Инструкция для MAXWELL MW-3202 B

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

ASPIRATOR DE PRAF
DESCRIERE

1.  Perie pentru podea/covor

2.  Ţeavă telescopică

3.  Mânerul furtunului flexibil

4.  Regulatorul puterii de aspirare

5.  Furtunul flexibil

6.  Duza furtunului flexibil

7.  Fixatoare duzei furtunului flexibil

8.  Orificiu de intrare a aerului

9.  Capacul compartimentului pentru colector

de praf

10. Fixatorul capacului compartimentului pen-

tru colector de praf

11. Indicator al gradului de umplere a colecto-

rului de praf

12. Mâner pentru transportare

13. Butonul de înfăşurare a cablului electric

14. Buton de conectare/deconectare

15. Filtru de intrare

16. Fixatorul filtrului de intrare

17. Filtru de ieşire

18. Plasa filtrului de ieşire

19. Fixatorul colectorului de praf

20. Colector de praf textil

21. Duză combinată: pentru fisuri /pentru praf
INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ

Înainte de a începe utilizarea aspiratorului 

de praf, citiţi cu atenţie toate instrucţiunile.
AVERTIZARE

Pentru a evita riscul de apariţie a incendiilor,

electrocutării sau a traumatismelor:

•  Utilizaţi dispozitivul numai pentru uz cas-

nic şi în corespundere cu instrucţiunea de

exploatare.

•  Înainte  de  conectarea  aparatului  la  reţea

electrică, asiguraţi-vă că tensiunea de lu-

cru a dispozitivului electrică corespunde cu

tensiunea în reţeaua în casa D-vă.

•  Pentru a evita riscul de apariţie a incendiu-

lui nu utilizaţi manşon de reducţie la co-

nectarea dispozitivului la priza electrică.

•  Nu lăsaţi aspiratorul de praf fără suprave-

ghere când acesta este conectat la reţeaua

electrică. Întotdeauna extrageţi fişa cablu-

lui  electric  din  priză  dacă  nu  utilizaţi  as-

piratorul de praf sau înainte de a efectua

măsurile de întreţinere.

•  Pentru evitarea riscului de electrocutare nu

utilizaţi aspiratorul de praf în afara încăpe-

rilor sau pe suprafeţe umede.

•  Nu permiteţi copiilor să se joace cu aspira-

torul de praf. Fiţi deosebit de precauţi dacă

în apropiere de dispozitivul conectat se află

copii sau persoane cu dizabilităţi.

•  Prezentul dispozitiv nu este prevăzut pen-

tru a fi utilizat de către copii şi persoane cu

dizabilităţi. Aceştia pot utiliza dispozitivul

doar  în  cazul  în  care  persoana  responsa-

bilă pentru siguranţa acestora le-a explicat

instrucţiunile corespunzătoare de utilizare

a dispozitivului şi pericolele legate de utili-

zarea necorespunzătoare a acestuia.

•  Nu utilizaţi cablul electric în calitate de mâ-

ner de transportare; nu închideţi uşa dacă

cablul electric trece pe acolo; evitaţi con-

tactul cablului electric cu margini şi colţuri

ascuţite. În timpul utilizării aspiratorului de

praf se interzice trecerea cu el peste cablul

electric - puteţi deteriora cablul.

•  Nu  se  admite  deconectarea  dispozitivului

de  la  reţea  prim  smulgerea  fişei  electrice

din priză, trăgând de cablul electric. Pentru

a deconecta dispozitivul de la reţea, apu-

caţi de fişa cablului electric.

•  Nu atingeţi fişa cablului electric sau aspira-

torul de praf cu mâinile umede.

•  În timpul înfăşurării cablului electric, sus-

pendaţi cablul cu mâna; nu lăsaţi fişa ca-

blului electric să se lovească de podea.

•  Nu se admite astuparea orificiilor de intra-

re şi ieşire ale dispozitivului cu alte obiec-

te. Nu conectaţi aspiratorului de praf dacă

vreunul dintre orificiile lui sunt blocate.

•  Aveţi grijă ca pe filtrul de intrare să nu se

adune praf, puf, păr şi alte impurităţi, care

împiedică aspirarea normală a aerului. Cu-

răţaţi în mod regulat filtrul de intrare.

•  Aveţi grijă ca părul, elementele suspendate

ale hainelor, degetele sau alte părţi ale cor-

pului să nu se afle în apropiere de orificiul

aspirator al aspiratorului de praf.

•  Întotdeauna deconectaţi aspiratorul de praf

de la butonul de conectare/deconectare şi

doar apoi extrageţi fişa cablului electric din

priză.

•  Fiţi deosebit de precauţi în timpul utilizării

dispozitivului pe scări.

•  Se interzice utilizarea aspiratorului de praf

pentru  colectarea  lichidelor  inflamabile,

aşa ca benzină, solvenţi; la fel, se interzice

utilizarea  aspiratorului  de  praf  în  locurile

de păstrare a unor astfel de lichide.

•  Se interzice utilizarea aspiratorului de praf

pentru colectarea apei şi a altor lichide, a

ţigărilor aprinse sau fumegânde, a chibri-

turilor, a scrumului mocnind, şi a prafului

foarte fin, de exemplu de la tencuială, be-

ton,  făină  sau  cenuşă.    Acest  lucru  poate

duce la deteriorarea motorului electric; ţi-

neţi cont de faptul că asemenea cazuri nu

sunt acoperite de garanţie.

•  Este interzisa utilizarea aspiratorul de praf

dacă nu sunt montate:

- colectorul de praf textil.

- filtrele de intrare şi de ieşire.

•  Verificaţi  în  mod  regulat  integritatea  fişa

cablului electric şi cablu electric. Dacă ob-

servaţi  defecte  ale  cablului  electric,  fişei

cablului electric sau în caz de funcţionare

necorespunzătoare a aspiratorului de praf,

adresaţi-vă  unui  centru  autorizat  de  ser-

vice.

•  Dispozitivul  este  destinat  doar  pentru  uz

în condiţii casnice, este interzisă utilizarea

comercială a aspiratorului de praf.

PĂSTRAŢI INSTRUCŢIUNEA LA ÎNDEMÂNĂ
MĂSURI DE PRECAUŢIE

Dacă în timpul utilizării aspiratorului de praf

a  scăzut  puterea  de  aspirare  a  acestuia,  de-

conectaţi imediat dispozitivul şi verificaţi dacă

ţeava telescopică sau furtunul flexibil nu s-a

bătut cu gunoi. Deconectaţi aspiratorul de praf

şi extrageţi fişa cablului electric din priză – în-

lăturaţi gunoiul care a obturat ţeava sau furtu-

nul şi doar apoi puteţi continua lucrul.

•  Nu  utilizaţi  dispozitivul  în  nemijlocită

apropiere  de  suprafeţe  puternic  încălzite,

în apropierea scrumierelor şi în locurile de

păstrare a lichidelor inflamabile.

•  Întotdeauna introduceţi fişa cablului elec-

tric în priză numai cu mâinile uscate.

•  Înainte de începerea lucrului, ridicaţi de pe

podea obiectele ascuţite, pentru a evita de-

teriorarea colectorului de praf şi a filtrelor.

•  La extragerea fişei cablului electric din pri-

ză întotdeauna apucaţi de fişă şi niciodată

nu trageţi de cablul electric.

MONTAREA ASPIRATORULUI DE PRAF

Despachetaţi aspiratorul de praf.

Înainte de conectare, asiguraţi-vă că tensiunea

în  reţeaua  electrică  corespunde  cu  tensiunea

de lucru a aspiratorului de praf.

Întotdeauna deconectaţi aspiratorul de praf şi

extrageţi fişa cablului electric din priză în tim-

pul schimbării duzelor-perii şi în timpul lucră-

rilor de întreţinere.
Montarea şi demontarea furtunului flexibil 

Introduceţi vârful furtunului flexibil (6) în ori-

ficiul de intrare a aerului (8).

Introduceţi  furtunul  până  auziţi  un  clic,  care

confirmă corectitudinea montării.

Pentru  demontarea  furtunului  flexibil  apăsaţi

pe fixatoare (7) şi demontaţi furtunul.
Montarea ţevii telescopice şi a duzelor

•  Montaţi  ţeava  telescopică  (2)  la  manivela

furtunului flexibil (3).

•  Prelungiţi partea de jos a ţevii telescopice

până la lungimea necesară, apăsând pe bu-

tonul fixatorului.

•  Alegeţi  duza  necesară:  peria  pentru  po-

dea/covoare  (1)  sau  duză  combinată  (21)

şi montaţi-o la ţeava telescopică (2), duza

combinată (21) poate fi montată pe mâne-

rul furtunului flexibil (3).

