Инструкция для MAXWELL MW-1970

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

APARAT DE FĂCUT CLĂTITE

Instrucţiune de exploatare

Destinaţia  de  bază  a  aparatului  de  făcut    clătite  constă  în 
coacerea clătitelor, blinelelor etc.

Descriere

1. 

Suprafaţă de lucru

2. 

Indicator gata de utilizare

3. 

Indicator conectare la reţeaua electrică

4. 

Reglor temperatură

5. 

Loc pentru păstrarea cablului de alimentare

6. 

Distribuitor aluat

7. 

Spatulă

Atenţie!

•  Nu  utilizaţi  aparatul  de  făcut  clătite  în  apropiere  de 

recipiente cu apă (aşa ca chiuveta, cada, bazinul etc.).

•  Pentru o protecţie suplimentară instalaţi în circuitul de 

alimentare un dispozitiv pentru curent rezidual (RCD) al 
cărui curent nominal de declanşare sa nu depăşească 
30 mA, pentru instalarea RCD apelaţi la un specialist.

MĂSURI NECESARE DE SIGURANŢĂ

Citiţi cu atenţie această instrucţiune de exploatare înainte de 
utilizarea aparatului şi păstraţi-o pentru consultări ulterioare. 
Utilizaţi dispozitivul doar în scopurile pentru care a fost creat, 
aşa cum este descris în această instrucţiune. Operarea gre-
şită a aparatului poate duce la defectarea lui, cauzarea de 
prejudicii utilizatorului şi proprietăţii acestuia.
•  Înainte de a pune aparatul în funcţiune asiguraţi-vă că 

voltajul sursei de alimentare corespunde cu cel menţi-
onat pe aparat. 

•  Cablul  de  alimentare  este  prevăzut  cu  fişă  de  tip 

«euro»; introduceţi-o doar în priză prevăzută cu împă-
mântare.

•  Pentru a preveni riscul izbucnirii unui incendiu nu utili-

zaţi piese intermediare pentru conectarea aparatului la 
reţeaua electrică. 

•  Nu utilizaţi aparatul în afara încăperilor.
•  Niciodată  nu  lăsaţi  aparatul  să  funcţioneze  nesupra-

vegheat.

•  Plasaţi  aparatul  pe  o  suprafaţă  plană,  stabilă,  rezis-

tentă  la  căldură,  astfel  încât  accesul  la  priza  electrică 
să fie liber.

•  Utilizaţi aparatul în locuri cu o bună aerisire. Pentru a 

preveni  aprinderea  nu  plasaţi  aparatul  lângă  perdele 
sau draperii şi nu îl acoperiţi în timpul funcţionării.

•  Fiţi prudenţi: în timpul funcţionării aparatul se încălzeşte 

puternic, nu atingeţi suprafeţele fierbinţi ale aparatului şi 
nu poziţionaţi părţile deschise ale corpului aproape de 
suprafaţa de lucru a aparatului.

ATENŢIE!  Pentru  a  preveni  aprinderea  scoateţi  clăti-

tele de pe suprafaţa de lucru imediat după prepararea 

acestora.

•  Nu utilizaţi pentru scoaterea clătitelor accesorii metalice 

care ar putea deteriora învelişul anti-aderent al suprafe-
ţei de lucru, utilizaţi doar spatula furnizată împreună cu 
aparatul,  puteţi  utiliza  accesorii  de  bucătărie  de  lemn, 
plastic sau silicon.

•  Nu mutaţi aparatul până acesta nu s-a răcit complet. 
•  Întotdeauna deconectaţi aparatul de la reţeaua electrică 

înainte de curăţare sau dacă nu îl utilizaţi.

•  Nu  permiteţi  atârnarea  cablului  de  alimentare  de  pe 

masă,  feriţi  de  contactul  cu  suprafeţele  fierbinţi  sau 
muchiile ascuţite ale mobilierului de bucătărie.

•  Nu trageţi de cablul de alimentare atunci când deconec-

taţi aparatul de la reţeaua electrică, apucaţi de fişa de 
alimentare şi extrageţi-o din priza electrică.

•  Nu atingeţi fişa cablului de alimentare cu mâinile ude.
•  Nu  utilizaţi  aparatul  în  apropiere  imediată  de  chiuveta 

de bucătărie, nu expuneţi la umezeală.

•  Pentru a preveni electrocutarea nu scufundaţi cablul de 

alimentare, fişa cablului de alimentare sau aparatul în 
apă sau alte lichide. Dacă acest lucru s-a produs, NU 
ATINGEŢI aparatul, deconectaţi-l imediat de la reţeaua 
electrică, şi doar apoi puteţi să-l scoateţi din apă. Apelaţi 
la  un  centru  service  autorizat  pentru  verificarea  sau 
reparaţia aparatului.

•  Verificaţi  periodic  integritatea  cablului  de  alimentare 

şi a fişei.

•  Nu folosiţi aparatul dacă sunt deteriorate fişa sau cablul 

de alimentare, dacă acesta funcţionează neregulat, sau 
dacă a căzut. Nu încercaţi să reparaţi singuri aparatul. 
Pentru reparaţii apelaţi la un centru service autorizat.

•  Copiii trebuie supravegheaţi pentru a nu se juca cu apa-

ratul de făcut clătite. 

•  Acest  aparat  nu  este  destinat  pentru  folosire  de  către 

copii sau persoane cu abilităţi reduse decât în cazul în 
care li se dau instrucţiuni corespunzătoare şi clare de 
către persoana responsabilă cu siguranţa lor cu privire 
la folosirea sigură a aparatului şi despre riscurile care 
pot apărea în caz de folosire inadecvată.

•  Din motive de siguranţă a copiilor nu lăsaţi pungile de 

polietilenă,  folosite  în  calitate  de  ambalaj,  fără  supra-
veghere.

Atenţie! 

Nu permiteţi copiilor să se joace cu pungile de poli-

etilenă sau pelicula pentru ambalare.

 Pericol  de asfixiere!

•  Pentru a preveni deteriorările transportaţi aparatul doar 

în ambalajul producătorului.

•  Păstraţi aparatul în locuri inaccesibile pentru copii.

APARATUL ESTE DESTINAT NUMAI UZULUI CASNIC

Înainte de prima utilizare

După  transportarea  sau  păstrarea  aparatului  de  făcut 

clătite la temperaturi joase acesta trebuie ţinut la tempe-

ratura camerei minim două ore.

– 

Scoateţi  aparatul  din  ambalaj,  îndepărtaţi  toate  mate-
rialele de ambalare şi orice etichete care ar împiedica 
funcţionarea normală a acestuia. 

– 

Înainte de a pune aparatul în funcţiune asiguraţi-vă că 
voltajul sursei de alimentare corespunde cu cel menţi-
onat pe aparat.

– 

Ştergeţi carcasa aparatului de făcut clătite şi suprafaţa 
de lucru (1) cu un material uşor umezit sau cu un bure-
te, apoi ştergeţi până la uscare.

– 

Spălaţi  distribuitorul  de  aluat  (6)  şi  spatula  (7)  în  apă 
caldă utilizând un agent de curăţare neutru, apoi şter-
geţi-le până la uscare.

– 

Înainte de prima utilizare turnaţi puţin ulei vegetal şi dis-
tribuiţi-l pe suprafaţa de lucru (1), excesul de ulei înde-
părtaţi-l cu un şerveţel de hârtie. 

– 

Introduceţi fişa cablului de alimentare în priza electrică, 
mutaţi  reglorul  de  temperatură  (4)  în  poziţia  «MAX», 
peste    6-8  minute  rotiţi  reglorul  de  temperatură  (4)  în 
sens contrar acelor de ceasornic până la capăt şi scoa-
teţi fişa cablului de alimentare din priza electrică.

– 

Aşteptaţi până suprafaţa de lucru (1) se va răci complet 
şi îndepărtaţi resturile de ulei vegetal.

Remarcă:

 La prima utilizare a aparatului elementul de încăl-

zire se arde, de aceea este posibilă apariţia unui miros străin 

sau a unei cantităţi neînsemnate de fum. Acest aspect este 
unul normal şi nu prezintă o defecţiune.

Coacerea clătitelor

– 

Ungeţi puţin suprafaţa de lucru (1) cu ulei vegetal.

– 

Introduceţi  fişa  cablului  de  alimentare  în  priza  elec-
trică,  se  va  aprinde  indicatorul  conectării  la  reţeaua 
electrică (3). 

– 

Rotind  mânerul  reglorului  de  temperatură  (4)  setaţi 
gradul necesar de încălzire a suprafeţei de lucru (1) .

– 

De  îndată  ce  suprafaţa  de  lucru  (1)  va  atinge  tempe-
ratura setată se va aprinde indicatorul gata de utilizare 
(2), puteţi începe coacerea clătitelor.

