Инструкция для ROWENTA TN 5041

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

1

2

Pred použitím spotrebiča čítajte pozorne pokyny, aby ste predišli akémukoľvek
nebezpečenstvu z dôvodu nesprávneho používania.
Tento strihací strojček profesionálnej kvality sa môže bezpečne používať pri
sprchovaní.

1. popiS STriHACieHo STroJČeKA A JeHo prÍSluŠeNSTVA:

A.­Tlačidlo­na­zapnutie/vypnutie­strojčeka
B.­8­hrebeňov­3­-­6­-­9­-­12­-­16­-­19­-­22­-­25­mm
C.­Zostava­orezávacích­čepelí­
D.­Kontrolné­svetlo­uvedenia­prístroja­pod­napätie
E.­Adaptér
F.­Nádobka­na­olej
G.­Čistiaca­kefka
H.­Čepeľ­na­zastrihávanie
I.­Hrebeň­na­zastrihávanie­1,5­-­2­-­2,5­mm
J.­Nožnice
K.­Hrebeň

DÔleŽiTÉ upoZorNeNiA:

Prístroj­pred­každým­použitím­nabite.­Tento­prístroj­nie­je­možné­napájať­zo­siete.
Aby­ste­predišli­poškodeniu­akumulátorov:
•­Nikdy­ich­nenabíjajte­dlhšie­ako­20­hod.
•­Pred­prvým­uvedením­do­prevádzky­prístroj­nabíjajte­pomocou­adaptéra­pri-

bližne­14­hodín.

2. beZpeČNoSTNÉ poKYNY

• Aby­bola­zabezpečená­Vaša­bezpečnosť,­tento­prístroj­zodpovedá­platným­normám

a­predpisom­(smerniciam­o­nízkom­napätí,­o­elektromagnetickej­kompatibilite,­o­ži-
votnom­prostredí…)

• Skontrolujte,­či­napätie­Vašej­elektrickej­inštalácie­zodpovedá­napätiu­Vášho­prí-

stroja.­Akékoľvek­nesprávne­zapojenie­môže­spôsobiť­nenávratné­škody,­na­ktoré­sa
záruka­nevzťahuje.­

• Inštalácia­prístroja­a jeho­používanie­musia­byť­v súlade­s normami­platnými­vo­Vašom

štáte.

• Tento­prístroj­nesmú­používať­osoby­(vrátane­detí),­ktoré­majú­zníženú­fyzickú,

senzorickú­alebo­mentálnu­schopnosť,­alebo­osoby,­ktoré­nemajú­na­to­skúse-
nosti­alebo­vedomosti,­okrem­prípadov,­keď­im­pri­tom­pomáha­osoba­zodpo-
vedná­za­ich­bezpečnosť,­dozor­alebo­osoba,­ktorá­ich­vopred­poučí­o používaní
tohto­prístroja.­Je­vhodné­dohliadať­na­deti,­aby­ste­si­boli­istí,­že­sa­s týmto­prí-
strojom­nehrajú.

• Prístroj­je­potrebné­odpojiť­z­elektrickej­siete:­pred­čistením­a­údržbou,­v­prípade,

že­dôjde­k­prevádzkovým­poruchám­a­keď­ste­ho­prestali­používať.

• Prístroj­nepoužívajte­a obráťte­sa­na­autorizované­servisné­stredisko,­ak :­prístroj

spadol,­ak­normálne­nefunguje.

•­Pri­odpájaní­z­elektrickej­siete­neťahajte­za­napájací­kábel,­ale­za­zástrčku.
•­Nepoužívajte­elektrickú­predlžovaciu­šnúru.
•­Nečistite­ho­drsnými­ani­koróznymi­prostriedkami.
•­Nepoužívajte­ho­v­prípade,­že­teplota­v­interiéri­klesla­pod­0­°C­alebo­vystúpila­nad

35­°C.

•­Čepele­namažte­na­vyznačených­miestach:­na­každé­miesto­stačí­jedna­kvapka.
•­Strihací­strojček­zapnite­na­niekoľko­sekúnd.
•­Nadbytočné­množstvo­oleja­zotrite­handričkou.

7. V prÍpADe VýSKYTu problÉMu
„Váš strojček na strihanie zle strihá“

1.­Pomaly­postupujte­strojčekom­na­strihanie­vo­vlasoch.
2.­Čepele­pokvapkajte­kvapkou­oleja­(typu­určeného­pre­šijacie­stroje).

„Váš strojček na strihanie nefunguje“

1.­Nabili­ste­svoj­strojček­na­strihanie­dostatočne?­Je­potrebné­nabíjať­ho­8­hodín.
2.­Váš­strojček­na­strihanie­nefunguje,­keď­je­zapojený­do­elektrickej­siete,­iba­keď
je­napájaný­z­batérií.

„Máte problém z umiestnením hrebeňov“

1.­Nasaďte­hrebeň­podľa­obrázku­1.­
2.­Čepeľ­umiestnite­oproti­dorazu­hrebeňa,­potom­tlačte­na­hrebeň,­kým­nezaču-
jete­kliknutie.

8. priSpeJMe K oCHrANe ŽiVoTNÉHo proSTreDiA!

Tento­prístroj­obsahuje­veľa­zhodnotiteľných­alebo­recyklovateľných
materiálov.
Odovzdajte­ho­na­zberné­miesto,­alebo­ak­takéto­miesto­chýba,­tak
autorizovanému­servisnému­stredisku,­ktoré­zabezpečí­jeho­likvidáciu.

Ak­chcete­vybrať­akumulátory,­odstráňte­skrutky,­rozpojte­puzdro,­akumulátory
vyberte­a­vodiče­odpojte.

upoZorNeNie:

Časti,­ktoré­sa­držia­v­ruke,­sa­musia­pred­čiste-

ním­prístroja­pod­vodou­odpojiť.­Výrobok­sa­môže­používať­pri
sprchovaní.­

ZÁruKA: 

Tento­prístroj­je­určený­na­bežné­domáce­použitie.­Nemôže­sa­používať­na

profesionálne­účely.­V prípade,­že­sa­prístroj­nesprávne­používa,­záruka­stráca­platnosť

.

3. uVeDeNie Do preVÁDZKY:

Používanie­v­autonómnom­režime:
Prístroj­sa­napája­akumulátormi.
Odporúčaná­doba­nabíjania­je­8­hodín.­Keď­je­kontrolné­svetlo­stavu­nabitia­aku-
mulátorov­červené,­prístroj­sa­nabíja.
Po­ odpojení­ transformátora­ prístroj­ vydrží­ autonómne­ fungovať­ približne­ 40
minút.

4. VoDiACe NÁSTAVCe:

Tento­strihací­strojček­je­vybavený­vodiacimi­nástavcami­v­závislosti­od­požado-
vanej­výšky­strihu:
-­vlasy/krátke­chlpy:­hrebeň­3­-­12­mm
-­vlasy/dlhé­chlpy:­hrebeň­16­-­25­mm
Hrebeň­na­zastrihávanie­1,5­-­2­-­2,5­mm

Nasaďte­hrebeň­podľa­obrázku­1.­Hrebeň­držte­v­dlani.

5. ÚDrŽbA A ČiSTeNie

•­Strihač­vlasov­vyžaduje­len­veľmi­malú­údržbu.­Môžete­ho­čistiť­jemne­navlhče-

nou­handrou.

Čistenie strihacej hlavy

•­Vypínač­štart/stop­dajte­do­polohy­(0).
•­Odoberte­vodiaci­hrebeň.
•­Vlasy­odstráňte­pomocou­kefky.

umývanie strihacej hlavy

•­Vypínač­štart/stop­dajte­do­polohy­(0).
•­Odoberte­vodiaci­hrebeň.
•­Uvoľnite­strihaciu­hlavu­jemným­vyklopením­dozadu.
•­Následne­môžete­vložiť­strihaciu­hlavu­na­5­až­10­sekúnd­pod­tenký­prúd­vody.
•­Pred­ďalším­použitím­strihacou­hlavou­dostatočne­potraste­a­následne­na­vzduchu

usušte.

• pozor,

pri­vracaní­strihacej­hlavy­na­spotrebič­ju­správne­nasaďte.

6. MAZANie

Aby­si­strihací­strojček­zachoval­svoju­účinnosť,­je­pred­každým­použitím­nevyh-
nutné­strihacie­čepele­naolejovať­dodaným­mazivom,­alebo­ak­dané­mazivo­ne-
bolo­dodané,­tak­olejom­na­mazanie­šijacích­strojov.
•­Pred­mazaním­prístroj­odpojte­z­elektrickej­siete­a­pomocou­kefky­odstráňte

vlasy­zaseknuté­v­strihacích­čepeliach­strihacieho­strojčeka.

