Инструкция для MAXWELL MW-3007 B

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

Ñïàñèáî, ÷òî âûáðàëè óòþã Maxwell!

MW-3007.indd   1

MW-3007.indd   1

07.10.2009   16:28:11

07.10.2009   16:28:11

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 45
  Ñïàñèáî, ÷òî âûáðàëè óòþã Maxwell! MW-3007.indd 1 07.10.2009 16:28:11
 • Страница 2 из 45
  2 MW-3007.indd 2 07.10.2009 16:28:13
 • Страница 3 из 45
  РУССКИЙ Техника MAXWELL проходит 7 шагов контроля качества и безопасности: • Контроль модели при вводе в ассортимент • Государственная сертификация модели • Сертификация производителя • Контроль процесса сборки • 100% тестирование готовых изделий • Предпродажный контроль качества на складах •
 • Страница 4 из 45
  РУССКИЙ НАПОЛНЕНИЕ РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ ВОДЫ Прежде чем залить воду в утюг, убедитесь, что он отключен от сети. • Установите регулятор постоянной подачи пара (3) в крайнее левое положение - подача пара выключена. • Откройте крышку заливочного отверстия (2). • Залейте воду в резервуар (10), плотно
 • Страница 5 из 45
  РУССКИЙ УСТАНОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ ГЛАЖЕНЬЯ • Поставьте утюг на основание (8). • Вставьте вилку сетевого шнура в розетку. • Поворотом регулятора (11) установите требуемую температуру глаженья: «•», «••», «•••» или «МАХ» (в зависимости от типа ткани), при этом загорится индикатор (9). • Когда температура
 • Страница 6 из 45
  РУССКИЙ ПАРОВОЕ ГЛАЖЕНЬЕ При паровом глаженье необходимо устанавливать температуру глаженья «•••» или «МАХ». • Поставьте утюг на основание (8). • Вставьте вилку сетевого шнура в розетку. • Убедитесь, что в резервуаре (10) достаточно воды. • Поворотом регулятора (11) установите требуемую температуру
 • Страница 7 из 45
  РУССКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Напряжение питания: 220-240 В ~ 50/60 Гц Потребляемая мощность: 1850-2200 Вт зад, пока вся вода не выйдет из резервуара (10). • Поставьте утюг на основание (8) и дайте ему полностью остыть. • Когда подошва утюга (13) полностью остынет, протрите ее кусочком сухой
 • Страница 8 из 45
  ENGLISH STEAM IRON • Never leave the operating unit unattended. • Always unplug the unit if you do not use it. • In order to avoid electric shock do not immerse the unit into water or other liquids. • Do not fill the water tank with scented liquids, vinegar, starch solution, descaling reagents,
 • Страница 9 из 45
  ENGLISH CHOICE OF WATER • To fill the water tank use regular tap water. If the water is hard then it is recommended to mix it with distilled water at a ratio of 1:1, if the water is very hard, mix it with distilled water at a ratio of 1:2 or use only distilled water. Signs Fabric type/temperature •
 • Страница 10 из 45
  ENGLISH • When the sole temperature (13) reaches the desired temperature value, the (9) indicator will go out, you can start ironing. tor to the “min” position and the steam supply regulator (3) to the left position. Note: for short cut-off of steam supply during ironing, press the steam supply
 • Страница 11 из 45
  ENGLISH dicator will go out, you can start cleaning of the iron chamber. • Unplug the iron, set the temperature regulator (11) to the «MIN» position. • Pull the plug out of the socket. • Close the lid (2). • Set the iron vertically and allow it to cool completely. • Store the iron vertically.
 • Страница 12 из 45
