Инструкция для NOKIA BH-208 Bluetooth

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

Nokia Bluetooth Headset BH-208

9200860/1

3

5

6

7

8

9

10

11

12

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 13
  Nokia Bluetooth Headset BH-208 6 7 8 5 3 10 11 12 9 9200860/1
 • Страница 2 из 13
  ÀÃÁÁº¸¹ Nokia Ø Nokia Connecting People ïÒÛïîâáï ×ÐàÕÓØáâàØàÞÒÐÝÝëÜØ âÞàÓÞÒëÜØ ÜÐàÚÐÜØ ÚÞàßÞàÐæØØ Nokia. ½Ð×ÒÐÝØï ÔàãÓØå Ø×ÔÕÛØÙ ØÛØ ÚÞÜßÐÝØÙ, ãÚÐ×ÐÝÝëÕ ×ÔÕáì, ÜÞÓãâ Ñëâì âÞàÓÞÒëÜØ ÜÐàÚÐÜØ ØÛØ âÞàÓÞÒëÜØ ÝÐØÜÕÝÞÒÐÝØïÜØ ME 96 áÞÞâÒÕâáâÒãîéØå ÒÛÐÔÕÛìæÕÒ. Bluetooth is a registered trademark of
 • Страница 3 из 13
  ÀÃÁÁº¸¹ ÞÓàÐÝØçØÒÐïáì íâØÜ) ÝÕïÒÝëÕ ÓÐàÐÝâØØ ÚÞÜÜÕàçÕáÚÞÙ æÕÝÝÞáâØ Ø ßàØÓÞÔÝÞáâØ ÔÛï ÞßàÕÔÕÛÕÝÝÞÙ æÕÛØ, ÝÕ ÚÐáÐîâáï âÞçÝÞáâØ, ÝÐÔÕÖÝÞáâØ ØÛØ áÞÔÕàÖÐÝØï íâÞÓÞ ÔÞÚãÜÕÝâÐ. ºÞàßÞàÐæØï Nokia ÞáâÐÒÛïÕâ ×Ð áÞÑÞÙ ßàÐÒÞ ßÕàÕáÜÐâàØÒÐâì ØÛØ Ø×ÜÕÝïâì áÞÔÕàÖØÜÞÕ ÔÐÝÝÞÓÞ ÔÞÚãÜÕÝâÐ Ò ÛîÑÞÕ ÒàÕÜï ÑÕ×
 • Страница 4 из 13
  ÀÃÁÁº¸¹ ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ Ø ÞÑáÛãÖØÒÐÝØØ. ÅàÐÝØâÕ ÜØÝØÓÐàÝØâãàã Ò ÝÕÔÞáâãßÝÞÜ ÔÛï ÔÕâÕÙ ÜÕáâÕ. ÂÕåÝÞÛÞÓØï ÑÕáßàÞÒÞÔÝÞÙ áÒï×Ø Bluetooth ÂÕåÝÞÛÞÓØï ÑÕáßàÞÒÞÔÝÞÙ áÒï×Ø Bluetooth ßÞ×ÒÞÛïÕâ áÞÕÔØÝïâì áÞÒÜÕáâØÜëÕ ãáâàÞÙáâÒÐ ÑÕ× ÚÐÑÕÛÕÙ. ½ÕÞÑï×ÐâÕÛìÝÞ, çâÞÑë âÕÛÕäÞÝ Ø ÜØÝØÓÐàÝØâãàÐ ÝÐåÞÔØÛØáì Ò ßàÕÔÕÛÐå ßàïÜÞÙ
 • Страница 5 из 13