This professional quality hair trimmer can be used in the shower
in complete safety. Read the instructions before using the 
clippers so as to avoid any danger due to incorrect use.

1. DESCRIPTION OF THE CLIPPER AND ITS ACCESSORIES:

A. On/off switch
B. 8 Guides 3 - 6 - 9 - 12 - 16 - 19 - 22 - 25 mm
C. Trimming blades set
D. Power on light
E. Adapter
F. Lubricating oil
G. Cleaning brush
H. Precision blade
I. Precision comb 1.5 - 2 - 2.5 mm
J. Scissors
K. Comb

IMPORTANT ADVICE:

Before use, be sure to recharge your appliance. This appliance does
not work on the mains.
To avoid deterioration to the batteries:
• Never exceed 20 hours of charging.
• Before using for the first time, charge the appliance using the adap-
ter for 14 hours.

2. SAFETY INSTRUCTIONS

• For your safety, this appliance complies with the applicable stan-

dards and regulations (LowVoltageDirective, Electromagnetic Com-
patibility, Environmental…).

• Check that the voltage of your electricity supply matches the voltage

of your appliance. Any error when connecting the appliance can
cause irreparable harm, not covered by the 
guarantee.

• The installation of the appliance and its use must however comply

with the standards in force in your country.

• This appliance is not intended for use by persons (including children)

with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of ex-
perience and knowledge, unless they have been given supervision or
instruction concerning use of the appliance by a person responsible
for their safety. Children should be supervised to ensure that they do
not play with the appliance.

• The appliance must be unplugged, before cleaning andmaintenance

procedures, if it is not working correctly, as soon as you have fini-
shed using it.

• Stop using your appliance and contact an Authorised Service Centre if:
- your appliance has fallen.
- it does not work correctly.
• Do not unplug by pulling on the cord, rather pull out by the plug.

• Warning,

the cutting head must be clipped correctly onto the ap-

pliance when it is fitted.

6. LUBRICATION

To ensure your clipper efficiency and durability, it is essential that the
cutting blades be lubricated before each use with the lubricant sup-
plied or, failing this, with sewing machine oil.
• Before lubrication, unplug the appliance and remove any hairs that

are stuck between the cutting blades of the clippers using the small
brush.

• Lubricate the blades where indicated: one drop per location is enough.
• Operate the clipper for a few seconds.
• Clean the excess oil with a rag.

7. IN THE EVENT OF A PROBLEM

“Your clippers do not cut well”

1. Move the clippers slowly through the hair.
2. Add a drop of oil (for sewing machines) on the blades.

"Your clippers are not working"

1. Are your clippers fully charged? You need to charge them for eight
hours.
2. Your clippers do not work when connected to the mains; they only
work with the batteries.

"You are finding it difficult to position your combs"

1. The comb is clipped into place as shown in figure 1.
2. Place the blade against the comb handle then press on the comb
until you hear a click.

8. ENVIRONMENT PROTECTION FIRST !

Your appliance contains valuable materials which can be
recovered or recycled.
Leave it at a local civic waste collection point.

The battery must be removed from the appliance before it is
scrapped. To remove the batteries, undo the screws, remove the
casing, take out the batteries and cut the wires. The appliance must
be disconnected from the supply mains when removing the battery.
The battery must be disposed of safely.

1

2

CLIC!

0

CLIC!

0

EN

SK

Pažljivo pročitajte instrukcije prije upotrebe aparata da biste izbjegli svaku
eventualnu opasnost od neispravne upotrebe.
Ovaj aparat za šišanje  profesionalne kvalitete može se koristiti ispod tuša 
potpuno sigurno.

1. opiS ApArATA ZA ŠiŠANJe  i NJegoVog priborA :

A.­Tipka­­uključi/­isključi
B.­8­češljeva­3­-­6­-­9­-­12­-­16­-­19­-­22­-­25­mm
C.­Set­oštrica­za­šišanje­
D.­Signalna­­lampica
E.­Adapter
F.­Kantica­s­uljem
G.­Četkica­za­čišćenje
H.­Precizni­podrezivač
I.­Precizni­češalj­1,5­-­2­-­2,5­mm
J.

Makaze

K.

Češljić

VAŽNi SAVJeTi :

Prije­bilo­kakve­upotrebe,­dobro­napunite­svoj­aparat.­ Ovaj­aparat­ne­radi­na
mrežni­priključak.
Da­biste­izbjegli­starenje­akumulatorskih­baterija:
•­Nikad­nemojte­premašiti­20­sati­punjenja.
•­Prije­prve­upotrebe,­punite­aparat­pomoću­­adaptera­14­sati.

2. SigurNoSNi SAVJeTi

• U­cilju­vaše­sigurnosti,­ovaj­aparat­je­u­skladu­s­važećim­normama­i­propisima­(Direk-

tiva­o­najnižem­naponu,­elektromagnetnoj­kompatibilnosti,­okolišu…).

• Provjerite­da­li­napon­vaše­električne­instalacije­odgovara­naponu­vašeg­aparata.

Svaka­greška­prilikom­priključivanja,­može­izazvati­nepovratna­oštećenja­koja­nisu
obuhvaćena­garancijom.­

• Instalacija­aparata­i­njegova­upotreba­moraju­u­svakom­slučaju­biti­u­skladu­s­pro-

pisima­koji­su­na­snazi­u­vašoj­zemlji.

• Ovaj­aparat­nije­predviđen­za­upotrebu­od­strane­osoba­(uključujući­djecu)­čije

su­fizičke,­čulne­ili­mentalne­sposobnosti­smanjene,­niti­od­strane­osoba­bez­is-
kustva­ili­poznavanja,­osim­ako­se­one­ne­mogu­okoristiti,­putem­osobe­zadužene
za­njihovu­sigurnost,­nadzorom­ili­prethodnim­instrukcijama­vezanim­za­upot-
rebu­ovog­aparata.­Djecu­treba­nadzirati­tako­da­se­ni­u­kom­slučaju­ne­igraju
aparatom.

• Aparat­mora­biti­isključen­iz­mreže:­prije­čišćenja­i­održavanja,­u­slučaju­neis-

pravnog­funkcioniranja,­čim­ste­ga­prestali­upotrebljavati.

• Ne­koristite­svoj­aparat­i­obratite­se­ovlaštenom­servisnom­centru­ako:­je­vaš­apa-

rat­ispao­ako­ne­funkcionira­ispravno.

•­Ne­isključujte­iz­mreže­povlačenjem­za­kabl,­već­povlačenjem­za­utičnicu.
•­Ne­koristite­električni­produžni­kabl.
•­Ne­čistite­abrazivnim­ili­korozivnim­proizvodima.
•­Ne­koristite­na­temperaturi­nižoj­od­0­°C­i­višoj­od­35­°C.

mjestu je dovoljna. 

• Uključite aparat za šišanje na nekoliko sekundi. 
• Očistite višak ulja krpicom. 

7. u SluČAJu poTeŠKoćA
"Vaš aparat za šišanje ne šiša dobro"

1. Aparat pomičite polako kroz kosu.
2. Stavite kap ulja (za mašinu za šivanje) na oštrice.

"Vaš aparat za šišanje ne radi"

1. Da li ste dovoljno dugo punili bateriju? Potrebno je 8 sati punjenja.
2. Vaš aparat radi isključivo na baterije, a ne priključen na struju.

"Ne možete namjestiti češljeve"

1. Namještanje češlja vrši se kao što je prikazano na slici 1.
2. Postavite oštricu prema otvoru češlja i pritisnite češalj dok ne čujete klik.

Da­biste­izvadili­baterije,­skinite­vijke,­maknite­kućišta,­izvadite­baterije­i­isključite
iz­struje.

buDiTe opreZNi :

Dijelovi­koji­se­drže­rukom­moraju­se­iskl-

jučiti­prije­čišćenja­pod­vodom.Pogodno­za­upotrebu­ispod­tuša.

gArANCiJA:

Vaš­ aparat­ je­ namijenjen­ samo­ za­ upotrebu­ u­ domaćinstvu.­

Ne­smije­se­koristiti­u­profesionalne­svrhe.­U­slučaju­neispravne­upotrebe,­garan-
cija­se­poništava.

3. upoTrebA ApArATA :

Upotreba­u­samostalnom­načinu­rada­:
Aparat­funkcionira­sa­svojim­baterijama.
Preporučeno­vrijeme­punjenja­je­­8­sati.­Kad­je­signalna­lampica­za­punjenje­ba-
terija­crvena,­vaš­aparat­se­puni.
Nakon­što­ste­isključili­mrežni­adapter,­aparat­može­raditi­na­baterije­oko­40­mi-
nuta.