Perie pentru podea/covor (1)

Plasaţi comutatorul de pe perie în poziţia ne-

cesară  (în  dependenţă  de  tipul  suprafeţei  pe

care se va efectua aspirarea).
Duză combinată (21)

Duza  este  prevăzută  pentru  curăţarea  radia-

toarelor, fisurilor, colţurilor şi a spaţiilor dintre

pernele canapelelor, şi pentru colectarea pra-

fului  de  pe  suprafaţa  mobilierului,  prezenţa

pufului previne deteriorarea suprafeţei lustru-

ite a mobilierului.
Utilizarea colectorului de praf textil 

•  Deschideţi capacul compartimentului pen-

tru colectorul de praf (9), apucând de încu-

ietoarea-fixator (10).

•  In fixatorul colectorului de praf (19), mon-

taţi colectorul de praf (20).

•  Închideţi capacul compartimentului pentru

colector de praf (9).

Îndepărtarea prafului şi murdăriei din colecto-

rul de praf textil

•  Deschideţi capacul compartimentului pen-

tru colectorul de praf (9) şi scoateţi colec-

torul de praf.

•  Colector de praf textil (20) de multiplă fo-

losinţă, îndepărtaţi praful şi murdăria din el

prin glisarea clemei din plastic, apoi plăsaţi

clema la loc.

INSTRUCŢIUNI DE EXPLOATARE

Înainte de a începe lucru, scoateţi cablul elec-

tric  până  la  lungimea  necesară  şi  introduceţi

fişa cablului electric în priză. Marcarea galbenă

de pe cablul electric indică lungimea maximă

a cablului. Se interzice scoaterea cablului elec-

tric mai departe de marcarea roşie.
Atenţie!  Întotdeauna  conectaţi  aspiratorul 

de praf doar cu colectorul de praf textil (20) 

montat şi cu filtrele (15, 17) montate.

- Pentru a conecta aspiratorul de praf apăsaţi

butonul de conectare/deconectare (14).

- În timpul utilizării dispozitivului, puteţi regla

puterea  de  aspirare  cu  ajutorul  regulatorului

mecanic de pe mânerul furtunului flexibil (4).

- După finisarea lucrului într-o încăpere, apă-

saţi butonul de conectare/deconectare (14) şi

extrageţi fişa cablului electric din priză.

-  Pentru  înfăsurarea  cablului  electric  apăsaţi

butonul  de  înfăşurare  (13)  şi  suspendaţi  cu

mâna  capătul  liber  al  cablului  pentru  a  evita

lovirea şi deteriorarea cablului şi a fişei.
ÎNTREŢINERE

Dacă în timpul exploatării aspiratorului de praf

indicatorul umplerii a colectorului de praf (11)

se va trece la «roşu» este necesară curăţarea

colectorului  de  praf.    Deconectaţi  aspiratorul

de praf apăsînd butonul (14) şi scoteţi fişa ca-

blului electric din priză, apoi scoteţi colectorul

de praf (20) şi curăţaţi –l de praf şi murdărie.

Aveţi grijă ca filtrul de intrare (15) să fie cu-

rat, pentru că de acest lucru depinde eficienţa

funcţionării aspiratorului de praf; curăţaţi filtru

de cel puţin de trei, patru ori pe an, dar în caz

de  poluare  puternice  –  de  multe  ori.  Schim-

barea filtrului (15) se efectuează după nece-

sitate.
Curăţarea filtrului de intrare (15)

•  Deconectaţi aspiratorul de praf de la buton

şi de la reţea.

•  Deschideţi capacul compartimentului pen-

tru colectorul de praf (9), apucând de încu-

ietoarea-fixator  (10)  şi  scoateţi  colectorul

de praf (20).

•  Extrageţi filtrul de intrare (15), trăgându-l

în sus.

•  Spălaţi filtrul cu apă caldă, uscaţi-l bine şi

montaţi-l la loc.

•  Montaţi colectorul de praf (20).

•  Închideţi capacul compartimentului pentru

colector de praf (9).

Curăţarea filtrului de ieşire (17)

•  Deconectaţi aspiratorul de praf de la buton

şi de la reţeaua electrică.

•  Deschideţi  capacul  compartimentului  fil-

trului de ieşire (18), extrageţi filtrul (17).

•  Spălaţi  filtrul  (17)  sub  jet  de  apă  călduţă

uscaţi-l bine şi montaţi-l la loc.

•  Închideţi capacul (18).
Carcasa aspiratorului de praf

•  Ştergeţi carcasa aspiratorului de praf cu o

bucată de ţesătură umedă.

•  Nu permiteţi pătrunderea lichidului în inte-

riorul carcasei aspiratorului de praf.

•  Nu se admite utilizarea solvenţilor şi a de-

tergenţilor  abrazivi  pentru  curăţarea  su-

prafeţei aspiratorului de praf.

Set de livrare

1. Aspirator de praf (cu filtrele montate şi co-

lector de praf montat)– 1 buc.

2. Furtunul flexibil – 1 buc.

4. Perie pentru podea/covor – 1 buc.

5. Duză combinată – 1 buc.

8. Instrucţiune – 1 buc.
CARACTERISTICI TEHNICE

Tensiunea de alimentare: 220-240 V ~ 50 Hz

Puterea de consum: 1400 W

Puterea de aspirare: 280 W

Sac textil 2 l

Producătorul îşi rezervă dreptul de a modifica

caracteristicile  dispozitivului  fără  înştiinţare

prealabilă.
Durata  de  funcţionare  a  dispozitivului  -  3 

ani

romÂNĂ 

6

ШАҢСОРҒЫШ
СИПАТТАМАСЫ

1.  Еденге/кілем

жабуларына

арналған

қылшақ

2.  Телескопиялық ұзартқыш түтік

3.  Иілгіш құбыршек сабы

4.  Сорғызу қуатының реттегіші

5.  Иілгіш құбыршек

6.  Иілгіш құбыршек ұшы

7.  Иілгіш құбыршек ұшының бекіткіші

8.  Ауатартқыш саңылау

9.  Шаң жинағыш бөлігінің қақпағы

10. Шаң  жинағыш  бөлігінің  қақпағының

бекіткіші

11. Контейнер-шаңжинағыштың

толу

көрсеткіші

12. Тасуға арналған сап

13. Желілік кабельді орау батырмасы

14. Қосу/айыру батырмасы

15. Кіру сүзгіші

16. Кіру сүзгішінің ұстағышысы

17. Шығу сүзгіші

18. Шығу сүзгішінің торы

19. Шаң жинағышының ұстағышы

20. Шүберек шаң жинағышы

21. Біріктірілген қондырма: саңылаулы/шаңға

қарсы

ҚАУІПСІЗДІК 

ШАРАЛАРЫ 

БОЙЫНША 

НҰСҚАУЛЫҚТАР

Тұрмыстық  шаңсорғышты  пайдалану 

алдында  барлық  нұсқаулықтарды  зейін 

қойып оқып шығыңыз.
ЕСКЕРТУ

Өртену,  электр  тоғымен  зақымдану  немесе

жарақат алу тәуекелін азайту үшін:

•  Берілген  құрылғыны  тек  тұрмыстық

мақсаттарда  және  пайдалану  бойынша

нұсқаулыққа сәйкес пайдаланыңыз.

•  Аспаптың  жұмыс  істеу  кернеуі  желідегі

кернеуге сәйкес болуына көз жеткізіңіз.

•  Өртену  тәуекелін  болдырмау  үшін

аспапты  электр  ашалығына  қосқанда

ауыстырғыштарды пайдаланбаңыз.

•  Шаңсорғыш  желілік  ашалыққа  қосылған

кезде,  оны  қараусыз  қалдырмаңыз.

Әрқашан  шаңсорғышты  пайдаланбаған

уақытта  немесе  оған  қызмет  көрсету

алдында

айыр

тетікті

ашалықтан

суырыңыз.

•  Электр  тоғы  соққысы  тәуекелін  азайту

үшін шаңсорғышты үйлерден тыс немесе

дымқыл беттерде пайдаланбаңыз.

•  Балаларға

шаңсорғышты

ойыншық

ретінде пайдалануға рұқсат етпеңіз. Егер

жұмыс  істеп  тұрған  аспаптың  қасында

балалар не мүмкіндігі шектеулі тұлғалар

болса аса назар болыңыз.

