Инструкции и Руководства для SAMSUNG DVD-K420

Сейчас в базе инструкций для SAMSUNG DVD-K420 насчитывается 5 бесплатных инструкций.

SAMSUNG DVD-K420 (125 стр., ru;)

Оглавление инструкции

Document Outline

SAMSUNG DVD-K420 (125 стр., ru;)

Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 126
  C r$'2:61*äAü CàCTEMA C èPOàÉPõBATEãEM DVD-KAPAOKE DVD-K420 DVD-K450 àÌÒÚÛ͈Ëfl ‰Îfl ÔÓθÁÓ‚‡ÚÂÎfl DVD-K420 DVD-K450 VIDEO AK68-01688C
 • Страница 2 из 126
  ì͇Á‡ÌËfl ÔÓ ÚÂıÌËÍ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ãÄáÖêçéÖ àáÑÖãàÖ äãÄëëÄ 1 чÌÌ˚È ÔÓË„˚‚‡ÚÂθ ÍÓÏÔ‡ÍÚ-‰ËÒÍÓ‚ Í·ÒÒËÙˈËÛÂÚÒfl Í‡Í ãÄáÖêçéÖ ãÄáÖêçéÖ àáÑÖãàÖ äãÄëëÄ 1 àáÑÖãàÖ äãÄëëÄ 1. àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË Ó„‡ÌÓ‚ „ÛÎËÓ‚ÍË ËÎË ‚˚ÔÓÎÌÂÌË Ôӈ‰Û, Ì ÓÔËÒ‡ÌÌ˚ı ‚ ‰‡ÌÌÓÈ àÌÒÚÛ͈ËË, ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË Í ÓÔ‡ÒÌÓÏÛ Ó·ÎÛ˜ÂÌ˲
 • Страница 3 из 126
  Måðû ïðåäîñòîðîæíîñòè ì·Â‰ËÚÂÒ¸ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ Ì‡ÔflÊÂÌË ÒÂÚË ÔÂÂÏÂÌÌÓ„Ó ÚÓ͇ ‚ ‚‡¯ÂÏ ‰ÓÏ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ Ì‡ÔflÊÂÌ˲ ÔËÚ‡ÌËfl ÒËÒÚÂÏ˚, Û͇Á‡ÌÌÓÏÛ Ì‡ Ô‡ÒÔÓÚÌÓÈ Ú‡·Î˘ÍÂ, ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌÓÈ Ì‡  Á‡‰ÌÂÈ ÒÚÂÌÍÂ. ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ÒËÒÚÂÏÛ „ÓËÁÓÌڇθÌÓ Ì‡ ÔÓ‰ıÓ‰fl˘Û˛ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚ¸ (Ï·Âθ), ÓÒÚ‡‚Ë‚ ‚ÓÍÛ„ ÌÂÂ
 • Страница 4 из 126
  ëÓ‰ÂʇÌË èéÑÉéíéÇäÄ ä êÄÅéíÖ çÄëíêéâäà ëàëíÖåõ Указания по технике безопасности.............................. 2 Установка языка ............................................................ 32 Меры предосторожности .............................................. 3 Hàñòðîéêà ïapaìeòpoâ
 • Страница 5 из 126
  é ‰ËÒ͇ı VIDEO DVD (Digital Versatile Disk - ìÌË‚Â҇θÌ˚È ˆËÙÓ‚ÓÈ ‰ËÒÍ) Ó·ÂÒÔ˜˂‡ÂÚ Á‚ÛÍ Ë ËÁÓ·‡ÊÂÌË هÌÚ‡ÒÚ˘ÂÒÍÓ„Ó Í‡˜ÂÒÚ‚‡, ·Î‡„Ó‰‡fl ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ì˲ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË Ó·˙ÂÏÌÓ„Ó Á‚Û͇ Dolby Digital Ë ÚÂıÌÓÎÓ„ËË ÒʇÚËfl ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl MPEG2. íÂÔÂ¸ ‚˚ ÏÓÊÂÚÂ Ó˘Û˘‡Ú¸ ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Ë ‡ÎËÒÚ˘Ì˚ı ˝ÙÙÂÍÚÓ‚
 • Страница 6 из 126
  éÔËÒ‡ÌË ÒËÒÚÂÏ˚ —èÂ‰Ìflfl Ô‡ÌÂθ— DVD-K420 Кнопка Открыть/ Закрыть ( ) ˆH„ˆŠATOP ƒŽ’Ž‚Ž‘’ˆ ƒŽ’Ž‚Ž ‘’œ/‚Š‹. ‹Ž’ŽŠ „‹Ÿ „ˆ‘Š€ ‚Ž‘Žˆ‡‚ „ ˆ €“‡€ ( ) Кнопка Пропуск/Поиск вперед ( ) ƒŽŒŠŽ‘’œ ŒˆŠŽ”Ž€ ŒˆŠŽ”Ž 1/2/3 „ˆ‘‹ ‰ C’Ž ( ) Кнопка Пропуск/ Поиск назад ( ) —èÂ‰Ìflfl Ô‡ÌÂθ— DVD-K450
 • Страница 7 из 126
  к éÔËÒ‡ÌË ÒËÒÚÂÏ˚ (ÔÓ‰ÓÎÊÂÌËÂ) —ˆíôopìaöèß ía äècïëee— DVD-K420/DVD-K450 РАЗЪЕМ СКАРТ ƒ ‡„Ž –ˆ”Ž‚ŽƒŽ €“„ˆŽ‚›•Ž„€ - ˆñïîëüçóéòå êîàêñèàëüíûé êàáåëü äëß öèôpîâîãî ñèãíàëà, ÷òîáû ñîåäèíèòü ýòî ãíåçäî ñ ñîâìåñòèìûì påñèâåpîì, îñíàùåííûì äåêîäåpîì ñèñòåìû Dolby Digital. - ’àêæå ìîæíî ñîåäèíßòü åãî ñ
 • Страница 8 из 126
  éÔËÒ‡ÌË ÒËÒÚÂÏ˚ (ÔÓ‰ÓÎÊÂÌËÂ) —óëüò äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèß— — DVD-K420 Kíîïêa VIDEO SEL Šíîïêà REPEAT A-B (выбора режима выхода СКАРТ) (Повтор фрагмента А-В) Šíîïêà REPEAT (Ž‚’Ž) Šíîïêà OPEN/CLOSE (Ž’Š›’œ/‡€Š›’œ) Šíîïêà CANCEL (ОТМЕНА) Кнопка EZ VIEW (изменения формата изображения) Кнопка
 • Страница 9 из 126
  éÔËÒ‡ÌË ÒËÒÚÂÏ˚ (ÔÓ‰ÓÎÊÂÌËÂ) —óëüò äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèß— DVD-K450 Kíîïêa VIDEO SEL Šíîïêà REPEAT A-B (выбора режима выхода СКАРТ) (Повтор фрагмента А-В) Šíîïêà REPEAT (Ž‚’Ž) Šíîïêà OPEN/CLOSE (Ž’Š›’œ/‡€Š›’œ) Šíîïêà CANCEL (ОТМЕНА) Кнопка USB (выбора режима работы с USB устройством)
 • Страница 10 из 126
  èÓ‰ÒÓ‰ËÌÂÌË ‚‡¯ÂÈ ÒËÒÚÂÏ˚ Í ÒÂÚË ÔÂÂÏÂÌÌÓ„ÓÚÓ͇ ÇËÎ͇ ÒÂÚÂ‚Ó„Ó ¯ÌÛ‡ ‰ÓÎÊ̇ ÔÓ‰ÒÓ‰ËÌflÚ¸Òfl Í ÔÓ‰ıÓ‰fl˘ÂÈ ÓÁÂÚÍ ÒÂÚË ÔÂÂÏÂÌÌÓ„Ó ÚÓ͇. 1 2 ÇÒÚ‡‚¸Ú ‚ËÎÍÛ ÒÂÚÂ‚Ó„Ó ¯ÌÛ‡ (χÍËÓ‚‡ÌÌÓ„Ó Ì‡‰ÔËÒ¸˛ AC Cord (ëÂÚ‚ÓȯÌÛ) ̇ Á‡‰ÌÂÈ Ô‡ÌÂÎË ÒËÒÚÂÏ˚) ‚ ÔÓ‰ıÓ‰fl˘Û˛ ÒÂÚÂ‚Û˛ ÓÁÂÚÍÛ. ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ
 • Страница 11 из 126
  у ь èÓ‰Íβ˜ÂÌË ‡Û‰ËÓ‚˚ıÓ‰‡ Í ÛÒËÎÚÂβ При подключении системы к телевизору выберите один из трех описанных ниже способов подключения. (Модель : DVD-K420&K450) СПОСОБ 1 СПОСОБ 2 ëèéëéÅ 1 Ç˚ıÓ‰ ÍÓÏÔÓÁËÚÌÓ„Ó ‚ˉÂÓÒ˄̇· ............... àÁÓ·‡ÊÂÌË ıÓÓ¯Â„Ó Í‡˜ÂÒÚ‚‡ Соедините гнездо VIDEO OUT (Выход
 • Страница 12 из 126
  èÓ‰Íβ˜ÂÌË ‡Û‰ËÓB˚ıo‰‡ Í ÛÒËÎËÚÂβ èÓ‰Íβ˜ÂÌËÂ Í ‡Û‰ËÓÒËÒÚÂÏ (2-͇̇θÌÓÏÛ ÛÒËÎËÚÂβ) àÒÔÓθÁÛfl ‡Û‰ËÓ Í‡·Âθ, ÒÓ‰ËÌËÚ ‡Á˙ÂÏ˚ AUDIO OUT (Ç˚ıÓ‰ ‡Û‰ËÓ) (Í‡ÒÌ˚È Ë ·ÂÎ˚È) ̇ Á‡‰ÌÂÈ Ô‡ÌÂÎË ÒËÒÚÂÏ˚ Ò ‡Á˙ÂχÏË AUDIO IN (ÇıÓ‰ ‡Û‰ËÓ) (Í‡ÒÌ˚È Ë ·ÂÎ˚È) ̇ ÛÒËÎËÚÂÎÂ. (Модель : DVD-K420&K450) Белый
 • Страница 13 из 126
  ˆŒ —€ˆ • При воспроизведении дисков DVD с 2-канальной звуковой дорожкой, компакт-дисков центральные и тыловые громкоговорители не выдают звук. • Перед включением усилителя уменьшите уровень громкости. Неожиданный громкий звук может привести к повреждению громкоговорителей и вашего слуха. • В
 • Страница 14 из 126
  ÇÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌË ‰ËÒ͇ 1 ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ OPEN/CLOSE (éÚÍ˚Ú¸/ á‡Í˚Ú¸), ˜ÚÓ·˚ ÓÚÍ˚Ú¸ ÎÓÚÓÍ ‰Îfl ‰ËÒ͇. 2 Загрузите диск. 3 ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ OPEN/CLOSE, ˜ÚÓ·˚ Á‡Í˚Ú¸ ÎÓÚÓÍ ‰Îfl ‰ËÒ͇. • Аккуратно положите диск в лоток так, чтобы сторона диска с этикеткой находилась сверху. DVD CD • Воспроизведение
 • Страница 15 из 126
  ÑËÒÍË: ÚÂÏËÌÓÎÓ„Ëfl ë˛ÊÂÚ˚ (titles) Ë Ù‡„ÏÂÌÚ˚ (chapters) (DVD-VIDEO) • Диски DVD-Video разбиты на несколько больших частей, именуемых “сюжетами” (titles) которые, в свою очередь, состоят из более мелких частей, именуемых “фрагментами” (chapters). Этим частям диска присвоены порядковые номера.
 • Страница 16 из 126
  ÇÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌË ‰ËÒÍÓ‚ DivX Описанные на этой странице функции относятся к воспроизведению дисков DivX. Переход в прямом/обратном направлении Во время воспроизведения нажмите кнопку I◄◄ или ►►I. • Если на диске имеется более 2 файлов, то при каждом нажатии кнопки ►►I вы переходите к следующему
 • Страница 17 из 126
  Ç˚‚Ó‰ ̇ ˝Í‡Ì ÒÛ·ÚËÚÓ‚ Hàæìèòå êíîïêó SUBTITLE (Субтитры). • При каждом нажатии кнопки поочередно включается (“SUBTITLE (1/8, 2/8...)” и выключается (“SUBTITLE OFF”) вывод субтитров. • Если на диске имеется только один файл субтитров, он будет воспроизводиться автоматически. • Более подробную
 • Страница 18 из 126
  ÇÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌˠωˇ-Ù‡ÈÎÓ‚ Ò ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËÂÏ ÙÛÌ͈ËË USB-ıÓÒÚ‡ (ÚÓθÍÓ DVD-K450) Используя имеющуюся в домашнем кинотеатре функцию USB-хост, вы можете воспроизводить с высоким качеством изображения и звука, обеспечиваемого 5.1-канальной системой домашнего кинотеатра, такие медиа-файлы, как
 • Страница 19 из 126
  Ускоренное воспроизведение Нажмите кнопку ◄◄ или ►► во время воспроизведения, чтобы начать воспроизводить файл с более высокой скоростью. • При каждом нажатии любой из этих кнопок скорость воспроизведения меняется следующим образом: 2x → 4x → 64x → 128x. ëÓ‚ÏÂÒÚËÏ˚ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ 1. Устройства USB,
 • Страница 20 из 126
  Ç˚‚Ó‰ ̇ ˝Í‡Ì ËÌÙÓχˆËË Ó ‰ËÒÍ Во время воспроизведения вы можете просматривать информацию о диске на экране телевизора. àæìèòå êíîïêè INFO (àÌÙÓχˆËfl). • При последовательных нажатиях кнопки информация на экране меняется следующим образом: DVD MP3 DivX JPEG Bûêë. Còoï 00:00:00 Bûêë.
 • Страница 21 из 126
  ìÒÍÓÂÌÌÓÂ/á‡Ï‰ÎÂÌÌÓ ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌË ìÒÍÓÂÌÌÓ ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌË Нажмите кнопку ◄◄ или ►►. • При каждом нажатии кнопки во время воспроизведения, скорость воспроизведения меняется следующим образом: DVD MP3 á‡Ï‰ÎÂÌÌÓ ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌË Нажмите кнопку PLAY (ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ) и нажмите кнопку Кнопка
 • Страница 22 из 126
  Ç˚·Ó Ê·ÂÏÓ„Ó ‡ÍÛÒ‡ ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl Эта функция позволяет вам просмотреть один и тот же эпизод в разных ракурсах. DVD ‚ påæèìå âîñïpîèçâåäåíèß èëè ïàóçû íàæìèòå êíîïêó INFO íà ïóëüòå äèñòàíöèîííîãî óïpàâëåíèß. 1 3 àæìèòå êíîïêè √/® äëß âûáîpà “âåëè÷. “ãîë (Angle), à çàòåì íàæìèòå ENTER. 2 àæìèòå
 • Страница 23 из 126
  èÓÔÛÒÍ ˝ÔËÁÓ‰Ó‚/ÔÂÒÂÌ Ì‡ ‰ËÒÍ DVD MP3 ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ËÎË . • èË Ì‡Ê‡ÚËflı ÍÌÓÔÍË ‚Ó ‚ÂÏfl ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl, ̇˜Ë̇ÂÚ ‚ÓÒÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ¸Òfl ÒÎÂ‰Û˛˘ËÈ ËÎË Ô‰˚‰Û˘ËÈ Ù‡„ÏÂÌÚ, ‰ÓÓÊ͇ ËÎË ‡Î¸·ÓÏ (Ù‡ÈÎ). • çÓ ‚˚ Ì ÏÓÊÂÚ ÔÓÔÛÒÚËÚ¸ Ò‡ÁÛ ÌÂÒÍÓθÍÓ Ù‡„ÏÂÌÚÓ‚. DVD îïñê MP3 ‚ocïp. ‚ûêë. Repeat ˆŒ
 • Страница 24 из 126
  ˆñïîëüçîâàíèå ôóíêöèè ҇àêëàäêà DVD ‚ påæèìå âîñïpîèçâåäåíèß èëè ïàóçû íàæìèòå êíîïêó MENU íà ïóëüòå äèñòàíöèîííîãî óïpàâëåíèß. 1 2 àæìèòå êíîïêè π/† äëß âûáîpà Function (”yíêöèß), à çàòåì íàæìèòå ® èëè ENTER. ˆH”O “âeëè÷. ‡aêëaäêa oâòop EZ View “ãîë EXIT KEY CONT ONTRROL 3 àæìèòå êíîïêè π/† äëß
 • Страница 25 из 126
  oâòopíoe âocïpoèçâeäeíèe Функция повторного воспроизведения позволяет вам повторить фрагмент, сюжет, дорожку (песню) или папку (альбом с файлами МР3). DVD MP3 Hàæìèòå êíîïêó REPEAT (OBTOP). èË ÔÓÒΉӂ‡ÚÂθÌ˚ı ̇ʇÚËflı ÍÌÓÔÍË ‚Ó ‚ÂÏfl ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl, ÂÊËÏ ÔÓ‚ÚÓ‡ ÏÂÌflÂÚÒfl ÒÎÂ‰Û˛˘ËÏ
 • Страница 26 из 126
  îÛÌ͈Ëfl EZ VIEW(ÚÓθÍÓ DVD-K420) DVD àæìèòå êíîïêè EZ VIEW. - ”opìaò ýêpaía ìeíßeòcß ïpè êaæäoì íaæaòèè êíoïêè. - åæèì óâåëè÷åíèß ýêðàíà ðàáîòàåò ïîðàçíîìó â çàâèñèìîñòè îò íàñòðîåê ýêðàíà â ìåíþ àñòðîéêà äèñïëåß. - „ëß îáåñïå÷åíèß ïðàâèëüíîé ðàáîòû êíîïêè EZ VIEW â ìåíþ àñòðîéêà äèñïëåß
 • Страница 27 из 126
  Ç˚·Ó flÁ˚͇ Á‚ÛÍÓ‚Ó„Ó ÒÓÔÓ‚ÓʉÂÌËfl Ë flÁ˚͇ ÒÛ·ÚËÚÓ‚ Bûáîð ßçûêà çâóêîâîãî ñîïðîâîæäåíèß 1 àæìèòå êíîïêè INFO . 2 DVD àæìèòå êíîïêè π/† äëß âûáîðà íåîáõîäèìîãî ýëåìåíòà, à çàòåì OK • àáîòà ýòîé ôóíêöèè çàâèñèò îò òîãî, êàêèå ßçûêè àóäèî çàêîäèðîâàíû íà äèñêå; ñ íåêîòîðûìè äèñêàìè ýòà ôóíêöèß
 • Страница 28 из 126
  èflÏÓÈ ÔÂÂıÓ‰ Í ˝ÔËÁÓ‰Û ËÎË ÔÂÒÌ ̇ ‰ËÒÍ DVD 1 CD àæìèòå êíîïêè INFO . Переход к сюжету/дорожке 2 Переход к фрагменту 4 ç‡ÊËχÈÚ ÍÌÓÔÍË √,® ËÎË ÍÌÓÔÍË Ò ˆËÙ‡ÏË ‰Îfl ‚˚·Ó‡ ÌÛÊÌÓ„Ó Ù‡„ÏÂÌÚ‡, Á‡ÚÂÏ Ì‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ OK (Ç‚Ó‰). ë ÔÓÏÓ˘¸˛ ÍÌÓÔÓÍ π/† ÔÂÂȉËÚÂ Í Á̇˜ÍÛ Ò˛ÊÂÚ‡‰ÓÓÊÍË Переход к
 • Страница 29 из 126
  ÇÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌË هÈÎÓ‚ ÙÓχڇ JPEG àÁÓ·‡ÊÂÌËfl, ÓÚÒÌflÚ˚Â Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ˆËÙÓ‚Ó„Ó ÙÓÚÓ‡ÔÔ‡‡Ú‡ ËÎË ˆËÙÓ‚ÓÈ ‚ˉÂÓ͇ÏÂ˚, ÎË·Ó Ù‡ÈÎ˚ ÙÓχڇ JPEG, ı‡Ìfl˘ËÂÒfl ̇ ÊÂÒÚÍÓÏ ‰ËÒÍ èä, ÏÓÊÌÓ Á‡ÔËÒ‡Ú¸ ̇ ÍÓÏÔ‡ÍÚ-‰ËÒÍ Ë Á‡ÚÂÏ ‚ÓÒÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ¸ ˝ÚÓÚ ‰ËÒÍ Ò ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËÂÏ ‰‡ÌÌÓ„Ó DVD-ÔÓË„˚‚‡ÚÂÎfl. 1 ᇄÛÁËÚÂ
 • Страница 30 из 126
  àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ÏÂÌ˛ ‰ËÒ͇ Ç˚ ÏÓÊÂÚ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ ÏÂÌ˛ ‰Îfl ‚˚·Ó‡ flÁ˚͇ Á‚ÛÍÓ‚Ó„Ó ÒÓÔÓ‚ÓʉÂÌËfl, flÁ˚͇ ÒÛ·ÚËÚÓ‚, ÔÓÙËÎfl, Ë Ú.Ô. ëÓ‰ÂʇÌË Ëϲ˘ËıÒfl ̇ DVD-‰ËÒÍ ÏÂÌ˛ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ‡Á΢Ì˚Ï Ì‡ ‡ÁÌ˚ı ‰ËÒ͇ı. DVD 1 Bo âpeìß âocïpoèçâeäeíèß äècêa DVD íaæìèòe ía ïyëüòe „“ êíoïêy MENU. HaÊÏËÚe
 • Страница 31 из 126
  àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ÏÂÌ˛ Title (îËθÏ) ç‡ ‰ËÒ͇ı DVD, ÒÓ‰Âʇ˘Ëı ÌÂÒÍÓθÍÓ Ò˛ÊÂÚÓ‚, ‚˚ ÏÓÊÂÚ ÔÓÒÏÓÚÂÚ¸ ̇Á‚‡ÌËÂ Í‡Ê‰Ó„Ó ËÁ ÌËı. Ç Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ‰ËÒ͇, ˝Ú‡ ÙÛÌ͈Ëfl ÏÓÊÂÚ ÎË·Ó ÒÓ‚ÒÂÏ Ì ‰ÂÈÒÚ‚Ó‚‡Ú¸, ÎË·Ó ‰ÂÈÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ÔÓ-‡ÁÌÓÏÛ. DVD 1 Bo âpeìß âocïpoèçâeäeíèß äècêa DVD íaæìèòe ía ïyëüòe „“ êíoïêy MENU.
