Инструкция для MAXWELL MW-1651 BK

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

CAFETIERĂ

DESCRIEREA APARATULUI
1. Capac rezervor apă
2.  Tub vaporizator
3.  Filtru reciclabil
4.  Susţinător fi ltru cu clapă antipicurare 
5.  Indicator nivel de apă
6.  Întrerupător „I”/„0”
7.  Balon pentru cafea
8.  Platou de încălzire a balonului
9.  Lingură măsură

INSTRUCŢIUNE DE UTILIZARE

MĂSURI DE SIGURANŢĂ
Citiţi cu atenţie prezenta instrucţiune înain-
te de utilizarea aparatului, păstraţi-o şi folo-
siţi-o pe viitor în calitate de ghid informativ.
•  Manipularea incorectă a cafetierei poate 

duce la defectarea acesteia, să cauzeze 
daune materiale şi prejudicia sănătatea 
utilizatorului.

•   Cordonul de alimentare este dotat cu fi şă 

de standard european; conectaţi fi şa în 
priza de reţea care este dotată cu con-
tact sigur de protecţie (pământare).

•  Pentru a evita incendierea, nu utilizaţi 

piese intermediare la conectarea apara-
tului cu priza de reţea.

•   Nu utilizaţi cafetiera în exterior.
•   Nu apucaţi cafetiera cu mâinile ude.
•  Pentru a nu vă electrocuta sau a evita 

defectarea aparatului utilizaţi doar acce-
soriile din setul de livrare.

•  Înainte de a porni cafetiera asiguraţi-vă 

că tensiunea reţelei corespunde cu ten-
siunea de funcţionare a aparatului. 

•   Aşezaţi cafetiera pe o suprafaţă plană şi 

uscată. Nu aşezaţi cafetiera pe suprafe-
ţe fi erbinţi sau în apropiere de surse de 
căldură (plită electrică etc.), precum şi 
în drept cu draperiile sau sub rafturi sus-
pendate.

•   Nu atingeţi suprafeţele fi erbinţi ale cafeti-

erei pentru a evita arsurile.

•  Nu lăsaţi copii să utilizeze aparatul fără 

supravegherea celor vârstnici.

•   Nu porniţi cafetiera fără apă.
•  Pentru fi erberea cafelei folosiţi doar apă 

rece.

•  Porniţi cafetiera doar dacă este aşezat 

balonul pentru cafea.

•   Niciodată nu lăsaţi nesupravegheat apa-

ratul în funcţiune.

•   Dacă nu folosiţi aparatul deconectaţi-l de 

la reţea.

•   Nu scufundaţi aparatul şi cordonul de ali-

mentare în apă sau alte lichide. 

•  Aveţi grijă ca cordonul de alimentare să 

nu atingă muchii ascuţite sau suprafeţe 
fi erbinţi.

•   Deconectaţi aparatul de la reţea dacă nu 

îl folosiţi sau înainte de curăţare. 

•  Nu scoateţi fi şa de alimentare din priză 

trăgând de conductor.

•   Înainte de a prepara o nouă porţie de ca-

fea opriţi cafetiera pentru cel puţin 5 min. 
pentru răcirea acesteia.

•  Nu utilizaţi balonul în alte scopuri, nu îl 

aşezaţi pe plite electrice, de gaz sau în 
cuptoare cu microundă.

•   Nu utilizaţi cafetiera dacă este deteriorat 

cablul de alimentare, fi şa de alimentare, 
dacă aceasta a căzut sau în caz de alte 
defecţiuni. Pentru reparaţii apelaţi la un 
service autorizat.

•  Acest aparat nu este destinat pentru utili-

zare de către copii sau persoane cu abi-
lităţi fi zice reduse, dacă numai nu le-au 
fost făcute instrucţiuni clare şi corespun-
zătoare de către persoana responsabilă 
de securitatea lor privind utilizarea fără 
pericol a aparatului şi despre riscurile 
care pot apărea în caz de utilizare inco-
rectă.

•  Nu lăsaţi la îndemâna copiilor.
•  Cafetiera este destinată numai pentru uz 

casnic.

PREGĂTIREA PENTRU UTILIZARE
•   Scoateţi aparatul din ambalaj. 
•  Înainte de a fi erbe cafeaua efectuaţi 2-3 

cicluri de fi erbere folosind doar apă, fără 
a turna cafea în fi ltru.

•  Deschideţi capacul (1) şi turnaţi apă în 

rezervor, rotiţi tubul vaporizator (2) spre 
stânga până la capăt, aşezaţi pe platoul 
(8) balonul (7), introduceţi fi şa de alimen-
tare în priză şi porniţi cafetiera fi xând în-
trerupătorul (6) în poziţia „I”.

•  De îndată ce în rezervor se va epuiza 

apa, opriţi cafetiera fi xând întrerupătorul 
(6) în poziţia „0”.

•  Permiteţi aparatului să se răcească timp 

de 5 minute şi goliţi balonul (7) de apă.

  Repetaţi  procedura de 2-3 ori. Cafetiera 

este gata pentru utilizare.

PREPARAREA CAFELEI
Procesul de preparare a cafelei constă în 
trecerea apei fi erbinţi sub presiunea aburi-

lor prin cafeaua măcinată. Acest fapt îi con-
feră cafelei o aromă irepetabilă şi un gust 
pronunţat. Gustul cafelei preparate depin-
de de calitatea produsului iniţial, de aceea 
se recomandă folosirea boabelor de cafea 
bine prăjite şi proaspăt măcinate.
1. Deschideţi capacul rezervorului de apă 

(1) şi umpleţi-l cu apă rece până la nive-
lul necesar.

2. Montaţi fi ltrul (3) în susţinătorul (4).
3. Cu lingura de măsură (9) turnaţi cantita-

tea necesară de cafea măcinată în fi ltrul 
(3), nivelaţi-o, dar nu o tasaţi.

4. Rotiţi tubul vaporizator (2) spre stânga 

până la capăt, închideţi capacul rezervo-
rului (1).

