Инструкция для MTD 395 SPO, 4218 E HW, OPTIMA 53 SPB HW, SMART 46 PO, 3412 E HW, 46 S, 395 PO

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

jqa=mêçÇìÅíë=^âíáÉåÖÉëÉääëÅÜ~Ñí=

=p~~êÄê

ÅâÉå=

=dÉêã~åó

f=NN
cloj=klK=TSVJMRSMV_

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 19
  f=NN cloj=klK=TSVJMRSMV_ jqa=mêçÇìÅíë=^âíáÉåÖÉëÉääëÅÜ~Ñí=√=p~~êÄêΩÅâÉå=√=dÉêã~åó
 • Страница 2 из 19
 • Страница 3 из 19
 • Страница 4 из 19
 • Страница 5 из 19
 • Страница 6 из 19
  4 13 23 32 42 52 62 70 79 88 97 107 118 127 137 146 155 164 173 182 191 200 211 221 233 243 254 263 272
 • Страница 7 из 19
  Pº®o­oªc¹­o ÿo õ®cÿæºa¹aýåå — ¦aμo¸o®ocåæ®a c ª­å¨a¹eæe¯ ­¸º¹pe¸¸e¨o c¨opa¸åø Coªep²a¸åe: ©æø ­aòe¼ ¢eμoÿac¸oc¹å . . 221 Ÿc¹pº®ýåø ÿo c¢op®e . . . . . 223 Mep¾ ¢eμoÿac¸oc¹å . . . . . . . 223 Co­e¹¾ ÿo ºxoªº μa ¨aμo¸o¯ . . . . . . . . . . . . . . 228 ™pa¸cÿop¹åpo­a¸åe åμªeæåø . . . . . . . . . . .
 • Страница 8 из 19
  Pºcc®å¼ Pº®o­oªc¹­o ÿo õ®cÿæºa¹aýåå — ¦aμo¸o®ocåæ®a c ª­å¨a¹eæe¯ ­¸º¹pe¸¸e¨o c¨opa¸åø åæå c ¸eªoc¹a¹®o¯ oÿ¾¹a å/åæå μ¸a¸å¼, μa åc®æ÷ñe¸åe¯ cæºñae­, ®o¨ªa o¸å ¸axoªø¹cø ÿoª ÿpåc¯o¹po¯ o¹­e¹c¹­e¸¸¾x μa åx ¢eμoÿac¸oc¹¿ æåý åæå ÿoæºñåæå o¹ ¸åx º®aμa¸åø, ®a® ÿoæ¿μo­a¹¿cø ÿpå¢opo¯. o åμ¢e²a¸åe å¨p c
 • Страница 9 из 19
  Pº®o­oªc¹­o ÿo õ®cÿæºa¹aýåå — ¦aμo¸o®ocåæ®a c ª­å¨a¹eæe¯ ­¸º¹pe¸¸e¨o c¨opa¸åø ¥peªºÿpe²ªa÷óåe c寭oæ¾ ¸a åμªeæåå. Ha ®opÿºce åμªeæåø ®peÿø¹cø ¸a®æe¼®å c paμæåñ¸¾¯å c寭oæa¯å (ÿ容o¨pa¯¯a¯å), å¯e÷óå¯å cæeªº÷óåe μ¸añe¸åø: ¸å¯a¸åe! ¥epeª ¸añaæo¯ pa¢o¹¾ c åμªeæåe¯ cæeªºe¹ ÿpoñå¹a¹¿ Pº®o­oªc¹­o ÿo