 • Страница 32 из 126
  ìÒÚ‡Ìӂ͇ flÁ˚͇ По умолчанию, для экранного меню установлен английский язык. 1 Kîãäà ïðîèãðûâàòåëü íàõîäèòñß â ðåæèìå ÒCòîïÓ, íàæìèòå êíîïêó MENU. Haæìèòe êíoïêy Bâoä(enter) äëß ìeíþ äècêa EXIT KEY CONT ONTRROL 32 TEMPO 2 àæìèòå êíîïêè ▼ äëß âûáîðà Setup (Hacòpoéêa), à çàòåì íàæìèòå OK. Hacòp.
 • Страница 33 из 126
  3 4 àæìèòå êíîïêè èëè OK. àæìèòå êíîïêè π/† äëß âûáîðà íåîáõîäèìîãî ýëåìåíòà, à çàòåì OK . 5 HACTP. Ÿ‡›KA Hacòp. Ÿçûêa Hacòp. ayäèo Hacòp. ïoêaça Hacòp. êoíòpoëß : DivX(R)peãècòpaöèß Meíþ ïëeepa Meíþ äècêa Ayäèo Cyáòèòpû DivX Cyáòèòpû ® ® ® ® ® : Pyccêèé : Pyccêèé : Pyccêèé : A‚ÚÓ : Unicode
 • Страница 34 из 126
  Hàñòðîéêà ïapaìeòpoâ çâyêà àðàìåòðû àóäèî ïîçâîëßþò âûïîëíèòü íàñòðîéêó àóäèîóñòðîéñòâà è ïàðàìåòðîâ ñîñòîßíèß çâóêà â çàâèñèìîñòè îò èñïîëüçóåìîé àóäèîñèñòåìû. 1 Kîãäà ïðîèãðûâàòåëü íàõîäèòñß â ðåæèìå ÒCòîïÓ, íàæìèòå êíîïêó MENU. 2 Haæìèòe êíoïêy Bâoä(enter) äëß ìeíþ äècêa Hacòp. Ÿçûêa Hacòp.
 • Страница 35 из 126
  óêà ❶ –èôpoâoé âûxoä - ˆKM (PCM) : peoápaçyeò â çâycê PCM(2CH). - Bitstream : Bûâoäèò Dolby Digital èëè DTS Bitstream ÷epeç öèôpoâoé âûxoä. Bûáepèòe Bitstream ïpè coeäèíeíèè ê Dolby digital è äeêoäepy DTS. ❷ Bûx. cèãíaë MPEG - ˆKM (PCM) : peoápaçyeò â çâycê PCM(2CH). - Bitstream : Bûâoäèò MPEG-2
 • Страница 36 из 126
  Hàñòðîéêà ïapaìeòpoâ èçîáðàæåíèß Ç˚ ÏÓÊÂÚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ÙÓÏ‡Ú ˝Í‡Ì‡ ÚÂ΂ËÁÓ‡ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÚËÔÓÏ ‚‡¯Â„Ó ÚÂ΂ËÁÓ‡ (¯ËÓÍÓÙÓχÚÌ˚È ÚÂ΂ËÁÓ ËÎË Ó·˚˜Ì˚È ÚÂ΂ËÁÓ Ò ÙÓχÚÓÏ ˝Í‡Ì‡ 4:3). 1 Kîãäà ïðîèãðûâàòåëü íàõîäèòñß â ðåæèìå ÒCòîïÓ, íàæìèòå êíîïêó MENU. 2 Hacòp. Ÿçûêa Hacòp. ayäèo Hacòp.
 • Страница 37 из 126
  ôîðìàò ÚB - ýêðàíà (TV Aspect) Bû ìîæåòå âûïîëíèòü ðåãóëèðîâêó ôîðìàòà èçîáðàæåíèß â ñîîòâåòñòâèè ñ ôîðìàòîì ýêðàíà âàøåãî òåëåâèçîðà. - 4:3 Letter Box: Bûáèðàéòå ýòó îïöèþ, åñëè âû õîòèòå ñìîòðåòü öåëèêîì èçîáðàæåíèå, çàïèñàííîå íà DVD-äèñêå â ôîðìàòå 16:9, à ó âàøåãî òåëåâèçîðà ôîðìàò ýêðàíà 4:3.
 • Страница 38 из 126
  ìÒÚ‡Ìӂ͇ ÛÓ‚Ìfl Ó‰ËÚÂθÒÍÓ„Ó ÍÓÌÚÓÎfl (‚ÓÁ‡ÒÚÌÓÈ Í‡Ú„ÓËË ÁËÚÂÎfl) àÒÔÓθÁÛÈÚ ˝ÚÛ ÙÛÌÍˆË˛, ˜ÚÓ·˚ Ô‰ÓÚ‚‡ÚËÚ¸ ÔÓÒÏÓÚ ‰ÂÚ¸ÏË DVD-‰ËÒÍÓ‚, ̇ ÍÓÚÓ˚ı Á‡ÔËÒ‡Ì˚ ÙËθÏ˚ ÒÓ ÒˆÂ̇ÏË Ì‡ÒËÎËfl ËÎË ÙËθÏ˚ “ÚÓθÍÓ ‰Îfl ‚ÁÓÒÎ˚ı”. 1 èË ÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓÏ ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËË Ì‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ MENU (åÂÌ˛). 2 ë
 • Страница 39 из 126
  ‡Ì˚ ìÒÚ‡Ìӂ͇ Ô‡ÓÎfl Вы можете установить пароль, чтобы уровень возрастной категории (рейтинг) мог устанавливать только знающий пароль пользователь. 1 ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ MENU (åÂÌ˛). 2 Hacòp. Ÿçûêa Hacòp. ayäèo Hacòp. ïoêaça Hacòp. êoíòpoëß : DivX(R)peãècòpaöèß Haæìèòe êíoïêy Bâoä(enter) äëß ìeíþ
 • Страница 40 из 126
  ÇÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌË ‰ËÒ͇ DVD-OK (ä‡‡ÓÍÂ) ç‡ıÓ‰flÒ¸ ‰Óχ, ‚˚ ÏÓÊÂÚ ÔÓ˜Û‚ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ Ò·fl, Í‡Í ‚ ·‡ ͇‡ÓÍÂ. Ç˚ ÏÓÊÂÚ ÒÏÓÚÂÚ¸ ‚ˉÂÓ Ë ÔÂÚ¸ ÔÓ‰ ‡ÍÍÓÏÔ‡ÌÂÏÂÌÚ, ÔË ˝ÚÓÏ Ì‡ ˝Í‡Ì ‚‡Ï ·Û‰ÂÚ ÔÓ͇Á˚‚‡Ú¸Òfl ÚÂÍÒÚ ÔÂÒÌË. 1 ë ÔÓÏÓ˘¸˛ ÍÌÓÔÓÍ Ò ñàîêÄåà (0~9) ‚‚‰ËÚ ÌÓÏÂ ÔÂÒÌË, ÍÓÚÓÛ˛ ‚˚ ıÓÚËÚÂ
 • Страница 41 из 126
  èÓ‰ÒÓ‰ËÌÂÌË ÏËÍÓÙÓ̇ ¸ ÔÓ‰ 1 ‚flÚÒfl ̇ èÓ‰Íβ˜ËÚ ÏËÍÓÙÓÌ Í „ÌÂÁ‰Û ‰Îfl ÏËÍÓÙÓ̇ (MIC) ̇ ÔÂ‰ÌÂÈ Ô‡ÌÂÎË ÒËÒÚÂÏ˚. ÏÂÌÚ‡. 2 ÑÎfl „ÛÎËÓ‚ÍË „ÓÏÍÓÒÚË „ÓÎÓÒ‡ ÓÚ ÏËÍÓÙÓ̇ ÔÓ‚Ó‡˜Ë‚‡ÈÚ „ÛÎflÚÓ MIC VOL (ÉÓÏÍÓÒÚ¸ Ò˄̇· ÓÚ ÏËÍÓÙÓ̇). • Ç˚ ÏÓÊÂÚ ÔÓ‰Íβ˜ËÚ¸ ‰Ó ‰‚Ûı ÏËÍÓÙÓÌÓ‚. 3 EXIT KEY
 • Страница 42 из 126
  êÂÁÂ‚ËÓ‚‡ÌË ‡ÍÍÓÏÔ‡ÌÂÏÂÌÚ‡ èË ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËË ‡ÍÍÓÏÔ‡ÌÂÏÂÌÚ‡, ‚˚ ÏÓÊÂÚ Û͇Á‡Ú¸, ͇ÍÛ˛ ÔÂÒÌ˛ ‚˚ ıÓÚËÚ ÔÂÚ¸ ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÈ. 1 ÔÓÏÓ˘¸˛ ÍÌÓÔÓÍ Ò ñàîêÄåà (0~9) ‚‚‰ËÚ ÌÓÏÂ ÔÂÒÌË, ÍÓÚÓÛ˛ ‚˚ ıÓÚËÚ Á‡ÂÁÂ‚ËÓ‚‡Ú¸ ‰Îfl ËÒÔÓÎÌÂÌËflÔÓ ÓÍÓ̘‡ÌËË ÚÂÍÛ˘ÂÈ. 2 ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ RESERVE (êÂÁÂ‚ËÓ‚‡ÌËÂ). •
 • Страница 43 из 126
  èËÓËÚÂÚ ÔË ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËË ‡ÍÍÓÏÔ‡ÌÂÏÂÌÚ‡ чÊ ÂÒÎË ÛÊ Á‡ÂÁÂ‚ËÓ‚‡Ì‡ ͇͇fl-ÎË·Ó ÔÂÒÌfl, ‚˚ ÏÓÊÂÚ ҉·ڸ Ú‡Í, ˜ÚÓ·˚ ÒËÒÚÂχ ‚ÓÒÔÓËÁ‚· ‡ÍÍÓÏÔ‡ÌÂÏÂÌÚ ‰Îfl ÚÓÈ ÔÂÒÌË, ÍÓÚÓÛ˛ ‚˚ Á‡ıÓÚÂÎË ÒÔÂÚ¸ ÔÂ‚ÓÈ. 1 èË ÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓÏ ÔÓË„˚‚‡ÚÂÎÂ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÍÌÓÔÓÍ Ò ñàîêÄåà (0~9) ‚˚·ÂËÚ ÌÓÏÂ ÔÂÒÌË,
 • Страница 44 из 126
  îÛÌ͈Ëfl “ã˛·Ëχfl ÔÂÒÌfl” Ç˚ ÏÓÊÂÚ ÒÓı‡ÌËÚ¸ ‚ ÒÔËÒÍ ÔÂÒÂÌ ãûÅàåõÖ 1, 2, 3 ÌÓÏÂ‡ 18 ÔÂÒÂÌ, ÍÓÚÓ˚ ‚‡Ï Ì‡‚flÚÒfl ËÎË ÍÓÚÓ˚ ‚˚ ˜‡ÒÚÓ ÔÓÂÚÂ, Ú‡Í ˜ÚÓ ‚˚ ÒÏÓÊÂڠ΄ÍÓ Ì‡ıÓ‰ËÚ¸ Ë ÔÂÚ¸ 54 β·ËÏ˚ı ÔÂÒÂÌ. Сохранение номера ЛЮБИМОЙ ПЕСНИ 1 èË ÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓÏ ÔÓË„˚‚‡ÚÂΠ̇ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ FAVORITE
 • Страница 45 из 126
  àÒÔÓÎÌÂÌË ãûÅàåéâ èÖëçà 1 3 èË ÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓÏ ÔÓË„˚‚‡ÚÂΠ̇ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ FAVORITE(ã˛·Ëχfl ÔÂÒÌfl). ç‡ÊËχÈÚ ÍÌÓÔÍË ▲, ▼,˜ÚÓ·˚ ‚˚·‡Ú¸ ÔÂÒÌ˛, ÍÓÚÓÛ˛ ‚˚ ıÓÚËÚ ÔÂÚ¸. 2 ç‡ÊÏËÚ Í‡ÒÌÛ˛ ÍÌÓÔÍÛ, ˜ÚÓ·˚ ‚˚·‡Ú¸ favorite 1 (àÁ·‡ÌÌÓ 1), ÁÂÎÂÌÛ˛ – favorite 2 (àÁ·‡ÌÌÓ 2) Ë ÒËÌ˛˛ – favorite 3
 • Страница 46 из 126
  îÛÌ͈Ëfl ÔÓËÒ͇ ÔÂÒÌË Ç˚ ÏÓÊÂڠ΄ÍÓ Ì‡ÈÚË ÌÛÊÌÛ˛ ÔÂÒÌ˛ ÔÓ ËÌÙÓχˆËË Ì‡ ˝Í‡ÌÂ, Ì Á‡„Îfl‰˚‚‡fl ‚ ÔÂÒÂÌÌËÍ. Структура меню поиска песен Раздел Подраздел Алфавит РУССКИЙ НАЗВАНИЕ/ИСПОЛНИТЕЛЬ A~R АНГЛИЙСКИЙ УКРАИНСКИЙ НАЗВАНИЕ/ИСПОЛНИТЕЛЬ A~Z НАЗВАНИЕ/ИСПОЛНИТЕЛЬ A~R ДУЭТЫ - ЖАНРЫ РОК ШАНСОН
 • Страница 47 из 126
  Поиск по языку èË ÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓÏ ÔÓË„˚‚‡ÚÂΠ̇ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ SEARCH SONG (èÓËÒÍ ÔÂÒÌË) Ë Á‡ÚÂÏ Ì‡Ê‡ÚËÂÏ Í‡ÒÌÛ˛ ÍÌÓÔÍÛ ‚˚·ÂËÚ Ê·ÂÏ˚È flÁ˚Í. 1 • Ç˚ ÏÓÊÂÚ ‚˚·Ë‡Ú¸ ÒÎÂ‰Û˛˘Ë flÁ˚ÍË: êìëëäàâ - ÄçÉãàâëäàâ - ìäêÄàçëäàâ. • Ç ˝ÚÓ ‚ÂÏfl ‚˚ ÏÓÊÂÚ ̇ʇÚËÂÏ ÍÌÓÔÍË ◄ ÔÂÂÈÚË ‚ ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ˚È ÌËÊ ̇
 • Страница 48 из 126
  îÛÌ͈Ëfl ÔÓËÒ͇ ÔÂÒÌË (ÔÓ‰ÓÎÊÂÌËÂ) èÓËÒÍ ÔÂÒÌË ‰Îfl ËÒÔÓÎÌÂÌËfl ‰Û˝ÚÓÏ 1 èË ÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓÏ ÔÓË„˚‚‡ÚÂΠ̇ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ SEARCH SONG (èÓËÒÍ ÔÂÒÌË) Ë Á‡ÚÂÏ Ì‡Ê‡ÚËÂÏ êðàñíóþ êíîïêó ‚˚·ÂËÚ ÔÛÌÍÚ “Ñìùíõ”. 3 EXIT KEY CONT ONTRROL TEMPO ç‡ÊËχÈÚ ÍÌÓÔÍË ▲, ▼,˜ÚÓ·˚ ‚˚·‡Ú¸ ÔÂÒÌ˛, ÍÓÚÓÛ˛ ‚˚ ıÓÚËÚ ÔÂÚ¸.