5. Aşezaţi balonul (7) pe platoul (8).
6. Introduceţi fi şa de alimentare în priză.
7. 

Porniţi cafetiera fi xând  întrerupătorul 
(6) în poziţia „I”, lampa de control se va 
aprinde şi cafetiera va începe să funcţio-
neze.

8. Atunci când toată apa va trece prin fi ltru, 

opriţi cafetiera fi xând întrerupătorul (6) în 
poziţia „0”.

9. Pentru a menţine cafeaua fi erbinte lăsaţi 

balonul (7) pa platoul (8)  fără a deconec-
ta cafetiera.

Atenţie!
-   De îndată ce nu va mai fi  necesară  în-

călzirea balonului  (7), opriţi cafetiera 
fi xând întrerupătorul (6) în poziţia „0”.

-  Înainte de a scoate fi ltrul (3) sau de 

a scoate susţinătorul fi ltrului  (4),  ro-
tiţi tubul vaporizator (2) spre dreapta 
până la capăt.

-   Pentru  a  scoate  susţinătorul  fi ltru-

lui (4), apăsaţi uşor din partea de jos 
clapa antipicurare a susţinătorului de 
fi ltru (4) şi scoateţi susţinătorul direc-
ţionând în sus.

CURĂŢARE ŞI MENTENANŢĂ
•  Înainte de curăţare deconectaţi aparatul 

de la reţea.

•  Permiteţi cafetierei să se răcească şi 

ştergeţi suprafeţele exterioare cu o cârpă 
moale uscată.

•   Pentru  îndepărtarea  impurităţilor  utilizaţi 

agenţi de curăţare delicaţi, nu folosiţi 
perii metalice şi agenţi de curăţare abra-
zivi.

•   Spălaţi  toate  părţile  detaşabile  în  apă 

fi erbinte cu agent de curăţare, clătiţi, us-
caţi şi montaţi-le la loc.

•  Nu scufundaţi cafetiera în apă sau alte 

lichide.

•  Nu spălaţi cafetiera în maşina de spălat 

vase.

ÎNLĂTURAREA DEPUNERILOR MINE-
RALE
•  Curăţaţi cu regularitate cafetiera de de-

punerile de calcar.

•  Pentru îndepărtarea depunerilor utilizaţi 

mijloace recomandate detartrante pe 
care le puteţi procura din reţeaua comer-
cială şi urmaţi cu stricteţe instrucţiunile 
de pe ambalajul acestora.

•  După înlăturarea depunerilor de calcar 

spălaţi  bine cafetiera. Pentru aceasta 
turnaţi în rezervor apă curată fără a turna 
cafea, porniţi aparatul. Repetaţi ciclul de 
câteva ori. 

•   Efectuaţi înlăturarea depunerilor minera-

le cel puţin o dată la 4-5 luni.

DEPOZITAREA
•   Înainte de depozitare deconectaţi apara-

tul de la reţea şi lăsaţi-l să se răcească.

•  Depozitaţi aparatul într-un loc uscat şi 

răcoros.

Date tehnice
Tensiunea de alimentare: 230 V ~ 50 Hz
Putere maximă: 650 W
Capacitate balon: 4 - 5 ceşti de cafea

Producătorul îi rezervează dreptul de a 
schimba caracteristicile aparatelor fără 
anunţare prealabilă. 

Termenul a produsului - 5 ani.

Garanţie
În legătură cu oferirea garanţiei pentru pro-
dusul dat, rugăm să Vă adresaţi la distri-
buitorul regional sau la compania, unde a 
fost procurat produsul dat. Serviciul de ga-
ranţie se realizează cu condiţia prezentării 
bonului de plată sau a oricărui alt document 
fi nanciar, care confi rmă cumpărarea produ-
sului dat. 

Acest produs corespunde cerin-
ţelor EMC, întocmite în confor-
mitate cu Directiva 89/336/EEC 
i Directiva cu privire la electro-
securitate/joasă tensiune (73/23 
EEC).

ROMÂNĂ 

6

КОФЕҚАЙНАТҚЫШ 

СИПАТТАМАСЫ
1.  Су сыймасының қақпағы   
2.  Бу түтікшесі 
3.  Көп рет қолданылатын сүзгі
4.  Тамшыға қарсы клапаны бар сүзгі 

ұстағышы  

5.  Су деңгейінің шкаласы
6.  Қуаттану сөндіргіші «I»/«0»
7.  Кофеге арналған колба
8.  Колбаны жылыту орны  
9.  Мөлшерлеме қасығы

ҚОЛДАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ
ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ
Құрылғыны қолдану алдында осы 
қолдану нұсқаулығын мұқият оқыңыз, оны 
сақтап қойыңыз, келешекте оны анықтама 
материалы ретінде қолданыңыз.  
• Кофеқайнатқышты  дұрыс қолданбау, 

оның бұзылуына, материалды залал 
мен тұтынушының денсаулығына зиян 
тегізуі мүмкін.

•   Желі бауы   «еуроашамен» 

жабдықталған; оны жермеленуі сенімді 
розеткаға қосыңыз.  

• 

 

Өрт шығудың алдын алу үшін 
құрылғыны электр розеткасына қосу 
барысында өткізгіштерді қолданбаңыз.  

• 

 

Кофеқайнатқышты бөлмеден тыс 
қолданбаңыз.

•   Кофеқайнатқышты  су  қолдарыңызбен 

ұстамаңыз.

•  Электр тоғымен зақымданудың жəне 

құрылғының бұзылуының алдын алу 
үшін, тек жеткізу топтамасына кіретін 
бөлшектерді ғана қолданыңыз.  

• 

 

Кофеқайнатқышты қосу алдында 
құрылғының жұмыс кернеуі желінің 
кернеуіне сəйкес келетінін тексеріңіз.

•  Кофеқайнатқышты тегіс құрғак бетке 

орнатыңыз. Оны ыстық беттерге немесе 
жылу көздерінің жанына (мысалы, 
электр плитасы жəне т.б.), сондай-ақ, 
перделердің жанына немесе аспалы 
сөрелердің астына қоймаңыз.  