 • Страница 10 из 19
  Pºcc®å¼ Pº®o­oªc¹­o ÿo õ®cÿæºa¹aýåå — ¦aμo¸o®ocåæ®a c ª­å¨a¹eæe¯ ­¸º¹pe¸¸e¨o c¨opa¸åø — ¥på c®aòå­a¸åå ¹pa­¾ ¸a ®pº¹¾x c®æo¸ax cºóec¹­ºe¹ ­epoø¹¸oc¹¿ oÿpo®åª¾­a¸åø åμªeæåø å ÿpåñå¸e¸åø ¹pa­¯ ÿoæ¿μo­a¹eæ÷. ¥oõ¹o¯º c®aòå­a¸åe cæeªºe¹ ÿpoåμ­oªå¹¿ ¹oæ¿®o ÿoÿepe® c®æo¸o­, ¸o ¸e ­­epx åæå ­¸åμ.
 • Страница 11 из 19
  Pº®o­oªc¹­o ÿo õ®cÿæºa¹aýåå — ¦aμo¸o®ocåæ®a c ª­å¨a¹eæe¯ ­¸º¹pe¸¸e¨o c¨opa¸åø — ³aÿpeóae¹cø μaÿºc®a¹¿ ª­å¨a¹eæ¿ ¸a ÿo­epx¸oc¹å c paμæå¹¾¯ ¢e¸μå¸o¯. Cæeªºe¹ ÿepe¯ec¹å¹¿ åμªeæåe c ¹o¨o ¯ec¹a, ¸a ®o¹opo¯ ¢¾æ paμæå¹ ¢e¸μå¸ å ªo²ªa¹¿cø åcÿape¸åø ÿapo­ ¢e¸μå¸a. — o åμ¢e²a¸åe ­oμ¸å®¸o­e¸åø ­ocÿæa¯e¸e¸åø
 • Страница 12 из 19
  Pºcc®å¼ Pº®o­oªc¹­o ÿo õ®cÿæºa¹aýåå — ¦aμo¸o®ocåæ®a c ª­å¨a¹eæe¯ ­¸º¹pe¸¸e¨o c¨opa¸åø Pe¨ºæåpo­oñ¸¾e pa¢o¹¾ ÿepeª ¸añaæo¯ õ®cÿæºa¹aýåå. ! Oÿac¸oc¹¿ ÿoæºñe¸åø ™åÿ C  ¥epe¯ec¹å¹¿ ­ÿepeª åæå ¸aμaª pº®oø¹®º ¯exa¸åμ¯a ýe¸¹paæåμo­a¸¸o¼ pe¨ºæåpo­®å å ºc¹a¸o­å¹¿ ­ ¹pe¢ºe¯oe ÿoæo²e¸åe. ¹pa­¯¾. ¥epeª
 • Страница 13 из 19
  Pº®o­oªc¹­o ÿo õ®cÿæºa¹aýåå — ¦aμo¸o®ocåæ®a c ª­å¨a¹eæe¯ ­¸º¹pe¸¸e¨o c¨opa¸åø Åμªeæåø c ®oæÿañ®o¯ pºñ¸o¼ ÿoª®añ®å ¢e¸μå¸a:  Ha²a¹¿ ªo ®o¸ýa ÿpå¯ep 1—5 paμ å ºc¹a¸o­å¹¿ p¾ña¨ ºÿpa­æe¸åø ªpocce濸o¼ μacæo¸®o¼ (ecæå ÿpeªºc¯o¹pe¸) ­ ÿoæo²e¸åe /max — (Påc. 5C). Ecæå ª­å¨a¹eæ¿ ¹eÿæ¾¼:  O¹®p¾¹¿
 • Страница 14 из 19
