Инструкции и Руководства для SHARP 20BM2-GMK2

Сейчас в базе инструкций для SHARP 20BM2-GMK2 насчитывается 3 бесплатных инструкций.

SHARP 20BM2-GMK2 (26 стр.)

Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 27
  FLE (M) Sdn. Bhd Soder'anie Podgotovka Prinadle'nosti ............................................................................ 2 Prostaq naladka ............................................................................. 3 Mery predostoro'nosti
 • Страница 2 из 27
  FLE (M) Sdn. Bhd Dorogoj pol;zovatel; produkcii kompanii WARP RUSSKIJ Blagodarim Vas za pokupku cvetnogo televizora proizvodstva WARP. My nadeemsq, hto Vy smo'ete priqtno /kspluatirovat; nastoq]ego televizora dolgie gody. Dlq obespeheniq pravil;noj raboty televizora, po'alujsta, vnimatel;no
 • Страница 3 из 27
  FLE (M) Sdn. Bhd Prostaq naladka Pered nahalom /kspluatacii Vawego televizora, vypolnite opisannu[ ni'e proceduru prostoj naladki. oboznahaet nomera stranic s bolee podrobnoj informaciej. Pometka Podsoedinite antennu. • O podsoedinenii antenny smotrite 22 . Podsoedinite l[bu[ videoapparaturu. • O
 • Страница 4 из 27
  FLE (M) Sdn. Bhd Mery predostoro'nosti Povre'denie Vykl[hite pitanie i otsoedinite wnur pitaniq ot bytovoj setevoj rozetki nezamedlitel;no v sluhae, esli iz televizora poqvilsq kakoj-libo neobyhnyj wum, televizor nahal ispuskat; dym ili neobyhnyj zapax. Zatem svq'ites; s prodavcom Vawego televizora
 • Страница 5 из 27
  FLE (M) Sdn. Bhd Mery predostoro'nosti Popadanie 'idkosti vovnutr; Ne stav;te cvetohnye vazy ili drugie predmety, soder'a]ie 'idkost;, na televizor, poskol;ku protekanie 'idkosti na televizor mo'et stat; prihinoj udara /lektriheskim tokom ili nepoladok v rabote televizora. Popadanie predmetov
 • Страница 6 из 27
  FLE (M) Sdn. Bhd Naimenovanie hastej Pometka oboznahaet nomera stranic s bolee podrobnoj informaciej. Pul;t distancionnogo upravleniq Okno infrakrasnogo peredathika Naprav;te /to okno na okno infrakrasnogo sensora na Vawem televizore. 8 11 Vkl[haet ili perekl[haet televizor v re'im Gotovnosti.
 • Страница 7 из 27
  FLE (M) Sdn. Bhd Naimenovanie hastej Televizor Niz 8 Kontakt vvoda audio (AV-2) 23 POWER Vkl[haet i vykl[haet osnovnoe pitanie. Podsoedinenie kamkordera, videoigrovyx pristavok i t. d. 8 Indikator pitanie Kontakty vvoda video (AV-2) 23 Vykl[hatel; POWER (PITANIE) Pitanie mo'no vkl[hit;
 • Страница 8 из 27
  FLE (M) Sdn. Bhd Televizionnyj prosmotr Prosmotr televizionnoj programmy Prostye operacii dlq prosmotra televizionnoj programmy Televizor (Niz) 1 Vkl[hite pitanie. • Esli indikator pitaniq vykl[hen, na'mite POWER . • Pri tusklom svehenii indikatora pitaniq na'mite knopku na pul;te distancionnogo
 • Страница 9 из 27