•  Күйіп қалмас үшін, кофеқайнатқыштың 

ыстық беттерін ұстамаңыз.  

•   Ересектердің 

қадағалауынсыз 

құрылғыны балаларға қолдануға рұқсат 
бермеңіз.  

•   Кофеқайнатқышты сусыз қоспаңыз.
• 

 Кофе қайнату үшін тек салқын су 

қолданыңыз.

•    Кофе қайнатқышты тек кофеге арналған 

колба орнатылғанда ғана қосыңыз.  

•    Қосылған құрылғыны ешқашан қараусыз 

қалдырмаңыз

•   Егер құрылғы қолданылмаса, оны үнемі 

электржеліден ажыратып қойыңыз

•    Желі бауы жəне құрылғыны  суға немесе 

басқа сүйықтықтарға батырмаңыз.

•  Желі бауы ыстық тегістіктермен жəне 

өткір қырлармен  тиіспей тұруын 
қадағалаңыз.

• 

 

Құрылғыны қолданбайтын болсаңыз 
немесе тазалайтын болсаңыз, оны 
желіден  ажыратып қойыңыз.

• 

 

Желі бауының ашасын розеткадан 
шығарғанда баудан тартпаңыз , ашадан 
ұстаңыз.    

•    Кофенің жаңа порциясын дайындағанда, 

кофеқайнатқышты кем дегенде 5 
минутқа, оны суытып алу үшін, сөндіріп 
қойыңыз.  

•    Колбаны өзге мақсаттарда қолданбаңыз, 

оны газ, электр плиталарына қоймаңыз, 
қысқа толқынды пештерге салмаңыз.  

•  Желі бауы жəне ашасы зақымданған 

болса, құрал құлағаннан кейін 
немесе  өзге де  зақымданудан кейін 
оны қолданбаңыз. Жөндеу үшін 
жақын арадағы қызмет орталығына 
хабарласыңыз.

•  Құрылғыны балалар немесе мүмкіндігі 

шектеулі тұлғалармен қолдануға рұқсат 
берілу үшін, олардың қауіпсіздігіне 
жауапты адам  оларға құрылғыны 
дұрыс қолдану туралы жəне дұрыс 
қолданбаған жағдайда туындайтын 
қауіп туралы сəйкес, өздеріне  түсінікті 
нұсқаулықтар беру керек.   

 

•  Құрылғыны балаларға ойыншық ретінде 

ойнауға рұқсат бермеңіз.  

• Кофеқайнатқыш тек тұрмыстық 

қолданысқа ғана мақсатталған.

ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДАУ 
•   Құрылғыны қаптамадан алыңыз. 
•   Қофені қайнату алдында құр су құйып, 

сүзгіге кофе салмай тұрып,  2-3 рет 
суды қайнатып алыңыз.  

•   Қақпағын ашыңыз (1)  жəне сыймаға су 

құйыңыз, бу түтікшесін (2) қысылғанша 
солға қарай бұраңыз, колбаны (7) 
орнына (8) орнатыңыз, желі бауының 
ашасын  розеткаға салыңыз жəне 
кофеқайнатқышты қосыңыз, ол үшін 
қуаттану сөндіргішін (6) «І» жағдайына 
орнатыңыз.  

• 

Сыймада су қалмағаннан кейін, 
кофеқайнатқышты сөндіріңіз, ол 
үшін  сөндіргішін (6) «0» жағдайына 
орнатыңыз.    

• 

 

Құрылғыны 5 минут бойы суытып 
алыңыз да, колбадағы суды төгіп 
тастаңыз(7).Үрдісті 2-3 рет қолданыңыз. 
Кофеқайнатқыш қолданысқа дайын.   

 
КОФЕ ДАЙЫНДАУ 
Кофені əзірлеу үрдісі ыстық суды будың 

айдауымен тартылған кофеден өткізу 
болып табылады,нəтижесінде. Ол кофенің 
жұпар иісі мен дəмін ерекше қанық 
қылады. Дайын ішімдіктің дəмі өнімнің 
сапасына тəуелді, сондықтан, жаңадан 
тартылған  жəне жақсы қуырылған кофе 
дəндерін қолданған жөн.   
1. Су сыймасының (1) қақпағын ашыңыз 

жəне қажетті деңгейге дейін салқын 
сумен толтырыңыз.   

2. Сүзгіні  (3)  ұстағышқа   (4) салыңыз.
3. Мөлшерлеме қасығымен  (9) тартылған 

кофенің қажетті мөлшерін сүзгіге 
(3) салыңыз, оны тегістеңіз, бірақ, 
нығыздамаңыз.  

4. 

Бу түтікшесін (2) қысылғанша солға 
қарай бұраңыз, сыйма қақпағын (1) 
жабыңыз.   

5. Колбаны (7) орнына (8) орнатыңыз.  
6. 

Желі бауының ашасын  розеткаға 
салыңз.

7.  Кофе қайнатқышты қосыңыз, сөндіргішті 

(6) «І» жағдайына орнатыңыз, ол 
кезде желі индикаторы жанады жəне 
кофеқайнатқыш іске қосылады.  

8. 

Бүкіл су сүзгіден өткен соң, 
кофеқайнатқышты сөндіріңіз, ол 
үшін сөндіргішті (6) «0» жағдайына 
орнатыңыз.  

9. Кофе ыстық болып тұра беруі үшін, 

колбаны (7) орнында (8) ұстап, 
кофеқайнатқышты сөндірмеңіз.   

 Назар аударыңыз!
-  Колбаны (7) қыздыру қажет болмаған 

жағдайда, кофеқайнатқышты 

 

сөндіруді ұмытпаңыз, ол үшін 

 

сөндіргішті (6)  «0» жағдайына 
орнатыңыз. 

-   Сүзгіні алу немесе сүзгі ұстағышын (4) 

шешу алдында бу түтікшесін (2) оңға 
қарай қысылғанша бұраңыз.
 

 

Сүзгі ұстағышын (4) шешу үшін 
сүзгі ұстағышының тамшыға қарсы 
клапанын аастыңғы жағынан ақырын 
басыңыз да, ұстағышты жоғары қарай 
көтеріп алып шығыңыз.  