•  Егер  балаларға  және  мүмкіндіктері

шектеулі тұлғаларға олардың қауіпсіздігі

үшін жауап беретін тұлғамен құрылғыны

қауіпсіз  пайдалану  және  оны  дұрыс

пайдаланбаған  кезде  пайда  болатын

қауіптер  туралы  сәйкес  және  түсінікті

нұсқаулықтар

берілген

болмаса,

берілген  құрылғы  оларға  пайдалануға

арналмаған.

•  Желілік  кабельді  тасуға  арналған  сап

ретінде  пайдаланбаңыз,  егер  желілік

кабель есік арасынан өтсе, есікті жаппаңыз,

сонымен

қатар

желілік

кабельдің

үшкір  шеттермен  немесе  бұрыштармен

жанасуын  болдырмаңыз.  Бөлмені  жинау

кезінде  желілік  кабельді  шаңсорғышпен

басуға тыйым салынады, сіз оны зақымдай

аласыз.

•  Құрылғының  желілік  айыр  тетігін

ашалықтан желілік кабель арқылы суырып

желіден  айыруға  тыйым  салынады.

Құрылғыны желіден айыру кезінде желілік

айыр тетіктен ұстау керек.

•  Желілік айыр тетікті немесе шаңсорғышты

суланған қолмен ұстамаңыз.

•  Желілік кабельді орау кезінде оны қолмен

тартыңқыраңыз,  желілік  айыр  тетіктің

еден бетіне ұрылуын болдырмаңыз.

•  Құрылғының

кіру

немесе

шығу

саңылауларын  қандай  да  бір  заттармен

жабуға тыйым салынады. Егер құрылғының

қандай  да  бір  саңылауы  бітелген  болса,

оны қосуға тыйым салынады.

•  Сүзгіштерде ауаның дұрыс сорғызылуына

кедергі  болатын  шаңның,  мамықтың,

шаштың және өзге қоқыстың жиналмауын

тексеріңіз.  Кіру  сүзгішін  үнемі  тазалап

тұрыңыз.

•  Шаштың,  киімнің  бос  салбыраған

элементерінің,  саусақтардың  немесе

дененің басқа бөліктерінің шаңсорғыштың

сорғызу саңылауына жақын орналаспауын

қадағалаңыз.

•  Әрқашан әуелі шаңсорғышты қосу/айыру

батырмасы арқылы айырыңыз және содан

кейін ғана желілік айыр тетікті ашалықтан

суырыңыз.

•  Баспалдақ  алаңшаларын  жинастырған

кезде аса назар болыңыз.

•  Шаңсорғышты

бензин,

еріткіштер

сияқты    жеңіл  тұтанатын  сұйықтықтарды

жинауға  пайдалануға  тыйым  салынады,

сонымен  қатар  шаңсорғышты  осындай

сұйықтықтарды  сақтайтын  жерлерде

пайдалануға тыйым салынады.

•  Шаңсорғыш көмегімен суды немесе басқа

сұйықтықтарды,  жанып  немесе  түтіндеп

жатқан  темекілерді,  сіріңкелерді,  шоқты,

сонымен  қатар  сылақтың,  бетонның,

ұнның  немесе  күлдің  майда  түйіршікті

шаңын  жинауға  тыйым  салынады.

Бұл

электрмотордың

айтарлықтай

бұзылуларына  әкелуі  мүмкін,  сонымен

қатар  мұндай  жағдайлар  кепілдік

міндеттемелердің  әсеріне  жатпайтынын

есепке алыңыз.

•  Егер  мыналар  орнатылмаған  болса

шаңсорғышты пайдаланбаңыз.

-шүберек шаң жинағышы.

-кіру немесе шығу сүзгіштері;

•  Желілік  кабельді  бұзылуларға  тұрақты

тексеріңіз.  Желілік  кабельде  ақаулықтар

табылғанда

немесе

шаңсорғыш

құлағаннан,  суға  батырылғаннан  кейін

дұрыс істемесе, тел туындыгерлес қызмет

көрсету орталығына хабарласыңыз.

•  Құрылғы  тұрмыста  пайдалануға  ғана

арналған,  шаңсорғышты  коммерциялық

пайдалануға тыйым салынады.

НҰСҚАУЛЫҚТЫ  ҚОЛ  ЖЕТЕРЛІК  ЖЕРДЕ 

САҚТАҢЫЗ
САҚТАНДЫРУ ШАРАЛАРЫ

Егер  жинастыру  кезінде  шаңсорғыштың

сорғызу қуаты кенет азайып кетсе, тез арада

шаңсорғышты сөндіріңіз және телескопиялық

түтікті немесе иілгіш құбыршекті қоқыстануға

тексеріңіз.  Шаңсорғышты  сөндіріңіз,  және

желілік  айыр  тетікті  ашалықтан  суырыңыз

–  қоқысты  жойыңыз,  және  содан  кейін  ғана

жинастыруды жалғастырыңыз.

•  Қатты  қыздырылған  беттерге  тікелей

таяуда, күл сауыттардың қасында, сонымен

қатар  тез  тұтанатын  сұйықтықтарды

сақтайтын  жерлерде  шаңсорғышпен

жинастыруды жасамаңыз.

•  Желілік айыр тетікті ашалыққа тек құрғақ

қолмен қосыңыз.

•  Жинастыру  алдында  шаң  жинағыштары

бұзылуын болдырмау үшін еденнен үшкір

заттарды алып тастаңыз.

•  Желілік айыр тетікті ашалықтан суырғанда

әрқашан  айыр  тетіктен  ұстаңыз,  желілік

кабельден тартпаңыз.

ШАҢСОРҒЫШТЫ ҚҰРАСТЫРУ

Шаңсорғыштың  бумасын  толық  шешіп  және

бұзылуларының болмауын тексеріңіз.

Қосар  алдында,  электр  желісіндегі  кернеу

шаңсорғыштың  жұмыс  кернеуіне  сәйкес

келетініне көз жеткізіңіз.

Қылшақ-қондырмаларды айырбастау кезінде,

сонымен  қатар  сауықтыру  кезінде  әрқашан

шаңсорғышты  сөндіріңіз  және  желілік  айыр

тетікті ашалықтан суырыңыз.
Иілгіш құбыршекті қосу және ажырату

Иілгіш  құбыршектің  ұшын  (6)  ауатартқыш

саңылауға (8) салыңыз. Құбыршектің қосылу

дұрыстығын  растайтын  шыртылға  дейін

салыңыз.  Иілгіш  құбыршекті  шешу  үшін

бекіткішке  (7)  басыңыз  және  құбыршекті

ажыратыңыз.
Телескопиялық  түтік  пен  қондырмаларды 

қосу

•  Телескопиялық ұзартқыш түтікті (2) иілгіш

құбыршектің сабына (3) қосыңыз.

•  Алдын-ала  бекіткіш  батырмасына  басып,

телескопиялық  түтіктің  астыңғы  бөлігін

қажетті ұзындыққа шығарыңыз.

•  Қажетті  қондырманы  таңдаңыз:  еденге/

кілемдерге  арналған  қылшақты  (1),

біріктірілген  қондырманы  (21)  және  оны

телескопиялық  ұзартқыш  түтікке  (2)

қосыңыз,  біріктірілген  қондырманы  (21)

иілгіш  құбыршектің  сабына  (3)  қосуға

болады.

Еденге/кілем 

жабуларына 

арналған 

қылшақ (1) 

Қылшақтағы  ауыстырғышты  қажетті  күйге

қойыңыз  (жинастыру  жасалып  жатқан  беттің

түріне байланысты).
Біріктірілген қондырма (21)

Қондырма  радиаторларды,  саңылауларды,

бұрыштарды  және  диван  жастықтарының

арасын  тазартуға,  сонымен  қатар  жиһаз

бетінен  шаңды  жинауға  арналған,  қылдың

болуы  жиһаздың  жылтыратылған  бетінің

бүлінуіне қарсы тұрады.
Шүберек шаң жинағышын пайдалану

•  Ілгек-бекіткіштен (10) ұстап, шаң жинағыш

бөлігінің қақпағын (9) ашыңыз.

•  Шаң жинағыш ұстағышына (19) шүберек

шаң жинағышын (20) орнатыңыз.

•  Шаң  жинағыш  бөлігінің  қақпағын  (9)

жабыңыз.

Шүберек шаң жинағышынан шаңды шығару

•  Шаң  жинағыш  бөлігінің  қақпағын

(9)  ашыңыз  және  шаң  жинағышты

шығарыңыз.

•  Шүберек  шаң  жинағышы  (20)  көп  рет

қолданылады, пластмасс қысқышты қозғап

шаң мен қоқысты одан шығарыңыз, содан

кейін қысқышты орнына қойыңыз.

ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША НҰСҚАУЛЫҚ

Жұмысты  бастау  алдында  желілік  кабельді

қажетті ұзындыққа шығарыңыз және желілік

айыр тетікті ашалыққа қосыңыз.

Желілік  кабельдегі  сары  белгі  кабельдің

максималды  ұзындығы  туралы  ескертеді.

Желілік  кабельді  қызыл  белгіден  әрі  созуға

тыйым салынады.
Назар аударыңыз! Әрқашан шаңсорғышты 

тек  шүберек  шаң  жинағышын  (20) 

орнатып және сүзгіштерді (15, 17) орнатып 

қосыңыз.

-  Шаңсорғышты  қосу  үшін  қосу/айыру

батырмасын (14) басыңыз.

- Жұмыс істеу кезінде сіз иілгіш құбыршектің

сабында

орнатылған

механикалық

реттегішпен (4) реттей аласыз.

- Бөлмедегі жинастыруды аяқтағаннан кейін

қосу/айыру  батырмасын  (14)  басыңыз

және айыр тетікті ашалықтан суырыңыз.

- Желілік кабельді орау үшін орау батырмасын

(13) басыңыз және оралып жатқан баудың

шатасуын  және  бүлінуін  болдырмау  үшін

оны қолмен тартыңқыраңыз.

ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Егер шаңсорғыштың жұмыс істеу уақытында

шаң  жинағышының  толу  көрсеткіші  (11)

қызыл ауысып жанса, шаң жинағышын тазарту

керек.  Ол  үшін  әуелі  шаңсорғышты  сөндіру

және оны желіден ажырату қажет, одан кейін

шүберек шаң жинағышты (20) тазарту қажет.

Кіру  сүзгішінің  (15)  тазалығын  тексеріңіз,

себебі  оған  шаңсорғыш  жұмысының

нәтижелілігі  байланысты;  сүзгішті  тазалауды

жылына  үш,  төрт  реттен  кем  емес,  ал  қатты

ластанғанда одан жиірек жүргізіңіз; сүзгішті

(15)  айырбастау  қажеттілік  бойынша  жүзеге

асырылады.
Кіру сүзгішін (15) тазарту

•  Шаңсорғышты  сөндіріңіз  және  оны

желіден ажыратыңыз.

•  Ілгек-бекіткіштен  (10)  тартып,  шаң

жинағыш  бөлігінің  қақпағын  (9)  ашыңыз

және шаң жинағышты (20) шығарыңыз.

•  Кіру  сүзгішін  (15)  жоғары  бағыттап

шығарыңыз.

•  Оны  жылы  сумен  шайыңыз,  жақсылап

құрғатыңыз және оны орнына орнатыңыз

•  Шаң жинағышты (20) орнына салыңыз

•  Шаң  жинағыш  бөлігінің  қақпағын  (9)

жабыңыз.

Шығу сүзгішін (17) тазалау

•  Шаңсорғышты  сөндіріңіз  және  оны

желіден ажыратыңыз.

•  Шығу  сүзгіші  бөлігінің  қақпағын  (18)

ашыңыз, сүзгішті (17) шығарыңыз.

•  Сүзгіш  (17)    жылы  сумен  шайыңыз,

жақсылап  құрғатыңыз  және  оны  орнына

орнатыңыз

•  Қақпақты жабыңыз (18).
Шаңсорғыш қорабы

•  Шаңсорғыш қорабын дымқыл шүберекпен

сүртіңіз.

•  Сұйықтықтың  шаңсорғыш  қорабы  ішіне

өтуін болдырмаңыз.

•  Шаңсорғыш

бетін

тазарту

үшін

еріткіштерді немесе қажайтын тазалағыш

заттарды пайдалануға тыйым салынады.

Жеткізілім жинағы

1.  Шаңсорғыш  (орнатылған  сүзгіштермен

және шүберек шаң жинағышпен) – 1 дн.

2. Иілгіш құбыршек – 1 дн.

4. Еденге/кілем жабуларына арналған қылшақ

– 1 дн.

5. Біріктірілген қондырма – 1дн.

8. Нұсқаулық – 1 дн.
ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Қоректендіру кернеуі: 220-240 В, ~ 50 Гц

Тұтынатын қуаты: 1400 Вт

Сорғызу қуаты: 280 Вт

Шүберек қап 2 л

Өндіруші алдын-ала хабарлаусыз құрылғының

дизайнын  және  техникалық  сипаттамаларын

өзгерту құқығын сақтайды.

Аспаптың қызмет ету мерзімі - 3 жыл

ҚАзАҚ

5

4

2

VACUUM CLEANER 

DESCRIPTION

1.  Floor and carpet brush 2.  Te l e s c o p i c

extension pipe

3.  Flexible hose handle 4.

Suction  force

controller

5.  Flexible hose

6. Flexible hose nozzle

7. Flexible hose nozzle clamps

8. Air inlet

9. Dust bag lid

10. Dust bag lid clamp

11. Indicator of the dust bag filling

12. Carrying handle

13.  Power  cable  coiling  button    14.  ON/OFF

button

15. Inlet filter 16. Inlet filter holder

17. Output filter

18. Output filter lattice

19. Dust bag holder

20. Fabric dust bag

21.Two-purpose nozzles: gap brush and dust

brush

IMPORTANT SAFEGUARDS

Read  this  manual  carefully  before  using 

the vacuum cleaner.

WARNING

To  reduce  risk  of  fire,  electric  shock  or

injuries:

• Use the unit for household usage only and

follow the manual.

• Before connecting of the unit to the power

supply network make sure that the voltage

pointed  out  on  the  unit  corresponds  with

the voltage of the power supply network.

•        To  reduce  the  risks  of  fire  do  not  use

adapters  for  connection  of  the  unit  to  the

electrical outlet.

• Do not leave the vacuum cleaner unattended

when  it  is  plugged  in  the  socket.  Always

unplug the vacuum cleaner after using.

•        To  reduce  the  risks  of  getting  electric

shock  do  not  use  the  vacuum  cleaner

outdoors or on wet surfaces.

• Do not let children to use the vacuum cleaner

as a toy. Close attention is necessary when

children  or  disabled  persons  are  near  the

working appliance.

•      Children  or  disabled  persons  are  not

allowed  to  use  the  appliance  if  they  were

not  given  correct  and  clear  directions  on

safe  usage  of  the  unit  and  the  danger

that  the  unit  can  pose  when  it  is  used

incorrectly.

• Do not use the power cable as a carrying

handle, do not close the door if the power

cable    passes  through  doorway,  provide

that the power cable does not contact with

sharp ledges and corners. While using the

unit, provide that the vacuum cleaner does

not  run  over  the  power  cable  -  you  can

damage it.

• When unplugging do not pull by the cord.

Use the power plug to disconnect the unit.

•        Do  not  touch  the  plug  or  the  vacuum

cleaner case with wet hands.

• Hold the cord while winding it for the plug

not to knock the floor.

• Do not block outlets and inlets of the unit

by  some  objects.  Do  not  use  the  unit  if

some of the openings are blocked.

•      Provide  that  dust,  wool,  hair  and  other

rubbish  do  not  accumulate  on  the  filter

preventing normal suction of air. Clean the

inlet filter regularly.

• Provide that hairs, loosen clothes, fingers

and other parts of the body are away from

suction ports of the vacuum cleaner.

•        Always  switch  off  the  unit,  using  first  the

ON/OFF button and then unplug.

• Be especially careful while cleaning storey

landings.

•        Do  not  use  the  vacuum  cleaner  to  pick

up  inflammable  liquids  such  as  gasoline,

solvents  or  in  places  where  flammable

liquids are stored.

•        Do  not  use  the  vacuum  cleaner  to  pick

up  water  or  other  liquids,  burning  and

smoking  cigarettes,  matches,  smoldering

ash,    fine  dust,  for  example  from  plaster,

concrete, flour or cinders.

It can lead to serious damages of the motor,

and keep in mind that these cases are not

under warranty.

• Do not use the vacuum cleaner if

•  fabric dust bag

- inlet and outlet filters

are not installed;

• Check the cord regularly. Do not use the

unit if there are some damages in the cord,

if  the  unit  malfunctions  or  after  it  fell  into

water. Refer to the nearest service center.

•        The  unit  is  for  household  use  only,  the

usage  for  commercial  purposes  is  not

allowed.

KEEP THIS MANUAL IN AN AVAILABLE PLACE

PRECAUTIONS

If  during  vacuum-cleaning  the  suction  force

sharply  decreased,  switch  off  the  vacuum

cleaner immediately and check the extension

pipe and flexible hose with respect to blockage.

Switch off the vacuum cleaner and unplug it,

remove  the  blockage  and  then  continue  the

cleaning.

