Инструкции и Руководства для SAMSUNG LE-22 S81 Black

Сейчас в базе инструкций для SAMSUNG LE-22 S81 Black насчитывается 3 бесплатных инструкций.

SAMSUNG LE-22 S81 Black (22 стр.)

Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 23
  C TENEBI3OP xl4EK0KP14CTA T1'lLIEGKI4M OKPAHOM LE22S81B Pyxoeo4crBo nonb3oBarenfl sKcnnyararll4ycrpoùcrBa nepeA HaqanoM 14 BH MarenbHo npog TaùTeHacro9[iee pyKoBoÂcrBo !4cnonh3oBaHnq. coxpaHvreero Àr9 6yAyr4efo EKPAHHbIE MEHIO nr Ancnnelr (PrP) KAPT]4HKA KAPT]4HKE B TENETEKGT ycrpoùcrBo aApecy:
 • Страница 2 из 23
  aCn coXnp HaÀrexiHocÎeù........................ a l&MeHeHre ....... . 2 craHAapra ............................. 3eyra. ..*.21 aytrairoB(an0Acna8K4..................................................2 a Harfpoù(a nap?ûerpor 3By/,a........... .......................22 aycTado8rc Ha6opa NacreHroto
 • Страница 3 из 23
  Ë : a Ê ç= 6 a 5 b Ë = Ë Hëi=g âCÈà Ë C * Ë : = = t: ÉÈ = "i;igËË,Ë;iËë d Ë é Ë5 € Ê ttë E À Ë Ë g Ë 3ëE ê _ E =Ê : t ç i;; Ê:5ae :ÊË Ë = ù 5 a b C.ieEË -. E"'ÈË: i : àÈ 3 Ée ;È g: Ê ;A ;ieË 9',:â E/;c 9+è! ; - Ë E ë É Ës Ë 3 EE Ëë : ; : Ê ÈF e e F s Ë- d e * Ë i i i E E€ è Ë 3 i ;ê e o o e c B L_l
 • Страница 4 из 23
  a e 2 Ê I 5 3 ë É Ïîi Ër ;T :il;',,iË'Ë= . lr ;i :iËe Ë' ;,ii t,::iï i'i:;:; iË:iâ; Ë :iî :i?q;Ë'=:1iË;i ii ÈË:q ti:îiti;;iiiiià, i:;iË ;Êeiià;Ë' Ëi !i Ë*iil*i, :#Ëi!*iii;:iË;f ii;i=: lgËrËii crsïiii:iil i Ë;riisii,Ëiili€ È < = i Ê i o ê , o i - i r ' o 6 ê 9 ÊI H I ,!:5 --:19 ilm EÈ à i- +;; iÉË .
 • Страница 5 из 23
  E = p |0 P i i B À P 6 F : Ë .'*êÈ Ë s e : lç) - ; : H Ê . F É , @ g i d i *. 6# : 5 È e s ëÈ9.PP â=, t ! ; 6 - ë È * l Ë = Ë =3-3?ÈÈ:g:R'q êeËrâÉ5SË;ç : ; T P - ] È - l e nt P : = P s o s ! È é i ; @ :ËçqÉ5ÈesÉÉ ; E É q ! Ë Ë Ë Ë c ÈsË Èt E E>E; s' E r gËtiÊË+e:ËËE F ç F * - Ë - : E .F' € .
 • Страница 6 из 23
  : . d l : +* r Ë !s É à Ë c Ë a sâ È Ë Ë É iÈ à E É î Ë Ë :Ë g a Ë * ; F E E e É ëa ; Ër Ë; a : , 99Ë r i E : u : i i EE È ii F i E Ê Ë Ë;Ë È È à ; ? ; : 3 > F 9 : S 6=< ÈË q" gËÉs:âËs Ë c ! ! j i sË: Ë Ë t ; Ë s+ E. 9 g ËÉ : ? È ô 4 o) s ! â : Èi € ; Ë:cË!È!: E: :; ; È l :5 5 I c À Ë Ë À (5 = .0
 • Страница 7 из 23
  )s F : n ; = = È q) " ' ; ' : _ E ,l 3 : q = Â c - , ! : ^- - * a Ë : ; f r Ê -Êl := ' ê È .:É "e F"jË i +:"E .:!r -Ê !É s s Ê \ci i ^: 3 i : É E ' ;q ! ' = Ëi A È: t:'-= !>:3 = c;9 a i fc i ? ; : Ë : " , . È : = a Ë : É < ; 3 ^ < ; EEô ; , ; ;çr=!s i=:F::àT i;ii.: )s s i!Ê58!*? pi; Ei i Ee ; l F