  ÀÃÁÁº¸¹ ãáâàÞÙáâÒÐ (3), ãèÝÐï ßÕâÛï (4), ÜØÚàÞäÞÝ (5), ÔØÝÐÜØÚ (6), ÚÛÐÒØèÐ ÒÚÛîçÕÝØï (7) Ø ÚÛÐÒØèÐ àÕÓãÛØàÞÒÚØ ÓàÞÜÚÞáâØ (8). ´Ûï àÐÑÞâë á ÜØÝØÓÐàÝØâãàÞÙ ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ ×ÐàïÔØâì ÐÚÚãÜãÛïâÞà Ø ÒëßÞÛÝØâì áÞßàïÖÕÝØÕ ÜØÝØÓÐàÝØâãàë á áÞÒÜÕáâØÜëÜ âÕÛÕäÞÝÞÜ. ½ÕÚÞâÞàëÕ ÔÕâÐÛØ ÜØÝØÓÐàÝØâãàë ÞÑÛÐÔÐîâ ÜÐÓÝØâÝëÜØ
 • Страница 6 из 13
  ÀÃÁÁº¸¹ 2. ¿ÞÔáÞÕÔØÝØâÕ ßàÞÒÞÔ ×ÐàïÔÝÞÓÞ ãáâàÞÙáâÒÐ Ú àÐ×êÕÜã ÔÛï ßÞÔÚÛîçÕÝØï ×ÐàïÔÝÞÓÞ ãáâàÞÙáâÒÐ. ²Þ ÒàÕÜï ×ÐàïÔÚØ ÓÞàØâ ÚàÐáÝëÙ ØÝÔØÚÐâÞà. ´Þ ÝÐçÐÛÐ ×ÐàïÔÚØ ßàÞåÞÔØâ ÞßàÕÔÕÛÕÝÝÞÕ ÒàÕÜï. µáÛØ ×ÐàïÔÚÐ ÝÕ ÝÐçØÝÐÕâáï, ÞâÚÛîçØâÕ ×ÐàïÔÝÞÕ ãáâàÞÙáâÒÞ, ×ÐâÕÜ ßÞÔÚÛîçØâÕ ÕÓÞ áÝÞÒÐ. ¿àÞÔÞÛÖØâÕÛìÝÞáâì
 • Страница 7 из 13
  ÀÃÁÁº¸¹ ÁÞßàïÖÕÝØÕ ÜØÝØÓÐàÝØâãàë 1. ÃÑÕÔØâÕáì Ò âÞÜ, çâÞ âÕÛÕäÞÝ ÒÚÛîçÕÝ, Ð ÜØÝØÓÐàÝØâãàÐ – ÒëÚÛîçÕÝÐ. 2. ½ÐÖÜØâÕ ÚÛÐÒØèã ÒÚÛîçÕÝØï Ø ãÔÕàÖØÒÐÙâÕ ÕÕ ÝÐÖÐâÞÙ ÔÞ âÕå ßÞà, ßÞÚÐ ×ÕÛÕÝëÙ ØÝÔØÚÐâÞà ÝÕ ÝÐçÝÕâ ÑëáâàÞ ÜØÓÐâì. 3. ²ÚÛîçØâÕ äãÝÚæØî Bluetooth âÕÛÕäÞÝÐ Ø ÒëßÞÛÝØâÕ Ò âÕÛÕäÞÝÕ ßÞØáÚ ãáâàÞÙáâÒ
 • Страница 8 из 13
  ÀÃÁÁº¸¹ ´Ûï ÝÞèÕÝØï ÜØÝØÓÐàÝØâãàë ÝÐ ÛÕÒÞÜ ãåÕ ÐÚÚãàÐâÝÞ ÞâáÞÕÔØÝØâÕ, ßÞÒÕàÝØâÕ Ø ßàØÚàÕßØâÕ ãèÝãî ßÕâÛî, ÚÐÚ ßÞÚÐ×ÐÝÞ ÝÐ àØáãÝÚÐå 11 Ø 12. áÞÓÛÐáÝÞ ÞßØáÐÝØî Ò àãÚÞÒÞÔáâÒÕ ßÞ íÚáßÛãÐâÐæØØ âÕÛÕäÞÝÐ. ´Ûï ×ÐÒÕàèÕÝØï Òë×ÞÒÐ ÝÐÖÜØâÕ ÚÛÐÒØèã ÞâÒÕâÐ ÝÐ Òë×ÞÒ/ ×ÐÒÕàèÕÝØï Òë×ÞÒÐ. ´Ûï ÞâÚÛÞÝÕÝØï ÒåÞÔïéÕÓÞ
 • Страница 9 из 13
