinės eigos jungiklis 4-1. Veikimo režimo keitimo svirtelė 5-1. Šoninė rankena 6-1. Kumštelinio griebtuvo raktas 7-1. įvorė 7-2. Žiedas 8-1. Gylio ribotuvas
 • Страница 24 из 37
  8. priklauso serijinei gamybai ir atitinka šias Europos direktyvas: 98/37/EB iki 2009 m. gruodžio 28 d., tuomet 2006/42/EB nuo 2009 m. gruodžio 29 d. ir yra pagamintas pagal šiuos standartus arba normatyvinius dokumentus: EN60745 Techninę dokumentaciją saugo mūsų įgaliotasis atstovas Europoje,
 • Страница 25 из 37
  • Grąžtų dėjimas ir išėmimas nepablogėtų apšvietimas. Lempos lęšiams valyti niekada nenaudokite benzino arba skiediklio, nes kitaip sugadinsite juos. Tik modeliams HP1640, HP1640F Pav.6 Jei norite įdėti grąžtą, dėkite jį į kumštelinį griebtuvą tiek giliai, kiek lenda. Ranka priveržkite kumštelinį
 • Страница 26 из 37
  keletą kartų, skylė bus išvalyta ir bus galima toliau gręžti. žmonės. Priedus arba papildomus įtaisus naudokite tik pagal paskirtį. Jeigu norite daugiau sužinoti apie tuos priedus, kreipkitės į artimiausią „Makita" techninės priežiūros centrą. • Kalamasis grąžtas su volframo karbido galvute •
 • Страница 27 из 37
  EESTI (algsed juhised) Üldvaate selgitus 1-1. Lüliti päästik 1-2. Lukustusnupp 2-1. Lamp 3-1. Suunamuutmislüliti 4-1. Töörežiimi muutmise hoob 5-1. Külgkäepide 6-1. Padrunivõti 7-1. Hülss 7-2. Rõngas 8-1. Sügavuse piiraja 8-2. Külgkäepide 8-3. Käepideme alus 10-1. Väljapuhke kolb TEHNILISED ANDMED
 • Страница 28 из 37
  ning on toodetud vastavalt alljärgnevatele standarditele või standardiseeritud dokumentidele: EN60745 Tehnilist dokumentatsiooni hoitakse meie volitatud esindaja käes Euroopas, kelleks on: Makita International Europe Ltd, Michigan, Drive, Tongwell, Milton Keynes, MK15 8JD, Inglismaa 9. väga kuumad
 • Страница 29 из 37
  • Puuri paigaldamine või eemaldamine võib valgustus väheneda. Ärge kasutage lambi läätse puhastamiseks kunagi bensiini või vedeldit, vastasel korral võite seda kahjustada. Mudelitele HP1640 ja HP1640F Joon.6 Asetage otsak padrunisse maksimaalsele sügavusele. Keerake padrun käega kinni. Asetage
 • Страница 30 из 37
  TARVIKUD Ärge rakendage lisajõudu siis, kui auk on ummistunud laastude või osakestega. Selle asemel laske tööriistal käia tühikäigul, siis eemaldage puur osaliselt august. Korrates seda tegevust mitu korda, saab auk puhtaks ja võite jätkata tavapärase puurimisega. HOIATUS: Neid tarvikuid ja
 • Страница 31 из 37
  РУССКИЙ ЯЗЫК (Исходная инструкция) Объяснения общего плана 1-1. Курковый выключатель 1-2. Кнопка блокировки 2-1. Лампа 3-1. Реверсивный переключатель 4-1. Рычаг изменения режима работы 5-1. Боковая ручка 6-1. Ключ зажимного патрона 7-1. Втулка 7-2. Кольцо 8-1. Глубиномер 8-2. Боковая ручка 8-3.
 • Страница 32 из 37
  ENH101-12 3. Декларация о соответствии ЕС Makita Corporation, являясь ответственным производителем, заявляет, что следующие устройства Makita: Обозначение устройства: Ударная дрель Модель/Тип: HP1640,HP1641,HP1641F являются серийными изделиями и Соответствует следующим директивам ЕС: 98/37/EC до 28
 • Страница 33 из 37
  ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ • переключатель направления вращения в положение (сторона A) для вращения по часовой стрелке и в положение (сторона B) для вращения против часовой стрелки. ПРЕДУПРЕЖДЕНИ: Перед проведением регулировки или проверки работы инструмента всегда проверяйте, что инструмент
 • Страница 34 из 37
  Установка или снятие сверла "вращения с ударным действием". Обязательно используйте ударное долото с наконечником из карбида вольфрама. Установите долото в нужном для отверстия месте, затем нажмите триггерный переключатель. Не прилагайте к инструменту усилий. Легкое давление дает лучшие результаты.
 • Страница 35 из 37
  • обратном направлении слишком быстро, если его не держать крепко. Всегда закрепляйте небольшие обрабатываемые детали в тисках или подобном зажимном устройстве. ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИ: Перед проверкой или проведением техобслуживания всегда проверяйте, что инструмент выключен, а штекер
 • Страница 36 из 37
  Makita Corporation Anjo, Aichi, Japan 884851B982 www.makita.com 36
 • Страница 37 из 37