Инструкция для NEFF S51T65X2

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

ru Å¸c¹pº®ýåø  ÿo

õ®cÿæºa¹aýåå

ru Å¸c¹pº®ýåø  ÿo

õ®cÿæºa¹aýåå

9000

 406 

925 

(8811)

 

ru

Ÿc¹pº®ýåø

 

ÿo 

õ®cÿæºa¹aýåå

                                        

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 39
  ru Ÿc¹pº®ýåø ÿo õ®cÿæºa¹aýåå ÿo ru Ÿc¹pº®ýåø ru Ÿc¹pº®ýåø ÿo õ®cÿæºa¹aýåå 9000 406 925 (8811) õ®cÿæºa¹aýåå
 • Страница 2 из 39
 • Страница 3 из 39
  ru Coªep²a¸åe š®aµa¸åø ÿo ¹ex¸å®e ¢eµoÿac¸oc¹å 4 ¥på ÿoc¹a­®e . . . . . . . . . . . . . . 4 ¥på ¯o¸¹a²e . . . . . . . . . . . . . . 4 ¥på e²eª¸e­¸o¼ õ®cÿæºa¹aýåå 4 Ecæå ­ ªo¯e å¯e÷¹cø ªe¹å 4 ¥på ­oµ¸å®¸o­e¸åå ¸eåcÿpa­¸oc¹e¼ . . . . . . . . . . . . 5 ¥på º¹åæåµaýåå . . . . . . . . . . . 5 ³¸a®o¯c¹­o
 • Страница 4 из 39
  ru š®aµa¸åø ÿo ¹ex¸å®e ¢eµoÿac¸oc¹å ¥på ÿoc¹a­®e Cpaµº ÿocæe ÿoæºñe¸åø ÿpo®o¸¹poæåpº¼¹e coc¹oø¸åe ºÿa®o­®å å ca¯º ÿocºªo¯oeñ¸º÷ ¯aò帺 ¸a o¹cº¹c¹­åe ¹pa¸cÿop¹¸¾x ÿo­pe²ªe¸å¼. å ­ ®oe¯ cæºñae ¸e ­®æ÷ña¼¹e ÿo­pe²ªe¸¸º÷ ¯aò帺, a c­ø²å¹ec¿ c íåp¯o¼ÿoc¹a­óå®o¯ aòe¼ ¯aò帾. Cªa¼¹e, ÿo²a溼c¹a,
 • Страница 5 из 39
  ru e ÿoªÿºc®a¼¹e ªe¹e¼ ¢æåµ®o ® o¹p¾¹o¼ ÿocºªo¯oeñ¸o¼ ¯aòå¸e. oªa ­¸º¹på ¯aò帾 ¸e ÿpå¨oª¸a ªæø ÿ广ø, ­ ¸e¼ ¯o¨º¹ coªep²a¹¿cø oc¹a¹®å ¯o÷óe¨o cpeªc¹­a. Cæeªå¹e µa ¹e¯, ñ¹o¢¾ ªe¹å ¸e å¨paæå c ÿoªc¹a­®o¼ ªæø ¹a¢æe¹®å ¯o÷óe¨o cpeªc¹­a 24 (åµ ®o¹opo¼ ¯o÷óee cpeªc¹­o ÿoÿaªae¹ µa¹e¯ ­ ¯aò帺).
 • Страница 6 из 39
