Инструкция для PHILIPS GC2840, GC2830, GC2820, GC2810, GC2807, GC2806, GC2805

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

GC2800 Series

4239.000.7163.1.indd   1

20-05-09   09:02

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 209
  GC2800 Series 4239.000.7163.1.indd 1 20-05-09 09:02
 • Страница 2 из 209
  2 4239.000.7163.1.indd 2 20-05-09 09:02
 • Страница 3 из 209
  3 1 A B C D E F G H I M 4239.000.7163.1.indd 3 L K J 20-05-09 09:02
 • Страница 4 из 209
  4 4239.000.7163.1.indd 4 20-05-09 09:02
 • Страница 5 из 209
  GC2800 SERIES English 6 Български 18 Čeština 31 Eesti 43 Hrvatski 55 Magyar 67 Қазақша 79 Lietuviškai 93 Latviešu 105 Polski 117 Română 130 Русский 142 Slovensky 156 Slovenščina 169 Srpski 181 Українська 193 4239.000.7163.1.indd 5 20-05-09 09:02
 • Страница 6 из 209
  6 English Introduction Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips. com/welcome. General description (Fig. 1) A B C D ----E F G H I Spray nozzle Cap of filling opening Spray button 8 Steam
 • Страница 7 из 209
  English 7 -- Do not use the appliance if the plug, the mains cord or the appliance itself shows visible damage, or if the appliance has been dropped or leaks. -- If the mains cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a service centre authorised by Philips or similarly qualified persons
 • Страница 8 из 209
  English 8 instructions in this user manual, the appliance is safe to use based on scientific evidence available today. Before first use 1 Remove any sticker or protective foil from the soleplate. 2 Let the iron heat up to maximum temperature and pass the iron over a piece of damp cloth for several
 • Страница 9 из 209
  English 9 Fabric type Temperature setting Steam setting Steam boost Wool 2 $ N.A. Silk 1 0 N.A. Synthetic fabrics (e.g. Acrylic, nylon, polyamide, polyester). 1 0 N.A. -- Check the laundry care label for the required ironing temperature: If you do not know what kind or kinds of fabric an article is
 • Страница 10 из 209
  10 English Using the appliance Note:The iron may give off some smoke when you use it for the first time. This stops after a short while. Steam ironing 1 Make sure that there is enough water in the water tank. 2 Set the recommended ironing temperature (see chapter ‘Preparing for use’, ‘Temperature
 • Страница 11 из 209
  English 11 1 Press and release the steam boost button (Fig. 6). Vertical shot of steam You can also use the steam boost function when you hold the iron in vertical position. This is useful for removing creases from hanging clothes, curtains etc. 1 Hold the iron in vertical position and press and
 • Страница 12 из 209
  12 English Cleaning and maintenance Cleaning 1 Set the steam control to position 0, remove the plug from the wall socket and let the iron cool down. 2 Wipe flakes and any other deposits off the soleplate with a damp cloth and a non-abrasive (liquid) cleaning agent. To keep the soleplate
 • Страница 13 из 209
  English 13 5 Put the mains plug in an earthed wall socket. 6 Unplug the iron when the temperature light goes out. 7 Hold the iron over the sink. Push the steam control to the CalcClean position and hold it. Gently shake the iron to and fro (Fig. 12). ,, Steam and boiling water come out of the
 • Страница 14 из 209
  14 English Guarantee & service If you need service or information or if you have a problem, please visit the Philips website at www.philips.com or contact the Philips Consumer Care Centre in your country (you find its phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Consumer Care
 • Страница 15 из 209
  English 15 Problem Cause Solution The steam boost function does not work properly. You have used the steam boost function too often within a very short period. Continue ironing in horizontal position and wait a while before you use the steam boost function again. The iron is not hot Set an ironing
 • Страница 16 из 209
  16 English Problem Cause Solution The set temperature is too low for steam ironing. Set an ironing temperature that is suitable for steam ironing ( 2 to MAX). Put the iron on its heel and wait until the temperature light goes out before you start ironing. You have put an additive in the water tank.
 • Страница 17 из 209
  English 17 Problem Solution If the underside of the ironing board is wet, wipe it dry with a piece of dry cloth. 4239.000.7163.1.indd 17 Cause To prevent steam from condensing onto the ironing board, use an ironing board with wire mesh top. 20-05-09 09:02
 • Страница 18 из 209
  18 Български Увод Поздравления за вашата покупка и добре дошли във Philips! За да се възползвате изцяло от предлаганата от Philips поддръжка, регистрирайте продукта си на www.philips.com/welcome. Общо описание (фиг. 1) A B C D ----E F Дюза за пръскане Капачка на отвора за пълнене Бутон за пръскане
 • Страница 19 из 209
  Български 19 Предупреждение -- Преди да свържете уреда към мрежата, проверете дали посоченото върху уреда напрежение отговаря на напрежението на местната електрическа мрежа. -- Не използвайте уреда, ако щепселът, захранващият кабел или самият уред имат видими повреди, както и ако уредът е падал или
 • Страница 20 из 209
  20 Български -- Този уред е предназначен само за битови цели. Електромагнитни излъчвания (EMF) Този уред Philips е в съответствие с всички стандарти по отношение на електромагнитните излъчвания (EMF). Ако се употребява правилно и съобразно напътствията в Ръководството, уредът е безопасен за
 • Страница 21 из 209
  Български 21 Избор на настройка за температура и пара Вид тъкан Настройка на температурата Настройка на парата Парен удар Лен MAX & Да Памук 3 & Да Вълна 2 $ няма данни Коприна 1 0 няма данни Синтетични тъкани (например акрилни, найлонови, полиамидни, полиестерни). 1 0 няма данни -- Проверете
 • Страница 22 из 209
  22 Български Забележка: Проверете дали избраната от вас настройка на парата е подходяща за зададената температура на гладене. 3 Поставете ютията върху петата й. 4 Включете щепсела в заземен контакт. ,, Светва температурният индикатор. 5 Когато индикаторната лампа за температурата изгасне, изчакайте
 • Страница 23 из 209
  Български 23 2 Задайте препоръчителната температура на гладене (вж. глава “Подготовка за употреба”, “Таблица с настройки за температура и пара”). Характеристики Функция за пръскане Можете да използвате функцията за пръскане при всякаква температура за навлажняване на гладеното изделие. Това спомага
 • Страница 24 из 209
  24 Български Функция за автоматично изключване (само за определени модели) Функцията за автоматично изключване автоматично изключва ютията, ако не е местена известно време. ,, Червеният индикатор за автоматично изключване започва да мига, за да покаже, че ютията е изключена чрез функцията за
 • Страница 25 из 209
  Български 25 4 Изплаквайте редовно с вода водния резервоар. Изпразвайте резервоара след промиването му (фиг. 9). Двойно активна система за почистване на накип (само за определени модели) Забележка: Направете справка с глава “Общо описание” за съответните номера на модели. Двойната активна система
 • Страница 26 из 209
  26 Български 7 Дръжте ютията над мивката. Натиснете и задръжте регулатора на парата на положение за почистване на накип (Calc-Clean). Леко разклатете ютията напред-назад (фиг. 12). ,, От гладещата повърхност излиза пара и вряща вода. Замърсяванията и накипът (ако има такъв) се промиват навън. 8
 • Страница 27 из 209
  Български 27 Гаранция и сервизно обслужване Ако се нуждаете от сервизно обслужване или информация или имате проблем, посетете Интернет сайта на Philips на адрес www.philips.com или се обърнете към Центъра за обслужване на потребители на Philips във вашата страна (телефонния му номер ще намерите в
 • Страница 28 из 209
  28 Български Проблем 4239.000.7163.1.indd 28 Задайте температура на гладене, която е подходяща за парно гладене (от 2 до MAX). Поставете ютията на пета и изчакайте да изгасне кехлибареният температурен индикатор, преди да започнете да гладите. Използвали сте функцията за допълнителна пара твърде
 • Страница 29 из 209
