Инструкция для PETSAFE Drinkwell Original

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

 

www.petsafe.net

1

Käyttöopas
Handhavandeanvisning
Bruksanvisning
Betjeningsvejledning
Пособие по эксплуатации

Operating Guide

Lue tämä opas kokonaan ennen kuin aloitat

Läs hela denna guide innan du börjar

Les hele bruksanvisningen før du starter

Læs hele vejledningen, inden du går i gang

Перед началом эксплуатации полностью прочтите настоящее пособие

Please read this entire guide before beginning

Drinkwell

®

 alkuperäinen lemmikkisuihkulähde - 1,5 litraa

Drinkwell

®

 Original vattenfontän för smådjur - 1,5 liter

Drinkwell

®

 Original vannautomat til kjæledyr - 1,5 liter

Drinkwell

®

 Original Drikkefontæne til Kæledyr - 1,5 Liter

Поилка для домашних животных Drinkwell

®

 Ориджинал - 1,5 литра

Drinkwell

®

 Original Pet Fountain - 1.5 Litres

400-1369-46

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 62
  Käyttöopas Handhavandeanvisning Bruksanvisning Betjeningsvejledning Пособие по эксплуатации Operating Guide Drinkwell® alkuperäinen lemmikkisuihkulähde - 1,5 litraa Drinkwell® Original vattenfontän för smådjur - 1,5 liter Drinkwell® Original vannautomat til kjæledyr - 1,5 liter Drinkwell® Original
 • Страница 2 из 62
  Yhdysvaltojen patentit no 5.799.609 ja 5.842.437 TAKUU Saadaksesi parhaan takuusuojan rekisteröi tuotteesi 30 päivän aikana osoitteessa www.petsafe.net. Rekisteröitymällä ja säilyttämällä ostokuitin saat tuotteellesi täyden takuun ja jos sinun tarvitsee soittaa asiakaspalvelukeskukseen, voimme
 • Страница 3 из 62
  Yhdysvaltojen patentit no 5.799.609 ja 5.842.437 TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Ohjeet koskien: tulipalovaaraa, sähköiskua, tai vaaraa henkilöille. 1) Lue kaikki ohjeet ennen laitteen käyttöä. 2) Vähentääksesi loukkaantumisvaaraa huolellinen valvonta on tarpeen käytettäessä laitetta lähellä lapsia.
 • Страница 4 из 62
  Yhdysvaltojen patentit no 5.799.609 ja 5.842.437 Osat Kotelo/ Suodatinkoelo Kansi Staattori Maljal Moottori / Pumppu Virtaussäätönuppi Ominaisuudet LISÄVARUSTE: Lisää vesitilavuutta suuremmalla säiliöllä (1,5 l) Vaihdettava hiilisuodatin poistaa pahat maut ja hajut Patentoitu vapaasti putoava
 • Страница 5 из 62
  KÄYTTÖOHJEET ÄLÄ ANNA KÄYDÄ KUIVANA - VAIN SISÄKÄYTTÖÖN 1) Kuten kaikkien sähkölaitteiden kanssa, tarkista ennen käyttöä, ettei sähköjohdossa ole halkeamia tai vaurioita. Kuva. 1 2) Tarkasta suihkulähteen alaosa varmistaaksesi moottorin olevan tiukasti kiinni paikallaan. (Kuva 1) 3) Poista kotelon
 • Страница 6 из 62
  KÄYTTÖOHJEET 7) Aseta haluttu virtausmäärä maljan roiskekorokkeen vieressä olevalla virtaussäätönupilla. Kello 10-asennossa virtaus on pienemmillään. Kello 2-asennossa virtaus on suurimmillaan. 8) Lisää vettä maljaan tarpeen mukaan. Älä anna vedenpinnan laskea virtaussäätönupin alapuolelle, tai
 • Страница 7 из 62
  SUIHKULÄHTEEN PUHDISTUS 4) Kotelon poiston jälkeen virtaussäätönuppi ja staattori vapautuvat eivätkä ne ole kiinni missään. 5) TÄRKEÄÄ: Takuu saattaa raueta, jos moottoria ei ole puhdistettu säännöllisesti. Kuva 4a a) Käännä malja ylösalaisin ja vapauta moottori upotuksestaan liu'uttamalla sormesi
 • Страница 8 из 62
  SUIHKULÄHTEEN KOKOAMINEN 1) Käännä malja ylösalaisin. Liitä moottori maljaan painamalla moottorin kierteet maljan reiän läpi. Moottori menee maljaan oikeassa kulmassa, katso kuvia 6a ja 6b. Jos et saa käännetyksi moottoria lopulliseen asentoonsa (Kuva 6b), moottoria ei ole työnnetty reikään
