Инструкция для SAMSUNG SC4326, SC4336

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 33
 • Страница 2 из 33
  DJ68-00473B(RU+UK)-0.6.indd 1 2010.7.21 11:34:58
 • Страница 3 из 33
  1 ëÅéêäÄ èõãÖëéëÄ ▼ éèñàü ï‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË ÏÓ„ÛÚ ‡Á΢‡Ú¸Òfl ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ÏÓ‰ÂÎË. DJ68-00473B(RU+UK)-0.6.indd éëíéêéÜçé èÓʇÎÛÈÒÚ‡, Ì ̇ÊËχÈÚ ̇ ÍÌÓÔÍÛ Û˜ÍË ·ÛÌÍÂ‡ ‰Îfl ÛÎÓ‚ÎÂÌÌÓÈ Ô˚ÎË ÔË ÔÂÂÌÓÒÍ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡. èË ı‡ÌÂÌËË, «Ô‡ÍÛÈÚ » ÌËÊÌ ÒÓÔÎÓ. RU-2 2 2010.7.21 11:35:3
 • Страница 4 из 33
  2 ùäëèãìÄíÄñàü èõãÖëéëÄ 2-1 ÇäãûóÖçàÖ -ÇõäãûóÖçàÖ 1) ÇÄêàÄçí ùãÖåÖçíéÇ ìèêÄÇãÖçàü çÄ äéêèìëÖ 2) ÇÄêàÄçí Çäã /Çõäã 2-2 ëÖíÖÇéâ òçìê èêàåÖóÄçàÖ èË ËÁ‚ΘÂÌËË ‚ËÎÍË ËÁ ÓÁÂÚÍË ‰ÂÊËÚÂÒ¸ Á‡ ‚ËÎÍÛ, ‡ Ì Á‡ ¯ÌÛ 2-3 ìèêÄÇãÖçàÖ èàíÄçàÖå 1) éãúäé Ñãü èõãÖëéëÄ ë ÇõäãûóÄíÖãÖå çÄ êìóäÖ (ÇÄêàÄçí) í • 
 • Страница 5 из 33
   
 • Страница 6 из 33
  3 éèìëíéòÖçàÖ ÍÓÌÚÂÈÌÂ‡ Ñãü ìãéÇãÖççéâ èõãà 1 2 3 ä‡Í ÚÓθÍÓ ÛÓ‚Â̸ Ô˚ÎË ‚ ÍÓÌÚÂÈÌÂ ‰ÓÒÚË„‡ÂÚ Ï‡ÍÒËχθÌÓÈ ÓÚÏÂÚÍË, ÎË·Ó ÂÒÎË ËÌÚÂÌÒË‚ÌÓÒÚ¸ ‚Ò‡Ò˚‚‡ÌËfl àÁ‚ÎÂÍËÚ ÍÓÌÚÂÈÌÂ, ̇ʇ‚ ̇ ÍÌÓÔÍÛ. Á‡ÏÂÚÌÓ Ô‡‰‡ÂÚ, ÓÔÛÒÚÓ¯ËÚ ÍÓÌÚÂÈÌÂ ‰Îfl ÛÎÓ‚ÎÂÌÌÓÈ Ô˚ÎË. 4 5 Ç˚ÚflıÌËÚ Ô˚θ ‚ ÍÓÌÚÂÈÌÂ ÏÛÒÓÌ˚È.
