Инструкции и Руководства для SHARP 21HF2-SF

Сейчас в базе инструкций для SHARP 21HF2-SF насчитывается 2 бесплатных инструкций.

SHARP 21HF2-SF (27 стр.)

Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 28
  M&M Printers (M) Sdn. Bhd Soder'anie Podgotovka Prinadle'nosti ............................................................................ 2 Prostaq naladka ............................................................................. 3 Mery predostoro'nosti
 • Страница 2 из 28
  M&M Printers (M) Sdn. Bhd Dorogoj pol;zovatel; produkcii kompanii WARP РУССКИЙ Blagodarim Vas za pokupku cvetnogo televizora proizvodstva WARP. My nadeemsq, hto Vy smo'ete priqtno /kspluatirovat; nastoq]ego televizora dolgie gody. Dlq obespeheniq pravil;noj raboty televizora, po'alujsta,
 • Страница 3 из 28
  M&M Printers (M) Sdn. Bhd Prostaq naladka Pered nahalom /kspluatacii Vawego televizora, vypolnite opisannu[ ni'e proceduru prostoj naladki. oboznahaet nomera stranic s bolee podrobnoj informaciej. Pometka Podsoedinite antennu. • O podsoedinenii antenny smotrite 22 . Podsoedinite l[bu[
 • Страница 4 из 28
  M&M Printers (M) Sdn. Bhd Mery predostoro'nosti Povre'denie Vykl[hite pitanie i otsoedinite wnur pitaniq ot bytovoj setevoj rozetki nezamedlitel;no v sluhae, esli iz televizora poqvilsq kakoj-libo neobyhnyj wum, televizor nahal ispuskat; dym ili neobyhnyj zapax. Zatem svq'ites; s prodavcom Vawego
 • Страница 5 из 28
  M&M Printers (M) Sdn. Bhd Mery predostoro'nosti Popadanie 'idkosti vovnutr; Ne stav;te cvetohnye vazy ili drugie predmety, soder'a]ie 'idkost;, na televizor, poskol;ku protekanie 'idkosti na televizor mo'et stat; prihinoj udara /lektriheskim tokom ili nepoladok v rabote televizora. Popadanie
 • Страница 6 из 28
  M&M Printers (M) Sdn. Bhd Naimenovanie hastej Pometka oboznahaet nomera stranic s bolee podrobnoj informaciej. Pul;t distancionnogo upravleniq Okno infrakrasnogo peredathika Naprav;te /to okno na okno infrakrasnogo sensora na Vawem televizore. 8 11 Vkl[haet ili perekl[haet televizor v re'im
 • Страница 7 из 28
  M&M Printers (M) Sdn. Bhd Naimenovanie hastej Televizor Licevaq panel; televizora POWER 8 Vykl[hatel; POWER (PITANIE) Vkl[haet i vykl[haet osnovnoe pitanie. Indikator pitanie Pitanie mo'no vkl[hit; s pomo];[ pul;ta distancionnogo upravleniq pri tusklom svehenii indikatora. 8 Okno infrakrasnogo
 • Страница 8 из 28
  M&M Printers (M) Sdn. Bhd Televizionnyj prosmotr Prosmotr televizionnoj programmy Prostye operacii dlq prosmotra televizionnoj programmy 1 POWER Indikator pitanie Vkl[hite pitanie. • Esli indikator pitaniq vykl[hen, na'mite POWER . • Pri tusklom svehenii indikatora pitaniq na'mite knopku na pul;te