 • Страница 9 из 62
  SUIHKULÄHTEEN KOKOAMINEN 6) Sijoita suihkulähde haluttuun paikkaan. Muista käyttää suojaavaa pintaa, kuten pyyhettä, tai laita matto suojaamaan lattiasi lemmikkisi aiheuttamilta roiskeilta ja vesipisaroilta. 7) Laita suodatin paikalleen ja täytä kotelo sekä malja vedellä. Laita kansi paikalleen. 8)
 • Страница 10 из 62
  KÄYTTÖVINKKEJÄ Kun Drinkwell® lemmikkisuihkulähde esitellään lemmikillesi, lemmikkisi voi olla arka tälle uudelle ja epätavalliselle esineelle. Käynnistettyäsi suihkulähteesi anna lemmikkisi tottua siihen omalla tahdillaan. Joillakin lemmikeillä saattaa viedä useita päiviä tai kauemminkin ennen
 • Страница 11 из 62
  VALMISTAJAN TURVALLISUUSOHJEET 1) Ei ole suositeltavaa jättää laitetta käymään valvomattomana pitemmäksi aikaa, koska vesi saattaa tulla käytetyksi tai se haihtuu aiheuttaen moottorin käymisen kuivana. 2) Älä anna lemmikkien tai lasten purra tai niellä mitään laitteen osia. Jos olet huolissasi
 • Страница 12 из 62
  Amerikanska patentnr. 5 799 609 och 5 842 437 GARANTI Registrera din produkt inom 30 dagar på www.petsafe.net för att få ett så bra skydd som möjligt av din garanti. Genom att registrera dig och spara ditt kvitto får du tillgång till produktens fullständiga garanti och om du någon gång skulle
 • Страница 13 из 62
  Amerikanska patentnr. 5 799 609 och 5 842 437 VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Anvisningar rörande: risk för brand, elektrisk stöt eller personskada 1) Läs samtliga anvisningar innan du använder produkten. 2) För att minska risken för skador krävs noggrann övervakning när en apparat används i närheten
 • Страница 14 из 62
  Amerikanska patentnr. 5 799 609 och 5 842 437 Komponenter Hölje/ filterhölje Lock Stator Skål Motor/pump Flödeskontrollvred Funktioner TILLVAL: Öka vattenkapaciteten med en större behållare (1,5 l) Utbytbart kolfilter avlägsnar dålig smak och lukt Patenterad fritt fallande vattenström uppmuntrar
 • Страница 15 из 62
  BRUKSANVISNING FÅR EJ KÖRAS TORR - FÅR ENDAST ANVÄNDAS INOMHUS 1) Kontrollera elsladden för slitage och skador före användningen, som på alla elektriska apparater. Fig. 1 2) Inspektera fontänens botten för att kontrollera att motorn är ordentligt ansluten. (Fig. 1) 3) Ta bort höljets lock och sätt
 • Страница 16 из 62
  BRUKSANVISNING 7) Ställ in önskad flödeshastighet med flödeskontrollvredet som sitter bredvid rampen i skålen. När vredet står på kl 10 är flödet som lägst. När vredet står på kl 2 är flödet som störst. 8) Fyll på vatten i skålen efter behov. Låt inte vattennivån bli lägre än flödeskontrollvredet,
 • Страница 17 из 62
  RENGÖRING AV FONTÄNEN 4) Flödeskontrollvredet och statorn sitter inte fast utan frigörs när höljet tas bort. 5) VIKTIGT: Motorn måste rengöras regelbundet, annars kan garantin bli ogiltig! Fig. 4a a) Vänd på skålen och lossa motorn från dess plats genom att skjuta in ett finger i inbuktningen bakom
 • Страница 18 из 62
  MONTERING AV FONTÄNEN 1) Vänd skålen upp och ned. Sätt tillbaka motorn genom att trycka in motorns kablar genom hålet i skålen. Motorn ska sättas in i rät vinkel mot skålen, se Figur 6a och 6b. Om du inte kan vrida motorn till dess rätta position (Fig. 6b) går det inte att skjuta in motorn i hålet
 • Страница 19 из 62