 • Страница 7 из 33
  4 óàëíäÄ èõãÖÇéÉé åÖòäÄ 4-1. äéÉÑÄ ëãÖÑìÖí óàëíàíú èõãÖÇéâ åÖòéä - ÒÎË ‚Ó ‚ÂÏfl ˜ËÒÚÍË ËÌÚÂÌÒË‚ÌÓÒÚ¸ ‚Ò‡Ò˚‚‡ÌËfl ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ Ô‡‰‡ÂÚ, ÔÓʇÎÛÈÒÚ‡, Ö ÔÓ‚Â¸Ú Ô˚΂ÓÈ Ï¯ÓÍ, Í‡Í Û͇Á‡ÌÓ ÌËÊÂ. ÇÍβ˜ËÚ ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸ Ô˚ÎÂÒÓÒ‡ ̇ «åÄï» ìèêÄÇãÖçàÖ çÄ êìóäÖ ÖÒÎË ËÌÚÂÌÒË‚ÌÓÒÚ¸ ‚Ò‡Ò˚‚‡ÌËfl Á‡ÏÂÚÌÓ Ô‡‰‡ÂÚ ÍÓ„‰‡
 • Страница 8 из 33
  4-2 óàëíäÄ èõãÖÇéÉé ·ÎÓ͇ 1 2 ëÌËÏËÚ ‰Îfl ÛÎÓ‚ÎÂÌÌÓÈ Ô˚ÎË Ë Ô˚΂ÓÈ Ï¯ÓÍ, Í‡Í ÔÓ͇Á‡ÌÓ Ì‡ ËÒÛÌÍÂ. àÁ‚ÎÂÍËÚ „Û·ÍÛ Ë ÙËθÚ ËÁ Ô‡ÍÂÚ‡ ‰Îfl Ò·Ó‡ Ô˚ÎË. 3 4 èÓÏÓÈÚ ‚ ‚Ӊ „Û·˜‡Ú˚È ˝ÎÂÏÂÌÚ Ë ÍÓÔÛÒ ‚ÓÁ‰Û¯ÌÓ„Ó ÙËθÚ‡ Ô˚ÎÂ‚Ó„Ó ·ÎÓ͇. èÓÒÛ¯ËÚ „Û·ÍÛ Ë ÙËθÚ ‚ ÚÂÌË ‚ Ú˜ÂÌË Ì ÏÂÌ 12 ˜‡ÒÓ‚. 5 6
 • Страница 9 из 33
  5 óàëíäÄ îàãúíêÄ, áÄôàôÄûôÖÉé ùãÖäíêéÑÇàÉÄíÖãú àÁ‚ÎÂÍËÚ ·ÎÓÍ ‰Îfl Ò·Ó‡ ÛÎÓ‚ÎÂÌÌÓÈ Ô˚ÎË Ë Ô˚΂ÓÈ Ï¯ÓÍ. àÁ‚ÎÂÍËÚ ÙËθÚ Á‡˘Ë˘‡˛˘ËÈ ˝ÎÂÍÚÓ‰‚Ë„‡ÚÂθ ËÁ Ô˚ÎÂÒÓÒ‡. Ç˚ÚflıÌËÚÂ Ë ‚˚·ÂÈÚ Ô˚θ ËÁ ÙËθÚ‡ Ë ‚ÒÚ‡‚¸ÚÂ Â„Ó Ó·‡ÚÌÓ ‚ Ô˚ÎÂÒÓÒ. 6 óàëíäÄ ÇõïéÑçéÉé îàãúíêÄ éèñàü – åàäêéîàãúíê óÚÓ·˚ ÒÌflÚ¸ ÙËθÚ
 • Страница 10 из 33
 • Страница 11 из 33