 • Страница 9 из 28
  M&M Printers (M) Sdn. Bhd Televizionnyj prosmotr Operacii s knopkami televizora Prostye operacii s televizorom Za dvercej Pol;zovanie # Htoby uvelihit; gromkost;, na'mite . Htoby umen;wit; gromkost;, na'mite . GROMKOST: 10 CH CH Pol;zovanie CH # CH 5 Htoby perekl[hit; kanal v storonu uveliheniq,
 • Страница 10 из 28
  M&M Printers (M) Sdn. Bhd Poleznye funkcii Indikaciq Kanal#Tajmer Vyvodit na /kran teku]ie pokazaniq nomera kanala, tajmera, drugix ustanovok. 1 TV/VIDEO 2 4 5 6 7 8 9 3 • Esli funkcii tajmera ne ustanovleny, na /krane poqvlq[tsq nomer kanala, informaciq o cvete i sisteme zvuka. Na'mite knopku e]e
 • Страница 11 из 28
  M&M Printers (M) Sdn. Bhd Poleznye funkcii Vozvra]enie k kanalu Perekl[haet nazad k kanalu, kotoryj Vy smotreli neposredstvenno pered teku]im kanalom. Na'mite TV/VIDEO TV/VIDEO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 CH TIMER 5 PAL 7 Esli posle perekl[heniq s kanala 5 na kanal 7, Vy na'mete , proizojdet perekl[henie
 • Страница 12 из 28
  M&M Printers (M) Sdn. Bhd Vybor punktov men[ ?tot televizor pozvolqet Vam nastraivat; izobra'enie, ustanavlivat; kanaly i drugie funkcii s pomo];[ indikacii soob]enij na /krane, pol;zuqs; pul;tom distancionnogo upravleniq ili knopkami na televizore. Vyberite 'elaemyj Vami punkt men[ s pomo];[
 • Страница 13 из 28
  M&M Printers (M) Sdn. Bhd Ustanovki i nastrojki Vybor qzyka soob]enij na /krane Qzyk soob]enij na /krane mo'no ustanovit; na anglijskij, kitajskij, francuzskij, russkij, malajskij ili arabskij. Za dvercej Televizor 1 MENU/PRESET Нажмите MENU/PRESET на телевизоре в течение более двух секунд. ENGLISH
 • Страница 14 из 28
  M&M Printers (M) Sdn. Bhd Avtonastrojka kanalov Avtomatiheski nastraivaet i predustanavlivaet prinimaemye telestancii. Za dvercej 1 ENGLISH Нажмите MENU/PRESET на телевизоре в течение более двух секунд. • Na /krane vozniknet re'im Ç РУССКИЙ qzyka. MENU/PRESET 2 При нажатие MENU/PRESET на телевизоре
 • Страница 15 из 28
  M&M Printers (M) Sdn. Bhd Ustanovki i nastrojki Ruhnaq nastrojka kanalov Pozvolqet osu]estvlqt; ruhnu[ nastrojku kanala na 'elaemu[ telestanci[. 1 Za dvercej Нажмите MENU/PRESET на телевизоре в течение более двух секунд. •Na /krane vozniknet re'im ENGLISH Ç qzyka. CH CH 2 MENU/PRESET TV/VIDEO 1 2 5
 • Страница 16 из 28
  M&M Printers (M) Sdn. Bhd Ustanovka kanalov Pozvolqet vypolnqt; nastrojku otdel;nyx kanalov. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 0 CH CH CH CH FEATURE TIMER CH-SET 3 NORMAL PICTURE Htoby vyzvat; /kran USTAN.KANALOV, na'mite CH-SET . 27 B/G 168.25MHz Htoby vybrat; 'elaemu[ ustanovku, na'mite CH . CH # CH : :