  DEUTSCH BÜGELEISEN BESCHREIBUNG 1. Sprühdüse 2. Deckel der Wassereinfüllöffnung 3. Regler der konstanten Dampfzufuhr 4. Sprühtaste 5. Taste der zusätzlichen Dampfzufuhr 6. Handgriff 7. Netzkabelschutz 8. Bügeleisenfußplatte 9. Indikator der Ein /Ausschaltung des Heizkörpers 10. Wasserbehälter 11.
 • Страница 13 из 45
  DEUTSCH • Vergewissern Sie sich, ob die Spannung des Geräts mit der Netzspannung übereinstimmt. aus, lassen Sie es abkühlen, danach öffnen Sie den Deckel der Einfüllöffnung (2), drehen Sie das Bügeleisen um und gießen Sie Restwasser aus. Anmerkung: Bei der ersten Einschalten des Bügeleisens
 • Страница 14 из 45
  DEUTSCH Kleidungsstück zu 60% aus Polyester und zu 40% aus Baumwolle Besteht, so soll es bei der Temperatur gebügelt werden, die für das Bügeln von Polyester geeignet ist "•“) • Wenn Sie den Stofftyp nicht bestimmen können, woraus das Kleidungsstück hergestellt ist, finden Sie darauf ein
 • Страница 15 из 45
  DEUTSCH fängt der Dampf an, aus den Öffnungen der Gleitsohle (13) des Bügeleisens auszutreten. Schalten Sie das Bügeleisen aus, indem Sie den Temperaturregler (11) in die Position „MIN“ und den Regler der konstanten Dampfzufuhr (3) in die linke Endposition stellen. Anmerkung: Drücken Sie bitte auf
 • Страница 16 из 45
  DEUTSCH • Wischen Sie das Gehäuse des Bügeleisens mit einem feuchten Tuch, danach trocknen Sie es. • Ablagerungen an der Gleitsohle des Bügeleisens können Sie mit einem Stoff abwischen, der mit Essiglösung angefeuchtet ist. • Nach der Entfernung des Kalkablagerungen polieren Sie die Gleitsohle des
 • Страница 17 из 45
  ҚАЗАҚ ҮТІК • Үтікті пайдаланған кезде су құю саңылауының қақпағы тығыз жабылуы керек. • Құрылғыны тікелей балаларға немесе мүмкіншілігі шектеулігі адамдарға жақын жерде пайдаланған кезде аса мұқият болыңыз. • Қосулы үтікті қараусыз қалдырмаңыз. • Егер үтікті пайдаланбасаңыз үнемі желіден ажыратып
 • Страница 18 из 45
  ҚАЗАҚ оның табанында қорғаныш қабаты (13) болса оны алып тастаңыз. • Желідегі кернеу үтіктің жұмыс кернеуіне сəйкес келетінін тексеріңіз. Ескертпе: • Суды MAX белгісінен асырып құймаңыз. • Егер үтіктеу кезінде үстіне су құю керек болса, онда үтікті сөндіріп желі ашасын розеткадан суырып тастаңыз. •
 • Страница 19 из 45
  ҚАЗАҚ • Үтіктің сууынан қызуы тез. Сондықтан заттарды төменгі температурада үтіктеген жөн (мысалы, синтетикалық маталар). Бұдан кейін аса жоғары температураларда үтіктеуге көшіңіз (жібек, жүн). Мақта мен зығырдан жасалған заттарды соңғы кезекте үтіктеңіз. • Егер матаның құрамына аралас талшықтар
 • Страница 20 из 45
  ҚАЗАҚ білгленген температураға жеткен кезде, көрсеткіш (9) сөнеді, үтіктеуге кірісуге болады. • Үнемі бу шығару реттегіші (3) арқылы будың пайда болуының қажетті қарқынын орнатыңыз, бу үтік табанындағы саңылаулардан (13) шығады. • Үтікті пайдаланып болғаннан кейін температура реттегішін (11) «MIN»
 • Страница 21 из 45
  ҚАЗАҚ • Үтікті сақтауға алып қоймас бұрын, резервуарда (10) судың жоқтығын, ал үтік табаны (13) құрғақ болуын тексеріңіз. Өндіруші алдын ала хабарламастан аспаптың сипаттамаларын өзгертуге құқылы. Аспаптың қызмет мерзімі 3 жылдан кем емес КҮТІМ ЖƏНЕ ТАЗАРТУ • Үтікті тазарту алдында, ол желіден
 • Страница 22 из 45
  POLSKI • Szczególnie uważaj, gdy w pobliżu włączonego urządzenia są dzieci lub osoby niepełnosprawne. • Nie pozostawiaj włączonego do sieci zasilającej żelazka bez nadzoru. • Zawsze odłączaj żelazko od sieci, jeśli nie korzystasz z niego. • Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym nie zanurzaj
