Инструкция для MAXWELL MW-3011 G

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

Ñïàñèáî, ÷òî âûáðàëè óòþã Maxwell

MW-3011.indd   1

MW-3011.indd   1

11.02.2010   16:27:11

11.02.2010   16:27:11

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 45
  Ñïàñèáî, ÷òî âûáðàëè óòþã Maxwell MW-3011.indd 1 11.02.2010 16:27:11
 • Страница 2 из 45
  2 MW-3011.indd 2 11.02.2010 16:27:13
 • Страница 3 из 45
  РУССКИЙ Техника MAXWELL проходит 7 шагов контроля качества и безопасности: • Контроль модели при вводе в ассортимент • Государственная сертификация модели • Сертификация производителя • Контроль процесса сборки • 100% тестирование готовых изделий • Предпродажный контроль качества на складах •
 • Страница 4 из 45
  РУССКИЙ те водопроводную воду. Если водопроводная вода жесткая, то рекомендуется смешивать ее с дистиллированной водой в соотношении 1:1, при очень жесткой воде смешивайте ее с дистиллированной водой в соотношении 1:2 или используйте только дистиллированную воду. • Не используйте утюг с
 • Страница 5 из 45
  РУССКИЙ • Вельветовые и другие ткани, которые быстро начинают лосниться, следует гладить строго в одном направлении (в направлении ворса) с небольшим нажимом. • Чтобы избежать появления лоснящихся пятен на синтетических и шелковых тканях, гладьте их с изнаночной стороны. рите на ярлык изделия, где
 • Страница 6 из 45
  РУССКИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОДАЧА ПАРА Функция дополнительной подачи пара полезна при разглаживании складок и может быть использована только при высокотемпературном режиме глажения (регулятор температуры (11) в положении «•••» или «МАХ»). • При нажатии кнопки дополнительной подачи пара (5), пар из
 • Страница 7 из 45
  РУССКИЙ • Наполните резервуар (10) водой до отметки MAX (12). • Поставьте утюг на основание (8). • Вставьте вилку сетевого шнура в розетку. • Поворотом регулятора (11) установите максимальную температуру нагрева подошвы утюга «MAX», при этом загорится индикатор (9). • Когда температура подошвы
 • Страница 8 из 45
  ENGLISH STEAM IRON DESCRIPTION 1 – Water spray nozzle 2 – Water tank lid 3 – Steam supply regulator 4 - Spray button 5 - Additional steam release button 6 – Handle 7 – Power cord protection 8 – Iron base 9 – Heating element on/off indicator 10 – Water reservoir 11. Temperature regulator 12 –
 • Страница 9 из 45
  ENGLISH Signs Fabric type (temperature) in during the first use; it is normal for a small amount of smoke to be released. • •• CHOICE OF WATER • To fill the water tank use regular tap water. If the water is hard then it is recommended to mix it with distilled water at a ratio of 1:1, if the water
 • Страница 10 из 45
  ENGLISH ATTENTION! If during the operation steam is not constantly supplied, check whether the temperature regulator (11) is set properly and whether there is water in the reservoir. Note: While steam ironing set the temperature “•••” or MAX. WATER SPRAYER • You can dampen the fabric by pressing
 • Страница 11 из 45
  ENGLISH • Put the iron on the base (8). • Insert the power plug into the outlet. • Set the temperature regulator (11) to the MAX. temperature: “•••” the (9) indicator will light up. • When the sole temperature (13) reaches the desired temperature value, the (9) indicator will go out, you can start
 • Страница 12 из 45