  ru ³¸a®o¯c¹­o c ¯aòå¸o¼ Påcº¸®å, åµo¢pa²a÷óåe ÿa¸eæ¿ ºÿpa­æe¸åø å ­¸º¹pe¸¸ee oc¸aóe¸åe ÿocºªo¯oeñ¸o¼ ¯aò帾, ¾ ¸a¼ªe¹e ­ ¸añaæe å¸c¹pº®ýåå ­ o¢æo²®e.  ¹e®c¹e ¾ ¸a¼ªe¹e c¸oc®å, ®aca÷óåecø o¹ªe濸¾x ÿoµåýå¼. ¥a¸eæ¿ ºÿpa­æe¸åø ¾®æ÷ña¹eæ¿ «ŽÆ./žŽÆ.» 2 K¸oÿ®å ­¾¢opa ÿpo¨pa¯¯ ** 3 Ýåípo­o¼ ªåcÿæe¼
 • Страница 7 из 39
  ru šc¹a¸o­®a ªæø º¯ø¨ñe¸åø ­oª¾ ©æø ÿoæºñe¸åø xopoòåx peµºæ¿¹a¹o­ ¯¾¹¿ø ÿocºª¾ ¯aòå¸a ¸º²ªae¹cø ­ ¯ø¨®o¼ ­oªe, ¹. e. ­ ­oªe c ¯a澯 coªep²a¸åe¯ coæe¼, å¸añe ¢eæ¾¼ cæo¼ ¸a®åÿå ¢ºªe¹ oca²ªa¹¿cø ¸a ÿocºªe å ªe¹aæøx ­¸º¹pe¸¸e¨o oc¸aóe¸åø ¯aò帾. oªoÿpo­oª¸aø ­oªa c ²ec¹®oc¹¿÷ ­¾òe 7_ dH (¸añå¸aø ) c
 • Страница 8 из 39
  ru Cÿeýåa濸aø coæ¿ Åcÿo濵o­a¸åe cÿeýåa濸o¼ coæå C ýeæ¿÷ µaóå¹¾ o¹ ®oppoµåå coæ¿ ­ce¨ªa ªo沸a µa¨pº²a¹¿cø ¸eÿocpeªc¹­e¸¸o ÿepeª ­®æ÷ñe¸åe¯ ¯aò帾. Te¯ ca¯¾¯ ºªae¹cø ªoc¹å¨¸º¹¿ ¹o¨o, ñ¹o ÿepeæå­òå¼cø ñepeµ ®pa¼ pac¹­op coæå cpaµº ²e c¯¾­ae¹cø, å ­o®pº¨ e¯®oc¹å ªæø coæå ¸e ÿoø­æøe¹cø p²a­ñå¸a.
 • Страница 9 из 39
  ru Oÿoæac®å­a¹eæ¿ Žo¨ªa ¸a ÿa¸eæå ºÿpa­æe¸åø µa¨opae¹cø 帪å®a¹op ¸ex­a¹®å oÿoæac®å­a¹eæø 6 , ¹o oÿoæac®å­a¹eæ¿ ¸eo¢xoªå¯o c¸o­a µaæ广. Oÿoæac®å­a¹eæ¿ åcÿo濵ºe¹cø ªæø ¹o¨o, ñ¹o¢¾ ¸a ÿocºªe ¸e oc¹a­aæoc¿ ÿø¹e¸, å c¹a®a¸¾ ¢¾æå ÿpoµpañ¸¾¯å. ¥o濵º¼¹ec¿ ¹oæ¿®o oÿoæac®å­a¹eæe¯, ÿpeª¸aµ¸añe¸¸¾¯ ªæø
 • Страница 10 из 39
  ru O¹ÿºc¹å¹e o¢e ®æa­åòå. Ÿªå®a¹op¸aø æa¯ÿoñ®a ®æa­åòå A ¸añ¸e¹ ¯å¨a¹¿, å ¸a ýåípo­o¯ ªåcÿæee ÿoø­å¹cø ºc¹a¸o­æe¸¸oe ¸a µa­oªe嵨o¹o­å¹eæe µ¸añe¸åe ²ec¹®oc¹å ­oª¾: . a²å¯a¼¹e ¸a ®¸oÿ®º ­¾¢opa ÿpo¨pa¯¯¾ A ªo ¹ex ÿop, ÿo®a ¸a ýåípo­o¯ ªåcÿæee 3 ¸e ÿoø­å¹cø ºc¹a¸o­æe¸¸oe ¸a µa­oªe-嵨o¹o­å¹eæe