 • Страница 8 из 23
  tû = )= ,! = , t 4 t ;Ë ; E : " e E ; i E È Ê Ê ' cË 5Éeà: E = s = : Ê 6 e Y E + = Ei È Ë, Ë Ë CÈ ë TË 9 â À É 4 Ë Ë:? Ê P ; EÉA ;F â 3PÉeç È à iE l È Ë ; : ffi I e ' Ë c , 4Ë ; > Y ' x ' ! q - à È? E? , ; Ë 3 É ; e = 3 > G ffi e = E çE ÊP qEiÊÉ' =È ; Ë E Ë g : ËE:à: Ë ;E r. ,âq: 3 : F È 9 gË -- .;
 • Страница 9 из 23
  ; a x 3 E È : E : E . Ë6 : e s É o P ;! F I ! ,è o 6 9* t= t5 -Ë,Ègi g o E< È É ô E : : tÈÈ |t' ^< s g E 9 p ' i 3 €Ê e" e" * t 9 a < a g É B 9 = _ ÉF E* E = F F S = :: É !g Ë E Ë 5 F : gË: Ë # 6g o s qt d, = s s Ë i é9 R l ëË c lg 3'b : x ô E Ê Ê ; : àâ ô Ë Ë 9 . = - i a Ê * i P i Pt P ë È a Ê .
 • Страница 10 из 23
  =7:Ë: Ll'L ,$u ?e, r-:l;lÉlà I € T FUëIlIHIg E ë Ë âE=E-E ËËâ > É P'Ë âE:[3E Ë : ; Ë6 !- I ; A + - : d P iE q ; g E è ; ^ : È È i.E-eë â! : ; Ë B Ë , ' eË B - ô : E=ig:-É -:: Éli zt _{ ËEÈgaËa EËEË3,Èê3 e 6s E s e : É É = . 9 Ë È e e : 9 E: c à È ! È ! 3 â Ë1:e=*Ee"ËÈFâR çqë aÈëiË: Éae Ë!Ë=Ë; 6 : à
 • Страница 11 из 23
  È ;ç;Ë:sËq;ls Ë;ÈsË i , il3Êi I z F a 9 > ,= e 9 o = F s @ = cf ËË u..e=Ë e = 6 5 g ËçË := 13Ë EÈ E È Ë Ë :q F i Ë 5ËE *È E * Ë ; €l i ;t ut Ë Esià :E Ë É Ë i i E Ë ii 1 à 3 sË l,i '.-il '* i Èlr= iiilÈ ï*": r;,:; 3: I - = i: i È s - ; ; î à i îEË Ï à;Ë É Ë Ë Ë ÈE E Ë - E : F Ê Ë- à ; É € Ë È ÉË È
 • Страница 12 из 23
  :$!'E :r7 Lr :fl.--:r' i6-liEl '=; ô s 7 . i 1È I .- 1 3 :ô !_ r= ' . r r > a EP<P àa ; r =È ' = r E : <: 9 ,, ; . a Ê Ë Én É ; â; = ;i !Ë ;l ! ; é :: a ,, =: i : i l :l i ! : . = E ! ç E : trc,r i; :Èri!P :i :R Ê i g ; 6 E É ;È : Ë ! a g h; -çst-i.Es': Èl :È < É: É : ; ô S+ à àF > ! : a Ë E ,: E :
 • Страница 13 из 23
  r -----.1 a ;=?:t tsEJ i - EUI*Le!|:li C; ; ;-,-i l 9 q q :-e-r-r À : A g E 9 : ô Ê c È : 6 E lE a è É È - ' E 9 5 i E" c0 1 à E gFEiËâÊ :l F 9 .g s R a ËÈiËËgi lo @ I .r ; Ë Ê ËË Ë ; c e ËËâ e3; I g È ËËg = : À :g : : i stu-llEËÉ .ÉL-I:EI;YI i I É ËH,@,El I Ë3: qF; iâE;uâEË :,6Ets i x - : : = Ë "
 • Страница 14 из 23
  à a E ? P Ê i . g E R g5 E :'; r 4 P Ê ; 3 : - * Ë Ê ê EÈe i sFii g? Ë s E sç ' â ' È3 eÊ ÈË * + i s ë U;=;95ï=ËE ?rEE'-E5EÊ Èeee eÊe = Ëù 6Êë ; é ËE**=:EÈ ,e-3rrr=Ê-é3; & - ;A E à I 6 à â Ëc E E Ë Ë Ë ËE ri ï E e 8âË<É<iôe b È r E ga è à a ; a Ë è =:EfiC' i à r . r = Ei dt Ë ei Ë s àa : : ÈE : É
 • Страница 15 из 23