4. SMJerNiCe pri ŠiŠANJu :

Vaš­aparat­za­šišanje­opremljen­je­smjernicama­­za­šišanje­u­funkciji­željene­visine
šišanja:
-­Kratka­kosa/dlačice­:­češljić 3­-­12­mm
-­Duga­kosa/dlačice­:­češljić 16­-­25­mm
-­Precizni­češalj­1,5­-­2­-­2,5­mm

Namještanje­češlja­vrši­se­kao­što­je­prikazano­na­slici­1.­Držite­češalj­u­dlanu.

5. oDrŽAVANJe i ČiŠćeNJe

•­Brijaču­je­potrebno­vrlo­malo­održavanja.­Možete­ga­održavati­lagano­vlažnom
krpom.

Čišćenje glave za šišanje:

•­Postavite­prekidač­start/stop­u­poziciju­stop­(0).
•­Izvucite­vodilicu­za­šišanje.
•­Uklonite­dlake­uz­pomoć­četkice.

pranje glave za šišanje:

•­Postavite­prekidač­start/stop­na­poziciju­stop­(0).
•­Izvucite­vodilicu­za­šišanje.
•­Izvadite­glavu­za­šišanje­tako­što­ćete­je­lagano­nagnuti­ka­unazad.
•­Zatim­možete­staviti­glavu­za­šišanje­pod­mlaz­hladne­vode­5­do­10­sekundi.
•­Brzo­ posušite­ glavu­ za­ šišanje,­ a­ zatim­ je­ ostavite­ da­ se­ suši­ na­ otvorenom­ do­

naredne­upotrebe.

• pažnja,

dobro­zaključajte­glavu­za­šišanje­na­aparatu­kad­je­vraćate­na­mjesto.

6. poDMAZiVANJe

Da bi vaš aparat bio efikasan, potrebno je nauljiti žilete za šišanje prije sva-
kog korištenja priloženim mazivom ili, ako ga nema, uljem koji se koristi za
šivaće mašine. 
• Prije podmazivanja isključite aparat, uklonite dlake koje su se zaglavile

između žileta za šišanje uz pomoć četkice. 

• Podmažite žilete na naznačenim mjestima: samo jedna kap na datom

BS

Lugege juhised enne seadme kasutamist läbi, et vältida valest kasutamisest 
tuleneda võivaid ohuolukordi.
Poolprofessionaalset raseerijat saab turvaliselt kasutada isegi duši all.

1. RASEERIJA JA SELLE LISATARVIKUTE KIRJELDUS

A. Sisse/väljalülitamisnupp
B. 8 Kammi 3 - 6 - 9 - 12 - 16 - 19 - 22 - 25 mm
C. Lõiketerade komplekt 
D. „Vool seadmes“ märgutuli
E. Adapter
F. Õlikann
G. Puhastushari
H. Täpsustera
I. Täpsushari 1,5 - 2 - 2,5 mm
J. Käärid
K. Kamm

OLULINE:

Enne kasutamist tuleb seade korralikult laadida. Seadet ei saa kasutada
võrgutoitel.
Et vältida akude kahjustusi:
• Ärge laadige seadet mitte kunagi kauem kui 20 tundi järjest.
• Enne esimest kasutuskorda laadige seadet adapterit kasutades järjest

14 tundi.

2. TURVANÕUDED

• Teie turvalisuse tagamiseks vastab seade sellele kohaldatavatele nor-

matiividele ja seadustele (Madalpingeseadmete, Elektromagnetilise
Ühilduvuse ja Keskkonnakaitse kohta käivad direktiivid).

• Kontrollige, et kasutatav võrgupinge vastaks seadme juures nõutavale.

Valesti vooluvõrku ühendamine võib seadme rikkuda ning sellised vi-
gastused ei käi garantii alla.

• Igal juhul tuleb seade paigaldada ja seda kasutada kooskõlas kasuta-

misriigis kehtiva seadusandlusega.

• Seadet ei tohi kasutada isikud (s.h. lapsed), kelle füüsilised ja vaimsed

võimed ning meeled on piiratud või isikud, kes seda ei oska või ei tea,
kuidas seade toimib, välja arvatud juhul, kui nende turvalisuse eest
vastutav isik kas nende järele valvab või on neile eelnevalt seadme
tööpõhimõtteid ja kasutamist selgitanud. Ka tuleb valvata selle järele,
et lapsed seadmega ei mängiks.

• Seade peab olema vooluvõrgust välja võetud: selle puhastamiseks ja

hoolduseks, rikke korral, kohe, kui olete selle kasutamise lõpetanud.

• Ärge kasutage seadet ning võtke ühendust Volitatud Teeninduskesku-

sega juhul, kui seade on maha kukkunud või ei tööta korralikult.

• Seadet stepslist välja tõmmates ei tohi kinni hoida mitte juhtmest, vaid

pistikust.

• Ärge kasutage pikendusjuhet.

6. MÄÄRIMINE

Juukselõikusmasina töökorras hoidmiseks tuleb lõiketerasid enne iga
kasutuskorda määrida kas kaasasoleva õli või siis õmblusmasinaõliga.
• Enne õlitamist eemaldage seade vooluvõrgust ja puhastage juukse-

lõikusmasina hambad sinna kinni jäänud karvadest harjakesega.

• Õlitage terasid näidatud kohtadest: piisab paarist tilgast.
• Lülitage juukselõikusmasin korraks sisse.
• Pühkige liigne õli lapiga ära.

7. TÕRGETE KORRAL SEADME TÖÖS

„Lõikemasin ei lõika hästi“ 

1. Ärge suruge juuksepügamismasinat liiga tugevalt juustesse. 
2. Lisage teradele tilk õli (õmblusmasina õli). 

„Juukselõikusmasin ei funktsioneeri“ 

1. Kas te laadisite juukselõikusmasina korralikult täis?  Vajalik on 8-tun-
nine laadimine. 
2. Juhul kui juukselõikusmasin ei toimi vooluvõrgust ja  töötab ainult
akutoitel. 

„Probleemid kammide kohalepaigutamisel“ 

1. Kammi kohalepaigutamiseks toimige nii, nagu on kujutatud joonisel 1
2. Suunake tera vastu kammi äärist, seejärel vajutage kammile, kuni
kuulete kammi õigesse asendisse lukustumisele iseloomulikku heli. 

8. AITAME HOIDA LOODUSKESKKONDA!

Teie seadme juures on kasutatud väga mitmeid
ümbertöötlemist või kogumist võimaldavaid materjale.
Viige seade kogumispunkti või viimase puudumisel volitatud
teeninduskeskusesse, et oleks võimalik selle
ümbertöötlemine.

Akude eemaldamiseks võtke ära kruvid, avage korpus, võtke akud
välja ja ühendage juhtmed lahti.

• Ärge kasutage seadme puhastamiseks vahendeid, mis võivad selle pinda

kriimustada või söövitada.

• Ärge kasutage temperatuuril alla 0 °C ja üle 35 °C.

ETTEVAATUST:

Käeshoitavad osad tuleb enne vee all 

puhastamist vooluvõrgust lahti ühendada. 
Võimalik kasutada duši all. 

GARANTII: 

Antud  seade  on  ette  nähtud  ainult  koduseks  kasutuseks.

Seda ei tohi tarvitada töövahendina. Ebaõige kasutamise korral kaotab
garantii kehtivuse

3. KASUTUSVALMIS SEADMINE:

Kasutamine juhtmeta:
Seade töötab akudega.
Soovituslik laadimisaeg on 8 tundi. Kui akude märgutuli on punane,
laetakse seadet.
Pärast transformaatori lahtiühendamist peavad akud vastu umbes 40
minutit.

4. LÕIKUSKAMMID:

Raseerijal on lõikuskammid soovitud lõikepikkuse tagamiseks:
- Lühikesed juuksed/ karvad: kamm 3 - 12 mm
- Pikad juuksed/ karvad: kamm 16 - 25 mm
- Täpsushari 1,5 - 2 - 2,5 mm

Kammi kohalepaigutamiseks toimige nii, nagu on kujutatud joonisel 1.
Hoidke kammi peopesas. 

5. HOOLDUS JA PUHASTAMINE

• Juukselõikusmasina juures vajalik hooldus on minimaalne. Seda võib

puhastada kergelt niiske lapiga.

Lõikepea puhastamine:

• Seadke sisse/väljalülitamisnupp asendisse "0" – „väljas“.
• Võtke lõikuskamm ära.
• Eemaldage harja abil karvad.

Lõikepea pesemine:

• Seadke sisse/väljalülitamisnupp asendisse "0" – „väljas“.
• Võtke lõikuskamm ära.
• Võtke lõikepea ära – selleks tuleb seda ettevaatlikult tahapoole keerata.
• Seejärel võib lõikepead külma veenire all 5 kuni 10 sekundit loputada.
• Raputage lõikepead tugevasti ning laske sellel enne järgmist kasutus-

korda õhu käes korralikult ära kuivada.