  Български 29 Проблем Причина Решение Индикаторът на дръжката мига (само за GC2860). Задействано е автоматичното изключване (вж. “Отличителни характеристики”, раздел “Автоматично изключване”). Повдигнете или леко раздвижете ютията, за да включите отново нагряването. Светлинният индикатор за
 • Страница 30 из 209
  30 Български Проблем Причина Решение Използвали сте функцията за допълнителна пара твърде често за кратък период от време. Продължете гладенето в хоризонтално положение и изчакайте малко, преди да използвате отново функцията парен удар. От гладещата плоча капе вода, след като ютията е изстинала или
 • Страница 31 из 209
  Čeština 31 Úvod Blahopřejeme vám k nákupu a vítáme vás ve společnosti Philips. Abyste mohli plně využít podpory, kterou Philips poskytuje, zaregistrujte svůj výrobek na adrese www.philips.com/welcome. Všeobecný popis (Obr. 1) A B C D ----E F G H I Tryska rozprašovače Víčko plnicího otvoru Tlačítko
 • Страница 32 из 209
  32 Čeština Výstraha -- Dříve než přístroj připojíte do sítě zkontrolujte, zda napětí uvedené na přístroji souhlasí s napětím v místní elektrické síti. -- Přístroj nepoužívejte, pokud je viditelně poškozena zástrčka, síťový kabel nebo samotný přístroj, ani pokud přístroj spadl na zem nebo z něj
 • Страница 33 из 209
  Čeština 33 s pokyny uvedenými v této uživatelské příručce, je jeho použití podle dosud dostupných vědeckých poznatků bezpečné. Před prvním použitím 1 Sejměte všechny nálepky a ochranné fólie z žehlicí plochy. 2 Zahřejte žehličku na maximální teplotu a přežehlete kousek vlhké textilie, abyste
 • Страница 34 из 209
  34 Čeština Typ tkaniny Nastavení teploty Nastavení páry Parní ráz Vlna 2 $ N.A. Hedvábí 1 0 N.A. Syntetické materiály (např. akryl, nylon, polyamid nebo polyester). 1 0 N.A. -- Teplotu žehlení si ověřte na cedulce žehleného prádla:. Pokud nevíte, z jakých základních materiálů je oděv vyroben,
 • Страница 35 из 209
  Čeština 35 Použití přístroje Poznámka: Při prvním použití může ze žehličky unikat slabý kouř.Tento jev však brzy zmizí. Žehlení s párou 1 Zkontrolujte, zda je v nádržce dostatek vody. 2 Nastavte doporučenou teplotu žehlení (viz kapitola „Příprava k použití“, tabulka „Nastavení teploty a páry“). 3
 • Страница 36 из 209
  36 Čeština 1 Stiskněte a uvolněte tlačítko parního impulsu (Obr. 6). Svislý parní impuls Funkci parního rázu lze také použít, držíte-li žehličku ve svislé poloze. To je užitečné při odstraňování záhybů u zavěšených oděvů, záclon atd. 1 Držte žehličku ve svislé poloze a stiskněte a uvolněte tlačítko
 • Страница 37 из 209
  Čeština 37 Čištění a údržba Čištění 1 Nastavte regulátor páry do polohy 0, odpojte přístroj ze síťové zásuvky a nechte žehličku vychladnout. 2 Ze žehlicí plochy otřete všechny nečistoty vlhkým hadříkem, případně můžete použít neabrazivní (tekutý) čisticí prostředek. Aby zůstala žehlicí plocha
 • Страница 38 из 209
  38 Čeština Nenalévejte do nádržky na vodu ocet nebo jiné přípravky k odstranění vodního kamene. 4 Nastavte regulátor teploty na MAX (Obr. 11). 5 Zasuňte zástrčku do zásuvky ve zdi. 6 Po zhasnutí kontrolky teploty odpojte žehličku ze zásuvky. 7 Podržte žehličku nad dřezem. Nastavte regulátor páry do
 • Страница 39 из 209
  Čeština 39 Záruka a servis Pokud budete potřebovat servis, informace nebo pokud dojde k potížím, navštivte webovou stránku společnosti Philips www.philips.com nebo se obraťte na středisko péče o zákazníky společnosti Philips ve své zemi (telefonní číslo na střediska najdete v letáčku s celosvětovou
 • Страница 40 из 209
  40 Čeština Problém Příčina Řešení Žehlicí plocha není dostatečně horká nebo je zapnutá funkce Drip-stop. Nastavte teplotu, která je vhodná pro žehlení s párou ( 2 až MAX). Postavte žehličku na zadní stěnu a počkejte se žehlením, dokud kontrolka teploty nezhasne. Funkci parního rázu jste používali
 • Страница 41 из 209
  Čeština 41 Problém Příčina Řešení Nastavená teplota byla pro žehlení s párou příliš nízká. Nastavte teplotu, která je vhodná pro žehlení s párou ( 2 až MAX). Postavte žehličku na zadní stěnu a počkejte se žehlením, dokud kontrolka teploty nezhasne. Přidali jste do nádržky chemikálii.. Vypláchněte
 • Страница 42 из 209
  42 Čeština Problém Příčina Řešení Abyste zabránili kondenzaci páry Pokud je žehlicí prkno vlhké, otřete na žehlicím prkně, používejte je dosucha suchým žehlicí prkno s drátěnou síťovinou. hadříkem. 4239.000.7163.1.indd 42 20-05-09 09:02
 • Страница 43 из 209
  Eesti 43 Sissejuhatus Õnnitleme teid ostu puhul ning teretulemast kasutama Philipsi tooteid! Philipsi klienditoe tõhusamaks kasutamiseks registreerige toode veebilehel www.philips.com/welcome. Üldkirjeldus (Jn 1) A B C D ----E F G H I Piserdusotsik Täiteava kaas Piserdusnupp 8 Aururegulaator b =
 • Страница 44 из 209
  44 Eesti Hoiatus -- enne seadme ühendamist kontrollige, kas seadmele märgitud toitepinge vastab kohaliku elektrivõrgu pingele. -- Ärge kasutage seadet, kui pistikul, toitejuhtmel või seadmel endal on nähtavaid kahjustusi või kui seade on maha pillatud või lekib. -- Kui toitejuhe on kahjustatud,
 • Страница 45 из 209
  Eesti 45 Enne esmakasutamist 1 Eemaldage triikraua tallalt kleebis või kaitsekile. 2 Laske triikraual kuumeneda maksimaalse temperatuurini ja triikige paar minutit niisket lappi, et eemaldada tallalt suvalised jäägid. Ettevalmistused kasutamiseks Veepaagi täitmine ärge pange veepaaki lõhnaõli,
 • Страница 46 из 209
  46 Eesti Kanga tüüp Temperatuuri seaded Auru seadistus Aurujuga Sünteetilised kangad (nt akrüül, nailon, polüamiid, polüester). 1 0 Ei tarnita -- Vajalikku triikimistemperatuuri vaadake pesu hooldussiltidelt: Kui te ei tea, millisest või millistest materjalidest on ese valmistatud, triikige õige
 • Страница 47 из 209
  Eesti 47 2 Valige soovitatud triikimistemperatuur (vt peatükis „Ettevalmistused kasutamiseks” tabelit „Temperatuuri ja auru seaded”). 3 Seadistage vastav auruseade. Kontrollige, kas auruseade sobib valitud triikimistemperatuuriga: -- $ minimaalne aurutase (temperatuuri regulaator on asendites 2 või
 • Страница 48 из 209
  48 Eesti Vertikaalne aurujuga Lisaauru funktsiooni saate kasutada ka siis, kui triikraud on püstasendis. Seda on sobiv kasutada kortsude eemaldamiseks rippuvatelt riietelt, kardinatelt jms. 1 Asetage triikraud püstasendisse ja vajutage ning vabastage lisaauru funktsiooni nupp (Jn 7). ärge suunake
 • Страница 49 из 209
  Eesti 49 Puhastamine ja hooldus Puhastamine 1 Pange aururegulaator asendisse „0”, eemaldage pistik seinakontaktist ja laske triikraual jahtuda. 2 Pühkige niiske lapi ja mitteabrasiivse (vedela) puhastusvahendiga tallalt katlakivi- ja mustusejäägid. Selleks, et tald oleks sile, vältige selle
 • Страница 50 из 209
  50 Eesti Ärge valage veepaaki äädikat ega teisi katlakivi eemaldamise vahendeid. 4 Seadke temperatuuri ketasregulaator MAX asendisse (Jn 11). 5 Sisestage pistik maandatud pistikupessa. 6 Kui temperatuuri märgutuli kustub, eemaldage pistik seinakontaktist. 7 Hoidke triikrauda kraanikausi
 • Страница 51 из 209
  Eesti 51 Keskkond -- Tööea lõpus ei tohi seadet tavalise olmeprügi hulka visata, vaid see tuleb ümbertöötlemiseks ametlikku kogumispunkti viia. Seda tehes aitate keskkonda säästa (Jn 14). Garantii ja hooldus Kui vajate hooldust, teavet või teil on probleem, külastage Philipsi veebisaiti
 • Страница 52 из 209
  52 Eesti Probleem Seadke aururegulaator asendisse $ või & (vt ptk „Seadme kasutamine” lõiku „Auruga triikimine”). Triikraud ei ole piisavalt kuum ja/või tilgalukusti funktsioon on aktiveeritud. Seadistage auruga triikimiseks sobiv triikimistemperatuur ( 2 kuni MAX). Pange triikraud kannale ja enne
 • Страница 53 из 209
  Eesti 53 Probleem Põhjus Lahendus Katlakivi helbed ja mustus väljuvad triikimise ajal tallast. Kare vesi tekitab triikraua tallas katlakivi helbeid. Kasutage Calc-Cleanfunktsiooni üks või rohkem korda (vt ptk „Puhastamine ja hooldamine“ lõiku „Calc-Cleanfunktsioon”). Käepidemel olev märgutuli
 • Страница 54 из 209
  54 Eesti Probleem Põhjus Lahendus Kasutasite lisaauru funktsiooni temperatuuril alla 3. Keerake temperatuuri ketasregulaator asendisse 3 ja MAX vahel. Kasutasite lisaauru funktsiooni lühikese aja jooksul liiga tihti. Jätkake triikimist, hoides triikrauda horisontaalasendis ja oodake natuke aega,