  FLE (M) Sdn. Bhd Televizionnyj prosmotr Operacii s knopkami televizora Prostye operacii s televizorom Televizor (Niz) Pol;zovanie # Htoby uvelihit; gromkost;, na'mite . Htoby umen;wit; gromkost;, na'mite . GROMKOST: 10 CH CH Pol;zovanie CH # CH 5 Htoby perekl[hit; kanal v storonu uveliheniq,
 • Страница 10 из 27
  FLE (M) Sdn. Bhd Poleznye funkcii Indikaciq Kanal#Tajmer Vyvodit na /kran teku]ie pokazaniq nomera kanala, tajmera, drugix ustanovok. 1 TV/VIDEO 1 2 5 6 7 8 9 0 CH CH FEATURE TIMER CH-SET . • Na /krane poqvqtsq pokazateli ostatohnoe vremq Tajmera otkl[heniq, Tajmera vkl[heniq i Napominaniq. • Esli
 • Страница 11 из 27
  FLE (M) Sdn. Bhd Poleznye funkcii Vozvra]enie k kanalu Perekl[haet nazad k kanalu, kotoryj Vy smotreli neposredstvenno pered teku]im kanalom. Na'mite TV/VIDEO 2 3 4 5 6 7 8 9 CH TIMER 7 PAL Esli posle perekl[heniq s kanala 5 na kanal 7, Vy na'mete , proizojdet perekl[henie kanalov na kanal 5. Dlq
 • Страница 12 из 27
  FLE (M) Sdn. Bhd Vybor punktov men[ ?tot televizor pozvolqet Vam nastraivat; izobra'enie, ustanavlivat; kanaly i drugie funkcii s pomo];[ indikacii soob]enij na /krane, pol;zuqs; pul;tom distancionnogo upravleniq ili knopkami na televizore. Vyberite 'elaemyj Vami punkt men[ s pomo];[ opisannoj ni'e
 • Страница 13 из 27
  FLE (M) Sdn. Bhd Ustanovki i nastrojki Vybor qzyka soob]enij na /krane Qzyk soob]enij na /krane mo'no ustanovit; na anglijskij, kitajskij, francuzskij, russkij, malajskij ili arabskij. Televizor (Niz) Televizor 1 MENU/PRESET ENGLISH Na'mite MENU/PRESET na televizore v tehenie bolee dvux sekund.
 • Страница 14 из 27
  FLE (M) Sdn. Bhd Avtonastrojka kanalov Avtomatiheski nastraivaet i predustanavlivaet prinimaemye telestancii. 1 Televizor (Niz) ENGLISH Na'mite MENU/PRESET na televizore v tehenie bolee dvux sekund. FRANÇAIS RUSSKIJ BAHASA MELAYU • Na /krane vozniknet re'im qzyka. 2 MENU/PRESET Pri na'atie
 • Страница 15 из 27
  FLE (M) Sdn. Bhd Ustanovki i nastrojki Ruhnaq nastrojka kanalov Pozvolqet osu]estvlqt; ruhnu[ nastrojku kanala na 'elaemu[ telestanci[. Televizor (Niz) 1 ENGLISH Na'mite MENU/PRESET na televizore v tehenie bolee dvux sekund. FRANÇAIS RUSSKIJ BAHASA MELAYU • Na /krane vozniknet re'im qzyka. CH CH 2
 • Страница 16 из 27
  FLE (M) Sdn. Bhd Ustanovka kanalov Pozvolqet vypolnqt; nastrojku otdel;nyx kanalov. 1 TV/VIDEO 1 2 3 4 5 6 7 8 2 9 0 CH CH 3 CH CH FEATURE TIMER CH-SET Htoby vyzvat; /kran USTAN.KANALOV, na'mite CH-SET . Htoby vybrat; 'elaemu[ ustanovku, na'mite CH CH . 27 168.25MHz # CH : : , ustanovki dlq # S
 • Страница 17 из 27
  FLE (M) Sdn. Bhd Ustanovki i nastrojki Nastrojka izobra'eniq 1 TV/VIDEO 1 2 3 4 5 6 7 8 2 9 CH 0 CH CH CH FEATURE TIMER CH-SET 3 PICTURE Htoby vyzvat; /kran IZOBRA"ENIE, na'mite PICTURE . 50 0 +10 – 10 Htoby vybrat; punkty nastrojki, na'mite CH CH . # Nastrojte s pomo];[ # . NORMAL PICTURE •
