Инструкция для PHILIPS HD7448, HD7446

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

HD7448, HD7446

4222.001.9933.4.indd   1

19-10-09   09:49

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 141
  HD7448, HD7446 4222.001.9933.4.indd 1 19-10-09 09:49
 • Страница 2 из 141
  2 4222.001.9933.4.indd 2 19-10-09 09:49
 • Страница 3 из 141
  3 1 4222.001.9933.4.indd 3 19-10-09 09:49
 • Страница 4 из 141
  4 4222.001.9933.4.indd 4 19-10-09 09:49
 • Страница 5 из 141
  HD7448, HD7446 English 6 Български 14 Čeština 23 Eesti 31 Hrvatski 39 Magyar 47 Қазақша 55 Lietuviškai 64 Latviešu 72 Polski 80 Română 88 Русский 96 Slovensky 105 Slovenščina 113 Srpski 121 Українська 129 4222.001.9933.4.indd 5 19-10-09 09:49
 • Страница 6 из 141
  6 English Introduction Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips. com/welcome. General description (Fig. 1) A B C D E F G H Cord with mains plug On/off switch Coffeemaker Lid of coffeemaker
 • Страница 7 из 141
  English 7 -- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. -- Keep the mains cord out of the reach of children. Do not let the mains cord hang over the edge of the table or worktop on which the appliance stands. Caution -- Do not place the appliance on a hot
 • Страница 8 из 141
  8 English Flushing the appliance 1 Open the lid (Fig. 3). 2 Fill the water tank with cold fresh water and put the jug in place (Fig. 4). Do not put a filter and ground coffee in the filter holder. 3 Press the on/off switch to switch on the appliance.  (Fig. 5) ,, The power-on light goes on (HD7448
 • Страница 9 из 141
  English 9 7 Put the filter in the filter holder. 8 Put pre-ground coffee (filter-fine grind) in the filter (Fig. 8). -- For large cups: use one heaped measuring spoon of ground coffee for each cup. -- For small cups: use one level measuring spoon of ground coffee for each cup. 9 Close the lid. 10
 • Страница 10 из 141
  10 English In case of normal use (two full jugs of coffee every day), descale the coffee maker: - 2 or 3 times a year if you use soft water; - 4 or 5 times a year if you use hard water. Contact your local water board for information about the water hardness in your area. 1 Fill the water tank with
 • Страница 11 из 141
  English 11 Guarantee & service If you need service or information or if you have a problem, please visit the Philips website at www.philips.com or contact the Philips Consumer Care Centre in your country (you find its phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Consumer Care
 • Страница 12 из 141
  12 English Problem Solution The appliance produces Make sure that: a lot of noise and steam during the brewing process. - the water tank is filled with COLD water. - the appliance is not blocked by scale. If necessary, descale the appliance (see chapter ‘Descaling’). Coffee grounds end up in the
 • Страница 13 из 141
  English 13 Problem Solution The coffee is not hot enough. Make sure that: - you place the jug properly on the hotplate. - the hotplate and the jug are clean (see chapter ‘Cleaning’). We advise you to brew more than three cups of coffee to ensure that the coffee has the right temperature. Tips: -
 • Страница 14 из 141
  14 Български Увод Поздравления за вашата покупка и добре дошли във Philips! За да се възползвате изцяло от предлаганата от Philips поддръжка, регистрирайте продукта си на www.philips.com/welcome. Общо описание (фиг. 1) A B C D E F G H Кабел с мрежов щепсел Ключ вкл./изкл. Кафемашина Капак на
 • Страница 15 из 141
  Български 15 -- Наглеждайте децата, за да не си играят с уреда. -- Пазете захранващия кабел от достъп на деца. Не го оставяйте да виси през ръба на масата или работния плот, на който е сложен уредът. Внимание -- Не поставяйте уреда върху гореща повърхност и пазете захранващия кабел от допиране до
 • Страница 16 из 141
  16 Български Промиване на уреда 1 Отворете капака (фиг. 3). 2 Напълнете резервоара с вода и поставете каната на мястото й (фиг. 4). Не поставяйте филтър и мляно кафе във филтърната фуния. 3 Натиснете ключа за вкл./изкл., за да включите уреда.  (фиг. 5) ,, Светва индикаторът за включено ел.
 • Страница 17 из 141
  Български 17 6 Вземете хартиен филтър (тип 1х4 или № 4) и подгънете намазаните краища, за да предотвратите скъсване и нагъване. В някои страни тази кафеварка е окомплектована с постоянен филтър. В такъв случай не използвайте хартиени филтри. 7 Сложете филтъра във филтърната фуния. 8 Сложете във
 • Страница 18 из 141
  18 Български 3 Почиствайте стъклената кана и поставката на филтъра в гореща вода с малко препарат за миене или в съдомиялна машина (фиг. 9). 4 След почистване изплакнете каната с чиста гореща вода. Премахване на накип Редовното антикалциране удължава живота на уреда и гарантира трайни оптимални
 • Страница 19 из 141
  Български 19 -- Можете да поръчате постоянен филтър от упълномощен търговец на Philips или от сервиз на Philips под номер 4822 48050 479 (постоянен найлонов филтър за кафе). Опазване на околната среда -- След края на срока на експлоатация на уреда не го изхвърляйте заедно с нормалните битови