– 

Turnaţi  cu  atenţie  o  cantitate  nu  prea  mare  de  aluat 
(vezi  reţetele)  în  centrul  suprafeţei  de  lucru  (1).  Cu 
distribuitorul  de  aluat  (6)  nivelaţi  aluatul  pe  întreaga 
suprafaţă de lucru (1).

– 

De îndată ce partea inferioară a clătitei se va rumeni, 
întoarceţi clătita cu spatula (7).

– 

Pentru  a  scoate  sau  a  întoarce  clătitele  nu  utilizaţi 
obiecte metalice ascuţite (cuţite, spatule metalice etc.), 
deoarece acest lucru poate duce la deteriorarea înveli-
şului anti-aderent al suprafeţei de lucru (1).

– 

Scoateţi  clătita  preparată  de  pe  suprafaţa  de  lucru  şi 
ungeţi-o cu unt.

– 

După  terminarea  coacerii  clătitelor,  opriţi  aparatul  de 
făcut clătite, pentru aceasta rotiţi reglorul de temperatu-
ră (4) în sens contrar acelor de ceasornic până la capăt 
şi scoateţi fişa cablului de alimentare din priza electrică.

– 

Permiteţi aparatului să se răcească.

ATENŢIE!  Scoateţi  clătitele  de  pe  suprafaţa  de  lucru 

(1) imediat după prepararea acestora, în caz contrar se 

poate produce aprinderea lor.

Remarci: 

–   Înainte de coacerea fiecărei clătite ungeţi suprafaţa de 

lucru (1) cu ulei (unt topit, unt sau untdelemn). Pentru 
aceasta  puteţi  utiliza  o  periuţă  de  silicon  rezistentă  la 
temperaturi înalte.

–   În funcţie de reţeta clătitelor, selectaţi singuri tempera-

tura suprafeţei de lucru (1).

–   Fiţi precauţi în timpul utilizării: suprafaţa de lucru (1) se 

încălzeşte puternic.

–   În timpul funcţionării indicatorul (2) se va stinge şi se va 

aprinde din nou, acest lucru atestă că este menţinută 
temperatura setată a suprafeţei de lucru (1).

Curăţare şi întreţinere

– 

Înainte de curăţare opriţi aparatul de făcut clătite, pen-
tru  aceasta  rotiţi  reglorul  de  temperatură  (4)  în  sens 
contrar  acelor  de  ceasornic  până  la  capăt  şi  scoateţi 
fişa cablului de alimentare din priza electrică.

– 

Permiteţi aparatului să se răcească complet.

– 

Dacă  există  resturi  de  aluat,  îndepărtaţi-le  utilizând  o 
perie moale.

– 

Ştergeţi carcasa aparatului de făcut clătite şi suprafaţa 
de lucru cu un material uşor umezit, în caz de necesi-
tate utilizaţi un agent de curăţare delicat, apoi ştergeţi 
până la uscare.

– 

Nu utilizaţi pentru curăţarea carcasei şi a suprafeţei de 
lucru  agenţi  de  curăţare  abrazivi  sau  bureţi  metalici, 
deoarece acestea pot deteriora suprafeţele aparatului.

Atenţie! Pentru a preveni electrocutarea nu scufundaţi 

aparatul în apă sau alte lichide

.

Păstrare

– 

Efectuaţi curăţarea aparatului de făcut clătite înainte de 
a-l stoca pentru păstrare.

– 

Rulaţi  cablul  de  alimentare,  fixându-l  în  locul  pentru 
păstrare (5).

– 

Păstraţi  aparatul  la  un  loc  uscat,  răcoros,  inaccesibil 
pentru copii.

Reţetă aluat pentru clătite

2 pahare de lapte cald sau apă (sau amestec)
1,5-2 pahare de făină
1-3 ouă
1 lingură de zahăr
½  linguriţă de sare
1,5-2 linguri de ulei vegetal

– 

O jumătate de lichid, ouăle, sarea şi zahărul bateţi-le cu 
mixerul într-un vas adânc.

– 

Tunaţi  făina,  mestecaţi  amestecul  cu  lingura,  apoi  cu 
mixerul până obţineţi o masă omogenă.

– 

Adăugaţi în porţii lichidul rămas şi uleiul până obţineţi 
consistenţa dorită.

Remarci

:

− 

Reţetele poartă un caracter de recomandare, în caz de 
necesitate modificaţi cantitatea şi proporţiile ingredien-
telor.

− 

Pentru  a  verifica  consistenţa  aluatului,  introduceţi  în 
acesta o lingură de masă, apoi desenaţi cu degetul o 
linie pe partea convexă a acesteia. Linia nu trebuie să 
se acopere cu aluat.

− 

Dacă doriţi să obţineţi clătite mai dulci, adăugaţi zahăr. 
Astfel de clătite se rumenesc mai repede, de aceea ale-
geţi o temperatura de încălzire mai mică.

− 

Cu cât sunt mai multe ouă, cu atât mai  «dens» iese 
aluatul, cu cât ouă sunt mai puţine, cu atât clătitele sunt 
mai moi. 

Conţinut pachet

Aparat de făcut clătite – 1 buc.
Distribuitor de aluat – 1 buc.
Spatulă – 1 buc.
Instrucţiune – 1 buc.

Specificaţii tehnice

Alimentare 220-240 V ~ 

50/60

 Hz

Consum de putere: 1000 W

Producătorul îşi rezervă dreptul să modifice caracteris-
ticile aparatelor fără preaviz.

Termenul de funcţionare a aparatului - 3 ani

Garanţie

În legătură cu oferirea garanţiei pentru produsul dat, rugăm 
să  Vă  adresaţi  la  distribuitorul  regional  sau  la  compania, 
unde a fost procurat produsul dat. Serviciul de garanţie se 
realizează  cu  condiţia  prezentării  bonului  de  plată  sau  a 
oricărui  alt  document  financiar,  care  confirmă  cumpărarea 
produsului dat. 

Acest  produs  corespunde  cerinţelor  EMC,  în-
tocmite în conformitate cu Directiva 2004/108/
EC  i  Directiva  cu  privire  la  electrosecuritate/
joasă tensiune 2006/95/EC.

romÂnĂ/ moldoveneascĂ 

6

ҚҰЙМАҚ ПІСІРГІШ

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Құймақ  пісіргіштің  негізгі  міндеті  –  жайма  құймақтарды, 

құймақтарды және т.с.с. пісіру.

Сипаттамасы

1. 

Жұмыс беті

2. 

Дайындық көрсеткіші

3. 

Электрлік желіге қосылу көрсеткіші

4. 

Температура реттегіші

5. 

Желілік бауды сақтау орны

6. 

Қамыр жайғышы

7. 

Қалақ

Назар аударыңыз!

•  Құймақ пісіргішті суға толы (қол жуғыш, ванна, хауыз 

және т.б. сияқты) ыдыстардың  қасында пайдалануға 

тыйым салынады.

•  Қосымша  қорғаныс  үшін  қоректендіру  тізбегіне 

қорғаныс  ажыратылу  құрылғысын  (ҚАҚ)  30  мА-ден 

аспайтын  номиналды  іске  қосылу  тоғымен  орнатқан 

дұрыс, ҚАҚ орнатқан кезде маманға хабарласқан жөн.

ҚАЖЕТТІ ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

Құрылғыны  пайдалану  алдында  нұсқаулықты  зейін 

қойып оқып шығыңыз.  және оны келешекте анықтамалық 

материал  ретінде  пайдалану  үшін  сақтап  қойыңыз. 

Құрылғыны тек тікелей мақсаты бойынша ғана, берілген 

басшылықта  жазылғандай  пайдаланыңыз.  Аспапты 

дұрыс  пайдаланбау  оның  бұзылуына,  пайдаланушыға 

немесе оның мүлігіне зиян келтіруіне әкелуі мүмкін.

•  Іске  қосу  алдында,  электр  желісінің  кернеуі 

құрылғының  жұмыс  кернеуіне  сәйкес  келетініне  көз 

жеткізіңіз.

•  Желілік  шнур  «еуроайыртетікпен»  жабдықталған; 

оны жерге сенімді қосылған байланысы бар электр 

ашалығына қосыңыз.

•  Құрылғыны  желіге  қосқан  кезде  ауыстырғыштарды 

пайдаланбаңыз.

•  Аспапты бөлмелерден тыс пайдаланбаңыз.

•  Ешқашан  жұмыс  істеп  тұрған  құрылғыны  қараусыз 

қалдырмаңыз.

•  Құрылғыны  түзу  тұрақты  жылуға  төзімді  бетке, 

электрлік  ашалыққа  еркін  жетуге  болатындай  етіп 

қойыңыз.

•  Құрылғыны  желдетісі  жақсы  жерде  пайдаланыңыз. 

Тұтануға  жол  бермеу  үшін  ешбір  жағдайда 

құрылғыны  шымылдықтардың  немесе  перделердің 

қасында орналастырмаңыз және жұмыс уақытында 

бүркеп жаппаңыз.