 • Страница 55 из 209
  Hrvatski 55 Uvod Čestitamo na kupnji i dobro došli u Philips! Kako biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi tvrtka Philips, registrirajte svoj proizvod na: www.philips.com/welcome. Opći opis (Sl. 1) A B C D ----E F G H I Mlaznica za paru Poklopac otvora za punjenje Gumb za paru 8 Kontrola
 • Страница 56 из 209
  56 Hrvatski Upozorenje -- Prije priključivanja aparata provjerite odgovara li mrežni napon naveden na aparatu naponu lokalne mreže. -- Aparat nemojte koristiti ako su na utikaču, kabelu za napajanje ili samom aparatu vidljiva oštećenja, ako je aparat pao na pod ili ako iz njega curi voda. -- Ako se
 • Страница 57 из 209
  Hrvatski 57 Elektromagnetska polja (EMF) Ovaj proizvod tvrtke Philips sukladan je svim standardima koji se tiču elektromagnetskih polja (EMF). Ako aparatom rukujete ispravno i u skladu s ovim uputama, prema dostupnim znanstvenim dokazima on će biti siguran za korištenje. Prije prvog korištenja 1
 • Страница 58 из 209
  Hrvatski 58 Odabir postavki za temperaturu i količinu pare Vrsta tkanine Postavka temperature Postavka pare Dodatna količina pare Lan MAX & Da Pamuk 3 & Da Vuna 2 $ N.A. Svila 1 0 N.A. 1 0 N.A. Sintetika (npr. akril, najlon, poliamid, poliester). -- Dozvoljenu temperaturu glačanja pronađite na
 • Страница 59 из 209
  Hrvatski 59 ,, Indikator temperature se povremeno uključuje i isključuje tijekom glačanja, što znači da se glačalo zagrijava na postavljenu temperaturu. Korištenje aparata Napomena: Prilikom prve uporabe glačala možda ćete primijetiti malo dima, ali on će nestati nakon kratkog vremena. Glačanje s
 • Страница 60 из 209
  60 Hrvatski Funkcija jakog mlaza pare Snažan mlaz pare pomaže u glačanju nabora koji se teško glačaju. Funkcija za dodatnu količinu pare radi samo pri temperaturama između 3 i MAX. 1 Pritisnite i otpustite gumb za dodatnu količinu pare (Sl. 6). Okomiti mlaz pare Funkcija za dodatnu
 • Страница 61 из 209
  Hrvatski 61 Napomena: Ako se indikator temperature ne upali nakon pomicanja glačala, temperatura površine za glačanje je još uvijek odgovarajuća, a glačalo je spremno za uporabu. Čišćenje i održavanje Čišćenje 1 Postavite kontrolu pare na položaj 0, izvadite utikač iz zidne utičnice i ostavite
 • Страница 62 из 209
  62 Hrvatski 2 Postavite kontrolu pare u položaj 0. 3 Potpuno napunite spremnik za vodu. U spremište za vodu ne ulijevajte ocat ili druga sredstva za uklanjanje kamenca. 4 Postavite regulator temperature na MAX (Sl. 11). 5 Priključite utikač u uzemljenu zidnu utičnicu. 6 Kad se indikator temperature
 • Страница 63 из 209
  Hrvatski 63 Zaštita okoliša -- Aparat koji se više ne može koristiti nemojte odlagati s uobičajenim otpadom iz kućanstva, nego ga odnesite u predviđeno odlagalište na recikliranje. Time ćete pridonijeti očuvanju okoliša (Sl. 14). Jamstvo i servis U slučaju da vam je potreban servis ili informacija
 • Страница 64 из 209
  64 Hrvatski Problem Postavite temperaturu glačanja koja odgovara glačanju s parom ( 2 do MAX). Prije početka glačanja glačalo stavite u uspravan položaj i pričekajte da se indikator temperature isključi. Prečesto ste koristili funkciju mlaza pare u kratkom razdoblju. Nastavite glačati u vodoravnom
 • Страница 65 из 209
  Hrvatski 65 Problem Uzrok Rješenje Indikator na drški treperi (samo GC2860). Uključeno je automatsko isključivanje (pogledajte poglavlje “Značajke”, odjeljak “Automatsko isključivanje”). Za deaktiviranje automatskog isključivanja podignite glačalo ili ga lagano pomaknite. Indikator automatskog
 • Страница 66 из 209
  66 Hrvatski Problem Uzrok Rješenje Nakon što se glačalo ohladilo ili nakon što ste ga spremili iz površine za glačanje kapa voda. Postavili ste glačalo u vodoravni položaj dok je u spremniku još bilo vode. Nakon korištenja ispraznite spremnik za vodu i kontrolu pare postavite na 0. Glačalo spremite
 • Страница 67 из 209
  Magyar 67 Bevezetés Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt! A Philips által biztosított teljes körű támogatáshoz regisztrálja termékét a www.philips.com/welcome oldalon. Általános leírás (ábra 1) A B C D ----E F G H I Vízpermetező orr Vízbetöltő nyílás fedele Vízpermetező gomb 8 Gőzvezérlés b=
 • Страница 68 из 209
  68 Magyar Figyelmeztetés -- A készülék csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy a rajta feltüntetett feszültség egyezik-e a helyi hálózati feszültséggel. -- Ne használja a készüléket, ha a csatlakozódugón, a hálózati kábelen vagy a készüléken látható sérülés van, illetve ha a készülék leesett vagy
 • Страница 69 из 209
  Magyar 69 Teendők az első használat előtt 1 Távolítson el minden matricát vagy védőfóliát a vasaló talpáról. 2 Melegítse fel a vasalót maximális hőmérsékletre, és néhány percen át nedves szövetdarabot vasalva tisztítsa meg a vasalótalpat a lerakódásoktól. Előkészítés A víztartály feltöltése Ne
 • Страница 70 из 209
  70 Magyar A textília típusa Hőfokbeállítás Gőzfokozat Gőzlövet Műszálas anyagok (pl. akril, nejlon, poliamid, poliészter) 1 0 N.A. -- Ellenőrizze a ruhacímkén a javasolt vasalási hőmérsékletet: Ha nem tudja, milyen anyagból vagy anyagokból készült a ruhanemű, végezzen próbavasalást olyan részen,
 • Страница 71 из 209
  Magyar 71 Gőzölős vasalás 1 Ellenőrizze, hogy elegendő víz van-e a víztartályban. 2 Állítsa be az ajánlott vasalási hőfokot (tekintse meg az „Előkészítés” fejezet „Hőfok- és gőzbeállítások” című táblázatát). 3 Válassza ki a megfelelő gőzbeállítást úgy, hogy az megfeleljen a kiválasztott vasalási
 • Страница 72 из 209
  72 Magyar Függőleges gőzlövet A gőzlövet funkció függőleges helyzetű vasalóval is használható. Így felfüggesztett textíliák, függönyök stb. gyűrődéseinek kisimítására is alkalmas. 1 Tartsa a vasalót függőleges helyzetben, és nyomja le, majd engedje fel a gőzlövet gombot (ábra 7). Ne irányítsa a
 • Страница 73 из 209
  Magyar 73 Tisztítás és karbantartás Tisztítás 1 Állítsa a gőzvezérlőt 0 állásba, húzza ki a csatlakozódugót a fali konnektorból, és hagyja lehűlni a készüléket. 2 Törölje le a vasalótalpról a vízkődarabkákat és az egyéb lerakódásokat nedves ruhával, nem karcoló (folyékony) tisztítószerrel. A
 • Страница 74 из 209
  74 Magyar Ne töltsön a víztartályba ecetet vagy egyéb vízkőmentesítő szert. 4 Állítsa a hőmérsékletet MAX-ra (ábra 11). 5 Csatlakoztassa a vasaló hálózati dugóját földelt fali konnektorba. 6 Amikor a hőmérsékletjelző fény elalszik, húzza ki a hálózati dugót a fali konnektorból. 7 Tartsa a vasalót a
 • Страница 75 из 209
  Magyar 75 Környezetvédelem -- A feleslegessé vált készülék szelektív hulladékként kezelendő. Kérjük, hivatalos újrahasznosító gyűjtőhelyen adja le, így hozzájárul a környezet védelméhez (ábra 14). Jótállás és szerviz Ha javításra vagy információra van szüksége, vagy ha valamilyen probléma merült
 • Страница 76 из 209
  76 Magyar Probléma Megoldás A gőzszabályzó 0 fokozatban van. Állítsa a gőzvezérlőt $ vagy & állásba (lásd „A készülék használata” c. fejezet „Gőzölős vasalás” című részét). Nem elég forró a vasaló, és/vagy bekapcsolt a cseppzáró funkció. A gőzlövet funkció nem működik megfelelően. Ok Állítson be a
 • Страница 77 из 209
  Magyar 77 Probléma Ok Megoldás Vasalás közben vízkőlerakódások és szennyeződések jönnek ki a vasalótalpból. A kemény víz vízkőlerakódásokat képez a vasalótalp belsejében. Alkalmazza a vízkőmentesítő funkciót egyszer vagy többször (lásd a „Tisztítás és karbantartás” című fejezet „Vízkőmentesítő
 • Страница 78 из 209
  78 Magyar Probléma Ok 3 alatti hőmérsékleten használta a gőzlövet funkciót. Megoldás Állítsa a hőfokszabályzót a 3 és a MAX helyzet közé. A gőzlövet funkciót rövid idő alatt túl gyakran használta. Folytassa a vasalást vízszintes helyzetben, és várjon egy kicsit, mielőtt ismét használja a gőzlövet
 • Страница 79 из 209
  Қазақша 79 Кіріспе Өнімді сатып алуыңызбен құттықтаймыз және Philips компаниясына қош келдіңіз! Philips компаниясы ұсынатын қолдауды толығымен пайдалану үшін өніміңізді www.philips.com/welcome веб-бетіне тіркеңіз. Жалпы сипаттама (Cурет 1) A B C D ----E F G H I Су шашатын түтік Су құятын ыдыстың