 • Страница 11 из 39
  ru C¹e®æø¸¸º÷ ÿocºªº å c¹oæo­¾e ÿpå¢op¾ æºñòe ­ce¨o åµ­æe®a¹¿ åµ ÿocºªo¯oeñ¸o¼ ¯aò帾 ÿo ­oµ¯o²¸oc¹å cpaµº ÿo o®o¸ña¸åå ÿpo¨pa¯¯¾ ¯¾¹¿ø ÿocºª¾. Ñaò®å å c¹a®a¸¾ epx¸å¼ ®opo¢ 21 Paµ¯eóe¸åe ÿocºª¾ Oñåc¹å¹e ÿocºªº o¹ ®pºÿ¸¾x oc¹a¹®o­ ÿåóå. Oÿoæac®å­a¹¿ ee ÿpeª­apå¹e濸o ­ ÿpo¹oñ¸o¼ ­oªe ¸e ¸º²¸o.
 • Страница 12 из 39
  ru Kopµå¸a ªæø c¹oæo­¾x ÿpå¢opo­ ©ep²a¹eæ¿ ªæø ¯eæ®o¼ ÿocºª¾ * C¹oæo­¾e ÿpå¢op¾ ­ce¨ªa cæeªºe¹, ¸e cop¹åpºø, pacÿoæa¨a¹¿ µaoc¹pe¸¸o¼ c¹opo¸o¼ ­¸åµ. o åµ¢e²a¸åe ¹pa­¯åpo­a¸åø, c®æaª¾­a¼¹e ªæ常¾e, oc¹p¾e õæe¯e¸¹¾ ÿocºª¾ å ¸o²å ¸a cÿeýåa濸o ÿpeª¸aµ¸añe¸¸º÷ ªæø ¸åx ÿo殺. *  µa­åcå¯oc¹å o¹ ¯oªeæå C
 • Страница 13 из 39
  ru Pe¨ºæåpo­®a ­¾co¹¾ pacÿoæo²e¸åø ®opµå¸¾ * *  µa­åcå¯oc¹å o¹ ¯oªeæå ¥på ¸eo¢xoªå¯oc¹å ­¾co¹º pacÿoæo²e¸åø ­epx¸e¼ ®opµå¸¾ ªæø ÿocºª¾ ¯o²¸o pe¨ºæåpo­a¹¿ ªæø ¹o¨o, ñ¹o¢¾ ­ ­epx¸e¼ åæå ¸å²¸e¼ ®opµå¸e c¹aæo ¢oæ¿òe ¯ec¹a ªæø ¢oæee ­¾co®o¼ ÿocºª¾. ¾co¹a ¯aò帾 81,5 c¯ epx¸øø ®opµå¸a å²¸øø ®poµå¸a
 • Страница 14 из 39
  ru ©æø ÿoª¸å¯a¸åø ®opµå¸¾ ­oµ¿¯å¹ec¿ c¢o®º µa ­epx¸å¼ ee ®pa¼ å ÿoª¸å¯å¹e ®opµå¸º ­epx. ¥pe²ªe ñe¯ c¸o­a µaª­å¸º¹¿ ®opµå¸º, º¢eªå¹ec¿, ñ¹o o¸a c o¢eåx c¹opo¸ ¸axoªå¹cø ¸a oªå¸a®o­o¼ ­¾co¹e. Ÿañe ª­epýa ¯aò帾 ¸e µa®poe¹cø, å ­epx¸ee paµ¢p¾µ¨å­a÷óee ®opo¯¾cæo ¢ºªe¹ o¹coeªå¸e¸o o¹ cåc¹e¯¾ ýåp®ºæøýåå
 • Страница 15 из 39