•  Сақ  болыңыз:  жұмыс  уақытында  аспап  қатты 

қызады,  корпустың  ыстық  бөліктеріне  қолыңызды 

тигізбеңіз  және  дененің  ашық  бөліктерін  аспаптың 

жұмыс бетіне жақын орналастырмаңыз.

НАЗАР  АУДАРЫҢЫЗ!  Тұтануға  жол  бермеу  үшін 

құймақтарды  жұмыс  бетінен  олар  дайындалып 

болған соң бірден түсіріңіз.

•  Құймақтарды  түсіру  үшін  металл  жабдықтарды 

пайдалануға  тыйым  салынады,  олар  жұмыс  бетінің 

күюге  қарсы  қабатын  бүлдіре  алады,  жеткізілім 

жинағына кіретін қалақты ғана пайдаланыңыз, ағаш, 

пластик  немесе  силикон  асханалық  жабдықтарды 

пайдалануға болады.

•  Аспап  толық  салқындағанға  дейін,  оны 

тасымалдамаңыз. 

•  Әрқашан  тазалау  алдында,  немесе  егер  Сіз 

құрылғыны  пайдаланбайтын  болсаңыз,  аспапты 

электрлік желіден ажырату керек.

•  Желілік  баудың  үстелден  салбырауына,  соынмен 

қатар  асханалық  жиһаздың  ыстық  және  үшкір  бет-

термен жанасуына жол бермеңіз. 

•  Желілік  баудың  айыртетігін  электрлік  ашалықтан 

сөндіргенде  баудан  тартпаңыз,  желілік  баудың 

айыретігінен ұстаңыз.

•  Желілік бауды және желілік баудың айыртетігін сулы 

қолмен ұстамаңыз.

•  Құрылғыны  асханалық  қол  жуғыштың  тікелей 

қасында  пайдаланбаңыз,  оған  ылғалдың  әсерін 

тигізбеңіз.

•  Электрлік  тоқ  соққысына  жол  бермеу  үшін  желілік 

бауды, желілік айыретікті немесе аспаптың өзін суға 

немесе  кез-келген  басқа  сұйықтықтарға  салмаңыз. 

Егер бұлай болса, аспапқа қолыңызды ТИГІЗБЕҢІЗ, 

оны  электр  желісінен  дереу  ажыратыңыз,  және 

содан  кейін  ғана  аспапты  судан  шығаруға  болады. 

Аспапты тексеру немесе жөндеу үшін туыныдгерлес 

(өкілетті) қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

•  Желілік  баудың  және  айыртетіктің  тұтастығын 

уақытылы тексеріп отырыңыз.

•  Желілік айыр тетіктің немесе баудың бүлінуі кезінде, 

егер  ол  іркіліспен  істегенде  немесе  суға  түскеннен 

кейін  құрылғыны  пайлануға  тыйым  салынады. 

Құрылғыны  өз  бетіңізбен  жөндеуге  тырыспаңыз. 

Барлық  жөндеу  сұрақтары  бойынша  туындыгерлес 

(өкілетті) қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

•  Балаларға  аспапты  ойыншық  ретінде  пайдалануға 

рұқсат етпеңіз.

•  Балалар немесе мүмкіндіктері шектеулі адамдардың 

қауіпсіздігі  үшін  жауап  беретін  тұлғамен  аспапты 

қауіпсіз  пайдалану  және  оны  дұрыс  пайдаланбаған 

кезде  пайда  болатын  қауіптер  туралы  сәйкес  және 

түсінікті  нұсқаулықтар  берілген  болмаса,  берілген 

құрылғы олардың пайдалануына арналмаған.

•  Балалардың  қауіпсіздігі  мақсатында  орау  ретінде 

пайдаланылатын  полиэтилен  қаптарды  қараусыз 

қалдырмаңыз. 

Назар  аударыңыз! 

Балаларға  полиэтилен  қаптармен 

немесе  қаптама  үлдірмен  ойнауға  рұқсат  бермеңіз.

 

Тұншығу қаупі!

•  Бұзылуларға  жол  бермеу  үшін  құрылғыны  тек 

зауыттық орауда тасымалдаңыз.

•  Құрылғыны  балалардың  қолы  жетпейтін  жерде 

сақтаңыз.

ҚҰРЫЛҒЫ  ТЕК  ТҰРМЫСТА  ҒАНА  ҚОЛДАНУҒА 

АРНАЛҒАН

Алғашқы пайдалану алдында

Құрылғыны  төмен  температура  жағдайларында 

сақтаған  немесе  тасымалдаған  кезде  оны  бөлме 

температурасында  екі  сағаттан  кем  емес  уақыт 

бойы ұстау керек.

– 

Құрылғыны  орудан  шығарыңыз,  мультипісіргіштің 

қалыпты  жұмыс  істеуіне  кедергі  болатын  орайтын 

материалдарды жойыңыз. 

– 

Іске  қосу  алдында,  электр  желісінің  кернеуі 

құрылғының  жұмыс  кернеуіне  сәйкес  келетініне  көз 

жеткізіңіз.

– 

Құймақ пісіргіштің корпусын жне жұмыс бетін (1) сәл 

дымқыл  матамен  немесе  ысқышпен  сүртіңіз,  содан 

кейін құрғатып сүртіңіз.

– 

Қамыр  жайғышын  (6)  және  қалақты  (7)  бейтарап 

жуғыш затты пайдаланып жылы суда жуыңыз, содан 

кейін оларды құрғатып сүртіңіз.

– 

Алғашқы  пайдалану  алдында  өсімдік  майының 

шағын  көлемін  құйыңыз  және  оны  жұмыс  беті  (1) 

бойынша  жағыңыз,  майдың  артығын  қағаз  сүлгімен 

жойыңыз. 

– 

Желілік  баудың  айыртетігін  электрлік  ашалыққа 

салыңыз,  температура  реттегішін  (4)  «MAX» 

күйіне  белгілеңіз,  6-8  минуттан  кейін  температура 

реттегішін  (4)  сағат  тіліне  қарсы  тірелгенге  дейін 

бұрыңыз және желілік баудың айыртетігін электрлік 

ашалықтан суырыңыз.

– 

Жұмыс  бетінің  (1)  толық  салқындауын  күтіңіз  және 

өсімдік майының қалдықтарын жойыңыз.

Ескерту:

  Аспапты  алғашқы  пайдаланған  кезде 

қыздырғыш  элемент  күйеді,  осы  кезде  бөтен  иіс 

және түтіннің шағын көлемі пайда болуы мүмкін. Бұл 

қалыпты құбылыс және ақаулық болып табылмайды.

Құймақтарды пісіру

– 

Жұмыс бетін (1) өсімдік майымен сәл майлаңыз.

– 

Желілік  баудың  айыртетігін  электрлік  ашалыққа 

салыңыз,  осы  кезде  лектрлік  желіге  қосылу 

көрсеткіші (3) жанады. 

– 

Температура  реттегішінің  (4)  сабын  бұрап  жұмыс 

бетінің (1) қажетті қызу дәрежесін таңдаңыз.

– 

Жұмыс беті (1) белгіленген температураға жеткенде 

дайындық көрсеткіші (2) жанады, енді құймақтарды 

пісіруге кірісуге болады.

– 

Абайлап  қамырдың  шағын  көлемін  (дайфндау 

әдістерін қар.) жұмыс бетінің (1) ортасына құйыңыз. 

Қамыр  жайғышымен  (6)  қамырды  бүкіл  жұмыс  беті 

(1) бойынша тегістеңіз.

– 

Құймақтың  төменгі  беті  қызарғанда,  құймақты 

қалақпен (7) аударыңыз.

– 

Құймақтарды түсіру және аудару үшін  үшкір металл 

заттарды (пышақтарды, металл қалақшаларды және 

т.б.)  пайдалануға  тыйым  салынады,  себебі  бұл 

жұмы  бетінің  (1)  күюге  қарсы  қабатының  бүлінуіне 

әкелуі мүмкін.

– 

Дайын құймақты жұмыс бетінен түсіріңіз және сары 

маймен жағыңыз.

– 

Құймақтарды  пісіруді  аяқтап,  құймақ  пісіргішті 

сөндіріңіз, бұл үшін температура реттегішін (4) сағат 

тіліне қарсы тірелгенге дейін бұраңыз және желілік 

баудың айыртетігін электрлік ашалықтан суырңыз.

– 

Құрылғыға салқындауға уақыт беріңіз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Құймақтарды жұмыс бетінен 

(1)  дайын  болғаннан  кейін  бірден  шешіңіз,  кері 

жағдайда тұтану болуы мүмкін.

Ескерту: 

– 

Әр  құймақты  пісіру  алдында  жұмыс  бетін  (1) 

(қорытылған, сары немесе өсімдік) маймен жағыңыз. 

Бұл  үшін  ыстыққа  төзімді  силикон  қылшақты 

пайдалануға болады.

– 

Құймаққа  арналған  қамырдың  дайындау  әдісіне 

байланысты  жұмыс  бетінің  (1)  температурасын  өз 

бетіңізше таңдаңыз.