 • Страница 80 из 209
  80 Қазақша Ескерту -- Құралды қосар алдында, құралда көрсетілген кернеудің жергілікті ток көзінің кернеуіне сәйкес келетіндігін тексеріп алыңыз. -- Ашасы, сымы немесе құралдың өзі зақымдалған болса, сондай-ақ, құралды түсіріп алсаңыз немесе құралдан су ағып тұрса, оны қолданбаңыз. -- Егер ток сымы
 • Страница 81 из 209
  Қазақша 81 Электромагниттік өрістер (ЭМӨ) Philips компаниясы шығарған бұл құралы электромагниттік өрістерге (ЭМӨ) қатысты барлық стандарттарға сай келеді. Дұрыс әрі осы пайдаланушы нұсқаулығындағы нұсқауларға сәйкес қолданылса, қазіргі кезде белгілі ғылыми дәлелдерге негізделе отырып құралды
 • Страница 82 из 209
  82 Қазақша 5 Су құятын ыдыстың қақпағын жабыңыз («сырт» еткен дыбыс шығады). Температура мен бу параметрлерін таңдау Мата түрі Температура параметрі Бу параметрі Буды күшейту Кендір ЕҢ ЖОҒ. & Иә Мақта 3 & Иә Жүн 2 $ N.A. (Қамтамасыз етіле алмайды) Жібек 1 0 N.A. (Қамтамасыз етіле алмайды)
 • Страница 83 из 209
  Қазақша 83 3 Үтікті тігінен қойыңыз. 4 Құралды тек жерге тұйықталған, қабырға розеткасына ғана қосуға болады. ,, Температура шамы жанады. 5 Температура шамы сөнген кезде, шамалы күтіп, үтіктей бастаңыз. ,, Бумен үтіктеп жатқанда, температура шамы анда-санда жанып отырады. Бұл үтіктің қажетті
 • Страница 84 из 209
  84 Қазақша Мүмкіндіктер Су шашу функциясы Үтіктегелі жатқан матаны дымқылдату үшін су шашу функциясын кез келген температурада қолдануға болады. Бұл функция қатты қыртыстарды кетіруге көмектеседі. 1 Су ыдысында жеткілікті мөлшерде су барын тексеріңіз. 2 Су шашу түймесін бірнеше рет басып,
 • Страница 85 из 209
  Қазақша 85 ,, Қызыл автоматты түрде сөну шамы жыпылықтап, үтіктің автоматты түрде сөну функциясы арқылы сөнгендігін білдіреді (Cурет 8). Үтікті қайтадан қыздыру үшін: 1 Үтікті көтеріңіз немесе жайлап қозғаңыз. ,, Автоматты түрде сөну шамы жыпылықтауын тоқтатады. ,, Егер үтік табанының температурасы
 • Страница 86 из 209
  86 Қазақша Double-Active Calc жүйесі (тек ерекше түрлерінде ғана) Ескертпе: Ерекше түрлерінің нөмірін көру үшін «Жалпы сипаттама» тарауын қараңыз. Double-Active Calc жүйесінде Calc-Clean функциясымен біріктірілген су ыдысындағы Anti-Calc таблеткасы болады. -- Anti-Calc таблеткасы қақтар мен бу
 • Страница 87 из 209
  Қазақша 87 9 Егер үтікте әлі де қоқымдар болса, Calc-Clean функциясын тағы да қолданыңыз. Calc-Clean функциясын аяқтағаннан кейін 1 Үтікті қабырғадағы розеткаға қосып, табаны кепкенше қыздырыңыз. 2 Температура шамы сөнгеннен кейін, үтікті токтан суырыңыз. 3 Ескі киімнің шетін жайлап үтікпен
 • Страница 88 из 209
  88 Қазақша арналған құралдар қызмет департаменті және Жеке Қамқор BV бөліміне арзызданыңыз. Ақаулықтарды шешу Бұл тарауда құрылғыда пайда болуы мүмкін ең көп кездесетін ақаулықтар жинақталған. Егер төменде берілген ақпараттың көмегімен ақаулықты шеше алмасаңыз, еліңіздегі Тұтынушы орталығына
 • Страница 89 из 209
  Қазақша 89 Ақаулық Үтіктеу температурасын бумен үтіктеуге болатын температураға қойыңыз. ( 2 мәнінен ЕҢ ЖОҒ. мәніне дейін). Үтікті тігінен қойып, үтіктемей тұрып, температура шамының сөнгенін күтіңіз. Өте қысқа уақыт ішінде буды күшейту функциясы тым жиі қолданылған. Көлденеңінен қойып, үтіктеуді
 • Страница 90 из 209
  90 Қазақша Ақаулық Себебі Шешімі Үтіктеп жатқанда, үтіктің табанынан қоқымдар мен қалдықтар шығып жатыр. Кермек су пайдаланғаннан үтік табанында қақ пайда болады. Calc-Clean функциясын бір немесе бірнеше рет қолданыңыз («Тазалау және күтіп ұстау» тармағындағы «Calc-Clean функциясы» бөлігін қараңыз.
 • Страница 91 из 209
  Қазақша 91 Ақаулық Себебі Шешімі Су ыдысына қоспа құйып жіберген боларсыз. Су ыдысын шайып жіберіңіз, оған ешқандай қоспа құймаңыз. Буды күшейту функциясы 3 мәнінен төмен температурада қолданылған. Температураны реттеу дөңгелегін 3 және ЕҢ ЖОҒ. мәні аралығына қойыңыз. Өте қысқа уақыт ішінде буды
 • Страница 92 из 209
  92 Қазақша Ақаулық Шешімі Егер үтіктеу тақтасының астыңғы жағы су болса, оны құрғақ шүберекпен сүртіп кептіріңіз. 4239.000.7163.1.indd 92 Себебі Будың үтіктеу тақтасына жиналып қалуын болдырмас үшін үтіктеу тақтасын сым торлы жабынмен пайдаланыңыз. 20-05-09 09:02
 • Страница 93 из 209
  Lietuviškai 93 Įvadas Sveikiname įsigijus pirkinį ir sveiki atvykę į „Philips“! Norėdami naudotis visu „Philips“ palaikymu, savo gaminį registruokite adresu www.philips. com/welcome. Bendras aprašymas (Pav. 1) A B C D ----E F G H I Purškimo antgalis Užpildymo angos dangtelis Purškimo mygtukas 8
 • Страница 94 из 209
  94 Lietuviškai Perspėjimas -- Prieš įjungdami prietaisą patikrinkite, ar ant prietaiso nurodyta įtampa atitinka vietinio tinklo įtampą. -- Nenaudokite prietaiso, jei pastebite, kad kištukas, maitinimo laidas ar pats prietaisas yra pažeistas, arba, jei prietaisas buvo nukritęs ar praleidžia vandenį.
 • Страница 95 из 209
  Lietuviškai 95 vadove pateiktus nurodymus, remiantis dabartine moksline informacija, jį yra saugu naudoti. Prieš naudodami pirmą kartą 1 Nuo pado nuimkite visus lipdukus ar apsauginę plėvelę. 2 Leiskite lygintuvui įkaisti iki maksimalios temperatūros ir kelias minutes braukykite juo gabalėlį drėgno
 • Страница 96 из 209
  96 Lietuviškai Audinio rūšis Temperatūros nustatymas Garų nustatymas Garo srovė Vilna 2 $ N.A. 1 0 N.A. Sintetiniai audiniai 1 (pvz., akrilas, nailonas, poliamidas, poliesteris) 0 N.A. Šilkas -- Reikiamą lyginimo temperatūrą rasite ant etiketės su audinių priežiūros informacija: Jei nežinote, iš
 • Страница 97 из 209
  Lietuviškai 97 Prietaiso naudojimas Pastaba: Pirmą kartą naudojamas lygintuvas gali skleisti šiek tiek dūmų.Tai netrukus liausis. Lyginimas su garais 1 Patikrinkite, ar vandens bakelyje yra pakankamai vandens. 2 Nustatykite rekomenduojamą lyginimo temperatūrą (žr. skyriaus „Paruošimas naudoti“
 • Страница 98 из 209
  98 Lietuviškai Garų srovės funkcija veikia tik temperatūros nustatymams esant nuo 3iki „MAX“ žymos. 1 Paspauskite ir atleiskite garo srovės mygtuką (Pav. 6). Vertikali garų srovė Garų srovės funkciją taip pat galima naudoti lygintuvą laikant vertikaliai. Ši funkcija padeda išlyginti kabančių
 • Страница 99 из 209
  Lietuviškai 99 Valymas ir priežiūra Valymas 1 Garų reguliatorių nustatykite į 0 padėtį, maitinimo laidą ištraukite iš lizdo ir leiskite lygintuvui atvėsti. 2 Drėgna šluoste su nešiurkščia (skysta) valymo priemone nuo lygintuvo pado nušluostykite nešvarumus ir apnašas. Norėdami, kad padas liktų
 • Страница 100 из 209
  100 Lietuviškai Nepilkite acto ar kitokių kalkes šalinančių skysčių į vandens bakelį. 4 Temperatūros disku nustatykite „MAX“ temperatūrą (Pav. 11). 5 Maitinimo kištuką junkite į įžemintą sieninį el. lizdą. 6 Kai temperatūros lemputė užges, atjunkite lygintuvą nuo maitinimo tinklo. 7 Laikykite
 • Страница 101 из 209
  Lietuviškai 101 Aplinka -- Nemeskite susidėvėjusio prietaiso su įprastomis buitinėmis atliekomis, o nuneškite jį į oficialų surinkimo punktą perdirbti. Taip prisidėsite prie aplinkosaugos (Pav. 14). Garantija ir techninis aptarnavimas Jei jums reikalinga techninė priežiūra ar informacija arba jei
 • Страница 102 из 209
  102 Lietuviškai Problema Nustatykite temperatūrą, tinkančią lyginti garais ( 2 į „MAX“). Prieš pradėdami lyginti, pastatykite lygintuvą ant jo kulno ir palaukite, kol temperatūros lemputė išsijungs. Jūs per dažnai naudojote garų srovės funkciją. Toliau lyginkite horizontalioje padėtyje ir truputį
 • Страница 103 из 209
  Lietuviškai 103 Problema Priežastis Sprendimas  Rankenos lemputė ima blyksėti (tik GC2860). Suaktyvinta automatinė išjungimo funkcija (žr. skyriaus „Savybės“ skirsnį „Automatinis išsijungimas“). Pakelkite arba šiek tiek pajudinkite lygintuvą, kad išsijungtų automatinė išsijungimo funkcija.
 • Страница 104 из 209
  104 Lietuviškai Problema Priežastis Sprendimas Iš atvėsusio arba padėto į vietą, lygintuvo pado laša vanduo. Lygintuvas buvo padėtas horizontalioje padėtyje, nors vandens bakelyje dar buvo vandens. Pasinaudoję lygintuvu, išpilkite vandenį iš vandens rezervuaro ir nustatykite garų valdymą ties 0.