  ru Pe®o¯e¸ªaýåø ™o, ®a® ­¾ÿoæ¸ø÷¹cø º®aµa¸åø ÿo ÿpa­å濸o¯º åcÿo濵o­a¸å÷ ¯o÷óåx cpeªc¹­, ÿpå­eªe¸¸¾e ­ å¸c¹pº®ýåå ÿo õ®cÿæºa¹aýåå ÿocºªo¯oeñ¸o¼ ¯aò帾 åæå ¸a ºÿa®o­®e ¯o÷óåx cpeªc¹­, oÿpeªeæøe¹ õííe®¹å­¸oc¹¿ åx ªe¼c¹­åø. Co ­ce¯å ªoÿoæ¸å¹e濸¾¯å ­oÿpoca¯å ¯¾ pe®o¯e¸ªºe¯ ­a¯ o¢paóa¹¿cø ­
 • Страница 16 из 39
  ru ¥peªºÿpe²ªe¸åø å®o¨ªa ¸e濵ø ®æac¹¿ ­ ÿoªc¹a­®º ªæø ¹a¢æe¹®å 24 ¯o÷óe¨o cpeªc¹­a ®a®åe-æå¢o ¯eæ®åe ÿpeª¯e¹¾, ñ¹o¢¾ åx ÿo¯¾¹¿; ­ ÿpo¹å­¸o¯ cæºñae ¸apºòae¹cø ÿpoýecc pa­¸o¯ep¸o¨o pac¹­ope¸åø ¹a¢æe¹®å. Ecæå ÿocæe µaÿºc®a ÿpo¨pa¯¯¾ a¯ ¸eo¢xoªå¯o ªoµa¨pºµå¹¿ ­ ¯aò帺 eóe ®a®º÷-æå¢o ÿocºªº, ¹o ¸e
 • Страница 17 из 39
  ru O¢µop ÿpo¨pa¯¯  õ¹o¯ o¢µope ÿpå­eªe¸o ¯a®cå¯a濸o ­oµ¯o²¸oe ®oæåñec¹­o ÿpo¨pa¯¯. Coo¹­e¹c¹­º÷óåe ÿpo¨pa¯¯¾ ªæø aòe¼ ÿocºªo¯oeñ¸o¼ ¯aò帾 ¾ ¸a¼ªe¹e ¸a ee ÿa¸eæå ºÿpa­æe¸åø. ¥po¨pa¯¯a ¥ocºªa å c¹eÿe¸¿ ee µa¨pøµ¸e¸åø ¾ÿoæ¸e¸åe ÿpo¨pa¯¯¾ oµ¯o²¸¾e ªoÿoæ¸å¹e濸¾e íº¸®ýåå A­¹o¯a¹å®a 65°-75°
 • Страница 18 из 39
  ru ©oÿoæ¸å¹e濸¾e íº¸®ýåå *  µa­åcå¯oc¹å o¹ ¯oªeæå šc¹a¸o­®a ­¾ÿoæ¸øe¹cø c ÿo¯oó¿÷ ®¸oÿo® ­¾¢opa ªoÿoæ¸å¹e濸¾x íº¸®ýå¼ 9 . Co®paóe¸åe ­pe¯e¸å ¯¾¹¿ø (VarioSpeed) * C ÿo¯oó¿÷ íº¸®ýåå >>Õ®o¸o¯åø ­pe¯e¸å<< ÿpoªoæ²å¹e濸oc¹¿ ­¾ÿoæ¸e¸åø ÿpo¨pa¯¯¾ ¯o²e¹ ¢¾¹¿ º®opoñe¸a (­ µa­åcå¯oc¹å o¹ ­¾¢pa¸¸o¼
 • Страница 19 из 39
  ru ¾¹¿e ÿocºª¾ ¥apa¯e¹p¾ ÿpo¨pa¯¯ ©a¸¸¾e ÿo ÿpo¨pa¯¯a¯ (µ¸añe¸åø pacxoªa) ¾ c¯o²e¹e ¸a¼¹å ­ ®pa¹®o¼ å¸c¹pº®ýåå ÿo õ®cÿæºa¹aýåå. Õ¹å ªa¸¸¾e oÿpeªeæøæåc¿ ÿpå ¸op¯a濸¾x ºcæo­åøx pa¢o¹¾ ¯aò帾 å µ¸añe¸åå . ªæø ²ec¹®oc¹å ­oª¾ Paµæåñ¸¾e ía®¹op¾, ­æåø÷óåe ¸a ÿpoýecc ¯¾¹¿ø ÿocºª¾ (®a®, ¸aÿpå¯ep,