– 

Жұмыс  уақытында  сақ  болыңыз:  жұмыс  беті  (1) 

қатты қызады.

– 

Жұмыс уақытында көрсеткіш (2) сөнетін және қайта 

жанатын болады, бұл жұмыс бетінің (1) белгіленген 

температурасы сақталатынын куәландырады.

Тазалу және күтімі

– 

Тазалау  алдында  құймақ  пісіргішті  сөндіріңіз,  бұл 

үшін  температура  реттегішін  (4)  сағат  тіліне  қарсы 

тірелгенге  дейін  бұраңыз  және  желілк  баудың 

айыртетігін электрлік ашалықтан суырыңыз.

– 

Аспапқа салқындауға уақыт беріңіз.

– 

Қамырдың  қалдықтары  болған  жағдайда  жұмсақ 

қылшақты пайдаланып, оларды жойыңыз.

– 

Құймақ  пісіргіш  корпусы  мен  жұмыс  бетін  сәл 

дымқыл  матамен  сүртіңіз,  қажет  болғанда  жұмсақ 

жуғыш  затты  пайдаланыңыз,  содан  кейін  құрғатып 

сүртіңіз.

– 

Корпусы мен жұмы бетін тазалау үшін қажайтын зат-

тарды немесе металл ысқыштарды пайдаланбаңыз, 

себебі олар аспап беттерін бүлдіре алады.

Назар  аударыңыз!  Элеткр  тоғы  соққысын 

болдырмау үшін құрылғыны суға немесе кез-келген 

басқа сұйықтықтарға салмаңыз

.

Сақталуы

– 

Құймақ пісіргішті сақтауға қойғанға дейін, оны таза-

лауды орындаңыз.

– 

Желілік  бауды  ораңыз,  оны  сақтау  орнында  (5) 

бекітіңіз.

– 

Құрылғыны  құрғақ  салқын,  балалардың  қолы 

жетпейтін жерде сақтаңыз.

Құймақтарға арналған қамырды дайындау әдісі

2 стакан жылы сүт немесе су (немесе олардың қоспасы)

1,5-2 стакан ұн

1-3 жұмыртқа

1 ас қасық қант

½ шай қасық тұз

1,5-2 ас қасық өсімдік майы

– 

Жарты  сұйықтықты,  жұмыртқаны,  тұзды  және 

қантты мксермен шұңғыл ыдыста бұлғаңыз.

– 

Ұнды салыңыз, қоспаны қасықпен, содан кейін мик-

сермен біркелкі массаға дейін араластырыңыз.

– 

Қалған  сұйықтықты  және  майды  қажетті  қоюлық 

алынғанға дейін үлестермен қосыңыз.

Ескерту

:

– 

Дайындау әдісі ұсыныстық сипатта, қажет болғанда 

құрамдас  бөліктердің  көлемі  мен  қатынасын 

өзгертіңіз.

– 

Қамырдың қоюлығын тексеру үшін оған  ас қасықты 

салыңыз,  ал  кейін  оның  дөңес  жағына  саусақпен 

сызық салыңыз. Сызық қамырмен жыблмауы керек.

– 

Егер  анағұрлым  тәтті  құймақтар  алғыңыз  келсе, 

қант қосыңыз. Мұндай құймақтар тезірек қызарады, 

сондықтан  төмен  қыздыру  температурасын 

таңдаңыз.

– 

Жұмыртқа  неғұрлым  көп  болған    сайын,  соғұрлым 

қамыр «тығыз» болып шығады, жұмыртқа неғұрлым 

аз болса – соғұрлым құймақ жұмсақ болады. 

Жеткізілім жинағы

Құймақ пісіргіш – 1 дн.

Қамыр жайғышы – 1 дн.

Қалақ – 1 дн.

Нұсқаулық – 1 дн.

Техникалық сипаттамалары

Электрқорегі 220-240 В ~ 

50/60

 Гц

Тұтынатын қуаты: 1000 Вт

Өндіруші  құрылғылардың  сипаттамаларын  өзгерту 

құқығын алдын-ала хабарлаусыз сақтайды.

Аспаптың қызмет ету мерзімі – 3 жыл

Гарантиялық мiндеттiлiгi

Гарантиялық  жағдайдағы  қаралып  жатқан  бөлшектер 

дилерден тек сатып алынған адамға ғана берiледi. Осы 

гарантиялық  мiндеттiлiгiндегi  шағымдалған  жағдайда 

төлеген чек немесе квитанциясын көрсетуi қажет.

ҚАЗАҚША

5

4

2

CREPES MAKER

Instruction manual

The  main  purpose  of  the  crepes  maker  is  to  make 
crepes, pancakes, etc.

Description

1.  Cooking surface
2.  “Ready”indicator
3.  “Power”indicator
4.  Temperature control knob
5.  Cord storage area
6.  Crepes spreader
7.  Spatula

Attention!

• 

Do  not  use  the  crepes  maker  near  containers 
filled with water (such as sink, bath tub, swimming 
pool, etc.).

• 

For additional protection it is reasonable to install a 
residual current device (RCD) with nominal opera-
tion  current  not  exceeding  30  mA,  to  install  RCD 
contact a specialist.

NECESSARY SAFETY MEASURES

Read this instruction manual carefully before using the 
unit and keep it for the whole operating period. Use the 
unit according to its intended purpose only, as it is stat-
ed  in  this  user  manual.  Mishandling  the  unit  can  lead 
to its breakage and cause harm to the user or damage 
to his property.

• 

Before connecting the unit to the mains, make sure 
that the operating voltage of the unit corresponds 
to the voltage of your mains.

• 

Power  cord  is  equipped  with  a“euro  plug”;  plug 
it into the socket with reliable grounding contact.

• 

To  avoid  fire,  do  not  use  adapters  for  connecting 
the unit to the mains. 

• 

Do not use the unit outdoors.

• 

Never leave the operating unit unattended.

• 

Place  the  unit  on  a  flat,  stable  heat-resistant  sur-
face with free access to the mains socket.

• 

Use  the  unit  in  places  with  proper  ventilation.  To 
avoid  fire,  do  not  place  the  unit  near  curtains  or 
draperies and do not cover it during operation.

• 

Be careful: the unit heats up strongly during opera-
tion,  do  not  touch  hot  parts  of  the  unit  body,  and 
keep  open  parts  of  your  body  away  from  the  unit 
cooking surface.

ATTENTION!  To  avoid  fire,  remove  crepes  from 
the cooking surface right after they are ready.

• 

Never  use  metal  accessories  to  remove  crepes, 
as  they  can  damage  the  non-stick  coating  of  the 
cooking  surface,  use  only  the  supplied  spatula, 
you  can  use  wooden,  plastic  or  silicon  kitchen 
accessories.

• 

Do not move the unit until it cools down completely. 

• 

Unplug  the  unit  every  time  before  cleaning  and 
when you do not use it.

• 

Do  not  let  the  power  cord  hang  from  the  table  or 
come in contact with hot surfaces or sharp edges 
of kitchen furniture.

• 

When unplugging the unit, do not pull the cord but 
hold the plug.

• 

Do not touch the power plug with wet hands.

• 

Do  not  use  the  unit  near  the  kitchen  sink,  do  not 
expose it to moisture.

• 

To avoid electric shock, do not immerse the power 
cord, power plug or the unit itself into water or any 
other  liquids.  If  it  happened  DO  NOT  TOUCH  the 
unit, unplug it immediately and only then take it out 
of water. Apply to the authorized service center for 
testing or repairing the unit.

• 

Periodically check power cord and plug integrity.

• 

Never use the unit if the power cord or the power 
plug  is  damaged,  the  unit  works  improperly  or 
after it was dropped. Do not try to repair the unit by 
yourself. Contact an authorized service center for 
all repair issues.

• 

Do  not  allow  children  to  use  the  crepes  maker  as 
a toy. 

• 

This  unit  is  not  intended  for  usage  by  children  or 
disabled persons unless they are given all the nec-
essary  and  understandable  instructions  by  a  per-
son  who  is  responsible  for  their  safety  on  safety 
measures  and  information  about  danger  that  can 
be caused by improper usage of the unit.

• 

For children safety reasons, do not leave polyethyl-
ene bags used as a packaging unattended.

Attention!

 Do not allow children to play with polyeth-

ylene  bags  or  packaging  film. 

Danger  of  suffoca-

tion!

• 

To  avoid  damages,  transport  the  unit  in  original 
package only.

• 

Keep the unit out of reach of children.

THE  UNIT  IS  INTENDED  FOR  HOUSEHOLD  USAGE 
ONLY

Before the first use
After  unit  transportation  or  storage  at  low  tem-
perature it is necessary to keep it for at least two 
hours at room temperature before switching on.

–  Unpack  the  unit,  remove  any  package  materials 

and stickers that can prevent normal operation of 
the unit. 

–  Before  switching  the  unit  on,  make  sure  that  the 

mains voltage corresponds to the voltage specified 
on the unit body.