 • Страница 23 из 45
  POLSKI • Jeżeli etykiety ze wskazówkami dotyczącymi prasowania brakuje, aby wybrać temperaturę prasowania znając rodzaj tkaniny, patrz tabelę. jest spowodowana przepalaniem elementu grzejnego, jest to normalny objaw. WYBÓR WODY Do napełniania zbiornika używaj wody z kranu. Jeżeli woda z kranu jest
 • Страница 24 из 45
  POLSKI • Włącz wtyczkę przewodu zasilającego do gniazdka. • Upewnij się, że w zbiorniku (10) jest wystarczająca ilość wody. • Poprzez obracanie regulatora (11) ustaw żądaną temperaturę prasowania: „•”, „••”, „•••” lub „MAX” zapali się wówczas wskaźnik (9). • Gdy temperatura stopy żelazka (13)
 • Страница 25 из 45
  POLSKI • Po usunięciu osadu wypoleruj powierzchnię stopy żelazka suchą szmatką. • Do czyszczenia stopy i korpusu żelazka nie używaj silnych środków czyszczących. • Unikaj kontaktu stopy żelazka z ostrymi przedmiotami z metalu.. dodatkowego wyrzutu pary (5) z 4-5 sekundowymi odstępami. CZYSZCZENIE
 • Страница 26 из 45
  ČESKÝ • Unikejte kontáktu pleti s horkými povrchy žehličky nebo párou, abyste se nepopalili. • Pozorujte, aby šn´ůra nevisela z rubu žehlicího prkna a nesáhala po horkých površích. • Když odepínáte žehličku od zásůvky vždy držte vidlici a nikdy netáhejte sít´ovou šn´ůru. • Když dáváte žehličku
 • Страница 27 из 45
  ČESKÝ Nastavení teploty žehlení • Dejte žehličku do paty (8). • Dejte vidlici sít´ové šn´ůry do zásůvky. • Otačením regulátoru (11) nastavte potřebnou teplotu žehlení: «•», «••», «•••» nebo «MAX» (podle druhu latky) a zasvítí indikátor (9). • Když teplota podrážky žehličky (13) dosahne nastavené
 • Страница 28 из 45
  ČESKÝ • Dejte žehličku do paty (8) aby se úplně ochladila. • Když podrážka žehličky (13) úplně schladně, utřete ji kousíčkem suché látky. • Až schováte žehličku, zjistěte že v nádrži není voda (10), a pata žehličky (13) je suchá. (11) do stavu «MIN» a regulátor stalé dodávky páry do (3) stavu off.
 • Страница 29 из 45
  УКРАЇНЬСКИЙ ПРАСКА • Ставте праску на рівну стійку поверхню. • Перед наповненням резервуара водою неодмінно відмикайте праску від мережі. • При користуванні праскою кришка заливального отвору повинна бути щільно закрита. • Будьте вкрай пильними, коли використовуєте прилад у безпосередній близькості
 • Страница 30 из 45
  УКРАЇНЬСКИЙ • Щоб уникнути ураження електричним струмом, ніколи не розбирайте праску самотужки, у разі виявлення несправності звертайтеся до авторизованого сервісного центру. позицію – подавання пари не відбуватиметься. • Відкрийте кришку заливального отвору (2). • Залийте воду (10), щільно
 • Страница 31 из 45
  УКРАЇНЬСКИЙ • Поставте праску на основу (8). • Вставте вилку мережевого шнуру в розетку. • Поворотом регулятора (11) встановіть необхідну температуру прасування: «•», «••», «•••» або «МАХ» (залежно від типу тканини) при цьому загориться індикатор (9). • Коли температура підошви праски (13) досягне
 • Страница 32 из 45
  УКРАЇНЬСКИЙ ПАРОВЕ ПРАСУВАННЯ При паровому прасуванні необхідно встановлювати температуру прасування «•••» або «МАХ». • Поставте праску на основу (8). • Вставте вилку мережевого шнуру в розетку. • Переконайтесь, що в резервуарі (10) достатньо води. • Поворотом регулятора (11) встановіть необхідну
 • Страница 33 из 45