 • Страница 105 из 209
  Latviešu 105 Ievads Apsveicam ar pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnībā gūtu labumu no Philips piedāvātā atbalsta, reģistrējiet savu izstrādājumu www.philips.com/ welcome. Vispārējs apraksts (Zīm. 1) A B C D ----E F G H I Izsmidzināšanas sprausla Ūdens uzpildes vāciņš Izsmidzināšanas poga 8
 • Страница 106 из 209
  106 Latviešu -- Nelietojiet ierīci, ja tās elektrības vadam, kontaktdakšai vai pašai ierīcei ir redzami bojājumi, kā arī, ja ierīce ir kritusi zemē vai tai ir sūce. -- Ja elektrības vads ir bojāts, tas jānomaina Philips pilnvarota servisa centra darbiniekiem vai līdzīgi kvalificētām personām, lai
 • Страница 107 из 209
  Latviešu 107 Pirms pirmās lietošanas 1 Noņemiet no gludekļa gludināšanas virsmas jebkuru uzlīmi vai aizsargfoliju. 2 Ļaujiet gludeklim uzkarst līdz maksimālajai temperatūrai un vairākas minūtes pagludiniet mitru drānu, lai notīrītu no gludināšanas virsmas iesaiņojuma pārpalikumus. Sagatavošana
 • Страница 108 из 209
  108 Latviešu Auduma veids Temperatūras Tvaika režīms padeves režīms Papildu tvaiks Vilna 2 $ N.P. Zīds 1 0 N.P. Sintētiski audumi (piemēram, akrils, neilons, poliamīds un poliesters). 1 0 N.P. -- Pārbaudiet apģērba kopšanas etiķeti, lai izvēlētos atbilstošo gludināšanas temperatūru: Ja nezināt, no
 • Страница 109 из 209
  Latviešu 109 ,, Gludināšanas laikā temperatūras signāllampiņa periodiski iedegas. Tas norāda, ka gludeklis uzkarst līdz vajadzīgajai temperatūrai. Ierīces lietošana Piezīme: Pirmajā lietošanas reizē gludeklis var nedaudz kūpēt. Pēc neilga laika dūmi izzudīs. Gludināšana ar tvaiku 1 Pārliecinieties,
 • Страница 110 из 209
  110 Latviešu 2 Piespiediet smidzināšanas taustiņu vairākas reizes, lai samitrinātu gludināmo apģērbu (Zīm. 5). Papildu tvaika funkcija Spēcīga tvaika strūkla palīdz atbrīvoties no grūti izgludināmām krokām. Papildus tvaika funkcija ir iespējama, ja temperatūras regulators ir uzstādīts stāvoklī
 • Страница 111 из 209
  Latviešu 111 Piezīme: Ja pēc gludekļa pakustināšanas temperatūras lampiņa neiedegas, gludināšanas virsmai joprojām ir vajadzīgā temperatūra un gludeklis ir gatavs lietošanai. Tīrīšana un apkope Tīrīšana 1 Uzstādiet tvaika vadību 0 pozīcijā, izņemiet kontaktdakšu no sienas kontaktligzdas un ļaujiet
 • Страница 112 из 209
  112 Latviešu 2 Pagrieziet tvaika vadību pozīcijā 0. 3 Piepildiet ūdens tvertni līdz maksimālā līmeņa iezīmei MAX. Nelejiet ūdens tvertnē etiķi vai citu katlakmens tīrīšanas ķīmisko līdzekli. 4 Pagrieziet temperatūras regulatoru pret MAX iezīmi (Zīm. 11). 5 Iespraudiet elektrības kontaktdakšu
 • Страница 113 из 209
  Latviešu 113 3 Gludeklis jāuzglabā vertikāli drošā un sausā vietā. Vides aizsardzība -- Pēc ierīces kalpošanas laika beigām, neizmetiet to kopā ar sadzīves atkritumiem, bet nododiet to oficiālā savākšanas punktā pārstrādei. Tādā veidā jūs palīdzēsit saudzēt apkārtējo vidi (Zīm. 14). Garantija un
 • Страница 114 из 209
  114 Latviešu Problēma Iemesls Atrisinājums Gludeklis neizdala tvaiku. Ūdens tvertnē nav pietiekami daudz ūdens. Piepildiet ūdens tvertni (skatiet nodaļas “Sagatavošana lietošanai” sadaļu “Noņemamās ūdens tvertnes piepildīšana”). Tvaika kontrole ir noregulēta pozīcijā 0. Uzstādiet tvaika pozīciju $
 • Страница 115 из 209
  Latviešu 115 Problēma Iemesls Atrisinājums Plēksnītes un nolobijušās daļinas izdalās no gludināšanas virsmas gludināšanas laikā. Ciets ūdens veido plēksnes gludināšanas virsmas iekšpusē. Izmantojiet Calc-Clean funkciju vienu vai vairākas reizes (skatiet nodaļas ‘Tīrīšana un apkope’ sadaļu
 • Страница 116 из 209
  116 Latviešu Problēma Iemesls Atrisinājums Jūs izmantojāt papildu tvaika funkciju turpmāk redzamajā temperatūras režīmā 3. Iestatiet temperatūras ciparripu pozīcijā starp 3 un MAX. Papildu tvaika funkcija ir izmantota pārāk bieži īsā laikposmā. Turpiniet gludināšanu horizontālā stāvoklī, un
 • Страница 117 из 209
  Polski 117 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu i witamy wśród użytkowników produktów Philips! Aby w pełni skorzystać z oferowanej przez firmę Philips pomocy, zarejestruj swój produkt na stronie www.philips.com/welcome. Opis ogólny (rys. 1) A B C D ----E F G H I Dysza spryskiwacza Nasadka otworu
 • Страница 118 из 209
  118 Polski Ostrzeżenie -- Przed podłączeniem urządzenia upewnij się, czy napięcie podane na urządzeniu jest zgodne z napięciem w sieci elektrycznej. -- Nie korzystaj z urządzenia, jeśli uszkodzona jest wtyczka, przewód sieciowy lub samo urządzenie, albo jeśli urządzenie zostało upuszczone bądź
 • Страница 119 из 209
  Polski 119 -- Urządzenie to jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Pola elektromagnetyczne (EMF) Niniejsze urządzenie firmy Philips spełnia wszystkie normy dotyczące pól elektromagnetycznych. W przypadku prawidłowej obsługi zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji urządzenie jest
 • Страница 120 из 209
  120 Polski Wybór ustawień temperatury i pary Rodzaj materiału Ustawienie temperatury Ustawienie pary Silne uderzenie pary Len MAX & Tak Bawełna 3 & Tak Wełna 2 $ nd. Jedwab 1 0 nd. Tkaniny sztuczne (np. akryl, nylon, poliamid, poliester) 1 0 nd. -- Sprawdź zaznaczoną na metce wymaganą temperaturę
 • Страница 121 из 209
  Polski 121 ,, Zaświeci się wskaźnik temperatury. 5 Gdy wskaźnik temperatury zgaśnie, odczekaj chwilę przed rozpoczęciem prasowania. ,, Podczas prasowania wskaźnik temperatury będzie od czasu do czasu zapalał się. Oznacza to, że żelazko podgrzewa się do ustawionej temperatury. Zasady używania Uwaga:
 • Страница 122 из 209
  122 Polski Funkcje Funkcja spryskiwacza Aby zwilżyć prasowaną tkaninę, skorzystaj z funkcji spryskiwacza, która pozwala rozprasować oporne zagniecenia. 1 Sprawdź, czy w zbiorniczku jest wystarczająca ilość wody. 2 Aby zwilżyć prasowaną tkaninę, kilkakrotnie wciśnij przycisk spryskiwacza (rys. 5).