 • Страница 49 из 126
  èÓËÒÍ ÔÓ Ê‡ÌÛ 1 èË ÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓÏ ÔÓË„˚‚‡ÚÂΠ̇ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛSEARCH SONG (èÓËÒÍ ÔÂÒÌË) Ë Á‡ÚÂÏ Ì‡Ê‡ÚËÂÏ êðàñíóþ êíîïêó Ë Á‡ÚÂÏ Ì‡Ê‡ÚËÂÏ ÍÌÓÔÓÍ ▲, ▼‚˚·ÂËÚ ÔÛÌÍÚ “ÜÄçêõ”. • Ç ˝ÚÓ ‚ÂÏfl ‚˚ ÏÓÊÂÚ ̇ʇÚËÂÏ ÍÌÓÔÍË◄ ÔÂÂÈÚË ‚ ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ˚È ÌËÊ ̇ ˝Í‡Ì ÒÔËÒÓÍ ÔÂÒÂÌ. 3 ç‡Ê‡ÚËÂÏ ÍÌÓÔÓÍ ▲,▼ ‚˚·ÂËÚÂ
 • Страница 50 из 126
  Поиск хитов 1 èË ÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓÏ ÔÓË„˚‚‡ÚÂΠ̇ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛSEARCH SONG (èÓËÒÍ ÔÂÒÌË) Ë Á‡ÚÂÏ Ì‡Ê‡ÚËÂÏ êðàñíóþ êíîïêó Ë Á‡ÚÂÏ Ì‡Ê‡ÚËÂÏ ÍÌÓÔÓÍ ▲, ▼‚˚·ÂËÚ ÔÛÌÍÚ “ïàíõ”. • Ç ˝ÚÓ ‚ÂÏfl ‚˚ ÏÓÊÂÚ ̇ʇÚËÂÏ ÍÌÓÔÍË◄ ÔÂÂÈÚË ‚ ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ˚È ÌËÊ ̇ ˝Í‡Ì ÒÔËÒÓÍ ÔÂÒÂÌ. EXIT KEY CONT ONTRROL TEMPO 3
 • Страница 51 из 126
  ФУНКЦИЯ BOWLING GAME (ИГРА ЛУЧШИЙ ПЕВЕЦ) Игру в боулинг можно настроить так, чтобы устроить командное песенное соревнование с подсчетом очков. Настройка игры 1 2 Загрузите диск DVD-OK. Нажмите кнопку со стрелкой ▲, ▼ ,чтобы перейти к игре лучший певец ,а затем нажмите кнопку OK. 4 5 Нажмите кнопку
 • Страница 52 из 126
  Выбор песни и начало игры После настройки игры можно выбрать песню, которую вы хотите спеть 1 3 Шаги 1~ 5 аналогичны шагам, описанным выше. Нажмите SEARCH 2 SONG (ПОИСК ПЕСНИ) или номерные кнопки 0~ 9, чтобы выбрать песню в списке, а затем нажмите кнопку OK. Нажмите красную кнопку, чтобы начать
 • Страница 53 из 126
  àÁÏÂÌÂÌË ÚÓ̇θÌÓÒÚË ÏÂÎÓ‰ËË / àÁÏÂÌÂÌË ÚÂÏÔ‡ ÏÂÎÓ‰ËË àÁÏÂÌÂÌË ÚÓ̇θÌÓÒÚË ÏÂÎÓ‰ËË ÇÓ ‚ÂÏfl ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl ÔÂÒÌË Ì‡ÊËχÈÚ ÍÌÓÔÍË KEY CON (ìÔ‡‚ÎÂÌË ÚÓ̇θÌÓÒÚ¸˛). • èË Í‡Ê‰ÓÏ Ì‡Ê‡ÚËË ÍÌÓÔÍË # ÚÓ̇θÌÓÒÚ¸ ÔÓ‚˚¯‡ÂÚÒfl, ‡ ÔË Ì‡Ê‡ÚËË ÍÌÓÔÍË b ÔÓÌËʇÂÚÒfl. àÁÏÂÌÂÌË ÚÂÏÔ‡ ÏÂÎÓ‰ËË ÇÓ ‚ÂÏfl
 • Страница 54 из 126
  Ç˚·Ó ÏÛÊÒÍÓ„Ó-ÊÂÌÒÍÓ„Ó „ÓÎÓÒ‡ Ç˚·Ó ÏÛÊÒÍÓ„Ó-ÊÂÌÒÍÓ„Ó „ÓÎÓÒ‡ ÇÓ ‚ÂÏfl ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl ÔÂÒÌË Ì‡ÊËχÈÚ ÍÌÓÔÍÛ FEMALE (ÜÂÌÒÍËÈ „ÓÎÓÒ). • èË Ì‡Ê‡ÚËflı ÍÌÓÔÍË ÔÓÓ˜Â‰ÌÓ ‚˚·Ë‡ÂÚÒfl ‡ÍÍÓÏÔ‡ÌÂÏÂÌÚ ‰Îfl ÏÛÊÒÍÓ„Ó „ÓÎÓÒ‡ ËÎË ‰Îfl ÊÂÌÒÍÓ„Ó „ÓÎÓÒ‡. • Ç˚·ÂËÚ å (åÛÊÒÍÓÈ „ÓÎÓÒ) ‰Îfl ÏÛÊÒÍÓ„Ó „ÓÎÓÒ‡ Ë Ü
 • Страница 55 из 126
  ç‡ÒÚÓÈ͇ ÙÛÌ͈ËË “î‡ÌÙ‡˚” Ç˚ ÏÓÊÂÚ ҉·ڸ Ú‡Í, ˜ÚÓ·˚ ÔÓ ÓÍÓ̘‡ÌËË ‚‡¯Â„Ó ÔÂÌËfl ÔÓÁ‚Û˜‡ÎË Ù‡ÌÙ‡˚. 1 ᇄÛÁËÚ ‰ËÒÍ DVD-OK. 3 ç‡ÊËχÈÚ ÍÌÓÔÍË ▲, ▼, ˜ÚÓ·˚ ÔÂÂÏÂÒÚËÚ¸Òfl Í ÔÛÌÍÚÛ ‘î‡ÌÙ‡˚’. 2 4 ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ MENU (åÂÌ˛). ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ PLAY, ˜ÚÓ·˚ ‚˚·‡Ú¸ Ê·ÂÏÛ˛ ̇ÒÚÓÈÍÛ ‰Îfl Ù‡ÌÙ‡. • èË
 • Страница 56 из 126
  ç‡ÒÚÓÈ͇ Ò‰ÌÂÈ ÓˆÂÌÍË Ç˚ ÏÓÊÂÚ Á‡‡Ì ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ¯Í‡ÎÛ, ÔÓ ÍÓÚÓÓÈ ·Û‰ÛÚ ‚˚ÒÚ‡‚ÎflÚ¸Òfl ÓˆÂÌÍË Á‡ ËÒÔÓÎÌÂÌËÂ. EXIT KEY CONT ONTRROL 56 TEMPO 1 ᇄÛÁËÚ ‰ËÒÍ DVD-OK. 3 ç‡ÊËχÈÚ ÍÌÓÔÍË ▲, ▼, ˜ÚÓ·˚ ÔÂÂÏÂÒÚËÚ¸Òfl Í ÔÛÌÍÚÛ ‘YÓ‚Â̸ ОценкË’. 2 ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ MENU (åÂÌ˛) 4 ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ OK
 • Страница 57 из 126
  ìÒÚ‡Ìӂ͇ ÚÂÌË ‰Îfl ÚÂÍÒÚ‡ ÔÂÒÌË Ç˚ ÏÓÊÂÚ ҉·ڸ Ú‡Í, ˜ÚÓ·˚ ÒÎÓ‚‡ ÔÂÒÌË, ÍÓÚÓ˚ ÌÛÊÌÓ ÔÂÚ¸ ‚ ‰‡ÌÌ˚È ÏÓÏÂÌÚ, ‚˚‰ÂÎflÎËÒ¸ Á‡ÚÂÌÂÌËÂÏ. 1 3 ᇄÛÁËÚ ‰ËÒÍ DVD-OK. ç‡ÊËχÈÚ ÍÌÓÔÍË ▲, ▼, ˜ÚÓ·˚ ÔÂÂÏÂÒÚËÚ¸Òfl Í ÔÛÌÍÚÛ ‘Тень’. 2 4 ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ MENU (åÂÌ˛). ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ OK (Ç‚Ó‰), ˜ÚÓ·˚ ‚˚·‡Ú¸
 • Страница 58 из 126
  Руководство по устранению неполадок Прежде чем обращаться в сервисный центр, проверьте, не содержится ли в приведенной ниже таблице возможноерешение возникшей у вас проблемы. Выполненные вами некоторые простые проверки или небольшая настройка параметров могут устранить проблему и восстановить
 • Страница 59 из 126
  ëÔËÒÓÍ ÍÓ‰Ó‚ flÁ˚ÍÓ‚ Введите соответствующий код языка для исходных настроек языка звукового сопровождения диска, субтитров диска и/или меню диска (см. стр. 33). Ʉɨɞ 1027 1028 1032 1039 1044 1045 1051 1052 1053 1057 1059 1060 1069 1066 1067 1070 1079 1093 1097 1103 1105 1109 1130 1142 1144 1145
 • Страница 60 из 126
  ëÂÏÂÈÒÚ‚Ó ÛÒÚÓÈÒÚ‚, ‰Îfl ÍÓÚÓ˚ı ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡ÂÚÒfl ÙÛÌ͈Ëfl USB-ıÓÒÚ ÑÓ͇Á‡Ì‡ ÙÛÌ͈ËÓ̇θÌÓÒÚ¸ USB-ıÓÒÚ‡ Ë ÒÓ‚ÏÂÒÚËÏÓÒÚ¸ ‰‡ÌÌÓ„Ó ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ÒÓ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÏË ˝ÎÂÏÂÌÚ‡ÏË. (éÊˉ‡ÂÚÒfl, ˜ÚÓ Ì‡fl‰Û Ò ˝ÚËÏË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ÏË, ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó ‰Û„Ëı ÛÒÚÓÈÒÚ‚ USB Ú‡ÍÊ ·Û‰ÂÚ Ô‡‚ËθÌÓ ‡·ÓÚ‡Ú¸ Ò ‰‡ÌÌ˚Ï ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÏ)
 • Страница 61 из 126
  DSC (Digital Still Cameara - Цифровая фотокамера) Поставщик Samsung Sony Olympus Nikon Panasonic Canon Fuji Торговая марка VP-MS11, S800, Pro815, V20, V10, D60, UCA5 DSC-W50, DSC-R1, DSC-P200, DSC-P150 C-70 zoom, SP-700, FE5500, C-470Z Coolpix 7900, Coolpix-p3, Coolpix S2 DMC-FX01, DMC-LX1S,
 • Страница 62 из 126
  íÂıÌ˘ÂÒÍË ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË ОБЩИЕ Потребляемая мощность 9 Вт Масса 2,0 кг Габаритные размеры (Ш х В х Г) DVD-K420 : 430 (Ш) x 205 (В) x 37 (Г) мм DVD-K450 : 430 (Ш) x 205 (В) x 37 (Г) мм Диапазон рабочих температур +5°C~+35°C Диапазон рабочей влажности воздуха 10%~75% ПРОИГРЫВАТЕЛЬ ДИСКОВ Емкость 1
 • Страница 63 из 126
  ë‚flÁ˚‚‡ÈÚÂÒ¸ Ò SAMSUNG ÔÓ ‚ÒÂÏÛ ÏËÛ ÖÒÎË Û ‚‡Ò ÂÒÚ¸ Ô‰ÎÓÊÂÌËfl ËÎË ‚ÓÔÓÒ˚ ÔÓ ÔÓ‰ÛÍÚ‡Ï Samsung, Ò‚flÁ˚‚‡ÈÚÂÒ¸ Ò ËÌÙÓχˆËÓÌÌ˚Ï ˆÂÌÚÓÏ Samsung. á‚’flÊ¥Ú¸Òfl Á SAMSUNG WORLD WIDE Region North America Latin America Country CANADA MEXICO U.S.A ARGENTINE BRAZIL CHILE NICARAGUA HONDURAS COSTA RICA
 • Страница 64 из 126
  á‡ÒÚÂÂÊÂÌÌfl ˘Ó‰Ó ·ÂÁÔÂÍË лазерний виріб класу 1KLASSE 1 LASER PRODUKTLUOKAN 1 LASER LAITEKLASS 1 LASER APPARATPRODUCTO LASER CLASE 1 КЛАС 1 ЛАЗЕРНОЇ ПРОДУКЦІЇ Цей програвач компакт-дисків класифіковано як КЛАС 1 ЛАЗЕРНОЇ продукції. „ëß çàïîá´ãàííß óðàæåííß åëåêòðè÷íèìñòðóìîì ì´æ åëåìåíòàìè âèëêè
 • Страница 65 из 126
  не Основні застережні заходи Переконайтеся, що джерело змінного струму у вашій оселі відповідає маркуванню, розміщеному на задній панелі Вашого плеєра. Встановіть Ваш плеєр в горизонтальному положенні на зручній основі (меблі) надавши достатньо простору навколо нього для забезпечення вентиляції
 • Страница 66 из 126
  ЗМІСТ ПІДГОТОВКА УСТАНОВКА та НАСТРОЙКА á‡ÒÚÂÂÊÂÌÌfl ˘Ó‰Ó ·ÂÁÔÂÍË ...................................... 1 Установка мови............................................................ 30 Зауваження стосовно дисків .................................... 4 àëàøòóâàííß ïàðàìåòð´â
 • Страница 67 из 126
  Зауваження стосовно дисків Стандарт DVD (Digital Versatile Disc) надає фантастичні можливості прослуховування та перегляду дисків завдяки функції Dolby Digital Surround та технології стискання відеоінформації у стандарті MPEG-2. Тепер ви можете отримати задоволення від цих реалістичних ефектів у
 • Страница 68 из 126
  — ОПИС —Передня панель — S п че DVD-K420 Індикатор режиму STAND BY Увімкнення або вимкнення пристрою Power. Відтворення/пауза Відкрити/ закрити Лоток для диска ( Рівень гучності мікрофона ( ) Мікрофон 1/2/3 „ˆ‘‹ ) ‰ Пропуск/пошук ( ) ‘’Ž Пропуск/пошук ( ( ) ) —Передня панель — DVD-K450
 • Страница 69 из 126
  —ˆíôopìaöèß ía äècïëee— DVD-K420/DVD-K450 зовні SCART JACK під’єднати до телевізора через вхідне scart гніздо. відеовихід конектор аудіо виходу ‚ˆ•§ конектор відеовиходу  ´äê ãí´çä ùîá êîñò АКСЕСУАРИ Пульт дистанційного керування Ňڇª ‰Îfl ÔÛθڇ ‚¥‰ÂÓ Šàáåëü ‰ËÒڇ̈¥ÈÌÓ„Ó ÍÂÛ‚‡ÌÌfl (ÓÁÏ¥
 • Страница 70 из 126
  ОПИС (продовження) —Пульт дистанційного керування— — DVD-K420 Kíîïêa VIDEO SEL Šíîïêà REPEAT A-B кнопка повтору (REPEAT) КНОПКА “ВІДКРИТИ/ЗАКРИТИ” КНОПКА EZ VIEW Увімкнення та вимкнення Šíîïêà CANCEL кнопки з цифрами Šíîïêà ANGLE кнопка замовлення заздалегідь Kíîïêa INSTANT REPLAY кнопка пошуку
 • Страница 71 из 126
  ” ь ОПИС (продовження) —Пульт дистанційного керування— DVD-K450 Kíîïêa VIDEO SEL Šíîïêà REPEAT A-B кнопка повтору (REPEAT) КНОПКА “ВІДКРИТИ/ЗАКРИТИ” КНОПКА USB Šíîïêà CANCEL Увімкнення та вимкнення кнопки з цифрами Šíîïêà ANGLE кнопка замовлення заздалегідь Kíîïêa INSTANT REPLAY Kíoïêa INSTANT SKIP
 • Страница 72 из 126
  Підключення вашої системи до джерела живлення Магістральний провід має бути підключений до відповідного гнізда. 1 2 Підключити магістральний провід (позначений АС Cord на задній панелі пристрою) до відповідного гнізда. Натиснути кнопку Standby/On, щоб увімкнути вашу систему DVD караоке. Примітка
 • Страница 73 из 126
  Підключення відеовиходу до телевізора Виберіть один з трьох способів підключення до телевізора. (Model : DVD-K420&K450 Метод1 2 Метод 1 Метод1 Composite Video ............... хороша якість Під’єднайте кабель відеовід роз’єму відеовиходу на задній панелі системи до гнізда відеовходу вашого
 • Страница 74 из 126
  Підключення аудіовиходу до підсилювача Підключення до аудіо системи (2-канальний підсилювач) За допомогою аудіо кабелів під’єднайте виходи AUDIO OUT (червоний та білий) на задній панелі DVD плейєра до входів підсилювача AUDIO IN (червоний та білий). (Model : DVD-K420&K450) білий червоний аудіо
 • Страница 75 из 126
  Підключення для отримання кращої якості звуку Підключення до підсилювача шляхом Dolby Pro Logic. Використовуючи оптичний кабель (не додається), під’єднайте вихід DIGITAL AUDIO OUT на задній панелі DVD-плеєра до входу DIGITAL AUDIO IN підсилювача. (Модель : DVD-K420&K450) Що означає Dolby Pro Logic?
 • Страница 76 из 126
  Відтворення дисків 1 Натисніть кнопку OPEN/CLOSE, щоб відкрити лоток для диска. 2 Завантажте диск 3 Натисніть кнопку OPEN/CLOSE, щоб закрити лоток для диска. • Обережно покладіть диск на лоток етикеткою диска догори. DVD CD •відтворення починається автоматично. •залежно від змісту диска
 • Страница 77 из 126
  USE Терміни, що мають відношення до дисків Заголовки (TITLES) та розділи (CHAPTERS) (DVD-відеодиски) • DVD-відеодиски поділяються на декілька великих груп, що називаються “Заголовки”, та менші групи, що називаються “розділи”. Цим групам надаються номери. Ці номери називаються “номери заголовків” та
 • Страница 78 из 126
  Відтворення дисків DivX. Функції, описані на цій сторінці, стосуються відтворення дисків DivX. Функція “Пропуск вперед/назад” В процесі відтворення натисніть кнопку . • Щоразу, коли ви натискаєте кнопку , здійснюється переход до наступного файлу, якщо на диска є більше як 2 файли. • Щоразу, коли ви
 • Страница 79 из 126
  Функція “ показ підзаголовків” субтитрів Натисніть кнопку Subtitle. • Кожного разу, коли ви натискаєте цю кнопку, ви почергово робите вибір між опціями “Subtitle(1/8, 2/8,...)” та “Subtitle OFF”. • якщо цей диск містить тільки один файл з підзаголовком, він буде відтворений автоматично. • дивись
 • Страница 80 из 126
  Відтворення медіа файлів з використанням функції USB HOST Ви можете отримати задоволення від перегляду таких медіа файлів як картинки, фільми та Tunes, що збережені в МР3-плейєрі, запам’ятовуючому пристрої USB або в цифровому фотоапараті, маючи при цьому високу якість зображення та звуку, що
 • Страница 81 из 126
  Функція “Швидке відтворення” Щоб відтворити диск з більшою швидкістю, натисніть або в процесі відтворення. • Кожного разу, коли ви натискаєте одну з цих двох кнопок, швидкість змінюється наступним чином: 2x → 4x → 64x → 128x. Сумісні пристрої 1. USB-пристрої, які підтримують стандарт USB Mass
 • Страница 82 из 126
  Віображення інформації про стан відтворення диск Виможете переглядати інформацію про стан відтворення диска на екрані телевізора. Натисніть кнопку INFO • кожного разу, коли ви натискаєте цю кнопку, вигляд екрана змінюється наступним чином: DVD MP3 Còoï DivX екран зникає екран зникає JPEG Bûêë.
