Инструкция для MAXWELL MW-3010 R

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

Ñïàñèáî, ÷òî âûáðàëè óòþã Maxwell!

MW-3010.indd   1

MW-3010.indd   1

03.12.2009   14:50:13

03.12.2009   14:50:13

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 45
  Ñïàñèáî, ÷òî âûáðàëè óòþã Maxwell! MW-3010.indd 1 03.12.2009 14:50:13
 • Страница 2 из 45
  2 MW-3010.indd 2 03.12.2009 14:50:14
 • Страница 3 из 45
  РУССКИЙ Техника MAXWELL проходит 7 шагов контроля качества и безопасности: • Контроль модели при вводе в ассортимент • Государственная сертификация модели • Сертификация производителя • Контроль процесса сборки • 100% тестирование готовых изделий • Предпродажный контроль качества на складах •
 • Страница 4 из 45
  РУССКИЙ НАПОЛНЕНИЕ РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ ВОДЫ Прежде чем залить воду в утюг, убедитесь, что он отключен от сети. • Установите регулятор постоянной подачи пара (3) в крайнее левое положение - подача пара выключена. • Откройте крышку заливочного отверстия (2). • Залейте воду в резервуар (10), плотно
 • Страница 5 из 45
  РУССКИЙ УСТАНОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ ГЛАЖЕНЬЯ • Поставьте утюг на основание (8). • Вставьте вилку сетевого шнура в розетку. • Поворотом регулятора (11) установите требуемую температуру глаженья: «•», «••», «•••» или «МАХ» (в зависимости от типа ткани), при этом загорится индикатор (9). • Когда температура
 • Страница 6 из 45
  РУССКИЙ ПАРОВОЕ ГЛАЖЕНЬЕ При паровом глаженье необходимо устанавливать температуру глаженья «•••» или «МАХ». • Поставьте утюг на основание (8). • Вставьте вилку сетевого шнура в розетку. • Убедитесь, что в резервуаре (10) достаточно воды. • Поворотом регулятора (11) установите требуемую температуру
 • Страница 7 из 45
  РУССКИЙ УХОД И ЧИСТКА • Прежде чем чистить утюг, убедитесь, что он отключен от сети и уже остыл. • Протирайте корпус утюга слегка влажной тканью, после этого вытрите его насухо. • Отложения на подошве утюга могут быть удалены тканью, смоченной в уксусно-водном растворе. • После удаления отложений
 • Страница 8 из 45
  ENGLISH STEAM IRON • Never leave the operating unit unattended. • Always unplug the unit if you do not use it. • In order to avoid electric shock do not immerse the unit into water or other liquids. • Do not fill the water tank with scented liquids, vinegar, starch solution, descaling reagents,
 • Страница 9 из 45
  ENGLISH CHOICE OF WATER • To fill the water tank use regular tap water. If the water is hard then it is recommended to mix it with distilled water at a ratio of 1:1, if the water is very hard, mix it with distilled water at a ratio of 1:2 or use only distilled water. Signs Fabric type/temperature •
 • Страница 10 из 45
  ENGLISH the desired temperature value, the (9) indicator will go out, you can start ironing. supply regulator (3) to the left position. • Pull the plug out of the socket and let the iron cool down completely. Note: While steam ironing set the temperature «•••» or «МАХ». ATTENTION! If during the
 • Страница 11 из 45
  ENGLISH TECHNICAL CHARACTERISTICS Power requirements: 220-240 V ~ 50 Hz Power consumption: 1850-2200 W • Hold the iron above the sink, press and hold the button (14). • Boiling water together with scale will be throwing out from the openings in the iron sole (13). • Slightly sway the iron back and
 • Страница 12 из 45