 • Страница 123 из 209
  Polski 123 Aby żelazko rozgrzało się ponownie: 1 Chwyć żelazko lub porusz nim delikatnie. ,, Wskaźnik automatycznego wyłączania przestanie migać. ,, Jeśli temperatura stopy żelazka spadnie poniżej ustawionej temperatury prasowania, wówczas włączy się wskaźnik temperatury. 2 Jeśli po poruszeniu
 • Страница 124 из 209
  124 Polski -- Wkład antywapienny zapobiega zatykaniu przez kamień otworów wylotu pary. Wkład jest ciągle aktywny i nie trzeba go wymieniać (rys. 10). -- Funkcja Calc-Clean usuwa cząsteczki kamienia wapiennego z żelazka. Funkcja Calc-Clean Korzystaj z tej funkcji raz na dwa tygodnie. Jeśli woda w
 • Страница 125 из 209
  Polski 125 Po czyszczeniu przy użyciu funkcji Calc-Clean 1 Włóż wtyczkę urządzenia z powrotem do gniazdka elektrycznego i poczekaj, aż żelazko rozgrzeje się, a jego stopa wyschnie. 2 Gdy zgaśnie wskaźnik temperatury, wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego. 3 Aby usunąć zacieki wodne, jakie mogły
 • Страница 126 из 209
  126 Polski Rozwiązywanie problemów W tym rozdziale opisano najczęstsze problemy, z którymi można się zetknąć, korzystając z urządzenia. Jeśli poniższe wskazówki okażą się niewystarczające do rozwiązania problemu, należy skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta. Problem Przyczyna Rozwiązanie
 • Страница 127 из 209
  Polski 127 Problem Przyczyna Rozwiązanie Żelazko nie jest wystarczająco rozgrzane i/lub została uruchomiona blokada kapania. Ustaw temperaturę prasowania odpowiednią do prasowania parowego (od 2 do „MAX”). Ustaw żelazko w pozycji pionowej i przed rozpoczęciem prasowania odczekaj, aż zgaśnie
 • Страница 128 из 209
  128 Polski Problem Przyczyna Rozwiązanie Wskaźnik na uchwycie miga (tylko model GC2860). Została uruchomiona funkcja automatycznego wyłączenia (patrz rozdział „Funkcje”, część „Automatyczne wyłączanie”). Aby wyłączyć funkcję automatycznego wyłączania, podnieś żelazko lub lekko nim porusz. Wskaźnik
 • Страница 129 из 209
  Polski 129 Problem Przyczyna Rozwiązanie Funkcja silnego uderzenia pary była używana zbyt często w bardzo krótkim czasie. Kontynuuj prasowanie żelazkiem trzymanym w pozycji poziomej i odczekaj chwilę, zanim ponownie użyjesz funkcji silnego uderzenia pary. Po ochłodzeniu lub przechowywaniu ze stopy
 • Страница 130 из 209
  130 Română Introducere Felicitări pentru achiziţie şi bun venit la Philips! Pentru a beneficia pe deplin de asistenţa oferită de Philips, înregistraţi-vă produsul la www. philips.com/welcome. Descriere generală (fig. 1) A B C D ----E F G H I Pulverizator Capac al orificiului de umplere Buton de
 • Страница 131 из 209
  Română 131 -- Nu folosiţi aparatul dacă ştecherul, cablul electric sau aparatul prezintă deteriorări vizibile, dacă aţi scăpat aparatul pe jos sau dacă acesta prezintă scurgeri. -- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit întotdeauna de Philips, de un centru de
 • Страница 132 из 209
  132 Română Înainte de prima utilizare 1 Îndepărtaţi orice autocolant sau folie protectoare de pe talpă. 2 Lăsaţi fierul de călcat să se încălzească până la temperatura maximă şi treceţi fierul peste o bucată de pânză uscată timp de câteva minute, pentru a îndepărta eventualele reziduuri de pe
 • Страница 133 из 209
  Română 133 Tipul de material Reglaj de temperatură Reglaj de abur Jet de abur Materiale sintetice (de ex. fibre acrilice, nailon, poliamidă, poliester) 1 0 N/A -- Verificaţi eticheta articolului călcat pentru a selecta temperatura de călcare adecvată: Dacă nu cunoaşteţi tipul sau tipurile de
 • Страница 134 из 209
  134 Română Utilizarea aparatului Notă: Din fierul de călcat poate ieşi fum când este folosit pentru prima dată. Acest lucru încetează după puţin timp. Călcarea cu abur 1 Asiguraţi-vă că este suficientă apă în rezervor. 2 Setaţi temperatura de călcare adecvată (consultaţi capitolul ‘Pregătirea
 • Страница 135 из 209
  Română 135 Funcţia pentru jet de abur nu poate fi folosită decât la temperaturi între 3 şi MAX. 1 Apăsaţi şi eliberaţi butonul pentru jet de abur (fig. 6). Jet de abur vertical Puteţi utiliza funcţia jet de abur şi când ţineţi fierul în poziţie verticală. Acest lucru este util pentru îndepărtarea
 • Страница 136 из 209
  136 Română Notă: Dacă indicatorul de temperatură portocaliu nu se aprinde după ce mişcaţi fierul, talpa încă mai are temperatura corespunzătoare, iar fierul este pregătit pentru utilizare. Curăţare şi întreţinere Curăţarea 1 Setaţi butonul de reglare a aburului în poziţia 0, scoateţi ştecherul din
 • Страница 137 из 209
  Română 137 2 Setaţi comutatorul pentru abur pe poziţia 0. 3 Umpleţi rezervorul până la nivelul maxim. Nu turnaţi oţet sau alţi agenţi pentru îndepărtarea calcarului în rezervorul de apă. 4 Poziţionaţi termostatul pe poziţia MAX (fig. 11). 5 Introduceţi ştecherul în priza de perete cu împământare. 6
 • Страница 138 из 209
  138 Română Protecţia mediului -- Nu aruncaţi aparatul împreună cu gunoiul menajer la sfârşitul duratei de funcţionare, ci predaţi-l la un punct de colectare autorizat pentru reciclare. În acest fel, veţi ajuta la protejarea mediului înconjurător (fig. 14). Garanţie şi service Dacă aveţi nevoie de
 • Страница 139 из 209
  Română 139 Problemă Reglaţi termostatul la o temperatură corespunzătoare călcatului cu abur (de la 2 până la MAX). Puneţi fierul vertical şi aşteptaţi până ce ledul pentru temperatură se stinge, înainte de a începe călcarea. Aţi folosit prea des funcţia pentru jet de abur într-un interval de timp
 • Страница 140 из 209
  140 Română Problemă Cauză Soluţie Ledul de pe mâner luminează intermitent (numai pentru GC2860). Funcţia de oprire automată a fost activată (consultaţi capitolul ‘Caracteristici’, secţiunea ‘Oprire automată’). Ridicaţi fierul şi mişcaţi-l uşor pentru a dezactiva funcţia de oprire automată. Ledul
 • Страница 141 из 209
  Română 141 Problemă Cauză Soluţie Apa continuă să picure din talpă şi după răcirea sau depozitarea fierului. Aţi pus fierul în poziţie orizontală când mai era apă în rezervor. Goliţi rezervorul de apă şi reglaţi comutatorul pentru abur pe poziţia 0 după utilizare. Depozitaţi fierul vertical. Apar
 • Страница 142 из 209
  142 Русский Введение Поздравляем с покупкой продукции Philips! Для получения полной поддержки, оказываемой компанией Philips, зарегистрируйте Ваше изделие на www.philips.com/welcome. Общее описание (Рис. 1) A B C D ----E F G H I Сопло разбрызгивателя Крышка наливного отверстия Кнопка включения
 • Страница 143 из 209
  Русский 143 Предупреждение -- Перед подключением прибора убедитесь, что указанное на нём номинальное напряжение соответствует напряжению местной электросети. -- Не пользуйтесь прибором, если сетевая вилка, сетевой шнур или сам прибор имеют видимые повреждения, а также если прибор роняли, или
 • Страница 144 из 209
  144 Русский -- Не добавляйте в парогенератор духи, уксус, крахмал, химические средства для удаления накипи, добавки для глажения или другие химические средства. -- Прибор предназначен только для домашнего использования. Электромагнитные поля (ЭМП) Данное устройство Philips соответствует стандартам
 • Страница 145 из 209
  Русский 145 Примечание: Если водопроводная вода в вашей местности слишком жесткая, рекомендуется использовать дистиллированную воду. Не добавляйте в воду химические средства для удаления накипи. 5 Закройте крышку наливного отверстия (должен прозвучать щелчок). Установка необходимой температуры и
 • Страница 146 из 209
  146 Русский 2 Установите необходимый режим подачи пара (см. таблицу “Температурный режим и режим подачи пара”). Примечание: Убедитесь, что выбранный режим подачи пара соответствует установленной температуре глажения. 3 Поставьте утюг вертикально. 4 Вставьте вилку шнура питания в заземленную розетку
 • Страница 147 из 209
  Русский 147 Глажение без пара 1 Установите парорегулятор в положение 0 (= глажение без пара) (Рис. 2). 2 Установите рекомендуемую температуру (см. разделы “Подготовка к использованию” и “Температурный режим и режим подачи пара”). Функциональные особенности Функция распыления Для увлажнения ткани
 • Страница 148 из 209
  148 Русский Противокапельная система Утюг оснащен противокапельной функцией: при слишком низкой температуре нагрева парообразование автоматически отключается, что предотвращает вытекание воды из отверстий подошвы. При срабатывании этой системы раздается щелчок. Функция автоматического отключения
 • Страница 149 из 209
  Русский 149 Запрещается применять для очистки подошвы утюга губки с абразивным покрытием, уксус или химические вещества. 3 Очищайте верхнюю часть утюга с помощью влажной ткани. 4 Регулярно промывайте резервуар для воды и сливайте воду после промывки (Рис. 9). Система очистки от накипи Double-Active
 • Страница 150 из 209
  150 Русский 5 Вставьте вилку шнура питания в заземленную розетку электросети. 6 Когда индикатор нагрева погаснет, отключите утюг от электросети. 7 Поместите утюг над раковиной. Установите парорегулятор в положение Calc-Clean и удерживайте его. Слегка потрясите утюг из стороны в сторону (Рис. 12).
 • Страница 151 из 209
  Русский 151 Защита окружающей среды -- После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим вы поможете защитить окружающую среду (Рис. 14). Гарантия и обслуживание Для получения дополнительной
 • Страница 152 из 209
  152 Русский Проблема Причина Способы решения Утюг не вырабатывает пара. В резервуаре Заполните резервуар для недостаточно воды. воды (см. раздел “Заполнение резервуара для воды” главы “Подготовка прибора к использованию”). Парорегулятор установлен в положение 0. Утюг недостаточно нагрет и/или
 • Страница 153 из 209
  Русский 153 Проблема Причина Способы решения Утюг недостаточно горячий. Установите температуру глажения, при которой может использоваться функция “Паровой удар” (от 3 до MAX). Поставьте утюг в вертикальное положение, перед использованием функции подождите, пока индикатор нагрева не погаснет. Во
 • Страница 154 из 209
  154 Русский Проблема Установите подходящую температуру для глажения с паром (от 2 до МАХ). Установите утюг вертикально и не начинайте глажения, пока не погаснет индикатор нагрева. В резервуар вместе с водой был залит дополнительный компонент. Промойте резервуар для воды и не заливайте в него
 • Страница 155 из 209
  Русский 155 Проблема Причина Способы решения Во время глажения на одежде появляются мокрые пятна. Мокрые пятна могли образоваться из-за конденсации пара на гладильной доске. Чтобы пятна высохли, время от времени проглаживайте их без пара. Если намокла обратная сторона гладильной доски, вытрите ее
 • Страница 156 из 209
  156 Slovensky Úvod Gratulujeme Vám ku kúpe a vitajte v spoločnosti Philips! Ak chcete využiť všetky výhody zákazníckej podpory spoločnosti Philips, zaregistrujte svoj výrobok na www.philips.com/welcome. Opis zariadenia (Obr. 1) A B C D ----E F G H I Kropiaca dýza Kryt otvoru na plnenie Tlačidlo
 • Страница 157 из 209
  Slovensky 157 Varovanie -- Pred pripojením zariadenia skontrolujte, či je špecifikácia napätia na zariadení a napätie v sieti rovnaké. -- Zariadenie nepoužívajte, ak sú zástrčka, sieťový kábel alebo samotné zariadenie viditeľne poškodené alebo ak zariadenie spadlo, prípadne z neho uniká voda. --
 • Страница 158 из 209
  158 Slovensky Elektromagnetické polia (EMF) Tento výrobok Philips vyhovuje všetkým normám týkajúcim sa elektromagnetických polí (EMF). Ak budete zariadenie používať správne a v súlade s pokynmi v tomto návode na použitie, bude jeho použitie bezpečné podľa všetkých v súčasnosti známych vedeckých
 • Страница 159 из 209
  Slovensky 159 Výber nastavení teploty a naparovania Typ tkaniny Nastavenie teploty Nastavenie naparovania Funkcia prídavného prúdu pary Ľan MAX & Áno Bavlna 3 & Áno Vlna 2 $ NIE JE DOSTUPNÉ Hodváb 1 0 NIE JE DOSTUPNÉ 1 0 NIE JE DOSTUPNÉ Syntetické vlákna (napr. akryl, nylón, polyamid, polyester).