 • Страница 83 из 126
  Ç¥‰Ú‚ÓÂÌÌfl ‚ ÂÊËχı “¯‚ˉÍÓ/ÔÓ‚¥Î¸ÌÓ” (Fast/Slow) Пришвидшене відтворення Натисніть . • кожного разу, коли ви натискаєте цю кнопку в процесі відтворення, швидкість відтворення змінюється наступним чином: MP3 DVD Сповільнене відтворення Натисніть кнопку а потім натисніть кнопку FEMALE/MALE. •
 • Страница 84 из 126
  îÛÌ͈¥fl “‡ÍÛÒ” (ANGLE) ñfl ÙÛÌ͈¥fl ‰ÓÁ‚ÓÎflπ ‚‡Ï ÔÂ„Îfl‰‡ÚË ÚÓÈ Ò‡ÏËÈ ÂÔ¥ÁÓ‰ Ô¥‰ ¥ÁÌËÏË ÍÛÚ‡ÏË DVD 1 EXIT KEY CONT ONTRROL TEMPO ´ä ÷àñ â´äòâîðåííß íàòèñí´òü êíîïêó INFO íà ïóëüò´ „Š. ‡à äîïîìîãîþ êíîïîê √/® âèáåð´òü ïóíêò (“ãîë) ANGLE, ïîò´ì íàòèñí´òü ENTER. 3 2 ‡à äîïîìîãîþ êíîïîê π/†
 • Страница 85 из 126
  Пропуск епізодів/пісень DVD MP3 Натисніть . • кожного разу, коли ви натискаєте цю кнопку в процесі відтворення, буде відтворюватись попередній або наступний розділ, доріжка або директорія (файл). • але ви не можете пропускати розділи послідовно. DVD îïñê MP3 ‚ocïp. ‚ûêë. Repeat ðó Примітка • при
 • Страница 86 из 126
  Повторне відтворення Повторне відтворення дозволяє вам повторно відтворювати розділ, заголовок, доріжку(пісню) або директорію (МР3 файл). DVD MP3 Натисніть кнопку REPEAT • кожного разу, коли ви натискаєте цю кнопку , режим повторного відтворення змінюється наступним чином: DVD Bûêë 09 опції
 • Страница 87 из 126
  ‚èêîðèñòàííß ôóíêö´» çàêëàäêè DVD ´ä ÷àñ â´äòâîðåííß íàòèñí´òü êíîïêó Bookmark íà ïóëüò´ „Š. 1 2 3 Натисніть кнопку π/† щоб перейти до стану дисплею Shortcut. ‡à äîïîìîãîþ êíîïîê √/® âèáåð´òü ïóíêò ‡aêëaäêa, ïîò´ì íàòèñí´òü OK. CANCEL • Šîëè íà åêðàí´ çÕßâèòüñß ñöåíà, ßêó ‚è-áàæà¹òå ïîçíà÷èòè,
 • Страница 88 из 126
  Функція вибору мови звукового супроводу/субтитрів Функція вибору мови звукового супроводу 1 Натисніть кнопку INFO. 2 DVD Натисніть кнопки π/† щоб перейти до статусу екрана AUDIO. • Залежно від кількості мов на DVD відеодиска, при кожному натисканні кнопки вибирається інша мова звукового супроводу
 • Страница 89 из 126
  Прямий перехід до сцени/пісні DVD CD Перехід до заголовку/доріжки 1 Натисніть кнопку INFO. Перехід до розділу 4 Натисніть кнопкиабо кнопки √/® з цифрами, щоб вибрати бажаний розділ, а потім натисніть кнопку OK 2 Натисніть кнопки π/† щоб перейти до статусу Title àáî track. Перехід до визначеного
 • Страница 90 из 126
  Відтворення файлів у форматі JPEG Зображення, отримані за допомогою цифрового фотоапарату або пристрою типу CAMcorder або файли у форматі JPEG з персонального компьютера (РС), можуть бути збережені на CD. а потім відтворені за допомогою цього DVD плеєра. Розмістіть диск у форматі JPEG у лоток для
 • Страница 91 из 126
  ‚èêîðèñòàííß Disc Menu (Œåíþ äèñêó) Ви можете використовувати різні меню для вибору мови звукового супроводу, мови субтитрів, профілю та інше. Меню DVD - відеодисків різняться при переході від диска до диска. DVD 1 В режимі Stop натисніть кнопку MENU. HaÊÏËÚe ÍÌoÔÍy B‚o‰(enter) ‰Îfl ÏeÌ˛ ‰ËcÍa 3 2
 • Страница 92 из 126
  Використання меню заголовків Для DVD – відеодисків, які містять численні заголовки, ви можете переглядати заголовок кожного фільму. Залежно від диска наявність цієї функції може різнитись. DVD 1 В режимі Stop натисніть кнопку MENU. 2 Натисніть кнопки π/† щоб перейти до опції TITLE . MENU 3
 • Страница 93 из 126
  ìÒÚ‡Ìӂ͇ ÏÓ‚Ë åÓ‚Ó˛ ‚¥‰Ó·‡ÊÂÌÌfl ¥ÌÙÓχˆ¥ª ̇ ÂÍ‡Ì¥ (OSD – On-Screen Display) ‚ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂ̇ ‡Ì„Î¥ÈҸ͇ Á‡ Á‡ÏÓ‚˜‡ÌÌflÏ. 1 KÇ ÂÊËÏ¥ Stop ̇ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ MENU HaÊÏËÚe ÍÌoÔÍy B‚o‰(enter) ‰Îfl ÏeÌ˛ ‰ËcÍa 2 ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ † ˘Ó· ÔÂÂÈÚË ‰Ó ÓÔˆ¥ª Setup, ‡ ÔÓÚ¥Ï Ì‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ OK. Hacòp. Ÿçûêa
 • Страница 94 из 126
  3 4 àæìèòå êíîïêè èëè OK. àæìèòå êíîïêè π/† äëß âûáîðà íåîáõîäèìîãî ýëåìåíòà, à çàòåì OK . HACTP. Ÿ‡›KA Hacòp. Ÿçûêa Hacòp. ayäèo Hacòp. ïoêaça Hacòp. êoíòpoëß : DivX(R)peãècòpaöèß Meíþ ïëeepa Meíþ äècêa Ayäèo Cyáòèòpû DivX Cyáòèòpû ® ® ® ® ® : Pyccêèé : Pyccêèé :Pyccêèé : A‚ÚÓ : Unicode 5
 • Страница 95 из 126
  àëàøòóâàííß ïàðàìåòð´â çâóêó àðàìåòðè çâóêó äîçâîëßþòü íàëàøòóâàòè ïàðàìåòðè àóä´î ïðèñòðîþ òà ñòàíó çâó÷àííß çàëåæíî â´ä âèêîðèñòîâóâàíî» çâóêîâî» ñèñòåìè. 1 ÎÂÌ ¯ÂÌËfl fl ÍÓÏ àòèñí´òü êíîïêó MENU â ðåæèì´ çóïèíêè. 2 Haæìèòe êíoïêy Bâoä(enter) äëß ìeíþ äècêa 3 ‡à äîïîìîãîþ êíîïîê π/† âèáåð´òü
 • Страница 96 из 126
  ❶ –èôpoâoé âûxoä - ˆKM (PCM): åðåòâîðþ¹ â ñèñòåìó PCM (2-êàíàëüíà). - Bitstream: ‘êåðîâó¹ ïîò´ê äàíèõ ñòàíäàðòó Dolby Digital ÷åðåç öèôðîâèé âèõ´ä. åîáõ´äíî âèáèðàòè çíà÷åííß Bitstream, ßêùî ï´äÕ¹äíó¹òüñß äåêîäåð Dolby Digital DTS. ÔËÏ¥Ú͇ • Ÿêùî â´äòâîðþþòüñß äèñêè ç´ çâóêîì ñòàíäàðòó DTS,
 • Страница 97 из 126
  àëàøòóâàííß ïàðàìåòð´â â´äîáðàæåííß àðàìåòðè çîáðàæåííß äîçâîëßþòü íàëàøòîâóâàòè ð´çíîìàí´òí´ â´äåî ôóíêö´» ïðîãðàâà÷à 1 àòèñí´òü êíîïêó MENU â ðåæèì´ çóïèíêè. 2 Hacòp. Ÿçûêa Hacòp. ayäèo Hacòp. ïoêaça Hacòp. êoíòpoëß : DivX(R)peãècòpaöèß Haæìèòe êíoïêy Bâoä(enter) äëß ìeíþ äècêa 3 ‡à äîïîìîãîþ
 • Страница 98 из 126
  ”îðìàò òâ-çêðàíà (TV Aspect) ‡àëåæíî â´ä òèïó òåëåâ´çîðà, ìîæå âèíèêíóòè ïîòðåáà íàëàøòóâàííß ïàðàìåòð´â åêðàíó (ïðîïîðö´»). - 4:3 Letter Box (àìêà 4:3): „îçâîëß¹ áà÷èòè ïîâíîö´ííå çîáðàæåííß DVD 16:9, íàâ´òü ßêùî åêðàí òåëåâ´çîðà ì๠ïðîïîðö´» 3:4. ‡âåðõó ´ çíèçó åêðàíó çÕßâëßòüñß ÷îðí´ ñìóãè. -
 • Страница 99 из 126
  ìÒÚ‡Ìӂ͇ ·‡Ú¸Í¥‚Ò¸ÍÓ„Ó ÍÓÌÚÓβ (¥‚Â̸ Á‡ ÂÈÚËÌ„ÓÏ) ÇËÍÓËÒÚÓ‚ÛÈÚ ˆ˛ ÙÛÌ͈¥˛ ‰Îfl Ó·ÏÂÊÂÌÓ„Ó ‚¥‰Ú‚ÓÂÌÌfl DVD-‚¥‰ÂÓ‰ËÒÍ¥‚, ÔËÁ̇˜ÂÌËı ‰Îfl ÔÂ„Îfl‰Û ‰ÓÓÒÎËÏË ‡·Ó ÚËı, ˘Ó Ï¥ÒÚflÚ¸ ÒˆÂÌË Ì‡ÒËθÒÚ‚‡, flÍ¥ Á‡ ‚‡¯ËÏ ·‡Ê‡ÌÌflÏ Ì ÔÓ‚ËÌÌ¥ ÔÂ„Îfl‰‡ÚË ‰¥ÚË. 1 Ç ÂÊËÏ¥ Stop ̇ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ MENU. 2
 • Страница 100 из 126
  ìÒÚ‡Ìӂ͇ Ô‡Óβ ÇË ÏÓÊÂÚ ‚ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚË Ô‡Óθ ‰Îfl ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ·‡Ú¸Í¥‚Ò¸ÍÓ„Ó ÍÓÌÚÓβ (¥‚Ìfl Á‡ ÂÈÚËÌ„ÓÏ). 1 ̇ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ MENU. 2 Haæìèòe êíoïêy Bâoä(enter) äëß ìeíþ äècêa 4 ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍË ▲, ▼˘Ó· ‚Ë·‡ÚË ·‡Ê‡ÌËÈ ¥‚Â̸ Á‡ ÂÈÚËÌ„ÓÏ, ‡ÔÓÚ¥Ï Ì‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ OK. HACTP. KOHTPOЛЯ BoÁpacÚÌ afl
 • Страница 101 из 126
  Ç¥‰Ú‚ÓÂÌÌfl DVD - ‚¥‰ÂÓ‰ËÒÍ¥‚ Á ÙÛÌ͈¥π˛ ͇‡ÓÍ (DVD OK) Ви можете насолодитись відчуттям перебування у караоке-барі, маючи при цьому комфорт вашої оселі. Дивіться відеота співайте, слідкуючи за віршами, які демонструються на екрані телевізора, під акомпанемент. 1 Використовуйте ЦИФРОВІ (0-9)
 • Страница 102 из 126
  襉Íβ˜ÂÌÌfl Ï¥ÍÓÙÓÌÛ 1 Підключіть мікрофон до гнізда MIC на передній панелі. Ви можете підключити також два мікрофони. 2 Поверніть ручку MIC VOL , щоб відрегулювати гучність голосу через мікрофон • Можна підключити два мікрофони. 3 Натисніть кнопку ECHO +,-, щоб відрегулювати рівень луни
 • Страница 103 из 126
  á‡ÏÓ‚ÎÂÌÌfl Á‡Á‰‡Î„¥‰¸ ÏÛÁËÍË ‡ÍÓÏÔ‡ÌÂÏÂÌÚÛ Коли акомпанемент грає, ви можете заздалегідь замовити наступну пісню, яку ви хочете заспівати. 1 Використовуйте ЦИФРОВІ (0-9) кнопки для вибору пісні, яку ви бажаєте замовити заздалегідь. 2 Натисніть кнопку RESERVE. • замовляється наступна пісня. ôÓ·
 • Страница 104 из 126
  è¥ÓËÚÂÚÌ ÔÓ„‡‚‡ÌÌfl ÏÛÁËÍË ‡ÍÓÏÔ‡ÌÂÏÂÌÚÛ Навіть якщо вже є заздалегідь замовлена пісня, ви можете до неї заспівати пісню, яку ви хочете. 1 В режимі Stop натисніть ЦИФРОВІ (0-9) кнопки, щоб вибрати пісню, яку ви хочете відтворити 2 Натисніть кнопку PLAY/ PAUSE (►/II). èÓ‚ÚÓÌ ‚¥‰Ú‚ÓÂÌÌfl
 • Страница 105 из 126
  T îÛÌ͈¥fl “Ûβ·ÎÂ̇ Ô¥ÒÌfl” Ви можете зберегти по 18 пісень, які вам подобаються, або які ви часто співаєте, групами під іменами FAVORITE1, 2,3, всього 54 пісень, щоб легко їх знаходити та співати вашу улюблену пісню. á·ÂÂÊÂÌÌfl Ûβ·ÎÂÌÓª Ô¥ÒÌ¥ 1 В режимі Stop натисніть кнопку FAVORITE. 2 3
 • Страница 106 из 126
  ëÔ¥‚‡ÌÌfl Ûβ·ÎÂÌÓª Ô¥ÒÌ¥ 1 В режимі Stop натисніть кнопку FAVORITE. 2 Натисніть кнопки red щоб вибрати розташування пісні між FAVORITE 1,2 3 . 3 Натисніть ▲, ▼, щоб вибрати пісню, яку ви хочете. EXIT KEY CONT ONTRROL TEMPO Щоб вийти зі статусу екрана FAVORITE SONG • ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ STOP ‡·Ó
 • Страница 107 из 126
  îÛÌ͈¥fl ÔÓ¯ÛÍÛ Ô¥ÒÌ¥ ÇË ÏÓÊÂڠ΄ÍÓ ‚¥‰¯Û͇ÚË Ô¥ÒÌ˛ ̇ ÂÍ‡Ì¥, Ì ÔÂ‰˂Îfl˛˜ËÒ¸ ÍÌËÊÍÛ Á ÔÂÂÎ¥ÍÓÏ Ô¥ÒÂ̸ ëÚÛÍÚÛ‡ ÔÓ¯ÛÍÛ Ô¥ÒÌ¥ èÛÌÍÚ è¥‰ÔÛÌÍÚ ÄÎÙ‡‚¥Ú êÓÒ¥fl ̇Á‚‡/ÒÔ¥‚‡Í A~R ÄÌ„Î¥ÈҸ͇ ìÍ‡ªÌ‡ ̇Á‚‡/ÒÔ¥‚‡Í A~Z ̇Á‚‡/ÒÔ¥‚‡Í A~R è¥ÒÌ¥, ˘Ó ‚ËÍÓÌÛ˛Ú¸Òfl ‰ÛÂÚÓÏ - ܇Ì êéä òÄçëéç ç‡Ӊ̥ (Folk)
 • Страница 108 из 126
  èÓ¯ÛÍ Á‡ ÏÓ‚Ó˛ 1 В режимі Stop, натисніть кнопку SEARCH SONG, а потім натисніть кнопку ▲, ▼щоб вибрати мову, яку ви бажаєте. • Ви можете вибрати мову з таких варіантів: російська-англійськаукраїнська.(RUSSIA-ENGLISH-Ukraine) • В цей час натисніть кнопку вперед щоб перейти до переліку пісень внизу
 • Страница 109 из 126
  у èÓ¯ÛÍ Ô¥ÒÂ̸, ˘Ó ‚ËÍÓÌÛ˛Ú¸Òfl ‰ÛÂÚÓÏ (DUET SONG) EXIT KEY CONT ONTRROL 1 В режимі Stop, натисніть кнопку SEARCH SONG, а потім натисніть red щоб вибрати опцію SELECT SONG. 2 Натисніть◄, ►щоб перейти до переліку пісень внизу екрана. 3 Натисніть ▲, ▼щоб вибрати пісню, яку ви бажаєте. 4 Натисніть
 • Страница 110 из 126
  èÓ¯ÛÍ Á‡ ʇÌÓÏ 1 В режимі Stop, натисніть кнопку SEARCH SONG, а потім натисніть red щоб вибрати опцію GENRE. 2 • В цей час натисніть кнопку ◄ , щоб перейти до переліку пісень внизу екрана. • Ви можете вибрати жанр з таких варіантів: шансон - народні пісні – бардівска пісня – романси (CHANSON –
 • Страница 111 из 126
  èÓ¯ÛÍ Á‡ Ô¥ÒÌflÏË-ı¥Ú‡ÏË 1 В режимі Stop, натисніть кнопку SEARCH SONG, а потім натисніть ▲, ▼ щоб вибрати опцію HITS SONGS. • В цей час натисніть кнопку ◄ , щоб перейти до переліку пісень внизу екрана. 3 EXIT KEY CONT ONTRROL TEMPO Натисніть кнопку ►щоб перейти до переліку пісень внизу екрана, а
 • Страница 112 из 126
  ФУНКЦІЯ ГРИ В БОУЛІНГ Боулінг можна налаштувати як гру з угадуванням мелодій. Налаштування гри 1 2 Завантажте диски DVD-OK. Натисніть кнопку зі стрілкою ▲,▼щоб перейти до гри в боулінг, потім натисніть OK. 4 5 У режимі зупинення натисніть кнопку menu. Натисніть зелену кнопку, щоб налаштувати гру. •
 • Страница 113 из 126
  Вибір пісні та початок гри Після налаштування гри можна встановити пісню, яку ви хочете заспівати. 1 3 EXIT KEY CONT ONTRROL TEMPO дії 1-5 такі ж, як описано вище. 2 Натисніть кнопку SEARCH SONG (пошук пісні) чи кнопки 0~ 9, щоб вибрати пісню зі списку відтворення, та натисніть OK. Натисніть
 • Страница 114 из 126
  îÛÌ͈¥fl KEY CONTROL/TEMPO CONTROL ÇË ÏÓÊÂڠ΄ÍÓ ‚ËÍÓ̇ÚË ÔÓ¯ÛÍ Ô¥ÒÌ¥ ̇ ÂÍ‡Ì¥, Ì ÔÂ„Îfl‰‡˛˜Ë ÍÌËÊÍÛ Á ÔÂÂÎ¥ÍÓÏ Ô¥ÒÂ̸. îÛÌ͈¥fl ÍÂÛ‚‡ÌÌfl‚ËÒÓÚÓ˛ „ÓÎÓÒÛ Ç ÔÓˆÂÒ¥ ‚¥‰Ú‚ÓÂÌÌfl ̇ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍË KEY CONTROL. • Кожного разу, коли ви натискаєте кнопку # , висота голосу підвищується. а кожного
 • Страница 115 из 126
  îÛÌ͈¥fl ÍÂÛ‚‡ÌÌfl “óÓÎÓ‚¥˜ËÈ-Ê¥ÌÓ˜ËÈ” (Male-Female Key) îÛÌ͈¥fl ÍÂÛ‚‡ÌÌfl “óÓÎÓ‚¥˜ËÈ-Ê¥ÌÓ˜ËÈ” Û Ç ÔÓˆÂÒ¥ ‚¥‰Ú‚ÓÂÌÌfl ̇ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍË Female • äÓÊÌÓ„Ó ‡ÁÛ, ÍÓÎË ‚Ë Ì‡ÚËÒ͇πÚ ˆ˛ ÍÌÓÔÍÛ, ‚‡¯ ‚Ë·¥ ÔÂÂıÓ‰ËÚ¸ ‚¥‰ ÓÔˆ¥ª Male ‰Ó ÓÔˆ¥ª Female ¥ ̇‚Ô‡ÍË. • ÇË·Ë‡ÈÚ ÓÔˆ¥˛ Male, ÍÓÎË ÒÔ¥‚‡πÚÂ
 • Страница 116 из 126
  ìÒÚ‡Ìӂ͇ ÓÔˆ¥ª “î‡ÌÙ‡Ë” ÇË ÏÓÊÂÚ ‚ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚË ÓÔˆ¥˛ “î‡ÌÙ‡Ë” (Fanfare), flÍ¥ χ˛Ú¸ ÔÓÁ‚Û˜‡ÚË Ô¥ÒÎfl ‚ËÍÓ̇ÌÌfl Ô¥ÒÌ¥. 1 Завантажте диски DVD-OK 2 Натисніть кнопку MENU 3 Натисніть кнопки ▲, ▼щоб перейти до опції Fanfare. 4 Натисніть кнопку OK, щоб вибрати бажаний пункт • Кожного разу, коли ви
 • Страница 117 из 126
  ìÒÚ‡Ìӂ͇ ÙÛÌ͈¥ª “ÒÂ‰Ìfl Óˆ¥Ì͇” ÇË ÏÓÊÂÚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚË ÒÚÛԥ̸ Óˆ¥ÌÓÍ, flÍ¥ ‰ÂÏÓÌÒÚÛ˛Ú¸Òfl ̇ ÂÍ‡Ì¥, Á‡Á‰‡Î„¥‰¸ EXIT KEY CONT ONTRROL TEMPO 1 Завантажте диски DVD-OK 2 Натисніть кнопку MENU 3 Натисніть ▲, ▼щоб перейти до опції Average Score 4 Натисніть кнопку OK, щоб вибрати бажаний пункт •
 • Страница 118 из 126
  ìÒÚ‡Ìӂ͇ ÙÛÌ͈¥ª Shadow У ÇË ÏÓÊÂÚ ‰‡ÚË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÛ ‚¥‰Ó·‡ÊÂÌÌfl ÒÎ¥‚ Ô¥ÒÌ¥ ̇ ÚÂÏÌËı ÒÏÛ„‡ı. 1 Завантажте диски DVD-OK. 2 3 Натисніть ▲, ▼ щоб перейти до опції Shadow. 4 Натисніть кнопку MENU Натисніть кнопку ENTER, щоб вибрати бажаний пункт • Кожного разу, коли ви натискаєтецю кнопку, ваш вибір
 • Страница 119 из 126
  Усунення можливих несправностей Перевірте згідно з нижченаведеними рекомендаціями можливі причини проблем, з якими ви зіткнулися, перш ніж звертатися до ремонтної майстерні стосовно цього пристрою. Деякі прості перевірки або легке регулювання з вашого боку можуть усунути проблему та відновити
 • Страница 120 из 126
  Перелік кодів мов Введіть відповідний код в початкові параметри установки “Disc Audio”, “Disc Subtitle” та/або “ Disc Menu “ (дивись сторінку 33). Код Мова 1027 Afar 1028 Abkhazian 1032 Afrikaans 1039 Amharic Код Мова Код Мова Код Мова 1181 Frisian 1334 Latvian, Lettish 1506 Slovenia n 1183 Irish
 • Страница 121 из 126