 • Страница 18 из 27
  FLE (M) Sdn. Bhd Goluboj /kran Avtomatiheski okrawivaet /kran v goluboj cvet, esli net priema signala ve]aniq. 1 TV/VIDEO 1 2 5 6 8 2 3 4 9 7 0 3 CH CH FEATURE TIMER CH-SET NORMAL Htoby vyzvat; /kran FUNCIQ, na'mite FEATURE . Htoby vybrat; ≥GOLUBOJ FON˘ na ≥VKL˘ ili ≥VYKL˘, na'mite # . : Na'mite
 • Страница 19 из 27
  FLE (M) Sdn. Bhd Ustanovki i nastrojki Tajmer otkl[heniq Avtomatiheski vykl[haet pitanie po istehenii ustanovlennogo perioda vremeni. 1 TV/VIDEO 1 2 5 2 3 4 6 7 8 9 Htoby vyzvat; /kran TAJMER, na'mite TIMER . Htoby vybrat; ≥VYKL ˘, na'mite CH # CH --:-- . CH 0 --:---:-- CH : : CH CH CH FEATURE
 • Страница 20 из 27
  FLE (M) Sdn. Bhd Tajmer vkl[heniq Avtomatiheski vkl[haet pitanie po istehenii ustanovlennogo otrezka vremeni. 1 TV/VIDEO 2 5 6 8 2 3 4 --:---:-- 9 7 CH 0 3 CH CH CH FEATURE TIMER CH-SET NORMAL TIMER NORMAL 4 5 Televizor (Niz) 6 Indikator pitanie (Miganie) ˘, --:-- CH . Htoby ustanovit; vremq
 • Страница 21 из 27
  FLE (M) Sdn. Bhd Ustanovki i nastrojki Tajmer napominaniq na /krane Soob]aet Vam o tom, hto zadannyj period vremeni istek, v vide indikacii tajmera otsheta na /krane. ?to udobno pri prigotovlenii pi]i vo vremq prosmotra teleprogramm. 1 TV/VIDEO 1 2 5 6 8 2 3 4 9 7 Htoby vyzvat; /kran TAJMER,
 • Страница 22 из 27
  FLE (M) Sdn. Bhd Podsoedineniq Podsoedinenie k antenne Dlq poluheniq bolee qsnogo izobra'eniq, pol;zujtes; naru'noj antennoj. Ni'e privoditsq kratkoe rukovodstvo po tipam soedinenij, ispol;zuemyx s koaksial;nymi i fidernymi kabelqmi. Esli v Vawej naru'noj antenne ispol;zuetsq 75 ti-omnyj
 • Страница 23 из 27
  FLE (M) Sdn. Bhd Podsoedineniq Podsoedinenie k videoapparature Vy mo'ete prosmatrivat; videoobrazy s proigryvatelq videodiskov, VKM i drugoj videoapparatury herez podsoedinenie ix k nastoq]emu televizoru, ispol;zuq vxodnye kontakty Audio#Video. Primer ispol;zovaniq kontaktov na perednej paneli TV
 • Страница 24 из 27
  FLE (M) Sdn. Bhd Vozmo'nye neispravnosti i metody ix ustraneniq Net izobra'eniq ili zvuka. Izobra'enie xorowee, kahestvo zvuka ploxoe. Zvuk xorowij, kahestvo izobra'eniq ploxoe. Izobra'enie rasplyvhato. Izobra'enie dvoitsq. Izobra'enie v liniqx ili mel;kaet. Slaboe izobra'enie. Ploxoe kahestvo
 • Страница 25 из 27
  FLE (M) Sdn. Bhd Specifikacii 20BM2-GMK2 MODEL: Prinima[]ie sistemy Mirovoj mnogosistemnyj na 18 sistem Televe]anie# Vosproizvedenie videozapisi PAL-I PAL-B/G PAL-D/K SECAM-B/G SECAM D/K, K1 Vosproizvedenie videozapisi NTSC 4,43/5,5 MGc/60 NTSC 4,43/6,0 MGc/60 NTSC 4,43/6,5 MGc/60 NTSC 4,43/5,5
 • Страница 26 из 27
  SHARP CORPORATION 20BM2-GMK2(24-26)RU 26 16/12/04, 10:03 am