 • Страница 160 из 209
  160 Slovensky 5 Keď zhasne kontrolné svetlo nastavenia teploty, chvíľu počkajte a potom začnite so žehlením. ,, Počas žehlenia sa kontrolné svetlo nastavenia teploty občas rozsvieti. Znamená to, že žehlička sa zohrieva na nastavenú teplotu. Použitie zariadenia Poznámka: Pri prvom použití žehličky
 • Страница 161 из 209
  Slovensky 161 1 Uistite sa, že v zásobníku je dostatok vody. 2 Opakovane stlačte tlačidlo kropenia, aby ste navlhčili žehlenú látku (Obr. 5). Funkcia prídavného prúdu pary Táto funkcia zabezpečuje silný prúd pary, ktorý slúži na vyhladenie mimoriadne pokrčenej látky. Funkciu prídavného prúdu pary
 • Страница 162 из 209
  162 Slovensky ,, Ak teplota žehliacej plochy klesla pod nastavenú teplotu žehlenia, zapne sa kontrolné svetlo nastavenia teploty. 2 Ak sa po tom, čo ste pohli žehličkou, rozsvieti jantárové kontrolné svetlo, počkajte kým zhasne a až potom pokračujte v žehlení. Poznámka: Ak sa po pohnutí žehličkou
 • Страница 163 из 209
  Slovensky 163 Funkcia Calc-Clean na odstránenie vodného kameňa Funkciu Calc-Clean používajte raz za dva týždne. Ak je tvrdosť vody v mieste Vášho bydliska veľmi vysoká (t.j. ak z otvorov v žehliacej ploche počas žehlenia vypadávaj šupinky vodného kameňa), funkciu Calc-Clean používajte častejšie. 1
 • Страница 164 из 209
  164 Slovensky 3 Jemne prejdite žehličkou po kúsku použitej tkaniny, aby ste odstránili škvrny, ktoré sa pri odparovaní vody mohli vytvoriť na povrchu žehliacej platne. Odkladanie 1 Ovládanie naparovania nastavte do polohy 0, zástrčku odpojte zo zásuvky a žehličku nechajte vychladnúť. 2 Kábel
 • Страница 165 из 209
  Slovensky 165 Problém Príčina Riešenie Žehlička je pripojená do siete, ale žehliaca plocha je studená. Pravdepodobne je prerušený kontakt. Skontrolujte sieťový kábel, zástrčku a sieťovú zásuvku. Otočný regulátor teploty je v polohe MIN. Koliesko na nastavenie teploty otočte do požadovanej polohy. V
 • Страница 166 из 209
  166 Slovensky Problém Príčina Riešenie Nepostačujúca teplota žehličky. Nastavte teplotu žehlenia, pri ktorej je možné použiť funkciu prídavného prúdu pary (nastavenie medzi 3 až MAX). Žehličku postavte do vzpriamenej polohy a funkciu prídavného prúdu pary začnite používať až po zhasnutí kontrolného
 • Страница 167 из 209
  Slovensky 167 Problém Nastavte teplotu žehlenia, pri ktorej je možné používať naparovanie (2 až MAX). Žehličku postavte do zvislej polohy a pred žehlením počkajte, kým nezhasne kontrolné svetlo nastavenia teploty. Do zásobníka na vodu ste pridali nejakú prísadu. Zásobník opláchnite a do vody v
 • Страница 168 из 209
  168 Slovensky Problém Príčina Na odeve sa počas žehlenia objavujú mokré miesta. Mokré miesta na odeve Na žehliacej doske prežehlite bez naparovania. pravdepodobne skondenzovala vodná para. Ak je spodná strana žehliacej dosky mokrá, utrite ju suchou tkaninou. 4239.000.7163.1.indd 168 Riešenie
 • Страница 169 из 209
  Slovenščina 169 Uvod Čestitamo vam za nakup in dobrodošli pri Philipsu! Če želite popolnoma izkoristiti podporo, ki jo nudi Philips, registrirajte izdelek na www.philips. com/welcome. Splošni opis (Sl. 1) A B C D ----E F G H I Nastavek za pršenje Pokrovček odprtine za polnjenje Gumb za pršenje 8
 • Страница 170 из 209
  170 Slovenščina Opozorilo -- Preden aparat priključite na električno omrežje, preverite, ali na adapterju navedena napetost ustreza napetosti lokalnega električnega omrežja. -- Aparata ne uporabljajte, če je vtikač, omrežni kabel ali aparat poškodovan, če vam je aparat padel po tleh ali če pušča.
 • Страница 171 из 209
  Slovenščina 171 Pred prvo uporabo 1 Z likalne plošče odlepite vse nalepke ali zaščitno folijo. 2 Likalnik segrejte na najvišjo temperaturo in nekaj minut likajte kos vlažne krpe, da z likalne plošče odstranite vse morebitne ostanke. Priprava za uporabo Polnjenje zbiralnika za vodo V zbiralnik za
 • Страница 172 из 209
  172 Slovenščina Vrsta tkanine Nastavitev temperature Nastavitev pare Izpust pare Sintetične tkanine (npr. akril, najlon, poliamid, poliester). 1 0 Ni na voljo -- Na etiketi oblačila preverite pravilno temperaturo likanja: Če ne veste, iz kakšnega materiala je artikel, določite ustrezno temperaturo
 • Страница 173 из 209
  Slovenščina 173 Likanje s paro 1 V zbiralniku za vodo naj bo dovolj vode. 2 Nastavite priporočeno temperaturo likanja (oglejte si poglavje “Priprava za uporabo”, “Tabela z nastavitvami za temperaturo in paro”). 3 Nastavite primerno parno nastavitev. Pazite, da je parna nastavitev primerna za
 • Страница 174 из 209
  174 Slovenščina Navpični sunkoviti izpust pare Funkcijo za izpust pare lahko uporabljate tudi, ko držite likalnik v navpičnem položaju. To je uporabno predvsem pri likanju visečih oblek, zaves itd. 1 Likalnik držite v navpičnem položaju in pritisnite in sprostite gumb za izpust pare (Sl. 7). Pare
 • Страница 175 из 209
  Slovenščina 175 Čiščenje in vzdrževanje Čiščenje 1 Parni regulator nastavite na položaj 0, izključite vtikač iz omrežne vtičnice in počakajte, da se likalnik ohladi. 2 Z vlažno krpo in blagim (tekočim) čistilom obrišite delce in druge usedline z likalne plošče. Da ohranite likalno ploščo gladko, se
 • Страница 176 из 209
  176 Slovenščina V zbiralnik za vodo ne vlivajte vinskega kisa ali kakršnegakoli drugega sredstva za odstranjevanje vodnega kamna. 4 Temperaturni regulator nastavite na MAX (Sl. 11). 5 Vstavite vtikač v ozemljeno vtičnico. 6 Ko indikator temperature neha svetiti, izključite likalnik iz električnega
 • Страница 177 из 209
  Slovenščina 177 Okolje -- Aparata po preteku življenjske dobe ne odvrzite skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki, temveč ga odložite na uradnem zbirnem mestu za recikliranje. Tako boste pripomogli k ohranitvi okolja (Sl. 14). Garancija in servis Za servis, informacije ali v primeru težav
 • Страница 178 из 209
  178 Slovenščina Težava Vzrok Likalnik ne V zbiralniku za oddaja pare. vodo ni dovolj vode. Rešitev Napolnite zbiralnik za vodo (oglejte si “Priprava pred uporabo”, poglavje “Polnjenje zbiralnika za vodo”). Parni regulator je nastavljen na 0. Likalnik ni dovolj vroč in/ali aktivirala se je funkcija
 • Страница 179 из 209
  Slovenščina 179 Težava Vzrok Rešitev Utripa indikator na ročaju (samo GC2860). Funkcija samodejnega izklopa je bila aktivirana (oglejte si “Funkcija”, poglavje “Samodejni izklop”). Za deaktivacijo funkcije samodejnega izklopa dvignite likalnik ali ga narahlo premaknite. Indikator samodejnega
 • Страница 180 из 209
  180 Slovenščina Težava Vzrok Rešitev Ko se likalnik ohladi ali ko ga pospravite, skozi likalno ploščo kaplja voda. Likalnik ste postavili v vodoravni položaj, ko je v zbiralniku še vedno bilo nekaj vode. Po uporabi izpraznite zbiralnik za vodo in nastavite parni regulator na položaj 0. Likalnik
 • Страница 181 из 209
  Srpski 181 Uvod Čestitamo vam na kupovini i dobrodošli u Philips! Da biste imali sve pogodnosti podrške koju pruža Philips, registrujte svoj proizvod na www. philips.com/welcome. Opšti opis (Sl. 1) A B C D ----E F G H I Mlaznica za raspršivanje Poklopac otvora za punjenje Dugme za raspršivanje 8
 • Страница 182 из 209
  182 Srpski -- Aparat nemojte koristiti ako na utikaču, kablu za napajanje ili samom aparatu primetite vidljiva oštećenja, odnosno ako vam je aparat pao ili iz njega curi voda. -- Ako je glavni kabl oštećen, on uvek mora biti zamenjen od strane kompanije Philips, ovlašćenog Philips servisa ili na
 • Страница 183 из 209