–  Clean the crepes maker body and cooking surface 

(1) with a slightly damp cloth or sponge, then wipe 
them dry.

–  Rinse the crepes spreader (6) and spatula (7) with 

warm  water  using  neutral  detergent,  then  wipe 
them dry.

–  Before  the  first  use  pour  some  vegetable  oil  and 

spread it over the cooking surface (1), wipe surplus 
oil with a paper cloth. 

–  Plug  the  unit  in,  set  the  maximal  heating  mode 

“MAX”with  the  temperature  control  knob  (4),  in 
6-8  minutes  turn  the  temperature  control  knob 
(4)  counterclockwise  until  bumping  and  unplug 
the unit.

–  Wait  until  the  cooking  surface  (1)  cools  down 

completely  and  remove  the  remaining  vegetable 
oil.

Note: During the first operation of the unit the heating 

element “burns”, therefore some foreign smell and a 
small amount of smoke can occur. It is normal and is 
not a sign of malfunction.

Making crepes

–  Slightly oil the cooking surface (1).
–  Insert  the  power  plug  into  the  socket, 

the“power”indicator (3) will light up. 

–  Use  the  temperature  control  knob  (4)  to  set  the 

required  heating  temperature  of  the  cooking 
surface (1).

–  When  the  preset  temperature  of  the  cooking 

surface (1) is reached, the “ready”indicator (2) will 
light up, now you can start making crepes.

–  Carefully  pour  some  batter  (see  the  recipes)  in 

the centre of the cooking surface (1). Spread the 
batter evenly over the entire cooking surface with 
the crepes spreader (1).

–  When the lower part of the crepes browns, turn the 

crepes over with the spatula (7).

–  Never  use  sharp  metal  objects  (knives,  metal 

spatulas,  etc.)  to  remove  or  turn  crepess  over, 
since it may damage the non-stick coating of the 
cooking surface (1).

–  Once  the  crepes  is  cooked,  remove  it  from  the 

cooking surface and butter it. 

–  After  you  finish  making  crepes,  turn  the  crepes 

maker  off,  to  do  it  turn  the  temperature  control 
knob  (4)  counterclockwise  until  bumping  and 
unplug the unit.

− 

Let the unit cool down.

ATTENTION!  Remove  crepes  from  the  cooking 
surface (1) right after they are cooked, otherwise 
it may cause fire. 

Notes: 
–  Before cooking each crepes, oil/butter the cook-

ing surface (1) (with melted butter, butter or veg-
etable oil). You can use heatproof silicone brush.

–  Depending on the recipe of crepes batter, choose 

temperature of the cooking surface (1) yourself. 

–  Be  careful,  the  cooking  surface  (1)  heats  up 

strongly during operation.

–  During operation the indicator (2) will go out and 

light up again, this indicates that the preset tem-
perature of the cooking surface (1) is maintained.

Cleaning and care

–  Turn  the  crepes  maker  off  before  cleaning, 

to  do  it  turn  the  temperature  control  knob  (4) 
counterclockwise  until  bumping  and  unplug  the 
unit.

–  Let the unit cool down completely.
–  If  there  is  remaining  batter,  remove  it  with  a  soft 

brush.

–  Wipe  the  body  of  the  crepes  maker  and  the 

cooking  surface  with  a  slightly  damp  cloth  using 
soft detergent, if needed, then wipe them dry.

–  Never use abrasives or metal sponges for cleaning 

the body and the cooking surface, as they can be 
damaged.

Attention! To avoid electric shock, do not immerse 
the unit into water or any other liquids. 

Storage

–  Clean  the  crepes  maker  before  taking  it  away  for 

storage.

–  Wind the power cord in and fix it in the cord storage 

area (5).

–  Keep  the  unit  away  from  children  in  a  dry  cool 

place.

Crepes batter recipe

2 glasses warm milk or water (or their mixture)
1.5-2 glass flour
1-3 eggs
1 tablespoon sugar

½

 teaspoon salt

1.5-2 tablespoons vegetable oil
–  Beat a half of the liquid, eggs, salt and sugar with 

a mixer in a deep bowl.

–  Add flour, stir the mixture with a spoon, then with a 

mixer to reach homogeneous mass.

–  Gradually add the remaining liquid and oil until you 

get the desired consistency. 

Notes

:

–  The recipe is given for reference, change quantity 

and proportions of ingredients, if needed.

–  To check batter consistency, put a tablespoon in 

it, and then draw a line with your finger on its outer 
side. The line should not be covered with batter.

–  Add  sugar  if  you  want  sweater  crepes.  Such 

crepes  get  brown  faster,  so  use  a  lower  heating 
temperature.

–  The  more  eggs  the  thicker  is  the  batter,  the  less 

eggs the softer are the crepes. 

Delivery set

Crepes maker - 1 pc.
Crepes spreader - 1 pc.
Spatula - 1 pc.
Instruction - 1 pc.

Technical specifications

Power supply 220-240 V ~ 50/60 Hz
Power consumption: 1000 W

The  manufacturer  reserves  the  right  to  change  unit 
specifications without a preliminary notification.

Unit operating life is 3 years

Guarantee 

Details  regarding  guarantee  conditions  can  be  ob-
tained from the dealer from whom the appliance was 
purchased. The bill of sale or receipt must be produced 
when making any claim under the terms of this guar-
antee.

This product conforms to the EMC-Require-
ments as laid down by the Council Directive 
2004/108/EC and to the Law Voltage Regu-
lation 2006/95/EC

ENGLISH

PFANNKUCHENGERÄT

Bedienungsanleitung
Die  Hauptbestimmung  des 

Pfannkuchengeräts  ist 

Backen von Pfannkuchen, t6  usw. 

Beschreibung

1. 

Arbeitsfläche

2. 

Bereitschaftsanzeige

3. 

Betriebskontrolleuchte

4. 

Temperaturregler

5. 

Kabelaufbewahrung

6. 

Teigverteiler

7. 

Schaufel

Achtung!

• 

Es  ist  nicht  gestattet,  das  Pfannkuchengerät  in 
der  Nähe  von  mit  Wasser  gefüllten  Behältern 
(Waschbecken,  Badewanne,  Wasserbecken  usw.)  zu 
benutzen.

• 

Als  zusätzlicher  Schutz  ist  es  zweckmäßig,  den 
FI-Schalter  mit  Nennstrom  maximal  bis  30  mA  im 
Stromversorgungskreis aufzustellen. Wenden Sie sich 
dafür an einen Spezialisten.

NOTWENDIGE SICHERHEITSMAßNAHMEN
Vor  der  Inbetriebnahme  des  Geräts  lesen  Sie  die 
Bedienungsanleitung  aufmerksam  durch  und  bewahren 
Sie  sie  während  der  ganzen  Betriebszeit  des  Geräts. 
Benutzen  Sie  das  Gerät  nur  bestimmungsmäßig  und  laut 
dieser  Bedienungsanleitung.  Nicht  ordnungsgemäße 
Nutzung des Geräts kann zu seiner Störung führen, einen 
gesundheitlichen  oder  materiellen  Schaden  beim  Nutzer 
hervorrufen.

• 

Vergewissern Sie sich vor dem Anschließen des Geräts 
ans Stromnetz, dass die Betriebsspannung des Geräts 
und die Netzspannung übereinstimmen.

• 

Das Netzkabel ist mit einem „Eurostecker“ ausgestat-
tet; stecken Sie diesen in die Steckdose mit sicherer 
Erdung ein.

• 

Verwenden  Sie  keine  Adapterstecker  beim 
Anschließen des Geräts an die elektrische Steckdose, 
um Brandrisiko zu vermeiden. 

• 

Es ist nicht gestattet, das Gerät draußen zu benutzen.

• 

Lassen Sie das laufende Gerät nie unbeaufsichtigt.

• 

Stellen Sie das Gerät auf eine gerade standfeste hitze-
beständige Oberfläche so auf, dass ein freier Zugang 
zur Steckdose gewährt wird.

• 

Benutzen Sie das Gerät in gut belüfteten Räumen. Um 
Entzündung  zu  vermeiden,  stellen  Sie  das  Gerät  auf 
keinen Fall in der Nähe von Vorhängen oder Gardinen 
und bedecken Sie es während des Betriebs nicht.

• 

Seien  Sie  vorsichtig:  während  des  Betriebs  erhitzt 
sich  das  Gerät  stark,  berühren  Sie  heiße  Teile  des 
Gehäuses nicht und halten Sie offene Körperteile fern 
von der Arbeitsfläche des Geräts.

ACHTUNG!  Um  Entzündung  zu  vermeiden,  nehmen 
Sie  die  Pfannkuchen  von  der  Arbeitsfläche  sofort 
nach der Zubereitung ab.