 • Страница 20 из 39
  ru ®æ÷ñe¸åe ÿocºªo¯oeñ¸o¼ ¯aò帾 ¥oæ¸oc¹¿÷ o¹®po¼¹e ­oªoÿpo­oª¸¾¼ ®pa¸. O¹®po¼¹e ª­epýº ¯aò帾. ®æ÷ñå¹e ¯aò帺 c ÿo¯oó¿÷ ­¾®æ÷ña¹eæø ŽÆ./žŽÆ. 1 . å¨ae¹ 帪å®aýåø ÿpo¨pa¯¯¾, ®o¹opaø ­¾ÿoæ¸øæac¿ ­ ÿocæeª¸÷÷ oñepeª¿. Ecæå ¸e ¢ºªe¹ ¸a²a¹a ®¸oÿ®a ­¾¢opa ªpº¨o¼ ÿpo¨pa¯¯¾ 2 , ¹o ¢ºªe¹ ­¾ÿoæ¸ø¹¿cø
 • Страница 21 из 39
  ru ¥po¨pa¯¯åpo­a¸åe ¹a¼¯epa ¾ ¯o²e¹e ÿo-òa¨o­o (oªå¸ òa¨ oªå¸ ñac) ºc¹a¸o­å¹¿ µaªep²®º µaÿºc®a ÿpo¨pa¯¯¾ ¸a ºc¹a¸o­æe¸¸oe ­pe¯ø, ¯a®c寺¯ ¸a 24 ñaco­. O¹®po¼¹e ª­epýº ¯aò帾. ®æ÷ñå¹e ¯aò帺 c ÿo¯oó¿÷ ­¾®æ÷ña¹eæø ŽÆ./žŽÆ. 1 . a²å¯a¼¹e ®¸oÿ®º 8 + ªo ¹ex ÿop, ÿo®a ¸a ªåcÿæee ªæø ÿpeª­apå¹e濸o¨o
 • Страница 22 из 39
  ru ¾®æ÷ñe¸åe ÿocºªo¯oeñ¸o¼ ¯aò帾 O®o¸ña¹e濸oe ÿpep¾­a¸åe ÿpo¨pa¯¯¾ (Reset) Ñepeµ ¸e®o¹opoe ­pe¯ø ÿocæe o®o¸ña¸åø ÿpo¨pa¯¯¾: O¹®po¼¹e ª­epýº ¯aò帾. ­¾®æ÷ñå¹e ¯aò帺, ¸a²a­ ¸a ­¾®æ÷ña¹eæ¿ «ŽÆ./žŽÆ.» 1 . ³a®po¼¹e ­oªoÿpo­oª¸¾¼ ®pa¸ (ÿpå ¸aæåñåå cåc¹e¯¾ «Aqua-stop» ­ õ¹o¯ ¸e¹ ¸eo¢xoªå¯oc¹å).
 • Страница 23 из 39
  ru Ÿ¹e¸cå­¸aø cºò®a ¸º¹pe¸¸ee oc­eóe¸åe * ©æø oÿoæac®å­a¸åø ­oªa ¸a¨pe­ae¹cø ªo ¢oæee ­¾co®o¼ ¹e¯ÿepa¹ºp¾, ñ¹o ÿoµ­oæøe¹ ªoc¹åñ¿ æºñòe¨o peµºæ¿¹a¹a cºò®å ÿocºª¾. ¥poªoæ²å¹e濸oc¹¿ ­¾ÿoæ¸e¸åø ÿpo¨pa¯¯¾ ¯o²e¹ ÿpå õ¹o¯ ¸eµ¸añå¹e濸o º­eæåñ广cø. (Oc¹opo²¸o, «ñº­c¹­å¹e濸aø» ÿocºªa ¯o²e¹ ¢¾¹¿
 • Страница 24 из 39
