Инструкции и Руководства для SHARP 21H-FV5RU

Сейчас в базе инструкций для SHARP 21H-FV5RU насчитывается 2 бесплатных инструкций.

SHARP 21H-FV5RU (34 стр.)

Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 35
  FLE (M) Sdn. Bhd TINS-B333WJZZ 04P06-MSF COLOUR TELEVISION Po'alujsta, pered nahalom /kspluatacii cvetnogo televizora vnimatel;no oznakom;tes; s nastoq]ej instrukciej po /kspluatacii. MODEL MODEL 21H-FV5RU OPERATION MANUAL INSTRUKCIQ PO ?KSPLUATACII 21H-FV5RU MODEL: Please read this operation
 • Страница 2 из 35
  FLE (M) Sdn. Bhd Soder'anie Podgotovka Prinadle'nosti ............................................................................ 2 Prostaq naladka ............................................................................. 3 Mery predostoro'nosti
 • Страница 3 из 35
  FLE (M) Sdn. Bhd Dorogoj pol;zovatel; produkcii kompanii WARP Blagodarim Vas za pokupku cvetnogo televizora proizvodstva WARP. My nadeemsq, hto Vy smo'ete priqtno /kspluatirovat; nastoq]ego televizora dolgie gody. Dlq obespeheniq pravil;noj raboty televizora, po'alujsta, vnimatel;no oznakom;tes; s
 • Страница 4 из 35
  FLE (M) Sdn. Bhd Prostaq naladka Pered nahalom /kspluatacii Vawego televizora, vypolnite opisannu[ ni'e proceduru prostoj naladki. oboznahaet nomera stranic s bolee podrobnoj informaciej. Pometka Podsoedinite antennu. • O podsoedinenii antenny smotrite 29 . Podsoedinite l[bu[ videoapparaturu. • O
 • Страница 5 из 35
  FLE (M) Sdn. Bhd Mery predostoro'nosti Povre'denie Vykl[hite pitanie i otsoedinite wnur pitaniq ot bytovoj setevoj rozetki nezamedlitel;no v sluhae, esli iz televizora poqvilsq kakoj-libo neobyhnyj wum, televizor nahal ispuskat; dym ili neobyhnyj zapax. Zatem svq'ites; s prodavcom Vawego televizora
 • Страница 6 из 35
  FLE (M) Sdn. Bhd Mery predostoro'nosti Popadanie 'idkosti vovnutr; Ne stav;te cvetohnye vazy ili drugie predmety, soder'a]ie 'idkost;, na televizor, poskol;ku protekanie 'idkosti na televizor mo'et stat; prihinoj udara /lektriheskim tokom ili nepoladok v rabote televizora. Popadanie predmetov
 • Страница 7 из 35
  FLE (M) Sdn. Bhd Naimenovanie hastej Pometka oboznahaet nomera stranic s bolee podrobnoj informaciej. Pul;t distancionnogo upravleniq Okno infrakrasnogo peredathika Naprav;te /to okno na okno infrakrasnogo sensora na Vawem televizore. 13 8 Vkl[haet ili perekl[haet televizor v re'im Gotovnosti.