 • Страница 20 из 141
  20 Български Проблем Решение Във всички останали случаи се свържете с Центъра за обслужване на потребители на Philips. От уреда изтича вода. Убедете се, че: - резервоарът за водата не е напълнен над маркировката MAX. Във всички останали случаи се свържете с Центъра за обслужване на потребители на
 • Страница 21 из 141
  Български 21 Проблем Решение - филтърната фуния не е препълнена поради неправилно поставяне на каната под филтърната фуния. - отворът на дъното на филтърната фуния не е запушен. - използвате правилния размер хартиен филтър. - хартиеният филтър не е скъсан. Кафето е много слабо. Убедете се, че: -
 • Страница 22 из 141
  22 Български Проблем Решение - използвайте тънки чаши, тъй като те отнемат от кафето по-малко топлина в сравнение с дебелите. - не използвате студено мляко направо от хладилника. В каната има помалко от нормалното количество кафе. 4222.001.9933.4.indd 22 Обърнете внимание каната да е поставена
 • Страница 23 из 141
  Čeština 23 Úvod Blahopřejeme vám k nákupu a vítáme vás ve společnosti Philips. Abyste mohli plně využít podpory, kterou Philips poskytuje, zaregistrujte svůj výrobek na adrese www.philips.com/welcome. Všeobecný popis (Obr. 1) A B C D E F G H Kabel se síťovou zástrčkou Vypínač pro zapnutí/vypnutí
 • Страница 24 из 141
  24 Čeština -- Dohlédněte na to, aby si s přístrojem nehrály děti. -- Dbejte na to, aby byl síťový kabel mimo dosah dětí. Nenechávejte síťový kabel viset přes hranu stolu nebo pracovní desky, na které je přístroj postaven. Upozornění -- Nepokládejte přístroj na horký povrch a dbejte také na to, aby
 • Страница 25 из 141
  Čeština 25 Vypláchnutí přístroje 1 Otevřete víko (Obr. 3). 2 Naplňte zásobník čerstvou studenou vodou a vložte konvici na určené místo (Obr. 4). Do držáku filtru nevkládejte filtr ani nesypte žádnou kávu. 3 Stisknutím spínače/vypínače přístroj zapněte.  (Obr. 5) ,, Rozsvítí se kontrolka zapnutí
 • Страница 26 из 141
  26 Čeština 7 Filtr vložte do držáku. 8 Do filtru nasypte mletou kávu (umletou pro překapávací kávovary) (Obr. 8). -- Pro velké šálky: použijte jednu vrchovatou odměrku kávy pro jeden šálek. -- Pro malé šálky: pro každý šálek nasypte zarovnanou odměrku kávy. 9 Uzavřete víko. 10 Stisknutím vypínače
 • Страница 27 из 141
  Čeština 27 Odstranění vodního kamene Pravidelné odstraňování vodního kamene prodlužuje životnost přístroje a zaručuje optimální výsledky přípravy kávy po dlouhou dobu. Při běžném používání (dvě plné konvice kávy denně) odstraňujte vodní kámen: - dvakrát až třikrát ročně, používáte-li měkkou vodu, -
 • Страница 28 из 141
  28 Čeština Životní prostředí -- Až přístroj doslouží, nevyhazujte jej do běžného komunálního odpadu, ale odevzdejte jej do sběrny určené pro recyklaci. Pomůžete tím chránit životní prostředí (Obr. 10). Záruka a servis Pokud budete potřebovat servis, informace nebo pokud dojde k potížím, navštivte
 • Страница 29 из 141
  Čeština 29 Problém Řešení Ve všech ostatních případech se spojte s Informačním střediskem Philips. Vaření kávy trvá přístroji příliš dlouho. Odstraňte vodní kámen (viz kapitola „Odstraňování vodního kamene“). Přístroj je během vaření hlučný a vyvíjí mnoho páry. Ujistěte se, že: - je zásobník
 • Страница 30 из 141
  30 Čeština Problém Řešení Káva nemá dobrou chuť. Neponechávejte kávu v konvici na základní ohřívané desce příliš dlouho. To platí zvláště, pokud je kávy již málo. Káva není dostatečně horká. Ujistěte se, že: - jste správně umístili konvice na základní ohřívané desce. - je konvice a základní
 • Страница 31 из 141
  Eesti 31 Sissejuhatus Õnnitleme teid ostu puhul ning tere tulemast kasutama Philipsi tooteid! Philipsi klienditoe tõhusamaks kasutamiseks registreerige toode veebilehel www.philips.com/welcome. Üldkirjeldus (Jn 1) A B C D E F G H Elektrivõrgu pistikuga toitejuhe Sisse-välja lüliti Kohvikeetja
 • Страница 32 из 141
  32 Eesti -- Hoidke toitejuhe laste käeulatusest kaugemal. Ärge jätke toitejuhet üle lauaserva või tööpinna rippuma, millel seade asub. Ettevaatust -- Ärge pange seadet tulisele pinnale ja vältige toitejuhtme kokkupuudet tuliste pindadega. -- Enne seadme puhastamist või kui keetmise ajal tekivad
 • Страница 33 из 141
  Eesti 33 3 Seadme sisselülitamiseks vajutage sisse-välja lülitile.  (Jn 5) ,, Toite märgutuli süttib põlema (ainult HD7448). Laske seadmel töötada, kuni veenõu on tühjaks saanud. 4 Kui kogu vesi on kannu jooksnud, siis lülitage seade välja. 5 Enne kui kohvi keetma hakkate, laske seadmel vähemalt
 • Страница 34 из 141
  34 Eesti -- Väikeste tasside jaoks võtke iga tassi kohta üks kuhjata mõõdulusikas kohvipulbrit. 9 Sulgege kaas. 10 Seadme sisselülitamiseks vajutage sisse-välja lüliti nupule (Jn 5). ,, Toite märgutuli süttib põlema (ainult HD7448). 11 Kui kogu vesi on voolanud läbi filtri, võite kannu seadmest
 • Страница 35 из 141
  Eesti 35 1 Täitke veenõu valge äädikaga (4% äädikhape). Ärge pange filtrihoidikusse filtrit ega kohvipulbrit. Võib kasutada ka vastavat katlakivieemaldusvahendit. Järgige katlakivieemaldaja pakendil olevat kasutusjuhendit. Ärge kasutage pulbrilist katlakivieemaldajat. 2 Laske kohvimasinal kahe