•  Do not use the vacuum cleaner near heated

sources,  near  an  ash  tray  and  in  places

where flammable liquids are stored.

•  Insert the plug in the socket only with dry

hands. •

Before  cleaning  take

away  all  sharp  objects  from  the  floor  in

order not to damage the dust bag.

•        While  disconnecting  the  plug  from  the

socket hold it by the plug, do not pull the

power cable.

Assembly

Fully unpack the vacuum cleaner.

 Before  switching  on  make  sure  that  the

voltage of the vacuum cleaner corresponds to

the power supply network voltage.

Always  unplug  the  vacuum  cleaner  and  pull

the  plug  out  of  the  socket  while  changing

brushes  and  while  you  carry  out  preventive

measures.

Attaching  and  removal  of  the  flexible 

hose 

Insert  the  tip  of  the  flexible  hose  (6)  into  the

air  inlet  (8).  Insert  the  hose  till  the  click  that

confirms  correct  connection.  To  take  off  the

flexible hose press the clamps (7) and detach

the flexible hose.

Attaching  of  the  extension  pipe  and 

attachments

•  Attach the extension pipe (2) to the flexible

hose handle (3).

•  Extend  the  bottom  of  the  extension  pipe

for  a  needed  length,  pressing  firstly  the

clamp button.

•  Select the required brush : floor and carpet

brush  (1)  or  two-purpose  nozzle  (21)  and

connect  it  to  the  extension  pipe  (2),  two-

purpose  nozzle  (21)  can  be  connected  to

the flexible hose handle (3)

Floor and carpet brush (1) 

Set  the  switch  on  the  brush  at  a  required

position  (depending  on  the  surface  type  for

cleaning)

Two-purpose nozzle (21)

It  is  used  for  cleaning  of  radiators,  slits,

corners  and  between  sofa  pillows  as  well  as

for cleaning of fabric surface of furniture, poil

prevents from harming polished furniture.

Usage of the fabric dust bag 

•  Open  the  dust  bag  compartment  lid  (9),

pulling the clamp (10).

•  Set  a  fabric  dust  bag  (20)  in  the  dust  bag

holder (19).

• Close the dust bag lid (9).

Removal of the fabric dust bag

•  Open  the  dust  bag  lid  (9)  and  remove  the

dust bag.

•  A  fabric  dust  bag  (20)  is  reusable,  remove

dust  and  rubbish  out  of  it,  by  moving  the

plastic clamp, after it set the clamp on its

place.

USER MANUAL

Before  operating  extend  the  power  cable  for

a  needed  length  and  insert  the  plug  into

the  socket.  Yellow  mark  on  the  power  cable

notices  about  max.  cable  length.    Do  not

extend the power cable beyond the red mark.

Attention!    Always  switch  on  the  vacuum 

cleaner only with fabric dust bag (20) and 

filters (15,17) installed.

- To switch the vacuum cleaner on press the

ON/OFF (14) button.

-    While  operation  you  can  regulate  suction

force by moving suction force controller on

the handle of the flexible hose (4).

-    After  you  have  finished  cleaning  press  the

ON/OFF button (14) and pull out the plug

from the socket.

-    To  wind  the  power  cable  press  the  button

(13), hold the winding cable with your hand

in order to avoid whipping and damage.

MAINTЕNANCE

If  during  the  operation  the  dust  bag  filling

indication (11) is red, clean the dust bag. To

do it, switch off the vacuum cleaner pressing

the  button  (14)  and  unplug  it,  then  remove

the dust bag (20) and clean it from dust and

rubbish.

Keep  the  filter  (15)  clean,  the  efficiency  of

the  unit  depends  on  it.  Clean  the  filter  3-4

times  a  year,  by  severe  contamination  do  it

more  often.  Change  of  the  filter  (15)  when

necessary.

Cleaning of the inlet filter (15) 

• Switch off and unplug the unit.

•  Open  the  dust  bag  compartment  lid  (9)  by

pressing  the  clamp  (10)  and  remove  the

dust bag (20).

• Take out the inlet filter (15) apeak. • Wash

it with warm water and dry thoroughly. Set

it on its place.

• Set the dust bag (20)

• Close the dust bag compartment lid (9).

Cleaning of the output filter (17)

• Switch off and unplug the unit.

• Open the output filter lattice (18), remove

the filter (17).

• Wash the filter (17) with warm water and dry

thoroughly. Set it on its place.

• Close the lid (18).

Case of the vacuum cleaner

•  Wipe  case  of  the  vacuum  cleaner  with  a

wet cloth.

•  Do not let liquids get into the case. •  D o

not  use  solvents  or  abrasive  substances

for  cleaning  the  surfaces  of  the  vacuum

cleaner.

DELIVERY SET

1. Vacuum cleaner (with filters and fabric dust

bag) - 1

2. Flexible hose -1

3. Floor and carpet brush- 1

5. Two-purpose brush - 1

6. User manual - 1

SPECIFICATIONS

Power supply: 220 V ~ 50 Hz

Power consumption: 1300-1400 W

Suction power: 300 W

Fabric bag: 2 l

The  manufacture  keeps  the  right  to  change

the design and technical characteristics of the

appliance without notification.

Operating life is 3 years

ENGLISH

STAUBSAUGER

BESCHREIBUNG

1.  Bürste für den Fussboden/Teppichboden

2.  Verlängerungsteleskoprohr

3.  Schlauchgriff

4.  Regler der Saugkraft

5.  Biegsamer Schlauch

6.  Endstück des biegsamen Schlauchs

7.  Endstückhalterungen

des

biegsamen

Schlauchs

8.  Lufteinlassöffnungen

9.  Deckel des Staubbeutelfachs

10. Deckelverschluss des Staubbeutelfachs

11.  Staubfüllanzeige

12. Tragegriff

13. Taste für Kabelaufwicklung

14. Ein-/Ausschalttaste

15. Eingangsfilter

16. Halterung des Eingangsfilters

17. Ausgangsfilter

18. Gitter für den Ausgangsfilter

19. Halterung des Staubbeutels

20. Stoffbeutel

21. Kombinierter Aufsatz: Aufschlitz-/Staubdüse

SICHERHEITSHINWEISE

Vor  der  Nutzung  des  Staubsaugers  lesen  Sie 

aufmerksam alle Bedienungsanleitungen. 

WARNUNG

Um  das  Risiko  von  Bränden,  Stromschlägen  oder

Verletzungen zu vermeiden:

•  Nutzen  Sie  dieses  Gerät  laut  der

Bedienungsanleitung nur für den Haushalt.

•  Prüfen  Sie,  bevor  Sie  das  Gerät  in  Betrieb

nehmen, ob die Spannung des Geräts mit der

Netzspannung in Ihrem Haus übereinstimmt.

•  Verwenden  Sie  keine  Verlängerungen  beim

Anschließen des Geräts an das Stromnetz, um

ein Brandrisiko zu vermeiden.

•  Lassen Sie den Staubsauger nie unbeaufsich-

tigt, wenn er in die Steckdose eingeschaltet ist.

Schalten  Sie  das  Gerät  vom  Stromnetz  immer

ab, falls Sie es nicht benutzen oder vor seiner

Reinigung.

•  Um  ein  Stromschlagrisiko  zu  vermeiden,  nut-

zen  Sie  nie  den  Staubsauger  außerhalb  der

Räumlichkeiten oder auf nassen Flächen.

•  Es  ist  nicht  gestattet,  das  Gerät  den

Kindern  als  Spielzeug  zu  geben.  Besondere

Vorsichtsmaßnahmen  sind  in  den  Fällen

angesagt,  wenn  sich  Kinder  oder  behinderte

Personen  während  der  Nutzung  des  Geräts  in

der Nähe aufhalten.

•  Dieses Gerät darf von Kindern und behinderten

Personen  nicht  genutzt  werden,  es  sei  denn

ihnen  eine  angemessene  und  verständliche

Anweisung über die sichere Nutzung des Geräts

und  die  Gefahren  seiner  falschen  Nutzung

durch die Person, die für ihre Sicherheit verant-

wortlich ist.

•    Es  ist  nicht  gestattet,  das  Netzkabel  als

Tragegriff  zu  nutzen;  schließen  Sie  nie  die  Tür

zu,  falls  das  Netzkabel  durch  die  Tür  läuft,

außerdem  lassen  Sie  das  Berühren  des

Netzkabels mit scharfen Rändern oder mit hei-

ßen Oberflächen nicht zu. Es ist nicht gestattet,

das  Netzkabel  mit  dem  Staubsauger  herüber-

zufahren, es kann beschädigt werden.