ТАЗАЛАУ ЖƏНЕ КҮТІМ
• 

 

ҚҰРЫЛҒЫНЫ ТАЗАЛАУ АЛДЫНДА 
ЖЕЛІДЕН ҮНЕМІ АЖЫРАТЫҢЫЗ.  

•   Кофеқайнатқышты толық суытып, оның 

сыртқы беттерін құрғақ жұмсақ матамен 
сүртіп шығыңыз.  

• 

Ластануды кетіру үшін жұмсақ 
тазалағыш құралдарды қолданыңыз, 
темір щеткалар мен абразивті жуғыш 
заттарды қолданбаңыз.  

•   Барлық алмалы- салмалы бөлшектерін  

жуғыш құралы қосылған ыстық сумен 
жуып, шайып, құрғақтап сүртіңіз де 
орнына орнатып қойыңыз.

• 

 Кофеқайнатқышты суға немесе өзге 

сүйықтықтарға батырмаңыз.  

• 

 

 

Кофеқайнатқышты  ыдыс жуғыш 
машинаға салмаңыз

 ҚАҚ ТҮСІРУ 
•   Кофеқайнатқышты  үнемі қақтан 

тазалап тұрыңыз.  

• 

 

Қақ түсіру үшін  сауда желісінен 
сатып алуға болатын, арнайы 
заттарды қолданыңыз, жəне олардың 
қаптамасындағы нұқсаулықты мұқият 
ұстаныңыз.  

• 

 

Қақты түсіріп болғаннан кейін 
кофеқайнатқышты жақсылап жуыңыз. 
Ол үшін сыймаға таза су толтырыңыз, 
кофе салмай, құрылғыны қосыңыз. 
Үрдісті бірнеше рет қайталаңыз. 

 

 Қақты айына 4-5 реттен кем емес 

тазалап тұрыңыз, ал суыңыз қақты болса  
- айына одан да жиірік тазалаңыз.

САҚТАУ 
• Құрылғыны  сақтауға  жинастырмас 

бұрын, ол электржеліден ажырап 
тұрғанын, оның толық суығанын 

  

тексеріңіз.

•   Құрылғыны   құрғақ, салқын жерде 

сақтаңыз.  

Техникалық сиапттамасы  
Тұтыну кернеуі: 230 В ~ 50 Гц
Максималды қуаты: 650 Вт
Колба көлемі: 4 - 5 шыныаяқ кофе

Өндiрушi прибордың 
характеристикаларын өзгертуге,  
алдын ала ескертусiз өзiнiң құқын 
сақтайды 

Құралдың қызмет ету мерзімі - 5 
жыл

Гарантиялық мiндеттiлiгi
Гарантиялық жағдайдағы қаралып жатқан 
бөлшектер дилерден тек сатып алынған 
адамға ғана берiледi. Осы гарантиялық 
мiндеттiлiгiндегi шағымдалған жағдайда 
төлеген чек немесе квитанциясын 
көрсетуi қажет.

Бұл тауар ЕМС – жағдайларға 
сəйкес келедi негiзгi 
Мiндеттемелер 89/336/
EEC  Дерективаның 
ережелерiне енгiзiлген Төменгi  
Ережелердiң Реттелуi (73/23 
EEC)

ҚАЗАҚ

5

4

2

COFFEE MAKER

DESCRIPTION
1.  Water tank lid 
2.  Steam pipe
3.  Re-usable filter
4.  Filter holder with anti drip valve
5.  Water level scale
6.  Power switch “I”/”0”
7.  Flask for coffee
8.  Flask heating platform
9.  Measuring spoon

OPERATING INSTRUCTIONS

IMPORTANT SAFEGUARDS
Read these instructions carefully before 
using the unit, and keep them for future 
reference.
•  Improper usage of the coffee maker 

can lead to its damage, cause material 
loss and injury to persons.  

•  Power cord is equipped with a euro 

plug; insert it into the socket, with se-
cure grounding.  

•  

In order to avoid risk of fire do not use 
adapters while connecting the appli-
ance to the outlet.

•  Do not use the unit outdoors.
•  Do not touch the unit with wet hands.
•  In order to avoid risk of electric shock 

and damaging of the unit, use only the 
accessories supplied with the unit.  

  Make sure that the mains voltage cor-

responds to the voltage specified on 
the housing of the unit before switch-
ing the unit.  

•  Place the unit on a stable dry surface. 

Do not place it on heated surfaces or 
near heat sources (electric stove etc.), 
near curtains and hanging shelves.

•  Do not touch hot surfaces of the unit in 

order to avoid getting burns.

•  Do not allow children to use the unit 

without supervision.

•  Do not switch on the empty unit.
•  Use only cold water for making cof-

fee.

•  Switch on the unit only with the flask.
•  Do not leave the operating appliance 

unattended.

•  Always switch off and unplug the unit if 

it is not being used.

•  Do not immerse the unit or the power 

cord into water or other liquids. 

•  Provide that the power cord does not 

touch sharp edges and hot surfaces.

•  Always switch off and unplug the unit if 

it is not being used or before cleaning. 

•  Taking the plug out of the socket, do 

not pull by the cord, hold by the plug. 

•  Before making each new portion of 

coffee, switch off the unit at least for 
5 minutes in order to let the unit cool 
down.  

•  Use the flask only for its purpose; 

do not place it on the gas, electrical 
stoves or in the microwave ovens.

•  Do not use the unit if the power cord or 

the plug is damaged, if the unit fell or 
in case of other damages. If there are 
some damages in the unit apply to the 
authorized service center. 

• This unit is not intended for usage by 

children or disabled persons unless 
they are given all the necessary in-
structions on safety measures and in-
formation about danger, which can be 
caused by improper usage of the unit. 

•  Do not allow children to use the unit as 

a toy. 

•  The unit is intended for household use 

only.

PREPARATIONS BEFORE OPERA-
TION
•  Unpack the unit.
•  Before making coffee, perform 2-3 cy-

cle of brewing, using only water, with-
out adding coffee to the filter.