  DEUTSCH BÜGELEISEN BESCHREIBUNG 1. Sprühdüse 2. Deckel der Wassereinfüllöffnung 3. Regler der konstanten Dampfzufuhr 4. Sprühtaste 5. Taste der zusätzlichen Dampfzufuhr 6. Handgriff 7. Netzkabelschutz 8. Bügeleisenfußplatte 9. Indikator der Ein /Ausschaltung des Heizkörpers 10. Wasserbehälter 11.
 • Страница 13 из 45
  DEUTSCH • Vergewissern Sie sich, ob die Spannung des Geräts mit der Netzspannung übereinstimmt. nen Sie den Deckel der Einfüllöffnung (2), drehen Sie das Bügeleisen um und gießen Sie Restwasser aus. Anmerkung: Bei der ersten Einschalten des Bügeleisens verbrennen das Heizelement, es kann zur
 • Страница 14 из 45
  DEUTSCH zu 40% aus Baumwolle Besteht, so soll es bei der Temperatur gebügelt werden, die für das Bügeln von Polyester geeignet ist "•“) • Wenn Sie den Stofftyp nicht bestimmen können, woraus das Kleidungsstück hergestellt ist, finden Sie darauf ein unbemerkbare Stelle beim Tragen, und wählen Sie
 • Страница 15 из 45
  DEUTSCH der Gleitsohle (13) des Bügeleisens auszutreten. Schalten Sie das Bügeleisen aus, indem Sie den Temperaturregler (11) in die Position „MIN“ und den Regler der konstanten Dampfzufuhr (3) in die linke Endposition stellen. • Schalten Sie das Gerät vom Stromnetz ab und warten Sie ab, bis diese
 • Страница 16 из 45
  DEUTSCH • Nach der Entfernung des Kalkablagerungen polieren Sie die Gleitsohle des Bügeleisens mit einem trockenen Tuch. • Es ist nicht gestattet, Abrasivmittel für die Reinigung der Gleitsohle und des Gehäuses des Bügeleisens zu nutzen. • Vermeiden Sie den Kontakt der Gleitsohle mit scharfen
 • Страница 17 из 45
  ҚАЗАҚ ҮТІК • Үтікті пайдаланған кезде су құю саңылауының қақпағы тығыз жабылуы керек. • Құрылғыны тікелей балаларға немесе мүмкіншілігі шектеулігі адамдарға жақын жерде пайдаланған кезде аса мұқият болыңыз. • Қосулы үтікті қараусыз қалдырмаңыз. • Егер үтікті пайдаланбасаңыз үнемі желіден ажыратып
 • Страница 18 из 45
  ҚАЗАҚ оның табанында қорғаныш қабаты (13) болса оны алып тастаңыз. • Желідегі кернеу үтіктің жұмыс кернеуіне сəйкес келетінін тексеріңіз. Ескертпе: • Суды MAX белгісінен асырып құймаңыз. • Егер үтіктеу кезінде үстіне су құю керек болса, онда үтікті сөндіріп желі ашасын розеткадан суырып тастаңыз. •
 • Страница 19 из 45
  ҚАЗАҚ • Үтіктің сууынан қызуы тез. Сондықтан заттарды төменгі температурада үтіктеген жөн (мысалы, синтетикалық маталар). Бұдан кейін аса жоғары температураларда үтіктеуге көшіңіз (жібек, жүн). Мақта мен зығырдан жасалған заттарды соңғы кезекте үтіктеңіз. • Егер матаның құрамына аралас талшықтар
 • Страница 20 из 45
  ҚАЗАҚ білгленген температураға жеткен кезде, көрсеткіш (9) сөнеді, үтіктеуге кірісуге болады. • Үнемі бу шығару реттегіші (3) арқылы будың пайда болуының қажетті қарқынын орнатыңыз, бу үтік табанындағы саңылаулардан (13) шығады. • Үтікті пайдаланып болғаннан кейін температура реттегішін (11) «MIN»
 • Страница 21 из 45
  ҚАЗАҚ КҮТІМ ЖƏНЕ ТАЗАРТУ • Үтікті тазарту алдында, ол желіден ажыратылып, суығанын тексеріңіз. • Үтіктің корпусын сəл дымқыл матамен сүртіңіз, осыдан кейін оның құрғатып сүртіңіз. • Үтік табанындағы қалдықтар сірке суы қосылған су ерітіндісіне малынған матамен алынып тасталады. • Қалдықтарды алып
 • Страница 22 из 45
  ROMÂNĂ FIER DE CĂLCAT CU ABURI Descriere 1. Duză de pulverizare a apei 2. Capac al orificiului pentru umplere 3. Regulator de livrare continuă a aburilor 4. Buton de stropire cu apă 5. Buton de livrare suplimentară de aburi 6. Mâner 7. Cablu electric protejat 8. Baza fierului de călcat 9. Indicator