 • Страница 8 из 35
  FLE (M) Sdn. Bhd Naimenovanie hastej Televizor Licevaq panel; televizora 8 POWER Vykl[hatel; POWER (PITANIE) Vkl[haet i vykl[haet osnovnoe pitanie. Indikator pitanie Pitanie mo'no vkl[hit; s pomo];[ pul;ta distancionnogo upravleniq pri tusklom svehenii indikatora. Okno infrakrasnogo sensora
 • Страница 9 из 35
  FLE (M) Sdn. Bhd Televizionnyj prosmotr Prosmotr televizionnoj programmy Prostye operacii dlq prosmotra televizionnoj programmy 1 Televizor Vkl[hite pitanie. • Esli indikator pitaniq vykl[hen, na'mite POWER . • Pri tusklom svehenii indikatora pitaniq na'mite knopku na pul;te distancionnogo
 • Страница 10 из 35
  FLE (M) Sdn. Bhd Televizionnyj prosmotr Operacii s knopkami televizora Prostye operacii s televizorom Za dvercej Pol;zovanie # Htoby uvelihit; gromkost;, na'mite . Htoby umen;wit; gromkost;, na'mite . GROMKOST: 10 CH CH Pol;zovanie CH # CH 5 Htoby perekl[hit; kanal v storonu uveliheniq, na'mite CH
 • Страница 11 из 35
  FLE (M) Sdn. Bhd Poleznye funkcii Indikaciq Kanal#Tajmer Vyvodit na /kran teku]ie pokazaniq nomera kanala, tajmera, drugix ustanovok. LANGUAGE 1 TV/VIDEO 1 2 5 6 7 8 9 MPX SURROUND 0 A B C • Esli funkcii tajmera ne ustanovleny, na /krane poqvlq[tsq nomer kanala, informaciq o cvete i sisteme zvuka.
 • Страница 12 из 35
  FLE (M) Sdn. Bhd Poleznye funkcii Vozvra]enie k kanalu Perekl[haet nazad k kanalu, kotoryj Vy smotreli neposredstvenno pered teku]im kanalom. Na'mite LANGUAGE TV/VIDEO TV/VIDEO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 MPX SURROUND B C Primer% 7 SECAM na kanal 7, Vy na'mete , proizojdet perekl[henie kanalov na kanal 5.
 • Страница 13 из 35
  FLE (M) Sdn. Bhd Vybor punktov men[ ?tot televizor pozvolqet Vam nastraivat; izobra'enie i zvuk, ustanavlivat; kanaly i drugie funkcii s pomo];[ indikacii soob]enij na /krane, pol;zuqs; pul;tom distancionnogo upravleniq ili knopkami na televizore. Vyberite 'elaemyj Vami punkt men[ s pomo];[
 • Страница 14 из 35
  FLE (M) Sdn. Bhd Ustanovki i nastrojki Vybor qzyka soob]enij na /krane Qzyk soob]enij na /krane mo'no ustanovit; na anglijskij ili russkij. Pul;t distancionnogo upravleniq LANGUAGE 1 TV/VIDEO 1 2 4 5 6 7 8 LANGUAGE 3 9 Htoby vybrat; 'elaemyj qzyk, na'mite LANGUAGE . • Pri na'atii LANGUAGE qzyk
 • Страница 15 из 35
  FLE (M) Sdn. Bhd Avtonastrojka kanalov Avtomatiheski nastraivaet i predustanavlivaet prinimaemye telestancii. 1 Za dvercej Na'mite i uder'ivajte v na'atom polo'enii bolee dvux sekund MENU/PRESET . ENGLISH • Na /krane vozniknet re'im qzyka. MENU/PRESET 2 LANGUAGE TV/VIDEO 1 2 4 5 8 48.25MHz •
 • Страница 16 из 35
  FLE (M) Sdn. Bhd Ustanovki i nastrojki Ruhnaq nastrojka kanalov Pozvolqet osu]estvlqt; ruhnu[ nastrojku kanala na 'elaemu[ telestanci[. 1 Za dvercej Na'mite i uder'ivajte v na'atom polo'enii bolee dvux sekund MENU/PRESET . ENGLISH • Na /krane vozniknet re'im qzyka. CH CH 2 MENU/PRESET Na'mite
