Инструкции и Руководства для SHARP 21E-FG1F

Сейчас в базе инструкций для SHARP 21E-FG1F насчитывается 2 бесплатных инструкций.

SHARP 21E-FG1F (29 стр.)

Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 30
  M&M Printers (M) Sdn. Bhd Soder'anie Podgotovka Prinadle'nosti ............................................................................ 2 Prostaq naladka ............................................................................. 3 Mery predostoro'nosti
 • Страница 2 из 30
  M&M Printers (M) Sdn. Bhd Dorogoj pol;zovatel; produkcii kompanii WARP РУССКИЙ Blagodarim Vas za pokupku cvetnogo televizora proizvodstva WARP. My nadeemsq, hto Vy smo'ete priqtno /kspluatirovat; nastoq]ego televizora dolgie gody. Dlq obespeheniq pravil;noj raboty televizora, po'alujsta,
 • Страница 3 из 30
  Printelligence (M) Sdn. Bhd Prostaq naladka Pered nahalom /kspluatacii Vawego televizora, vypolnite opisannu[ ni'e proceduru prostoj naladki. oboznahaet nomera stranic s bolee podrobnoj informaciej. Pometka Podsoedinite antennu. • O podsoedinenii antenny smotrite 25 . Podsoedinite l[bu[
 • Страница 4 из 30
  M&M Printers (M) Sdn. Bhd Mery predostoro'nosti Povre'denie Vykl[hite pitanie i otsoedinite wnur pitaniq ot bytovoj setevoj rozetki nezamedlitel;no v sluhae, esli iz televizora poqvilsq kakoj-libo neobyhnyj wum, televizor nahal ispuskat; dym ili neobyhnyj zapax. Zatem svq'ites; s prodavcom Vawego
 • Страница 5 из 30
  Printelligence (M) Sdn. Bhd Mery predostoro'nosti Popadanie 'idkosti vovnutr; Ne stav;te cvetohnye vazy ili drugie predmety, soder'a]ie 'idkost;, na televizor, poskol;ku protekanie 'idkosti na televizor mo'et stat; prihinoj udara /lektriheskim tokom ili nepoladok v rabote televizora. Popadanie
 • Страница 6 из 30
  M&M Printers (M) Sdn. Bhd Naimenovanie hastej Pometka oboznahaet nomera stranic s bolee podrobnoj informaciej. Pul;t distancionnogo upravleniq Okno infrakrasnogo peredathika Naprav;te /to okno na okno infrakrasnogo sensora na Vawem televizore. 11 8 Vkl[haet ili perekl[haet televizor v re'im
 • Страница 7 из 30
  M&M Printers (M) Sdn. Bhd Naimenovanie hastej Televizor Licevaq panel; televizora 8 POWER Vykl[hatel; pitaniq Vkl[haet i vykl[haet osnovnoe pitanie. 8 Indikator pitaniq Pitanie mo'no vkl[hit; s pomo];[ pul;ta distancionnogo upravleniq pri tusklom svehenii indikatora. Okno infrakrasnogo sensora
 • Страница 8 из 30
  M&M Printers (M) Sdn. Bhd Televizionnyj prosmotr Prosmotr televizionnoj programmy Prostye operacii dlq prosmotra televizionnoj programmy 1 Televizor Vkl[hite pitanie. • Esli indikator pitaniq vykl[hen, na'mite POWER . • Pri tusklom svehenii indikatora pitaniq na'mite knopku na pul;te distancionnogo
 • Страница 9 из 30
  M&M Printers (M) Sdn. Bhd Televizionnyj prosmotr Operacii s knopkami televizora Prostye operacii s televizorom Za dvercej Pol;zovanie # Htoby uvelihit; gromkost;, na'mite . Htoby umen;wit; gromkost;, na'mite . GROMKOST: 10 CH CH Pol;zovanie CH # CH 5 Htoby perekl[hit; kanal v storonu uveliheniq,
 • Страница 10 из 30