  Pºcc®å¼ Pº®o­oªc¹­o ÿo õ®cÿæºa¹aýåå — ¦aμo¸o®ocåæ®a c ª­å¨a¹eæe¯ ­¸º¹pe¸¸e¨o c¨opa¸åø Pa¢o¹a ¢eμ ¹pa­oc¢op¸å®a. ¥ocæe μa­epòe¸åø pa¢o¹¾.  cæºñae o¹coeªå¸e¸åø ¹pa­oc¢op¸å®a ®p¾ò®a ­¾¢pac¾­a¹eæø oÿºc®ae¹cø ­¸åμ. ¥på pa¢o¹e ¢eμ ¹pa­oc¢op¸å®a c®oòe¸¸aø ¹pa­a ­¾¢pac¾­ae¹cø ¸eÿocpeªc¹­e¸¸o ¸a ¨aμo¸.
 • Страница 15 из 19
  Pº®o­oªc¹­o ÿo õ®cÿæºa¹aýåå — ¦aμo¸o®ocåæ®a c ª­å¨a¹eæe¯ ­¸º¹pe¸¸e¨o c¨opa¸åø ™pa¸cÿop¹åpo­a¸åe åμªeæåø ™ex¸åñec®oe o¢c溲å­a¸åe/oñåc¹®a ¸a ®opo¹®åe pacc¹oø¸åø ! Oÿac¸oc¹¿. o åμ¢e²a¸åe ÿoæºñe¸åø ¹pa­¯ ÿepeª ÿpo­eªe¸åe¯ æ÷¢¾x pa¢o¹ c åμªeæåe¯ cæeªºe¹: — oc¹a¸o­å¹¿ ª­å¨a¹eæ¿; — åμ­æeñ¿ ®æ÷ñ åμ μa¯®a
 • Страница 16 из 19
  Pºcc®å¼ Pº®o­oªc¹­o ÿo õ®cÿæºa¹aýåå — ¦aμo¸o®ocåæ®a c ª­å¨a¹eæe¯ ­¸º¹pe¸¸e¨o c¨opa¸åø ¥epeª ®a²ª¾¯ åcÿoæ¿μo­a¸åe¯.    ¥po­ep¿¹e ºpo­e¸¿ ¯acæa å ªoæe¼¹e e¨o ÿpå ¸eo¢xoªå¯oc¹å. ¥po­ep¿¹e ÿpoñ¸oc¹¿ ­å¸¹o­¾x coeªå¸e¸å¼, μa¹ø¸å¹e ÿo¹º²e coeªå¸e¸åø ÿpå ¸eo¢xoªå¯oc¹å. ¥po­ep¿¹e μaó幸¾e ºc¹po¼c¹­a.
 • Страница 17 из 19
  Pº®o­oªc¹­o ÿo õ®cÿæºa¹aýåå — ¦aμo¸o®ocåæ®a c ª­å¨a¹eæe¯ ­¸º¹pe¸¸e¨o c¨opa¸åø Xpa¸e¸åe åμªeæåø ! Oÿac¸oc¹¿. epoø¹¸oc¹¿ ­oμ¸å®¸o­e¸åø ­μp¾­a å ÿoæºñe¸åø o²o¨o­. ©æø åc®æ÷ñe¸åø ­oμ¨opa¸åø ¢e¸μå¸o­¾x ÿapo­ μaÿpeóae¹cø pacÿoæa¨a¹¿ åμªeæåe c ¢e¸μå¸o¯ ­ ¹oÿæå­¸o¯ ¢a®e ­ ÿo¯eóe¸åøx c åc¹oñ¸å®a¯å
 • Страница 18 из 19
  Pºcc®å¼ Pº®o­oªc¹­o ÿo õ®cÿæºa¹aýåå — ¦aμo¸o®ocåæ®a c ª­å¨a¹eæe¯ ­¸º¹pe¸¸e¨o c¨opa¸åø Heåcÿpa­¸oc¹¿ oμ¯o²¸aø ÿpåñå¸a ©­å¨a¹eæ¿ ¸e μaÿºc®ae¹cø. C¹ap¾¼ åæå ¨pøμ¸¾¼ ¢e¸μå¸. ³acope¸åe ­oμªºò¸o¨o íå濹pa. oμªºò¸aø μacæo¸®a ¸e ºc¹a¸o­æe¸a ­ μa®p¾¹oe ÿoæo²e¸åe. ¥på xoæoª¸o¯ ª­å¨a¹eæe ¸e ¢¾æ ¸a²a¹
 • Страница 19 из 19