 • Страница 17 из 35
  FLE (M) Sdn. Bhd Ustanovka kanalov Pozvolqet vypolnqt; nastrojku otdel;nyx kanalov. LANGUAGE 1 TV/VIDEO 1 2 5 6 7 8 2 3 4 9 MPX SURROUND 0 A B C D 3 CH CH CH CH NORMAL MENU 4 MENU 5 TV/TEXT Htoby vyzvat; /kran MEN{, na'mite MENU . Htoby vybrat; “USTAN.KANALOV”, na'mite CH # CH . Htoby vyzvat; men[
 • Страница 18 из 35
  FLE (M) Sdn. Bhd Ustanovki i nastrojki Nastrojka izobra'eniq LANGUAGE 1 TV/VIDEO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 MPX SURROUND 0 A B C Htoby vybrat; “IZOBRA"ENIE”, na'mite CH # CH . CH D 3 CH CH CH NORMAL Htoby vyzvat; /kran MEN{, na'mite MENU . MENU 4 MENU NORMAL 5 TV/TEXT Htoby vyzvat; men[ IZOBRA"ENIE,
 • Страница 19 из 35
  FLE (M) Sdn. Bhd Nastrojka zvuka LANGUAGE 1 TV/VIDEO 1 2 4 5 3 6 7 8 9 2 MPX SURROUND 0 A B C Htoby vybrat; “ZVUK”, na'mite CH # CH . CH D 3 CH CH CH NORMAL Htoby vyzvat; /kran MEN{, na'mite MENU . 4 MENU Htoby vyzvat; men[ ZVUK, na'mite # . +10 -20 20 Htoby vybrat; punkty nastrojki, # CH . na'mite
 • Страница 20 из 35
  FLE (M) Sdn. Bhd Ustanovki i nastrojki Goluboj /kran Avtomatiheski okrawivaet /kran v goluboj cvet, esli net priema signala ve]aniq. LANGUAGE 1 TV/VIDEO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 MPX SURROUND 0 A B Htoby vyzvat; /kran MEN{, na'mite MENU . Htoby vybrat; “FUNKCIQ”, na'mite CH # CH . CH C D CH : : MENU: CH
 • Страница 21 из 35
  FLE (M) Sdn. Bhd Text ?ta funkciq pozvolqet vam vybirat; qzyk teleteksta, sootvetstvu[]ij vawej strane. LANGUAGE 1 TV/VIDEO 1 2 4 5 3 6 7 8 9 2 MPX SURROUND 0 A B C Htoby vybrat; “FUNKCIQ”, # CH . na'mite CH CH D 3 CH CH CH NORMAL Htoby vyzvat; /kran MEN{, na'mite MENU . 4 MENU MENU 5 TV/TEXT 6
 • Страница 22 из 35
  FLE (M) Sdn. Bhd Ustanovki i nastrojki L[bimye kanaly Cvetnye knopki mo'no ispol;zovat; dlq vybora do 4 l[bimyx kanalov. 1 TV/VIDEO LANGUAGE 1 2 5 6 8 2 3 4 9 MPX SURROUND 7 A B C D 3 CH CH NORMAL Na'imajte, naprimer, kanala ne stanet belym. A , poka nomer Otobra'aetsq zelenym ili 'eltym cvetom •
 • Страница 23 из 35
  FLE (M) Sdn. Bhd Tajmer otkl[heniq Avtomatiheski vykl[haet pitanie po istehenii ustanovlennogo perioda vremeni. LANGUAGE 1 TV/VIDEO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 MPX SURROUND 0 A B C Htoby vyzvat; /kran TAJMER, na'mite . Htoby vybrat; “VYKL ”, na'mite CH # CH --:-- . CH D --:---:-- CH : : MENU: CH CH CH
 • Страница 24 из 35
  FLE (M) Sdn. Bhd Ustanovki i nastrojki Tajmer vkl[heniq Avtomatiheski vkl[haet pitanie po istehenii ustanovlennogo otrezka vremeni. LANGUAGE 1 TV/VIDEO 1 2 4 5 6 7 8 2 3 9 MPX SURROUND 0 A B 3 CH C D CH CH CH NORMAL Htoby vyzvat; /kran TAJMER, na'mite . Htoby vybrat; “VKL ”, na'mite CH # CH . Htoby