 • Страница 17 из 28
  M&M Printers (M) Sdn. Bhd Ustanovki i nastrojki Nastrojka izobra'eniq 1 TV/VIDEO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 CH 0 3 CH TIMER CH-SET 50 0 0 0 Htoby vybrat; punkty nastrojki, na'mite CH # CH . CH CH FEATURE Htoby vyzvat; /kran IZOBRA"ENIE, na'mite PICTURE . Nastrojte s pomo];[ # . PICTURE NORMAL • Подождите
 • Страница 18 из 28
  M&M Printers (M) Sdn. Bhd Goluboj /kran Avtomatiheski okrawivaet /kran v goluboj cvet, esli net priema signala ve]aniq. 1 2 5 6 8 2 3 4 9 7 0 3 CH CH FEATURE TIMER CH-SET Htoby vyzvat; /kran FUNKCIQ, na'mite FEATURE . Htoby vybrat; “GOLUBOJ FON” na “VKL” ili “VYKL”, na'mite # . CH : : РУССКИЙ 1
 • Страница 19 из 28
  M&M Printers (M) Sdn. Bhd Ustanovki i nastrojki Tajmer otkl[heniq Avtomatiheski vykl[haet pitanie po istehenii ustanovlennogo perioda vremeni. 1 TV/VIDEO 1 2 5 2 3 4 6 7 8 9 Htoby vyzvat; /kran TAJMER, na'mite TIMER . Htoby vybrat; “VYKL ”, na'mite CH # CH --:-- . CH 0 --:---:-- CH : : CH CH CH 3
 • Страница 20 из 28
  M&M Printers (M) Sdn. Bhd Tajmer vkl[heniq Avtomatiheski vkl[haet pitanie po istehenii ustanovlennogo otrezka vremeni. 1 2 5 6 8 2 3 4 9 7 CH 0 3 CH CH CH FEATURE TIMER CH-SET Htoby vybrat; “VKL na'mite CH # --:---:-- ”, --:-- CH . Htoby ustanovit; vremq vkl[heniq televizora, na'mite # TIMER
 • Страница 21 из 28
  M&M Printers (M) Sdn. Bhd Ustanovki i nastrojki Tajmer napominaniq na /krane Soob]aet Vam o tom, hto zadannyj period vremeni istek, v vide indikacii tajmera otsheta na /krane. ?to udobno pri prigotovlenii pi]i vo vremq prosmotra teleprogramm. 1 TV/VIDEO 1 2 5 6 8 2 3 4 9 7 Htoby vyzvat; /kran
 • Страница 22 из 28
  M&M Printers (M) Sdn. Bhd Podsoedineniq Podsoedinenie k antenne Dlq poluheniq bolee qsnogo izobra'eniq, pol;zujtes; naru'noj antennoj. Ni'e privoditsq kratkoe rukovodstvo po tipam soedinenij, ispol;zuemyx s koaksial;nymi i fidernymi kabelqmi. РУССКИЙ Esli v Vawej naru'noj antenne ispol;zuetsq 75
 • Страница 23 из 28
  M&M Printers (M) Sdn. Bhd Podsoedineniq Podsoedinenie k videoapparature Vy mo'ete prosmatrivat; videoobrazy s proigryvatelq videodiskov, VKM i drugoj videoapparatury herez podsoedinenie ix k nastoq]emu televizoru, ispol;zuq vxodnye kontakty Audio#Video. Primer ispol;zovaniq kontaktov na perednej
 • Страница 24 из 28
  M&M Printers (M) Sdn. Bhd Vozmo'nye neispravnosti i metody ix ustraneniq РУССКИЙ Net izobra'eniq ili zvuka. Izobra'enie xorowee, kahestvo zvuka ploxoe. Zvuk xorowij, kahestvo izobra'eniq ploxoe. Izobra'enie rasplyvhato. Izobra'enie dvoitsq. Izobra'enie v liniqx ili mel;kaet. Slaboe izobra'enie.