 • Страница 23 из 45
  ROMÂNĂ Alegerea apei Pentru umplerea rezervorului utilizaţi apă din sistemul de aprovizionare cu apă. Dacă apa din sistem este dură, se recomandă amestecarea ei cu apă distilată în proporţie de 1:1. Dacă apa este foarte dură, amestecaţi-o cu apă distilată în proporţie de 1:2 sau utilizaţi doar apă
 • Страница 24 из 45
  ROMÂNĂ Setarea temperaturii de călcare • Plasaţi fierul de călcat pe bază (8). • Introduceţi fisa cablului electric în priză. • Rotind regulatorul (11) setaţi temperatura necesară pentru călcare: „•”, „••”, „•••” sau „МAX” (în dependenţă de tipul ţesăturii) –se va conecta indicatorul (9). • Atunci
 • Страница 25 из 45
  ROMÂNĂ • Plasaţi fierul de călcat pe bază (8). • Introduceţi fisa cablului electric în priză. • Rotind regulatorul (11) setaţi temperatura maximă de încălzire a tălpii fierului de călcat „MAX”, în rezultat se va conecta indicatorul (9). • Atunci când temperatura tălpii fierului de călcat (13) va atinge
 • Страница 26 из 45
  ČESKÝ • Unikejte kontáktu pleti s horkými povrchy žehličky nebo párou, abyste se nepopalili. • Pozorujte, aby šn´ůra nevisela z rubu žehlicího prkna a nesáhala po horkých površích. • Když odepínáte žehličku od zásůvky vždy držte vidlici a nikdy netáhejte sít´ovou šn´ůru. • Když dáváte žehličku
 • Страница 27 из 45
  ČESKÝ Nastavení teploty žehlení • Dejte žehličku do paty (8). • Dejte vidlici sít´ové šn´ůry do zásůvky. • Otačením regulátoru (11) nastavte potřebnou teplotu žehlení: «•», «••», «•••» nebo «MAX» (podle druhu latky) a zasvítí indikátor (9). • Když teplota podrážky žehličky (13) dosahne nastavené
 • Страница 28 из 45
  ČESKÝ (11) do stavu «MIN» a regulátor stalé dodávky páry do (3) stavu off. • Dejte sít´ovou vidlici pryč ze zásůvky. • Až schováte žehličku, zjistěte že v nádrži není voda (10), a pata žehličky (13) je suchá. ÚDRŽBA A ČISTĚNÍ • Před čistěním žehličky zjistěte, že je odepnutá od sítě a ochladila se.
 • Страница 29 из 45
  УКРАЇНЬСКИЙ ПРАСКА • Ставте праску на рівну стійку поверхню. • Перед наповненням резервуара водою неодмінно відмикайте праску від мережі. • При користуванні праскою кришка заливального отвору повинна бути щільно закрита. • Будьте вкрай пильними, коли використовуєте прилад у безпосередній близькості
 • Страница 30 из 45
  УКРАЇНЬСКИЙ • Щоб уникнути ураження електричним струмом, ніколи не розбирайте праску самотужки, у разі виявлення несправності звертайтеся до авторизованого сервісного центру. позицію – подавання пари не відбуватиметься. • Відкрийте кришку заливального отвору (2). • Залийте воду (10), щільно
 • Страница 31 из 45
  УКРАЇНЬСКИЙ • Поставте праску на основу (8). • Вставте вилку мережевого шнуру в розетку. • Поворотом регулятора (11) встановіть необхідну температуру прасування: «•», «••», «•••» або «МАХ» (залежно від типу тканини) при цьому загориться індикатор (9). • Коли температура підошви праски (13) досягне
 • Страница 32 из 45
  УКРАЇНЬСКИЙ ПАРОВЕ ПРАСУВАННЯ При паровому прасуванні необхідно встановлювати температуру прасування «•••» або «МАХ». • Поставте праску на основу (8). • Вставте вилку мережевого шнуру в розетку. • Переконайтесь, що в резервуарі (10) достатньо води. • Поворотом регулятора (11) встановіть необхідну
 • Страница 33 из 45
