Инструкция для SAMSUNG M1712R

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

C

C

C

Coo

o

odd

d

dee

e

e    N

N

N

Noo

o

o....::::    D

D

D

DE

E

E

E66

6

688

8

8----00

0

000

0

022

2

211

1

100

0

0Q

Q

Q

Q

M

M

M

à

à

àK

K

K

KP

P

P

PO

O

O

OB

B

B

BO

O

O

ã

ã

ãH

H

H

HO

O

O

OB

B

B

BA

A

A

ü

ü

ü    è

è

è

èE

E

E

ó

ó

óú

ú

ú

ú

à

à

à

àÌ

Ì

Ì

ÌÒÒÒÒÚÚÚ

Ú

ÛÛÛÛÍÍÍ͈

ˆ

ˆ

ˆË

Ë

Ë

Ëflflflfl    ‰‰

‰ÎÎ

Î

Îflflflfl    Ô

Ô

Ô

ÔÓÓ

Ó

ÓÎÎ

Î

θ¸¸

¸ÁÁÁÁÓÓ

Ó

Ó‚‚‚

‚‡‡

‡ÚÚÚ

ÚÂÂ

Â

ÂÎÎ

Î

Îflflflfl

M

M

M

M1

1

1

17

7

7

71

1

1

12

2

2

2R

R

R

R

蘸 ...................................................................................................................2

èË̇‰ÎÂÊÌÓÒÚË .............................................................................................. 2

è‡ÌÂθ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl .......................................................................................... 2

àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ˝ÚÓÈ ËÌÒÚÛ͈ËË  ................................................................... 3

åÂ˚ Ô‰ÓÒÚÓÓÊÌÓÒÚË ................................................................................ 3

ìÒÚ‡Ìӂ͇ ‚‡¯ÂÈ ÏËÍÓ‚ÓÎÌÓ‚ÓÈ Ô˜ˠ......................................................... 4

óÚÓ ‰Â·ڸ, ÂÒÎË ‚˚ ÒÓÏÌ‚‡ÂÚÂÒ¸ ‚ ˜ÂÏ-ÎË·Ó ËÎË ‚ÓÁÌËÍ· ÔÓ·ÎÂχ ... 5

èË„ÓÚÓ‚ÎÂÌË / ‡ÁÓ„‚ ÔË˘Ë .................................................................... 5

ìÓ‚ÌË ÏÓ˘ÌÓÒÚË  ............................................................................................ 5

OÒÚ‡Ìӂ͇ ÔË„ÓÚÓ‚ÎÂÌËfl Ôˢˠ.................................................................... 6

KÓÂÍÚËӂ͇ ‚ÂÏÂÌË ÔË„ÓÚÓ‚ÎÂÌËfl ....................................................... 6

P‡ÁÏÓÓÁ͇ ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚ ‚ Û˜ÌÓÏ ÂÊËÏ  ..................................................... 6

àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ÂÊËχ Ï„ÌÓ‚ÂÌÌÓ„Ó ‡ÁÓ„‚‡ Ôˢˠ .............................. 6

è‡‡ÏÂÚ˚ ÂÊËχ Ï„ÌÓ‚ÂÌÌÓ„Ó ‡ÁÓ„‚‡ ................................................ 6

PÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÔÓ ‚˚·ÓÛ ÔÓÒÛ‰˚ ...................................................................... 7

óËÒÚ͇ ‚‡¯ÂÈ ÏËÍÓ‚ÓÎÌÓ‚ÓÈ Ô˜ˠ............................................................... 8

íÂıÌ˘ÂÒÍË ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË ......................................................................... 8