 • Страница 36 из 141
  36 Eesti Veaotsing Kui kohvikeetjaga tekivad probleemid ja te ei suuda neid alltoodud teabe abil lahendada, pöörduge lähimasse Philipsi hoolduskeskusesse või oma riigi Philipsi klienditeeninduskeskusesse. Probleem Lahendus Seade ei tööta. Veenduge, et - seadme pistik on pessa lükatud. -
 • Страница 37 из 141
  Eesti 37 Probleem Lahendus Kannus on kohvi lõpu korral. Veenduge, et - filtrihoidikust ei jookse kohvi üle, põhjusel et filtrisse on liiga palju jahvatatud kohvi pandud; - filtrihoidikust ei jookse kohvi üle, kuna kann ei ole korralikult filtrihoidiku alla pandud; - filtrihoidiku põhjas olev avaus
 • Страница 38 из 141
  38 Eesti Probleem Lahendus - kasutage õhukesi tasse, sest need neelavad vähem kuumust kui paksuseinalised tassid; - ärge kasutage otse külmutuskapist võetud külma piima. Kannus on vähem kohvi kui eeldati. 4222.001.9933.4.indd 38 Veenduge, et panite kannu korralikult soojendusplaadile. Kui kann pole
 • Страница 39 из 141
  Hrvatski 39 Uvod Čestitamo na kupnji i dobro došli u Philips! Kako biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi tvrtka Philips, registrirajte svoj proizvod na: www.philips.com/welcome. Opći opis (Sl. 1) A B C D E F G H Kabel za napajanje s utikačem Prekidač za uključivanje/isključivanje Aparat
 • Страница 40 из 141
  40 Hrvatski -- Kabel za napajanje držite izvan dohvata djece. Pazite da kabel za napajanje ne visi preko ruba stola ili radne površine na kojoj aparat stoji. Oprez -- Ne stavljajte aparat na vruću površinu i pazite da kabel za napajanje ne dođe u doticaj s vrućim površinama. -- Aparat iskopčajte
 • Страница 41 из 141
  Hrvatski 41 2 Napunite spremnik za vodu hladnom svježom vodom i stavite posudu na odgovarajuće mjesto (Sl. 4). U držač filtera nemojte stavljati filter i mljevenu kavu. 3 Za uključivanje aparata pritisnite prekidač za uključivanje/ isključivanje.  (Sl. 5) ,, Indikator napajanja se uključuje (samo
 • Страница 42 из 141
  42 Hrvatski 8 U filter stavite fino mljevenu kavu (Sl. 8). -- Za velike šalice: stavite jednu punu žlicu mljevene kave za svaku šalicu. -- Za male šalice: stavite jednu do ruba punu žlicu mljevene kave za svake šalicu. 9 Zatvorite poklopac. 10 Pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje kako
 • Страница 43 из 141
  Hrvatski 43 - 4 ili 5 puta godišnje ako koristite tvrdu vodu. Za informacije o tvrdoći vode obratite se svojem lokalnom tijelu za vodoopskrbu. 1 Napunite spremnik za vodu bijelim octom (4% octene kiseline). Nemojte stavljati filter ili mljevenu kavu u držač filtera. Možete koristiti i odgovarajuće
 • Страница 44 из 141
  44 Hrvatski centru za korisnike tvrtke Philips u svojoj državi (broj telefona nalazi se u priloženom jamstvu). Ako u vašoj državi ne postoji centar za korisnike, obratite se lokalnom prodavaču proizvoda tvrtke Philips. Rješavanje problema Ako se pojave problemi s aparatom za kavu koje ne možete
 • Страница 45 из 141
  Hrvatski 45 Problem Rješenje - aparat ne bude začepljen kamencem. Ako je potrebno, uklonite kamenac iz aparata (pogledajte poglavlje “Otklanjanje kamenca”). Mljevena kava dospijeva u posudu. Pazite da: - se držač filtera ne prelije jer u filteru ima previše mljevene kave. - se držač filtera ne
 • Страница 46 из 141
  46 Hrvatski Problem Rješenje Savjetujemo vam pripremanje više od tri šalice kave kako biste osigurali odgovarajuću temperaturu kave. Savjeti: - koristite tanke šalice jer one upijaju manje topline iz kave nego deblje šalice. - nemojte koristiti hladno mlijeko koje ste upravo izvadili iz hladnjaka.
 • Страница 47 из 141
  Magyar 47 Bevezetés Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt! A Philips által biztosított teljes körű támogatáshoz regisztrálja termékét a www.philips.com/welcome oldalon. Általános leírás (ábra 1) A B C D E F G H kábel hálózati csatlakozódugóval Be/kikapcsoló Kávéfőző Kávéfőző fedele Víztartály
 • Страница 48 из 141
  48 Magyar -- A vezetéket tartsa gyermekektől távol. Ne hagyja a hálózati csatlakozókábelt lelógni az asztalról vagy a munkafelületről. Figyelem -- Soha ne helyezze a kávéfőzőt forró felületre, és ügyeljen arra, hogy a hálózati kábel se érintkezzen forró felülettel. -- Húzza ki a készülék hálózati
 • Страница 49 из 141
  Magyar 49 Ne tegyen a filtertartóba filtert vagy őrölt kávét. 3 A be-/kikapcsoló gomb megnyomásával kapcsolja be a készüléket.  (ábra 5) ,, A működésjelző fény világítani kezd (csak a HD 7448-as modellnél). Hagyja működni a készüléket a víztartály kiürüléséig. 4 Kapcsolja ki a kávéfőzőt, ha a víz
 • Страница 50 из 141
  50 Magyar -- Nagy csészékhez: csészénként egy púpozott mérőkanál őrölt kávét tegyen a filterbe. -- Kis csészékhez: csészénként egy csapott mérőkanálnyi őrölt kávét tegyen a filterbe. 9 Csukja le a fedelet. 10 A bekapcsoló gombbal kapcsolja be a készüléket (ábra 5). ,, A működésjelző fény világítani
 • Страница 51 из 141