 • Страница 25 из 35
  FLE (M) Sdn. Bhd Tajmer napominaniq na /krane Soob]aet Vam o tom, hto zadannyj period vremeni istek, v vide indikacii tajmera otsheta na /krane. ?to udobno pri prigotovlenii pi]i vo vremq prosmotra teleprogramm. LANGUAGE 1 TV/VIDEO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 MPX SURROUND 0 A B C Htoby vyzvat; /kran
 • Страница 26 из 35
  FLE (M) Sdn. Bhd Wirokove]atel;nye funkcii Трансляция в формате НИКАМ Позволяет выбирать режим приема во время приема сигнала в формате НИКАМ-I, -B/G или -D/K. Стерео Двуязычный При каждом нажатии кнопки MPX режим переключается между положениями СТЕРЕО и МОНО. Монофонический При каждом нажатии
 • Страница 27 из 35
  FLE (M) Sdn. Bhd Стереофоническое вещание в системе A2 Позволяет выбирать режим приема во время приема стереофонического сигнала в формате A2 (B/G). Стерео Двуязычный При каждом нажатии кнопки MPX режим переключается между положениями СТЕРЕО и МОНО. При каждом нажатии кнопки MPX режим переключается
 • Страница 28 из 35
  FLE (M) Sdn. Bhd Wirokove]atel;nye funkcii Teletekst Knopki Cveta ( A , B C , , D ) • Esli stranicy transliru[tsq s TV stancii, ka'daq stranica mo'et byt; prosmotrena s pomo];[ cvetnyx knopok. • Esli /ti stranicy ne transliru[tsq, to na'imaq cvetnye knopki, mo'no vybrat; sledu[]ie stranicy,
 • Страница 29 из 35
  FLE (M) Sdn. Bhd Podsoedineniq Podsoedinenie proigryvatelq cifrovogo video diska (DVD) Terminaly vxoda DVD (Cifrovoj Video Disk) (COMPONENT-IN) (KOMPONENTNYJ VXOD) na zadnej paneli Televizora mogut byt; ispol;zovany dlq vvoda vysokokahestvennogo izobra'eniq, poluhennogo ot proigryvatelq Cifrovogo
 • Страница 30 из 35
  FLE (M) Sdn. Bhd Podsoedineniq Podsoedinenie k antenne Dlq poluheniq bolee qsnogo izobra'eniq, pol;zujtes; naru'noj antennoj. Ni'e privoditsq kratkoe rukovodstvo po tipam soedinenij, ispol;zuemyx s koaksial;nymi i fidernymi kabelqmi. Esli v Vawej naru'noj antenne ispol;zuetsq 75 ti-omnyj
 • Страница 31 из 35
  FLE (M) Sdn. Bhd Podsoedinenie k videoapparature Vy mo'ete prosmatrivat; videoobrazy s proigryvatelq videodiskov, VKM i drugoj videoapparatury herez podsoedinenie ix k nastoq]emu televizoru, ispol;zuq vxodnye kontakty Audio#Video. Primer ispol;zovaniq kontaktov na perednej paneli TV VKM Kamkorder
 • Страница 32 из 35
  FLE (M) Sdn. Bhd Vozmo'nye neispravnosti i metody ix ustraneniq Net izobra'eniq ili zvuka. Izobra'enie xorowee, kahestvo zvuka ploxoe. Zvuk xorowij, kahestvo izobra'eniq ploxoe. Izobra'enie rasplyvhato. Izobra'enie dvoitsq. Izobra'enie v liniqx ili mel;kaet. Slaboe izobra'enie. Ploxoe kahestvo
 • Страница 33 из 35