  UK ßÌÒÚÛ͈¥fl ÔÓ ÂÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆ¥ª èËÎÓÒÓÒ ❈ 삇ÊÌÓ ÔÓ˜ËÚ‡ÈÚ ˆ¥ ¥ÌÒÚÛ͈¥ª, ÔÂ¯ Ì¥Ê ÓÁÔÓ˜‡ÚË ÂÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆ¥˛ ‚ËÓ·Û. ❈ èËÁ̇˜ÂÌËÈ Î˯ ‰Îfl ‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÌfl ‚ ÔËÏ¥˘ÂÌÌflı. á‡ÂπÒÚÛÈÚ ‚‡¯ ÔÓ‰ÛÍÚ Ì‡ Ò‡ÈÚ¥ www.samsung.com/register DJ68-00473B(RU+UK)-0.6.indd 10 2010.7.21 11:36:58
 • Страница 12 из 33
  DJ68-00473B(RU+UK)-0.6.indd 1 2010.7.21 11:36:58
 • Страница 13 из 33
  1 á·Ë‡ÌÌfl ÔËÎÓÒÓÒ‡ ▼ éèñßü îÛÌ͈¥Ó̇θ̥ ÏÓÊÎË‚ÓÒÚ¥ ÏÓÊÛÚ¸ ‚¥‰¥ÁÌflÚËÒfl ‚ Á‡ÎÂÊÌÓÒÚ¥ ‚¥‰ ÏÓ‰ÂÎ¥. DJ68-00473B(RU+UK)-0.6.indd áÄëíÖêÖÜÖççü ç ̇ÚËÒ͇ÈÚ ̇ ÍÌÓÔÍÛ Û˜ÍË ÔËÎÓÁ·¥ÌË͇ Ô¥‰˜‡Ò ÔÂÂÌÂÒÂÌÌfl ÔËÎÓÒÓÒÛ. ç‡ ˜‡Ò Á·Â¥„‡ÌÌfl Ù¥ÍÒÛÈÚ ̇҇‰ÍÛ ‰Îfl Ô¥‰ÎÓ„Ë Û ÒÔˆ¥‡Î¸ÌÓÏÛ Ù¥ÍÒ‡ÚÓ¥. UK-2 2
 • Страница 14 из 33
  2 äéêàëíìÇÄççü èàãéëéëéå 2-1 ÇÏË͇ÌÌfl – ÇËÏÍÌÂÌÌfl ÔËÎÓÒÓÒÛ 1) Ó‰Âθ Á „ÛÎflÚÓÓÏ ÇÍÎ / å 2) Ó‰Âθ Á Ô·‚ÌËÏ „ÛÎflÚÓÓÏ å ̇ ÍÓÔÛÒ¥ ÇËÍÎ 2-2 òÌÛ ÊË‚ÎÂÌÌfl èêàåßíäÄ èË ‚¥‰Íβ˜ÂÌÌ¥ ‚ËÎÍË ‚¥‰ ÓÁÂÚÍË ·Â¥Ú¸ Á‡ Ò‡ÏÛ ‚ËÎÍÛ, ‡ Ì Á‡ ¯ÌÛ. 2-3 êÖÉìãûÇÄççü èéíìÜçéëíß 1) ßãúäà åéÑÖãß á èéÇáìçäéÇàå
 • Страница 15 из 33
  ▼ 2-4 äéêàëíìÇÄççü ÄäëÖëìÄêÄåà íÄ ∫ï éÅëãìÉéÇìÇÄççü îÛÌ͈¥Ó̇θ̥ ÏÓÊÎË‚ÓÒÚ¥ ÏÓÊÛÚ¸ ‚¥‰¥ÁÌflÚËÒfl ‚ Á‡ÎÂÊÌÓÒÚ¥ ‚¥‰ ÏÓ‰ÂÎ¥. íêìÅäÄ ÑÓ‚ÊË̇ ÚÂÎÂÒÍÓÔ¥˜ÌÓª ÚÛ·ÍË „Ûβ˛πÚ¸Òfl ÔÂÂÒÛ‚‡ÌÌflÏ ‚ÔÂ‰ ‡·Ó ̇Á‡‰ ÍÌÓÔÍË „Û₇ÌÌfl ‰Ó‚ÊËÌË, ÓÁÚ‡¯Ó‚‡ÌÓª ÔÓÒÂ‰ËÌ¥ ÚÂÎÂÒÍÓÔ¥˜ÌÓª ÚÛ·ÍË. ôßíäÄ Ñãü ÇàÑÄãÖççü èàãì