  MONTERING AV FONTÄNEN 6) Placera fontänen på önskad plats. Se till att använda ett skyddande underlag, t.ex. en handduk eller liten matta, för att skydda golven från stänk och droppande från ditt djur. 7) Sätt tillbaka filtret och fyll höljet och skålen med vatten. Sätt tillbaka locket. 8) Innan du
 • Страница 20 из 62
  TIPS OM ANVÄNDNINGEN När det först introduceras för Drinkwell® vattenfontän för smådjur kanske ditt djur är litet misstänksamt mot detta nya och ovanliga föremål. När du startat fontänen kan du bara låta ditt djur vänja sig vid den i sin egen takt. Vissa djur kan ta flera dagar på sig eller ännu
 • Страница 21 из 62
  TILLVERKARENS SÄKERHETSANVISNINGAR 1) Det rekommenderas inte att någon apparat får stå påslagen obevakad någon längre tid, eftersom vattnet kan ta slut eller avdunsta, vilket kan leda till att motorn torrkörs. 2) Låt inte djur eller barn tugga på eller svälja några delar. Om du är orolig över
 • Страница 22 из 62
  Patentnummer i USA: 5 799 609 og 5 842 437 GARANTI For å få mest mulig ut av garantien bør du registrere produktet innen 30 dager på www.petsafe.net. Ved å registrere produktet og ta vare på kvitteringen vil du kunne dra full nytte av produktets garanti, og dersom du har behov for å ringe
 • Страница 23 из 62
  Patentnummer i USA: 5 799 609 og 5 842 437 Instruksjoner vedrørende: brannfare, elektrisk støt eller personskade. 1) Les alle instruksjonene før utstyret tas i bruk. 2) For å redusere faren for skade er det nødvendig med nøye overvåking av utstyret når det brukes i nærheten av barn. 3) Bruk kun
 • Страница 24 из 62
  Patentnummer i USA: 5 799 609 og 5 842 437 Deler Hus/ Filterhus Deksel Motor / Pumpe Stator Justeringsknapp Skål Funksjoner TILLEGGSUTSTYR: Øk vannkapasiteten med en ekstrabeholder (1,5 l) Utskiftbart kullfilter fjerner vond smak og lukt Patentert frittfallende vannstråle gjør det mer fristende for
 • Страница 25 из 62
  BRUK AV VANNAUTOMATEN MÅ IKKE KJØRES TØRR - KUN FOR INNENDØRS BRUK 1) Som på alt annet elektrisk utstyr må den elektriske ledningen kontrolleres for slitasje og skader før bruk. Figur 1 2) Undersøk bunnen av vannautomaten for å være sikker på at motoren er trygt festet. (Figur 1) 3) Fjern dekslet
 • Страница 26 из 62
  BRUK AV VANNAUTOMATEN 7) Still inn ønsket vannstråle med justeringsknappen som er plassert ved siden av rampen inne i skålen. Klokken 10-posisjon gir en svak stråle og klokken 2-posisjon gir den kraftigste strålen. 8) Fyll på vann etter behov. Ikke la vannivået falle til under justeringsknappen,
 • Страница 27 из 62
  RENGJØRING AV VANNAUTOMATEN 4) Justeringsknappen og statoren er ikke festet og blir frigjort når huset fjernes. 5) VIKTIG: Garantien kan bli opphevet hvis motoren ikke rengjøres regelmessig. Figur 4a a) Snu skålen over og løsne motoren fra hulrommet ved å gli fingeren inn hakket bak motoren (Figur
 • Страница 28 из 62
  MONTERING AV VANNAUTOMATEN 1) Vend skålen opp ned. Sett tilbake motoren ved å skyve gjengene på motoren gjennom hullet i skålen. Motoren skal skyves inn med en høyrevinkel i forhold til skålen, se Figur 6a og 6b. Hvis du ikke kan vri motoren til riktig posisjon (Figur 6b), er motoren ikke skjøvet
 • Страница 29 из 62
  MONTERING AV VANNAUTOMATEN 6) Plasser vannautomaten på ønsket sted. Pass på å bruke en beskyttende overflaten, slik som en håndduk eller matte, for å beskytte gulvene dine fra sprut eller drypp fra kjæledyrene dine. 7) Sett tilbake filteret og fyll huset og skålen med vann. Sett tilbake dekslet. 8)
 • Страница 30 из 62