• ettevaatust : 

kontrollige, et lõikepea läheks selle uuesti seadme külge

kinnitamisel korralikult paika.

ET

Pred uporabo naprave preberite navodila, da se izognete nevarnostim zaradi
napačne uporabe. Ta strižnik profesionalne kakovosti se lahko popolnoma
varno uporablja pod prho.

1. opiS STriŽNiKA iN NJegoVegA priborA:

A.­Vklopni/izklopni­gumb.
B.­8­glavnikov­3­-­6­-­9­-­12­-­16­-­19­-­22­-­25­mm
C.­Sestav­strižnih­rezil­
D.­Kontrolna­lučka­za­vklop­napajanja.
E.­Adapter.
F.­Kapalka­z­oljem
G.­Ščetka­za­čiščenje
H.­Rezilo­za­natančno­striženje­
I.­Krtačka­za­natančno­striženje­1,5­-­2­-­2,5­mm
J.­Škarje
K.­Glavnik

poMeMbNi NASVeTi:

Pred­vsako­uporabo­ponovno­napolnite­napravo.­Naprava­ne­deluje­na­omrežno
napajanje.
Da­preprečite­poškodbo­akumulatorjev:
•­Nikoli­ne­pustite,­da­se­napajajo­več­kot­20­ur.
•­Pred­prvo­uporabo­14­ur­polnite­napravo­s­pomočjo­adapterja.

2. VArNoSTNi NASVeTi 

• Za­zagotavljanje­vaše­varnosti­ta­naprava­ustreza­veljavnim­standardom­in­predpi-

som­(direktive­za­nizko­napetost,­elektromagnetno­združljivost,­okolje…)

• Preverite­ali­napajalna­napetost­vaše­električne­napeljave­ustreza­napetosti­naprave.

Napačna­priključitev­na­omrežje­lahko­povzroči­nepopravljivo­škodo,­ki­ni­vključena
v­garancijo.

• Instalacija­naprave­in­njena­uporaba­morata­biti­v­skladu­z­veljavnimi­standardi­v­vaši

državi.

• Naprava­ni­predvidena­za­uporabo­s­strani­oseb­(kamor­so­vključeni­tudi­otroci)

z­zmanjšanimi­fizičnimi,­čutilnimi­ali­duševnimi­sposobnostmi,­ali­oseb,­ki­nimajo
izkušenj­z­napravo,­oziroma­je­ne­poznajo,­razen­če­oseba,­ki­odgovarja­za­nji-
hovo­varnost,­poskrbi­za­nadzor­ali­za­predhodno­usposabljanje­o­uporabi­na-
prave.­Poskrbeti­je­treba­za­nadzor­otrok­in­preprečiti,­da­se­igrajo­z­napravo.

• Napravo­morate­izključiti­z­omrežnega­napajanja:pred­čiščenjem­in­vzdrževa-

njem,­v­primeru­nepravilnega­delovanja,­takoj­po­prenehanju­uporabe.

• Ne­uporabljajte­naprave­in­se­obrnite­na­pooblaščen­servisni­center:­
-v­primeru­padca­naprave­na­tla
-če­ne­deluje­pravilno.
•­Ne­izključite­je­tako,­da­povlečete­za­kabel,­ampak­izvlecite­vtikač.
•­Ne­uporabljajte­električnega­podaljška.
•­Ne­čistite­je­z­grobimi­ali­korozivnimi­sredstvi.
•­Ne­uporabljajte­je­pri­temperaturi,­ki­je­nižja­od­0°­C­in­višja­od­35°­C.

opoZorilo:

Dele,­ki­se­držijo­z­roko,­je­treba­odklopiti­z­omrež-

nega­napajanja­pred­čiščenjem­pod­tekočo­vodo.­Primeren­za
uporabo­pod­prho.­

7. V priMeru TeŽAV
»Aparat za striženje las slabo reže«

1.­Aparat­za­striženje­las­počasi­premikajte­skozi­lase.
2.­Na­rezila­nanesite­kapljico­olja­(olje­za­šivalne­stroje).

»Aparat za striženje las ne deluje«

1.­Ali­ste­aparat­dovolj­dolgo­polnili?­Aparat­je­treba­polniti­8­ur.
2.­Aparat­ne­deluje,­če­je­priključen­na­električni­tok,­deluje­samo­s­pomočjo­ba-
terij.

»glavnik se težko namesti«

1.­Glavnik­namestite­tako,­kot­kaže­slika­1.
2.­Rezilo­postavite­ob­rob­glavnika­in­nato­pritisnite­na­glavnik,­da­slišno­zaskoči.

8. SoDeluJMo pri priZADeVANJiH ZA ZAŠČiTo oKolJA!

Vaša­naprava­vsebuje­številne­vredne­materiale,­ki­se­lahko­reciklirajo.
Zato­jo­odnesite­na­zbirno­mesto,­če­ga­ni­pa­v­pooblaščen­servisni
center,­kjer­jo­bodo­ustrezno­predelali.

Za­odstranitev­akumulatorjev­odvijte­vijake,­odmaknite­ohišja,­izvlecite­akumu-
latorje­in­odklopite­žice.

gArANCiJA

:

Naprava­je­namenjena­samo­za­uporabo­v­gospodinjstvih.­Ne­sme

se­uporabljati­v­profesionalne­namene.­V­primeru­napačne­uporabe­postane­ga-
rancija­nična­in­neveljavna

.

3. SpuŠČANJe V DeloVANJe:

Uporaba­na­samostojen­način:
Naprava­obratuje­s­svojimi­akumulatorji.
Priporočamo­čas­polnjenja­8­ur.­Ko­zagori­rdeča­kontrolna­lučka­za­polnjenje­aku-
mulatorjev,­je­naprava­napolnjena.
Ko­transformator­izključite­z­omrežnega­napajanja,­traja­samostojnost­delovanja
približno­40­minut.

4. VoDilA ZA STriŽeNJe:

Strižnik­je­opremljen­z­vodili­za­striženje,­ki­omogočajo­želeno­višino­striženja:
-­lasje­/­kratke­dlake:­glavnik­od­3­-­12­mm
-­lasje­/­dolge­dlake:­glavnik­od­16­-­25­mm.
-­Krtačka­za­natančno­striženje­1,5­-­2­-­2,5­mm

Glavnik­namestite­tako,­kot­kaže­slika­1.­Glavnik­držite­v­dlani.

5. VZDrŽeVANJe iN ČiŠČeNJe

•­Strižnik­potrebuje­zelo­malo­vzdrževanja.­Očistite­ga­lahko­z­rahlo­navlaženo
krpo.

Čiščenje strižne glave:

•­Vklopno/izklopno­stikalo­postavite­v­položaj­za­zaustavitev­(0).
•­Snemite­vodilo­za­striženje.
•­Odstranite­dlačice­s­pomočjo­ščetke.

pranje strižne glave:

•­Vklopno/izklopno­stikalo­postavite­v­položaj­za­zaustavitev­(0).
•­Snemite­vodilo­za­striženje.
•­Odstranite­strižno­glavo­tako,­da­jo­previdno­zanihate­nazaj.
•­Zdaj­lahko­postavite­strižno­glavo­pod­curek­hladne­vode­za­5­do­10­sekund­.
•­Energično­stresite­strižno­glavo­in­jo­pred­ponovno­uporabo­pustite,­da­se­posuši­na

zraku.

• pozor:

pri­ponovni­namestitvi­strižne­glave­na­napravo,­pazite­da­se­dobro­zaskoči

na­svoje­mesto.

6. poDMAZoVANJe

Za­učinkovitost­vašega­strojčka­za­striženje­je­pred­vsako­uporabo­potrebno­na-
oljiti­rezila­z­dobavljenim­mazivom,­oziroma­če­le-to­ni­priloženo,­z­oljem­za­ši-
valni­stroj.
•­Pred­podmazovanjem­izključite­aparat­in­s­krtačko­odstranite­dlake,­ki­so­se­za-

gozdile­med­rezila­strojčka­za­striženje.

•­Rezila­podmažite­na­označenih­mestih:­zadostuje­le­ena­kapljica­na­označeno

mesto.

•­Za­nekaj­sekund­vključite­strojček­za­striženje­dlak.
•­S­krpico­odstranite­odvečno­olje.

SL

Használat előtt olvassa el az utasításokat, hogy elkerülje a nem megfelelő
használatból adódó veszélyeket. Ez a professzionális hajnyíró gép teljes biz-
tonságban használható a zuhany alatt.