  FLE (M) Sdn. Bhd Specifikacii 21H-FV5RU MODEL: Prinima[]ie sistemy Mirovoj mnogosistemnyj na 21 sistem Televe]anie# Vosproizvedenie videozapisi PAL-I PAL-B/G PAL-D/K Vosproizvedenie videozapisi NTSC NTSC NTSC NTSC NTSC NTSC Vosproizvedenie videozapisi (ispol;zuq terminal Video-voxd) SECAM-L
 • Страница 34 из 35
  ЦВЕТНОЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ПРИЕМНИК МОДЕЛЬ 21H-FV5RU ШАРП сертифицирован Компанией TECTБЭТ, Oфициальным представителем ГОССТАНДАРТА России 21H-FV5RU ШАРП 18198-89 KORPORACIQ WARP 21H-FV5RU[31-33]RU 33 25/3/04, 5:57 pm
 • Страница 35 из 35

SHARP 21H-FV5RU (34 стр., ru;)

Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 35
  FLE (M) Sdn. Bhd TINS-B333WJZZ 04P06-MSF COLOUR TELEVISION Po'alujsta, pered nahalom /kspluatacii cvetnogo televizora vnimatel;no oznakom;tes; s nastoq]ej instrukciej po /kspluatacii. MODEL MODEL 21H-FV5RU OPERATION MANUAL INSTRUKCIQ PO ?KSPLUATACII 21H-FV5RU MODEL: Please read this operation
 • Страница 2 из 35
  FLE (M) Sdn. Bhd Soder'anie Podgotovka Prinadle'nosti ............................................................................ 2 Prostaq naladka ............................................................................. 3 Mery predostoro'nosti
 • Страница 3 из 35
  FLE (M) Sdn. Bhd Dorogoj pol;zovatel; produkcii kompanii WARP Blagodarim Vas za pokupku cvetnogo televizora proizvodstva WARP. My nadeemsq, hto Vy smo'ete priqtno /kspluatirovat; nastoq]ego televizora dolgie gody. Dlq obespeheniq pravil;noj raboty televizora, po'alujsta, vnimatel;no oznakom;tes; s
 • Страница 4 из 35
  FLE (M) Sdn. Bhd Prostaq naladka Pered nahalom /kspluatacii Vawego televizora, vypolnite opisannu[ ni'e proceduru prostoj naladki. oboznahaet nomera stranic s bolee podrobnoj informaciej. Pometka Podsoedinite antennu. • O podsoedinenii antenny smotrite 29 . Podsoedinite l[bu[ videoapparaturu. • O
 • Страница 5 из 35
  FLE (M) Sdn. Bhd Mery predostoro'nosti Povre'denie Vykl[hite pitanie i otsoedinite wnur pitaniq ot bytovoj setevoj rozetki nezamedlitel;no v sluhae, esli iz televizora poqvilsq kakoj-libo neobyhnyj wum, televizor nahal ispuskat; dym ili neobyhnyj zapax. Zatem svq'ites; s prodavcom Vawego televizora
 • Страница 6 из 35
  FLE (M) Sdn. Bhd Mery predostoro'nosti Popadanie 'idkosti vovnutr; Ne stav;te cvetohnye vazy ili drugie predmety, soder'a]ie 'idkost;, na televizor, poskol;ku protekanie 'idkosti na televizor mo'et stat; prihinoj udara /lektriheskim tokom ili nepoladok v rabote televizora. Popadanie predmetov
 • Страница 7 из 35
  FLE (M) Sdn. Bhd Naimenovanie hastej Pometka oboznahaet nomera stranic s bolee podrobnoj informaciej. Pul;t distancionnogo upravleniq Okno infrakrasnogo peredathika Naprav;te /to okno na okno infrakrasnogo sensora na Vawem televizore. 13 8 Vkl[haet ili perekl[haet televizor v re'im Gotovnosti.