•  Es  ist  nicht  gestattet,  das  Gerät  durch  das

Herausziehen  des  Netzsteckers  aus  der

Steckdose vom Stromnetz abzuschalten. Halten

Sie  sich  am  Netzstecker  beim  Abschalten  des

Geräts vom Stromnetz.

•  Berühren  Sie  nie  den  Netzstecker  oder  das

Gehäuse  des  Staubsaugers  mit  nassen

Händen.

•  Halten  Sie  das  Netzkabel  mit  der  Hand  fest,

wenn  sie  es  aufwickeln,  lassen  Sie  nicht  zu,

dass  der  Netzstecker  gegen  den  Fußboden

schlägt.

•  Sperren  Sie  nie  die  Eingangs-  und

Austrittsöffnungen

mit

irgendwelchen

Gegenständen  ab.  Es  ist  nicht  gestattet,  das

Gerät  einzuschalten,  falls  eine  der  Öffnungen

des Geräts blockiert ist.

•  Achten  Sie  bitte  darauf,  dass  sich  kein  Staub,

Flaum, Haare und anderes an den Filtern sam-

melt,  wodurch  eine  normale  Lufteinsaugung

verhindert  wird.  Reinigen  Sie  regelmäßig  das

Eingangsfilter.

•  Achten  Sie  darauf,  dass  sich  keine  Haare,

frei  hängende  Kleidungsteile,  Finger  und

andere  Körperteile  in  der  Nähe  von  den

Eingangsöffnungen  des  Staubsaugers  befin-

den.

•  Schalten  Sie  das  Gerät  nur  mit  der  Ein-  und

Ausschalttaste  aus,  und  erst  danach  schalten

Sie es vom Stromnetz ab.

•  Seien Sie bei der Nutzung des Staubsaugers an

Treppenansätzen besonders vorsichtig.

•  Es ist nicht gestattet, das Gerät für die Ansaugung

von  leichtentzündbaren  Flüssigkeiten,  wie

Benzin,  Lösungsmittel  zu  nutzen,  es  ist  auch

nicht gestattet, den Staubsauger in den Orten

der Lagerung solcher Flüssigkeiten zu nutzen.

•  Es  ist  nicht  gestattet,  mit  dem  Staubsauger

sowohl  Wasser  oder  andere  Flüssigkeiten,

brennende  oder  rauchende  Zigaretten,

Streichhölzer, glühende Asche, als auch hyper-

feinen Staub, z.B. Putzstaub, Beton, Mehl oder

Asche, zu sammeln. Es kann zur Beschädigung

des  Elektromotors  führen,  achten  Sie  auch

darauf,  dass  solche  Fälle  keine  Garantiefälle

sind.

•  Es ist nicht gestattet, den Staubsauger zu nut-

zen, falls:

- der Stoffbeutel,

- das Eingangs- und Ausgangsfilter fehlt;

•  Prüfen  Sie  regelmäßig  das  Netzkabel  und  den

Netstecker  auf  Beschädigungen.  Wenden  Sie

sich bei der Feststellung von Beschädigungen

an den autorisierten Kundenservicedienst.

•  Das Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt

geeignet,  das  Gerät  ist  für  den  gewerblichen

Gebrauch nicht geeignet.

BEWAHREN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG 

AN EINEM LEICHT ZUGÄNGLICHEM ORT AUF.

SICHERHEITSMAßNAHMEN

Falls sich die Saugleistung des Staubsaugers wäh-

rend der Reinigung stark gesunken hat, schalten Sie

ihn sofort aus und prüfen Sie, ob das Teleskoprohr

und  der  biegsame  Schlauch  nicht  verstopft  sind.

Schalten Sie den Staubsauger aus, danach ziehen

Sie  den  Netzstecker  aus  der  Steckdose,  entfer-

nen  Sie  die  Verstopfung  und  dann  setzen  Sie  die

Reinigung fort.

•  Es ist nicht gestattet, das Gerät in der Nähe von

stark aufgeheizten Oberflächen, Aschenbechern

und an den Stellen der Lagerung von leicht ent-

zündbaren Flüssigkeiten zu nutzen.

•  Stecken Sie den Netzstecker des Netzkabels in

die Steckdose nur mit trockenen Händen ein.

•  Räumen  Sie  scharfe  Gegenstände  vom

Fußboden  vor  der  Reinigung,  um  die

Beschädigung vom Staubbeutel zu vermeiden.

•  Es ist nicht gestattet, das Gerät beim Abschalten

vom Stromnetz am Netzkabel zu ziehen, halten

und ziehen Sie ihn am Stecker.

AUFBAU DES STAUBSAUGERS

Packen Sie den Staubsauger komplett aus.

Vergewissern  Sie  sich  vor  der  ersten

Inbetriebnahme,  dass  die  Spannung  des  Geräts

mit der Netzspannung übereinstimmt.

Schalten  Sie  das  Gerät  vom  Stromnetz  immer  ab

und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose

während des Aufsatzwechsels und der Wartung.

Anschließung und Abtrennung des biegsamen 

Schlauchs 

Setzen Sie das Endstück des biegsamen Schlauchs

(6)  in  die  Luftantrittsöffnung  (8).  Setzen  Sie  den

Schlauch auf, bis er einrastet. Um den biegsamen

Schlauch vom Gerät abzutrennen, drücken Sie die

Halterung (7) und trennen Sie den Schlauch ab.

Anschließung  des  Teleskoprohrs  und  der 

Aufsätze

•  Schließen Sie das Teleskoprohr (2) an den Griff

des biegsamen Schlauchs (3) an.

•  Ziehen Sie den unteren Teil des Teleskoprohrs

auf die notwendige Länge heraus, drücken Sie

vorher auf die Halterung.

•  Wählen Sie den notwendigen Aufsatz: Bürste für

den Fußboden/Teppichboden (1) oder kombi-

nierten  Aufsatz  (21)  und  schließen  Sie  diese

an das Verlängerungsteleskoprohr (2), kombi-

nierter Aufsatz (21) kann an den Schlauchgriff

(3) angeschlossen werden.

Bürste für den Fußboden/Teppichboden (1) 

Stellen Sie den Schalter an der Bürste in die not-

wendige  Position  (hängt  vom  Typ  der  reinigenden

Oberfläche).

Kombinierter Aufsatz (21)

Der  Aufsatz  ist  sowie  für  die  Reinigung  von

Heizkörpern,  Spalten,  Ecken  und  Sofakopfkissen,

als  auch  für  die  Ansaugung  von  Staub  auf  der

Möbeloberfläche geeignet, Bürstennoppen verhin-

dern die Beschädigung des Fußbodens.

Nutzung des Stoffbeutels

•  Öffnen  Sie  den  Deckel  des  Staubfilterfachs

(9), ziehen Sie dabei am Deckelverschluss des

Staubbeutelfachs (10).

•  Setzen Sie den Stoffbeutel (20) in die Halterung

des Staubbeutels (19) ein.

•  Schließen Sie den Deckel des Staubbeutels (9)

zu.

Entfernung  des  Staubs  und  des  Schmutzes  aus

dem Stoffbeutel

•  Öffnen Sie den Deckel des Staubfilterfachs (9)

und nehmen Sie den Staubbeutel heraus.

•  Der Stoffbeutel (20) ist mehrfach nutzbar, ent-

fernen Sie den Staub und den Schmutz daraus,

stellen Sie dafür die Halterung um, stellen Sie

die Halterung nach der Reinigung zurück.

BETRIEBSANLEITUNG

Vor  der  Nutzung  des  Geräts  ziehen  Sie  das

Netzkabel  komplett  heraus  und  schalten  Sie  den

Netzstecker in die Steckdose.

Das  gelbe  Zeichen  am  Netzkabel  zeigt  die  maxi-

male Länge des Netzkabels. Es ist nicht gestattet,

das  Netzkabel  weiter  als  das  rote  Zeichen  am

Netzkabel herauszuziehen.

Achtung! Nutzen Sie den Staubsauger nur mit 

dem  eingesetzten  Stoffbeutel  (20)  und  den 

eingesetzten Filtern (15, 17).

- Um den Staubsauger auszuschalten, drücken Sie

Ein- und Ausschalttaste (14).

- Während der Nutzung des Geräts können Sie die

Ansaugleistung mit dem mechanischen Regler

einstellen,  der  sich  am  Griff  des  biegsamen

Schlauchs (4) befindet.

- Nach der Reinigung des Raumes drücken Sie die

Ein- und Ausschalttaste (14) und ziehen Sie den

Netzstecker aus der Steckdose.