  þòü ÙÛÌ͈¥Ó BËÓ·Ë,˘Ó Ô¥‰ÚËÏÛ USB-ıÓÒÚ ЦФК (Цифрова фотокамера) Brand UMAX Apus 210 UMAX Apus 210 Sandisk Cruzer Mini Sandisk Cruzer Profile Sandisk Cruzer Titanium Sandisk Cruzer Titanium My Flash A Data My Flash A Data AXIA Easy Disk A Data Blue Kingstone DT Mini Fun Kingstone DT Mini Purple
 • Страница 122 из 126
  Виробник Samsung Sony Olympus NikonCoolpix Panasonic CanonIXUS 60, IXUS 600, PowerShot A700, Fuji Марка VP-MS11, S800, Pro815, V20, V10, D60, UCA5 DSC-W50, DSC-R1, DSC-P200, DSC-P150 C-70 zoom, SP-700, FE5500, C-470Z 7900, Coolpix-p3, Coolpix S2 DMC-FX01, DMC-LX1S, DMC-FZ5 IXUS 700, A620, S80
 • Страница 123 из 126
  Технічні характеристики ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Споживана потужність 9 Вт Вага 2.0 кг Розміри (Ш х В х Г) 208 х 42 х 37 мм (Ш х В х Г) Робоча температура від 5 до 35 С0 Робоча вологість 10% - 75% ДИСКОВИЙ ПЛЕЄР Ємність 1 диск Розміри диска Діаметр:120 або80 мм, товщина 1,2 мм ВІДЕОВИХІД комбінований
 • Страница 124 из 126
  á‚’flÊ¥Ú¸Òfl Á SAMSUNG WORLD WIDE ë‚flÁ˚‚‡ÈÚÂÒ¸ Ò SAMSUNG ÔÓ ‚ÒÂÏÛ ÏËÛ üÍ˘Ó ‚Ë Ï‡πÚ ÍÓÏÂÌÚ¥ ‡·Ó ÔËÚ‡ÌÌfl ÒÚÓÒÓ‚ÌÓ ‚ËÓ·¥‚ ÍÓÏԇ̥ª Samsung, Á‚’flÊ¥Ú¸Òfl Á ˆÂÌÚÓÏ Ô¥‰ÚËÏÍË ÍÓËÒÚÛ‚‡˜¥‚ Samsung. á‚’flÊ¥Ú¸Òfl Á SAMSUNG WORLD WIDE Region North America Latin America Country CANADA MEXICO U.S.A ARGENTINE
 • Страница 125 из 126
  ùíé àáÑÖãàÖ àáÉéíéÇãÖçé äéåèÄçàÖâ: èÓ‰ÎÂÊËÚ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ì˲ ÔÓ Ì‡Á̇˜ÂÌ˲ ‚ ÌÓχθÌ˚ı ÛÒÎÓ‚Ëflı CpoÍ cÎyÊ·˚: 7 ÎÂÚ AK68-01688C
 • Страница 126 из 126

SAMSUNG DVD-K420 (125 стр., ru;)

Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 126
  Надтонкий DVD-плеєр з функцією КАРАОКЕ DVD-K420 DVD-K450 ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ VIDEO AK68-01688D
 • Страница 2 из 126
  ì͇Á‡ÌËfl ÔÓ ÚÂıÌËÍ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ãÄáÖêçéÖ àáÑÖãàÖ äãÄëëÄ 1 чÌÌ˚È ÔÓË„˚‚‡ÚÂθ ÍÓÏÔ‡ÍÚ-‰ËÒÍÓ‚ Í·ÒÒËÙˈËÛÂÚÒfl Í‡Í ãÄáÖêçéÖ ãÄáÖêçéÖ àáÑÖãàÖ äãÄëëÄ 1 àáÑÖãàÖ äãÄëëÄ 1. àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË Ó„‡ÌÓ‚ „ÛÎËÓ‚ÍË ËÎË ‚˚ÔÓÎÌÂÌË Ôӈ‰Û, Ì ÓÔËÒ‡ÌÌ˚ı ‚ ‰‡ÌÌÓÈ àÌÒÚÛ͈ËË, ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË Í ÓÔ‡ÒÌÓÏÛ Ó·ÎÛ˜ÂÌ˲
 • Страница 3 из 126
  Måðû ïðåäîñòîðîæíîñòè ì·Â‰ËÚÂÒ¸ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ Ì‡ÔflÊÂÌË ÒÂÚË ÔÂÂÏÂÌÌÓ„Ó ÚÓ͇ ‚ ‚‡¯ÂÏ ‰ÓÏ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ Ì‡ÔflÊÂÌ˲ ÔËÚ‡ÌËfl ÒËÒÚÂÏ˚, Û͇Á‡ÌÌÓÏÛ Ì‡ Ô‡ÒÔÓÚÌÓÈ Ú‡·Î˘ÍÂ, ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌÓÈ Ì‡  Á‡‰ÌÂÈ ÒÚÂÌÍÂ. ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ÒËÒÚÂÏÛ „ÓËÁÓÌڇθÌÓ Ì‡ ÔÓ‰ıÓ‰fl˘Û˛ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚ¸ (Ï·Âθ), ÓÒÚ‡‚Ë‚ ‚ÓÍÛ„ ÌÂÂ
 • Страница 4 из 126
  ëÓ‰ÂʇÌË èéÑÉéíéÇäÄ ä êÄÅéíÖ çÄëíêéâäà ëàëíÖåõ Указания по технике безопасности.............................. 2 Установка языка ............................................................ 32 Меры предосторожности .............................................. 3 Hàñòðîéêà ïapaìeòpoâ
 • Страница 5 из 126
  é ‰ËÒ͇ı VIDEO DVD (Digital Versatile Disk - ìÌË‚Â҇θÌ˚È ˆËÙÓ‚ÓÈ ‰ËÒÍ) Ó·ÂÒÔ˜˂‡ÂÚ Á‚ÛÍ Ë ËÁÓ·‡ÊÂÌË هÌÚ‡ÒÚ˘ÂÒÍÓ„Ó Í‡˜ÂÒÚ‚‡, ·Î‡„Ó‰‡fl ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ì˲ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË Ó·˙ÂÏÌÓ„Ó Á‚Û͇ Dolby Digital Ë ÚÂıÌÓÎÓ„ËË ÒʇÚËfl ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl MPEG2. íÂÔÂ¸ ‚˚ ÏÓÊÂÚÂ Ó˘Û˘‡Ú¸ ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Ë ‡ÎËÒÚ˘Ì˚ı ˝ÙÙÂÍÚÓ‚
 • Страница 6 из 126
  éÔËÒ‡ÌË ÒËÒÚÂÏ˚ —èÂ‰Ìflfl Ô‡ÌÂθ— DVD-K420 Кнопка Открыть/ Закрыть ( ) ˆH„ˆŠATOP ƒŽ’Ž‚Ž‘’ˆ ƒŽ’Ž‚Ž ‘’œ/‚Š‹. ‹Ž’ŽŠ „‹Ÿ „ˆ‘Š€ ‚Ž‘Žˆ‡‚ „ ˆ €“‡€ ( ) Кнопка Пропуск/Поиск вперед ( ) ƒŽŒŠŽ‘’œ ŒˆŠŽ”Ž€ ŒˆŠŽ”Ž 1/2/3 „ˆ‘‹ ‰ C’Ž ( ) Кнопка Пропуск/ Поиск назад ( ) —èÂ‰Ìflfl Ô‡ÌÂθ— DVD-K450
 • Страница 7 из 126
  к éÔËÒ‡ÌË ÒËÒÚÂÏ˚ (ÔÓ‰ÓÎÊÂÌËÂ) —ˆíôopìaöèß ía äècïëee— DVD-K420/DVD-K450 РАЗЪЕМ СКАРТ ƒ ‡„Ž –ˆ”Ž‚ŽƒŽ €“„ˆŽ‚›•Ž„€ - ˆñïîëüçóéòå êîàêñèàëüíûé êàáåëü äëß öèôpîâîãî ñèãíàëà, ÷òîáû ñîåäèíèòü ýòî ãíåçäî ñ ñîâìåñòèìûì påñèâåpîì, îñíàùåííûì äåêîäåpîì ñèñòåìû Dolby Digital. - ’àêæå ìîæíî ñîåäèíßòü åãî ñ
 • Страница 8 из 126
  éÔËÒ‡ÌË ÒËÒÚÂÏ˚ (ÔÓ‰ÓÎÊÂÌËÂ) —óëüò äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèß— — DVD-K420 Kíîïêa VIDEO SEL Šíîïêà REPEAT A-B (выбора режима выхода СКАРТ) (Повтор фрагмента А-В) Šíîïêà REPEAT (Ž‚’Ž) Šíîïêà OPEN/CLOSE (Ž’Š›’œ/‡€Š›’œ) Šíîïêà CANCEL (ОТМЕНА) Кнопка EZ VIEW (изменения формата изображения) Кнопка
 • Страница 9 из 126
  éÔËÒ‡ÌË ÒËÒÚÂÏ˚ (ÔÓ‰ÓÎÊÂÌËÂ) —óëüò äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèß— DVD-K450 Kíîïêa VIDEO SEL Šíîïêà REPEAT A-B (выбора режима выхода СКАРТ) (Повтор фрагмента А-В) Šíîïêà REPEAT (Ž‚’Ž) Šíîïêà OPEN/CLOSE (Ž’Š›’œ/‡€Š›’œ) Šíîïêà CANCEL (ОТМЕНА) Кнопка USB (выбора режима работы с USB устройством)
 • Страница 10 из 126
  èÓ‰ÒÓ‰ËÌÂÌË ‚‡¯ÂÈ ÒËÒÚÂÏ˚ Í ÒÂÚË ÔÂÂÏÂÌÌÓ„ÓÚÓ͇ ÇËÎ͇ ÒÂÚÂ‚Ó„Ó ¯ÌÛ‡ ‰ÓÎÊ̇ ÔÓ‰ÒÓ‰ËÌflÚ¸Òfl Í ÔÓ‰ıÓ‰fl˘ÂÈ ÓÁÂÚÍ ÒÂÚË ÔÂÂÏÂÌÌÓ„Ó ÚÓ͇. 1 2 ÇÒÚ‡‚¸Ú ‚ËÎÍÛ ÒÂÚÂ‚Ó„Ó ¯ÌÛ‡ (χÍËÓ‚‡ÌÌÓ„Ó Ì‡‰ÔËÒ¸˛ AC Cord (ëÂÚ‚ÓȯÌÛ) ̇ Á‡‰ÌÂÈ Ô‡ÌÂÎË ÒËÒÚÂÏ˚) ‚ ÔÓ‰ıÓ‰fl˘Û˛ ÒÂÚÂ‚Û˛ ÓÁÂÚÍÛ. ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ
 • Страница 11 из 126
  у ь èÓ‰Íβ˜ÂÌË ‡Û‰ËÓ‚˚ıÓ‰‡ Í ÛÒËÎÚÂβ При подключении системы к телевизору выберите один из трех описанных ниже способов подключения. (Модель : DVD-K420&K450) СПОСОБ 1 СПОСОБ 2 ëèéëéÅ 1 Ç˚ıÓ‰ ÍÓÏÔÓÁËÚÌÓ„Ó ‚ˉÂÓÒ˄̇· ............... àÁÓ·‡ÊÂÌË ıÓÓ¯Â„Ó Í‡˜ÂÒÚ‚‡ Соедините гнездо VIDEO OUT (Выход
 • Страница 12 из 126
  èÓ‰Íβ˜ÂÌË ‡Û‰ËÓB˚ıo‰‡ Í ÛÒËÎËÚÂβ èÓ‰Íβ˜ÂÌËÂ Í ‡Û‰ËÓÒËÒÚÂÏ (2-͇̇θÌÓÏÛ ÛÒËÎËÚÂβ) àÒÔÓθÁÛfl ‡Û‰ËÓ Í‡·Âθ, ÒÓ‰ËÌËÚ ‡Á˙ÂÏ˚ AUDIO OUT (Ç˚ıÓ‰ ‡Û‰ËÓ) (Í‡ÒÌ˚È Ë ·ÂÎ˚È) ̇ Á‡‰ÌÂÈ Ô‡ÌÂÎË ÒËÒÚÂÏ˚ Ò ‡Á˙ÂχÏË AUDIO IN (ÇıÓ‰ ‡Û‰ËÓ) (Í‡ÒÌ˚È Ë ·ÂÎ˚È) ̇ ÛÒËÎËÚÂÎÂ. (Модель : DVD-K420&K450) Белый
 • Страница 13 из 126
  ˆŒ —€ˆ • При воспроизведении дисков DVD с 2-канальной звуковой дорожкой, компакт-дисков центральные и тыловые громкоговорители не выдают звук. • Перед включением усилителя уменьшите уровень громкости. Неожиданный громкий звук может привести к повреждению громкоговорителей и вашего слуха. • В
 • Страница 14 из 126
  ÇÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌË ‰ËÒ͇ 1 ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ OPEN/CLOSE (éÚÍ˚Ú¸/ á‡Í˚Ú¸), ˜ÚÓ·˚ ÓÚÍ˚Ú¸ ÎÓÚÓÍ ‰Îfl ‰ËÒ͇. 2 Загрузите диск. 3 ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ OPEN/CLOSE, ˜ÚÓ·˚ Á‡Í˚Ú¸ ÎÓÚÓÍ ‰Îfl ‰ËÒ͇. • Аккуратно положите диск в лоток так, чтобы сторона диска с этикеткой находилась сверху. DVD CD • Воспроизведение
 • Страница 15 из 126
  ÑËÒÍË: ÚÂÏËÌÓÎÓ„Ëfl ë˛ÊÂÚ˚ (titles) Ë Ù‡„ÏÂÌÚ˚ (chapters) (DVD-VIDEO) • Диски DVD-Video разбиты на несколько больших частей, именуемых “сюжетами” (titles) которые, в свою очередь, состоят из более мелких частей, именуемых “фрагментами” (chapters). Этим частям диска присвоены порядковые номера.
 • Страница 16 из 126
  ÇÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌË ‰ËÒÍÓ‚ DivX Описанные на этой странице функции относятся к воспроизведению дисков DivX. Переход в прямом/обратном направлении Во время воспроизведения нажмите кнопку I◄◄ или ►►I. • Если на диске имеется более 2 файлов, то при каждом нажатии кнопки ►►I вы переходите к следующему
 • Страница 17 из 126
  Ç˚‚Ó‰ ̇ ˝Í‡Ì ÒÛ·ÚËÚÓ‚ Hàæìèòå êíîïêó SUBTITLE (Субтитры). • При каждом нажатии кнопки поочередно включается (“SUBTITLE (1/8, 2/8...)” и выключается (“SUBTITLE OFF”) вывод субтитров. • Если на диске имеется только один файл субтитров, он будет воспроизводиться автоматически. • Более подробную
 • Страница 18 из 126
  ÇÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌˠωˇ-Ù‡ÈÎÓ‚ Ò ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËÂÏ ÙÛÌ͈ËË USB-ıÓÒÚ‡ (ÚÓθÍÓ DVD-K450) Используя имеющуюся в домашнем кинотеатре функцию USB-хост, вы можете воспроизводить с высоким качеством изображения и звука, обеспечиваемого 5.1-канальной системой домашнего кинотеатра, такие медиа-файлы, как
 • Страница 19 из 126
  Ускоренное воспроизведение Нажмите кнопку ◄◄ или ►► во время воспроизведения, чтобы начать воспроизводить файл с более высокой скоростью. • При каждом нажатии любой из этих кнопок скорость воспроизведения меняется следующим образом: 2x → 4x → 64x → 128x. ëÓ‚ÏÂÒÚËÏ˚ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ 1. Устройства USB,
 • Страница 20 из 126
  Ç˚‚Ó‰ ̇ ˝Í‡Ì ËÌÙÓχˆËË Ó ‰ËÒÍ Во время воспроизведения вы можете просматривать информацию о диске на экране телевизора. àæìèòå êíîïêè INFO (àÌÙÓχˆËfl). • При последовательных нажатиях кнопки информация на экране меняется следующим образом: DVD MP3 DivX JPEG Bûêë. Còoï 00:00:00 Bûêë.
 • Страница 21 из 126
  ìÒÍÓÂÌÌÓÂ/á‡Ï‰ÎÂÌÌÓ ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌË ìÒÍÓÂÌÌÓ ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌË Нажмите кнопку ◄◄ или ►►. • При каждом нажатии кнопки во время воспроизведения, скорость воспроизведения меняется следующим образом: DVD MP3 á‡Ï‰ÎÂÌÌÓ ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌË Нажмите кнопку PLAY (ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ) и нажмите кнопку Кнопка
 • Страница 22 из 126
  Ç˚·Ó Ê·ÂÏÓ„Ó ‡ÍÛÒ‡ ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl Эта функция позволяет вам просмотреть один и тот же эпизод в разных ракурсах. DVD ‚ påæèìå âîñïpîèçâåäåíèß èëè ïàóçû íàæìèòå êíîïêó INFO íà ïóëüòå äèñòàíöèîííîãî óïpàâëåíèß. 1 3 àæìèòå êíîïêè √/® äëß âûáîpà “âåëè÷. “ãîë (Angle), à çàòåì íàæìèòå ENTER. 2 àæìèòå
 • Страница 23 из 126
  èÓÔÛÒÍ ˝ÔËÁÓ‰Ó‚/ÔÂÒÂÌ Ì‡ ‰ËÒÍ DVD MP3 ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ËÎË . • èË Ì‡Ê‡ÚËflı ÍÌÓÔÍË ‚Ó ‚ÂÏfl ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl, ̇˜Ë̇ÂÚ ‚ÓÒÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ¸Òfl ÒÎÂ‰Û˛˘ËÈ ËÎË Ô‰˚‰Û˘ËÈ Ù‡„ÏÂÌÚ, ‰ÓÓÊ͇ ËÎË ‡Î¸·ÓÏ (Ù‡ÈÎ). • çÓ ‚˚ Ì ÏÓÊÂÚ ÔÓÔÛÒÚËÚ¸ Ò‡ÁÛ ÌÂÒÍÓθÍÓ Ù‡„ÏÂÌÚÓ‚. DVD îïñê MP3 ‚ocïp. ‚ûêë. Repeat ˆŒ
 • Страница 24 из 126
  ˆñïîëüçîâàíèå ôóíêöèè ҇àêëàäêà DVD ‚ påæèìå âîñïpîèçâåäåíèß èëè ïàóçû íàæìèòå êíîïêó MENU íà ïóëüòå äèñòàíöèîííîãî óïpàâëåíèß. 1 2 àæìèòå êíîïêè π/† äëß âûáîpà Function (”yíêöèß), à çàòåì íàæìèòå ® èëè ENTER. ˆH”O “âeëè÷. ‡aêëaäêa oâòop EZ View “ãîë EXIT KEY CONT ONTRROL 3 àæìèòå êíîïêè π/† äëß
 • Страница 25 из 126
  oâòopíoe âocïpoèçâeäeíèe Функция повторного воспроизведения позволяет вам повторить фрагмент, сюжет, дорожку (песню) или папку (альбом с файлами МР3). DVD MP3 Hàæìèòå êíîïêó REPEAT (OBTOP). èË ÔÓÒΉӂ‡ÚÂθÌ˚ı ̇ʇÚËflı ÍÌÓÔÍË ‚Ó ‚ÂÏfl ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl, ÂÊËÏ ÔÓ‚ÚÓ‡ ÏÂÌflÂÚÒfl ÒÎÂ‰Û˛˘ËÏ
 • Страница 26 из 126
  îÛÌ͈Ëfl EZ VIEW(ÚÓθÍÓ DVD-K420) DVD àæìèòå êíîïêè EZ VIEW. - ”opìaò ýêpaía ìeíßeòcß ïpè êaæäoì íaæaòèè êíoïêè. - åæèì óâåëè÷åíèß ýêðàíà ðàáîòàåò ïîðàçíîìó â çàâèñèìîñòè îò íàñòðîåê ýêðàíà â ìåíþ àñòðîéêà äèñïëåß. - „ëß îáåñïå÷åíèß ïðàâèëüíîé ðàáîòû êíîïêè EZ VIEW â ìåíþ àñòðîéêà äèñïëåß
 • Страница 27 из 126
  Ç˚·Ó flÁ˚͇ Á‚ÛÍÓ‚Ó„Ó ÒÓÔÓ‚ÓʉÂÌËfl Ë flÁ˚͇ ÒÛ·ÚËÚÓ‚ Bûáîð ßçûêà çâóêîâîãî ñîïðîâîæäåíèß 1 àæìèòå êíîïêè INFO . 2 DVD àæìèòå êíîïêè π/† äëß âûáîðà íåîáõîäèìîãî ýëåìåíòà, à çàòåì OK • àáîòà ýòîé ôóíêöèè çàâèñèò îò òîãî, êàêèå ßçûêè àóäèî çàêîäèðîâàíû íà äèñêå; ñ íåêîòîðûìè äèñêàìè ýòà ôóíêöèß
 • Страница 28 из 126
  èflÏÓÈ ÔÂÂıÓ‰ Í ˝ÔËÁÓ‰Û ËÎË ÔÂÒÌ ̇ ‰ËÒÍ DVD 1 CD àæìèòå êíîïêè INFO . Переход к сюжету/дорожке 2 Переход к фрагменту 4 ç‡ÊËχÈÚ ÍÌÓÔÍË √,® ËÎË ÍÌÓÔÍË Ò ˆËÙ‡ÏË ‰Îfl ‚˚·Ó‡ ÌÛÊÌÓ„Ó Ù‡„ÏÂÌÚ‡, Á‡ÚÂÏ Ì‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ OK (Ç‚Ó‰). ë ÔÓÏÓ˘¸˛ ÍÌÓÔÓÍ π/† ÔÂÂȉËÚÂ Í Á̇˜ÍÛ Ò˛ÊÂÚ‡‰ÓÓÊÍË Переход к
 • Страница 29 из 126
  ÇÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌË هÈÎÓ‚ ÙÓχڇ JPEG àÁÓ·‡ÊÂÌËfl, ÓÚÒÌflÚ˚Â Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ˆËÙÓ‚Ó„Ó ÙÓÚÓ‡ÔÔ‡‡Ú‡ ËÎË ˆËÙÓ‚ÓÈ ‚ˉÂÓ͇ÏÂ˚, ÎË·Ó Ù‡ÈÎ˚ ÙÓχڇ JPEG, ı‡Ìfl˘ËÂÒfl ̇ ÊÂÒÚÍÓÏ ‰ËÒÍ èä, ÏÓÊÌÓ Á‡ÔËÒ‡Ú¸ ̇ ÍÓÏÔ‡ÍÚ-‰ËÒÍ Ë Á‡ÚÂÏ ‚ÓÒÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ¸ ˝ÚÓÚ ‰ËÒÍ Ò ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËÂÏ ‰‡ÌÌÓ„Ó DVD-ÔÓË„˚‚‡ÚÂÎfl. 1 ᇄÛÁËÚÂ
 • Страница 30 из 126
  àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ÏÂÌ˛ ‰ËÒ͇ Ç˚ ÏÓÊÂÚ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ ÏÂÌ˛ ‰Îfl ‚˚·Ó‡ flÁ˚͇ Á‚ÛÍÓ‚Ó„Ó ÒÓÔÓ‚ÓʉÂÌËfl, flÁ˚͇ ÒÛ·ÚËÚÓ‚, ÔÓÙËÎfl, Ë Ú.Ô. ëÓ‰ÂʇÌË Ëϲ˘ËıÒfl ̇ DVD-‰ËÒÍ ÏÂÌ˛ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ‡Á΢Ì˚Ï Ì‡ ‡ÁÌ˚ı ‰ËÒ͇ı. DVD 1 Bo âpeìß âocïpoèçâeäeíèß äècêa DVD íaæìèòe ía ïyëüòe „“ êíoïêy MENU. HaÊÏËÚe
 • Страница 31 из 126
  àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ÏÂÌ˛ Title (îËθÏ) ç‡ ‰ËÒ͇ı DVD, ÒÓ‰Âʇ˘Ëı ÌÂÒÍÓθÍÓ Ò˛ÊÂÚÓ‚, ‚˚ ÏÓÊÂÚ ÔÓÒÏÓÚÂÚ¸ ̇Á‚‡ÌËÂ Í‡Ê‰Ó„Ó ËÁ ÌËı. Ç Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ‰ËÒ͇, ˝Ú‡ ÙÛÌ͈Ëfl ÏÓÊÂÚ ÎË·Ó ÒÓ‚ÒÂÏ Ì ‰ÂÈÒÚ‚Ó‚‡Ú¸, ÎË·Ó ‰ÂÈÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ÔÓ-‡ÁÌÓÏÛ. DVD 1 Bo âpeìß âocïpoèçâeäeíèß äècêa DVD íaæìèòe ía ïyëüòe „“ êíoïêy MENU.