  DEUTSCH • Es ist nicht gestattet, Aromaflüssigkeiten, Essig, Stärkelösung, Reagenzien für die Entfernung von Kalkstein, chemische Lösungen usw. ins Wasserbehälter einzugießen. • Vermeiden Sie die Berührung der Haut mit heißen Oberflächen des Bügeleisens oder austretendem Dampfes, um Verbrennungen zu
 • Страница 13 из 45
  DEUTSCH Bezeichnungen Stofftyp (Temperatur) • Synthesefaser, Nylon, Acryl, Polyester (niedrige Temperatur) •• Seide/Wolle (mittlere Temperatur) ••• Baumwolle/Leinen (hohe Temperatur) des Rauches oder eines fremden Geruchs führen – es ist normal. WASSERAUSWAHL Zum Auffüllen des Wasserbehälters des
 • Страница 14 из 45
  DEUTSCH • Wenn die Temperatur der Gleitsohle (13) auf die gewünschte Temperatur steigt und der Indikator (9) erlöscht, können Sie zum Bügeln übergehen. der Gleitsohle (13) des Bügeleisens auszutreten. • Schalten Sie das Bügeleisen nach dem Bügeln aus, indem Sie den Temperaturregler (11) in die
 • Страница 15 из 45
  DEUTSCH • Ablagerungen an der Gleitsohle des Bügeleisens können Sie mit einem Stoff abwischen, der mit Essiglösung angefeuchtet ist. • Nach der Entfernung des Kalkablagerungen polieren Sie die Gleitsohle des Bügeleisens mit einem trockenen Tuch. • Es ist nicht gestattet, Abrasivmittel für die
 • Страница 16 из 45
  ҚАЗАҚ БУЛЫ ҮТІК СИПАТТАМАСЫ 1. Су бүріккішінің шүмегі 2. Құятын саңылаудың қақпағы 3. Тұрақты бу берудің реттегіші 4. Су бүріккішінің батырмасы 5. Қосымша бу берудің батырмасы 6. Сабы 7. Желілік баудың қорғанысы 8. Үтіктің негізі 9. Қыздыратын элементтің іске қосылу/ ажыратылу көрсеткіші 10. Суға
 • Страница 17 из 45
  ҚАЗАҚ • Суды толтыруға арналған саңылау үтіктеу кезінде жабық болуы керек. • Берілген құрылғы балалардың немесе мүмкіндері шектеулі адамдардың қолдануына, егер оларға құрылғыны қауіпсіз пайдалану жəне олардың қауіпсіздігі үшін жауап беретін тұлғаның оны дұрыс пайдаланбаған кездегі пайда бола алатын
 • Страница 18 из 45
  ҚАЗАҚ • • • • • • онда оны төмен температурада үтіктеген дұрыс болады. Əуелі заттарды үтіктеу темперетурасы бойынша сұрыптаңыз: синтетиканы – синтетикаға, жүнді - жүнге, мақтаны – мақтаға жəне т.с.с. Үтік салқындауға қарағанда тезірек қызады. Сондықтан əуелі төмен температура кезінде үтіктеу
 • Страница 19 из 45
  ҚАЗАҚ • • • • температурасын белгілеңіз: «•••» немесе «МАХ», сол кезде көрсеткіш (9) жанады. Үтік табанының (13) температурасы белгіленген температураға жеткенде, көрсеткіш (9) сөнеді, үтіктеуге кірісуге болады. Реттегішті (3) тік күйге орнатып, тұрақты бу беруді қосыңыз, бу үтік табанының (12)
 • Страница 20 из 45
  ҚАЗАҚ су шығып болғанға дейін сəл ғана шайқаңыз. • Үтікті негізіне (8) қойыңыз жəн оған толық салқындауға уақыт беріңіз. • Үтіктің табаны (13) толық салқындағанан кезде, оны құрғақ матамен сүртіңіз. • Үтікті сақтауға қойғанға дейін, сауытта (10) су жоқ екеніне, ал үтік табаны (13) құрғақ екеніне
 • Страница 21 из 45
  ROMÂNĂ • Întotdeauna deconectaţi fierul de călcat de la reţea dacă nu îl folosiţi. • Nu introduceţi fierul de călcat în apă sau alte lichide pentru a evita pericolul electrocutării. • Nu turnaţi în rezervorul pentru apă lichide aromatizatoare, oţet, soluţie de amidon, agenţi pentru înlăturarea
 • Страница 22 из 45
  ROMÂNĂ Remarcă La prima utilizare elementul de încălzire a fierului se arde, de aceea este posibil să apară un miros, eventual un fum uşor, acest lucru este normal. • Dacă nu există instrucţiuni de călcare, dar cunoaşteţi tipul ţesăturii, atunci folosiţi tabelul pentru a alege temperatura. Indicaţii