  Srpski 183 Pre prve upotrebe 1 Sa grejne ploče skinite sve nalepnice i zaštitnu foliju. 2 Zagrejte peglu do maksimalne temperature i nekoliko minuta prelazite njome preko parčeta vlažne tkanine, da biste uklonili eventualne naslage sa grejne ploče. Pre upotrebe Punjenje posude za vodu U posudu za
 • Страница 184 из 209
  184 Srpski Tip tkanine Postavka temperature Postavka pare Dodatna količina pare Svila 1 0 nije dostupno 1 0 nije dostupno Sintetički materijali (npr. akril, najlon, poliamid, poliester). -- Na etiketi proverite potrebnu temperaturu peglanja: Ako ne znate o kojoj tkanini se radi, utvrdite
 • Страница 185 из 209
  Srpski 185 Peglanje sa parom 1 Pazite da u posudi za vodu bude dovoljno vode. 2 Postavite preporučenu temperaturu peglanja (pogledajte poglavlje ‘Pre upotrebe’, tabelu ‘Postavke temperature i pare’). 3 Izaberite odgovarajuću postavku pare. Proverite da li izabrana postavka pare odgovara podešenoj
 • Страница 186 из 209
  186 Srpski Vertikalni mlaz pare Funkciju dodatne količine pare možete koristiti i dok peglu držite u vertikalnom položaju. To je korisno kod uklanjanja nabora sa odeće koja visi, zavesa itd. 1 Postavite peglu uspravno i pritisnite pa pustite dugme za mlaz pare (Sl. 7). Nemojte da upravljate mlaz
 • Страница 187 из 209
  Srpski 187 Čišćenje i održavanje Čišćenje 1 Postavite regulator pare u položaj 0, izvadite utikač iz zidne utičnice i ostavite peglu da se ohladi. 2 Vlažnom tkaninom i neabrazivnim (tečnim) sredstvom za čišćenje obrišite ljuspice i ostale naslage sa grejne ploče. Da bi grejna ploča ostala glatka,
 • Страница 188 из 209
  188 Srpski U posudu za vodu nemojte da sipate sirće ni druga sredstva za uklanjanje kamenca. 4 Podesite regulator temperature na MAX (Sl. 11). 5 Uključite utikač u utičnicu sa uzemljenjem. 6 Isključite peglu iz struje kada se lampica za temperaturu isključi. 7 Držite peglu nad sudoperom. Postavite
 • Страница 189 из 209
  Srpski 189 Zaštita okoline -- Aparat koji se više ne može upotrebljavati nemojte da odlažete u kućni otpad, već ga predajte na zvaničnom mestu prikupljanja za reciklažu. Tako ćete doprineti zaštiti okoline (Sl. 14). Garancija i servis Ukoliko vam je potreban servis, informacije ili ako imate neki
 • Страница 190 из 209
  190 Srpski Problem Postavite kontrolu pare u položaj $ ili & (pogledajte poglavlje “Upotreba aparata”, odeljak “Peglanje sa parom”). Pegla nije dovoljno vrela i/ ili se aktivirala funkcija za zaustavljanje kapljanja. Izaberite temperaturu peglanja koja odgovara peglanju parom (2 do MAX). Postavite
 • Страница 191 из 209
  Srpski 191 Problem Uzrok Rešenje Tokom peglanja iz grejne ploče ispadaju ljuspice i nečistoća. Tvrda voda uzrokuje stvaranje kamenca unutar grejne ploče. Jednom ili više puta upotrebite Calc-Clean funkciju (pogledajte poglavlje “Čišćenje i održavanje” odeljak “Korišćenje CalcClean funkcije”).
 • Страница 192 из 209
  192 Srpski Problem Uzrok Rešenje Koristili ste funkciju dodatne količine pare na donjoj postavki 3. Podesite regulator temperature na postavku između 3 i MAX. Funkciju dodatne količine pare koristili ste suviše često u kratkom vremenskom periodu. Nastavite da peglate u horizontalnom položaju i
 • Страница 193 из 209
  Українська 193 Вступ Вітаємо Вас із покупкою та ласкаво просимо до клубу Philips! Щоб уповні скористатися підтримкою, яку пропонує Philips, зареєструйте свій виріб на веб-сайті www.philips.com/welcome. Загальний опис (Мал. 1) A B C D ----E F G H I Носик розпилювача Кришка отвору для заливання води
 • Страница 194 из 209
  194 Українська Попередження -- Перед тим, як приєднувати пристрій до мережі, перевірте, чи збігається напруга, вказана у табличці характеристик, із напругою у мережі. -- Не використовуйте пристрій, якщо на штекері, шнурі живлення або самому пристрої помітні пошкодження, або якщо пристрій упав або
 • Страница 195 из 209
  Українська 195 -- Цей пристрій призначений виключно для побутового використання. Електромагнітні поля (ЕМП) Цей пристрій Philips відповідає усім стандартам, які стосуються електромагнітних полів (ЕМП). Згідно з останніми науковими дослідженнями, пристрій є безпечним у використанні за умов
 • Страница 196 из 209
  196 Українська Вибір налаштувань температури та пари Тип тканини Налаштування температури Налаштування пари Паровий струмінь Льон MAX & Так Бавовна 3 & Так Вовна 2 $ Не дост. Шовк 1 0 Не дост. 1 0 Не дост. Синтетичні тканини (наприклад, акрил, нейлон, поліамід, поліестер). -- Перевірте значення
 • Страница 197 из 209
  Українська 197 ,, Спалахує індикатор температури. 5 Коли згасне індикатор температури, зачекайте трохи перед тим, як починати прасувати. ,, Під час прасування індикатор температури час від часу засвічується. Це означає, що праска нагрівається до потрібної температури. Застосування пристрою
 • Страница 198 из 209
  198 Українська Функції Функція розпилення Функцію розпилення можна використовувати для зволоження тканини за будь-якої температури. Це допомагає легше розпрасувати складні складки. 1 Перевірте, чи у резервуарі достатньо води. 2 Натисніть кнопку розпилення декілька разів, щоб зволожити
 • Страница 199 из 209
  Українська 199 ,, Індикатор автоматичного вимкнення блимає, вказуючи на те, що праску було вимкнено функцією автоматичного вимкнення (Мал. 8). Щоб праска знову нагрілася: 1 підніміть її або ледь порухайте. ,, Індикатор автоматичного вимкнення припиняє блимати. ,, Якщо температура підошви впала
 • Страница 200 из 209
  200 Українська Подвійна система очищення від накипу включає в себе таблетку AntiCalc у резервуарі для води та функцію Calc-Clean. -- Таблетка Anti-Calc запобігає накопиченню накипу у парових отворах. Таблетка діє постійно і не потребує заміни (Мал. 10). -- Функція Calc-Clean видаляє частинки накипу
 • Страница 201 из 209
  Українська 201 Після використання функції видалення накипу CalcClean 1 Вставте штепсель назад у розетку і дайте прасці нагрітися, щоб підошва висохла. 2 Коли індикатор температури згасне, витягніть штепсель із розетки. 3 Повільно ведіть праскою по шматку ганчірки, щоб видалити плями, які можуть
 • Страница 202 из 209
  202 Українська Усунення несправностей У цьому розділі зведено основні проблеми, які можуть виникнути під час використання пристрою. Якщо Ви не в змозі вирішити проблему за допомогою інформації, поданої нижче, зверніться до Центру обслуговування клієнтів у Вашій країні. Проблема Причина Вирішення
 • Страница 203 из 209
  Українська 203 Проблема Встановіть температуру прасування, придатну для прасування з відпарюванням (від 2 до MAX). Перед тим, як почати прасувати, поставте праску на п’яту і зачекайте, доки індикатор температури не згасне. Ви використовували функцію подачі парового струменя надто часто протягом
 • Страница 204 из 209
  204 Українська Проблема Причина Вирішення Частки накипу та інші забруднення виходять із підошви під час прасування. Жорстка вода створює накип у підошві. Використовуйте функцію Calc-Clean один чи кілька разів (див. розділ “Чищення та догляд”, підрозділ “Функція Calc-Clean”). Індикатор на ручці
 • Страница 205 из 209
  Українська 205 Проблема Причина Вирішення Ви використовували функцію подачі парового струменя за температури нижче 3. Встановіть регулятор температури у положення між 3 та MAX. Ви використовували функцію подачі парового струменя надто часто протягом дуже короткого відрізку часу. Продовжуйте
 • Страница 206 из 209
  206 4 5 7 8 9 10 11 12 13 0 3 6 CALC CLEAN 2 14 4239.000.7163.1.indd 206 20-05-09 09:02
 • Страница 207 из 209
  207 4239.000.7163.1.indd 207 20-05-09 09:02
 • Страница 208 из 209
  www.philips.com 4239.000.7163.1.indd 208 u 4239.000.7163.1 20-05-09 09:02
 • Страница 209 из 209