•  Open the lid (1) and fill the tank with 

water, turn the steam pipe (2) until 
bumping to the left, set the flask (7) on 
the platform (8), inset the plug into the 
socket and switch on the unit, setting 
the power switch (6) to the “I” posi-
tion.

•  When no water is left in the water tank, 

switch off the unit, setting the power 
switch (6) to the “0” position.

•  Let the unit cool down for 5 minutes 

and pour out water from the flask (7).

  Repeat the procedure for 2-3 times. 

The unit is ready to operate.

MAKING COFFEE
Coffee making process consists in pass-
ing of hot water under steam pressure 
through ground coffee. This gives a 

unique flavor and strong taste to the cof-
fee. Taste of the ready coffee depends 
on the quality of the original product that 
is why we recommend usage of well-
down and freshly ground beans.
1. Open the water tank lid (1) and fill it 

with water to the required level.

2. Insert the filter (3) into the holder (4).
3. Use the measuring spoon (9) to add 

necessary amount of ground coffee 
into the filter (3), level out coffee but 
not ram.

4. Turn the steam pipe (2) until bumping 

to the left, close the lid (1).

5. Set the flask (7) on the platform (8).
6. Insert the plug into the socket.
7. Switch on the unit, setting the switch 

(6) to the “I” position, the light indica-
tion will light up, the unit will start oper-
ating

8. 

When all water passed through the 
filter, switch off the unit, setting the 
switch (6) to the “0” position.

9. To keep coffee hot, leave the flask (7) 

on the platform (8), without switching 
off the unit.

Attention!
-  When you do not need to heat up 

the flask (7), switch off the unit, 
setting the switch (6) to the “0” po-
sition.

-   Before removing the filter (3) or the 

holder (4), turn the steam pipe (2) 
until bumping to the right.

 To remove the filter holder (4), 

slightly press the anti drip valve of 
the filter holder from the lower part 
(4) and remove the holder moving it 
upwards.

CLEAN AND CARE
•  Always unplug the unit before clean-

ing.

•  Let the unit cool down completely and 

wipe the outer surfaces with dry soft 
cloth.

•  Use soft detergents to remove dirt; do 

not use metal brushes and abrasives. 

•  Wash all removable parts with hot wa-

ter with a detergent, rinse, wipe dry 
and put on the place.

•  Do not immerse the coffee maker into 

water or other liquids.

•  Do not put the coffee maker in a dish 

wash machine.

SCALE REMOVAL
•  Clean the unit from scale regularly.
•  To remove scale use the recommend-

ed substances and follow the instruc-
tions on the packages.

•  

After scale removal, wash the unit 
thoroughly. Fill the water tank with wa-
ter; switch on the unit without adding 
coffee. Repeat this procedure several 
times.

•  Remove scale at least once in 4-5 

months.

STORAGE 
•  Before taking the unit away for stor-

age, make sure that it is unplugged 
and cooed down completely.

•  Keep the unit in a dry cool place.

Specifications
Power supply: 230 В ~ 50 Hz
Maximal power: 650 W
Flask capacity: 4 - 5 cups of coffee

The manufacturer shall reserve the right 
to change the specification of the appli-
ances without preliminary notice.

Service life of  appliance -  5 years

Guarantee 
Details regarding guarantee conditions 
can be obtained from the dealer from 
whom the appliance was purchased. The 
bill of sale or receipt must be produced 
when making any claim under the terms 
of this guarantee.

This product conforms to the 
EMC-Requirements as laid 
down by the Council Directive 
89/336/EEC and to the Low 
Voltage Regulation (73/23 
EEC)

ENGLISH

KAFFEEMASCHINE

BESCHREIBUNG
1.   Deckel des Wasserbehälters
2.   Dampfrohr
3.   Dauerfi lter
4.   Filterhalterung mit dem Tropfschutzventil 
5.   Füllstandsanzeige
6.   Netzschalter „I/O“
7.   Kaffeekolben
8.   Aufheizboden für den Kolben
9.   Messlöffel

BETRIEBSANLEITUNG

SICHERHEITSMAßNAHMEN
Vor der ersten Inbetriebnahme des Geräts le-
sen Sie aufmerksam diese Betriebsanleitung 
durch, bewahren Sie diese Bedienungsanlei-
tung für die weitere Nutzung als Informations-
material auf. 
•  Nicht ordnungsgemäße Nutzung des Geräts 

kann zu seiner Störung führen, einen mate-
riellen Schaden und gesundheitlichen Scha-
den hervorrufen.

•  Das Netzkabel ist mit einem „Eurostecker“ 

ausgestattet; schalten Sie diesen in die 
Steckdose mit sicherer Erdung ein.

•   Verwenden Sie keine Übergangsstücke beim 

Anschließen des Geräts an das Stromnetz, 
um Brandrisiko zu vermeiden.

•  Es ist nicht gestattet, das Gerät außerhalb 

der Räumlichkeiten zu benutzen.

•  Berühren Sie nie die Kaffeemaschine mit 

nassen Händen.

•  Verwenden Sie nur jenes Zubehör, das zum 

Lieferungsumfang gehört, um das Strom-
schlagrisiko zu vermeiden.

•  Vor der ersten Inbetriebnahme vergewissern 

Sie sich, dass die Spannung des Geräts mit 
der Netzspannung übereinstimmt.  

•  Stellen Sie das Gerät auf eine gerade stabile 

Oberfl äche auf. Es ist nicht gestattet, die Kaf-
feemaschine auf heiße Oberfl ächen oder ne-
ben solchen Flächen (Gas oder elektrischer 
Herd, Backofen), sowie neben Gardinen 
oder unter den Spanndecken aufzustellen.

•  Berühren Sie nie heiße Stellen des Geräts, 

um Verbrühungen zu vermeiden.

•  Geben Sie nie das Gerat den Kindern unbe-

aufsichtigt.

•  Es ist nicht gestattet, die Kaffeemaschine 

ohne Wasser einzuschalten.

•  Nutzen Sie zur Kaffeezubereitung nur kaltes 

Wasser.