 • Страница 32 из 126
  ìÒÚ‡Ìӂ͇ flÁ˚͇ По умолчанию, для экранного меню установлен английский язык. 1 Kîãäà ïðîèãðûâàòåëü íàõîäèòñß â ðåæèìå ÒCòîïÓ, íàæìèòå êíîïêó MENU. Haæìèòe êíoïêy Bâoä(enter) äëß ìeíþ äècêa EXIT KEY CONT ONTRROL 32 TEMPO 2 àæìèòå êíîïêè ▼ äëß âûáîðà Setup (Hacòpoéêa), à çàòåì íàæìèòå OK. Hacòp.
 • Страница 33 из 126
  3 4 àæìèòå êíîïêè èëè OK. àæìèòå êíîïêè π/† äëß âûáîðà íåîáõîäèìîãî ýëåìåíòà, à çàòåì OK . 5 HACTP. Ÿ‡›KA Hacòp. Ÿçûêa Hacòp. ayäèo Hacòp. ïoêaça Hacòp. êoíòpoëß : DivX(R)peãècòpaöèß Meíþ ïëeepa Meíþ äècêa Ayäèo Cyáòèòpû DivX Cyáòèòpû ® ® ® ® ® : Pyccêèé : Pyccêèé : Pyccêèé : A‚ÚÓ : Unicode
 • Страница 34 из 126
  Hàñòðîéêà ïapaìeòpoâ çâyêà àðàìåòðû àóäèî ïîçâîëßþò âûïîëíèòü íàñòðîéêó àóäèîóñòðîéñòâà è ïàðàìåòðîâ ñîñòîßíèß çâóêà â çàâèñèìîñòè îò èñïîëüçóåìîé àóäèîñèñòåìû. 1 Kîãäà ïðîèãðûâàòåëü íàõîäèòñß â ðåæèìå ÒCòîïÓ, íàæìèòå êíîïêó MENU. 2 Haæìèòe êíoïêy Bâoä(enter) äëß ìeíþ äècêa Hacòp. Ÿçûêa Hacòp.
 • Страница 35 из 126
  óêà ❶ –èôpoâoé âûxoä - ˆKM (PCM) : peoápaçyeò â çâycê PCM(2CH). - Bitstream : Bûâoäèò Dolby Digital èëè DTS Bitstream ÷epeç öèôpoâoé âûxoä. Bûáepèòe Bitstream ïpè coeäèíeíèè ê Dolby digital è äeêoäepy DTS. ❷ Bûx. cèãíaë MPEG - ˆKM (PCM) : peoápaçyeò â çâycê PCM(2CH). - Bitstream : Bûâoäèò MPEG-2
 • Страница 36 из 126
  Hàñòðîéêà ïapaìeòpoâ èçîáðàæåíèß Ç˚ ÏÓÊÂÚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ÙÓÏ‡Ú ˝Í‡Ì‡ ÚÂ΂ËÁÓ‡ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÚËÔÓÏ ‚‡¯Â„Ó ÚÂ΂ËÁÓ‡ (¯ËÓÍÓÙÓχÚÌ˚È ÚÂ΂ËÁÓ ËÎË Ó·˚˜Ì˚È ÚÂ΂ËÁÓ Ò ÙÓχÚÓÏ ˝Í‡Ì‡ 4:3). 1 Kîãäà ïðîèãðûâàòåëü íàõîäèòñß â ðåæèìå ÒCòîïÓ, íàæìèòå êíîïêó MENU. 2 Hacòp. Ÿçûêa Hacòp. ayäèo Hacòp.
 • Страница 37 из 126
  ôîðìàò ÚB - ýêðàíà (TV Aspect) Bû ìîæåòå âûïîëíèòü ðåãóëèðîâêó ôîðìàòà èçîáðàæåíèß â ñîîòâåòñòâèè ñ ôîðìàòîì ýêðàíà âàøåãî òåëåâèçîðà. - 4:3 Letter Box: Bûáèðàéòå ýòó îïöèþ, åñëè âû õîòèòå ñìîòðåòü öåëèêîì èçîáðàæåíèå, çàïèñàííîå íà DVD-äèñêå â ôîðìàòå 16:9, à ó âàøåãî òåëåâèçîðà ôîðìàò ýêðàíà 4:3.
 • Страница 38 из 126
  ìÒÚ‡Ìӂ͇ ÛÓ‚Ìfl Ó‰ËÚÂθÒÍÓ„Ó ÍÓÌÚÓÎfl (‚ÓÁ‡ÒÚÌÓÈ Í‡Ú„ÓËË ÁËÚÂÎfl) àÒÔÓθÁÛÈÚ ˝ÚÛ ÙÛÌÍˆË˛, ˜ÚÓ·˚ Ô‰ÓÚ‚‡ÚËÚ¸ ÔÓÒÏÓÚ ‰ÂÚ¸ÏË DVD-‰ËÒÍÓ‚, ̇ ÍÓÚÓ˚ı Á‡ÔËÒ‡Ì˚ ÙËθÏ˚ ÒÓ ÒˆÂ̇ÏË Ì‡ÒËÎËfl ËÎË ÙËθÏ˚ “ÚÓθÍÓ ‰Îfl ‚ÁÓÒÎ˚ı”. 1 èË ÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓÏ ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËË Ì‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ MENU (åÂÌ˛). 2 ë
 • Страница 39 из 126
  ‡Ì˚ ìÒÚ‡Ìӂ͇ Ô‡ÓÎfl Вы можете установить пароль, чтобы уровень возрастной категории (рейтинг) мог устанавливать только знающий пароль пользователь. 1 ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ MENU (åÂÌ˛). 2 Hacòp. Ÿçûêa Hacòp. ayäèo Hacòp. ïoêaça Hacòp. êoíòpoëß : DivX(R)peãècòpaöèß Haæìèòe êíoïêy Bâoä(enter) äëß ìeíþ
 • Страница 40 из 126
  ÇÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌË ‰ËÒ͇ DVD-OK (ä‡‡ÓÍÂ) ç‡ıÓ‰flÒ¸ ‰Óχ, ‚˚ ÏÓÊÂÚ ÔÓ˜Û‚ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ Ò·fl, Í‡Í ‚ ·‡ ͇‡ÓÍÂ. Ç˚ ÏÓÊÂÚ ÒÏÓÚÂÚ¸ ‚ˉÂÓ Ë ÔÂÚ¸ ÔÓ‰ ‡ÍÍÓÏÔ‡ÌÂÏÂÌÚ, ÔË ˝ÚÓÏ Ì‡ ˝Í‡Ì ‚‡Ï ·Û‰ÂÚ ÔÓ͇Á˚‚‡Ú¸Òfl ÚÂÍÒÚ ÔÂÒÌË. 1 ë ÔÓÏÓ˘¸˛ ÍÌÓÔÓÍ Ò ñàîêÄåà (0~9) ‚‚‰ËÚ ÌÓÏÂ ÔÂÒÌË, ÍÓÚÓÛ˛ ‚˚ ıÓÚËÚÂ
 • Страница 41 из 126
  èÓ‰ÒÓ‰ËÌÂÌË ÏËÍÓÙÓ̇ ¸ ÔÓ‰ 1 ‚flÚÒfl ̇ èÓ‰Íβ˜ËÚ ÏËÍÓÙÓÌ Í „ÌÂÁ‰Û ‰Îfl ÏËÍÓÙÓ̇ (MIC) ̇ ÔÂ‰ÌÂÈ Ô‡ÌÂÎË ÒËÒÚÂÏ˚. ÏÂÌÚ‡. 2 ÑÎfl „ÛÎËÓ‚ÍË „ÓÏÍÓÒÚË „ÓÎÓÒ‡ ÓÚ ÏËÍÓÙÓ̇ ÔÓ‚Ó‡˜Ë‚‡ÈÚ „ÛÎflÚÓ MIC VOL (ÉÓÏÍÓÒÚ¸ Ò˄̇· ÓÚ ÏËÍÓÙÓ̇). • Ç˚ ÏÓÊÂÚ ÔÓ‰Íβ˜ËÚ¸ ‰Ó ‰‚Ûı ÏËÍÓÙÓÌÓ‚. 3 EXIT KEY
 • Страница 42 из 126
  êÂÁÂ‚ËÓ‚‡ÌË ‡ÍÍÓÏÔ‡ÌÂÏÂÌÚ‡ èË ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËË ‡ÍÍÓÏÔ‡ÌÂÏÂÌÚ‡, ‚˚ ÏÓÊÂÚ Û͇Á‡Ú¸, ͇ÍÛ˛ ÔÂÒÌ˛ ‚˚ ıÓÚËÚ ÔÂÚ¸ ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÈ. 1 ÔÓÏÓ˘¸˛ ÍÌÓÔÓÍ Ò ñàîêÄåà (0~9) ‚‚‰ËÚ ÌÓÏÂ ÔÂÒÌË, ÍÓÚÓÛ˛ ‚˚ ıÓÚËÚ Á‡ÂÁÂ‚ËÓ‚‡Ú¸ ‰Îfl ËÒÔÓÎÌÂÌËflÔÓ ÓÍÓ̘‡ÌËË ÚÂÍÛ˘ÂÈ. 2 ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ RESERVE (êÂÁÂ‚ËÓ‚‡ÌËÂ). •
 • Страница 43 из 126
  èËÓËÚÂÚ ÔË ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËË ‡ÍÍÓÏÔ‡ÌÂÏÂÌÚ‡ чÊ ÂÒÎË ÛÊ Á‡ÂÁÂ‚ËÓ‚‡Ì‡ ͇͇fl-ÎË·Ó ÔÂÒÌfl, ‚˚ ÏÓÊÂÚ ҉·ڸ Ú‡Í, ˜ÚÓ·˚ ÒËÒÚÂχ ‚ÓÒÔÓËÁ‚· ‡ÍÍÓÏÔ‡ÌÂÏÂÌÚ ‰Îfl ÚÓÈ ÔÂÒÌË, ÍÓÚÓÛ˛ ‚˚ Á‡ıÓÚÂÎË ÒÔÂÚ¸ ÔÂ‚ÓÈ. 1 èË ÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓÏ ÔÓË„˚‚‡ÚÂÎÂ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÍÌÓÔÓÍ Ò ñàîêÄåà (0~9) ‚˚·ÂËÚ ÌÓÏÂ ÔÂÒÌË,
 • Страница 44 из 126
  îÛÌ͈Ëfl “ã˛·Ëχfl ÔÂÒÌfl” Ç˚ ÏÓÊÂÚ ÒÓı‡ÌËÚ¸ ‚ ÒÔËÒÍ ÔÂÒÂÌ ãûÅàåõÖ 1, 2, 3 ÌÓÏÂ‡ 18 ÔÂÒÂÌ, ÍÓÚÓ˚ ‚‡Ï Ì‡‚flÚÒfl ËÎË ÍÓÚÓ˚ ‚˚ ˜‡ÒÚÓ ÔÓÂÚÂ, Ú‡Í ˜ÚÓ ‚˚ ÒÏÓÊÂڠ΄ÍÓ Ì‡ıÓ‰ËÚ¸ Ë ÔÂÚ¸ 54 β·ËÏ˚ı ÔÂÒÂÌ. Сохранение номера ЛЮБИМОЙ ПЕСНИ 1 èË ÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓÏ ÔÓË„˚‚‡ÚÂΠ̇ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ FAVORITE
 • Страница 45 из 126
  àÒÔÓÎÌÂÌË ãûÅàåéâ èÖëçà 1 3 èË ÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓÏ ÔÓË„˚‚‡ÚÂΠ̇ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ FAVORITE(ã˛·Ëχfl ÔÂÒÌfl). ç‡ÊËχÈÚ ÍÌÓÔÍË ▲, ▼,˜ÚÓ·˚ ‚˚·‡Ú¸ ÔÂÒÌ˛, ÍÓÚÓÛ˛ ‚˚ ıÓÚËÚ ÔÂÚ¸. 2 ç‡ÊÏËÚ Í‡ÒÌÛ˛ ÍÌÓÔÍÛ, ˜ÚÓ·˚ ‚˚·‡Ú¸ favorite 1 (àÁ·‡ÌÌÓ 1), ÁÂÎÂÌÛ˛ – favorite 2 (àÁ·‡ÌÌÓ 2) Ë ÒËÌ˛˛ – favorite 3
 • Страница 46 из 126
  îÛÌ͈Ëfl ÔÓËÒ͇ ÔÂÒÌË Ç˚ ÏÓÊÂڠ΄ÍÓ Ì‡ÈÚË ÌÛÊÌÛ˛ ÔÂÒÌ˛ ÔÓ ËÌÙÓχˆËË Ì‡ ˝Í‡ÌÂ, Ì Á‡„Îfl‰˚‚‡fl ‚ ÔÂÒÂÌÌËÍ. Структура меню поиска песен Раздел Подраздел Алфавит РУССКИЙ НАЗВАНИЕ/ИСПОЛНИТЕЛЬ A~R АНГЛИЙСКИЙ УКРАИНСКИЙ НАЗВАНИЕ/ИСПОЛНИТЕЛЬ A~Z НАЗВАНИЕ/ИСПОЛНИТЕЛЬ A~R ДУЭТЫ - ЖАНРЫ РОК ШАНСОН
 • Страница 47 из 126
  Поиск по языку èË ÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓÏ ÔÓË„˚‚‡ÚÂΠ̇ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ SEARCH SONG (èÓËÒÍ ÔÂÒÌË) Ë Á‡ÚÂÏ Ì‡Ê‡ÚËÂÏ Í‡ÒÌÛ˛ ÍÌÓÔÍÛ ‚˚·ÂËÚ Ê·ÂÏ˚È flÁ˚Í. 1 • Ç˚ ÏÓÊÂÚ ‚˚·Ë‡Ú¸ ÒÎÂ‰Û˛˘Ë flÁ˚ÍË: êìëëäàâ - ÄçÉãàâëäàâ - ìäêÄàçëäàâ. • Ç ˝ÚÓ ‚ÂÏfl ‚˚ ÏÓÊÂÚ ̇ʇÚËÂÏ ÍÌÓÔÍË ◄ ÔÂÂÈÚË ‚ ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ˚È ÌËÊ ̇
 • Страница 48 из 126
  îÛÌ͈Ëfl ÔÓËÒ͇ ÔÂÒÌË (ÔÓ‰ÓÎÊÂÌËÂ) èÓËÒÍ ÔÂÒÌË ‰Îfl ËÒÔÓÎÌÂÌËfl ‰Û˝ÚÓÏ 1 èË ÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓÏ ÔÓË„˚‚‡ÚÂΠ̇ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ SEARCH SONG (èÓËÒÍ ÔÂÒÌË) Ë Á‡ÚÂÏ Ì‡Ê‡ÚËÂÏ êðàñíóþ êíîïêó ‚˚·ÂËÚ ÔÛÌÍÚ “Ñìùíõ”. 3 EXIT KEY CONT ONTRROL TEMPO ç‡ÊËχÈÚ ÍÌÓÔÍË ▲, ▼,˜ÚÓ·˚ ‚˚·‡Ú¸ ÔÂÒÌ˛, ÍÓÚÓÛ˛ ‚˚ ıÓÚËÚ ÔÂÚ¸.