1. A HAJNYÍrÓ gÉp ÉS A TArToZÉKoK leÍrÁSA:

A.­Be-/kikapcsoló­gomb
B.­8­fésű­3­-­6­-­9­-­12­-­16­-­19­-­22­-­25­mm
C.­Vágópenge­egység­
D.­Feszültség­alá­helyezés­jelzőfénye
E.­Adapter
F.­Olaj
G.­Tisztítókefe
H.­Precíziós­penge
I.­Precíziós­fésű­(1,5­-­2­-­2,5­mm)
J.­Olló
K.­Fésű

FoNToS TANÁCSoK:

Bármely­használat­előtt­töltse­fel­teljesen­a­készüléket.­Ez­a­készülék­nem­műkö-
dik­az­elektromos­hálózatra­csatlakoztatva.
Az­akkumulátorok­megrongálódásának­elkerülése­végett:
•­Soha­ne­töltse­20­óránál­hosszabb­ideig.
•­Első­használat­előtt­az­adapter­segítségével­töltse­a­készüléket­14­órán­keresztül.

2. biZToNSÁgi TANÁCSoK

•­Az­Ön­biztonsága­érdekében­ez­a­készülék­megfelel­a­hatályos­szabványoknak

és­szabályozásoknak­(kisfeszültségre,­elektromágneses­kompatibilitásra,­
környezetvédelemre­stb.­vonatkozó­irányelvek).

•­Ellenőrizze,­hogy­elektromos­hálózatának­feszültsége­megegyezik­a

készülék­tápfeszültségével.­Minden­csatlakoztatási­hiba­javíthatatlan­károkat
okozhat,­amelyeket­a­garancia­nem­fed.­

•­Ugyanakkor­a­készülék­beszerelése­és­használata­eleget­kell­tegyen­az­országá-

ban­hatályos­szabványoknak.

•­Tilos­a­készülék­használata­olyan­személyek­által­(beleértve­a­gyerekeket­is),

akiknek­fizikai,­érzékelési­vagy­szellemi­képességeik­korlátozottak,
valamint­olyan­személyek­által,­akik­nem­rendelkeznek­a­készülék­használatára
vonatkozó­gyakorlattal­vagy­ismeretekkel.­Kivételt­képeznek­azok­a­személyek,
akik­egy,­a­biztonságukért­felelős­személy­által­vannak
felügyelve,­vagy­akikkel­ez­a­személy­előzetesen­ismertette­a­készülék­haszná-
latára­vonatkozó­utasításokat.­Ajánlott­a­gyerekek­felügyelete,­annak­érdeké-
ben,­hogy­ne­játsszanak­a­készülékkel.

•­Húzza­ki­a­készülék­csatlakozódugaszát­a­következő­esetekben:­tisztítás­és­kar-

bantartás­előtt,­működési­rendellenesség­esetén,­amint­befejezte­használatát.

•­A­következő­esetekben­ne­használja­a­készüléket,­és­vegye­fel­a­kapcsolatot

egy­hivatalos­szervizközponttal:­a­készülék­leesett,­rendellenesen
működik.

•­Áramtalanításkor­ne­a­kábelnél­fogva,­hanem­a­dugasznál­fogva­húzza­ki­a­

készüléket.

•­Ne­használjon­elektromos­hosszabbítót.
•­Ne­tisztítsa­súroló­vagy­maró­hatású­termékekkel.
•­Ne­használja­0°C­alatti­vagy­35°C­feletti­hőmérséklet­esetén.

7. problÉMA eSeTÉN
"A hajnyírógép nem vág megfelelően"

1.­Próbálja­lassabban­mozgatni­a­hajnyírógépet­a­hajban.
2.­Cseppentsen­egy­kevés­(varrógép-olaj­típusú)­olajat­a­pengékre.

"A hajnyírógép nem működik"

1.­Elég­ideig­hagyta­a­hajnyírógépet­a­töltőn?­A­feltöltéshez­8­óra­szükséges.
2.­A­hajnyírógép­a­hálózati­áramforrásról­nem­működik,­csak­az­akkumulátorral.

"Nehezen sikerül beállítani a fésűket"

1.­A­fésű­csatokkal­rögzíthető­a­készülékhez,­az­1.­ábrán­látható­módon.
2.­Helyezze­a­pengét­a­fésű­ütköző­részéhez,­majd­nyomja­rá­a­fésűt,­amíg­egy­kat-
tanást­nem­hall.­

8. VegYÜNK rÉSZT A KÖrNYeZeTVÉDeleMbeN!

Az­Ön­készüléke­számos­értékesíthető­vagy­újrahasznosítható­anyagot
tartalmaz.
A­megfelelő­kezelés­végett,­készülékét­adja­le­egy­gyűjtőhelyen­vagy,
ennek­hiányában,­egy­hivatalos­szervizközpontban.

Az­akkumulátorok­kivételéhez­távolítsa­el­a­csavarokat,­vegye­le­a­borítást,­távo-
lítsa­el­az­akkumulátorokat,­és­kapcsolja­le­az­áramkábeleket.

FigYelMeZTeTÉS:

Víz­alatt­végzett­tisztítás­előtt­a­kézben­tar-

tott­alkatrészeket­csatlakoztassa­le­az­elektromos­hálózatról.­Al-
kalmas­zuhany­alatti­használatra.­

gArANCiA:

A­készülék­kizárólag­otthoni­használatra­alkalmas.­Nem­használható

professzionális­célokra.­A­garancia­érvényét­veszti­nem­megfelelő­használat­ese-
tén.

3. ÜZeMbe HelYeZÉS:

Használat­autonóm­üzemmódban:
A­készülék­saját­akkumulátoraival­működik.
Az­ajánlott­töltési­idő­8­óra.­Az­akkumulátor­töltését­jelző­lámpa­piros­fénye­azt
jelzi,­hogy­a­készülék­töltődik.
A­transzformátor­kihúzása­után­az­autonómia­megközelítőleg­40­perc.

4. VÁgÁSirÁNYÍTÓK:

A­hajnyíró­gép­a­kívánt­vágási­magasságnak­megfelelő­vágásirányítókkal­rendel-
kezik:
-­rövid­haj­/­szőrszálak:­3­-­12­mm-es­fésű.
-­hosszú­haj­/­szőrszálak:­16­-­25­mm-es­fésű.
-­Precíziós­fésű­(1,5­-­2­-­2,5­mm)

A­fésű­csatokkal­rögzíthető­a­készülékhez,­az­1.­ábrán­látható­módon.­A­fésűt
tartsa­a­tenyerében.

5. KArbANTArTÁS ÉS TiSZTÍTÁS

•­A­hajnyíró­gép­nagyon­kevés­karbantartást­igényel.­Megtisztíthatja­egy­enyhén

nedves­törlőruhával.

A vágófej tisztítása:

•­Tolja­a­be-­/­kikapcsoló­gombot­a­kikapcsolás­(0)­pozícióba.
•­Távolítsa­el­a­vágásirányítót.
•­A­kefe­segítségével­távolítsa­el­a­hajszálakat.

A vágófej mosása:

•­Tolja­a­be-­/­kikapcsoló­gombot­a­kikapcsolás­(0)­pozícióba.
•­Távolítsa­el­a­vágásirányítót.
•­Enyhén­hátradöntve­szedje­ki­a­vágófejet.
•­Ezután­5­–­10­másodpercig­hideg­víz­alá­tarthatja­a­vágófejet.
•­Erőteljesen­rázza­ki­a­vágófejet,­majd­szabad­levegőn­hagyja­megszáradni­mi-

előtt­újra­használná.

• Figyelem,

visszahelyezés­során­a­vágófejet­nyomja­rá­erőteljesen­a­készülékre.

6. olAJoZÁS

A­hajnyíró­hatékonyságának­megőrzése­érdekében­elengedhetetlen­a­vágópen-
gék­megolajozása­minden­használat­előtt.­Olajozáshoz­a­készülékhez­mellékelt
olajat,­vagy­ennek­hiányában­varrógépolajat­használjon.
•­Olajozás­előtt­húzza­ki­a­készülék­villásdugóját­a­hálózati­aljzatból,­és­a­kefe­se-

gítségével­távolítsa­el­a­vágópengékbe­ragadt­hajszálakat.

•­Olajozza­meg­a­pengéket­a­megjelölt­helyeken:­egy­csepp­olaj­elegendő­min-

den­pont­megolajozásához.

•­Működtesse­a­nyírógépet­néhány­másodpercig.
•­Távolítsa­el­az­olajfölösleget­egy­törlőkendő­segítségével.

HU

Pažljivo pročitajte instrukcije prije uporabe uređaja, u cilju izbjegavanja svake
moguće opasnosti od nepravilne uporabe. Ovaj šišač profesionalne kvalitete
može se rabiti ispod tuša u potpunoj sigurnosti.