  Magyar 51 A háztartásában használt víz keménységi fokáról a helyi vízműveknél érdeklődhet. 1 Öntsön háztartási (4%-os) ecetet a víztartályba. Ne tegyen filtert és őrölt kávét a filtertartóba. Használhat háztartási kisgépekhez ajánlott vízkőmentesítő szert is. Ebben az esetben kövesse a szer
 • Страница 52 из 141
  52 Magyar megtalálja a világszerte érvényes garancialevélen). Ha országában nem működik ilyen vevőszolgálat, forduljon a Philips helyi szaküzletéhez. Hibaelhárítás Ha az alábbi útmutató segítségével nem sikerül megoldania a kávéfőző esetleges problémáit, forduljon a Philips legközelebbi
 • Страница 53 из 141
  Magyar 53 Probléma Megoldás - a víztartályt HIDEG vízzel töltse meg. - a készülék nincs-e vízkővel eltömődve. Ha szükséges, vízkőmentesítse a készüléket (lásd a „Vízkőmentesítés” c. részt). Őrölt kávé került a kannába. Ellenőrizze a következőket: - a filtertartó ne csorduljon túl, mert túl sok
 • Страница 54 из 141
  54 Magyar Probléma Megoldás Javasoljuk, hogy minden alkalommal legalább négy csésze kávét főzzön, hogy a kávé megfelelő hőmérsékletű legyen. Tippek: - használjon vékony falú csészéket, mivel azok kevesebb hőt vonnak el a kávétól, mint a vastag falúak. - ne öntsön közvetlenül a hűtőszekrényből
 • Страница 55 из 141
  Қазақша 55 Кіріспе Өнімді сатып алуыңызбен құттықтаймыз және Philips компаниясына қош келдіңіз! Philips компаниясы ұсынатын қолдауды толығымен пайдалану үшін өніміңізді www.philips.com/welcome веб-бетіне тіркеңіз. Жалпы сипаттама (Cурет 1) A B C D E F G H Шанышқысы бар тоқ сымы Қосу/өшіру түймесі
 • Страница 56 из 141
  56 Қазақша пайдалану жөнінде нұсқау берілген жағдайда ғана қолдануына болады. -- Балалардың құралмен ойнамауын қадағалаңыз. -- Тоқ сымын балалар қолы жетпейтін жерде ұстаңыз. Құрал тұрған беттің немесе стөлдің жиегінен тоқ сымын салбыратып қоймаңыз. Абайлаңыз -- Құралды ысып тұрған бетке қоюға
 • Страница 57 из 141
  Қазақша 57 Тоқ сымы ыстық беттерге тимейтіндігін қамтамасыз етіңіз. Құрылғыны шайу 1 Қақпақты ашыңыз (Cурет 3). 2 Суға арналған ыдысты суық, тың сумен толтырып, құманды орнына қойыңыз (Cурет 4). Фильтр ұстағышына фильтр немесе тартылған кофе салуға болмайды. 3 Құралды қосу үшін оның қосу/өшіру
 • Страница 58 из 141
  58 Қазақша 6 Қағаз фильтірін алыңыз (1x4 немесе no. 4 түрі), сөйтіп, желімделген жиектерін ораңыз, сонда оны жыртылудан және ыдыраудан қорғайсыз. Кей бір елдерде кофе жасаушы өзінің тұрақты фильтірімен болып келеді. Ондай жағдайда сізге қағаз фильтірін қолданудың керегі жоқ. 7 Фильтірді фильтір
 • Страница 59 из 141
  Қазақша 59 3 Ыдыс пен алынатын фильтір ұстағышты ыстық сумен жуғыш сұйықтықпен немесе ыдыс жуғышта жуыңыз (Cурет 9). 4 Тазалап болғаннан соң, құманды ыстық таза сумен шайыңыз. Қаспақты тазалау Қаспақты әрдайым тазалап отырсаңыз, құралыңыз сізге ұзағынан қызмет етіп, өте жақсы кофе қайнату нәтижесін
 • Страница 60 из 141
  60 Қазақша Құрал-саймандар -- Сіз Philips дилерінен немесе Philips қызмет орталығынан HD7983/70 түр нөмерлі (ақ) немесе HD7983/20 түр нөмерлі (қара) құмыранды тапсырыс арқылы алуыңызға болады. -- Сіз Philips дилерінен немесе Philips қызмет орталығынан 4822 48050 479 нөмірін еске салып, тұрақты
 • Страница 61 из 141
  Қазақша 61 Ақаулық Шешімі Құрал тоққа қосылмаған. Барлық басқа жағдайларда Philips Тұтынушылар Қамқорлық Орталығымен хабарласыңыз. Құралдан су ағады. Мыналарды қаматамасыз етіңіз: - суға араналған ыдысқа суды максимум (MAX) деңгеінен артық су құйылған жоқ па екен. Барлық басқа жағдайларда Philips
 • Страница 62 из 141
  62 Қазақша Ақаулық Шешімі - фильтір ұстағыш құман қызатын бетке дұрыс қойылмағандықтан толып кетпесін. - фильтір ұстағыштың түбіндегі тесікше бекітіліп қалмасын. - сіз қағаз фильтірінің керекті мөлшерін қолданып отырсыз. - Қағаз фильтірі жыртық емес. Кофе өте сұйық. Мыналарды қаматамасыз етіңіз: -
 • Страница 63 из 141
  Қазақша 63 Ақаулық Шешімі - жұқа кружка қолданыңыз, себебі олар қалың кружкадан гөрі аз ыстық тартады. - Тоңазытқыштан шыққан салқын сүтті бірден қоспаңыз. Құмандағы кофе мөлшері сіз ойлағаннан аз. 4222.001.9933.4.indd 63 Құманды қызатын бетке дұрыстап қоймасаңыз, тамшы тоқтатқыш құманнан кофені
 • Страница 64 из 141
  64 Lietuviškai Įvadas Sveikiname įsigijus pirkinį ir sveiki atvykę į „Philips“! Norėdami naudotis visu „Philips“ palaikymu, savo gaminį registruokite adresu www.philips. com/welcome. Bendras aprašymas (Pav. 1) A B C D E F G H Laidas su maitinimo kištuku Įjungimo / išjungimo jungiklis Kavos virimo
 • Страница 65 из 141
  Lietuviškai 65 -- Maitinimo laidą laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Nepalikite jo kabėti nusvirusio nuo stalo ar darbastalio, ant kurio prietaisas padėtas, krašto. Įspėjimas -- Nedėkite aparato ant karšto paviršiaus ir saugokite, kad prie karštų paviršių neprisiliestų maitinimo laidas. --
 • Страница 66 из 141
  66 Lietuviškai 2 Užpildykite vandens rezervuarą šaltu vėsiu vandeniu ir įstatykite ąsotį į vietą (Pav. 4). Nedėkite filtro ir maltos kavos į filtro laikiklį. 3 Norėdami išjungti apartą, paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką.  (Pav. 5) ,, Pradeda šviesti įjungimo lemputė (tik HD7448 modelyje).