  TIPS VED BRUK Når kjæledyret ditt møter Drinkwell® vannautomat til kjæledyr for første gang, kan det være avventende. Etter at du har satt vannautomaten i drift, lar du dyret selv gjøre seg kjent med vannautomaten i sitt eget tempo. Noen dyr venter i flere dager, mens andre tar automaten i bruk med
 • Страница 31 из 62
  PRODUSENTENS SIKKERHETSINSTRUKSJONER 1) Utstyret må ikke kjøres uten tilsyn over en lengre periode siden vannet kan bli brukt opp eller fordampe slik at motoren kjøres tørr. 2) Ikke la dyr eller barn tygge på eller svelge små deler. Hvis du er bekymret for strømledningen kan du kjøpe et ledningsrør
 • Страница 32 из 62
  U.S.A. Patentnumre 5.799.609 og 5.842.437 GARANTI For at få det meste ud af din garanti bedes du registrere dit produkt inden 30 dage på www.petsafe.net. Ved at registrere det og beholde kvitteringen får du produktets fulde garanti, og hvis du nogensinde skulle have brug for at ringe til
 • Страница 33 из 62
  U.S.A. Patentnumre 5.799.609 og 5.842.437 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Instruktioner med forbindelse til: Brandfare, elektrisk stød eller personskade. 1) Læs alle instruktioner, inden apparatet tages i brug. 2) For at reducere risikoen for personskade, skal der føres nøje tilsyn, når produktet
 • Страница 34 из 62
  U.S.A. Patentnumre 5.799.609 og 5.842.437 Komponenter Hus/ Filterhus Låg Stator Skål Motor / Pumpe Knap til justering af vandmængde Beskrivelse VALGFRIT: Vandkapaciteten kan øges med Beholder til Ekstra Kapacitet (1,5 L) Udskifteligt kulfilter fjerner dårlig smag og lugt Patenteret fritfaldende
 • Страница 35 из 62
  BRUGSVEJLEDNING MÅ IKKE LØBE TØR - KUN TIL INDENDØRS BRUG 1) Som ved alle elektriske apparater, bør kablet undersøges for revner og skader inden anvendelse. Fig. 1 2) Undersøg fontænens bund for at sikre, at motoren sidder godt fast. (Fig. 1) 3) Fjern husets låg og isæt kulfilteret. Filteret vil
 • Страница 36 из 62
  BRUGSVEJLEDNING 7) Indstil den ønskede vandstrøm med knappen til justering af vandmængde, placeret til højre for vandrampen. Indstil til svag vandstrøm ved klokken 10 og stærk vandstrøm ved klokken 2. 8) Påfyld vand efter behov. Vandstanden må ikke blive lavere end knappen til justering af
 • Страница 37 из 62
  RENGØRING AF DRIKKEFONTÆNE 4) Statoren og knappen til justering af vandmængde sidder ikke fast og frigøres, når huset fjernes. 5) VIGTIGT: Motoren bør rengøres regelmæssigt. Ellers kan garantien gøres ugyldig! Fig. 4a a) Vend skålen på hovedet og frigør motoren fra sin plads ved at stikke en finger
 • Страница 38 из 62
  GENMONTERING AF DRIKKEFONTÆNEN 1) Vend skålen på hovedet. Sæt motoren fast igen ved at trække motorens ledninger igennem hullet i skålen. Motoren går vinkelret ind i skålen, se fig. 6a & 6b. Hvis du ikke kan komme til at dreje motoren på plads (Fig. 6b), er det fordi motoren ikke er skubbet langt
 • Страница 39 из 62
  GENMONTERING AF DRIKKEFONTÆNEN 6) Sæt drikkefontænen på den ønskede placering. Sørg for at bruge en beskyttende overflade, såsom et håndklæde eller en måtte for at beskytte dine gulve imod vandsprøjt eller dryp fra dit kæledyr. 7) Genmontér filteret og fyld huset og skålen op med vand. Sæt låget på
 • Страница 40 из 62
  TIPS TIL ANVENDELSE Når dit kæledyr først ser sin Drinkwell® Drikkefontæne til Kæledyr, vil det muligvis være på vagt over for dette nye, usædvanlige objekt. Efter ibrugtagning af din drikkefontæne, bør dit kæledyr blot have lov til at tilpasse sig i sit eget tempo. For nogle kæledyr vil det tage
