Инструкция для NORD ДХ 155 310

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 11
 • Страница 2 из 11
 • Страница 3 из 11
  1 ïð. Æóêîâñüêîãî, 2, ì. Äîíåöüê, 83112, Óêðà¿íà 2 029 1 - ïëî ùè íà óñòàí î â÷ à (ñåðâ³ðîâî÷íà äëÿ ÄÌ-156); 2 - óïîð. 1 - ïëîñêî ñòü óñòàíî âî ÷í àÿ (ñåðâèðîâî÷íàÿ äëÿ ÄÌ-156); 2 - óïîð. Ðèñóíîê Á. 2 - Ñõåìà êð³ïëåííÿ óïîð³â äî ïëîùèíè óñòàíîâ÷î¿ (ñåðâ³ðîâî÷íî¿) Ðèñóíîê Á.2 - Ñõåìà êðåïëåíèÿ
 • Страница 4 из 11
  2 ТЕХНІЧНІ ДАНІ Òàáëèöÿ 1 - Òåõí³÷í³ äàí³ Ïîêàçíèêè ÄÌ-155-3 ÄÌ-156 210 101 Çàãàëüíèé (áðóòòî) îá’ºì ìîðîçèëüíèêà, äì3 152 67 â òîìó ÷èñë³ êîðèñíèé îá’ºì ìîðîçèëüíèêà, äì3 Òåìïåðàòóðà ó ìîðîçèëüíèêó â ðåæèìi çáåðiãàííÿ, °Ñ, - 18 - 18 íå âèùå Äîáîâå ñïîæèâàííÿ åëåêòðîåíåð㳿 ïðè òåìïåðàòóð³
 • Страница 5 из 11
  9.4 Âíèìàíèå! Ëîæíûé âûçîâ îïëà÷èâàåòñÿ ïîòðåáèòåëåì. Åñëè ïðè÷èíîé âûçîâà ìåõàíèêà ÿâëÿåòñÿ íåâûïîëíåíèå ïîòðåáèòåëåì ðóêîâîäñòâà ïî ýêñïëóàòàöèè, íàðóøåíèå óñëîâèé óñòàíîâêè èëè íåñîîòâåòñòâóþùèå óñëîâèÿ ýêñïëóàòàöèè (ñì. ïóíêò 1.2), âûçîâ è âûïîëíåííûå ðàáîòû ïîäëåæàò îïëàòå ñîãëàñíî
 • Страница 6 из 11
  5 ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕННЯ ТА ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ 7 УХОД ЗА ХОЛОДИЛЬНЫМ ПРИБОРОМ 5.1 Çí³ì³òü óïàêîâêó ç õîëîäèëüíîãî ïðèëàäó. 5.2 Âèìèéòå ïðèëàä òåïëîþ âîäîþ: çîâí³øíþ ÷àñòèíó - ìèþ÷èì ìèëüíèì çàñîáîì, âíóòð³øí³ ÷àñòèíè - ðîç÷èíîì ïèòíî¿ ñîäè, äîñóõà âèòð³òü ì’ÿêîþ ñåðâåòêîþ òà ðåòåëüíî ïðîâ³òð³òü.
 • Страница 7 из 11
  îêðóæàþùåé ñðåäû (âûøå ïëþñ 32 0Ñ) âíèìàòåëüíî îòíåñèòåñü ê âûïîëíåíèþ óñëîâèé óñòàíîâêè õîëîäèëüíîãî ïðèáîðà (ïóíêò 5.4) è îáåñïå÷üòå ñâîáîäíîå ïðîõîæäåíèå âîçäóõà ê çàäíåé ñòåíêå äëÿ îõëàæäåíèÿ. 6.5 Ðåãóëèðîâàíèå òåìïåðàòóðíîãî ðåæèìà ìîðîçèëüíèêà îñóùåñòâëÿåòñÿ ðó÷êîé äàò÷èêà-ðåëå 5 (ðèñóíîê
 • Страница 8 из 11
  7 ДОГЛЯД ЗА ХОЛОДИЛЬНИМ ПРИЛАДОМ 5 ПОРЯДОК УСТАНОВКИ И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 7.1 Ïðè âèíèêíåíí³ íåçíà÷íîãî ñí³ãîâîãî ïîêðèâó â ìîðîçèëüíèêó éîãî íåîáõ³äíî âèëó÷àòè, íå ÷åêàþ÷è ìîìåíòó â³äòàþâàííÿ. Çàáîðîíÿºòüñÿ âèêîðèñòîâóâàòè äëÿ âèäàëåííÿ ñí³ãîâîãî ïîêðèâó ãîñòð³ ìåòàëåâ³ ïðåäìåòè! 7.2 ßêùî
 • Страница 9 из 11
  4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 9 ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 4.1 Ïðè ýêñïëóàòàöèè ìîðîçèëüíèêà ñîáëþäàéòå îáùèå ïðàâèëà ýëåêòðîáåçîïàñíîñòè ïðè ïîëüçîâàíèè ýëåêòðîïðèáîðàìè. 4.2 Âàø ïðèáîð âûïîëíåí ïî ñòåïåíè çàùèòû îò ïîðàæåíèÿ ýëåêòðè÷åñêèì òîêîì êëàññà 1. Åñëè âèëêà åãî øíóðà ïèòàíèÿ íå ïîäõîäèò ê Âàøåé
 • Страница 10 из 11
  РУС ïð. Æóêîâñêîãî, 2, ã. Äîíåöê, 83112, Óêðàèíà 029 2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ Òàáëèöà 1 - Òåõíè÷åñêèå äàííûå АА АЕ 81 1003 ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ ÂÀÑ Ñ ÏÐÈÎÁÐÅÒÅÍÈÅÌ ÌÎÐÎÇÈËÜÍÈÊÀ! Ìîðîçèëüíèêè ÄÌ-155-3-ÕÕÕ ÌÊØ-210 ÓÕË 4.2* N, ÄÌ-156-ÕÕÕ ÌÊÑ-101 ÓÕË 4.2* N ÒÓ Ó 29.7-14309505-043-2001 ðàçðàáîòàíû ÓÊÐÀÈÍÑÊÈÌ
 • Страница 11 из 11