 • Страница 67 из 141
  Lietuviškai 67 -- Dideliems puodeliams: vienam puodeliui įdėkite vieną maltos kavos šaukštą su kaupu. -- Mažiems puodeliams: vienam puodeliui įdėkite vieną maltos kavos šaukštą be kaupo. 9 Uždenkite dangtį. 10 Prietaisui įjungti paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką (Pav. 5). ,, Pradeda šviesti
 • Страница 68 из 141
  68 Lietuviškai Norėdami sužinoti savo rajono vandens kietumą, kreipkitės į vietinę vandens tarnybą. 1 Į vandens bakelį įpilkite baltojo acto (4% acto rūgštis). Į filtro laikiklį nedėkite filtro ar maltos kavos. Taip pat galite naudoti kitas tinkamas nuosėdų šalinimo priemones. Laikykitės nurodymų,
 • Страница 69 из 141
  Lietuviškai 69 Greitas trikčių šalinimas Jei naudojantis kavos virimo aparatu iškilo problemų ir vadovaudamiesi toliau pateikta informacija negalite jų pašalinti, kreipkitės į artimiausią savo šalies „Philips“ klientų aptarnavimo centrą. Problema Sprendimas Prietaisas neveikia. Įsitikinkite, kad: -
 • Страница 70 из 141
  70 Lietuviškai Problema Sprendimas Kavos tirščiai atsiduria ąsotyje. Įsitikinkite, kad: – vanduo neteka pro filtro laikiklio viršų, nes jame įdėta per daug maltos kavos. – vanduo neteka pro filtro laikiklio viršų, nes ąsotis netinkamai padėtas po filtro laikikliu. – anga filtro laikiklio apačioje
 • Страница 71 из 141
  Lietuviškai 71 Problema Sprendimas – naudokite plonų sienelių puodelius, nes jie sugeria mažiau šilumos nei storų sienelių puodeliai. - nenaudokite ką tik iš šaldytuvo išimto šalto pieno. Ąsotyje mažiau kavos nei tikėjotės. 4222.001.9933.4.indd 71 Įsitikinkite, kad tinkamai pastatėte ąsotį ant
 • Страница 72 из 141
  72 Latviešu Ievads Apsveicam ar pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnībā gūtu labumu no Philips piedāvātā atbalsta, reģistrējiet savu izstrādājumu www.philips.com/ welcome. Vispārējs apraksts (Zīm. 1) A B C D E F G H Vads ar kontaktdakšu Ieslēgt/izslēgt slēdzis Kafijas automāts Kafijas
 • Страница 73 из 141
  Latviešu 73 -- Glabājiet elektrības vadu bērniem nepieejamā vietā. Neļaujiet ierīces elektrības vadam nokarāties pāri galda vai darbvirsmas malai, kur novietota ierīce. Ievērībai -- Nenovietojiet ierīci uz karstas virsmas un neļaujiet elektrības vadam saskarties ar karstām virsmām. -- Pirms ierīces
 • Страница 74 из 141
  74 Latviešu Nelieciet filtra turētājā filtru un kafiju. 3 Lai ieslēgtu ierīci, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi.  (Zīm. 5) ,, Barošanas gaismiņa ieslēdzas (tikai HD7448 modelim). Ļaujiet ierīcei darboties, līdz ūdens tvertne ir tukša. 4  Kad viss ūdens ir satecējis krūzē, izslēdziet
 • Страница 75 из 141
  Latviešu 75 -- Lielajām tasītēm: ņemiet vienu pilnu mērkaroti bez kaudzes maltās kafijas uz katru tasīti. 9 Aizveriet vāku. 10 Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai ieslēgtu ierīci (Zīm. 5). ,, Barošanas gaismiņa ieslēdzas (tikai HD7448 modelim). 11 Kad viss ūdens ir izgājis caur filtru,
 • Страница 76 из 141
  76 Latviešu 1 Piepildiet ūdens tvertni ar etiķi (4% etiķskābi). Nelieciet filtra turētājā filtru un neberiet tur maltu kafiju. Varat arī lietot piemērotu kaļķakmens attīrīšanas šķidrumu. Tādā gadījumā rīkojieties saskaņā ar norādījumiem, kas nodrukāti uz attīrīšanas līdzekļa trauka. Nelietojiet
 • Страница 77 из 141
  Latviešu 77 Kļūmju novēršana Ja kafijas automāta darbībā rodas kļūmes, kuras jūs nevarat novērst, izmantojot turpmāk sniegto informāciju, lūdzu, sazinieties ar tuvāko Philips apkopes centru vai Philips klientu apkalpošanas centru savā valstī. Problēma Atrisinājums Ierīce nedarbojas.
 • Страница 78 из 141
  78 Latviešu Problēma Atrisinājums - katlakmens nav nosprostojis ierīci. Nepieciešamības gadījumā, attīriet ierīci no kaļķakmens (skatīt nodaļu ‘Katlakmens attīrīšana’). Krūzē nonāk kafijas biezumi. Pārliecinieties, ka: - nav pārplūdis filtra turētājs, tāpēc ka filtrā iebērts pārāk daudz kafijas. -
 • Страница 79 из 141
  Latviešu 79 Problēma Atrisinājums Lai kafijai būtu pareizā temperatūra, mēs iesakām gatavot vairāk nekā trīs tasītes kafijas. Padomi - lietojiet plānas tasītes, tāpēc ka tās absorbē mazāk siltuma no kafijas nekā biezas tasītes. - nelietojiet aukstu pienu tieši no ledusskapja. Krūzē ir mazāk kafijas
 • Страница 80 из 141
  80 Polski Wprowadzenie Gratulujemy zakupu i witamy wśród użytkowników produktów Philips! Aby w pełni skorzystać z oferowanej przez firmę Philips pomocy, zarejestruj swój produkt na stronie www.philips.com/welcome. Opis ogólny (rys. 1) A B C D E F G H Przewód sieciowy z wtyczką Wyłącznik Ekspres do
 • Страница 81 из 141
  Polski 81 lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z tego urządzenia przez opiekuna. -- Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem. -- Ułóż przewód sieciowy w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie pozwól, aby przewód sieciowy zwisał z krawędzi stołu czy blatu, na którym ustawione jest
 • Страница 82 из 141
  82 Polski Upewnij się, że przewód nie dotyka rozgrzanych powierzchni. Płukanie urządzenia 1 Otwórz pokrywkę (rys. 3). 2 Nalej zimnej, świeżej wody do zbiornika na wodę i umieść dzbanek we właściwym miejscu (rys. 4). Nie wkładaj filtra i zmielonej kawy do uchwytu filtra. 3 Naciśnij wyłącznik, aby
 • Страница 83 из 141
  Polski 83 6 Weź filtr papierowy (typ 1x4 lub nr 4) i zagnij zaklejone brzegi, aby uniknąć jego rozdarcia lub złożenia. W niektórych krajach ten ekspres do kawy jest wyposażony w stały filtr. W takim przypadku nie należy używać filtrów papierowych. 7 Włóż filtr do uchwytu filtra. 8 Wsyp do filtra
 • Страница 84 из 141
  84 Polski 4 Po umyciu przepłucz dzbanek świeżą, gorącą wodą. Usuwanie kamienia Regularne usuwanie kamienia przedłuża okres eksploatacji urządzenia i przez długi czas zapewnia optymalne rezultaty parzenia. W przypadku normalnego używania ekspresu (dwa pełne dzbanki kawy dziennie) kamień należy
 • Страница 85 из 141
  Polski 85 Ochrona środowiska -- Zużytego urządzenia nie należy wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego — należy oddać je do punktu zbiórki surowców wtórnych w celu utylizacji. Stosowanie się do tego zalecenia pomaga w ochronie środowiska (rys. 10). Gwarancja i serwis W razie