• 

Es ist  nicht  gestattet, metallisches  Kochbesteck, das 
die Antihaftbeschichtung der Arbeitsfläche beschädi-
gen  kann,  zu  benutzen,  benutzen  Sie  nur  die  mitge-
lieferte Schaufel; Sie können auch Holz-, Plastik- oder 
Silikonkochbesteck benutzen.

• 

Stellen Sie das Gerät nicht um, bis es völlig abkühlt. 

• 

Trennen  Sie  das  Gerät  vom  Stromnetz  immer  ab, 
wenn  Sie  es  nicht  benutzen  oder  Reinigung  vorneh-
men möchten.

• 

Achten Sie darauf, dass das Netzkabel vom Tisch nicht 
herabhängt,  sowie  heiße  Oberflächen  oder  scharfe 
Ränder der Küchenmöbel nicht berührt.

• 

Wenn Sie den Netzstecker aus der Steckdose heraus-
nehmen,  ziehen  Sie  das  Kabel  nicht,  sondern  halten 
Sie den Netzstecker.

• 

Greifen Sie den Netzstecker mit nassen Händen nicht.

• 

Es  ist  nicht  gestattet,  das  Gerät  in  der  Nähe  vom 
Küchenwaschbecken  zu  benutzen  und  der 
Feuchtigkeit auszusetzen.

• 

Tauchen Sie das Netzkabel, den Netzstecker oder das 
Gerät selbst nie ins Wasser oder andere Flüssigkeiten, 
um  das  Stromschlagrisiko  zu  vermeiden.  Wenn  es 
trotzdem  der  Fall  ist,  BERÜHREN  SIE  DAS  GERÄT 
NICHT,  trennen  Sie  es  sofort  vom  Stromnetz  ab,  und 
erst  danach  dürfen  Sie  das  Gerät  aus  dem  Wasser 
herausnehmen. Wenden Sie sich an einen autorisier-
ten  (bevollmächtigten)  Kundendienst,  um  das  Gerät 
zu prüfen und zu reparieren.

• 

Prüfen  Sie  die  Ganzheit  des  Netzkabels  und  des 
Netzsteckers periodisch.

• 

Es ist nicht gestattet, das Gerät zu benutzen, wenn der 
Netzstecker oder das Netzkabel beschädigt ist, wenn 
Störungen auftreten und wenn es heruntergefallen ist. 
Es  ist  nicht  gestattet,  das  Gerät  selbständig  zu  repa-
rieren.  Bitte  wenden  Sie  sich  an  einen  autorisierten 
(bevollmächtigten)  Kundendienst,  falls  Probleme  mit 
dem Gerät auftreten.

• 

Es  ist  nicht  gestattet,  Kindern  das  Pfannkuchengerät 
als Spielzeug zu geben. 

• 

Dieses  Gerät  darf  von  Kindern  und  behinderten 
Personen  nicht  genutzt  werden,  außer  wenn  die 
Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, ihnen 
entsprechende  und  verständliche  Anweisungen  über 
sichere Nutzung des Geräts und die Gefahren bei sei-
ner falschen Nutzung gibt.

• 

Aus  Kindersicherheitsgründen  lassen  Sie  die 
Plastiktüten,  die  als  Verpackung  verwendet  werden, 
nie ohne Aufsicht.

Achtung!  Lassen  Sie  Kinder  mit  Plastiktüten  oder 
Verpackungsfolien nicht spielen. 

Erstickungsgefahr!

• 

Um Beschädigungen zu vermeiden, transportieren Sie 
das Gerät nur in der Fabrikverpackung.

• 

Bewahren  Sie  das  Gerät  an  einem  für  Kinder  unzu-
gänglichen Ort auf.

DAS GERÄT IST NUR FÜR DEN GEBRAUCH IM HAUSHALT 
GEEIGNET

Vor der ersten Inbetriebnahme
Falls  das  Gerät  unter  niedrigen  Temperaturen 
transportiert  oder  aufbewahrt  wurde,  lassen  Sie  es 
vor  der  Nutzung  bei  der  Raumtemperatur  für  nicht 
weniger als zwei Stunden bleiben.

– 

Nehmen  Sie  das  Gerät  aus  der  Verpackung  heraus, 
entfernen  Sie  alle  Verpackungsmaterialien  und  jegli-
che  Aufkleber,  die  den  normalen  Betrieb  des  Geräts 
stören. 

– 

Vergewissern  Sie  sich  vor  dem  Einschalten  des 
Geräts, dass die Netzspannung und die Spannung am 
Gehäuse des Geräts übereinstimmen.

– 

Wischen Sie das Gehäuse des Pfannkuchengeräts und 
die Arbeitsfläche (1) mit einem leicht angefeuchteten 
Tuch oder Schwamm, danach trocknen Sie sie ab.

– 

Waschen Sie den Teigverteiler (6) und die Schaufel (7) 
mit  Warmwasser  und  einem  neutralen  Waschmittel, 
dann trocknen Sie sie ab.

– 

Vor  der  ersten  Nutzung  gießen  eine  kleine  Menge 
Pflanzenöl  auf  und  verteilen  Sie  es  auf  der 
Arbeitsfläche  (1),  entfernen  Sie  überschüssiges 
Pflanzenöl mit einem Papiertuch. 

– 

Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose ein, stel-
len Sie den Temperaturregler (4) in die Position «MAX», 
nach 6-8 Minuten drehen Sie den Temperaturregler (4) 
entgegen  dem  Uhrzeigersinn  bis  zum  Anschlag  und 
ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose heraus.

– 

Warten Sie ab, bis die Arbeitsfläche (1) völlig abkühlt, 
und entfernen Sie Pflanzenölreste.

Anmerkung: Das Heizelement verbrennt bei erster Nut-
zung,  dabei  ist  Entstehung  von  Fremdgeruch  und  einer 
kleinen Menge Rauch möglich. Es ist normal und ist kein 
Defekt.

Pfannkuchenbacken

– 

Schmieren Sie die Arbeitsfläche (1) mit einer kleinen 
Menge Pflanzenöl.

– 

Stecken  Sie  den  Netzstecker  in  die  Steckdose  ein, 
dabei leuchtet die Betriebskontrolleuchte (3) auf. 

– 

Stellen  Sie  den  notwendigen  Hitzegrad  der 
Arbeitsfläche  (1)  durch  das  Drehen  des  Griffs  des 
Temperaturreglers (4) ein.

– 

Wenn  die  eingestellte  Temperatur  der  Arbeitsfläche 
(1) erreicht wird, leuchtet die Bereitschaftsanzeige (2) 
auf,  jetzt  können  Sie  zum  Backen  von  Pfannkuchen 
übergehen.

– 

Gießen Sie eine kleine Menge Teig (siehe die Rezepte) 
ins  Zentrum  der  Arbeitsfläche  (1)  vorsichtig  auf. 
Ebnen Sie den Teig auf der ganzen Arbeitsfläche (1) 
mit dem Teigverteiler (6).

– 

Wenn die untere Seite des Pfannkuchens braun wird, 
wenden Sie den Pfannkuchen mit der Schaufel (7).

– 

Es  ist  nicht  gestattet,  die  Pfannkuchen  mit  schar-
fen  Metallgegenständen  (Messern,  Metallschaufeln 
usw.)  zu  wenden,  weil  es  zur  Beschädigung  der 
Antihaftbeschichtung  der  Arbeitsfläche  (1)  führen 
kann.

– 

Nehmen  Sie  den  fertigen  Pfannkuchen  von  der 
Arbeitsfläche ab und schmieren Sie ihn mit Butter ein.

– 

Nach  dem  Pfannkuchenbacken  schalten  Sie 
das  Pfannkuchengerät  aus,  drehen  Sie  dafür  den 
Temperaturregler (4) entgegen dem Uhrzeigersinn bis 
zum Anschlag und ziehen Sie den Netzstecker aus der 
Steckdose heraus.

– 

Lassen Sie das Gerät abkühlen.

ACHTUNG! Nehmen Sie die Pfannkuchen von der Ar-
beitsfläche (1) sofort nach der Zubereitung ab, ande-
renfalls ist eine Entzündung möglich.

Anmerkungen: 

– 

Vor dem Backen jedes Pfannkuchens schmieren Sie 
die  Arbeitsfläche  (1)  mit  Öl  oder  Butter  (Bratbutter, 
Milchbutter  oder  Pflanzenöl)  ein.  Dafür  können  Sie 
einen hitzebeständigen Silikonpinsel benutzen.

– 

Wählen  Sie  die  Temperatur  der  Arbeitsfläche 
(1)  selbständig  abhängig  vom  Rezept  für  den 
Pfannkuchenteig.

– 

Seien  Sie  vorsichtig  während  des  Betriebs:  die 
Arbeitsfläche (1) erhitzt sich stark.

– 

Während des Betriebs wird die Bereitschaftsanzeige 
(2)  erlöschen  und  wieder  aufleuchten,  es  bedeutet, 
dass  die  eingestellte  Temperatur  der  Arbeitsfläche 
(1) unterhalten wird.