  M&M Printers (M) Sdn. Bhd Poleznye funkcii Indikaciq Kanal#Tajmer Vyvodit na /kran teku]ie pokazaniq nomera kanala, tajmera, drugix ustanovok. 1 2 5 6 7 8 . • Na /krane poqvqtsq pokazateli ostatohnoe vremq Tajmera otkl[heniq, Tajmera vkl[heniq i Napominaniq. 3 4 Na'mite 9 • Esli funkcii tajmera ne
 • Страница 11 из 30
  M&M Printers (M) Sdn. Bhd Poleznye funkcii Vozvra]enie k kanalu Perekl[haet nazad k kanalu, kotoryj Vy smotreli neposredstvenno pered teku]im kanalom. Na'mite TV/VIDEO TV/VIDEO 1 2 5 6 7 8 9 5 • Na /kran vernetsq kanal kotoryj Vy smotreli poslednim pered teku]im. PAL 3 4 . Primer% 7 PAL Esli posle
 • Страница 12 из 30
  M&M Printers (M) Sdn. Bhd Vybor punktov men[ ?tot televizor pozvolqet Vam nastraivat; izobra'enie i zvuk, ustanavlivat; kanaly i drugie funkcii s pomo];[ indikacii soob]enij na /krane, pol;zuqs; pul;tom distancionnogo upravleniq ili knopkami na televizore. Vyberite 'elaemyj Vami punkt men[ s
 • Страница 13 из 30
  M&M Printers (M) Sdn. Bhd Ustanovki i nastrojki Vybor qzyka soob]enij na /krane Qzyk soob]enij na /krane mo'no ustanovit; na anglijskij, kitajskij, francuzskij, russkij, malajskij ili arabskij. Pul;t distancionnogo upravleniq TV/VIDEO 1 2 4 5 6 7 8 1 3 9 Htoby vybrat; 'elaemyj qzyk, na'mite
 • Страница 14 из 30
  M&M Printers (M) Sdn. Bhd Avtonastrojka kanalov Avtomatiheski nastraivaet i predustanavlivaet prinimaemye telestancii. 1 Za dvercej Na'mite i uder'ivajte v na'atom polo'enii bolee dvux sekund MENU/PRESET . ENGLISH FRAN AIS • Na /krane vozniknet re'im qzyka. 2 TV/VIDEO 1 2 5 6 7 8 AVTO ( B / G ) OVH
 • Страница 15 из 30
  M&M Printers (M) Sdn. Bhd Ustanovki i nastrojki Ruhnaq nastrojka kanalov Pozvolqet osu]estvlqt; ruhnu[ nastrojku kanala na 'elaemu[ telestanci[. 1 Za dvercej Na'mite i uder'ivajte v na'atom polo'enii bolee dvux sekund MENU/PRESET . ENGLISH FRAN AIS • Na /krane vozniknet re'im qzyka. CH CH 2
 • Страница 16 из 30
  M&M Printers (M) Sdn. Bhd Ustanovka kanalov Pozvolqet vypolnqt; nastrojku otdel;nyx kanalov. 1 TV/VIDEO 2 4 5 6 7 8 2 3 9 0 CH 3 CH CH CH MENU 4 SURROUND NORMAL LANGUAGE MENU 5 TV Htoby vybrat; “USTAN.KANALOV”, na'mite CH # CH . Htoby vyzvat; men[ USTAN.KANALOV, na'mite # . 27 168.25MHz Htoby
 • Страница 17 из 30
  M&M Printers (M) Sdn. Bhd Ustanovki i nastrojki Nastrojka izobra'eniq 1 TV/VIDEO 1 2 4 5 6 7 8 2 3 Htoby vyzvat; /kran MEN{, na'mite MENU . 9 CH Htoby vybrat; “IZOBRA"ENIE”, . # CH na'mite CH CH 0 3 CH CH MENU MENU SURROUND NORMAL 4 LANGUAGE NORMAL 5 TV Htoby vyzvat; men[ IZOBRA"ENIE, na'mite . #
 • Страница 18 из 30
  M&M Printers (M) Sdn. Bhd Nastrojka zvuka 1 TV/VIDEO 1 2 4 5 6 7 8 2 3 Htoby vyzvat; /kran MEN{, na'mite MENU . 9 CH Htoby vybrat; “ZVUK”, # CH na'mite CH . CH 3 CH CH MENU 4 NORMAL 5 MENU SURROUND NORMAL Htoby vyzvat; men[ ZVUK, na'mite # . +10 -20 20 Htoby vybrat; punkty nastrojki, # CH . na'mite
 • Страница 19 из 30
  M&M Printers (M) Sdn. Bhd Ustanovki i nastrojki Okru'a[]ij zvuk Sozdaet vysokokahestvennyj ob=emno-prostranstvennyj zvuk iz dinamikov televizora. S ka'dym na'atiem SURROUND proisxodit perekl[henie re'ima me'du VKL , VKL i VYKL. TV/VIDEO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 CH CH MENU SURROUND NORMAL SURROUND