 • Страница 86 из 141
  86 Polski Problem Rozwiązanie - zbiornik na wodę nie został napełniony powyżej poziomu „MAX”. We wszystkich innych przypadkach skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta firmy Philips. Urządzenie zbyt długo parzy kawę. Usuń kamień z urządzenia (patrz rozdział „Usuwanie kamienia”). Urządzenie bardzo
 • Страница 87 из 141
  Polski 87 Problem Rozwiązanie - filtr papierowy nie zapadł się. - użyto filtra papierowego o odpowiednim rozmiarze. Kawa ma niedobry smak. Nie zostawiaj zbyt długo dzbanka z kawą na płytce grzejnej, szczególnie jeśli znajduje się w nim mała ilość kawy. Kawa nie jest wystarczająco gorąca. Sprawdź,
 • Страница 88 из 141
  88 Română Introducere Felicitări pentru achiziţie şi bun venit la Philips! Pentru a beneficia pe deplin de asistenţa oferită de Philips, înregistraţi-vă produsul la www. philips.com/welcome. Descriere generală (fig. 1) A B C D E F G H Cablu cu ştecher Comutator Pornit/Oprit (On/Off) Cafetieră
 • Страница 89 из 141
  Română 89 -- Copiii trebuie supravegheaţi pentru a nu se juca cu aparatul. -- Nu lăsaţi cablul de alimentare la îndemâna copiilor. Nu lăsaţi cablul de alimentare să atârne peste marginea mesei sau a blatului pe care este aşezat aparatul. Precauţie -- Nu aşezaţi aparatul pe o suprafaţă fierbinte şi
 • Страница 90 из 141
  90 Română 2 Umpleţi rezervorul cu apă rece proaspătă şi aşezaţi vasul la loc (fig. 4). Nu puneţi filtru şi cafea măcinată în suport. 3 Apăsaţi comutatorul Pornit/Oprit pentru a porni aparatul.  (fig. 5) ,, Ledul de alimentare se aprinde (numai HD7448). Lăsaţi aparatul să funcţioneze până când
 • Страница 91 из 141
  Română 91 -- Pentru ceşti mari: o linguriţă cu vârf de cafea măcinată pentru fiecare ceaşcă. -- Pentru ceşti mici: o linguriţă rasă de cafea măcinată pentru fiecare ceaşcă. 9 Închideţi capacul. 10 Apăsaţi butonul Pornit/Oprit pentru a porni aparatul (fig. 5). ,, Ledul de alimentare se aprinde
 • Страница 92 из 141
  92 Română Apelaţi la furnizorul dvs. de apă pentru a obţine informaţii despre duritatea apei în zona dvs. 1 Umpleţi rezervorul de apă cu oţet alb (4% acid acetic). Nu puneţi filtru şi cafea măcinată în suportul pentru filtru. Puteţi utiliza şi un detartrant lichid. În acest caz, urmaţi
 • Страница 93 из 141
  Română 93 Garanţie şi service Pentru informaţii suplimentare sau în cazul altor probleme, vă rugăm să vizitaţi site-ul Philips la www.philips.com sau să contactaţi Departamentul Clienţi din ţara dvs. (găsiţi numărul de telefon în garanţia internaţională). Dacă în ţara dvs. nu există un astfel de
 • Страница 94 из 141
  94 Română Problemă Soluţie Aparatul produce mult Asiguraţi-vă că: zgomot şi abur în timpul procesului de fierbere. - rezervorul de apă este umplut cu apă RECE. - aparatul nu este blocat de calcar. Dacă este necesar, detartraţi aparatul (consultaţi capitolul ‘Îndepărtarea calcarului’). În vas
 • Страница 95 из 141
  Română 95 Problemă Soluţie Cafeaua nu este suficient de fierbinte. Asiguraţi-vă că: - aţi aşezat corect vasul pe plită. - plita şi vasul sunt curate (vezi capitolul ‘Curăţarea’). Vă recomandăm să fierbeţi mai mult de trei ceşti de cafea pentru a vă asigura că s-a stabilit temperatura corectă a
 • Страница 96 из 141
  96 Русский Введение Поздравляем с покупкой продукции Philips! Для получения полной поддержки, оказываемой компанией Philips, зарегистрируйте изделие на веб-сайте www.philips.com/welcome. Общее описание (Рис. 1) A B C D E F G H Cетевой шнур с вилкой Переключатель питания Кофеварка Крышка кофеварки
 • Страница 97 из 141
  Русский 97 способностями, а также лицами с недостаточным опытом и знаниями, кроме как под контролем и руководством по вопросам использования прибора со стороны лиц, ответственных за их безопасность. -- Не позволяйте детям играть с прибором. -- Храните сетевой шнур в месте, недоступном для детей. Не
 • Страница 98 из 141
  98 Русский Не допускайте контакта сетевого шнура с горячими частями прибора. Промывка прибора 1 Откройте крышку (Рис. 3). 2 Залейте воду в специальную емкость и установите кувшин (Рис. 4). Не помещайте фильтр с молотым кофе в держатель фильтра. 3 Включите прибор, нажав кнопку включения/ выключения.
 • Страница 99 из 141
  Русский 99 Примечание. Если кувшин установлен неправильно на нагреваемую пластину, противокапельная система воспрепятствует протеканию кофе в кувшин. Это может привести к переполнению фильтра. 5 Откройте держатель фильтра (Рис. 7). 6 Загните герметизированную кромку бумажного фильтра (тип 1х4 или №
 • Страница 100 из 141
  100 Русский 1 Протрите наружную поверхность кофеварки влажной тканью. 2 Снимите держатель фильтра. 3 Вымойте кувшин и съемный держатель фильтра горячей водой с добавлением жидкого моющего средства или в посудомоечной машине (Рис. 9). 4 Затем сполосните чистой горячей водой. Очистка от накипи
 • Страница 101 из 141
  Русский 101 Аксессуары -- Новый кувшин можно заказать в торговой организации Philips или в сервисном центре Philips. Номер по каталогу HD7983/70 (белый) или HD7983/20 (черный). -- Постоянный фильтр можно заказать в торговой организации Philips или в сервисном центре Philips. Справочный номер
 • Страница 102 из 141
  102 Русский Поиск и устранение неисправностей Если возникли проблемы с прибором, и их не удается решить самостоятельно, используя приведенную здесь информацию, обратитесь в ближайший сервисный центр компании Philips или в центр поддержки потребителей Philips вашей страны. Проблема Способы решения
 • Страница 103 из 141
  Русский 103 Проблема Способы решения - прибор не засорен накипью. При необходимости очистите прибор от накипи (см. раздел “Очистка от накипи”). На дне кувшина появилась кофейная гуща. Убедитесь, что: - держатель фильтра не переполнен из-за слишком большого объема молотого кофе в фильтре; -
 • Страница 104 из 141
  104 Русский Проблема Способы решения Кофе недостаточно горячий. Убедитесь, что: - кувшин правильно установлен на нагреваемой пластине; - нагреваемая пластина и кувшин чистые (см. раздел “Очистка). Для уверенности в получении кофе нужной температуры рекомендуется готовить более трех чашек кофе.