- Für die Aufwicklung des Netzkabels drücken Sie

die  Taste  zur  Aufwicklung  des  Netzkabels  (13)

und halten Sie das aufwickelnde Kabel mit der

Hand  fest,  um  Überschläge  und  Verletzungen

zu vermeiden.

PFLEGE DES GERÄTS

Falls  sich  die  Staubfüllanzeige  (11)  während  des

Betriebs  des  Staubsaugers  auf  „rot“  umschaltet,

reinigen  Sie  den  Stoffbeutel  vor  Schmutz.  Dafür

müssen  Sie  den  Staubsauger  ausschalten,  indem

Sie  die  Taste  (4)  drücken  und  ziehen  Sie  den

Netzstecker  aus  der  Steckdose,  danach  nehmen

Sie den Stoffbeutel heraus und reinigen Sie ihn.

Achten  Sie  bitte  auf  die  Sauberkeit  des

Eingangsfilters  (15),  weil  die  Betriebsleistung

des  Staubsaugers  davon  abhängt;  führen  Sie  die

Reinigung des Filters nicht weniger als dreimal oder

viermal pro Jahr, bei einer starken Verschmutzung

öfters  durch.    Das  Filters  (15)  wird  bei  der

Notwendigkeit umgetauscht.

Reinigung des Eingangsfilters (15)

•  Schalten  Sie  den  Staubsauger  aus  und  schal-

ten Sie ihn vom Stromnetz ab.

•  Öffnen  Sie  den  Deckel  des  Staubfilterfachs

(9),  ziehen  Sie  dabei  am  Deckelverschluss

des Staubbeutelfachs (10) und ziehen Sie den

Stoffbeutel (20) heraus.

•  Nehmen Sie das Eingangsfilter (15) nach oben

heraus.

•  Danach spülen es mit warmem Wasser, trock-

nen Sie es sorgfältig und setzen Sie es wieder

zurück.

•  Stellen Sie den Stoffbeutel (20) auf.

•  Schließen Sie den Deckel des Staubbeutels (9)

zu.

Reinigung des Eingangsfilters (17)

•  Schalten  Sie  den  Staubsauger  aus  und  schal-

ten Sie ihn vom Stromnetz ab.

•  Öffnen  Sie  den  Deckel  des  Fachs  des

Ausgangsfilters  (18),  nehmen  Sie  das  Filter

(17) heraus.

•  Spülen Sie das Filter (17) unter warmem Wasser

ab, trocknen Sie es sorgfältig und setzen Sie es

wieder zurück.

•  Schließen Sie den Deckel (18) zu.

Gehäuse des Staubsaugers

•  Wischen  Sie  das  Gehäuse  des  Staubsaugers

mit einem feuchten Tuch ab.

•  Achten  Sie  darauf,  dass  die  Flüssigkeit  ins

Gehäuse des Staubsaugers nicht eindringt.

•  Es ist nicht gestattet, Abrasiv- und Lösungsmittel

für die Reinigung des Gehäuses des Geräts zu

benutzen.

Lieferumfang

1. Staubsauger (mit eingebauten Filtern und einem

Stoffbeutel) – 1 St.

2. Biegsamer Schlauch – 1 St.

4. Bürste für den Fußboden/Teppichboden - 1 St.

5. Kombinierter Aufsatz – 1 St.

8. Bedienungsanleitung – 1 St.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Stromversorgung: 220-240 V, ~ 50 Hz

Leistungsaufnahme: 1400 W

Ansaugleistung: 280 W

Stoffbeutel 2 Liter

Der Hersteller behält die Rechte vor, Veränderungen

ins  Design  und  die  Konstruktion  des  Geräts  ohne

vorzeitige Benachrichtigung vornehmen zu dürfen.

Nutzungsdauer des Geräts beträgt 3 Jahre.

DEUTSCH

3

ПЫЛЕСОС

ОПИСАНИЕ

1.  Щетка для пола/ковровых покрытий

2.  Телескопическая удлинительная трубка

3.  Ручка гибкого шланга

4.  Регулятор силы всасывания

5.  Гибкий шланг

6.  Наконечник гибкого шланга

7.  Фиксаторы наконечника гибкого шланга

8.  Воздухозаборное отверстие

9.  Крышка отсека пылесборника

10. Фиксатор крышки отсека пылесборника

11. Индикатор

заполнения

контейнера–

пылесборника

12. Ручка для переноски

13. Кнопка сматывания сетевого шнура

14. Кнопка включения/выключения

15. Входной фильтр

16. Держатель входного фильтра

17. Выходной фильтр

18. Решетка выходного фильтра

19. Держатель пылесборника

20. Тканевый пылесборник

21. Комбинированная  насадка:  щелевая/для

пыли

ИНСТРУКЦИИ ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно  прочитайте  все  инструкции 

перед использованием бытового пылесоса.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Для  снижения  риска  возникновения  пожара,

поражения  электрическим  током  или  получе-

ния травм:

•  Используйте  данное  устройство  только  в

бытовых целях и в соответствии с инструк-

цией по эксплуатации.

•  Прежде чем подключить прибор к электро-

сети,  убедитесь,  что  напряжение,  указан-

ное на приборе, соответствует напряжению

электросети в вашем доме.

•  Во избежание риска возникновения пожара

не используйте переходники при подключе-

нии прибора к электрической розетке.

•  Не  оставляйте  пылесос  без  присмотра,

когда он включен в сетевую розетку. Всегда

вынимайте сетевую вилку из розетки, когда

не  пользуетесь  пылесосом  или  перед  его

обслуживанием.

•  Для  снижения  риска  удара  электрическим

током не используйте пылесос вне помеще-

ний ли на мокрых поверхностях.

•  Не  разрешайте  детям  использовать  пыле-

сос  в  качестве  игрушки.  Особое  внимание

проявляйте  в  том  случае,  если  рядом  с

работающим  устройством  находятся  дети,

либо  лица  с  ограниченными  возможностя-

ми.

•  Данное  устройство  не  предназначено  для

использования  детьми  и  людьми  с  огра-

ниченными  возможностями,  если  только

им  не  даны  соответствующие  и  понятные

им  инструкции  о  безопасном  пользова-

нии  устройством  и  тех  опасностях,  кото-

рые  могут  возникать  при  его  неправиль-

ном пользовании лицом, отвечающим за их

безопасность.

•  Не  используйте  сетевой  шнур  в  качестве

ручки  для  переноски  пылесоса,  не  закры-

вайте  дверь,  если  сетевой  шнур  проходит

через  дверной  проем,  а  также  избегайте

контакта сетевого шнура с острыми краями

или углами мебели. Во время уборки поме-

щения,  запрещается  переезжать  пылесо-

сом  через  сетевой  шнур  -  вы  можете  его

повредить.

•  Запрещается отключать устройство от сети

выдергиванием  сетевой  вилки  из  розетки

за  сетевой  шнур.  При  отключении  устрой-

ства  от  сети  следует  всегда  держаться  за

сетевую вилку.

•  Не беритесь за сетевую вилку или за корпус

пылесоса мокрыми руками.

•  Во время сматывания сетевого шнура при-

держивайте его рукой, не допускайте, чтобы

сетевая  вилка  ударялась  о  поверхность

пола.

•  Запрещается  закрывать  входные  и  выход-

ные  отверстия  устройства  какими-либо

предметами.

Запрещается

включать

устройство,  если  какое-либо  из  его  отвер-

стий заблокировано.

•  Следите за тем, чтобы на входном фильтре

не  скапливались  пыль,  пух,  волосы  и  про-

чий  мусор,  препятствующий  нормальному

всасыванию  воздуха.  Регулярно  очищайте

входной фильтр.

•  Следите  за  тем,  чтобы  волосы,  свободно

висящие  элементы  одежды,  пальцы  или

другие  части  тела  не  находились  рядом  с

всасывающим отверстием пылесоса.

•  Всегда  сначала  отключайте  пылесос  кноп-

кой включения/выключения и только потом

вынимайте вилку сетевого шнура из розет-

ки.

•  Будьте  особенно  внимательны  при  уборке

лестничных площадок.

•  Запрещается  использовать  пылесос  для

сбора легковоспламеняющихся жидкостей,

таких  как  бензин,  растворители,  а  также

запрещается  использование  пылесоса  в

местах хранения таких жидкостей.

•  Запрещается  собирать  с  помощью  пыле-

соса  воду  или  другие  жидкости,  горящие

или  дымящиеся  сигареты,  спички,  тлею-

щий пепел, а также тонкодисперсную пыль,

например  от  штукатурки,  бетона,  муки  или

золы.  Это  может  привести  к  серьезным

повреждениям  электромотора,  и  учтите,

что  такие  случаи  не  подпадают  под  дей-

ствие гарантийных обязательств.