 • Страница 49 из 126
  èÓËÒÍ ÔÓ Ê‡ÌÛ 1 èË ÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓÏ ÔÓË„˚‚‡ÚÂΠ̇ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛSEARCH SONG (èÓËÒÍ ÔÂÒÌË) Ë Á‡ÚÂÏ Ì‡Ê‡ÚËÂÏ êðàñíóþ êíîïêó Ë Á‡ÚÂÏ Ì‡Ê‡ÚËÂÏ ÍÌÓÔÓÍ ▲, ▼‚˚·ÂËÚ ÔÛÌÍÚ “ÜÄçêõ”. • Ç ˝ÚÓ ‚ÂÏfl ‚˚ ÏÓÊÂÚ ̇ʇÚËÂÏ ÍÌÓÔÍË◄ ÔÂÂÈÚË ‚ ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ˚È ÌËÊ ̇ ˝Í‡Ì ÒÔËÒÓÍ ÔÂÒÂÌ. 3 ç‡Ê‡ÚËÂÏ ÍÌÓÔÓÍ ▲,▼ ‚˚·ÂËÚÂ
 • Страница 50 из 126
  Поиск хитов 1 èË ÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓÏ ÔÓË„˚‚‡ÚÂΠ̇ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛSEARCH SONG (èÓËÒÍ ÔÂÒÌË) Ë Á‡ÚÂÏ Ì‡Ê‡ÚËÂÏ êðàñíóþ êíîïêó Ë Á‡ÚÂÏ Ì‡Ê‡ÚËÂÏ ÍÌÓÔÓÍ ▲, ▼‚˚·ÂËÚ ÔÛÌÍÚ “ïàíõ”. • Ç ˝ÚÓ ‚ÂÏfl ‚˚ ÏÓÊÂÚ ̇ʇÚËÂÏ ÍÌÓÔÍË◄ ÔÂÂÈÚË ‚ ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ˚È ÌËÊ ̇ ˝Í‡Ì ÒÔËÒÓÍ ÔÂÒÂÌ. EXIT KEY CONT ONTRROL TEMPO 3
 • Страница 51 из 126
  ФУНКЦИЯ BOWLING GAME (ИГРА ЛУЧШИЙ ПЕВЕЦ) Игру в боулинг можно настроить так, чтобы устроить командное песенное соревнование с подсчетом очков. Настройка игры 1 2 Загрузите диск DVD-OK. Нажмите кнопку со стрелкой ▲, ▼ ,чтобы перейти к игре лучший певец ,а затем нажмите кнопку OK. 4 5 Нажмите кнопку
 • Страница 52 из 126
  Выбор песни и начало игры После настройки игры можно выбрать песню, которую вы хотите спеть 1 3 Шаги 1~ 5 аналогичны шагам, описанным выше. Нажмите SEARCH 2 SONG (ПОИСК ПЕСНИ) или номерные кнопки 0~ 9, чтобы выбрать песню в списке, а затем нажмите кнопку OK. Нажмите красную кнопку, чтобы начать
 • Страница 53 из 126
  àÁÏÂÌÂÌË ÚÓ̇θÌÓÒÚË ÏÂÎÓ‰ËË / àÁÏÂÌÂÌË ÚÂÏÔ‡ ÏÂÎÓ‰ËË àÁÏÂÌÂÌË ÚÓ̇θÌÓÒÚË ÏÂÎÓ‰ËË ÇÓ ‚ÂÏfl ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl ÔÂÒÌË Ì‡ÊËχÈÚ ÍÌÓÔÍË KEY CON (ìÔ‡‚ÎÂÌË ÚÓ̇θÌÓÒÚ¸˛). • èË Í‡Ê‰ÓÏ Ì‡Ê‡ÚËË ÍÌÓÔÍË # ÚÓ̇θÌÓÒÚ¸ ÔÓ‚˚¯‡ÂÚÒfl, ‡ ÔË Ì‡Ê‡ÚËË ÍÌÓÔÍË b ÔÓÌËʇÂÚÒfl. àÁÏÂÌÂÌË ÚÂÏÔ‡ ÏÂÎÓ‰ËË ÇÓ ‚ÂÏfl
 • Страница 54 из 126
  Ç˚·Ó ÏÛÊÒÍÓ„Ó-ÊÂÌÒÍÓ„Ó „ÓÎÓÒ‡ Ç˚·Ó ÏÛÊÒÍÓ„Ó-ÊÂÌÒÍÓ„Ó „ÓÎÓÒ‡ ÇÓ ‚ÂÏfl ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl ÔÂÒÌË Ì‡ÊËχÈÚ ÍÌÓÔÍÛ FEMALE (ÜÂÌÒÍËÈ „ÓÎÓÒ). • èË Ì‡Ê‡ÚËflı ÍÌÓÔÍË ÔÓÓ˜Â‰ÌÓ ‚˚·Ë‡ÂÚÒfl ‡ÍÍÓÏÔ‡ÌÂÏÂÌÚ ‰Îfl ÏÛÊÒÍÓ„Ó „ÓÎÓÒ‡ ËÎË ‰Îfl ÊÂÌÒÍÓ„Ó „ÓÎÓÒ‡. • Ç˚·ÂËÚ å (åÛÊÒÍÓÈ „ÓÎÓÒ) ‰Îfl ÏÛÊÒÍÓ„Ó „ÓÎÓÒ‡ Ë Ü
 • Страница 55 из 126
  ç‡ÒÚÓÈ͇ ÙÛÌ͈ËË “î‡ÌÙ‡˚” Ç˚ ÏÓÊÂÚ ҉·ڸ Ú‡Í, ˜ÚÓ·˚ ÔÓ ÓÍÓ̘‡ÌËË ‚‡¯Â„Ó ÔÂÌËfl ÔÓÁ‚Û˜‡ÎË Ù‡ÌÙ‡˚. 1 ᇄÛÁËÚ ‰ËÒÍ DVD-OK. 3 ç‡ÊËχÈÚ ÍÌÓÔÍË ▲, ▼, ˜ÚÓ·˚ ÔÂÂÏÂÒÚËÚ¸Òfl Í ÔÛÌÍÚÛ ‘î‡ÌÙ‡˚’. 2 4 ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ MENU (åÂÌ˛). ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ PLAY, ˜ÚÓ·˚ ‚˚·‡Ú¸ Ê·ÂÏÛ˛ ̇ÒÚÓÈÍÛ ‰Îfl Ù‡ÌÙ‡. • èË
 • Страница 56 из 126
  ç‡ÒÚÓÈ͇ Ò‰ÌÂÈ ÓˆÂÌÍË Ç˚ ÏÓÊÂÚ Á‡‡Ì ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ¯Í‡ÎÛ, ÔÓ ÍÓÚÓÓÈ ·Û‰ÛÚ ‚˚ÒÚ‡‚ÎflÚ¸Òfl ÓˆÂÌÍË Á‡ ËÒÔÓÎÌÂÌËÂ. EXIT KEY CONT ONTRROL 56 TEMPO 1 ᇄÛÁËÚ ‰ËÒÍ DVD-OK. 3 ç‡ÊËχÈÚ ÍÌÓÔÍË ▲, ▼, ˜ÚÓ·˚ ÔÂÂÏÂÒÚËÚ¸Òfl Í ÔÛÌÍÚÛ ‘YÓ‚Â̸ ОценкË’. 2 ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ MENU (åÂÌ˛) 4 ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ OK
 • Страница 57 из 126
  ìÒÚ‡Ìӂ͇ ÚÂÌË ‰Îfl ÚÂÍÒÚ‡ ÔÂÒÌË Ç˚ ÏÓÊÂÚ ҉·ڸ Ú‡Í, ˜ÚÓ·˚ ÒÎÓ‚‡ ÔÂÒÌË, ÍÓÚÓ˚ ÌÛÊÌÓ ÔÂÚ¸ ‚ ‰‡ÌÌ˚È ÏÓÏÂÌÚ, ‚˚‰ÂÎflÎËÒ¸ Á‡ÚÂÌÂÌËÂÏ. 1 3 ᇄÛÁËÚ ‰ËÒÍ DVD-OK. ç‡ÊËχÈÚ ÍÌÓÔÍË ▲, ▼, ˜ÚÓ·˚ ÔÂÂÏÂÒÚËÚ¸Òfl Í ÔÛÌÍÚÛ ‘Тень’. 2 4 ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ MENU (åÂÌ˛). ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ OK (Ç‚Ó‰), ˜ÚÓ·˚ ‚˚·‡Ú¸
 • Страница 58 из 126
  Руководство по устранению неполадок Прежде чем обращаться в сервисный центр, проверьте, не содержится ли в приведенной ниже таблице возможноерешение возникшей у вас проблемы. Выполненные вами некоторые простые проверки или небольшая настройка параметров могут устранить проблему и восстановить
 • Страница 59 из 126
  ëÔËÒÓÍ ÍÓ‰Ó‚ flÁ˚ÍÓ‚ Введите соответствующий код языка для исходных настроек языка звукового сопровождения диска, субтитров диска и/или меню диска (см. стр. 33). Ʉɨɞ 1027 1028 1032 1039 1044 1045 1051 1052 1053 1057 1059 1060 1069 1066 1067 1070 1079 1093 1097 1103 1105 1109 1130 1142 1144 1145
 • Страница 60 из 126
  ëÂÏÂÈÒÚ‚Ó ÛÒÚÓÈÒÚ‚, ‰Îfl ÍÓÚÓ˚ı ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡ÂÚÒfl ÙÛÌ͈Ëfl USB-ıÓÒÚ ÑÓ͇Á‡Ì‡ ÙÛÌ͈ËÓ̇θÌÓÒÚ¸ USB-ıÓÒÚ‡ Ë ÒÓ‚ÏÂÒÚËÏÓÒÚ¸ ‰‡ÌÌÓ„Ó ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ÒÓ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÏË ˝ÎÂÏÂÌÚ‡ÏË. (éÊˉ‡ÂÚÒfl, ˜ÚÓ Ì‡fl‰Û Ò ˝ÚËÏË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ÏË, ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó ‰Û„Ëı ÛÒÚÓÈÒÚ‚ USB Ú‡ÍÊ ·Û‰ÂÚ Ô‡‚ËθÌÓ ‡·ÓÚ‡Ú¸ Ò ‰‡ÌÌ˚Ï ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÏ)
 • Страница 61 из 126
  DSC (Digital Still Cameara - Цифровая фотокамера) Поставщик Samsung Sony Olympus Nikon Panasonic Canon Fuji Торговая марка VP-MS11, S800, Pro815, V20, V10, D60, UCA5 DSC-W50, DSC-R1, DSC-P200, DSC-P150 C-70 zoom, SP-700, FE5500, C-470Z Coolpix 7900, Coolpix-p3, Coolpix S2 DMC-FX01, DMC-LX1S,
 • Страница 62 из 126
  íÂıÌ˘ÂÒÍË ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË ОБЩИЕ Потребляемая мощность 9 Вт Масса 2,0 кг Габаритные размеры (Ш х В х Г) DVD-K420 : 430 (Ш) x 205 (В) x 37 (Г) мм DVD-K450 : 430 (Ш) x 205 (В) x 37 (Г) мм Диапазон рабочих температур +5°C~+35°C Диапазон рабочей влажности воздуха 10%~75% ПРОИГРЫВАТЕЛЬ ДИСКОВ Емкость 1
 • Страница 63 из 126
  ë‚flÁ˚‚‡ÈÚÂÒ¸ Ò SAMSUNG ÔÓ ‚ÒÂÏÛ ÏËÛ ÖÒÎË Û ‚‡Ò ÂÒÚ¸ Ô‰ÎÓÊÂÌËfl ËÎË ‚ÓÔÓÒ˚ ÔÓ ÔÓ‰ÛÍÚ‡Ï Samsung, Ò‚flÁ˚‚‡ÈÚÂÒ¸ Ò ËÌÙÓχˆËÓÌÌ˚Ï ˆÂÌÚÓÏ Samsung. á‚’flÊ¥Ú¸Òfl Á SAMSUNG WORLD WIDE Region North America Latin America Country CANADA MEXICO U.S.A ARGENTINE BRAZIL CHILE NICARAGUA HONDURAS COSTA RICA
 • Страница 64 из 126
  á‡ÒÚÂÂÊÂÌÌfl ˘Ó‰Ó ·ÂÁÔÂÍË лазерний виріб класу 1KLASSE 1 LASER PRODUKTLUOKAN 1 LASER LAITEKLASS 1 LASER APPARATPRODUCTO LASER CLASE 1 КЛАС 1 ЛАЗЕРНОЇ ПРОДУКЦІЇ Цей програвач компакт-дисків класифіковано як КЛАС 1 ЛАЗЕРНОЇ продукції. „ëß çàïîá´ãàííß óðàæåííß åëåêòðè÷íèìñòðóìîì ì´æ åëåìåíòàìè âèëêè
 • Страница 65 из 126
  не Основні застережні заходи Переконайтеся, що джерело змінного струму у вашій оселі відповідає маркуванню, розміщеному на задній панелі Вашого плеєра. Встановіть Ваш плеєр в горизонтальному положенні на зручній основі (меблі) надавши достатньо простору навколо нього для забезпечення вентиляції
 • Страница 66 из 126
  ЗМІСТ ПІДГОТОВКА УСТАНОВКА та НАСТРОЙКА á‡ÒÚÂÂÊÂÌÌfl ˘Ó‰Ó ·ÂÁÔÂÍË ...................................... 1 Установка мови............................................................ 30 Зауваження стосовно дисків .................................... 4 àëàøòóâàííß ïàðàìåòð´â
 • Страница 67 из 126
  Зауваження стосовно дисків Стандарт DVD (Digital Versatile Disc) надає фантастичні можливості прослуховування та перегляду дисків завдяки функції Dolby Digital Surround та технології стискання відеоінформації у стандарті MPEG-2. Тепер ви можете отримати задоволення від цих реалістичних ефектів у
 • Страница 68 из 126
  — ОПИС —Передня панель — S п че DVD-K420 Індикатор режиму STAND BY Увімкнення або вимкнення пристрою Power. Відтворення/пауза Відкрити/ закрити Лоток для диска ( Рівень гучності мікрофона ( ) Мікрофон 1/2/3 „ˆ‘‹ ) ‰ Пропуск/пошук ( ) ‘’Ž Пропуск/пошук ( ( ) ) —Передня панель — DVD-K450
 • Страница 69 из 126
  —ˆíôopìaöèß ía äècïëee— DVD-K420/DVD-K450 зовні SCART JACK під’єднати до телевізора через вхідне scart гніздо. відеовихід конектор аудіо виходу ‚ˆ•§ конектор відеовиходу  ´äê ãí´çä ùîá êîñò АКСЕСУАРИ Пульт дистанційного керування Ňڇª ‰Îfl ÔÛθڇ ‚¥‰ÂÓ Šàáåëü ‰ËÒڇ̈¥ÈÌÓ„Ó ÍÂÛ‚‡ÌÌfl (ÓÁÏ¥
 • Страница 70 из 126
  ОПИС (продовження) —Пульт дистанційного керування— — DVD-K420 Kíîïêa VIDEO SEL Šíîïêà REPEAT A-B кнопка повтору (REPEAT) КНОПКА “ВІДКРИТИ/ЗАКРИТИ” КНОПКА EZ VIEW Увімкнення та вимкнення Šíîïêà CANCEL кнопки з цифрами Šíîïêà ANGLE кнопка замовлення заздалегідь Kíîïêa INSTANT REPLAY кнопка пошуку
 • Страница 71 из 126
  ” ь ОПИС (продовження) —Пульт дистанційного керування— DVD-K450 Kíîïêa VIDEO SEL Šíîïêà REPEAT A-B кнопка повтору (REPEAT) КНОПКА “ВІДКРИТИ/ЗАКРИТИ” КНОПКА USB Šíîïêà CANCEL Увімкнення та вимкнення кнопки з цифрами Šíîïêà ANGLE кнопка замовлення заздалегідь Kíîïêa INSTANT REPLAY Kíoïêa INSTANT SKIP
 • Страница 72 из 126
  Підключення вашої системи до джерела живлення Магістральний провід має бути підключений до відповідного гнізда. 1 2 Підключити магістральний провід (позначений АС Cord на задній панелі пристрою) до відповідного гнізда. Натиснути кнопку Standby/On, щоб увімкнути вашу систему DVD караоке. Примітка
 • Страница 73 из 126
  Підключення відеовиходу до телевізора Виберіть один з трьох способів підключення до телевізора. (Model : DVD-K420&K450 Метод1 2 Метод 1 Метод1 Composite Video ............... хороша якість Під’єднайте кабель відеовід роз’єму відеовиходу на задній панелі системи до гнізда відеовходу вашого
 • Страница 74 из 126
  Підключення аудіовиходу до підсилювача Підключення до аудіо системи (2-канальний підсилювач) За допомогою аудіо кабелів під’єднайте виходи AUDIO OUT (червоний та білий) на задній панелі DVD плейєра до входів підсилювача AUDIO IN (червоний та білий). (Model : DVD-K420&K450) білий червоний аудіо
 • Страница 75 из 126
  Підключення для отримання кращої якості звуку Підключення до підсилювача шляхом Dolby Pro Logic. Використовуючи оптичний кабель (не додається), під’єднайте вихід DIGITAL AUDIO OUT на задній панелі DVD-плеєра до входу DIGITAL AUDIO IN підсилювача. (Модель : DVD-K420&K450) Що означає Dolby Pro Logic?
 • Страница 76 из 126
  Відтворення дисків 1 Натисніть кнопку OPEN/CLOSE, щоб відкрити лоток для диска. 2 Завантажте диск 3 Натисніть кнопку OPEN/CLOSE, щоб закрити лоток для диска. • Обережно покладіть диск на лоток етикеткою диска догори. DVD CD •відтворення починається автоматично. •залежно від змісту диска
 • Страница 77 из 126
  USE Терміни, що мають відношення до дисків Заголовки (TITLES) та розділи (CHAPTERS) (DVD-відеодиски) • DVD-відеодиски поділяються на декілька великих груп, що називаються “Заголовки”, та менші групи, що називаються “розділи”. Цим групам надаються номери. Ці номери називаються “номери заголовків” та
 • Страница 78 из 126
  Відтворення дисків DivX. Функції, описані на цій сторінці, стосуються відтворення дисків DivX. Функція “Пропуск вперед/назад” В процесі відтворення натисніть кнопку . • Щоразу, коли ви натискаєте кнопку , здійснюється переход до наступного файлу, якщо на диска є більше як 2 файли. • Щоразу, коли ви
 • Страница 79 из 126
  Функція “ показ підзаголовків” субтитрів Натисніть кнопку Subtitle. • Кожного разу, коли ви натискаєте цю кнопку, ви почергово робите вибір між опціями “Subtitle(1/8, 2/8,...)” та “Subtitle OFF”. • якщо цей диск містить тільки один файл з підзаголовком, він буде відтворений автоматично. • дивись
 • Страница 80 из 126
  Відтворення медіа файлів з використанням функції USB HOST Ви можете отримати задоволення від перегляду таких медіа файлів як картинки, фільми та Tunes, що збережені в МР3-плейєрі, запам’ятовуючому пристрої USB або в цифровому фотоапараті, маючи при цьому високу якість зображення та звуку, що
 • Страница 81 из 126
  Функція “Швидке відтворення” Щоб відтворити диск з більшою швидкістю, натисніть або в процесі відтворення. • Кожного разу, коли ви натискаєте одну з цих двох кнопок, швидкість змінюється наступним чином: 2x → 4x → 64x → 128x. Сумісні пристрої 1. USB-пристрої, які підтримують стандарт USB Mass
 • Страница 82 из 126
  Віображення інформації про стан відтворення диск Виможете переглядати інформацію про стан відтворення диска на екрані телевізора. Натисніть кнопку INFO • кожного разу, коли ви натискаєте цю кнопку, вигляд екрана змінюється наступним чином: DVD MP3 Còoï DivX екран зникає екран зникає JPEG Bûêë.