1. opiS ŠiŠAČA i priborA:

A.­Tipka­za­uključenje/isključenje
B.­8­nastavaka:­3­-­6­-­9­-­12­-­16­-­19­-­22­-­25­mm
C.­Set­noževa­za­šišanje
D.­Pokazatelj­uključenosti
E.­Adapter
F.­Posuda­za­ulje
G.­Četkica­za­čišćenje
H.­precizno­sečivo
I.­češljići­preciznosti­1,5­-­2­-­2,5­mm
J.­Škare
K.­Češalj

VAŽNi SAVJeTi:

Prije­uporabe,­u­potpunosti­napunite­baterijske­uloške­Vašeg­šišača.­Ovaj­uređaj
ne­radi­putem­mrežnog­napajanja.
Da­biste­izbjegli­starenje­baterijskih­uložaka:
•­Nemojte­nikada­puniti­uređaj­više­od­20­sati.
•­Prije­prve­uporabe,­punite­uređaj­pomoću­punjača­tijekom­14­sati.

2. SigurNoSNi SAVJeTi 

•­U­cilju­vaše­sigurnosti,­ovaj­uređaj­je­sukladan­s­važećim­normama­i­propisima

(Direktiva­o­najnižem­naponu,­elektromagnetskoj­kompatibilnosti,­okolišu…).

•­Provjerite­odgovara­li­napon­vaše­električne­instalacije­naponu­vašega­uređaja.

Svaka­greška­u­priključivanju­može­izazvati­nepovratna­oštećenja­koja­nisu­obuh-
vaćena­jamstvom.

•­Instalacija­uređaja­i­njegova­uporaba­moraju­u­svakom­slučaju­biti­sukladni­s pro-

pisima­koji­su­na­snazi­u­vašoj­zemlji.

•­Ovaj­uređaj­nije­predviđen­za­uporabu­od­strane­osoba­(uključujući­djecu)­čije­su

fizičke,­osjetilne­ili­mentalne­sposobnosti­smanjene,­niti­od­strane­osoba­bez
iskustva­ili­poznavanja,­osim­ako­se­one­ne­mogu­okoristiti,­posredstvom­osobe
zadužene­za­njihovu­sigurnost,­nadzorom­ili­prethodnim­instrukcijama­vezanim
za­uporabu­ovoga­uređaja.­Djecu­treba­nadzirati­tako­da­se­ni­u­kom­slučaju­ne
igraju­s­uređajem.

•­Uređaj­mora­biti­isključen­iz­mreže:­prije­čišćenja­i­održavanja,­u­slučaju­nepra-

vilnog­funkcioniranja,­čim­ste­ga­prestali­rabiti.

•­Ne­rabite­svoj­uređaj­i­obratite­se­ovlaštenome­servisnom­centru­ako:­je­vaš­

uređaj­doživio­pad,­ako­ne­funkcionira­normalno.

•­Ne­ isključujte­ iz­ mreže­ povlačenjem­ za­ priključni­ vod,­ nego­ povlačenjem­ za­

utikač.

•­Ne­rabite­električni­produžni­priključni­vod.
•­Ne­čistite­abrazivnim­ili­korozivnim­proizvodima.
•­Ne­rabite­na­temperaturi­nižoj­od­0­°C­i­višoj­od­35­°C.

upoZoreNJe : 

Dijelovi­koji­se­drže­u­ruci­trebaju­se­isključiti­iz

struje­prije­čišćenja­s­vodom.­Prikladan­je­za­uporabu­ispod­tuša.­

JAMSTVo: 

Vaš­je­uređaj­namijenjen­samo­za­uporabu­u­kućanstvu.­On­se­ne­može

rabiti­u­profesionalne­svrhe.­U­slučaju­neispravne­uporabe,­jamstvo­se­poništava.

3. puŠTANJe u rAD:

Uporaba­u­autonomnom­načinu­rada:
Uređaj­radi­pomoću­baterijskih­uložaka.
Preporučeno­vrijeme­punjenja­iznosi­8­sati.­Kada­pokazatelj­napunjenosti­bate-
rijskih­uložaka­svijetli­crveno,­Vaš­uređaj­se­puni.
Nakon­što­ste­isključili­mrežni­adapter,­uređaj­može­raditi­na­baterije­otprilike­40
minuta.

4. NASTAVCi ZA ŠiŠANJe:

Vaš­šišač­je­opremljen­različitim­nastavcima,­ovisno­o­željenoj­dužini­šišanja:
-­kratka­kosa­/­dlake:­češalj­3­-­12­mm
-­duga­kosa­/­dlake:­češalj­16­-­25­mm.
-­češljići­preciznosti­1,5­-­2­-­2,5­mm

Češalj­se­postavlja­umetanjem­kao­što­je­prikazano­na­slici­1.­Držite­češalj­čvrsto
u­ruci.

5. oDrŽAVANJe i ČiŠćeNJe

•­Brijač­ potrebuje­ vrlo­ malo­ održavanja.­ Možete­ ga­ održavati­ lagano­ vlažnom

krpom.

Čišćenje glave za šišanje:

•­Postavite­sklopku­start/stop­u­položaj­stop­(0).
•­Izvucite­nastavak­za­šišanje.
•­Uklonite­dlake­uz­pomoć­četkice.

pranje glave za šišanje:

•­Postavite­sklopku­start/stop­u­položaj­stop­(0).
•­Izvucite­vodilicu­za­šišanje.­
•­Izvadite­glavu­za­šišanje­tako­što­ćete­ju­lagano­nagnuti­unatrag.
•­Zatim­možete­staviti­glavu­za­šišanje­pod­mlaz­hladne­vode­tijekom­5­do­10­

sekunda.

•­Pomno­posušite­glavu­za­šišanje,­a­zatim­ju­ostavite­da­se­suši­na­otvorenome­do

naredne­uporabe.

• pozor, 

dobro­ zaključajte­ glavu­ za­ šišanje­ na­ uređaju­ kad­ ju­ vraćate­ na

mjesto.

6. poDMAZiVANJe

Kako­bi­Vaš­šišač­ostao­učinkovit,­obavezno­treba­podmazati­noževe­za­šišanje
prije­svake­uporabe­isporučenim­sredstvom­za­podmazivanje,­ili­ako­ga­nemate,
sredstvom­za­podmazivanje­šivaćeg­stroja.
•­Prije­podmazivanja,­isključite­uređaj­iz­struje,­te­pomoću­četkice­skinite­vlasi­za-

glavljene­u­noževima­šišača.

•­Podmažite­noževe­na­navedenim­mjestima:­dovoljna­je­jedna­kapljica­na­sva-

kom­mjestu.

•­Uključite­šišač­i­pustite­ga­da­radi­nekoliko­sekundi.
•­Krpom­očistite­višak­ulja.

HR

7. Mogući probleMi
"Vaš šišač nepravilno šiša"

1.­Lagano­prolazite­šišačem­kroz­kosu.
2.­Kapnite­nekoliko­kapi­ulja­(za­šivaće­mašine)­na­noževe.

"Vaš šišač ne radi"

1.­Jeste­li­ga­dovoljno­napunili?­Potrebno­je­8­sati­za­punjenje.
2.­Vaš­šišač­ne­radi­kada­je­spojen­na­adapter,­već­samo­na­baterije.

"Ne uspijevate pravilno postaviti češljeve"

1.­Češalj­se­postavlja­umetanjem­kao­što­je­prikazano­na­slici­1.
2.­Bočni­dio­češlja­postavite­na­noževe,­zatim­potisnite­češalj­dok­ne­čujete­klik.

Da­biste­izvadili­baterijske­uloške,­skinite­vijke,­maknite­kućište,­izvadite­baterijske
uloške­i­isključite­iz­struje.

• Do not use an electrical extension lead.
• Do not clean with abrasive or corrosive products.
• Do not use at temperatures below 0°C and above 35°C.

WARNING

: The hand-held parts must be disconnected

before cleaning under water. Suitable for use in the
shower.

GUARANTEE

This product has been designed for domestic use only.  Any commer-
cial use, inappropriate use or failure to comply with the instructions,
the manufacturer accepts no responsibility and the guarantee will not
apply.

3. USING FOR THE FIRST TIME

:

Use in standalone mode:
The appliance works with its batteries.
The recommended charging time is 8 hours. When the battery re-
charge light is red, your appliance is charging.
After unplugging the transformer, the appliance will work conti-
nuously for approximately 40 minutes.

4.TRIMMING GUIDES:

Your trimmer is equipped with trimming guides for the trimmed
length you prefer:
- head hair / short body hair: comb 3 - 12 mm
- head hair / long body hair: comb 16 - 25 mm.
- Precision comb 1.5 - 2 - 2.5 mm

The comb is clipped into place as shown in figure 1. Hold the comb in
the palm of your hand.