Reinigung und Pflege

– 

Schalten Sie das Pfannkuchengerät vor der Reinigung 
aus, drehen Sie dafür den Temperaturregler (4) entge-
gen dem Uhrzeigersinn bis zum Anschlag und ziehen 
den Netzstecker aus der Steckdose heraus.

– 

Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen.

– 

Entfernen Sie die Teigreste, falls vorhanden, mit einer 
weichen Bürste.

– 

Wischen  Sie  das  Gehäuse  des  Pfannkuchengeräts 
und  die  Arbeitsfläche  mit  einem  leicht  angefeuchte-
ten Tuch ab, bei der Notwendigkeit benutzen Sie ein 
Feinwaschmittel, und dann trocknen Sie sie ab.

– 

Es  ist  nicht  gestattet,  Abrasivmittel  oder 
Metallschwämme  für  die  Reinigung  des  Gehäuses 
und  der  Arbeitsfläche  zu  benutzen,  weil  sie  die 
Oberflächen des Geräts beschädigen können.

Achtung!  Tauchen  Sie  das  Gerät  ins  Wasser  oder 
andere Flüssigkeiten nicht, um das Stromschlagrisiko 
zu vermeiden.

Aufbewahrung

– 

Bevor  Sie  das  Pfannkuchengerät  zur  Aufbewahrung 
wegräumen, reinigen Sie es.

– 

Wickeln  Sie  das  Netzkabel  auf,  indem  Sie  es  in  der  
Kabelaufbewahrung (5) befestigen.

– 

Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen, kühlen 
und für Kinder unzugänglichen Ort auf.

Rezept für Pfannkuchenteig

2 Gläser warme Milch oder Wasser (oder deren Mischung)
1,5-2 Becher Mehl
1-3 Eier
1 Esslöffel Zucker
½ Teelöffel Salz
1,5-2 Esslöffel Pflanzenöl 

– 

Schlagen Sie eine Hälfte der Flüssigkeit, Eier, Salz und 
Zucker mit dem Mixer in einer tiefen Schale.

– 

Schütten  Sie  Mehl  ein,  rühren  Sie  die  Mischung  mit 
dem  Löffel  und  dann  mit  dem  Mixer  bis  eine  homo-
gene Masse um.

– 

Geben  Sie  die  gebliebene  Flüssigkeit  und  Öl  porti-
onsweise  ein,  bis  Sie  die  erforderliche  Konsistenz 
erhalten.

Anmerkungen:

– 

Das  Rezept  ist  zur  Empfehlung  angegeben,  bei 
der  Notwendigkeit  ändern  Sie  Zutatenmenge  und 
Proportionen.

– 

Um  die  Teigkonsistenz  zu  prüfen,  tauchen  Sie  darin 
einen Esslöffel und dann zeichnen Sie einen Streifen 
auf  der  gewölbten  Seite  des  Löffels  mit  dem  Finger. 
Der Streifen soll mit dem Teig nicht bedeckt werden.

– 

Falls  Sie  süßere  Pfannkuchen  bekommen  möch-
ten, geben Sie Zucker zu. Solche Pfannkuchen wer-
den  schneller  braun,  deshalb  wählen  Sie  niedrigere 
Heiztemperatur.

– 

Je  mehr  Eier  zugegeben  sind,  desto  „dicker“ 
wird  der  Teig,  je  weniger  Eier  –  desto  weicher  die 
Pfannenkuchen. 

Lieferumfang
Pfannkuchengerät – 1 St.
Teigverteiler – 1 St.
Schaufel – 1 St.
Bedienungsanleitung – 1 St.

Technische Eigenschaften
Stromversorgung 220-240 V, ~ 

50/60

 Hz

Aufnahmeleistung: 1000 W

Der  Hersteller  behält  sich  das  Recht  vor,  Design 
und  technische  Eigenschaften  der  Geräte  ohne 
Vorbenachrichtigung zu verändern.

Nutzungsdauer des Geräts beträgt 3 Jahre

Gewährleistung 
Ausführliche Bedingungen der Gewährleistung kann man 
beim  Dealer,  der  diese  Geräte  verkauft  hat,  bekommen. 
Bei beliebiger Anspruchserhebung soll man während der 
Laufzeit der vorliegenden Gewährleistung den Check oder 
die Quittung über den Ankauf vorzulegen. 

Das  vorliegende  Produkt    entspricht  den  For-
derungen  der  elektromagnetischen  Verträg-
lichkeit, die in 

2004/108/EC

-Richtlinie des Ra-

tes und den Vorschriften 

2006/95/EC

 über die 

Niederspannungsgeräte vorgesehen sind.

DEUTSCH

3

БЛИННИЦА

Инструкция по эксплуатации

Основное предназначение блинницы - выпечка блинов, 
оладий и т.п.

Описание

1. 

Рабочая поверхность

2. 

Индикатор готовности

3. 

Индикатор включения в электрическую сеть

4. 

Регулятор температуры

5. 

Место хранения сетевого шнура

6. 

Распределитель теста

7. 

Лопатка

Внимание!

• 

Запрещается использовать блинницу вблизи ёмкостей 
с водой (таких как раковина, ванна, бассейн и т.п.).

• 

Для дополнительной защиты целесообразно в цепи 
питания  установить    устройство  защитного  отклю-
чения  (УЗО)  с  номинальным  током  срабатывания, 
не  превышающим  30  мА,  для  установки  УЗО  обра-
титесь к специалисту.

НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед  использованием  устройства  внимательно  про-
читайте инструкцию по эксплуатации и сохраняйте её в 
течение всего срока эксплуатации. Используйте устрой-
ство только по его прямому назначению, как изложено в 
данной инструкции. Неправильное обращение с прибо-
ром может привести к его поломке, причинению вреда 
пользователю или его имуществу.

• 

Перед включением в электрическую сеть убедитесь 
в  том,  что  рабочее  напряжение  прибора  соответ-
ствует напряжению сети.

• 

Сетевой шнур снабжён «евровилкой»; включайте её 
в электрическую розетку, имеющую надежный кон-
такт заземления.

• 

Во  избежание  риска  возникновения  пожара  не 
используйте переходники при подключении устрой-
ства к электрической розетке. 

• 

Не используйте прибор вне помещений.

• 

Никогда  не  оставляйте  работающий  прибор  без 
присмотра.

• 

Размещайте  устройство  на  ровной  устойчивой 
теплостойкой поверхности так, чтобы доступ к элек-
трической розетке был свободным.

• 

Используйте устройство в местах с хорошей венти-
ляцией. Во избежание возгорания ни в коем случае 
не  размещайте  устройство  рядом  с  занавесками 
или шторами и не накрывайте его во время работы.

• 

Будьте осторожны: во время работы прибор сильно 
нагревается,  не  дотрагивайтесь  до  горячих  частей 
корпуса  и  не  располагайте  открытые  участки  тела 
близко к рабочей поверхности прибора.

ВНИМАНИЕ!  Во  избежание  возгорания  снимайте 
блины с рабочей поверхности сразу после их при-
готовления.

• 

Запрещается  для  снятия  блинов    использовать 
металлические  аксессуары,  которые  могут  повре-
дить антипригарное покрытие рабочей поверхности, 
пользуйтесь  только  лопаткой,  входящей  в  комплект 
поставки,  можно  использовать  деревянные,  пласти-
ковые или силиконовые кухонные аксессуары.

• 

Не  перемещайте  прибор,  пока  он  полностью  не 
остыл. 

• 

Прибор  следует  отключать  от  электрической  сети 
всякий  раз  перед  чисткой  или  в  случае,  если  Вы 
устрйством не пользуетесь.

• 

Не допускайте свисания сетевого шнура со стола, а 
также  его  контакта  с  горячими  поверхностями  или 
острыми кромками кухонной мебели.

• 

При отключении вилки сетевого шнура из электри-
ческой  розетки  не  тяните  за  шнур,  держитесь  за 
вилку сетевого шнура рукой.

• 

Не  беритесь  за  вилку  сетевого  шнура  мокрыми 
руками.

• 

Не  пользуйтесь  устройством  в  непосредственной 
близости от кухонной раковины, не подвергайте его 
воздействию влаги.

• 

Во избежание удара электрическим током не погру-
жайте сетевой шнур, сетевую вилку или сам прибор 
в воду или в любые другие жидкости. Если это прои-
зошло, НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ к прибору, немедленно 
отключите его от электросети, и только после этого 
можно достать прибор из воды. Обратитесь в авто-
ризованный  (уполномоченный)  сервисный  центр 
для проверки или ремонта прибора.

• 

Периодически  проверяйте  целостность  сетевого 
шнура и вилки.

• 

Запрещается использовать устройство при наличии 
повреждений  сетевой  вилки  или  электрического 
шнура,  если  устройство  работает  с  перебоями,  а 
также  после  его  падения.  Не  пытайтесь  самостоя-
тельно  ремонтировать  устройство.  По  всем  вопро-
сам ремонта обращайтесь в авторизованный (упол-
номоченный) сервисный центр.