 • Страница 23 из 45
  ROMÂNĂ (în funcţie de tipul stofei), lampa de control (9) se va aprinde. • Atunci când talpa fierului de călcat (13) va atinge temperatura setată, lampa de control (9) se va stinge, puteţi începe călcatul. • După utilizarea fierului de călcat setaţi regulatorul de temperatură (11) în poziţia „MIN”,
 • Страница 24 из 45
  ROMÂNĂ • Nu utilizaţi pentru curăţarea tălpii şi a corpului fierului de călcat agenţi de curăţare abrazivi. • Evitaţi contactul tălpii fierului de călcat cu obiecte metalice ascuţite. CURĂŢAREA SECŢIEI DE ABURI Pentru prelungirea termenului de funcţionare a fierului de călcat vă recomandăm să
 • Страница 25 из 45
  ČESKÝ • Ne nechávejte zapjatou žehličku bez dozoru. • Vždy odpojujte žehličku od síti, jestli používáte jí. • Aby se vyhnout zásahu elektrického proudu, ne ponořujte žehličku ve vodu nebo do jiné kapaliny. • Nesmí se zaplavovat do rezervoáru aromatizujíce kapaliny, octě, rozpětí škrobu, reagens pro
 • Страница 26 из 45
  ČESKÝ zahřátou žehličku na kusu tkaniny, aby přesvědčit se v tom, že podložka žehličky (13) i rezervoár (10) čistě. • Vždy před žehlením věcí hledíte na nálepku výrobku, kde uvedena doporučující teplota žehlení. • Pokud nálepka se směrnicemi do žehlení chybí, ale vy víte typ materiálu, to pro výběr
 • Страница 27 из 45
  ČESKÝ • Kdy teplota podložky žehličky (13) dosáhne nastavené teploty, indikátor (9) zhasne, lze přistupovat k žehlení. • Zapněte konstantu dodávku páry, ustavením přepínače (3) do svislé polohy, nato pára načne vycházet z otvorů podložky žehličky (13). • Za použití žehličky vložte regulátoru
 • Страница 28 из 45
  ČESKÝ • Při napařování ne dotýkejte se podložkou žehličky k tkanině, aby se vyhnout její otavení. • Nikdy ne nenapařujte ošacení, vystrojené na člověku, neb teplota vycházející páry velmi vysoká, používejte ramínko nebo věšák. • Prošlapejte těleso žehličky lehce vlhkou látkou, nato propasírujte
 • Страница 29 из 45
  УКРАЇНЬСКИЙ ПАРОВА ПРАСКА • Ставте праску на рівну, стійку поверхню. • Під час прасування кришка заливального отвору має бути щільно закрита. • Будьте особливо уважними, використовуючи прилад, якщо поруч знаходяться діти або люди з обмеженими можливостями. • Не залишайте увімкнену праску без
 • Страница 30 из 45
  УКРАЇНЬСКИЙ НАПОВНЕННЯ РЕЗЕРВУАРУ ДЛЯ ВОДИ До того, як залити воду в праску, переконайтесь, що вона від’єднана від мережі. • Встановіть регулятор постійної подачі пари (3) в нижнє положення „подача пари вимкнена”. • Відкрийте кришку заливального отвору (2). • Залийте воду, щільно закрийте кришку
 • Страница 31 из 45
  УКРАЇНЬСКИЙ ••• • Вставте вилку мережного шнура в розетку. • Повертаючи регулятор (13), встановіть потрібну температуру прасування: «•», «••», «•••» або «MAX» (залежно від типу тканини), при цьому загориться індикатор (9). • Коли температура підошви праски (13) досягне встановленої температури та
 • Страница 32 из 45
  УКРАЇНЬСКИЙ Примітка: Щоб уникнути витікання води з парових отворів, натискайте кнопку додаткової подачі пари (5) з інтервалом в 4-5 секунд. встановити температуру прасування «•••» або «MAX». • Поставте праску на основу (8). • Вставте вилку мережного шнура в розетку. • Переконайтесь, що в
 • Страница 33 из 45
  УКРАЇНЬСКИЙ • • • • • • • • • ЗБЕРІГАННЯ • Поверніть регулятор температури (11) проти годинникової стрілки до положення «MIN», встановіть регулятор постійної подачі пари (3) в положення „подача пари вимкнена”. • Витягніть вилку мережного шнура з розетки. • Відкрийте кришку заливального отвору (2),