 • Страница 16 из 33
  3 ÇàÑÄãÖççü èàãì á èàãéáÅßêçàäÄ 1 2 üÍ˘Ó ¥‚Â̸ ÔËÎÛ ‰ÓÒfl„Ì ÔÓÏ¥ÚÍË Ì‡ÔÓ‚ÌÂÌÌfl, ‡·Ó Ô¥‰ ˜‡Ò ÔË·Ë‡ÌÌfl ÔÓÏ¥ÚÌÓ ÁÌËÁË·Ҹ ÔÓÚÛÊÌ¥ÏÚ¸ ‚ÒÏÓÍÚÛ‚‡ÌÌfl, ‚ˉ‡Î¥Ú¸ ÔËÎ ¥Á ÔËÎÓÁ·¥ÌË͇. 4 ÇËÍË̸Ú ÔËÎ Û ÒÏ¥ÚÚπ‚ËÈ ·‡Í. 3 ÇËÈÏ¥Ú¸ ÔËÎÓÁ·¥ÌËÍ, ̇ÚËÒÌÛ‚¯Ë ÍÌÓÔÍÛ Ì‡ Û˜¥. 5 ḁ́ϥڸ Í˯ÍÛ ÔËÎÓÁ·¥ÌË͇. 6
 • Страница 17 из 33
  4 óàôÖççü äÄëÖíà Ô‰ÏÓÚÓÌÓ„Ó îßãúíêÄ 4-1. äéãà ëãßÑ óàëíàíà äÄëÖíì Ô‰ÏÓÚÓÌÓ„Ó îßãúíêÄ - Í˘Ó Ô¥‰ ˜‡Ò ÔË·Ë‡ÌÌfl ‚¥‰Ï¥˜‡πÚ¸Òfl ÔÓÏ¥ÚÌ ÁÌËÊÂÌÌfl ÔÓÚÛÊÌÓÒÚ¥ ‚ÒÏÓÍÚÛ‚‡ÌÌfl, ü ÔÂ‚¥Ú ˜Ë Ì Á‡·Ë·Ҹ ͇ÒÂÚ‡ Ô‰ÏÓÚÓÌÓ„Ó Ù¥Î¸Ú‡ flÍ ÔÓ͇Á‡ÌÓ ÌËʘÂ. ÇÒÚ‡ÌÓ‚¥Ú¸ ÔÓÚÛÊÌ¥ÒÚ¸ ÔËÎÓÒÓÒ‡ Û ÔÓÁˈ¥˛ «åÄï»
 • Страница 18 из 33
  4-2 óàëíäÄ èõãÖÇéÉé ·ÎÓ͇ 1 2 ḁ́ϥڸ ÔËÎÓÁ·¥ÌËÍ Ú‡ Ú‡ ‚ËÈÏ¥Ú¸ ͇ÒÂÚÛ Ô‰ÏÓÚÓÌÓ„Ó Ù¥Î¸Ú‡ flÍ ÔÓ͇Á‡ÌÓ Ì‡ Ï‡Î˛ÌÍÛ. 3 ÇËÈÏ¥Ú¸ „Û·ÍÛ Ú‡ ٥θÚ Á ÍÓÔÛÒÌÓ„Ó Ù¥Î¸ÚÛ ‰Îfl ÔËÎÛ. 4 èÓÏËÈÚ ÔÓËÒÚÛ ÔÓÍ·‰ÍÛ ¥ ٥θÚ ‚Ó‰Ó˛. 5 чÈÚ „Û·ˆ¥ ¥ ٥θÚÛ ÔÓÒÓıÌÛÚ Ë Û Ú¥Ì¥ ÔÓÚfl„ÓÏ ·¥Î¸¯Â, Ì¥Ê 12 „ Ó‰ËÌ. 6
 • Страница 19 из 33
  5 óàôÖççü îßãúíêÄ áÄïàëíì ÑÇàÉìçÄ ÇËÈÏ¥Ú¸ ÔËÎÓÁ·¥ÌËÍ ¥ ͇ÒÂÚÛ Ô‰ÏÓÚÓÌÓ„Ó Ù¥Î¸Ú‡. ÇËÈÏ¥Ú¸ ٥θÚ Á‡ıËÒÚÛ ‰‚Ë„Û̇ ¥Á ÔËÎÓÒÓÒ‡. ÇËÚÛÒ¥Ú¸ ÔËÎ ¥Á ٥θÚ‡ Ú‡ ‚ÒÚ‡ÌÓ‚¥Ú¸ ÈÓ„Ó Ì‡Á‡‰ Û ÔËÎÓÒÓÒ. 6 óàôÖççü ÇàèìëäçéÉé îßãúíêÄ éèñßü - åßäêéîßãúíê ôÓ· ‚ËÈÌflÚË Ù¥Î¸Ú, ̇ÚËÒÌ¥Ú¸ ̇ ‡ÏÍÛ Û Á‡‰Ì¥È ˜‡ÒÚËÌ¥