•  Запрещается  использовать  пылесос,  если

не были установлены:

- тканевый пылесборник.

- входной и выходной фильтры

•  Регулярно проверяйте вилку сетевого шнура

и  сетевой  шнур  на  отсутствие  поврежде-

ний.  При  обнаружении  дефектов  сетевого

шнура,  сетевой  вилки  или  в  случае  ненор-

мальной  работы  пылесоса,  обращайтесь  в

авторизованный сервисный центр.

•  Устройство  предназначено  только  для

домашнего  использования,  запрещается

коммерческое использование пылесоса.

ХРАНИТЕ  ИНСТРУКЦИЮ  В  ДОСТУПНОМ 

МЕСТЕ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Если  во  время  уборки  резко  снизилась  вса-

сывающая  мощность  пылесоса,  немедленно

выключите  пылесос  и  проверьте  телескопи-

ческую  трубку  или  гибкий  шланг  на  предмет

засорения. Выключите пылесос, и выньте вилку

сетевого шнура из розетки – устраните засор, и

только потом продолжайте уборку.

•  Не производите уборку пылесосом в непо-

средственной близости от сильно нагретых

поверхностей,  рядом  с  пепельницами,  а

также  в  местах  хранения  легковоспламе-

няющихся жидкостей.

•  Вставляйте сетевую вилку сетевого шнура в

розетку только сухими руками.

•  Перед  началом  уборки  уберите  с  пола

острые  предметы,  чтобы  не  допустить

повреждения пылесборника.

•  При извлечении сетевой вилки из розетки всегда

держитесь за вилку, не тяните за сетевой шнур.

СБОРКА ПЫЛЕСОСА

Полностью распакуйте пылесос.

Перед включением убедитесь, что напряжение

электрической  сети  соответствует  рабочему

напряжению пылесоса.

Всегда отключайте пылесос и вынимайте сете-

вую вилку из розетки во время замены щеток-

насадок, а также во время профилактики.

Подсоединение и снятие гибкого шланга 

Вставьте наконечник гибкого шланга (6) в воз-

духозаборное отверстие (8). Вставляйте шланг

до  щелчка,  подтверждающего  правильность

подсоединения.  Для  снятия  гибкого  шлан-

га  нажмите  на  фиксаторы  (7)  и  отсоедините

шланг.

Подсоединение  телескопической  трубки  и 

насадок

•  Подсоедините  телескопическую  удлини-

тельную трубку (2) к рукоятке гибкого шлан-

га (3).

•  Выдвиньте  нижнюю  часть  телескопической

трубки  на  необходимую  длину,  предвари-

тельно нажав на кнопку фиксатора.

•  Выберите  необходимую  насадку:  щетку

для пола /ковров (1) или комбинированную

насадку  (21)  и  подсоедините  ее  к  телеско-

пической удлинительной трубке (2), комби-

нированную насадку (21) можно подсоеди-

нять к рукоятке гибкого шланга (3).

Щетка для пола/ковровых покрытий (1) 

Установите  переключатель  на  щетке  в  необ-

ходимое  положение  (в  зависимости  от  типа

поверхности, на которой производится уборка).

Комбинированная насадка (21)

Насадка предназначена как для чистки радиа-

торов, щелей, углов и между подушками дива-

нов, так и для сбора пыли с поверхности мебе-

ли,  наличие  ворса  препятствует  повреждению

полированной поверхности мебели.

Использование тканевого пылесборника 

•  Откройте крышку отсека пылесборника (9),

потянув за защелку-фиксатор (10).

•  В держатель пылесборника (19), установите

тканевый пылесборник (20).

•  Закройте крышку отсека пылесборника (9).

Удаление  пыли  и  мусора  из  тканевого  пылес-

борника

•  Откройте  крышку  отсека  пылесборника  (9)

и выньте пылесборник.

•  Тканевый  пылесборник  (20)  многоразо-

вый, удалите пыль и мусор из него, сдвинув

пластмассовый зажим, после этого устано-

вите зажим на место.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед  началом  работы  вытяните  сетевой

кабель на необходимую длину и вставьте сете-

вую вилку в розетку.

Желтая  отметка  на  сетевом  кабеле  пред-

упреждает  о  максимальной  длине  кабеля.

Запрещается вытягивать сетевой кабель даль-

ше красной отметки.

Внимание!  Всегда  включайте  пылесос 

только  с  установленным  тканевым  пылес-

борником (20) и установленными фильтра-

ми (15, 17).

-  Для  включения  пылесоса  нажмите  кнопку

включения/выключения (14).

-  Во  время  работы  вы  можете  регулировать

мощность  всасывания  механическим  регу-

лятором,  расположенным  на  ручке  гибкого

шланга (4).

-  По  окончании  уборки  в  помещении  нажмите

кнопку включения/выключения (14) и вынь-

те сетевую вилку из розетки.

- Для сматывания сетевого кабеля нажмите на

кнопку  сматывания  (13)  и  придерживайте

рукой  сматывающийся  шнур  во  избежание

его захлестывания и повреждения.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Если  во  время  работы  пылесоса  индикатор

заполнения  пылесборника  (11)  переключится

на «красный» необходимо очистить пылесбор-

ник.  Для  этого  необходимо  выключить  пыле-

сос, нажав кнопку (14) и вынуть вилку сетевого

шнура из розетки, после этого достать пылес-

борник (20) и очистить его от пыли и мусора.

Следите  за  чистотой  входного  фильтра  (15),

поскольку  от  этого  зависит  эффективность

работы  пылесоса;  проводите  чистку  фильтра

не  менее  трех,  четырех  раз  в  год,  а  при  силь-

ном  засорении  -  чаще.  Замена  фильтра  (15)

осуществляется по мере необходимости.

Чистка входного фильтра (15) 

•  Выключите  пылесос  и  отключите  его  от

сети.

•  Откройте крышку отсека пылесборника (9),

потянув за защелку-фиксатор (10) и выньте

пылесборник (20).

•  Выньте  входной  фильтр  (15)  по  направле-

нию вверх.

•  Промойте  его  теплой  водой,  тщательно

просушите и установите на место.

•  Установите пылесборник (20).

•  Закройте крышку отсека пылесборника (9).

Чистка выходного фильтра (17) 

•  Выключите  пылесос  и  отключите  его  от

сети.

•  Откройте  крышку  отсека  выходного  филь-

тра (18), извлеките фильтр (17).

•  Промойте  фильтр  (17)  под  струей  слегка

теплой воды, тщательно просушите и уста-

новите на место.

•  Закройте крышку (18).

Корпус пылесоса

•  Протирайте  корпус  пылесоса  влажной  тка-

нью.

•  Не  допускайте  попадания  жидкости  внутрь

корпуса пылесоса.

•  Запрещается  использовать  для  чистки

поверхности  пылесоса  растворители  или

абразивные чистящие средства.

Комплект поставки

1.  Пылесос  (с  установленными  фильтрами  и

тканевый пылесборником) – 1 шт.

2. Гибкий шланг – 1 шт.

4. Щетка для пола/ковровых покрытий – 1 шт.

5. Комбинированная насадка – 1шт.

8. Инструкция – 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания: 220-240 В, ~ 50 Гц

Потребляемая мощность: 1400 Вт

Мощность всасывания: 280 Вт

Матерчатый мешок 2 л

Производитель  сохраняет  за  собой  право

изменять  дизайн  и  технические  характеристи-

ки  устройства    без  предварительного  уведом-

ления.

Срок службы прибора - 3 года

РУССКИй

21

1

15

20

19

17

18

16

2

4

3

5

6

10

8

7

9

11

13

12

14

1
2
Оглавление инструкции
  • Страница 1 из 3
    • При извлечении сетевой вилки из розетки всегда держитесь за вилку, не тяните за сетевой шнур. СБОРКА ПЫЛЕСОСА Полностью распакуйте пылесос. Перед включением убедитесь, что напряжение электрической сети соответствует рабочему напряжению пылесоса. Всегда отключайте пылесос и вынимайте сетевую вилку
  • Страница 2 из 3
    Český УКРАЇНЬСКИЙ ODSÁVAČ PRACHU síťovou šňůru. POPIS 1. Kartáček pro podlahu/kobercové povlaky 2. Teleskopická nastavovací trubička 3. Rukověť pružně hadice 4. Regulátor síly vsávání 5. Pružní hadice 6. Násadec pružně hadice 7. Držáky násadce pružně hadice 8. Otvor zásobníku vzduchu 9. Víko sekce
  • Страница 3 из 3