 • Страница 27 из 27

SHARP 20BM2-GMK2 (26 стр., ru;)

Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 27
  FLE (M) Sdn. Bhd Soder'anie Podgotovka Prinadle'nosti ............................................................................ 2 Prostaq naladka ............................................................................. 3 Mery predostoro'nosti
 • Страница 2 из 27
  FLE (M) Sdn. Bhd Dorogoj pol;zovatel; produkcii kompanii WARP RUSSKIJ Blagodarim Vas za pokupku cvetnogo televizora proizvodstva WARP. My nadeemsq, hto Vy smo'ete priqtno /kspluatirovat; nastoq]ego televizora dolgie gody. Dlq obespeheniq pravil;noj raboty televizora, po'alujsta, vnimatel;no
 • Страница 3 из 27
  FLE (M) Sdn. Bhd Prostaq naladka Pered nahalom /kspluatacii Vawego televizora, vypolnite opisannu[ ni'e proceduru prostoj naladki. oboznahaet nomera stranic s bolee podrobnoj informaciej. Pometka Podsoedinite antennu. • O podsoedinenii antenny smotrite 22 . Podsoedinite l[bu[ videoapparaturu. • O
 • Страница 4 из 27
  FLE (M) Sdn. Bhd Mery predostoro'nosti Povre'denie Vykl[hite pitanie i otsoedinite wnur pitaniq ot bytovoj setevoj rozetki nezamedlitel;no v sluhae, esli iz televizora poqvilsq kakoj-libo neobyhnyj wum, televizor nahal ispuskat; dym ili neobyhnyj zapax. Zatem svq'ites; s prodavcom Vawego televizora
 • Страница 5 из 27
  FLE (M) Sdn. Bhd Mery predostoro'nosti Popadanie 'idkosti vovnutr; Ne stav;te cvetohnye vazy ili drugie predmety, soder'a]ie 'idkost;, na televizor, poskol;ku protekanie 'idkosti na televizor mo'et stat; prihinoj udara /lektriheskim tokom ili nepoladok v rabote televizora. Popadanie predmetov
 • Страница 6 из 27
  FLE (M) Sdn. Bhd Naimenovanie hastej Pometka oboznahaet nomera stranic s bolee podrobnoj informaciej. Pul;t distancionnogo upravleniq Okno infrakrasnogo peredathika Naprav;te /to okno na okno infrakrasnogo sensora na Vawem televizore. 8 11 Vkl[haet ili perekl[haet televizor v re'im Gotovnosti.
 • Страница 7 из 27
  FLE (M) Sdn. Bhd Naimenovanie hastej Televizor Niz 8 Kontakt vvoda audio (AV-2) 23 POWER Vkl[haet i vykl[haet osnovnoe pitanie. Podsoedinenie kamkordera, videoigrovyx pristavok i t. d. 8 Indikator pitanie Kontakty vvoda video (AV-2) 23 Vykl[hatel; POWER (PITANIE) Pitanie mo'no vkl[hit; 
 • Страница 8 из 27
  FLE (M) Sdn. Bhd Televizionnyj prosmotr Prosmotr televizionnoj programmy Prostye operacii dlq prosmotra televizionnoj programmy Televizor (Niz) 1 Vkl[hite pitanie. • Esli indikator pitaniq vykl[hen, na'mite POWER . • Pri tusklom svehenii indikatora pitaniq na'mite knopku na pul;te distancionnogo
 • Страница 9 из 27