  ru ™exo¢c溲å­a¸åe å ºxoª Pe¨ºæøp¸¾e ÿpo­ep®a å ¹exo¢c溲å­a¸åe aòe¼ ¯aò帾 ÿoµ­oæø¹ åµ¢e²a¹¿ ­oµ¸å®¸o­e¸åø ¸eåcÿpa­¸oc¹e¼. Õ¹o cõ®o¸o¯å¹ a¯ ªe¸¿¨å å ¸ep­¾. O¢óee coc¹oø¸åe ¯aò帾 ¥po­ep¿¹e, ¸e¹ æå ¸a ®opo¯¾cæax o¹æo²e¸å¼ ²åpa å ¸a®åÿå. Ecæå ¾ ¸a¼ªe¹e ¹a®åe o¹æo²e¸åø, ¹o: ³a¨pºµå¹e ¯o÷óee
 • Страница 25 из 39
  ru Íå濹p¾ Íå濹p¾ 29 ºæa­æå­a÷¹ å¯e÷óåecø ­ ÿpo¯¾­oñ¸o¼ ­oªe ®pºÿ¸¾e µa¨pøµ¸e¸åø, c ¹e¯ ñ¹o¢¾ o¸å ¸e ÿoÿaæå ­ ¸acoc. pe¯ø o¹ ­pe¯e¸å íå濹p¾ µa¢å­a÷¹cø õ¹å¯å µa¨pøµ¸e¸åø¯å. Íå濹pº÷óaø cåc¹e¯a coc¹oå¹ åµ íå濹pa ªæø ÿpeª­apå¹e濸o¼ oñåc¹®å, ÿæoc®o¨o íå濹pa ªæø ¹o¸®o¼ oñåc¹®å å ¯å®poíå濹pa.
 • Страница 26 из 39
  ru Ka¸aæåµaýåo¸¸¾¼ ¸acoc Žpºÿ¸¾e oc¹a¹®å ÿåóå ­ ÿpo¯¾­oñ¸o¼ ­oªe, ®o¹op¾e íå濹p¾ ¸e c¯o¨æå µaªep²a¹¿, ¯o¨º¹ µa¢æo®åpo­a¹¿ ®a¸aæåµaýåo¸¸¾¼ ¸acoc. ™o¨ªa ­oªa ¸e o¹®añå­ae¹cø å c¹oå¹ ¸aª íå濹po¯.  õ¹o¯ cæºñae: C¸añaæa ­ce¨ªa o¹®æ÷ña¼¹e ¯aò帺 o¹ ce¹å õæe®¹poÿå¹a¸åø. åµ­æe®å¹e íå濹p¾ 29 .
 • Страница 27 из 39
  ru ¥oåc® ¸eåcÿpa­¸oc¹e¼ Ža® ÿo®aµ¾­ae¹ oÿ¾¹, ¢oæ¿òå¸c¹­o ¸eåcÿpa­¸oc¹e¼, ®o¹op¾e ­oµ¸å®a÷¹ ÿpå e²eª¸e­¸o¼ õ®cÿæºa¹aýåå ¯aò帾, a¯ ºªac¹cø ºc¹pa¸å¹¿ ca¯oc¹oø¹e濸o, ¢eµ ­¾µo­a cÿeýåaæåc¹o­ C溲¢¾ cep­åca. ™e¯ ca¯¾¯ ¾, ®o¸eñ¸o, cõ®o¸o¯å¹e ªe¸¿¨å å, ®po¯e ¹o¨o, c¯o²e¹e ¢¾c¹po c¸o­a ¸aña¹¿
 • Страница 28 из 39
  ru  øñe¼®e ªæø ¯o÷óe¨o cpeªc¹­a oc¹a¹®å ¯o÷óe¨o cpeªc¹­a. ¥på µa¨pºµ®e ¯o÷óe¨o cpeªc¹­a øñe¼®a ¢¾æa ­æa²¸o¼. C­e¹å¹cø 帪å®a¹op¸aø æa¯ÿoñ®a «¥po­ep¿¹e ÿoªañº ­oª¾» 4 . ³a®p¾¹ ­oªoÿpo­oª¸¾¼ ®pa¸. O¹®æ÷ñåæå ­oªº. ¥epe¨¸º¹ ÿoªa÷óå¼ òæa¸¨. ³acopåæcø íå濹p ­ ÿoªa÷óe¯ òæa¸¨e. ¾®æ÷ñå¹e ÿocºªo¯oeñ¸º÷
 • Страница 29 из 39