• 

Не  разрешайте  детям  использовать  блинницу  в 
качестве игрушки. 

• 

Данное  устройство  не  предназначено  для  исполь-
зования  детьми  и  людьми  с  ограниченными  воз-
можностями,  если  только  лицом,  отвечающим  за 
их  безопасность,  им  не  даны  соответствующие  и 
понятные им инструкции о безопасном пользовании 
устройством и тех опасностях, которые могут возни-
кать при его неправильном использовании.

• 

Из соображений безопасности детей не оставляйте 
без присмотра полиэтиленовые пакеты, используе-
мые в качестве упаковки.

Внимание!

  Не  разрешайте  детям  играть  с  полиэти-

леновыми  пакетами  или  упаковочной  плёнкой. 

Опас-

ность удушья!

• 

Во избежание повреждений перевозите устройство 
только в заводской упаковке.

• 

Храните  устройство  в  местах,  недоступных  для 
детей.

УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО  
ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Перед первым использованием
После  транспортировки  или  хранения  прибора  при 
пониженной температуре его необходимо выдержать 
при комнатной температуре не менее двух часов.

• 

Извлеките устройство из упаковки, удалите все упа-
ковочные материалы и любые наклейки, мешающие 
нормальной работе устройства. 

• 

Перед  включением  убедитесь  в  том,  что  напряже-
ние электрической сети соответствует напряжению, 
указанному на корпусе устройства.

• 

Протрите корпус блинницы и рабочую поверхность 
(1)  слегка  влажной  тканью  или  губкой,  после  чего 
вытрите насухо.

• 

Промойте распределитель теста (6) и лопатку (7) в 
тёплой воде с использование нейтрального моюще-
го средства, затем вытрите их насухо.

• 

Перед первым использованием налейте небольшое 
количество  растительного  масла  и  распределите 

его  по  рабочей  поверхности  (1),  излишки  масла 
удалите бумажной салфеткой. 

• 

Вставьте  вилку  сетевого  шнура  в  электрическую 
розетку,  установите  регулятор  температуры  (4)  в 
положение «MAX», через 6-8 минут поверните регу-
лятор  температуры  (4)  против  часовой  стрелки  до 
упора  и  извлеките  вилку  сетевого  шнура  из  элек-
трической розетки.

• 

Дождитесь  полного  остывания  рабочей  поверх-
ности (1) и удалите остатки растительного масла.

Примечание: При первом использовании прибора на-
гревательный  элемент  обгорает,  при  этом  возможно 
появление постороннего запаха и небольшого количе-
ства дыма. Это допустимо и дефектом не является.

Выпечка блинов

– 

Слегка  смажьте  растительным  маслом  рабочую 
поверхность (1).

– 

Вставьте  вилку  сетевого  шнура  в  электрическую 
розетку,  при  этом  загорится  индикатор  включения 
в электрическую сеть (3). 

– 

Поворотом ручки регулятора температуры (4) уста-
новите  необходимую  степень  нагрева  рабочей 
поверхности (1) .

– 

При  достижении  заданной  температуры  рабочей 
поверхности  (1)  загорится  индикатор  готовности 
(2), теперь можно приступать к выпечке блинов.

– 

Осторожно  налейте  небольшое  количество  теста 
(см.  рецепты)  в  центр  рабочей  поверхности  (1). 
Распределителем  теста  (6)  разравняйте  тесто  по 
всей рабочей поверхности (1).

– 

Когда  нижняя  сторона  блина  подрумянится,  пере-
верните блин лопаткой (7).

– 

Для снятия или переворачивания блинов запреща-
ется  использовать  острые  металлические  предме-
ты  (ножи,  металлические  лопаточки  и  т.п.),  так  как 
это может привести к повреждению антипригарно-
го покрытия рабочей поверхности (1).

– 

Готовый  блин  снимите  с  рабочей  поверхности  и 
смажьте сливочным маслом.

– 

Завершив  выпечку  блинов,  отключите  блинницу, 
для  этого  поверните  регулятор  температуры  (4) 
против часовой стрелки до упора и извлеките вилку 
сетевого шнура из электрической розетки.

– 

Дайте устройству остыть.

ВНИМАНИЕ! Снимайте блины с рабочей поверхно-
сти (1) сразу после их приготовления, в противном 
случае может произойти возгорание.

Примечания: 

– 

Перед  выпечкой  каждого  блина  смазывайте  рабо-
чую поверхность (1) маслом (топлёным, сливочным 
или растительным). Для этого можно использовать 
жаропрочную силиконовую кисточку.

– 

В зависимости от рецепта теста для блинов, подби-
райте  температуру  рабочей  поверхности  (1)  само-
стоятельно.

– 

Соблюдайте осторожность во время работы: рабо-
чая поверхность (1) сильно нагревается.

– 

Во  время  работы  индикатор  (2)  будет  гаснуть  и 
загораться  вновь,  это  свидетельствует  о  том,  что 
поддерживается  заданная  температура  рабочей 
поверхности (1).

Чистка и уход

– 

Перед  чисткой  выключите  блинницу,  для  этого 
поверните регулятор температуры (4) против часо-
вой  стрелки  до  упора  и  извлеките  вилку  сетевого 
шнура из электрической розетки.

– 

Дайте прибору полностью остыть.

– 

При  наличии  остатков  теста  удалите  их,  используя 
мягкую щётку.

– 

Протрите  корпус  блинницы  и  рабочую  поверх-
ность  слегка  влажной  тканью,  при  необходимо-
сти  используя  мягкое  моющее  средство,  а  затем 
вытрите насухо.

– 

Не  используйте  для  чистки  корпуса  и  рабочей 
поверхности абразивные вещества или металличе-
ские мочалки, так как они могут повредить поверх-
ности прибора.

Внимание! Во избежание удара электрическим то-
ком не погружайте устройство в воду или в любые 
другие жидкости

.

Хранение

– 

Перед тем как убрать блинницу на хранение, выпол-
ните её чистку.

– 

Смотайте сетевой шнур, закрепив его в месте хра-
нения (5).

– 

Храните  устройство  в  сухом  прохладном  месте, 
недоступном для детей.

Рецепт теста для блинов

2 стакана тёплого молока или воды (или их смеси)
1,5-2 стакана муки
1-3 яйца
1 ст. ложка сахара

½ 

ч. ложки соли

1,5-2 ст. ложки растительного масла

– 

Половину  жидкости,  яйца,  соль  и  сахар  взбейте 
миксером в глубокой миске.

– 

Всыпьте  муку,  перемешайте  смесь  ложкой,  затем 
миксером до однородной массы.

– 

Порциями  добавляйте  оставшуюся  жидкость  и 
масло до получения нужной консистенции.

Примечания

:

– 

Рецепт  носит  рекомендательный  характер,  при 
необходимости изменяйте количество и соотноше-
ние ингредиентов.

– 

Чтобы  проверить  консистенцию  теста,  опустите  в 
него  столовую  ложку,  а  затем  нарисуйте  пальцем 
полосу на её выпуклой стороне. Полоса не должна 
покрываться тестом.

– 

Если хотите получить более сладкие блины, добавь-
те  сахар.  Такие  блины  быстрее  подрумяниваются, 
поэтому выбирайте меньшую температуру нагрева.

– 

Чем больше яиц, тем более «плотным» получается 
тесто, чем меньше яиц – тем мягче блины. 

Комплект поставки

Блинница – 1 шт.
Распределитель теста – 1 шт.
Лопатка – 1 шт.
Инструкция – 1 шт.

Технические характеристики

Электропитание 220-240 В ~ 50/60 Гц
Потребляемая мощность: 1000 Вт

Производитель  оставляет  за  собой  право  изменять 
характеристики  устройств  без  предварительного  уве-
домления.

Срок службы прибора – 3 года

 Данное изделие соответствует всем требуе-
мым европейским и российским стандартам 
безопасности и гигиены.

Изготовитель:

 Стар Плюс Лимитед, Гонконг

Адрес:

 оф. 1902-03, Ист Таун Билдинг, 41 Локхарт Роуд, 

Ванчай, Гонконг 
Сделано в КНР

РуССКИй

MW-1970.indd   1

14.11.2013   11:22:27

1
2
Оглавление инструкции
  • Страница 1 из 3
    русский его по рабочей поверхности (1), излишки масла удалите бумажной салфеткой. • Вставьте вилку сетевого шнура в электрическую розетку, установите регулятор температуры (4) в положение «MAX», через 6-8 минут поверните регулятор температуры (4) против часовой стрелки до упора и извлеките вилку
  • Страница 2 из 3
    Český Українська PALAČINKOVAČ směru hodinových ručiček až na doraz a vyndejte vidlici přívodního kabelu z elektrické zásuvky. – Vyčkejte až pánev (1) zcela vychladne a odstraňte zbytky rostlinného oleje. Poznámka: Při prvním uvedení přístroje do provozu se topné těleso vypaluje, při tom je možný
  • Страница 3 из 3