 • Страница 8 из 35
  FLE (M) Sdn. Bhd Naimenovanie hastej Televizor Licevaq panel; televizora 8 POWER Vykl[hatel; POWER (PITANIE) Vkl[haet i vykl[haet osnovnoe pitanie. Indikator pitanie Pitanie mo'no vkl[hit; s pomo];[ pul;ta distancionnogo upravleniq pri tusklom svehenii indikatora. Okno infrakrasnogo sensora
 • Страница 9 из 35
  FLE (M) Sdn. Bhd Televizionnyj prosmotr Prosmotr televizionnoj programmy Prostye operacii dlq prosmotra televizionnoj programmy 1 Televizor Vkl[hite pitanie. • Esli indikator pitaniq vykl[hen, na'mite POWER . • Pri tusklom svehenii indikatora pitaniq na'mite knopku na pul;te distancionnogo
 • Страница 10 из 35
  FLE (M) Sdn. Bhd Televizionnyj prosmotr Operacii s knopkami televizora Prostye operacii s televizorom Za dvercej Pol;zovanie # Htoby uvelihit; gromkost;, na'mite . Htoby umen;wit; gromkost;, na'mite . GROMKOST: 10 CH CH Pol;zovanie CH # CH 5 Htoby perekl[hit; kanal v storonu uveliheniq, na'mite CH
 • Страница 11 из 35
  FLE (M) Sdn. Bhd Poleznye funkcii Indikaciq Kanal#Tajmer Vyvodit na /kran teku]ie pokazaniq nomera kanala, tajmera, drugix ustanovok. LANGUAGE 1 TV/VIDEO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 SURROUND 0 B C • Esli funkcii tajmera ne ustanovleny, na /krane poqvlq[tsq nomer kanala, informaciq o cvete i sisteme zvuka.
 • Страница 12 из 35
  FLE (M) Sdn. Bhd Poleznye funkcii Vozvra]enie k kanalu Perekl[haet nazad k kanalu, kotoryj Vy smotreli neposredstvenno pered teku]im kanalom. Na'mite LANGUAGE TV/VIDEO TV/VIDEO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 MPX SURROUND B C Primer% 7 SECAM na kanal 7, Vy na'mete , proizojdet perekl[henie kanalov na kanal 5.
 • Страница 13 из 35
  FLE (M) Sdn. Bhd Vybor punktov men[ ?tot televizor pozvolqet Vam nastraivat; izobra'enie i zvuk, ustanavlivat; kanaly i drugie funkcii s pomo];[ indikacii soob]enij na /krane, pol;zuqs; pul;tom distancionnogo upravleniq ili knopkami na televizore. Vyberite 'elaemyj Vami punkt men[ s pomo];[
 • Страница 14 из 35
  FLE (M) Sdn. Bhd Ustanovki i nastrojki Vybor qzyka soob]enij na /krane Qzyk soob]enij na /krane mo'no ustanovit; na anglijskij ili russkij. Pul;t distancionnogo upravleniq LANGUAGE 1 TV/VIDEO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 LANGUAGE Htoby vybrat; 'elaemyj qzyk, na'mite LANGUAGE . • Pri na'atii LANGUAGE qzyk
 • Страница 15 из 35
  FLE (M) Sdn. Bhd Avtonastrojka kanalov Avtomatiheski nastraivaet i predustanavlivaet prinimaemye telestancii. 1 Za dvercej Na'mite i uder'ivajte v na'atom polo'enii bolee dvux sekund MENU/PRESET . ENGLISH • Na /krane vozniknet re'im qzyka. MENU/PRESET 2 LANGUAGE TV/VIDEO 1 2 4 5 6 7 8 9 AVTO ( D /
 • Страница 16 из 35
  FLE (M) Sdn. Bhd Ustanovki i nastrojki Ruhnaq nastrojka kanalov Pozvolqet osu]estvlqt; ruhnu[ nastrojku kanala na 'elaemu[ telestanci[. 1 Za dvercej Na'mite i uder'ivajte v na'atom polo'enii bolee dvux sekund MENU/PRESET . ENGLISH • Na /krane vozniknet re'im qzyka. CH CH 2 MENU/PRESET Na'mite