5. CLEANING AND MAINTENANCE

.

• The clippers require very little maintenance. You can clean them with

a damp cloth.

Cleaning the cutting head:

• Place the ON/OFF switch in the stop position (0).
• Remove the cutting guide.
• Remove any hairs with the brush.

Washing the cutting head:

• Place ON/OFF switch in the stop position (0).
• Remove the cutting guide.
• Take the cutting head off by tilting it slightly backwards.
• You can then place the cutting head under cold runningwater for 5 to

10 seconds.

• Shake the cutting head vigorously then leave it to dry before using it

again.

1

8

0

0

1

2

6

0

8

3

 -

 1

4

/1

2

www.rowenta.fr

Перед первым использованием прибора внимательно прочтите
инструкцию, чтобы избежать опасностей, связанных с неправильной
эксплуатацией. 
Вы можете абсолютно безопасно использовать эту машинку
профессионального качества в душе.

1. ОПИСАНИЕ МАШИНКИ И АКСЕССУАРОВ:

A.­Кнопка­«включено/выключено»
B.­8­Направляющих­насадок­­3­-­6­-­9­-­12­-­16­-­19­-­22­-­25­мм
C.­Блок­режущих­лезвий
D.­Световой­индикатор­режима­«включено»
E.­Адаптер
F.­Масленка­с­маслом
G.­Щеточка­для­чистки
H.­Лезвие­для­точного­бритья
I.­Гребень­для­точной­стрижки­1,5­-­2­-­2,5­мм
J. Ножницы
K. Расческа

ВАЖНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:

Перед­использованием­в­обязательном­порядке­зарядите­аккумуляторы­при-
бора.­Запрещается­подключать­прибор­непосредственно­в­сеть.
Во­избежание­повреждения­аккумуляторов:
•­Время­зарядки­аккумуляторов­не­должно­превышать­20­часов.
•­Перед­первым­использованием­зарядите­прибор­с­помощью­адаптера­в­тече-

ние­14­часов.

2. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

•­

В­целях­Вашей­безопасности­данный­прибор­соответствует­существующим
нормам­и­правилам­(нормативные­акты,­касающиеся­низкого­напряжения,
электромагнитной­совместимости,­охраны­окружающей­среды­и­т.д.).

•­

Убедитесь,­что­рабочее­напряжение­Вашей­электросети­соответствует­напря-
жению,­указанному­на­заводской­табличке­прибора.­Любая­ошибка­при­под-
ключении­прибора­может­привести­к­необратимым­повреждениям,­которые
не­покрываются­гарантией.

•­

Установка­прибора­и­его­использование­должно­соответствовать­действую-
щим­в­стране­пользователя­нормативам.

•­

Устройство­не­предназначено­для­использования­людьми­с­ограниченными
физическими­и­умственными­способностями­(включая­детей),­а­также­людьми,
не­имеющими­соответствующего­опыта­или­необходимых­знаний.­Указанные
лица­могут­использовать­данное­устройство­только­под­наблюдением­или
после­получения­инструкций­по­его­эксплуатации­от­лиц,­отвечающих­за­их
безопасность.­Следите­за­тем,­чтобы­дети­не­играли­с­устройством.

•­

Прибор­следует­отключать­от­сети­в­следующих­случаях:­прежде­чем­присту-
пить­к­чистке­или­текущему­уходу­за­прибором,­в­случае­неправильной­работы
прибора,­после­его­использования,­а­также­в­том­случае,­если­Вы­оставляете
прибор­без­присмотра,­даже­на­короткое­время.

•­

Не­пользуйтесь­прибором­и­обращайтесь­в­уполномоченный­сервисный­центр
в­следующих­случаях:­при­падении­или­сбоях­в­работе­прибора.

•­Чтобы­отключить­прибор­от­сети,­тяните­не­за­шнур­питания,­а­за­вилку.
•­Запрещается­использовать­электрический­удлинитель.
•­Запрещается­чистить­прибор­порошками,­содержащими­абразивные­или­кор-

розивные­вещества.

•­Запрещается­использование­прибора­при­температуре­ниже­0­°C­и­выше­35­°C.

•­Удалите­излишки­масла­с­помощью­ткани.

7. 

ЧТО ДЕлАТь, ЕСлИ ВОЗНИКАЮТ ПРОБлЕМЫ

« Ваша машинка плохо стрижет »

1.­Медленно­проводите­машинкой­по­волосам.
2.­Смажьте­лезвия­маслом­(масло,­используемое­для­швейных­машин).

« Ваша машинка не работает »

1.­Проверьте,­насколько­хорошо­Вы­зарядили­машинку.­Для­бесперебойной­ра-
боты­требуется­8­часов­зарядки.
2.­Ваша­машинка­работает­только­на­батарейках­и­не­работает­от­сети­электро-
питания.

"Вам не удается правильно зафиксировать гребни-насадки"

1.­Установка­гребня-насадки­машинки­для­стрижки­выполняется­с­помощью
крепежной­клипсы,­как­показано­на­рисунке­1.
2.­Приставьте­лезвие­к­упорному­подшипнику­гребня-насадки,­затем­нажмите­на
гребень­до­появления­щелчка.­

Для­того­чтобы­вынуть­аккумуляторы,­вывинтите­винты,­разделите­корпус­на
две­части,­извлеките­аккумуляторы­и­отключите­соединения.­

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

Перед­ чисткой­ прибора­ проточной

водой­следует­отключить­от­тока­части­прибора,­к­которым­вы
прикасаетесь­руками.­Прибор­можно­использовать­в­душе.

ГАРАНТИЯ:

Данный­прибор­предназначен­исключительно­для­бытового­ис-

пользования.­Запрещается­его­использование­в­профессиональных­целях.­Не-
правильное­использование­прибора­отменяет­действие­гарантии­на­прибор.

3. ПОРЯДОК РАБОТЫ:

Использование­в­автономном­режиме:
Прибор­работает­с­аккумуляторами.
Рекомендуемое­время­зарядки­составляет­8­часов.­Прибор­находится­под­за-
рядкой,­если­горит­красный­световой­индикатор­зарядки­аккумуляторов.
При­отключенном­сетевом­адаптере­продолжительность­автономного­исполь-
зования­прибора­составляет­приблизительно­40­минут.

4. НАПРАВлЯЮЩИЕ НАСАДКИ ДлЯ СТРИЖКИ:

Ваша­машинка­оборудована­направляющими­насадками­для­стрижки­необхо-
димой­высоты:
-­волосы­/­короткие­волоски:­pасческа­­насадки­3­-­12­мм
-­волосы­/­длинные­волоски:­pасческа­­насадки­16­-­25­мм.
-­Гребень­для­точной­стрижки­1,5­-­2­-­2,5­мм

Установка­гребня-насадки­машинки­для­стрижки­выполняется­с­помощью­кре-
пежной­клипсы,­как­показано­на­рисунке­1.­Прочно­держите­гребень­в­ладони.

5. УХОД И ЧИСТКА

•­Машинка­не­требует­большого­ухода.­Вы­можете­очищать­ее­слегка­влажной

тканью.

Очистка стригущей головки: 

•­Установите­выключатель­в­положение­«выключено»­(0).
•­Снимите­насадку.
•­Удалите­волоски­с­помощью­щеточки.

Промывка стригущей головки:

•­Установите­выключатель­в­положение­«выключено»­(0).
•­Снимите­насадку.
•­Снимите­стригущую­головку,­осторожно­надавливая­на­нее­в­направлении­от

себя.

•­Стригущую­головку­можно­промывать­под­струей­холодной­воды­в­течение­5-

10­секунд.

•­Сильно­встряхните­головку,­дайте­ей­высохнуть­перед­следующим­использо-

ванием.­

• Внимание,

хорошо­закрепите­головку­на­приборе­во­время­ее­установки­на

место.

6. CMA3KA

Для­того­чтобы­ваша­машинка­всегда­работала­эффективно,­необходимо­сма-
зывать­режущие­лезвия­перед­каждым­использованием­прибора­небольшим
количеством­смазочного­вещества­при­помощи­масленки,­входящей­в­комплект,
или,­за­неимением­таковой,­маслом­для­швейной­машинки.
•­Перед­смазкой,­отключите­прибор­от­сети,­с­помощью­щеточки­для­чистки­уда-
лите­волосы,­оставшиеся­между­режущими­лезвиями­машинки.
•­Смажьте­лезвия­в­указанных­местах:­в­одну­точку­достаточно­закапать­одну

каплю.

•­Включите­машинку­на­несколько­секунд.