 • Страница 83 из 126
  Ç¥‰Ú‚ÓÂÌÌfl ‚ ÂÊËχı “¯‚ˉÍÓ/ÔÓ‚¥Î¸ÌÓ” (Fast/Slow) Пришвидшене відтворення Натисніть . • кожного разу, коли ви натискаєте цю кнопку в процесі відтворення, швидкість відтворення змінюється наступним чином: MP3 DVD Сповільнене відтворення Натисніть кнопку а потім натисніть кнопку FEMALE/MALE. •
 • Страница 84 из 126
  îÛÌ͈¥fl “‡ÍÛÒ” (ANGLE) ñfl ÙÛÌ͈¥fl ‰ÓÁ‚ÓÎflπ ‚‡Ï ÔÂ„Îfl‰‡ÚË ÚÓÈ Ò‡ÏËÈ ÂÔ¥ÁÓ‰ Ô¥‰ ¥ÁÌËÏË ÍÛÚ‡ÏË DVD 1 EXIT KEY CONT ONTRROL TEMPO ´ä ÷àñ â´äòâîðåííß íàòèñí´òü êíîïêó INFO íà ïóëüò´ „Š. ‡à äîïîìîãîþ êíîïîê √/® âèáåð´òü ïóíêò (“ãîë) ANGLE, ïîò´ì íàòèñí´òü ENTER. 3 2 ‡à äîïîìîãîþ êíîïîê π/†
 • Страница 85 из 126
  Пропуск епізодів/пісень DVD MP3 Натисніть . • кожного разу, коли ви натискаєте цю кнопку в процесі відтворення, буде відтворюватись попередній або наступний розділ, доріжка або директорія (файл). • але ви не можете пропускати розділи послідовно. DVD îïñê MP3 ‚ocïp. ‚ûêë. Repeat ðó Примітка • при
 • Страница 86 из 126
  Повторне відтворення Повторне відтворення дозволяє вам повторно відтворювати розділ, заголовок, доріжку(пісню) або директорію (МР3 файл). DVD MP3 Натисніть кнопку REPEAT • кожного разу, коли ви натискаєте цю кнопку , режим повторного відтворення змінюється наступним чином: DVD Bûêë 09 опції
 • Страница 87 из 126
  ‚èêîðèñòàííß ôóíêö´» çàêëàäêè DVD ´ä ÷àñ â´äòâîðåííß íàòèñí´òü êíîïêó Bookmark íà ïóëüò´ „Š. 1 2 3 Натисніть кнопку π/† щоб перейти до стану дисплею Shortcut. ‡à äîïîìîãîþ êíîïîê √/® âèáåð´òü ïóíêò ‡aêëaäêa, ïîò´ì íàòèñí´òü OK. CANCEL • Šîëè íà åêðàí´ çÕßâèòüñß ñöåíà, ßêó ‚è-áàæà¹òå ïîçíà÷èòè,
 • Страница 88 из 126
  Функція вибору мови звукового супроводу/субтитрів Функція вибору мови звукового супроводу 1 Натисніть кнопку INFO. 2 DVD Натисніть кнопки π/† щоб перейти до статусу екрана AUDIO. • Залежно від кількості мов на DVD відеодиска, при кожному натисканні кнопки вибирається інша мова звукового супроводу
 • Страница 89 из 126
  Прямий перехід до сцени/пісні DVD CD Перехід до заголовку/доріжки 1 Натисніть кнопку INFO. Перехід до розділу 4 Натисніть кнопкиабо кнопки √/® з цифрами, щоб вибрати бажаний розділ, а потім натисніть кнопку OK 2 Натисніть кнопки π/† щоб перейти до статусу Title àáî track. Перехід до визначеного
 • Страница 90 из 126
  Відтворення файлів у форматі JPEG Зображення, отримані за допомогою цифрового фотоапарату або пристрою типу CAMcorder або файли у форматі JPEG з персонального компьютера (РС), можуть бути збережені на CD. а потім відтворені за допомогою цього DVD плеєра. Розмістіть диск у форматі JPEG у лоток для
 • Страница 91 из 126
  ‚èêîðèñòàííß Disc Menu (Œåíþ äèñêó) Ви можете використовувати різні меню для вибору мови звукового супроводу, мови субтитрів, профілю та інше. Меню DVD - відеодисків різняться при переході від диска до диска. DVD 1 В режимі Stop натисніть кнопку MENU. HaÊÏËÚe ÍÌoÔÍy B‚o‰(enter) ‰Îfl ÏeÌ˛ ‰ËcÍa 3 2
 • Страница 92 из 126
  Використання меню заголовків Для DVD – відеодисків, які містять численні заголовки, ви можете переглядати заголовок кожного фільму. Залежно від диска наявність цієї функції може різнитись. DVD 1 В режимі Stop натисніть кнопку MENU. 2 Натисніть кнопки π/† щоб перейти до опції TITLE . MENU 3
 • Страница 93 из 126
  ìÒÚ‡Ìӂ͇ ÏÓ‚Ë åÓ‚Ó˛ ‚¥‰Ó·‡ÊÂÌÌfl ¥ÌÙÓχˆ¥ª ̇ ÂÍ‡Ì¥ (OSD – On-Screen Display) ‚ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂ̇ ‡Ì„Î¥ÈҸ͇ Á‡ Á‡ÏÓ‚˜‡ÌÌflÏ. 1 KÇ ÂÊËÏ¥ Stop ̇ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ MENU HaÊÏËÚe ÍÌoÔÍy B‚o‰(enter) ‰Îfl ÏeÌ˛ ‰ËcÍa 2 ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ † ˘Ó· ÔÂÂÈÚË ‰Ó ÓÔˆ¥ª Setup, ‡ ÔÓÚ¥Ï Ì‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ OK. Hacòp. Ÿçûêa
 • Страница 94 из 126
  3 4 àæìèòå êíîïêè èëè OK. àæìèòå êíîïêè π/† äëß âûáîðà íåîáõîäèìîãî ýëåìåíòà, à çàòåì OK . HACTP. Ÿ‡›KA Hacòp. Ÿçûêa Hacòp. ayäèo Hacòp. ïoêaça Hacòp. êoíòpoëß : DivX(R)peãècòpaöèß Meíþ ïëeepa Meíþ äècêa Ayäèo Cyáòèòpû DivX Cyáòèòpû ® ® ® ® ® : Pyccêèé : Pyccêèé :Pyccêèé : A‚ÚÓ : Unicode 5
 • Страница 95 из 126
  àëàøòóâàííß ïàðàìåòð´â çâóêó àðàìåòðè çâóêó äîçâîëßþòü íàëàøòóâàòè ïàðàìåòðè àóä´î ïðèñòðîþ òà ñòàíó çâó÷àííß çàëåæíî â´ä âèêîðèñòîâóâàíî» çâóêîâî» ñèñòåìè. 1 ÎÂÌ ¯ÂÌËfl fl ÍÓÏ àòèñí´òü êíîïêó MENU â ðåæèì´ çóïèíêè. 2 Haæìèòe êíoïêy Bâoä(enter) äëß ìeíþ äècêa 3 ‡à äîïîìîãîþ êíîïîê π/† âèáåð´òü
 • Страница 96 из 126
  ❶ –èôpoâoé âûxoä - ˆKM (PCM): åðåòâîðþ¹ â ñèñòåìó PCM (2-êàíàëüíà). - Bitstream: ‘êåðîâó¹ ïîò´ê äàíèõ ñòàíäàðòó Dolby Digital ÷åðåç öèôðîâèé âèõ´ä. åîáõ´äíî âèáèðàòè çíà÷åííß Bitstream, ßêùî ï´äÕ¹äíó¹òüñß äåêîäåð Dolby Digital DTS. ÔËÏ¥Ú͇ • Ÿêùî â´äòâîðþþòüñß äèñêè ç´ çâóêîì ñòàíäàðòó DTS,
 • Страница 97 из 126
  àëàøòóâàííß ïàðàìåòð´â â´äîáðàæåííß àðàìåòðè çîáðàæåííß äîçâîëßþòü íàëàøòîâóâàòè ð´çíîìàí´òí´ â´äåî ôóíêö´» ïðîãðàâà÷à 1 àòèñí´òü êíîïêó MENU â ðåæèì´ çóïèíêè. 2 Hacòp. Ÿçûêa Hacòp. ayäèo Hacòp. ïoêaça Hacòp. êoíòpoëß : DivX(R)peãècòpaöèß Haæìèòe êíoïêy Bâoä(enter) äëß ìeíþ äècêa 3 ‡à äîïîìîãîþ
 • Страница 98 из 126
  ”îðìàò òâ-çêðàíà (TV Aspect) ‡àëåæíî â´ä òèïó òåëåâ´çîðà, ìîæå âèíèêíóòè ïîòðåáà íàëàøòóâàííß ïàðàìåòð´â åêðàíó (ïðîïîðö´»). - 4:3 Letter Box (àìêà 4:3): „îçâîëß¹ áà÷èòè ïîâíîö´ííå çîáðàæåííß DVD 16:9, íàâ´òü ßêùî åêðàí òåëåâ´çîðà ì๠ïðîïîðö´» 3:4. ‡âåðõó ´ çíèçó åêðàíó çÕßâëßòüñß ÷îðí´ ñìóãè. -
 • Страница 99 из 126
  ìÒÚ‡Ìӂ͇ ·‡Ú¸Í¥‚Ò¸ÍÓ„Ó ÍÓÌÚÓβ (¥‚Â̸ Á‡ ÂÈÚËÌ„ÓÏ) ÇËÍÓËÒÚÓ‚ÛÈÚ ˆ˛ ÙÛÌ͈¥˛ ‰Îfl Ó·ÏÂÊÂÌÓ„Ó ‚¥‰Ú‚ÓÂÌÌfl DVD-‚¥‰ÂÓ‰ËÒÍ¥‚, ÔËÁ̇˜ÂÌËı ‰Îfl ÔÂ„Îfl‰Û ‰ÓÓÒÎËÏË ‡·Ó ÚËı, ˘Ó Ï¥ÒÚflÚ¸ ÒˆÂÌË Ì‡ÒËθÒÚ‚‡, flÍ¥ Á‡ ‚‡¯ËÏ ·‡Ê‡ÌÌflÏ Ì ÔÓ‚ËÌÌ¥ ÔÂ„Îfl‰‡ÚË ‰¥ÚË. 1 Ç ÂÊËÏ¥ Stop ̇ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ MENU. 2
 • Страница 100 из 126
  ìÒÚ‡Ìӂ͇ Ô‡Óβ ÇË ÏÓÊÂÚ ‚ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚË Ô‡Óθ ‰Îfl ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ·‡Ú¸Í¥‚Ò¸ÍÓ„Ó ÍÓÌÚÓβ (¥‚Ìfl Á‡ ÂÈÚËÌ„ÓÏ). 1 ̇ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ MENU. 2 Haæìèòe êíoïêy Bâoä(enter) äëß ìeíþ äècêa 4 ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍË ▲, ▼˘Ó· ‚Ë·‡ÚË ·‡Ê‡ÌËÈ ¥‚Â̸ Á‡ ÂÈÚËÌ„ÓÏ, ‡ÔÓÚ¥Ï Ì‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ OK. HACTP. KOHTPOЛЯ BoÁpacÚÌ afl
 • Страница 101 из 126
  Ç¥‰Ú‚ÓÂÌÌfl DVD - ‚¥‰ÂÓ‰ËÒÍ¥‚ Á ÙÛÌ͈¥π˛ ͇‡ÓÍ (DVD OK) Ви можете насолодитись відчуттям перебування у караоке-барі, маючи при цьому комфорт вашої оселі. Дивіться відеота співайте, слідкуючи за віршами, які демонструються на екрані телевізора, під акомпанемент. 1 Використовуйте ЦИФРОВІ (0-9)
 • Страница 102 из 126
  襉Íβ˜ÂÌÌfl Ï¥ÍÓÙÓÌÛ 1 Підключіть мікрофон до гнізда MIC на передній панелі. Ви можете підключити також два мікрофони. 2 Поверніть ручку MIC VOL , щоб відрегулювати гучність голосу через мікрофон • Можна підключити два мікрофони. 3 Натисніть кнопку ECHO +,-, щоб відрегулювати рівень луни
 • Страница 103 из 126
  á‡ÏÓ‚ÎÂÌÌfl Á‡Á‰‡Î„¥‰¸ ÏÛÁËÍË ‡ÍÓÏÔ‡ÌÂÏÂÌÚÛ Коли акомпанемент грає, ви можете заздалегідь замовити наступну пісню, яку ви хочете заспівати. 1 Використовуйте ЦИФРОВІ (0-9) кнопки для вибору пісні, яку ви бажаєте замовити заздалегідь. 2 Натисніть кнопку RESERVE. • замовляється наступна пісня. ôÓ·
 • Страница 104 из 126
  è¥ÓËÚÂÚÌ ÔÓ„‡‚‡ÌÌfl ÏÛÁËÍË ‡ÍÓÏÔ‡ÌÂÏÂÌÚÛ Навіть якщо вже є заздалегідь замовлена пісня, ви можете до неї заспівати пісню, яку ви хочете. 1 В режимі Stop натисніть ЦИФРОВІ (0-9) кнопки, щоб вибрати пісню, яку ви хочете відтворити 2 Натисніть кнопку PLAY/ PAUSE (►/II). èÓ‚ÚÓÌ ‚¥‰Ú‚ÓÂÌÌfl
 • Страница 105 из 126
  T îÛÌ͈¥fl “Ûβ·ÎÂ̇ Ô¥ÒÌfl” Ви можете зберегти по 18 пісень, які вам подобаються, або які ви часто співаєте, групами під іменами FAVORITE1, 2,3, всього 54 пісень, щоб легко їх знаходити та співати вашу улюблену пісню. á·ÂÂÊÂÌÌfl Ûβ·ÎÂÌÓª Ô¥ÒÌ¥ 1 В режимі Stop натисніть кнопку FAVORITE. 2 3
 • Страница 106 из 126
  ëÔ¥‚‡ÌÌfl Ûβ·ÎÂÌÓª Ô¥ÒÌ¥ 1 В режимі Stop натисніть кнопку FAVORITE. 2 Натисніть кнопки red щоб вибрати розташування пісні між FAVORITE 1,2 3 . 3 Натисніть ▲, ▼, щоб вибрати пісню, яку ви хочете. EXIT KEY CONT ONTRROL TEMPO Щоб вийти зі статусу екрана FAVORITE SONG • ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ STOP ‡·Ó
 • Страница 107 из 126
  îÛÌ͈¥fl ÔÓ¯ÛÍÛ Ô¥ÒÌ¥ ÇË ÏÓÊÂڠ΄ÍÓ ‚¥‰¯Û͇ÚË Ô¥ÒÌ˛ ̇ ÂÍ‡Ì¥, Ì ÔÂ‰˂Îfl˛˜ËÒ¸ ÍÌËÊÍÛ Á ÔÂÂÎ¥ÍÓÏ Ô¥ÒÂ̸ ëÚÛÍÚÛ‡ ÔÓ¯ÛÍÛ Ô¥ÒÌ¥ èÛÌÍÚ è¥‰ÔÛÌÍÚ ÄÎÙ‡‚¥Ú êÓÒ¥fl ̇Á‚‡/ÒÔ¥‚‡Í A~R ÄÌ„Î¥ÈҸ͇ ìÍ‡ªÌ‡ ̇Á‚‡/ÒÔ¥‚‡Í A~Z ̇Á‚‡/ÒÔ¥‚‡Í A~R è¥ÒÌ¥, ˘Ó ‚ËÍÓÌÛ˛Ú¸Òfl ‰ÛÂÚÓÏ - ܇Ì êéä òÄçëéç ç‡Ӊ̥ (Folk)
 • Страница 108 из 126
  èÓ¯ÛÍ Á‡ ÏÓ‚Ó˛ 1 В режимі Stop, натисніть кнопку SEARCH SONG, а потім натисніть кнопку ▲, ▼щоб вибрати мову, яку ви бажаєте. • Ви можете вибрати мову з таких варіантів: російська-англійськаукраїнська.(RUSSIA-ENGLISH-Ukraine) • В цей час натисніть кнопку вперед щоб перейти до переліку пісень внизу
 • Страница 109 из 126
  у èÓ¯ÛÍ Ô¥ÒÂ̸, ˘Ó ‚ËÍÓÌÛ˛Ú¸Òfl ‰ÛÂÚÓÏ (DUET SONG) EXIT KEY CONT ONTRROL 1 В режимі Stop, натисніть кнопку SEARCH SONG, а потім натисніть red щоб вибрати опцію SELECT SONG. 2 Натисніть◄, ►щоб перейти до переліку пісень внизу екрана. 3 Натисніть ▲, ▼щоб вибрати пісню, яку ви бажаєте. 4 Натисніть
 • Страница 110 из 126
  èÓ¯ÛÍ Á‡ ʇÌÓÏ 1 В режимі Stop, натисніть кнопку SEARCH SONG, а потім натисніть red щоб вибрати опцію GENRE. 2 • В цей час натисніть кнопку ◄ , щоб перейти до переліку пісень внизу екрана. • Ви можете вибрати жанр з таких варіантів: шансон - народні пісні – бардівска пісня – романси (CHANSON –
 • Страница 111 из 126
  èÓ¯ÛÍ Á‡ Ô¥ÒÌflÏË-ı¥Ú‡ÏË 1 В режимі Stop, натисніть кнопку SEARCH SONG, а потім натисніть ▲, ▼ щоб вибрати опцію HITS SONGS. • В цей час натисніть кнопку ◄ , щоб перейти до переліку пісень внизу екрана. 3 EXIT KEY CONT ONTRROL TEMPO Натисніть кнопку ►щоб перейти до переліку пісень внизу екрана, а
 • Страница 112 из 126
  ФУНКЦІЯ ГРИ В БОУЛІНГ Боулінг можна налаштувати як гру з угадуванням мелодій. Налаштування гри 1 2 Завантажте диски DVD-OK. Натисніть кнопку зі стрілкою ▲,▼щоб перейти до гри в боулінг, потім натисніть OK. 4 5 У режимі зупинення натисніть кнопку menu. Натисніть зелену кнопку, щоб налаштувати гру. •
 • Страница 113 из 126
  Вибір пісні та початок гри Після налаштування гри можна встановити пісню, яку ви хочете заспівати. 1 3 EXIT KEY CONT ONTRROL TEMPO дії 1-5 такі ж, як описано вище. 2 Натисніть кнопку SEARCH SONG (пошук пісні) чи кнопки 0~ 9, щоб вибрати пісню зі списку відтворення, та натисніть OK. Натисніть
 • Страница 114 из 126
  îÛÌ͈¥fl KEY CONTROL/TEMPO CONTROL ÇË ÏÓÊÂڠ΄ÍÓ ‚ËÍÓ̇ÚË ÔÓ¯ÛÍ Ô¥ÒÌ¥ ̇ ÂÍ‡Ì¥, Ì ÔÂ„Îfl‰‡˛˜Ë ÍÌËÊÍÛ Á ÔÂÂÎ¥ÍÓÏ Ô¥ÒÂ̸. îÛÌ͈¥fl ÍÂÛ‚‡ÌÌfl‚ËÒÓÚÓ˛ „ÓÎÓÒÛ Ç ÔÓˆÂÒ¥ ‚¥‰Ú‚ÓÂÌÌfl ̇ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍË KEY CONTROL. • Кожного разу, коли ви натискаєте кнопку # , висота голосу підвищується. а кожного
 • Страница 115 из 126
  îÛÌ͈¥fl ÍÂÛ‚‡ÌÌfl “óÓÎÓ‚¥˜ËÈ-Ê¥ÌÓ˜ËÈ” (Male-Female Key) îÛÌ͈¥fl ÍÂÛ‚‡ÌÌfl “óÓÎÓ‚¥˜ËÈ-Ê¥ÌÓ˜ËÈ” Û Ç ÔÓˆÂÒ¥ ‚¥‰Ú‚ÓÂÌÌfl ̇ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍË Female • äÓÊÌÓ„Ó ‡ÁÛ, ÍÓÎË ‚Ë Ì‡ÚËÒ͇πÚ ˆ˛ ÍÌÓÔÍÛ, ‚‡¯ ‚Ë·¥ ÔÂÂıÓ‰ËÚ¸ ‚¥‰ ÓÔˆ¥ª Male ‰Ó ÓÔˆ¥ª Female ¥ ̇‚Ô‡ÍË. • ÇË·Ë‡ÈÚ ÓÔˆ¥˛ Male, ÍÓÎË ÒÔ¥‚‡πÚÂ
 • Страница 116 из 126
  ìÒÚ‡Ìӂ͇ ÓÔˆ¥ª “î‡ÌÙ‡Ë” ÇË ÏÓÊÂÚ ‚ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚË ÓÔˆ¥˛ “î‡ÌÙ‡Ë” (Fanfare), flÍ¥ χ˛Ú¸ ÔÓÁ‚Û˜‡ÚË Ô¥ÒÎfl ‚ËÍÓ̇ÌÌfl Ô¥ÒÌ¥. 1 Завантажте диски DVD-OK 2 Натисніть кнопку MENU 3 Натисніть кнопки ▲, ▼щоб перейти до опції Fanfare. 4 Натисніть кнопку OK, щоб вибрати бажаний пункт • Кожного разу, коли ви
 • Страница 117 из 126
  ìÒÚ‡Ìӂ͇ ÙÛÌ͈¥ª “ÒÂ‰Ìfl Óˆ¥Ì͇” ÇË ÏÓÊÂÚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚË ÒÚÛԥ̸ Óˆ¥ÌÓÍ, flÍ¥ ‰ÂÏÓÌÒÚÛ˛Ú¸Òfl ̇ ÂÍ‡Ì¥, Á‡Á‰‡Î„¥‰¸ EXIT KEY CONT ONTRROL TEMPO 1 Завантажте диски DVD-OK 2 Натисніть кнопку MENU 3 Натисніть ▲, ▼щоб перейти до опції Average Score 4 Натисніть кнопку OK, щоб вибрати бажаний пункт •
 • Страница 118 из 126
  ìÒÚ‡Ìӂ͇ ÙÛÌ͈¥ª Shadow У ÇË ÏÓÊÂÚ ‰‡ÚË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÛ ‚¥‰Ó·‡ÊÂÌÌfl ÒÎ¥‚ Ô¥ÒÌ¥ ̇ ÚÂÏÌËı ÒÏÛ„‡ı. 1 Завантажте диски DVD-OK. 2 3 Натисніть ▲, ▼ щоб перейти до опції Shadow. 4 Натисніть кнопку MENU Натисніть кнопку ENTER, щоб вибрати бажаний пункт • Кожного разу, коли ви натискаєтецю кнопку, ваш вибір
 • Страница 119 из 126
  Усунення можливих несправностей Перевірте згідно з нижченаведеними рекомендаціями можливі причини проблем, з якими ви зіткнулися, перш ніж звертатися до ремонтної майстерні стосовно цього пристрою. Деякі прості перевірки або легке регулювання з вашого боку можуть усунути проблему та відновити
 • Страница 120 из 126
  Перелік кодів мов Введіть відповідний код в початкові параметри установки “Disc Audio”, “Disc Subtitle” та/або “ Disc Menu “ (дивись сторінку 33). Код Мова 1027 Afar 1028 Abkhazian 1032 Afrikaans 1039 Amharic Код Мова Код Мова Код Мова 1181 Frisian 1334 Latvian, Lettish 1506 Slovenia n 1183 Irish
 • Страница 121 из 126
  þòü ÙÛÌ͈¥Ó BËÓ·Ë,˘Ó Ô¥‰ÚËÏÛ USB-ıÓÒÚ ЦФК (Цифрова фотокамера) Brand UMAX Apus 210 UMAX Apus 210 Sandisk Cruzer Mini Sandisk Cruzer Profile Sandisk Cruzer Titanium Sandisk Cruzer Titanium My Flash A Data My Flash A Data AXIA Easy Disk A Data Blue Kingstone DT Mini Fun Kingstone DT Mini Purple
 • Страница 122 из 126
  Виробник Samsung Sony Olympus NikonCoolpix Panasonic CanonIXUS 60, IXUS 600, PowerShot A700, Fuji Марка VP-MS11, S800, Pro815, V20, V10, D60, UCA5 DSC-W50, DSC-R1, DSC-P200, DSC-P150 C-70 zoom, SP-700, FE5500, C-470Z 7900, Coolpix-p3, Coolpix S2 DMC-FX01, DMC-LX1S, DMC-FZ5 IXUS 700, A620, S80
 • Страница 123 из 126
  Технічні характеристики ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Споживана потужність 9 Вт Вага 2.0 кг Розміри (Ш х В х Г) 208 х 42 х 37 мм (Ш х В х Г) Робоча температура від 5 до 35 С0 Робоча вологість 10% - 75% ДИСКОВИЙ ПЛЕЄР Ємність 1 диск Розміри диска Діаметр:120 або80 мм, товщина 1,2 мм ВІДЕОВИХІД комбінований
 • Страница 124 из 126
  á‚’flÊ¥Ú¸Òfl Á SAMSUNG WORLD WIDE ë‚flÁ˚‚‡ÈÚÂÒ¸ Ò SAMSUNG ÔÓ ‚ÒÂÏÛ ÏËÛ üÍ˘Ó ‚Ë Ï‡πÚ ÍÓÏÂÌÚ¥ ‡·Ó ÔËÚ‡ÌÌfl ÒÚÓÒÓ‚ÌÓ ‚ËÓ·¥‚ ÍÓÏԇ̥ª Samsung, Á‚’flÊ¥Ú¸Òfl Á ˆÂÌÚÓÏ Ô¥‰ÚËÏÍË ÍÓËÒÚÛ‚‡˜¥‚ Samsung. á‚’flÊ¥Ú¸Òfl Á SAMSUNG WORLD WIDE Region North America Latin America Country CANADA MEXICO U.S.A ARGENTINE
 • Страница 125 из 126
  Пристрій виготовлено компанією: èÓ‰ÎÂÊËÚ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ì˲ ÔÓ Ì‡Á̇˜ÂÌ˲ ‚ ÌÓχθÌ˚ı ÛÒÎÓ‚Ëflı êÂÍÓÏẨÛÂÏ˚È ÔÂËÓ‰ : 7ÎÂÚ AK68-01688D
 • Страница 126 из 126