 • Страница 17 из 35
  FLE (M) Sdn. Bhd Ustanovka kanalov Pozvolqet vypolnqt; nastrojku otdel;nyx kanalov. LANGUAGE 1 TV/VIDEO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 MPX SURROUND 0 A B C D 3 CH CH CH CH NORMAL MENU 4 MENU 5 TV/TEXT Htoby vyzvat; /kran MEN{, na'mite MENU . Htoby vybrat; “USTAN.KANALOV”, na'mite CH # CH . Htoby vyzvat; men[
 • Страница 18 из 35
  FLE (M) Sdn. Bhd Ustanovki i nastrojki Nastrojka izobra'eniq LANGUAGE 1 TV/VIDEO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 MPX SURROUND 0 A B C Htoby vybrat; “IZOBRA"ENIE”, na'mite CH # CH . CH D 3 CH CH CH NORMAL Htoby vyzvat; /kran MEN{, na'mite MENU . MENU 4 MENU NORMAL 5 TV/TEXT Htoby vyzvat; men[ IZOBRA"ENIE,
 • Страница 19 из 35
  FLE (M) Sdn. Bhd Nastrojka zvuka LANGUAGE 1 TV/VIDEO 1 2 4 5 3 6 7 8 9 2 MPX SURROUND 0 A B C Htoby vybrat; “ZVUK”, na'mite CH # CH . CH D 3 CH CH CH NORMAL Htoby vyzvat; /kran MEN{, na'mite MENU . 4 MENU Htoby vyzvat; men[ ZVUK, na'mite # . +10 -20 20 Htoby vybrat; punkty nastrojki, # CH . na'mite
 • Страница 20 из 35
  FLE (M) Sdn. Bhd Ustanovki i nastrojki Goluboj /kran Avtomatiheski okrawivaet /kran v goluboj cvet, esli net priema signala ve]aniq. LANGUAGE 1 TV/VIDEO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 MPX SURROUND 0 A B Htoby vyzvat; /kran MEN{, na'mite MENU . Htoby vybrat; “FUNKCIQ”, na'mite CH # CH . CH C D CH : : MENU: CH
 • Страница 21 из 35
  FLE (M) Sdn. Bhd Text ?ta funkciq pozvolqet vam vybirat; qzyk teleteksta, sootvetstvu[]ij vawej strane. LANGUAGE 1 TV/VIDEO 1 2 4 5 3 6 7 8 9 2 MPX SURROUND 0 A B C Htoby vybrat; “FUNKCIQ”, # CH . na'mite CH CH D 3 CH CH CH NORMAL Htoby vyzvat; /kran MEN{, na'mite MENU . 4 MENU MENU 5 TV/TEXT 6
 • Страница 22 из 35
  FLE (M) Sdn. Bhd Ustanovki i nastrojki L[bimye kanaly Cvetnye knopki mo'no ispol;zovat; dlq vybora do 4 l[bimyx kanalov. 1 TV/VIDEO LANGUAGE 1 2 3 4 5 6 8 9 2 MPX SURROUND 7 A B C D 3 CH CH NORMAL Na'imajte, naprimer, kanala ne stanet belym. A , poka nomer Otobra'aetsq zelenym ili 'eltym cvetom •
 • Страница 23 из 35
  FLE (M) Sdn. Bhd Tajmer otkl[heniq Avtomatiheski vykl[haet pitanie po istehenii ustanovlennogo perioda vremeni. LANGUAGE 1 TV/VIDEO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 MPX SURROUND 0 A B C Htoby vyzvat; /kran TAJMER, na'mite . Htoby vybrat; “VYKL ”, na'mite CH # CH --:-- . CH D --:---:-- CH : : MENU: CH CH CH
 • Страница 24 из 35
  FLE (M) Sdn. Bhd Ustanovki i nastrojki Tajmer vkl[heniq Avtomatiheski vkl[haet pitanie po istehenii ustanovlennogo otrezka vremeni. LANGUAGE 1 TV/VIDEO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 MPX SURROUND 0 A B 3 CH C D CH CH CH NORMAL Htoby vyzvat; /kran TAJMER, na'mite . Htoby vybrat; “VKL ”, na'mite CH # CH . Htoby
 • Страница 25 из 35
  FLE (M) Sdn. Bhd Tajmer napominaniq na /krane Soob]aet Vam o tom, hto zadannyj period vremeni istek, v vide indikacii tajmera otsheta na /krane. ?to udobno pri prigotovlenii pi]i vo vremq prosmotra teleprogramm. LANGUAGE 1 TV/VIDEO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 MPX SURROUND 0 A B C Htoby vyzvat; /kran