  ru ... ÿpå ¯¾¹¿e ÿocºª¾ eo¢¾ñ¸o cå濸oe ÿe¸oo¢paµo­a¸åe.  e¯®oc¹å ªæø oÿoæac®å­a¹eæø ¸axoªå¹cø cpeªc¹­o ªæø ¯¾¹¿ø ÿocºª¾ ­pºñ¸º÷. ¥poæå¹¾¼ oÿoæac®å­a¹eæ¿ ÿpå­oªå¹ ® ÿo­¾òe¸¸o¯º o¢paµo­a¸å÷ ÿe¸¾, ÿoõ¹o¯º co¢epå¹e e¨o, ÿo²a溼c¹a, ¹pøÿ®o¼. aòå¸a oc¹a¸a­æå­ae¹cø ­o ­pe¯ø ¯¾¹¿ø ÿocºª¾. O¹®æ÷ñåæå
 • Страница 30 из 39
  ru a ÿocºªe ¢eæ¾e ÿø¹¸a/¸a c¹a®a¸ax o¢paµºe¹cø ¸aæe¹ ¯oæoñ¸o¨o ý­e¹a. Åcÿo濵o­a¸åe ¯o÷óåx cpeªc¹­ ¢eµ coªep²a¸åø íocía¹o­ ÿpå ²ec¹®o¼ ­oªe ¯o²e¹ ¢¾c¹po ÿpå­ec¹å ® ÿoø­æe¸å÷ ¸a ÿocºªe å c¹e¸®ax e¯®oc¹e¼ ¢eæo¨o ¸aæe¹a. Cæåò®o¯ ¯aæo ¯o÷óe¨o cpeªc¹­a/¸eÿoªxoªøóee ¯o÷óee cpeªc¹­o. ¾¢pa¸a ÿpo¨pa¯¯a
 • Страница 31 из 39
  ru C溲¢a cep­åca Ecæå a¯ ¸e ºªac¹cø ºc¹pa¸å¹¿ ¸eÿoæaª®å ca¯oc¹oø¹e濸o, ¹o o¢pa¹å¹ec¿, ÿo²a溼c¹a, µa ÿo¯oó¿÷ ­ aò cÿeýåaæåµåpo­a¸¸¾¼ cep­åc¸¾¼ ýe¸¹p. Aªpec cep­åc¸o¼ ¯ac¹epc®o¼ ¾ ¸a¼ªe¹e ­ ÿepeñ¸e C溲¢ cep­åca. ¥på ­¾µo­e ¸aµo­å¹e ¸o¯ep ÿocºªo¯oeñ¸o¼ ¯aò帾 (1) å ¸o¯ep FD (2), ®o¹op¾e ¾
 • Страница 32 из 39
  ru Ecæå ce¹e­o¼ ò¸ºp ¯aò帾 ¢ºªe¹ ÿo­pe²ªe¸, ¹o o¸ ªoæ²e¸ ¢¾¹¿ µa¯e¸e¸ ¸a cÿeýåa濸¾¼ ce¹e­o¼ ò¸ºp. o åµ¢e²a¸åe ­oµ¸å®¸o­e¸åø oÿac¸oc¹å ªæø ÿo濵o­a¹eæø, ce¹e­o¼ ò¸ºp ªoæ²e¸ ¢¾¹¿ µa¯e¸e¸ cÿeýåaæåc¹a¯å cÿeýåaæåµåpo­a¸¸o¨o cep­åc¸o¨o ýe¸¹pa. Ecæå ÿocºªo¯oeñ¸aø ¯aòå¸a ¢ºªe¹ ­c¹paå­a¹¿cø ­ ­¾co®å¼
 • Страница 33 из 39
  ru ¥ocºªo¯oeñ¸º÷ ¯aò帺 ¯o²¸o ¢eµ co¯¸e¸å¼ ­c¹paå­a¹¿ ­ ®ºxo¸¸º÷ øñe¼®º ¯e²ªº ª­º¯ø ªepe­ø¸¸¾¯å åæå ÿæac¹¯acco­¾¯å c¹e¸®a¯å. Ecæå ÿocæe ­c¹paå­a¸åø ¯aò帾 ee ò¹eÿce濸aø ­åæ®a o®aµ¾­ae¹cø ­ ¸eªoc¹ºÿ¸o¯ ¯ec¹e, ¹o, c ýeæ¿÷ co¢æ÷ªe¸åø coo¹­e¹c¹­º÷óåx ÿpeªÿåca¸å¼ ÿo ¹ex¸å®e ¢eµoÿac¸oc¹å, cÿeýåaæåc¹o¯,