 • Страница 20 из 33
  - ì ÇàèÄÑäì ÇàçàäçÖççü çÖëèêÄÇçéëíÖâ çÖëèêÄÇçßëí 0 èêàóàçÄ ëèéëßÅ 0 Ñ‚Ë„ÛÌ Ì Ô‡ˆ˛π Ç¥‰ÒÛÚÌπ ÖÎÂÍÚÓÊË‚ÎÂÌÌfl Ç¥‰Íβ˜ÂÌÌfl ÔË ÔÂ„¥‚¥ èÓÚÛÊÌ¥ÒÚ¸ ‚ÒÏÓÍÚÛ‚‡ÌÌfl ç‡Ò‡‰Í‡, ‚ÒÏÓÍÚÛ‚‡Î¸ÌËÈ ¯Î‡Ì„ ÔÓÒÚÛÔÓ‚Ó ÁÌËÊÛπÚ¸Òfl ‡·Ó Ú۷͇ Á‡ÒÏ¥˜ÂÌ¥ ÇàèêÄÇãÖççü 0 èÂ‚¥Ú ¯ÌÛ, ‚ËÎÍÛ ¥ ÓÁÂÚÍÛ. чÈÚ ÔË·‰Ó‚¥
 • Страница 21 из 33
  KK ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША НҰСҚАУЛЫҚ ШАҢСОРҒЫШ ❈ Құрылғыны пайдаланар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқыңыз.˛. ❈ Құрылғы тек қана үй-жайда пайдалануға арналған. ❈ Аталған өнім қалыпты жағдайда тұрмыста пайдалануға арналған. ❈ Алдын ала ескертусіз өндіруші үлгіжоба мен өзіндік ерекшелігін ауыстыруға
 • Страница 22 из 33
  DJ68-00473B(KK)-0.6.indd 1 2010.7.21 11:27:2
 • Страница 23 из 33
  1 ШАҢСОРҒЫШТЫ ҚҰРАСТЫРУ ▼ қызметтері Сипаттамалары үлгісіне байланысты өзгеше болуы мүмкін. DJ68-00473B(KK)-0.6.indd АБАЙЛАҢЫЗ Құрылғыны бір орыннан екінші орынға көшіру кезінде жиналған шаңға арналған бункер тұтқасындағы түймешені баспаңыз. Сақтау кезінде төменгі шүмекті шаңсорғышқа тіреп қойыңыз.