  УКРАЇНЬСКИЙ • Злегка погойдайте праску впередназад, доки вся вода не вийде з резервуара (10). • Поставте праску на основу (8) і дозвольте їй повністю охолонути. • Коли підошва праски (13) повністю остигне, протріть її клаптиком сухої тканини. • Перш ніж сховати праску для зберігання, переконайтесь,
 • Страница 34 из 45
  БЕЛАРУСКI ПРАС • Пры запаўненні рэзервуара вадой заўсёды адключайце прас ад сеткі. • Пры карыстанні прасам крышка залівачнай адтуліны павінна быць шчыльна зачынена. • Будзьце асабліва ўважлівы пры карыстанні прыстасаваннем у непасрэднай блізкасці да дзяцей і людзей з абмежаванымі магчымасцямі. • Не
 • Страница 35 из 45
  БЕЛАРУСКI электрычным токам ніколі не разбірайце прас самастойна, пры выяўленні няспраўнасці звяртайцеся ў аўтарызаваны сэрвісны цэнтр. падачы пары (3) ў становішча - падача пары выключана. • Адчыніце крышку залівачнай адтуліны (2). • Заліце ваду (10), шчыльна зачыніце крышку (2). ПЕРАД ПЕРШЫМ
 • Страница 36 из 45
  БЕЛАРУСКI УСТАНОЎКА ТЭМПЕРАТУРЫ ПРАСАВАННЯ • Пастаўце прас на аснову (8). • Устаўце вілку сеткавага шнура ў разетку. • Паварочваючы рэгулятар (11) устанавіце патрэбную тэмпературу прасавання: «•», «••», «•••» ці «МАХ» (у залежнасці ад тыпу тканіны) пры гэтам загарыцца індыкатар (9). • Калі
 • Страница 37 из 45
  БЕЛАРУСКI ПАРАВОЕ ПРАСАВАННЕ Пры паравым прасаванні неабходна ўстанаўліваць тэмпературу прасавання «•••» ці «МАХ». • Пастаўце прас на аснову (8). • Устаўце вілку сеткавага шнура ў разетку. • Пераканайцеся, што ў рэзервуары (10) дастаткова вады. • Павярнуўшы рэгулятар (11) устанавіце неабходную
 • Страница 38 из 45
  БЕЛАРУСКI • Злёгку пакалыхвайце прас уперадназад, пакуль уся вада не выйдзе з рэзервуара (10). • Пастаўце прас на аснову (8) і дайце яму поўнасцю астыць. • Калі падэшва праса (13) поўнасцю астыне, пратрыце яе кавалачкам сухой тканіны. • Перад тым як схаваць прас на захоўванне, пераканайцеся, што ў
 • Страница 39 из 45
  ЎЗБЕК DAZMOL • • TA’RIFI 1. Suv purkagichining tuynugi 2. Suv quyish teshigining qopqog’i 3. Bug’ni doimiy berish sozlagichi 4. Suv purkagichining tugmasi 5. Bug’ni qo’shimcha berishning tugmasi 6. Dazmol dastasi 7. Tarmoq simining himoyasi 8. Dazmol asosi 9. Isitish elementini yoqish/o’chirish
 • Страница 40 из 45
  ЎЗБЕК ozgina tutun yoki begona hidi chiqishi mumkin - bu normal holat. tavsiya etilgan harorat ko’rsatilgan buyum yorlig’iga qarang. • Agar dazmollash yuzasidan ko’rsatmalar bo’lgan yorliq bo’lmasa, lekin Siz matoning turini bilsangiz, dazmollash haroratini tanlash uchun jadvalga qarang. SUVNI
 • Страница 41 из 45
  ЎЗБЕК haroratga yetganda, indikator (9) o’chadi, dazmollay boshlash mumkin. • Bug’ni doimiy berish sozlagichini (3) burab bug’ hosil qilishning yetarli quvvatini belgilang, dazmol tagligi teshiklaridan (13) bug’ chiqa boshlaydi. • Dazmolni ishlatishdan keyin harorat sozlagichini (11) «min»
 • Страница 42 из 45
  ЎЗБЕК • Sozlagichni (11) burab dazmol tagligining «max» haroratini belgilang, bunda indikator (9) yonadi. • Dazmol tagining harorati (13) maksimal haroratga yetganda, indikator (9) o’chadi, dazmol bug’ kamerasini tozalash jarayonini boshlash mumkin. • Harorat sozlagichini (11) «min» holatiga
 • Страница 43 из 45
  RUS Дата производства изделия указана в серийном номере на табличке с техническими данными. Серийный номер представляет собой одиннадцатизначное число, первые четыре цифры которого обозначают дату производства. Например, серийный номер 0606ххххххх означает, что изделие было произведено в июне
 • Страница 44 из 45
  MW-3007.indd 44 07.10.2009 16:28:16
 • Страница 45 из 45