M 1712R _R .F M

P age 1

F riday, A ugust 9, 2002

3:35 P M

1
2
3
4
5
6
7
8
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 9
  M 1712R _R .F M P age 1 F riday,A ugust 9, 2002 3:35 P M MàKPOBOãHOBAü èEóú àÌÒÚÛ͈Ëfl ‰Îfl ÔÓθÁÓ‚‡ÚÂÎfl M1712R 蘸 ...................................................................................................................2 èË̇‰ÎÂÊÌÓÒÚË
 • Страница 2 из 9
  M 1712R _R .F M P age 2 F riday,A ugust 9, 2002 3:35 P M 蘸 R è‡ÌÂθ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ÇÖçíàãüñàéççõÖ éÇíÖêëíàü éëÇÖôÖçàÖ ÑÇÖêñÄ PìóKA ìèPABãEHàü èEPEMEHHOâ MOôHOCìõû èPàÉOTOBãEHàü PìóKA TAâMEPA 1 2 KHOèKA OTKPõTàü ÑBEPñõ êéãàäéÇÄü èéÑëíÄÇäÄ éíÇÖêëíàü ÅãéäàêéÇéóçõï åìîíÄ äéçíÄäíéÇ ÇêÄôÄûôàâëü èéÑçéë
 • Страница 3 из 9
  M 1712R _R .F M P age 3 F riday,A ugust 9, 2002 3:35 P M àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ˝ÚÓÈ ËÌÒÚÛ͈ËË åÂ˚ Ô‰ÓÒÚÓÓÊÌÓÒÚË Ç˚ ÚÓθÍÓ ˜ÚÓ ÔËÓ·ÂÎË ÏËÍÓ‚ÓÎÌÓ‚Û˛ Ô˜¸ ÙËÏ˚ ¡AM¡UNG. Ç ËÌÒÚÛ͈ËË ‰Îfl ÔÓθÁÓ‚‡ÚÂÎfl ÒÓ‰ÂÊËÚÒfl ÏÌÓ„Ó ˆÂÌÌÓÈ ËÌÙÓχˆËË Ó ÔË„ÓÚÓ‚ÎÂÌËË ÔË˘Ë ‚ ‚‡¯ÂÈ ÏËÍÓ‚ÓÎÌÓ‚ÓÈ Ô˜Ë: • åÂ˚
 • Страница 4 из 9
  M 1712R _R .F M P age 4 F riday,A ugust 9, 2002 3:35 P M MÂ˚ Ô‰ÓÒÚÓÓÊÌÓÒÚË (ÔÓ‰ÓÎÊÂÌËÂ) ìÒÚ‡Ìӂ͇ ‚‡¯ÂÈ ÏËÍÓ‚ÓÎÌÓ‚ÓÈ ÔÂ˜Ë ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ Ô˜¸ ̇ ÔÎÓÒÍÛ˛, Ó‚ÌÛ˛ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚ¸ ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ÔÓ˜ÌÛ˛ ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ‚˚‰Âʇڸ ‚ÂÒ Ô˜Ë. • • R 9. 10. 11. 12. 13. ëÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸ Á‡ÔÓÁ‰‡ÎÓ„Ó ·ÛÌÓ„Ó
 • Страница 5 из 9
  M 1712R _R .F M P age 5 F riday,A ugust 9, 2002 3:35 P M óÚÓ ‰Â·ڸ, ÂÒÎË ‚˚ ÒÓÏÌ‚‡ÂÚÂÒ¸ ‚ ˜ÂÏ-ÎË·Ó ËÎË ‚ÓÁÌËÍ· ÔÓ·ÎÂχ èË„ÓÚÓ‚ÎÂÌË / ‡ÁÓ„‚ ÔË˘Ë CÎÂ‰Û˛˘Ë ÓÔÂ‡ˆËË ÔÓflÒÌfl˛Ú, Í‡Í ÔË„ÓÚÓ‚ËÚ¸ ËÎË ‡ÁÓ„ÂÚ¸ ÔˢÛ. BCEÉÑA ÔÓ‚ÂflÈÚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚ ‚‡ÏË ÂÊËÏ˚ ÔË„ÓÚÓ‚ÎÂÌËfl ÔË˘Ë ÔÂ‰ ÚÂÏ, ͇Í
 • Страница 6 из 9
  M 1712R _R .F M P age 6 F riday,A ugust 9, 2002 3:35 P M OÒÚ‡Ìӂ͇ ÔË„ÓÚÓ‚ÎÂÌËfl ÔË˘Ë R àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ÂÊËχ Ï„ÌÓ‚ÂÌÌÓ„Ó ‡ÁÓ„‚‡ ÔË˘Ë B˚ ÏÓÊÂÚ ÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ÔË„ÓÚÓ‚ÎÂÌË ‚ β·Ó ‚ÂÏfl ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ÔÓÍÓÌÚÓÎËÓ‚‡Ú¸ ÔË˘Û ‚ ÔÓˆÂÒÒ ÔË„ÓÚÓ‚ÎÂÌËfl. Ċ˜‡Î‡ ÔÓÏÂÒÚËÚ ÔË˘Û ‚ ˆÂÌÚ ‚‡˘‡˛˘Â„ÓÒfl
 • Страница 7 из 9
  M 1712R _R .F M P age 7 F riday,A ugust 9, 2002 3:35 P M PÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÔÓ ‚˚·ÓÛ ÔÓÒÛ‰˚ BÔÓˆÂÒÒ ÔË„ÓÚÓ‚ÎÂÌËfl ÔË˘Ë ‚ ÏËÍÓ‚ÓÎÌÓ‚ÓÈ Ô˜Ë, ÏËÍÓ‚ÓÎÌ˚ ‰ÓÎÊÌ˚ ÔÓÌË͇ڸ ‚ ÔˢÛ, ÔË ˝ÚÓÏ ËÒÔÓθÁÛÂχfl ÔÓÒÛ‰‡ Ì ‰ÓÎÊ̇ Ëı ÓÚ‡Ê‡Ú¸ ËÎË ÔÓ„ÎÓ˘‡Ú¸. CΉӂ‡ÚÂθÌÓ, ‚˚ ‰ÓÎÊÌ˚ Òӷβ‰‡Ú¸ ÓÒÓ·Û˛ Ú˘‡ÚÂθÌÓÒÚ¸ ÔË
 • Страница 8 из 9
  M 1712R _R .F M P age 8 F riday,A ugust 9, 2002 3:35 P M óËÒÚ͇ ‚‡¯ÂÈ ÏËÍÓ‚ÓÎÌÓ‚ÓÈ ÔÂ˜Ë R íÂıÌ˘ÂÒÍË ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË ëÎÂ‰Û˛˘Ë ˜‡ÒÚË ‚‡¯ÂÈ ÏËÍÓ‚ÓÎÌÓ‚ÓÈ ÔÂ˜Ë ÔÓ‰ÎÂÊ‡Ú „ÛÎflÌÓÈ ˜ËÒÚÍ ‰Îfl Ô‰ÓÚ‚‡˘ÂÌËfl ̇ÍÓÔÎÂÌËfl ÊËÌÓÈ „flÁË Ë ˜‡ÒÚˈ ÔˢË: • ÇÌÛÚÂÌÌËÂ Ë Ì‡ÛÊÌ˚ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË • Ñ‚Âˆ‡ Ë
 • Страница 9 из 9