 • Страница 105 из 141
  Slovensky 105 Úvod Gratulujeme Vám ku kúpe a vitajte medzi zákazníkmi spoločnosti Philips! Ak chcete využiť všetky výhody zákazníckej podpory spoločnosti Philips, zaregistrujte svoj výrobok na adrese www.philips.com/welcome. Opis zariadenia (Obr. 1) A B C D E F G H Kábel so sieťovou zástrčkou
 • Страница 106 из 141
  106 Slovensky -- Sieťový kábel musí byť mimo dosahu detí. Nenechajte ho prevísať cez okraj stola alebo kuchynskej linky, na ktorej je zariadenie položené. Výstraha -- Zariadenie nesmiete položiť na horúci povrch a ani sieťový kábel sa nesmie dostať do kontaktu s horúcimi povrchmi. -- Pred čistením
 • Страница 107 из 141
  Slovensky 107 2 Naplňte zásobník na vodu studenou čerstvou vodou a vložte kanvicu na svoje miesto (Obr. 4). Do nosiča filtra nevkladajte filter ani pomletú kávu. 3 Vypínačom zapnite zariadenie.  (Obr. 5) ,, Rozsvieti sa kontrolné svetlo napájania (Len model HD7448). Zariadenie nechajte zapnuté, kým
 • Страница 108 из 141
  108 Slovensky -- Veľká šálka: na každú pripravovanú šálku nasypte kopcom naplnenú odmerku zomletej kávy. -- Malá šálka: použite jednu odmerku zomletej kávy na každú šálku. 9 Zatvorte veko. 10 Stlačením vypínača zapnite zariadenie (Obr. 5). ,, Rozsvieti sa kontrolné svetlo napájania (Len model
 • Страница 109 из 141
  Slovensky 109 O tvrdosti vody dodávanej do Vašej domácnosti sa informujte v miestnej vodárni. 1 Zásobník na vodu naplňte bielym octom (4% kyselina octová). Do nosiča nevkladajte filter ani nesypte kávu. Môžete použiť aj prostriedok na odstraňovanie vodného kameňa. V tom prípade postupujte podľa
 • Страница 110 из 141
  110 Slovensky Záruka a servis Ak potrebujete servis, informácie alebo máte problém, navštívte webovú stránku spoločnosti Philips, www.philips.com, alebo sa obráťte na Stredisko starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips vo Vašej krajine (telefónne číslo strediska nájdete v priloženom
 • Страница 111 из 141
  Slovensky 111 Problém Riešenie Zariadenie je počas varenia veľmi hlučné a vytvára veľa pary. Skontrolujte, či: - je zásobník na vodu naplnený STUDENOU vodou. - zariadenie nie je zablokované vodným kameňom. V prípade potreby zo zariadenia odstráňte vodný kameň (pozrite si kapitolu „Odstraňovanie
 • Страница 112 из 141
  112 Slovensky Problém Riešenie Káva nie je dostatočne teplá. Skontrolujte, či: - ste kanvicu postavili na ohrevnú platňu správne. - je ohrevná platňa a kanvica čistá (pozrite si kapitolu “Čistenie”). Odporúčame vám uvariť viac ako tri šálky kávy, aby sa zaistilo, že káva bude mať správnu teplotu.
 • Страница 113 из 141
  Slovenščina 113 Uvod Čestitamo vam za nakup in dobrodošli pri Philipsu! Če želite popolnoma izkoristiti podporo, ki jo nudi Philips, registrirajte izdelek na www.philips. com/welcome. Splošni opis (Sl. 1) A B C D E F G H Kabel z omrežnim vtikačem Stikalo za vklop/izklop Aparat za kavo Pokrov
 • Страница 114 из 141
  114 Slovenščina -- Omrežni kabel naj bo izven dosega otrok. Ne sme viseti preko roba mize ali pulta, na katerega je postavljen aparat. Pozor -- Aparata ne postavljajte na vročo površino in pazite, da omrežni kabel ne pride v stik z vročimi površinami. -- Aparat pred čiščenjem in v primeru težav med
 • Страница 115 из 141
  Slovenščina 115 3 Za vklop aparata pritisnite stikalo za vklop/izklop.  (Sl. 5) ,, Indikator vklopa zasveti (samo HD7448). Aparat naj deluje, dokler se zbiralnik za vodo popolnoma ne izprazni. 4 Ko je vsa voda v vrču, aparat izklopite. 5 Pred začetkom priprave kave naj se aparat hladi vsaj tri
 • Страница 116 из 141
  116 Slovenščina 10 Za vklop aparata pritisnite gumb za vklop/izklop (Sl. 5). ,, Indikator vklopa zasveti (samo HD7448). 11 Ko steče vsa voda skozi filter, lahko vzamete vrč iz aparata. 12 Po uporabi aparat izklopite. 13 Pred ponovno pripravo kave naj se aparat hladi vsaj tri minute. 14 Odstranite
 • Страница 117 из 141
  Slovenščina 117 2 Aparat naj izvede dva cikla priprave kave. Oglejte si poglavje “Uporaba aparata”. Pred ponovno pripravo naj se aparat ohladi. 3 Aparat naj izvede še dva dodatna cikla priprave kave s čisto, hladno vodo, da odstrani vse ostanke kisa ali sredstva za odstranjevanje vodnega kamna. 4
 • Страница 118 из 141
  118 Slovenščina Odpravljanje težav Če imate z aparatom težave in jih s pomočjo spodaj navedenih nasvetov ne morete odpraviti, se obrnite na najbližji Philipsov servisni center ali Philipsov center za pomoč uporabnikom v svoji državi. Težava Rešitev Aparat ne deluje. Poskrbite, da: - je aparat
 • Страница 119 из 141
  Slovenščina 119 Težava Rešitev V vrču je kavna usedlina. Poskrbite, da: - ni prišlo do zalitja nosilca filtra, ker je v filtru preveč mlete kave. - ni prišlo do zalitja nosilca filtra, ker vrč ni pravilno postavljen pod nosilec filtra. - odprtina na dnu nosilca filtra ni zamašena. - da uporabljate
 • Страница 120 из 141
  120 Slovenščina Težava Rešitev - uporabite tanjše skodelice, saj vsrkajo manj toplote iz kave kot debelejše. - ne uporabljajte hladnega mleka naravnost iz hladilnika. V vrču je manj kave, kot ste pričakovali. 4222.001.9933.4.indd 120 Vrč mora biti pravilno postavljen na grelno ploščo. V nasprotnem
 • Страница 121 из 141
  Srpski 121 Uvod Čestitamo vam na kupovini i dobrodošli u Philips! Da biste imali sve pogodnosti podrške koju pruža Philips, registrujte svoj proizvod na www. philips.com/welcome. Opšti opis (Sl. 1) A B C D E F G H Kabl sa utikačem Prekidač za uključivanje/isključivanje Aparat za kafu Poklopac