 • Страница 20 из 30
  M&M Printers (M) Sdn. Bhd Goluboj /kran Avtomatiheski okrawivaet /kran v goluboj cvet, esli net priema signala ve]aniq. 1 TV/VIDEO 1 2 3 4 5 6 2 CH 7 8 9 Htoby vyzvat; /kran MEN{, na'mite MENU . Htoby vybrat; “FUNKCIQ”, na'mite CH # CH . CH CH : : 0 MENU: CH : : MENU: РУССКИЙ CH CH MENU MENU 3
 • Страница 21 из 30
  M&M Printers (M) Sdn. Bhd Ustanovki i nastrojki Tajmer otkl[heniq Avtomatiheski vykl[haet pitanie po istehenii ustanovlennogo perioda vremeni. 1 TV/VIDEO 2 4 3 5 1 6 2 CH 7 8 9 Htoby vyzvat; /kran MEN{, na'mite MENU . Htoby vybrat; “TAJMER”, na'mite CH # CH . CH 0 3 CH Htoby vyzvat; men[ TAJMER,
 • Страница 22 из 30
  M&M Printers (M) Sdn. Bhd Tajmer vkl[heniq Avtomatiheski vkl[haet pitanie po istehenii ustanovlennogo otrezka vremeni. 1 TV/VIDEO 2 5 6 7 8 2 3 4 9 CH CH 0 3 CH 4 CH MENU MENU Htoby vybrat; “TAJMER”, na'mite CH # CH . Htoby vyzvat; men[ TAJMER, na'mite # --:---:-- . Htoby vybrat; “VKL ”, na'mite CH
 • Страница 23 из 30
  M&M Printers (M) Sdn. Bhd Ustanovki i nastrojki Tajmer napominaniq na /krane Soob]aet Vam o tom, hto zadannyj period vremeni istek, v vide indikacii tajmera otsheta na /krane. ?to udobno pri prigotovlenii pi]i vo vremq prosmotra teleprogramm. 1 TV/VIDEO 1 2 3 4 5 6 2 CH 7 8 9 Htoby vyzvat; /kran
 • Страница 24 из 30
  M&M Printers (M) Sdn. Bhd Podsoedineniq Podsoedinenie proigryvatelq cifrovogo video diska (DVD) Terminaly vxoda DVD (Cifrovoj Video Disk) (COMPONENT-IN) (KOMPONENTNYJ VXOD) na zadnej paneli Televizora mogut byt; ispol;zovany dlq vvoda vysokokahestvennogo izobra'eniq, poluhennogo ot proigryvatelq
 • Страница 25 из 30
  M&M Printers (M) Sdn. Bhd Podsoedineniq Podsoedinenie k antenne Dlq poluheniq bolee qsnogo izobra'eniq, pol;zujtes; naru'noj antennoj. Ni'e privoditsq kratkoe rukovodstvo po tipam soedinenij, ispol;zuemyx s koaksial;nymi i fidernymi kabelqmi. Esli v Vawej naru'noj antenne ispol;zuetsq 75 ti-omnyj
 • Страница 26 из 30
  M&M Printers (M) Sdn. Bhd Podsoedinenie k videoapparature Vy mo'ete prosmatrivat; videoobrazy s proigryvatelq videodiskov, VKM i drugoj videoapparatury herez podsoedinenie ix k nastoq]emu televizoru, ispol;zuq vxodnye kontakty Audio#Video. Primer ispol;zovaniq kontaktov na perednej paneli TV VKM
 • Страница 27 из 30
  M&M Printers (M) Sdn. Bhd Vozmo'nye neispravnosti i metody ix ustraneniq Net izobra'eniq ili zvuka. Izobra'enie xorowee, kahestvo zvuka ploxoe. Zvuk xorowij, kahestvo izobra'eniq ploxoe. Izobra'enie rasplyvhato. Izobra'enie dvoitsq. Izobra'enie v liniqx ili mel;kaet. Slaboe izobra'enie. Ploxoe
 • Страница 28 из 30
  M&M Printers (M) Sdn. Bhd Specifikacii 21E-FG1F MODEL: Prinima[]ie sistemy Mirovoj mnogosistemnyj na 21 sistem Televe]anie# Vosproizvedenie videozapisi PAL-I PAL-B/G PAL-D/K Vosproizvedenie videozapisi NTSC NTSC NTSC NTSC NTSC NTSC Vosproizvedenie videozapisi (ispol;zuq terminal Video-voxd) SECAM-L
 • Страница 29 из 30
  M&M Printers (M) Sdn. Bhd KORPORACIQ WARP R 29 21E-FG1F_27-29Ru Dimension: 176 x 250 mm
 • Страница 30 из 30

SHARP 21E-FG1F (29 стр., ru;)

Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 30