 • Страница 25 из 28
  M&M Printers (M) Sdn. Bhd Specifikacii 21HF2-SF MODEL: Prinima[]ie sistemy Mirovoj mnogosistemnyj na 18 sistem Televe]anie# Vosproizvedenie videozapisi PAL-I PAL-B/G PAL-D/K SECAM-B/G SECAM D/K, K1 Vosproizvedenie videozapisi NTSC 4,43/5,5 MGc/60 NTSC 4,43/6,0 MGc/60 NTSC 4,43/6,5 MGc/60 NTSC
 • Страница 26 из 28
  M&M Printers (M) Sdn. Bhd SHARP CORPORATION R 26 2 1 H F 2 - S F _ 2 2 - 2 6 RU Dimension: 176 x 250 mm
 • Страница 27 из 28
  M&M Printers (M) Sdn. Bhd Zametki R 27 2 1 H F 2 - S F _ 2 2 - 2 6 RU Dimension: 176 x 250 mm
 • Страница 28 из 28

SHARP 21HF2-SF (27 стр., ru;)

Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 28
  M&M Printers (M) Sdn. Bhd Soder'anie Podgotovka Prinadle'nosti ............................................................................ 2 Prostaq naladka ............................................................................. 3 Mery predostoro'nosti
 • Страница 2 из 28
  M&M Printers (M) Sdn. Bhd Dorogoj pol;zovatel; produkcii kompanii WARP РУССКИЙ Blagodarim Vas za pokupku cvetnogo televizora proizvodstva WARP. My nadeemsq, hto Vy smo'ete priqtno /kspluatirovat; nastoq]ego televizora dolgie gody. Dlq obespeheniq pravil;noj raboty televizora, po'alujsta,
 • Страница 3 из 28
  M&M Printers (M) Sdn. Bhd Prostaq naladka Pered nahalom /kspluatacii Vawego televizora, vypolnite opisannu[ ni'e proceduru prostoj naladki. oboznahaet nomera stranic s bolee podrobnoj informaciej. Pometka Podsoedinite antennu. • O podsoedinenii antenny smotrite 22 . Podsoedinite l[bu[
 • Страница 4 из 28
  M&M Printers (M) Sdn. Bhd Mery predostoro'nosti Povre'denie Vykl[hite pitanie i otsoedinite wnur pitaniq ot bytovoj setevoj rozetki nezamedlitel;no v sluhae, esli iz televizora poqvilsq kakoj-libo neobyhnyj wum, televizor nahal ispuskat; dym ili neobyhnyj zapax. Zatem svq'ites; s prodavcom Vawego
 • Страница 5 из 28
  M&M Printers (M) Sdn. Bhd Mery predostoro'nosti Popadanie 'idkosti vovnutr; Ne stav;te cvetohnye vazy ili drugie predmety, soder'a]ie 'idkost;, na televizor, poskol;ku protekanie 'idkosti na televizor mo'et stat; prihinoj udara /lektriheskim tokom ili nepoladok v rabote televizora. Popadanie
 • Страница 6 из 28
  M&M Printers (M) Sdn. Bhd Naimenovanie hastej Pometka oboznahaet nomera stranic s bolee podrobnoj informaciej. Pul;t distancionnogo upravleniq Okno infrakrasnogo peredathika Naprav;te /to okno na okno infrakrasnogo sensora na Vawem televizore. 11 11 / Perekl[haet me'du programmami vvoda televe]aniq
 • Страница 7 из 28
  M&M Printers (M) Sdn. Bhd Naimenovanie hastej Televizor Licevaq panel; televizora POWER 8 Vykl[hatel; POWER (PITANIE) Vkl[haet i vykl[haet osnovnoe pitanie. Indikator pitanie Pitanie mo'no vkl[hit; s pomo];[ pul;ta distancionnogo upravleniq pri tusklom svehenii indikatora. 8 Okno infrakrasnogo
 • Страница 8 из 28