•  Schalten Sie die Kaffeemaschine nur beim 

eingeschalteten Kaffeekolben ein. 

•   Lassen Sie das Gerät nie unbeaufsichtigt.
•  Schalten Sie das Gerät vom Stromnetz ab, 

wenn Sie es längere Zeit nicht nutzen

•   Es ist nicht gestattet, den Wasserkocher und 

den Netzkabel ins Wasser oder andere Flüs-
sigkeiten tauchen zu lassen. 

•   Achten Sie darauf, dass das Netzkabel heiße 

oder scharfe Gegenstände nicht berührt.

•  Schalten Sie das Gerät vom Stromnetz ab, 

wenn Sie es längere Zeit nicht nutzen oder 
vor der Reinigung. 

•  Halten Sie das Gerät beim Abschalten vom 

Stromnetz am Netzstecker, ziehen Sie ihn 
nicht am Netzkabel.

  Schalten Sie die Kaffeemaschine vor jeder 

Nutzung bei der Zubereitung einer neuen 
Kaffeeportion zum Abkühlen mindestens für 
5 Minuten ab.

•  Es ist nicht gestattet, den Kolben für andere 

Zwecke zu nutzen, auf den Gas , Elektroherd 
oder in den Mikrowellenofen zu setzen.

•  Es ist nicht gestattet, das Gerät zu nutzen, 

wenn das Netzkabel oder der Netzstecker 
beschädigt oder bei anderen Störungen. Um 
das Gerät zu reparieren, wenden Sie sich an 
ein autorisiertes Kundenservicedienst.

•  Dieses Gerät darf von Kindern und behin-

derten Personen nicht genutzt werden, es 
sei denn ihnen eine angemessene und ver-
ständliche Anweisung über die sichere Nut-
zung des Geräts und die Gefahren seiner 
falschen Nutzung durch die Person, die für 
ihre Sicherheit verantwortlich ist.

•  Es ist nicht gestattet, das Gerät den Kindern 

als Spielzeug zu geben.

•  Die Kaffeemaschine ist nur für den Gebrauch 

im Haushalt geeignet.

VORBEREITUNG ZUR INBETRIEBNAHME
•  Nehmen Sie die Kaffeemaschine aus der 

Verpackung heraus.

•  Führen Sie vor der Kaffeezubereitung 2 3 

Brühzyklen aus, nutzen Sie dabei nur Was-
ser, ohne Kaffee einzuschütten.

•  Öffnen Sie den Deckel (1) und gießen Sie 

das Wasser in den Wasserbehälter ein, dre-
hen Sie das Dampfrohr (2) bis zum Anschlag 
nach links, stellen Sie den Kolben (7) auf den 
Heizboden (8) auf, stecken Sie den Netz-
stecker (3) in die Steckdose und schalten 
Sie die Kaffeemaschine ein, stellen Sie den 
Schalter in die Position „I“ auf. 

•  Nachdem es im Wasserbehälter kein Wässer 

mehr übrig bleibt, schalten Sie die Kaffee-
maschine aus, indem Sie den Netzschalter 
(6) in die Position «0» stellen.

•  Lassen Sie das Gerät ca. 5 Minuten abküh-

len, gießen Sie Wasser aus dem Kaffeekol-
ben (7) aus.

  Wiederholen Sie diesen Prozess zweimal 

oder dreimal.  Die Kaffeemaschine ist be-
triebsbereit.

KAFFEEZUBEREITUNG
Der Prozess der Kaffeezubereitung besteht im 
Durchlass des heißen Wasser unter Dampf-
druck durch den gemahlenen Kaffee. Es ver-
leiht dem Getränk das unvergessliche Aroma 
und einen stark ausgeprägten Geschmack. 

Der Geschmack des fertigen Getränkes hängt 
von der Qualität des Ausgangsproduktes ab, 
deshalb wird es empfohlen, gut durchgeröstete 
und frisch gemahlene Kaffeebohnen zu ver-
wenden.
1.  Öffnen Sie den Deckel des Wasserbehälters 

(1) und füllen Sie ihn mit Wasser bis zum ge-
wünschten Füllstand.

2.  Setzen Sie den Filter (3) in die Filterhalterung 

(4) wieder ein.

3.  Geben Sie mittels eines Messlöffels (9) die 

gewünschte Menge des gemahlenen Kaf-
fees in den Filter (3) zu, schlichten Sie den 
Kaffee aus, pressen Sie ihn jedoch nicht zu-
sammen.

4.  Drehen Sie das Dampfrohr (2) bis zum An-

schlag nach links, schließen Sie den Deckel 
des Wasserbehälters (1) zu.

5.  Stellen Sie den Kolben (7) auf den Aufheiz-

boden (8) auf.

6.  Stecken Sie den Netzstecker des Netzkabels 

in die Steckdose.

7.  Schalten Sie die Kaffeemaschine ein, stellen 

Sie den Netzschalter (6) in die Position “I”, 
dabei wird der Lichtindikator aufl euchten und 
die Kaffeemaschine wird in Betrieb gesetzt.

8.  Nachdem das ganze Wasser durch den Filter 

durchläuft, schalten Sie die Kaffeemaschine 
aus, indem Sie den Netzschalter (6) in die 
Position «0» stellen.

9.  Um den Kaffee warm zu erhalten, halten Sie 

den Kolben (7) auf dem Aufheizboden (8), 
ohne die Kaffeemaschine auszuschalten. 

Achtung!

   Sollte der Kaffeekolben (7) nicht mehr auf-

gewärmt werden, vergessen Sie nicht, die 
Kaffeemaschine auszuschalten, indem Sie 
den Netzschalter (6) in die Position „0“ stel-
len.

   Bevor Sie den Filter (3) herausnehmen und 

die Filterhalterung (4) abnehmen, drehen 
Sie das Dampfrohr bis zum Anschlag nach 
links. 

 

 Um die Filterhalterung (4) abzunehmen, 

drücken Sie leicht von unten auf den Was-
sertropfschutzventil (4) und nehmen Sie die 
Filterhalterung nach oben ab. 