  M&M Printers (M) Sdn. Bhd Soder'anie Podgotovka Prinadle'nosti ............................................................................ 2 Prostaq naladka ............................................................................. 3 Mery predostoro'nosti
 • Страница 2 из 30
  M&M Printers (M) Sdn. Bhd Dorogoj pol;zovatel; produkcii kompanii WARP РУССКИЙ Blagodarim Vas za pokupku cvetnogo televizora proizvodstva WARP. My nadeemsq, hto Vy smo'ete priqtno /kspluatirovat; nastoq]ego televizora dolgie gody. Dlq obespeheniq pravil;noj raboty televizora, po'alujsta,
 • Страница 3 из 30
  Printelligence (M) Sdn. Bhd Prostaq naladka Pered nahalom /kspluatacii Vawego televizora, vypolnite opisannu[ ni'e proceduru prostoj naladki. oboznahaet nomera stranic s bolee podrobnoj informaciej. Pometka Podsoedinite antennu. • O podsoedinenii antenny smotrite 25 . Podsoedinite l[bu[
 • Страница 4 из 30
  M&M Printers (M) Sdn. Bhd Mery predostoro'nosti Povre'denie Vykl[hite pitanie i otsoedinite wnur pitaniq ot bytovoj setevoj rozetki nezamedlitel;no v sluhae, esli iz televizora poqvilsq kakoj-libo neobyhnyj wum, televizor nahal ispuskat; dym ili neobyhnyj zapax. Zatem svq'ites; s prodavcom Vawego
 • Страница 5 из 30
  Printelligence (M) Sdn. Bhd Mery predostoro'nosti Popadanie 'idkosti vovnutr; Ne stav;te cvetohnye vazy ili drugie predmety, soder'a]ie 'idkost;, na televizor, poskol;ku protekanie 'idkosti na televizor mo'et stat; prihinoj udara /lektriheskim tokom ili nepoladok v rabote televizora. Popadanie
 • Страница 6 из 30
  M&M Printers (M) Sdn. Bhd Naimenovanie hastej Pometka oboznahaet nomera stranic s bolee podrobnoj informaciej. Pul;t distancionnogo upravleniq Okno infrakrasnogo peredathika Naprav;te /to okno na okno infrakrasnogo sensora na Vawem televizore. 11 TV/VIDEO 11 Vozvra]aet na kanal, kotoryj Vy smotreli
 • Страница 7 из 30
  M&M Printers (M) Sdn. Bhd Naimenovanie hastej Televizor Licevaq panel; televizora 8 POWER Vykl[hatel; pitaniq Vkl[haet i vykl[haet osnovnoe pitanie. 8 Indikator pitaniq Pitanie mo'no vkl[hit; s pomo];[ pul;ta distancionnogo upravleniq pri tusklom svehenii indikatora. Okno infrakrasnogo sensora
 • Страница 8 из 30
  M&M Printers (M) Sdn. Bhd Televizionnyj prosmotr Prosmotr televizionnoj programmy Prostye operacii dlq prosmotra televizionnoj programmy 1 Televizor Vkl[hite pitanie. • Esli indikator pitaniq vykl[hen, na'mite POWER . • Pri tusklom svehenii indikatora pitaniq na'mite knopku na pul;te distancionnogo
 • Страница 9 из 30
  M&M Printers (M) Sdn. Bhd Televizionnyj prosmotr Operacii s knopkami televizora Prostye operacii s televizorom Za dvercej Pol;zovanie # Htoby uvelihit; gromkost;, na'mite . Htoby umen;wit; gromkost;, na'mite . GROMKOST: 10 CH CH Pol;zovanie CH # CH 5 Htoby perekl[hit; kanal v storonu uveliheniq,
 • Страница 10 из 30
  M&M Printers (M) Sdn. Bhd Poleznye funkcii Indikaciq Kanal#Tajmer Vyvodit na /kran teku]ie pokazaniq nomera kanala, tajmera, drugix ustanovok. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Na'mite . • Na /krane poqvqtsq pokazateli ostatohnoe vremq Tajmera otkl[heniq, Tajmera vkl[heniq i Napominaniq. • Esli funkcii tajmera ne