 • Страница 34 из 45
  БЕЛАРУСКI ПАРАВЫ ПРАС • Стаўце прас на роўную ўстойлівую паверхню. • Пры карыстанні прасам накрыўка залівальнай адтуліны павінна быць шчыльна зачынена. • Будзьце асабліва ўважлівыя пры выкарыстанні прыбора ў непасрэднай блізкасці ад дзяцей і людзей з абмежаванымі магчымасцямі. • Не пакідайце
 • Страница 35 из 45
  БЕЛАРУСКI • • • • раствор крухмалу, рэагенты для выдалення накіпу, хімічныя рэчывы і г.д. самастойна, пры выяўленні няспраўнасці звяртайцеся ў аўтарызаваны сэрвісны цэнтр. Пры напаўненні рэзервуара вадой заўсёды вымайце вілку з разеткі. Адтуліна для запаўнення вадой павінна быць зачынена падчас
 • Страница 36 из 45
  БЕЛАРУСКI Абазначэнні Тып тканіны (тэмпература) • •• ••• плям на сінтэтычных і шаўковых тканінах, прасуйце іх са сподняга боку. сінтэтыка, нейлон, акрыл, поліэстэр (нізкая тэмпература) шоўк/шэрсць (сярэдняя тэмпература) бавоўна/лён (высокая тэмпература) УСТАЛЁЎКА ТЭМПЕРАТУРЫ ПРАСОЎКІ • Пастаўце
 • Страница 37 из 45
  БЕЛАРУСКI і дачакайцеся праса. поўнага астывання • Пры націску кнопкі дадатковай падачы пары (5) пара з падэшвы праса будзе выходзіць больш інтэнсіўна. ПАРАВАЯ ПРАСОЎКА Пры паравой прасоўцы неабходна ўсталёўваць тэмпературу прасоўкі “•••” ці “МАХ”. • Пастаўце прас на падставу (8). • Устаўце вілку
 • Страница 38 из 45
  БЕЛАРУСКI • Завароткам рэгулятара (11) усталюйце максімальную тэмпературу нагрэву падэшвы праса “MAX”, пры гэтым загарыцца індыкатар (9). • Калі тэмпература падэшвы праса (13) дасягне ўсталяванай тэмпературы, індыкатар (9) загасне, можна праводзіць ачыстку паравой камеры. • Выключыце прас,
 • Страница 39 из 45
  ЎЗБЕК BUG’LI DAZMOL TA’RIFI 1. Suv purkagichining tuynugi 2. Suv quyish teshigining qopqog’i 3. Bug’ni doimiy berish sozlagichi 4. Suv purkagichining tugmasi 5. Bug’ni qo’shimcha berishning tugmasi 6. Dazmol dastasi 7. Tarmoq simining himoyasi 8. Dazmol asosi 9. Isitish elementini yoqish/o’chirish
 • Страница 40 из 45
  ЎЗБЕК • Tarmoqdagi kuchlanish dazmolning ish kuchlanishiga mosligiga ishonch hosil qiling. tavsiya etilgan harorat ko’rsatilgan buyum yorlig’iga qarang. • Agar dazmollash yuzasidan ko’rsatmalar bo’lgan yorliq bo’lmasa, lekin Siz matoning turini bilsangiz, dazmollash haroratini tanlash uchun
 • Страница 41 из 45
  ЎЗБЕК haroratini belgilang: «•», «••», «•••» yoki «max» (matoning turiga qarab), bunda indikator (9) yonadi. • Dazmol tagining harorati (13) belgilangan haroratga yetganda, indikator (9) o’chadi, dazmollay boshlash mumkin. sozlagichini (11) «min» holatiga, bug’ni doimiy berish sozlagichini (3) esa
 • Страница 42 из 45
  ЎЗБЕК mintaqalarda bug’ kamerasini muntazam tozalash tavsiya etiladi. • Bug’ni doimiy berish sozlagichini (3) «bug’ni berish o’chirilgan» holatiga o’rnating. • Sig’imni (10) suv bilan MAX belgisigacha (12) to’ldiring. • Dazmolni asosiga qo’ying (8). • Tarmoq simini rozetkaga kiriting. • Sozlagichni
 • Страница 43 из 45
  RUS Дата производства изделия указана в серийном номере на табличке с техническими данными. Серийный номер представляет собой одиннадцатизначное число, первые четыре цифры которого обозначают дату производства. Например, серийный номер 0606ххххххх означает, что изделие было произведено в июне
 • Страница 44 из 45
  MW-3011.indd 44 11.02.2010 16:27:16
 • Страница 45 из 45