REINIGUNG UND PFLEGE
•  Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung 

vom Stromnetz immer ab.

•  Lassen Sie die Kaffeemaschine komplett 

abkühlen und wischen Sie das Gehäuse des 
Geräts mit einem trockenen Tuch ab.

•  Für die Entfernung der Verschmutzung nut-

zen Sie weiche Reinigungsmittel, aber keine 
Metallbürsten und Abrasivmittel.

•  Waschen Sie alle abnehmbaren Teile unter 

dem warmen Wasser mit einem neutralen 
Waschmittel, spülen und trocknen Sie diese 
sorgfältig ab.

•   Es ist nicht gestattet, die Kaffeemaschine ins 

Wasser oder andere Flüssigkeiten komplett 
tauchen zu lassen.

•  Es ist nicht gestattet, die Kaffeemaschine in 

der Geschirrspülmaschine zu waschen.

ENTKALKUNG
•  Führen Sie die Entkalkung der Kaffeema-

schine regelmäßig aus.

•  Um den Kalkstein zu entfernen, nutzen Sie 

die empfohlenen handelsüblichen Reini-
gungsmittel und befolgen Sie streng den An-
weisungen auf der Verpackung.

•  Spülen Sie die Kaffeemaschine nach der 

Entkalkung sorgfältig ab. Gießen Sie reines 
Wasser in den Wasserbehälter ohne Kaffee 
ein, schalten Sie das Gerät ein. Wiederholen 
Sie den Vorgang zweimal.

•  Führen Sie die Entkalkung der Kaffeema-

schine nicht weniger als 4 5mal pro Monat 
aus.

AUFBEWAHRUNG
•  Bevor Sie das Gerät zur längeren Aufbewah-

rung wegpacken, vergewissern Sie sich, 
dass es vom Stromnetz abgeschaltet und 
komplett abgekühlt ist.

•  Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen 

Ort auf.

Technische Eigenschaften
Stromversorgung: 230 V ~ 50 Hz
Maximale Leistung: 650 W
Kolbenvolumen: 4 5 Tassen Kaffee

Der Produzent behält sich das Recht vor die 
Daten der Geräte ohne Vorankündigung zu 
ändern.

Betriebslebensdauer des Geräts – 5 Jahre

Gewährleistung 
Ausführliche Bedingungen der Gewährleistung 
kann man beim Dealer, der diese Geräte 
verkauft hat, bekommen. Bei beliebiger 
Anspruchserhebung soll man während der 
Laufzeit der vorliegenden Gewährleistung den 
Check oder die Quittung über den Ankauf vor-
zulegen. 

Das vorliegende Produkt entspricht 
den Forderungen der elektromag-
netischen Verträglichkeit, die in 
89/336/EWG -Richtlinie des Rates 
und den Vorschriften 73/23/EWG 
über die Niederspannun-gsgeräte 
vorgesehen sind.

DEUTSCH

3

КОФЕВАРКА

ОПИСАНИЕ
1.  Крышка резервуара для воды 
2.  Паровая трубка
3.  Многоразовый фильтр
4.  Держатель фильтра с противокапель-

ным клапаном

5.  Шкала уровня воды
6.  Выключатель питания «I»/«0»
7.  Колба для кофе
8.  Площадка подогрева колбы
9.  Мерная ложка

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Внимательно прочитайте настоящее ру-
ководство перед эксплуатацией прибо-
ра, сохраните его, используйте в даль-
нейшем в качестве справочного мате-
риала.
• 

 

Неправильное обращение с кофе-
варкой может привести к ее полом ке, 
нанести материальный ущерб и при-
чинить вред здоровью пользо вателя.

•  Сетевой шнур снабжен «евровилкой»; 

включайте ее в розетку, имеющую на-
дежный контакт заземления.

•  Во избежание риска возникновения 

пожара не используйте переходники 
при подключении прибора к электри-
ческой розетке.

•  Не используйте кофеварку вне поме-

щений.

•  Не беритесь за кофеварку мокрыми 

руками.

• 

 

Во избежание поражения электри-
ческим током и поломок прибора, ис-
пользуйте только те принадлеж ности, 
которые входят в комплект поставки.

• 

 

Перед включением кофеварки убе-
дитесь, что напряжение в сети со-
ответствует рабочему напряжению 
прибора. 

•  Устанавливайте кофеварку на сухой 

ровной поверхности. Не ставьте ее на 
горячие поверхности или вблизи ис-
точников тепла (электрическая плита 
и пр.), а также рядом с занаве сками 
или под навесными полками.

•  Во избежание получения ожогов не 

касайтесь горячих поверхностей ко-
феварки.

• 

 

Не позволяйте детям использовать 
прибор без контроля взрослых.

•  Не включайте кофеварку без воды.
•  Для варки кофе используйте только 

холодную воду.

•  Включайте кофеварку только при уста-

новленной колбе для кофе.

• 

 

Никогда не оставляйте включенный 
прибор без присмотра.

• 

 

Если устройство не используется, 
всегда отключайте его от электро-
сети.

•  Не погружайте прибор и сетевой шнур 

в воду или другие жидкости. 

•  Следите за тем, чтобы шнур питания 

не касался острых кромок и горячих 
поверхностей.

•  Отключайте прибор от сети, если вы 

им не пользуетесь или перед чисткой. 

• 

 

При отключении прибора от элек-
тросети беритесь за вилку сетевого 
шнура, а не тяните за сетевой шнур.

•  Перед приготовлением каждой но вой 

порции кофе отключайте кофе 

варку 

не менее чем на 5 минут, для ее охлаж-
дения.

•  Не используйте колбу в иных целях, не 

ставьте ее на газовые, электри ческие 
плиты и в микроволновые печи.

• 

 

Не используйте устройство с по-
врежденным сетевым шнуром и вил-
кой, после падения или с други ми не-
исправностями. Для ремонта прибора 
обращайтесь в ближайший авторизо-
ванный сервисный центр.