 • Страница 11 из 30
  M&M Printers (M) Sdn. Bhd Poleznye funkcii Vozvra]enie k kanalu Perekl[haet nazad k kanalu, kotoryj Vy smotreli neposredstvenno pered teku]im kanalom. Na'mite TV/VIDEO TV/VIDEO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 . 5 • Na /kran vernetsq kanal kotoryj Vy smotreli poslednim pered teku]im. PAL Primer% 7 PAL Esli posle
 • Страница 12 из 30
  M&M Printers (M) Sdn. Bhd Vybor punktov men[ ?tot televizor pozvolqet Vam nastraivat; izobra'enie i zvuk, ustanavlivat; kanaly i drugie funkcii s pomo];[ indikacii soob]enij na /krane, pol;zuqs; pul;tom distancionnogo upravleniq ili knopkami na televizore. Vyberite 'elaemyj Vami punkt men[ s
 • Страница 13 из 30
  M&M Printers (M) Sdn. Bhd Ustanovki i nastrojki Vybor qzyka soob]enij na /krane Qzyk soob]enij na /krane mo'no ustanovit; na anglijskij, kitajskij, francuzskij, russkij, malajskij ili arabskij. Pul;t distancionnogo upravleniq TV/VIDEO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Htoby vybrat; 'elaemyj qzyk, na'mite
 • Страница 14 из 30
  M&M Printers (M) Sdn. Bhd Avtonastrojka kanalov Avtomatiheski nastraivaet i predustanavlivaet prinimaemye telestancii. 1 Za dvercej Na'mite i uder'ivajte v na'atom polo'enii bolee dvux sekund MENU/PRESET . ENGLISH FRAN AIS • Na /krane vozniknet re'im qzyka. 2 TV/VIDEO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 РУССКИЙ
 • Страница 15 из 30
  M&M Printers (M) Sdn. Bhd Ustanovki i nastrojki Ruhnaq nastrojka kanalov Pozvolqet osu]estvlqt; ruhnu[ nastrojku kanala na 'elaemu[ telestanci[. 1 Za dvercej Na'mite i uder'ivajte v na'atom polo'enii bolee dvux sekund MENU/PRESET . ENGLISH FRAN AIS • Na /krane vozniknet re'im qzyka. CH CH 2
 • Страница 16 из 30
  M&M Printers (M) Sdn. Bhd Ustanovka kanalov Pozvolqet vypolnqt; nastrojku otdel;nyx kanalov. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 0 CH 3 CH CH CH MENU 4 SURROUND NORMAL LANGUAGE MENU 5 TV Htoby vyzvat; /kran MEN{, na'mite MENU . Htoby vybrat; “USTAN.KANALOV”, na'mite CH # CH . Htoby vyzvat; men[ USTAN.KANALOV,
 • Страница 17 из 30
  M&M Printers (M) Sdn. Bhd Ustanovki i nastrojki Nastrojka izobra'eniq 1 TV/VIDEO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 CH Htoby vyzvat; /kran MEN{, na'mite MENU . Htoby vybrat; “IZOBRA"ENIE”, . # CH na'mite CH CH 0 3 CH CH MENU MENU SURROUND NORMAL 4 LANGUAGE NORMAL 5 TV Htoby vyzvat; men[ IZOBRA"ENIE, na'mite . #
 • Страница 18 из 30
  M&M Printers (M) Sdn. Bhd Nastrojka zvuka 1 TV/VIDEO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 CH Htoby vyzvat; /kran MEN{, na'mite MENU . Htoby vybrat; “ZVUK”, # CH na'mite CH . CH 3 CH CH MENU 4 NORMAL 5 MENU SURROUND NORMAL Htoby vyzvat; men[ ZVUK, na'mite # . +10 -20 20 Htoby vybrat; punkty nastrojki, # CH . na'mite
 • Страница 19 из 30
  M&M Printers (M) Sdn. Bhd Ustanovki i nastrojki Okru'a[]ij zvuk Sozdaet vysokokahestvennyj ob=emno-prostranstvennyj zvuk iz dinamikov televizora. S ka'dym na'atiem SURROUND proisxodit perekl[henie re'ima me'du VKL , VKL i VYKL. TV/VIDEO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 CH CH MENU SURROUND NORMAL SURROUND