 • Страница 34 из 39
  ru Õæe®¹poÿoª®æ÷ñe¸åe aò帺 ¯o²¸o ÿoª®æ÷ña¹¿ ¹oæ¿®o ® ce¹å ÿepe¯e¸¸o¨o ¹o®a c ¸aÿpø²e¸åe¯ o¹ 220  ªo 240  å ñac¹o¹o¼ 50 ¦ý ñepeµ ºc¹a¸o­æe¸¸º÷ co¨æac¸o ÿpeªÿåca¸åø¯ ce¹e­º÷ poµe¹®º c µaó幸¾¯ ÿpo­oªo¯. Ÿíop¯aýåø o ¸eo¢xoªå¯¾x ÿpeªoxpa¸å¹eæøx ÿpå­eªe¸a ¸a íåp¯e¸¸o¼ ¹a¢æåñ®e 35 . Ce¹e­aø poµe¹®a
 • Страница 35 из 39
  ru ¾¢epå¹e ÿpo¨pa¯¯º ¯¾¹¿ø ÿocºª¾ ÿpå ¸aå­¾còe¼ ¹e¯ÿepa¹ºpe ¸a¨pe­a ­oª¾. a ýåípo­o¯ ªåcÿæee 3 ÿoø­æøe¹cø ÿpeªÿoæo²å¹e濸aø ÿpoªoæ²å¹e濸oc¹¿ ÿpo¨pa¯¯¾. a²¯å¹e ¸a ®¸oÿ®º «C™AP™» 10 . ³a®po¼¹e ª­epýº. añ¸e¹cø ÿpoýecc ­¾ÿoæ¸e¸åø ÿpo¨pa¯¯¾. ¥på¯ep¸o ñepeµ 4 ¯å¸º¹¾ o¹®po¼¹e ª­epýº ¯aò帾. a²å¯a¼¹e
 • Страница 36 из 39
  ru ru 36 ¥pa­o ¸a ­¸ece¸åe 嵯e¸e¸å¼ oc¹a­æøe¯ µa co¢o¼
 • Страница 37 из 39
  ¡æo®åpo­®a ªæø µaóå¹¾ ªe¹e¼ * 40 41 42 ®æ÷ñe¸åe ¢æo®åpo­®å ªæø µaóå¹¾ ªe¹e¼ O¹®p¾­a¸åe ª­epý¾ c ­®æ÷ñe¸¸o¼ ¢æo®åpo­®o¼ ªæø µaóå¹¾ ªe¹e¼ ¾®æ÷ñe¸åe ¢æo®åpo­®å ªæø µaóå¹¾ ªe¹e¼ Ecæå a¯ ¸eo¢xoªå¯o o¹o¼¹å o¹ ¯aò帾, ¹o c¸añaæa cæeªºe¹ ÿoæ¸oc¹¿÷ µa®p¾¹¿ ee ª­epýº, ¹a® ®a® ¹oæ¿®o ­ õ¹o¯ cæºñae a¯
 • Страница 38 из 39
  ru ¦apa¸¹åø ¸a cåc¹e¯º «AQUA-STOP» (o¹ÿaªae¹ ­ cæºñae c ¯aòå¸a¯å ¢eµ cåc¹e¯¾ «Aqua-Stop») ©oÿoæ¸å¹e濸o ® ÿpa­º ÿo®ºÿa¹eæø ¸a ¢ecÿæa¹¸oe ºc¹pa¸e¸åe ÿpoªa­ýo¯ ¸eåcÿpa­¸oc¹e¼ ¯aò帾 ­o ­pe¯ø ¨apa¸¹å¼¸o¨o cpo®a, ®o¹opoe µa®peÿæe¸o ­ ªo¨o­ope ¸a ÿo®ºÿ®º 嵪eæåø, å ªoÿoæ¸å¹e濸o ® ¨apa¸¹å¼¸¾¯
 • Страница 39 из 39