  M&M Printers (M) Sdn. Bhd Televizionnyj prosmotr Prosmotr televizionnoj programmy Prostye operacii dlq prosmotra televizionnoj programmy 1 POWER Indikator pitanie Vkl[hite pitanie. • Esli indikator pitaniq vykl[hen, na'mite POWER . • Pri tusklom svehenii indikatora pitaniq na'mite knopku na pul;te
 • Страница 9 из 28
  M&M Printers (M) Sdn. Bhd Televizionnyj prosmotr Operacii s knopkami televizora Prostye operacii s televizorom Za dvercej Pol;zovanie # Htoby uvelihit; gromkost;, na'mite . Htoby umen;wit; gromkost;, na'mite . GROMKOST: 10 CH CH Pol;zovanie CH # CH 5 Htoby perekl[hit; kanal v storonu uveliheniq,
 • Страница 10 из 28
  M&M Printers (M) Sdn. Bhd Poleznye funkcii Indikaciq Kanal#Tajmer Vyvodit na /kran teku]ie pokazaniq nomera kanala, tajmera, drugix ustanovok. 1 TV/VIDEO 2 4 5 6 7 8 9 3 • Esli funkcii tajmera ne ustanovleny, na /krane poqvlq[tsq nomer kanala, informaciq o cvete i sisteme zvuka. Na'mite knopku e]e
 • Страница 11 из 28
  M&M Printers (M) Sdn. Bhd Poleznye funkcii Vozvra]enie k kanalu Perekl[haet nazad k kanalu, kotoryj Vy smotreli neposredstvenno pered teku]im kanalom. Na'mite TV/VIDEO TV/VIDEO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 CH TIMER NORMAL 5 PAL 7 Esli posle perekl[heniq s kanala 5 na kanal 7, Vy na'mete , proizojdet
 • Страница 12 из 28
  M&M Printers (M) Sdn. Bhd Vybor punktov men[ ?tot televizor pozvolqet Vam nastraivat; izobra'enie, ustanavlivat; kanaly i drugie funkcii s pomo];[ indikacii soob]enij na /krane, pol;zuqs; pul;tom distancionnogo upravleniq ili knopkami na televizore. Vyberite 'elaemyj Vami punkt men[ s pomo];[
 • Страница 13 из 28
  M&M Printers (M) Sdn. Bhd Ustanovki i nastrojki Vybor qzyka soob]enij na /krane Qzyk soob]enij na /krane mo'no ustanovit; na anglijskij, kitajskij, francuzskij, russkij, malajskij ili arabskij. Za dvercej Televizor 1 MENU/PRESET Нажмите MENU/PRESET на телевизоре в течение более двух секунд. ENGLISH
 • Страница 14 из 28
  M&M Printers (M) Sdn. Bhd Avtonastrojka kanalov Avtomatiheski nastraivaet i predustanavlivaet prinimaemye telestancii. Za dvercej 1 ENGLISH Нажмите MENU/PRESET на телевизоре в течение более двух секунд. • Na /krane vozniknet re'im Ç РУССКИЙ qzyka. MENU/PRESET 2 При нажатие MENU/PRESET на телевизоре
 • Страница 15 из 28
  M&M Printers (M) Sdn. Bhd Ustanovki i nastrojki Ruhnaq nastrojka kanalov Pozvolqet osu]estvlqt; ruhnu[ nastrojku kanala na 'elaemu[ telestanci[. 1 Za dvercej Нажмите MENU/PRESET на телевизоре в течение более двух секунд. •Na /krane vozniknet re'im ENGLISH Ç qzyka. CH CH 2 MENU/PRESET TV/VIDEO 1 2 3
 • Страница 16 из 28
  M&M Printers (M) Sdn. Bhd Ustanovka kanalov Pozvolqet vypolnqt; nastrojku otdel;nyx kanalov. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 0 CH CH CH CH FEATURE TIMER CH-SET NORMAL 3 PICTURE Htoby vyzvat; /kran USTAN.KANALOV, na'mite CH-SET . 27 B/G 168.25MHz Htoby vybrat; 'elaemu[ ustanovku, na'mite CH . CH # CH : :
 • Страница 17 из 28
  M&M Printers (M) Sdn. Bhd Ustanovki i nastrojki Nastrojka izobra'eniq 1 TV/VIDEO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 CH 0 3 CH TIMER CH-SET NORMAL 50 0 0 0 Htoby vybrat; punkty nastrojki, na'mite CH # CH . CH CH FEATURE Htoby vyzvat; /kran IZOBRA"ENIE, na'mite PICTURE . Nastrojte s pomo];[ # . PICTURE • Подождите