 • Страница 20 из 30
  M&M Printers (M) Sdn. Bhd Goluboj /kran Avtomatiheski okrawivaet /kran v goluboj cvet, esli net priema signala ve]aniq. 1 TV/VIDEO 1 2 3 4 5 6 2 CH 7 8 9 Htoby vyzvat; /kran MEN{, na'mite MENU . Htoby vybrat; “FUNKCIQ”, na'mite CH # CH . CH 0 CH : : MENU: CH : : MENU: РУССКИЙ CH CH MENU MENU 3
 • Страница 21 из 30
  M&M Printers (M) Sdn. Bhd Ustanovki i nastrojki Tajmer otkl[heniq Avtomatiheski vykl[haet pitanie po istehenii ustanovlennogo perioda vremeni. 1 TV/VIDEO 1 2 3 4 5 6 2 CH 7 8 9 Htoby vyzvat; /kran MEN{, na'mite MENU . Htoby vybrat; “TAJMER”, na'mite CH # CH . CH 0 3 CH Htoby vyzvat; men[ TAJMER,
 • Страница 22 из 30
  M&M Printers (M) Sdn. Bhd Tajmer vkl[heniq Avtomatiheski vkl[haet pitanie po istehenii ustanovlennogo otrezka vremeni. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 CH CH 0 3 CH 4 CH MENU MENU Htoby vyzvat; /kran MEN{, na'mite MENU . Htoby vybrat; “TAJMER”, na'mite CH # CH . Htoby vyzvat; men[ TAJMER, na'mite # --:---:-- .
 • Страница 23 из 30
  M&M Printers (M) Sdn. Bhd Ustanovki i nastrojki Tajmer napominaniq na /krane Soob]aet Vam o tom, hto zadannyj period vremeni istek, v vide indikacii tajmera otsheta na /krane. ?to udobno pri prigotovlenii pi]i vo vremq prosmotra teleprogramm. 1 TV/VIDEO 1 2 3 4 5 6 2 CH 7 8 9 Htoby vyzvat; /kran
 • Страница 24 из 30
  M&M Printers (M) Sdn. Bhd Podsoedineniq Podsoedinenie proigryvatelq cifrovogo video diska (DVD) Terminaly vxoda DVD (Cifrovoj Video Disk) (COMPONENT-IN) (KOMPONENTNYJ VXOD) na zadnej paneli Televizora mogut byt; ispol;zovany dlq vvoda vysokokahestvennogo izobra'eniq, poluhennogo ot proigryvatelq
 • Страница 25 из 30
  M&M Printers (M) Sdn. Bhd Podsoedineniq Podsoedinenie k antenne Dlq poluheniq bolee qsnogo izobra'eniq, pol;zujtes; naru'noj antennoj. Ni'e privoditsq kratkoe rukovodstvo po tipam soedinenij, ispol;zuemyx s koaksial;nymi i fidernymi kabelqmi. Esli v Vawej naru'noj antenne ispol;zuetsq 75 ti-omnyj
 • Страница 26 из 30
  M&M Printers (M) Sdn. Bhd Podsoedinenie k videoapparature Vy mo'ete prosmatrivat; videoobrazy s proigryvatelq videodiskov, VKM i drugoj videoapparatury herez podsoedinenie ix k nastoq]emu televizoru, ispol;zuq vxodnye kontakty Audio#Video. Primer ispol;zovaniq kontaktov na perednej paneli TV VKM
 • Страница 27 из 30
  M&M Printers (M) Sdn. Bhd Vozmo'nye neispravnosti i metody ix ustraneniq Net izobra'eniq ili zvuka. Izobra'enie xorowee, kahestvo zvuka ploxoe. Zvuk xorowij, kahestvo izobra'eniq ploxoe. Izobra'enie rasplyvhato. Izobra'enie dvoitsq. Izobra'enie v liniqx ili mel;kaet. Slaboe izobra'enie. Ploxoe
 • Страница 28 из 30
  M&M Printers (M) Sdn. Bhd Specifikacii 21E-FG1F MODEL: Prinima[]ie sistemy Mirovoj mnogosistemnyj na 21 sistem Televe]anie# Vosproizvedenie videozapisi PAL-I PAL-B/G PAL-D/K Vosproizvedenie videozapisi NTSC NTSC NTSC NTSC NTSC NTSC Vosproizvedenie videozapisi (ispol;zuq terminal Video-voxd) SECAM-L
 • Страница 29 из 30
  M&M Printers (M) Sdn. Bhd KORPORACIQ WARP R 29 21E-FG1F_27-29Ru Dimension: 176 x 250 mm
 • Страница 30 из 30