  ÀÃÁÁº¸¹ ¾çØáâÚÐ ßÐàÐÜÕâàÞÒ ØÛØ áÑàÞá µáÛØ ÜØÝØÓÐàÝØâãàÐ ßÕàÕáâÐÛÐ ´Ûï ÞçØáâÚØ ÒáÕå ßÐàÐÜÕâàÞÒ áÞßàïÖÕÝØï ÜØÝØÓÐàÝØâãàë ÒëÚÛîçØâÕ ÜØÝØÓÐàÝØâãàã, ÝÐÖÜØâÕ ÚÛÐÒØèã ÒÚÛîçÕÝØï Ø ÚÛÐÒØèã ÞâÒÕâÐ ÝÐ Òë×ÞÒ/ ×ÐÒÕàèÕÝØï Òë×ÞÒÐ Ø ãÔÕàÖØÒÐÙâÕ Øå ÝÐÖÐâëÜØ ÔÞ âÕå ßÞà, ßÞÚÐ ØÝÔØÚÐâÞà ÝÕ ÝÐçÝÕâ ÜØÓÐâì ßÞßÕàÕÜÕÝÝÞ
 • Страница 10 из 13
  ÀÃÁÁº¸¹ ÝÕ ØáßÞÛì×ãÕâáï, ÞÝ ßÞáâÕßÕÝÝÞ àÐ×àïÖÐÕâáï. ½Õ ØáßÞÛì×ãÙâÕ ÝÕØáßàÐÒÝëÕ ×ÐàïÔÝëÕ ãáâàÞÙáâÒÐ. ¿àØ ßàÞÔÞÛÖØâÕÛìÝÞÜ ÒÞ×ÔÕÙáâÒØØ ßÞÒëèÕÝÝÞÙ ØÛØ ßÞÝØÖÕÝÝÞÙ âÕÜßÕàÐâãàë (ÝÐßàØÜÕà, ÛÕâÞÜ ØÛØ ×ØÜÞÙ Ò ×ÐÚàëâÞÜ ÐÒâÞÜÞÑØÛÕ) ÕÜÚÞáâì Ø áàÞÚ áÛãÖÑë ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ áÝØÖÐîâáï. °ÚÚãÜãÛïâÞà áÛÕÔãÕâ åàÐÝØâì ßàØ
 • Страница 11 из 13
  ÀÃÁÁº¸¹ • ½Õ åàÐÝØâÕ ãáâàÞÙáâÒÞ ßàØ ßÞÒëèÕÝÝÞÙ âÕÜßÕàÐâãàÕ. ²ëáÞÚÐï âÕÜßÕàÐâãàÐ ÜÞÖÕâ ßàØÒÕáâØ Ú áÞÚàÐéÕÝØî áàÞÚÐ áÛãÖÑë íÛÕÚâàÞÝÝëå ãáâàÞÙáâÒ, ßÞÒàÕÔØâì ÐÚÚãÜãÛïâÞàë Ø Òë×ÒÐâì ÔÕäÞàÜÐæØî ØÛØ ÞßÛÐÒÛÕÝØÕ ßÛÐáâÜÐááÞÒëå ÔÕâÐÛÕÙ. • ½Õ åàÐÝØâÕ ãáâàÞÙáâÒÞ ßàØ ßÞÝØÖÕÝÝÞÙ âÕÜßÕàÐâãàÕ. ¿àØ ßÞÒëèÕÝØØ
 • Страница 12 из 13
  ÀÃÁÁº¸¹ ÝÕÞâáÞàâØàÞÒÐÝÝëÜØ ÓÞàÞÔáÚØÜØ ÞâåÞÔÐÜØ. ÁÔÐÒÐÙâÕ Ø×ÔÕÛØï Ò ßãÝÚâë áÑÞàÐ ÔÛï ßàÕÔÞâÒàÐéÕÝØï ÒÞ×ÜÞÖÝÞÓÞ ÒàÕÔÐ ÞÚàãÖÐîéÕÙ áàÕÔÕ Ø ×ÔÞàÞÒìî ÛîÔÕÙ Ò àÕ×ãÛìâÐâÕ ÝÕÚÞÝâàÞÛØàãÕÜÞÙ ãâØÛØ×ÐæØØ ÞâåÞÔÞÒ, Ð âÐÚÖÕ ÔÛï íÚÞÛÞÓØçÕáÚØ àÐæØÞÝÐÛìÝÞÓÞ ßÞÒâÞàÝÞÓÞ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØï ÜÐâÕàØÐÛìÝëå àÕáãàáÞÒ. ¸ÝäÞàÜÐæØî Þ
 • Страница 13 из 13