  â * i E b i i e f 1 -=3" . 6 ! b .ç - : ; B ; = == E : ! : :,Fi = > E: 0 : i ; - ; :â o i :Ë +ii :4: ; ! Eo !e 1 ô Ë Ê: a 3 : b:_ E !o û ;>E.-F-t;!É ; È;:;; cg - ; = > : > ? <E E ; : è 5 . é ; - 9 : . g € ; Ë _ r ç " - > È E : . . i É 1 È i : = Ë ! e F : Ë ; d i i Ë ; - s a ; : . i ; = È È e * È +
 • Страница 16 из 23
  i t Li -i - il ! -r -....-...i |=-jF{9-* - 5e@:r\-./i s \!2\) soi ,.rc.__i :\(( r) t iY.3" E (|' ô = - --:-rl: t s â" ; ëÉ == = 3 t 9 ç É l! i r 5  I ôô* 3. à* : È = P ,g E ô à è P ai .tg .s I 2 Y 3 A 9 > .é = dl '; , A ËÈ Ë E Ê Ë Ëè di iFÊ àÈ EE t=+ cl ro e e È Ë? È g ; s s = e .,1 i Ë É : ô <E E
 • Страница 17 из 23
  ii lI ! X*v l-r.G) ù E : ?É ; J " È Ê â E : Ê Ë : rÈ ;È ! ; ;F _ 3 P ; < , E ir = !' 3 Ë:: ei! i _Ë ; Ë s c - _ :5: 3P -6: É Èl iia 1!! Ë Ë Ë î: ? : F = = i Ë È i J : + ci É : i E :-5É i- Et i !à F É iË Ëd Ë ; s Ê ! É È ! Ê i Ë r eE Ë s t à i Ë È i = i=;3sÉi â È Ë " -g " "ç : : : ; "c " 1\ I ÊE ir
 • Страница 18 из 23
  = 4 o = - û ë = I a Ëi € t Ë ÊË Èç:6= E r i E ; : b â 5ÊE T ; ; È E ÉE E È É: e i 3 Ee Ëi q * Ê ; . e Ë E9 € ç t! ,s :E : Ë- à + È3 0 : À= ËS; Ë Ë 3 B g FE Ë-ç'5 ÊÊ çY: E. 5 È 1 e i ; à ! ^ù a5!û ç! iE:i >:É E È9 E;<l :=a= :.' 6à8 Pô5 = .*ê * L ; e Ê Ë â 9 1 âÊË Ë Ë r'ô sï :- fi ÈË ; * 3 E s Ë g *
 • Страница 19 из 23
  I = tiË i ;3 3= E c l : ffiffi. +t: 49 g lP : : *tg 9Ë = t g i : +l: ét i E E E = : e i ù $ ô tt ll 1 BE : ; É c = l gË s t l Elé : q. 1 1 : ] F l t F J F T F E] gj Ë i 6 Ëi € : ; É c Ê EÉ 9 8 5 l ;-ê6ts Bê=. etg g 5 gëSgB'É'gÈ Ëi É L s t : 3 p g: e Èli;&! i 5l è ; Ê ! ! e :;.! i = t s ; sl : _3 f
 • Страница 20 из 23
  é e _ 3 5 à 3 9 T E g 3 a q 6 - g ? Ë é - 6 o = qt È : s B e EI . E 6 F 0 Ê è Ë P Ë,8 Ê E : h : H . l =l E-B! 9l ;l BI 5s e 5 eg.êa 3t 9{ i ! Ë a ; = !l
 • Страница 21 из 23
  ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ Наименование изделия Страна-изготовитель Фирма-изготовитель Юридический адрес изготовителя ЖК телевизор Корея Самсунг Электроникс Ко., 416, Маэтан 3-Доиг, Палдал-Гу, Сувон Сити, Кюнг-до, Республика Корея. Предст-во в России: г.Москва Б.Гнездниковский пер. д.1 стр.2
 • Страница 22 из 23
  ContactSAMSUNG WORLDWIDE lf you haveanyquestions comments or relating Samsung produc{s, to please contact SAMSUNG the customer cenire. care CBe3btBaÉrecb c SAMSUNG BceMy no Mt4py y Ecnt,l Bacecrb npqnoxeHue r4nt4 Bonpocbt npq4yKraM flo Samsung, cBF3brBaùTecb qexrpou Samsung. c {H$opl'taqnouusru
 • Страница 23 из 23

SAMSUNG LE-22 S81 Black (22 стр., ru;)

Оглавление инструкции

Document Outline