 • Страница 24 из 33
  2 ШАҢСОРҒЫШТЫ ПАЙДАЛАНУ 2-1 ҚОСУ-АЖЫРАТУ 1) Корпус үстіндегі басқару бөлшектерінің нұсқалары 2) Қосу\Ажырату нұсқасы 2-2 ЖЕЛІЛІК ШНУР ЕСКЕРТУ Айырды розеткадан ажырату кезінде шнурдан емес, айырдан ұстап тартыңыз. 2-3 ЭЛЕКТРКӨЗІН БАСҚАРУ 1) Тек тұтқасында ажыратқышы бар шаңсорғышқа арналған
 • Страница 25 из 33
  ▼ 2-4 САПТАМАНЫ ҚАЛАЙ ҚОЛДАНУҒА БОЛАДЫ ЖƏНЕ САПТАМАЛАРДЫ КҮТІП-БАПТАУ Сипаттамалары үлгісіне байланысты өзгеше болуы мүмкін ТҮТІК Телескопиялық түтіктің ұзындығын телескопиялық түтіктің ортасында орналасқан ұзындықты реттейтін түймешені алға немесе артқа жылжыту арқылы реттеңіз. ШАҢ ТАЗАРТУ
 • Страница 26 из 33
  3 ЖИНАЛЫП ҚАЛҒАН ШАҢҒА АРНАЛҒАН КОНТЕЙНЕРДІ БОСАТУ 1 2 3 Контейнердегі шаң деңгейі жоғары белгіге жеткенде, немесе сору қарқыны төмендегені байқалса, шаң Түймешені басу арқылы контейнерді жинауға арналған бункерді шығарыңыз. босатыңыз. 4 5 Қоқыс контейнеріне шаңды қағыңыз. Қақпақты ағытып алыңыз. 6
 • Страница 27 из 33
  4 ШАҢ ҚАПШЫҒЫН ТАЗАРТУ 4-1. ШАҢ ҚАПШЫҒЫН ҚАШАН ТАЗАРТҚАН ДҰРЫС - гер тазалау кезінде сору қарқыны айтарлықтай төмендесе, төменде көрсетілгендей шаң қапшығын Е тексеріңіз. Шаңсорғыштың қуатын « Maх» күйіне келтіріңіз. Тұтқадағы басқару Егер кіргізгіш тесік еден бетінен 10 см жоғары орналасқанда
 • Страница 28 из 33
  4-2 ШАҢ БЛОГІН ТАЗАРТУ 1 2 Шаң тазартуға арналған жəне шаң қапшығын суретте көрсетілгендей шығарыңыз. Шаң блогынан губканы алып тастаңыз. 3 4 3.Губка тектес бөлшек пен шаң блогының ауа сүзгісі корпусын сумен жуыңыз. Губка тектес бөлшек пен шаң блогының ауа сүзгісі корпусын кем дегенде 12 сағат
 • Страница 29 из 33
  5 ЭЛЕКТРҚОЗҒАЛТҚЫШТЫ ҚОРҒАЙТЫН СҮЗГІНІ ТАЗАРТУ Жиналған шаңға арналған блокті жəне шаң қапшығын шығарыңыз. Шаңсорғыштан электрқозғалтқышын қорғайтын сүзгіні шығарыңыз. Сүзгіден шаңды қағып, қайта шаңсорғышқа орнатыңыз. 6 ШЫҒАРАТЫН СҮЗГІНІ ТАЗАЛАУ ҚЫЗМЕТТЕРІ-МИКРОСҮЗГІ Сүзгіні алу үшін корпустың
 • Страница 30 из 33
  -ЕГЕР СІЗДЕ ҚИЫНДЫҚТАР ТУЫНДАСА АҚАУЛЫҚ Электрқозғалтқышы іске қосылмайды. Сору күші біртіндеп төмендейді. СЕБЕБІ Электркөзін беру жоқ Қызып кеткен жағдайда өшіру механизмі іске қосылды. Саптама, сору шлангісі, түтік қоқыспен бітеліп қалған. ЖОЮ ЖОЛДАРЫ Шнур, айыр жəне розетканы тексеріңіз.
 • Страница 31 из 33
  DJ68-00473B(KK)-0.6.indd MEMO 10 2010.7.21 11:28:59
 • Страница 32 из 33
  DJ68-00473B(KK)-0.6.indd DJ68-00473D REV(0.2) 11 2010.7.21 11:28:59
 • Страница 33 из 33