•  Данное устройство не предназначено 

для использования детьми и людьми с 
ограниченными возможностями, если 
только лицом, отвечающим за их бе-
зопасность, им не даны соответству-
ющие и понятные им инструкции о бе-
зопасном пользовании устройством и 
тех опасностях, которые могут возни-
кать при его неправильном пользова-
нии.

• Не разрешайте детям использовать 

устройство в качестве игрушки.

•  Кофеварка предназначена только для 

бытового применения.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
•  Извлеките прибор из упаковки.
•  Перед приготовлением кофе прове-

дите 2-3 цикла варки, используя толь-
ко воду, не засыпая кофе в фильтр.

•  Откройте крышку (1) и налейте воду в 

резервуар, поверните паровую труб-
ку (2) до упора влево, установите на 
площадку (8) колбу (7), вставьте вилку 
сетевого шнура в розетку и включите 
кофеварку, установив выключатель 
питания (6) в положение «I».

•  После того как в резервуаре не оста-

нется воды, выключите кофеварку, ус-
тановив выключатель (6) в положение 
«0».

•  Дайте прибору остыть в течение 5 ми-

нут и вылейте воду из колбы (7).

  Повторите процедуру 2-3 раза. Кофе-

варка готова к использованию.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ КОФЕ
Процесс приготовления кофе заключа-
ется в пропускании горячей воды под 
давлением пара через молотый кофе. 
Это придает напитку неповторимый аро-
мат и ярко выраженный вкус. Вкус гото-
вого напитка зависит от качества исход-
ного продукта, поэтому рекомендуется 
использовать хорошо прожаренные и 
свежемолотые зерна кофе.
1. 

Откройте крышку резервуара для 
воды (1) и наполните его до требуемо-
го уровня холодной водой.

2. Вставьте фильтр (3) в держатель (4).
3. Мерной ложкой (9) насыпьте необхо-

димое количество молотого кофе в 
фильтр (3), разровняйте его, но не ут-
рамбовывайте.

4. Поверните паровую трубку (2) до упо-

ра влево, закройте крышку резервуа-
ра (1).

5. Установите колбу (7) на площадку (8).
6. Вставьте вилку сетевого шнура в ро-

зетку.

7. 

Включите кофеварку, переведя вы-
ключатель (6) в положение «I», при 
этом загорится световой индикатор, и 
кофеварка начнет работать.

8. Когда вся вода пройдёт через фильтр, 

выключите кофеварку, установив вы-
ключатель (6) в положение «0».

9. Чтобы кофе оставался горячим, де-

ржите колбу (7) на площадке (8), не 
выключая кофеварку.

Внимание!

 

Когда отпадет необходимость в 
подогреве колбы (7), не забудьте 
выключить кофеварку, переведя 
выключатель (6) в положение «0».

-  Перед тем, как вынуть фильтр (3) 

или снять держатель фильтра (4), 
поверните паровую трубку (2) 
вправо до упора.

-   Для снятия держателя фильтра (4), 

слегка нажмите с нижней стороны 
на противокапельный клапан де-
ржателя фильтра (4) и извлеките 
держатель по направлению вверх.

ЧИСТКА И УХОД
• Всегда отключайте прибор от элект-

росети перед чисткой.

•  Дайте кофеварке полностью остыть и 

протрите внешние поверхности сухой 
мягкой тканью.

• 

 

Для удаления загрязнений исполь-
зуйте мягкие чистящие средства, не 
используйте металлические щетки и 
абразивные моющие средства.

•  Промойте все съемные части горячей 

водой с моющим средством, ополос-
ните, протрите насухо и установите на 
место.

•  Не погружайте кофеварку в воду или 

другие жидкости.

•  Не помещайте кофеварку в посудомо-

ечную машину.

УДАЛЕНИЕ НАКИПИ
•  Регулярно очищайте кофеварку от на-

кипи.

• 

 

Для удаления накипи используйте 
рекомендованные средства, которые 
можно приобрести в торговой сети, и 
строго следуйте указаниям на их упа-
ковке.

• 

 

После удаления накипи тщательно 
промойте кофеварку. Для этого за-
лейте в резервуар чистую воду и, не 
засыпая кофе, включите прибор. Пов-
торите цикл несколько раз.

•  Производите удаление накипи не реже 

чем раз в 4-5 месяцев.

ХРАНЕНИЕ
•  Перед тем, как убрать прибор на хра-

нение, убедитесь, что он отключен от 
электросети и полностью остыл.

•  Храните прибор в сухом прохладном 

месте.

Технические характеристики
Напряжение питания: 230 В ~ 50 Гц
Максимальная мощность: 650 Вт
Объем колбы: 4 - 5 чашек кофе

Производитель сохраняет за собой 
право изменять дизайн и технические 
характеристики прибора без предвари-
тельного уведомления.

Срок службы прибора - 5 лет

  

  Данное изделие соответствует 

всем требуемым европейским 
и российским стандартам безо-
пасности и гигиены.

Изготовитель: ТУШКОМ ТРЕЙДИНГ 
ЛИМИТЕД
РЕСПУБЛИКА КИПР,
Адрес: Кипр, Тисеос, 4, Энгоми, а/я 
2413, Никосия.

РУССКИЙ

1
2
Оглавление инструкции
  • Страница 1 из 3
    ENGLISH РУССКИЙ КОФЕВАРКА Повторите процедуру 2-3 раза. Кофеварка готова к использованию. ОПИСАНИЕ 1. Крышка резервуара для воды 2. Паровая трубка 3. Многоразовый фильтр 4. Держатель фильтра с противокапельным клапаном 5. Шкала уровня воды 6. Выключатель питания «I»/«0» 7. Колба для кофе 8.
  • Страница 2 из 3
    ČESKÝ УКРАЇНЬСКИЙ KÁVOVAR POPIS 1. Víko nádrže pro vodu 2. Párová trubička 3. Trvaly filtr 4. Držák filtru se ventilem proti kapek 5. Skala úrovně vody 6. Přepínač napájení «I»/«0» 7. Nádoba pro kávu 8. Plošina ohřevu kávy 9. Odměrní lžíce PŘÍPRAVA KÁVY Proces připravování kávy spočívá v
  • Страница 3 из 3