RU

Преди да използвате уреда, прочете указанията, с цел да избегнете
всякакви рискове, предизвикани от неправилна употреба.
Тази професионална машинка за подстригване може да се използва под
душа напълно безопасно.

1. ОПИСАНИЕ НА МАШИНКАТА ЗА ПОДСТРИГВАНЕ И ПРИСТАВКИТЕ й:

A.­Бутон­за­включване/изключване
B.­8­гребена:­3­-­6­-­9­-­12­-­16­-­19­-­22­-­25­мм
C.­Блок­с­остриета­за­подстригване
D.­Индикатор­за­включване­на­уреда
E.­Адаптор
F.­Флакон­със­смазка
G.­Четчица­за­почистване
H.­Нож­за­прецизно­подстригване
I.­Гребен­за­прецизно­подстригване­1,5­-­2­-­2,5­mm
J.­Ножици
K.­Гребен

ВАЖНИ ПРЕПОРЪКИ:

Преди­ всяка­ употреба­ проверявайте­ дали­ уредът­ е­ добре­ зареден.­ За­ да­
използвате­уреда,­не­е­необходимо­той­да­е­включен­в­електрическата­мрежа.
За­да­предотвратите­повреда­на­акумулаторните­батерии:
•­Никога­не­ги­зареждайте­повече­от­20­часа.
•­Преди­първото­използване­заредете­уреда­с­помощта­на­адаптора­за­14­часа.

2. СЪВЕТИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

• За­вашата­безопасност­този­уред­съответства­на­стандартите­и­на­действащата

нормативна­уредба­(Нисковолтова­директива,­Директива­за­електромагнитна
съвместимост,­Директива­за­опазване­на­околната­среда­и­др.).

• Проверете­дали­захранването­на­уреда­отговоря­на­електрическата­ви­мрежа.

Неправилното­захранване­може­да­причини­необратими­повреди,­които­не­се
покриват­от­гаранцията.

• Инсталирането­на­уреда­и­използването­му­трябва­да­отговарят­на­действа-

щите­стандарти­във­вашата­държава.

• Уредът­не­е­предвиден­да­бъде­използван­от­лица­(включително­от­деца),­чиито

физически,­сетивни­или­умствени­способности­са­ограничени,­или­лица­без
опит­и­знания­освен­ако­отговорно­за­тяхната­безопасност­лице­наблюдава­и
дава­предварителни­указания­относно­ползването­на­уреда.­Наглеждайте­де-
цата,­за­да­се­уверите,­че­не­играят­с­уреда.

• Уредът­трябва­да­бъде­изключен­от­захранването:­преди­почистване­и­вся-

какви­поправки/поддръжка,­при­неправилна­работа,­веднага­след­като­при-
ключите­работа­с­него.

• Не­използвайте­уреда­и­се­свържете­с­одобрен­сервизен­център,­в­случай­че

уредът­е­падал­или­не­работи­нормално.

•­Не­дърпайте­захранващия­кабел,­а­щепсела,­за­да­го­изключите­от­мрежата.
•­Не­използвайте­удължител.
•­Не­използвайте­абразивни­или­корозивни­препарати­за­почистване.
•­Не­използвайте­при­температура­по-ниска­от­0°С­и­по-висока­от­35°С.

ВНИМАНИЕ!

Частите,­които­се­хващат­с­ръка,­трябва­да­са­

изключени­ от­ захранването­ преди­ почистване­ с­ вода.­
Може­да­се­използва­под­душа.

ГАРАНЦИЯ: 

Този­уред­е­предназначен­само­за­домашна­употреба.­Не­е­пред-

назначен­за­професионални­цели.­Гаранцията­се­обезсилва­при­неправилна

7. В СлУЧАй НА ПРОБлЕМ
„Вашата машинка за подстригване реже лошо”

1.­Прокарайте­бавно­една­лента­с­машинката­през­косите.
2.­Сложете­капка­олио­(тип­машина­за­къдрене)­върху­ножчетата.

„Вашата машинка за подстригване не работи”

1.­Заредихте­ли­я­достатъчно?­Необходими­са­8­ч­зареждане.
2.­Вашата­машинка­за­подстригване­не­работи­на­ток,­само­на­батерии.

„Трудно позиционирате гребените”

1.­Поставянето­на­гребена­се­извършва­чрез­клипс­съгласно­фигура­1.
2.­Поставете­ножчето­срещу­ограничителя­на­гребена,­след­това­натиснете­гре-
бена,­докато­не­чуете­изщракване.

8. ДА УЧАСТВАМЕ В ОПАЗВАНЕТО НА ОКОлНАТА СРЕДА!

Уредът­е­изработен­от­различни­материали,­които­могат­да­се
предадат­на­вторични­суровини­или­да­се­рециклират.­
Предайте­го­в­специален­център­или,­ако­няма­такъв,­в­одобрен
сервиз,­за­да­бъде­преработен.

За­да­извадите­акумулаторните­батерии,­махнете­винтовете,­отворете­отделе-
нието­за­батерии,­извадете­батериите­и­изключете­захранването.

употреб

­

3. УПОТРЕБА:

Използване­в­автономен­режим:
Уредът­работи­с­акумулаторни­батерии.
Препоръчителното­време­за­зареждане­е­8­часа.­Вашият­уред­се­зарежда,­когато
светлинният­индикатор­за­зареждане­на­акумулаторните­батерии­свети­в­чер-
вено.
След­изключване­на­адаптора­уредът­може­да­работи­самостоятелно­в­продъл-
жение­на­около­40­минути.

4. ВОДЕЩИ ГРЕБЕНИ ЗА ПОДСТРИГВАНЕ:

Вашата­машинка­е­снабдена­с­водещи­гребени­за­подстригване­в­зависимост­от
желаната­дължина­на­подстригване:
-­късо:­гребен­3­-­12­мм
-­дълго:­гребен­16­-­25­мм.
-­Гребен­за­прецизно­подстригване­1,5­-­2­-­2,5­mm

Поставянето­на­гребена­се­извършва­чрез­клипс­съгласно­фигура­1.­Дръжте­гре-
бена­в­дланта­на­ръката.

5. ПОДДРЪЖКА И ПОЧИСТВАНЕ

•­Машинката­за­подстригване­изисква­минимална­поддръжка.­Можете­да­я­по-

чиствате­с­леко­влажна­кърпа.

Почистване на подстригващата глава:

•­Поставете­превключвателя­за­включване/изключване­в­положение­изключено

(0).

•­Извадете­водещия­гребен.
•­Почистете­косъмчетата­с­помощта­на­четчицата.

Измиване на подстригващата глава:

•­Поставете­превключвателя­за­включване/изключване­в­положение­­изключено

(0).

•­Извадете­водещия­гребен.
•­Освободете­подстригващата­глава,­като­внимателно­я­наклоните­­назад.
•­Можете­да­изплакнете­подстригващата­глава­под­струя­студена­вода­за­5-10

секунди.

•­Изтръскайте­енергично­подстригващата­глава­и­я­оставете­да­изсъхне­­преди

следващата­употреба.

• Внимание! 

Фиксирайте­здраво­подстригващата­глава­върху­уреда­при­

поставянето­й­на­място.

6. СМАЗВАНЕ

За­да­работи­добре­машинката,­е­необходимо­да­смазвате­остриетата­за­под-
стригване­преди­всяка­употреба­с­предоставената­с­уреда­смазка,­а­при­липса
на­такава,­с­масло­за­шевни­машини.
•­Преди­смазването­изключете­уреда­и­отстранете­косъмчетата­от­остриетата­на

машинката­с­четчицата.

•­Смажете­остриетата­на­посочените­места:­една­капка­на­всяко­място­е­до-

статъчна.

•­Включете­машинката­за­няколко­секунди.
•­Избършете­излишъка­от­масло­с­кърпа.

BG

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

15

16

17

18

12

13

14

19

20

21

TN5040D4_1800126083_A1  06/04/12  15:57  Page1

1
2
Оглавление инструкции
  • Страница 1 из 3
    TN5040D4_1800126083_A1 06/04/12 15:57 Page1 This professional quality hair trimmer can be used in the shower in complete safety. Read the instructions before using the clippers so as to avoid any danger due to incorrect use. 1. DESCRIPTION OF THE CLIPPER AND ITS ACCESSORIES: A. On/off switch B. 8
  • Страница 2 из 3
    TN5040D4_1800126083_A1 06/04/12 15:57 Page2 gArANŢie: Aparatul­dumneavoastră­este­destinat­exclusiv­unei­utilizări­domestice.­Aparatul­nu­poate­fi­utilizat­în­scopuri­profesionale.­Garanţia­devine­nulă­şi­îşi pierde­valabilitatea­în­cazul­unei­utilizări­incorecte. 1. DeSCriereA ApArATului De TuNS
  • Страница 3 из 3