 • Страница 26 из 35
  FLE (M) Sdn. Bhd Wirokove]atel;nye funkcii Трансляция в формате НИКАМ Позволяет выбирать режим приема во время приема сигнала в формате НИКАМ-I, -B/G или -D/K. Стерео Двуязычный При каждом нажатии кнопки MPX режим переключается между положениями СТЕРЕО и МОНО. Монофонический При каждом нажатии
 • Страница 27 из 35
  FLE (M) Sdn. Bhd Стереофоническое вещание в системе A2 Позволяет выбирать режим приема во время приема стереофонического сигнала в формате A2 (B/G). Стерео Двуязычный При каждом нажатии кнопки MPX режим переключается между положениями СТЕРЕО и МОНО. При каждом нажатии кнопки MPX режим переключается
 • Страница 28 из 35
  FLE (M) Sdn. Bhd Wirokove]atel;nye funkcii Teletekst Knopki Cveta ( A , B C , , D ) • Esli stranicy transliru[tsq s TV stancii, ka'daq stranica mo'et byt; prosmotrena s pomo];[ cvetnyx knopok. • Esli /ti stranicy ne transliru[tsq, to na'imaq cvetnye knopki, mo'no vybrat; sledu[]ie stranicy,
 • Страница 29 из 35
  FLE (M) Sdn. Bhd Podsoedineniq Podsoedinenie proigryvatelq cifrovogo video diska (DVD) Terminaly vxoda DVD (Cifrovoj Video Disk) (COMPONENT-IN) (KOMPONENTNYJ VXOD) na zadnej paneli Televizora mogut byt; ispol;zovany dlq vvoda vysokokahestvennogo izobra'eniq, poluhennogo ot proigryvatelq Cifrovogo
 • Страница 30 из 35
  FLE (M) Sdn. Bhd Podsoedineniq Podsoedinenie k antenne Dlq poluheniq bolee qsnogo izobra'eniq, pol;zujtes; naru'noj antennoj. Ni'e privoditsq kratkoe rukovodstvo po tipam soedinenij, ispol;zuemyx s koaksial;nymi i fidernymi kabelqmi. Esli v Vawej naru'noj antenne ispol;zuetsq 75 ti-omnyj
 • Страница 31 из 35
  FLE (M) Sdn. Bhd Podsoedinenie k videoapparature Vy mo'ete prosmatrivat; videoobrazy s proigryvatelq videodiskov, VKM i drugoj videoapparatury herez podsoedinenie ix k nastoq]emu televizoru, ispol;zuq vxodnye kontakty Audio#Video. Primer ispol;zovaniq kontaktov na perednej paneli TV VKM Kamkorder
 • Страница 32 из 35
  FLE (M) Sdn. Bhd Vozmo'nye neispravnosti i metody ix ustraneniq Net izobra'eniq ili zvuka. Izobra'enie xorowee, kahestvo zvuka ploxoe. Zvuk xorowij, kahestvo izobra'eniq ploxoe. Izobra'enie rasplyvhato. Izobra'enie dvoitsq. Izobra'enie v liniqx ili mel;kaet. Slaboe izobra'enie. Ploxoe kahestvo
 • Страница 33 из 35
  FLE (M) Sdn. Bhd Specifikacii 21H-FV5RU MODEL: Prinima[]ie sistemy Mirovoj mnogosistemnyj na 21 sistem Televe]anie# Vosproizvedenie videozapisi PAL-I PAL-B/G PAL-D/K Vosproizvedenie videozapisi NTSC NTSC NTSC NTSC NTSC NTSC Vosproizvedenie videozapisi (ispol;zuq terminal Video-voxd) SECAM-L
 • Страница 34 из 35
  ЦВЕТНОЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ПРИЕМНИК МОДЕЛЬ 21H-FV5RU ШАРП сертифицирован Компанией TECTБЭТ, Oфициальным представителем ГОССТАНДАРТА России 21H-FV5RU ШАРП 18198-89 KORPORACIQ WARP 21H-FV5RU[31-33]RU 33 25/3/04, 5:57 pm
 • Страница 35 из 35