 • Страница 122 из 141
  122 Srpski -- Kabl za napajanje držite van domašaja dece. Nemojte dozvoliti da kabl visi preko ivice stola ili radne površine na kojoj aparat stoji. Oprez -- Aparat ne stavljajte na vrelu površinu i pazite da kabl za napajanje ne dođe u kontakt sa vrelim površinama. -- Aparat isključite iz
 • Страница 123 из 141
  Srpski 123 3 Pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje da biste uključili aparat.  (Sl. 5) ,, Pali se indikator napajanja (samo HD7448). Ostavite aparat da radi dok se rezervoar za vodu ne isprazni. 4 Isključite aparat kada sva voda istekne u bokal. 5 Pustite da se aparat hladi bar 3 minuta
 • Страница 124 из 141
  124 Srpski -- Za male šoljice: sipajte po jednu ravnu mernu kašiku mlevene kafe za svaku šoljicu. 9 Zatvorite poklopac. 10 Pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje da biste uključili aparat (Sl. 5). ,, Pali se indikator napajanja (samo HD7448). 11 Kada je sva voda prošla kroz filter, možete
 • Страница 125 из 141
  Srpski 125 Za informacije o tvrdoći vode u svojoj regiji obratite se lokalnom preduzeću za snabdevanje vodom. 1 Rezervoar za vodu napunite belim sirćetom (4% sirćetne kiseline). U ležište filtera ne stavljajte filter ni mlevenu kafu. Možete da koristite i odgovarajuće sredstvo za uklanjanje
 • Страница 126 из 141
  126 Srpski Garancija i servis Ukoliko su vam potrebne informacije ili imate problem, pogledajte Web lokaciju kompanije Philips na adresi www.philips.com ili se obratite u centar za korisničku podršku kompanije Philips u svojoj zemlji (broj telefona pronađite u međunarodnom garantnom listu). Ako u
 • Страница 127 из 141
  Srpski 127 Problem Rešenje Aparat tokom kuvanja proizvodi mnogo pare i buke. Proverite: - da li je posuda za vodu napunjena HLADNOM vodom. - da aparat nije blokiran kamencem. Ako je potrebno, uklonite kamenac iz aparata (pogledajte poglavlje “Čišćenje kamenca”). Mlevena kafa ulazi u bokal.
 • Страница 128 из 141
  128 Srpski Problem Rešenje - da li su grejna ploča i bokal čisti (pogledajte poglavlje ‘Čišćenje’). Savetujemo vam da kuvate više od tri šoljice kafe da bi kafa bila odgovarajuće temperature. Saveti: - koristite tanje šoljice jer one apsorbuju manje topline kafe od debljih šoljica; - nemojte
 • Страница 129 из 141
  Українська 129 Вступ Вітаємо Вас із покупкою та ласкаво просимо до клубу Philips! Щоб уповні скористатися підтримкою, яку пропонує Philips, зареєструйте свій виріб на веб-сайті www.philips.com/welcome. Загальний опис (Мал. 1) A B C D E F G H Шнур зі штепселем Перемикач Увімк./Вимк. Кавоварка Кришка
 • Страница 130 из 141
  130 Українська крім випадків користування під наглядом чи за вказівками особи, яка відповідає за безпеку їх життя. -- Дорослі повинні стежити, щоб діти не бавилися пристроєм. -- Зберігайте шнур живлення подалі від дітей. Шнур живлення не повинен звисати над краєм столу чи робочої поверхні, на якій
 • Страница 131 из 141
  Українська 131 Промивання пристрою 1 Відкрийте кришку (Мал. 3). 2 Заповніть ємність свіжою холодною водою і поставте глек на місце (Мал. 4). Не кладіть фільтр та мелену каву у тримач фільтра. 3 Щоб увімкнути пристрій, натисніть перемикач живлення.  (Мал. 5) ,, Засвічується індикатор увімкнення
 • Страница 132 из 141
  132 Українська У деяких країнах ця кавоварка постачається з постійним фільтром. У такому випадку використовувати паперові фільтри не потрібно. 7 Встановіть фільтр у тримач фільтра. 8 Насипте у фільтр попередньо змелену каву (змелену “для фільтра”) (Мал. 8). -- Для великих філіжанок: кладіть повну
 • Страница 133 из 141
  Українська 133 4 Після чищення сполосніть глек свіжою гарячою водою. Видалення накипу Регулярне видалення накипу подовжує термін служби пристрою і гарантує оптимальне приготування кави надовго. У разі звичайного використання (два повні глеки кави щодня) видаляти накип необхідно: - 2-3 рази в рік
 • Страница 134 из 141
  134 Українська Навколишнє середовище -- Не викидайте пристрій разом із звичайними побутовими відходами, а здавайте його в офіційний пункт прийому для повторної переробки. Таким чином, Ви допомагаєте захистити довкілля (Мал. 10). Гарантія та обслуговування Якщо Вам необхідна інформація або
 • Страница 135 из 141
  Українська 135 Проблема Вирішення - ємність для води не заповнена вище позначки MAX. У всіх інших випадках звертайтеся до Центру обслуговування клієнтів Philips. Пристрій довго готує каву. Видаліть з пристрою накип (див. розділ “Видалення накипу”). Під час приготування кави пристрій дуже шумить і
 • Страница 136 из 141
  136 Українська Проблема Вирішення Кава надто слабка. Перевірте, чи: - використовується правильне співвідношення кави й води. - не пошкодився паперовий фільтр. - використовується паперовий фільтр відповідного розміру. Кава несмачна. Не залишайте глек з кавою на плиті на довгий час, особливо якщо там
 • Страница 137 из 141
  137 4222.001.9933.4.indd 137 19-10-09 09:49
 • Страница 138 из 141
  138 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4222.001.9933.4.indd 138 19-10-09 09:49
 • Страница 139 из 141
  139 4222.001.9933.4.indd 139 19-10-09 09:49
 • Страница 140 из 141
  www.philips.com 4222.001.9933.4.indd 140 u 4222.001.9933.4 19-10-09 09:49
 • Страница 141 из 141