 • Страница 18 из 28
  M&M Printers (M) Sdn. Bhd Goluboj /kran Avtomatiheski okrawivaet /kran v goluboj cvet, esli net priema signala ve]aniq. 1 2 3 4 5 6 8 9 7 2 0 3 CH CH FEATURE TIMER CH-SET NORMAL Htoby vyzvat; /kran FUNKCIQ, na'mite FEATURE . Htoby vybrat; “GOLUBOJ FON” na “VKL” ili “VYKL”, na'mite # . CH : :
 • Страница 19 из 28
  M&M Printers (M) Sdn. Bhd Ustanovki i nastrojki Tajmer otkl[heniq Avtomatiheski vykl[haet pitanie po istehenii ustanovlennogo perioda vremeni. 1 TV/VIDEO 1 2 3 4 5 6 7 8 2 9 Htoby vyzvat; /kran TAJMER, na'mite TIMER . Htoby vybrat; “VYKL ”, na'mite CH # CH --:-- . CH 0 --:---:-- CH : : CH CH CH 3
 • Страница 20 из 28
  M&M Printers (M) Sdn. Bhd Tajmer vkl[heniq Avtomatiheski vkl[haet pitanie po istehenii ustanovlennogo otrezka vremeni. 1 2 3 4 5 6 8 9 7 2 CH 0 3 CH CH CH FEATURE TIMER CH-SET NORMAL Htoby vyzvat; /kran TAJMER, na'mite TIMER . Htoby vybrat; “VKL na'mite CH # --:---:-- ”, --:-- CH . Htoby ustanovit;
 • Страница 21 из 28
  M&M Printers (M) Sdn. Bhd Ustanovki i nastrojki Tajmer napominaniq na /krane Soob]aet Vam o tom, hto zadannyj period vremeni istek, v vide indikacii tajmera otsheta na /krane. ?to udobno pri prigotovlenii pi]i vo vremq prosmotra teleprogramm. 1 TV/VIDEO 1 2 3 4 5 6 8 9 7 2 Htoby vyzvat; /kran
 • Страница 22 из 28
  M&M Printers (M) Sdn. Bhd Podsoedineniq Podsoedinenie k antenne Dlq poluheniq bolee qsnogo izobra'eniq, pol;zujtes; naru'noj antennoj. Ni'e privoditsq kratkoe rukovodstvo po tipam soedinenij, ispol;zuemyx s koaksial;nymi i fidernymi kabelqmi. РУССКИЙ Esli v Vawej naru'noj antenne ispol;zuetsq 75
 • Страница 23 из 28
  M&M Printers (M) Sdn. Bhd Podsoedineniq Podsoedinenie k videoapparature Vy mo'ete prosmatrivat; videoobrazy s proigryvatelq videodiskov, VKM i drugoj videoapparatury herez podsoedinenie ix k nastoq]emu televizoru, ispol;zuq vxodnye kontakty Audio#Video. Primer ispol;zovaniq kontaktov na perednej
 • Страница 24 из 28
  M&M Printers (M) Sdn. Bhd Vozmo'nye neispravnosti i metody ix ustraneniq РУССКИЙ Net izobra'eniq ili zvuka. Izobra'enie xorowee, kahestvo zvuka ploxoe. Zvuk xorowij, kahestvo izobra'eniq ploxoe. Izobra'enie rasplyvhato. Izobra'enie dvoitsq. Izobra'enie v liniqx ili mel;kaet. Slaboe izobra'enie.
 • Страница 25 из 28
  M&M Printers (M) Sdn. Bhd Specifikacii 21HF2-SF MODEL: Prinima[]ie sistemy Mirovoj mnogosistemnyj na 18 sistem Televe]anie# Vosproizvedenie videozapisi PAL-I PAL-B/G PAL-D/K SECAM-B/G SECAM D/K, K1 Vosproizvedenie videozapisi NTSC 4,43/5,5 MGc/60 NTSC 4,43/6,0 MGc/60 NTSC 4,43/6,5 MGc/60 NTSC
 • Страница 26 из 28
  M&M Printers (M) Sdn. Bhd SHARP CORPORATION R 26 2 1 H F 2 - S F _ 2 2 - 2 6 RU Dimension: 176 x 250 mm
 • Страница 27 из 28
  M&M Printers (M) Sdn. Bhd Zametki R 27 2 1 H F 2 - S F _ 2 2 - 2 6 RU Dimension: 176 x 250 mm
 • Страница 28 из 28