  УКРАЇНЬСКИЙ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Напруга живлення: 220-240 В ~ 50 Гц Споживана потужність: 1850-2200 Вт остигне, протріть її клаптиком сухої тканини. • Перш ніж сховати праску для зберігання, переконайтесь, що в резервуарі (10) відсутня вода, а підошва праски (13) суха. Виробник залишає за собою
 • Страница 34 из 45
  БЕЛАРУСКI ПРАС • Стаўце прас на роўную ўстойлівую паверхню. • Пры запаўненні рэзервуара вадой заўсёды адключайце прас ад сеткі. • Пры карыстанні прасам крышка залівачнай адтуліны павінна быць шчыльна зачынена. • Будзьце асабліва ўважлівы пры карыстанні прыстасаваннем у непасрэднай блізкасці да
 • Страница 35 из 45
  БЕЛАРУСКI НАПАЎНЕННЕ РЭЗЕРВУАРА ДЛЯ ВАДЫ Перад тым як заліць воду ў прас, пераканайцеся, што ён адключаны ад сеткі. • Устанавіце рэгулятар пастаяннай падачы пары (3) ў становішча - падача пары выключана. • Адчыніце крышку залівачнай адтуліны (2). • Заліце ваду (10), шчыльна зачыніце крышку (2).
 • Страница 36 из 45
  БЕЛАРУСКI Абазначэнні Тып тканіны (тэмпература) • •• ••• прасаваць толькі ў адным накірунку (у накірунку ворсу) з невялікім націсканнем. • Каб пазбегнуць з'яўлення бліскучых плям на сінтэтычных і шоўкавых тканінах, прасуйце іх са сподняга боку. сінтэтыка, нейлон, акрыл, поліэстэр (нізкая
 • Страница 37 из 45
  БЕЛАРУСКI УВАГА! Калі пад час працы не адбываецца пастаянная падача пары, праверце правільнасць становішча рэгулятара тэмпературы (11). • Калі тэмпература падэшвы праса (13) дасягне ўстаноўленай тэмпературы, індыкатар (9) патухне, можна прыступаць прасаваць. • Пасля карыстання прасам устанавіце
 • Страница 38 из 45
  БЕЛАРУСКI • • • • • • • рэгулятар тэмпературы (11) ў становішча «MIN». Выцягніце вілку сеткавага шнура з разеткі. Размясціце прас гарызантальна над ракавінай, устанавіце і ўтрымліваючы кнопку (14). Кіпячая вада і пара разам з накіпам будуць выкідвацца з адтулін падэшвы праса (13). Злёгку
 • Страница 39 из 45
  ЎЗБЕК DAZMOL • Bolalar va imkoniyati cheklangan kishilarga yaqin joyda asbobdan foydalanganda ayniqsa ehtiyot bo’ling. • Yoqilgan dazmolni qarovsiz qoldirmang. • Dazmoldan foydalanmaganda doimo uni tarmoqdan o’chirib qo’ying. • Elektr toki bilan shikastlanmaslik uchun dazmolni suvga yoki boshqa
 • Страница 40 из 45
  ЎЗБЕК Eslatma Birinchi yoqilganda dazmolning isitish elementi ozgina kuyadi, shuning uchun ozgina tutun yoki begona hidi chiqishi mumkin - bu normal holat. (13) va suv uchun sig’im (10) toza ekanligiga ishonch hosil qilish uchun qizigan dazmolni mato bo’lagida tekshiring. • Doimo narsalarni
 • Страница 41 из 45
  ЎЗБЕК • • • • matolarni faqat bir yo’nalishda (tuklari yo’nalishida) ozgina bosib dazmollash lozim. • Sun’iy va shoyi matolarda yaltiroq dog’lar paydo bo’lishining oldini olish uchun ularni orqa (astar) tomonidan dazmollang. • DAZMOLLASH HARORATINI O’RNATISH • Dazmolni asosiga qo’ying (8). • Tarmoq
 • Страница 42 из 45
  ЎЗБЕК • Dazmolni asosiga qo’ying (8). • Tarmoq simini rozetkaga kiriting. • Sozlagichni (11) burab dazmol tagligining «max» haroratini belgilang, bunda indikator (9) yonadi. • Dazmol tagining harorati (13) maksimal haroratga yetganda, indikator (9) o’chadi, dazmol bug’ kamerasini tozalash
 • Страница 43 из 45
  RUS Дата производства изделия указана в серийном номере на табличке с техническими данными. Серийный номер представляет собой одиннадцатизначное число, первые четыре цифры которого обозначают дату производства. Например, серийный номер 0606ххххххх означает, что изделие было произведено в июне
 • Страница 44 из 45
  MW-3010.indd 44 03.12.2009 14:50:16
 • Страница 45 из 45