  FLE (M) Sdn. Bhd Televizionnyj prosmotr Operacii s knopkami televizora Prostye operacii s televizorom Televizor (Niz) Pol;zovanie # Htoby uvelihit; gromkost;, na'mite . Htoby umen;wit; gromkost;, na'mite . GROMKOST: 10 CH CH Pol;zovanie CH # CH 5 Htoby perekl[hit; kanal v storonu uveliheniq,
 • Страница 10 из 27
  FLE (M) Sdn. Bhd Poleznye funkcii Indikaciq Kanal#Tajmer Vyvodit na /kran teku]ie pokazaniq nomera kanala, tajmera, drugix ustanovok. 1 TV/VIDEO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 CH CH TIMER CH-SET NORMAL . • Na /krane poqvqtsq pokazateli ostatohnoe vremq Tajmera otkl[heniq, Tajmera vkl[heniq i Napominaniq. • Esli
 • Страница 11 из 27
  FLE (M) Sdn. Bhd Poleznye funkcii Vozvra]enie k kanalu Perekl[haet nazad k kanalu, kotoryj Vy smotreli neposredstvenno pered teku]im kanalom. Na'mite TV/VIDEO 2 3 4 5 6 7 8 9 CH TIMER NORMAL 7 PAL Esli posle perekl[heniq s kanala 5 na kanal 7, Vy na'mete , proizojdet perekl[henie kanalov na kanal
 • Страница 12 из 27
  FLE (M) Sdn. Bhd Vybor punktov men[ ?tot televizor pozvolqet Vam nastraivat; izobra'enie, ustanavlivat; kanaly i drugie funkcii s pomo];[ indikacii soob]enij na /krane, pol;zuqs; pul;tom distancionnogo upravleniq ili knopkami na televizore. Vyberite 'elaemyj Vami punkt men[ s pomo];[ opisannoj ni'e
 • Страница 13 из 27
  FLE (M) Sdn. Bhd Ustanovki i nastrojki Vybor qzyka soob]enij na /krane Qzyk soob]enij na /krane mo'no ustanovit; na anglijskij, kitajskij, francuzskij, russkij, malajskij ili arabskij. Televizor (Niz) Televizor 1 MENU/PRESET ENGLISH Na'mite MENU/PRESET na televizore v tehenie bolee dvux sekund.
 • Страница 14 из 27
  FLE (M) Sdn. Bhd Avtonastrojka kanalov Avtomatiheski nastraivaet i predustanavlivaet prinimaemye telestancii. 1 Televizor (Niz) ENGLISH Na'mite MENU/PRESET na televizore v tehenie bolee dvux sekund. FRANÇAIS RUSSKIJ BAHASA MELAYU • Na /krane vozniknet re'im qzyka. 2 MENU/PRESET Pri na'atie
 • Страница 15 из 27
  FLE (M) Sdn. Bhd Ustanovki i nastrojki Ruhnaq nastrojka kanalov Pozvolqet osu]estvlqt; ruhnu[ nastrojku kanala na 'elaemu[ telestanci[. Televizor (Niz) 1 ENGLISH Na'mite MENU/PRESET na televizore v tehenie bolee dvux sekund. FRANÇAIS RUSSKIJ BAHASA MELAYU • Na /krane vozniknet re'im qzyka. CH CH 2
 • Страница 16 из 27
  FLE (M) Sdn. Bhd Ustanovka kanalov Pozvolqet vypolnqt; nastrojku otdel;nyx kanalov. 1 TV/VIDEO 1 2 3 4 5 6 7 8 2 9 0 CH CH 3 CH CH FEATURE TIMER CH-SET NORMAL Htoby vyzvat; /kran USTAN.KANALOV, na'mite CH-SET . Htoby vybrat; 'elaemu[ ustanovku, na'mite CH CH . 27 168.25MHz # CH : : , ustanovki dlq
 • Страница 17 из 27
  FLE (M) Sdn. Bhd Ustanovki i nastrojki Nastrojka izobra'eniq 1 TV/VIDEO 1 2 3 4 5 6 7 8 2 9 CH 0 CH CH CH FEATURE TIMER CH-SET NORMAL 3 PICTURE PICTURE Htoby vyzvat; /kran IZOBRA"ENIE, na'mite PICTURE . 50 0 +10 – 10 Htoby vybrat; punkty nastrojki, na'mite CH CH . # Nastrojte s pomo];[ # . •