 • Страница 41 из 62
  PRODUCENTENS SIKKERHEDSINSTRUKTIONER 1) Det anbefales ikke, at noget apparat får lov at køre uden opsyn i lang tid af gangen, eftersom vandet kan blive drukket eller fordampe, så motoren løber tør. 2) Tillad hverken kæledyr eller børn at tygge på eller synke nogen af delene. Hvis du er bekymret
 • Страница 42 из 62
  Патенты США № 5 799 609 и 5 842 437 ГАРАНТИЯ Чтобы воспользоваться всеми преимуществами гарантии, зарегистрируйте изделие в течение 30 дней после приобретения на веб-сайте www.petsafe.net. Если вы зарегистрируете изделие и сохраните чек на его покупку, вы сможете воспользоваться полной гарантией на
 • Страница 43 из 62
  Патенты США № 5 799 609 и 5 842 437 ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ Правила, относящиеся к: риску пожара, поражения электрическим током или травмы. 1) Прочтите все инструкции прежде, чем пользоваться данным устройством. 2) Во избежание травм эксплуатация данного устройства в присутствии детей
 • Страница 44 из 62
  Патенты США № 5 799 609 и 5 842 437 Комплектующие Корпус/ Корпус фильтра Крышка Статор Чаша Двигатель / насос Рукоятка регулировки расхода Характеристики ДОПОЛНИТЕЛЬНО: Увеличьте объем воды при помощи запасной емкости (1,5 л) Сменный угольный фильтр убирает неприятный привкус и запах Защищенная
 • Страница 45 из 62
  ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ РАБОТА ПОИЛКИ БЕЗ ВОДЫ - ТОЛЬКО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПОМЕЩЕНИИ 1) Как и при работе с любым другим электрическим прибором, перед включением проверяйте целостность и исправность шнура питания. 2) Осмотрите дно поилки и убедитесь, что двигатель надежно закреплен.
 • Страница 46 из 62
  ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 7) Задайте желаемый расход воды при помощи рукоятки регулировки расхода, расположенной вблизи наклонной плоскости внутри чаши. При повороте рукоятки на 60 градусов влево от вертикали расход будет минимальным. При повороте на 60 градусов вправо от вертикали расход будет
 • Страница 47 из 62
  ЧИСТКА ПОИЛКИ 4) Рукоятка регулировки расхода и статор не скреплены и разделяются при снятии корпуса. 5) ВАЖНО: Двигатель следует чистить регулярно, иначе гарантия станет недействительной! Рис. 4a а) Переверните чашу и выньте двигатель из выемки, в которой он находится, просунув палец в вырез за
 • Страница 48 из 62
  ПОВТОРНАЯ СБОРКА ПОИЛКИ 1) Переверните чашу вверх дном. Поставьте двигатель на место, протянув шлейфы двигателя через отверстие в чаше. Двигатель вставляется под прямым углов к чаше, см. рисунки 6a и 6b. Если не получается повернуть двигатель в рабочее положение (рисунок 6b), это означает, что он
 • Страница 49 из 62
  ПОВТОРНАЯ СБОРКА ПОИЛКИ 6) Поставьте поилку в желаемое место. Убедитесь, что на пол подстелено полотенце или положен коврик, чтобы защитить полы от капель и брызг, падающих с животного. 7) Замените фильтр и наполните корпус и чашу водой. Поставьте на место крышку. 8) Прежде чем включать поилку,
 • Страница 50 из 62
  ПОДСКАЗКИ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ Увидев впервые поилку Drinkwell®, Ваш питомец может настороженно отнестись к этому новому и незнакомому предмету. Просто дайте ему освоиться после того, как поилка заработает. Некоторым домашним животным может потребоваться несколько дней, чтобы начать пользоваться
 • Страница 51 из 62
  ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 1) Не рекомендуется оставлять устройство работать без присмотра на длительный срок, так как вода может закончиться или испариться, что приведет к работе мотора всухую. 2) Не разрешайте детям или животным жевать или глотать какиелибо детали. Если Вас
 • Страница 52 из 62
  U.S. Patents No. 5,799,609 and 5,842,437 WARRANTY To get the most protection out of your warranty, please register your product within 30 days at www.petsafe.net. By registering, and keeping your receipt, you will enjoy the product’s full warranty and should you ever need to call the Customer Care
 • Страница 53 из 62
  U.S. Patents No. 5,799,609 and 5,842,437 IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS Instructions pertaining to: Risk of Fire, Electrical Shock, or Harm to Persons. 1) Read all the instructions before using the appliance. 2) To reduce the risk of injury, close supervision is necessary when an appliance is used
 • Страница 54 из 62
  U.S. Patents No. 5,799,609 and 5,842,437 Components Housing/ Filter Housing Lid Stator Bowl Motor / Pump Flow Control Knob Features OPTIONAL: Increase Water Capacity with Additional Capacity Reservoir (1.5 L) Replaceable Charcoal Filter removes bad tastes and odors Patented Free-Falling water
 • Страница 55 из 62
  OPERATING INSTRUCTIONS DO NOT RUN DRY - FOR INDOOR USE ONLY 1) As with any electrical device, check the electrical cord for any tears or damage before use. Fig. 1 2) Inspect the bottom of the fountain to be sure the motor is securely attached. (Fig. 1) 3) Remove the housing lid and insert the
 • Страница 56 из 62
  OPERATING INSTRUCTIONS 7) Set your desired flow rate with the flow control knob, which is next to the ramp inside the bowl. When the knob is in the 10 o’clock position, flow is at its lowest. When the knob is in the 2 o’clock position, flow is at its highest. 8) Add water to the bowl as needed. Do
 • Страница 57 из 62
  FOUNTAIN CLEANING 4) The flow control knob and stator are not attached and are freed when the housing is removed. 5) IMPORTANT: Motor must be cleaned regularly or the warranty may be voided! a) Turn the bowl over and unlock the motor from its cavity by slipping your finger into the indentation
 • Страница 58 из 62
  FOUNTAIN REASSEMBLY 1) Turn the bowl upside down. Reattach the motor by pushing the threads of the motor through the hole in the bowl. The motor goes in at a right angle to the bowl, see Figures 6a & 6b. If you cannot turn the motor into its resting position (Fig. 6b), the motor is not pushed into
 • Страница 59 из 62
  FOUNTAIN REASSEMBLY 6) Place the fountain in desired location. Make sure to use a protective surface, such as a towel or place mat, to protect your floors from splashing or dripping from your pet. 7) Replace the filter and fill the housing and bowl with water. Replace the lid. 8) Before you plug
 • Страница 60 из 62
  TIPS ON USE When being introduced to the Drinkwell® Pet Fountain, your pet may be cautious of this new and unusual object. After beginning operation of your fountain, simply allow your pet to adjust at his or her own pace. Some pets may take several days or longer to begin use, while others will
 • Страница 61 из 62
  MANUFACTURER’S SAFETY INSTRUCTIONS 1) It is not recommended that any appliance be left running unattended for a prolonged period of time as the water may get consumed or evaporate and cause the motor to run dry. 2) Do not allow pets or children to chew on or swallow any parts. If you are concerned
 • Страница 62 из 62