 • Страница 18 из 27
  FLE (M) Sdn. Bhd Goluboj /kran Avtomatiheski okrawivaet /kran v goluboj cvet, esli net priema signala ve]aniq. 1 TV/VIDEO 1 2 3 4 5 6 8 9 0 3 CH CH FEATURE TIMER CH-SET NORMAL Htoby vybrat; ≥GOLUBOJ FON˘ na ≥VKL˘ ili ≥VYKL˘, na'mite # . : Na'mite FEATURE dlq vozvrata k obyhnomu /kranu. PICTURE
 • Страница 19 из 27
  FLE (M) Sdn. Bhd Ustanovki i nastrojki Tajmer otkl[heniq Avtomatiheski vykl[haet pitanie po istehenii ustanovlennogo perioda vremeni. 1 TV/VIDEO 1 2 3 4 5 6 7 8 2 9 Htoby vyzvat; /kran TAJMER, na'mite TIMER . Htoby vybrat; ≥VYKL ˘, na'mite CH # CH --:-- . CH 0 --:---:-- CH : : CH CH CH FEATURE
 • Страница 20 из 27
  FLE (M) Sdn. Bhd Tajmer vkl[heniq Avtomatiheski vkl[haet pitanie po istehenii ustanovlennogo otrezka vremeni. 1 2 3 4 5 6 8 9 7 2 CH 0 3 CH CH CH FEATURE TIMER CH-SET NORMAL TIMER NORMAL 4 5 Televizor (Niz) 6 Indikator pitanie (Miganie) Htoby vybrat; ≥VKL na'mite CH # --:---:-- ˘, --:-- CH . Htoby
 • Страница 21 из 27
  FLE (M) Sdn. Bhd Ustanovki i nastrojki Tajmer napominaniq na /krane Soob]aet Vam o tom, hto zadannyj period vremeni istek, v vide indikacii tajmera otsheta na /krane. ?to udobno pri prigotovlenii pi]i vo vremq prosmotra teleprogramm. 1 TV/VIDEO 1 2 3 4 5 6 8 9 7 2 Htoby vyzvat; /kran TAJMER,
 • Страница 22 из 27
  FLE (M) Sdn. Bhd Podsoedineniq Podsoedinenie k antenne Dlq poluheniq bolee qsnogo izobra'eniq, pol;zujtes; naru'noj antennoj. Ni'e privoditsq kratkoe rukovodstvo po tipam soedinenij, ispol;zuemyx s koaksial;nymi i fidernymi kabelqmi. Esli v Vawej naru'noj antenne ispol;zuetsq 75 ti-omnyj
 • Страница 23 из 27
  FLE (M) Sdn. Bhd Podsoedineniq Podsoedinenie k videoapparature Vy mo'ete prosmatrivat; videoobrazy s proigryvatelq videodiskov, VKM i drugoj videoapparatury herez podsoedinenie ix k nastoq]emu televizoru, ispol;zuq vxodnye kontakty Audio#Video. Primer ispol;zovaniq kontaktov na perednej paneli TV
 • Страница 24 из 27
  FLE (M) Sdn. Bhd Vozmo'nye neispravnosti i metody ix ustraneniq Net izobra'eniq ili zvuka. Izobra'enie xorowee, kahestvo zvuka ploxoe. Zvuk xorowij, kahestvo izobra'eniq ploxoe. Izobra'enie rasplyvhato. Izobra'enie dvoitsq. Izobra'enie v liniqx ili mel;kaet. Slaboe izobra'enie. Ploxoe kahestvo
 • Страница 25 из 27
  FLE (M) Sdn. Bhd Specifikacii 20BM2-GMK2 MODEL: Prinima[]ie sistemy Mirovoj mnogosistemnyj na 18 sistem Televe]anie# Vosproizvedenie videozapisi PAL-I PAL-B/G PAL-D/K SECAM-B/G SECAM D/K, K1 Vosproizvedenie videozapisi NTSC 4,43/5,5 MGc/60 NTSC 4,43/6,0 MGc/60 NTSC 4,43/6,5 MGc/60 NTSC 4,43/5,5
 • Страница 26 из 27
  SHARP CORPORATION 20BM2-GMK2(24-26)RU 26 16/12/04, 10:03 am
 • Страница 27 из 27