Инструкции и Руководства для SHARP 21J-FG1RU

Сейчас в базе инструкций для SHARP 21J-FG1RU насчитывается 3 бесплатных инструкций.

SHARP 21J-FG1RU (8 стр.)

Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 9
  R1 MERY PREDOSTORO"NOSTI Povre'denie 21J-FG1RU РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Obslu'ivanie Esli televizor nahal izdavat; neobyhnyj wum, iz nego poqvilsq dym ili voznik neobyhnyj zapax, nezamedlitel;no vykl[hite pitanie i otsoedinite setevoj wnur ot /lektriheskoj rozetki. Zatem obratites; k prodavcu
 • Страница 2 из 9
  R2 PERED NAHALOM ?KSPLUATACII TELEVIZORA Podkl[henie antenny Podkl[henie antenny herez videomagnitofon R4 DOPOLNITEL:NOE OBORUDOVANIE V komplekt postavki televizora vxodit sledu[]ee dopolnitel;noe oborudovanie. TV 300-omnyj dvux'il;nyj ploskij antennyj kabel; (ne vxodit v komplekt postavki)
 • Страница 3 из 9
  R5 NAIMENOVANIE KOMPONENTOV (Prodol'enie) Pul;t distancionnogo upravleniq 2 3 Perekl[henie me'du programmami televe]aniq i vxodnym signalom audio#video. 4 5 6 Nomernye knopki 7 8 9 0 / Regulirovka gromkosti. Ispol;zuetsq dlq nastrojki MEN{. MENU SURROUND / CH CH SURROUND Sozdanie bolee ob=emnogo
 • Страница 4 из 9
  R7 R8 NASTROJKA KANALOV USTANOVKI I NASTROJKI Avtonastrojka kanalov Ustanovka kanalov Avtomatiheskaq nastrojka i vvod v pamqt; telekanalov. Pozvolqet vypolnqt; nastrojku otdel;nyx kanalov. ! Na'mite i uder'ivajte knopku MENU/PRESET bolee ! Htoby vyzvat; /kran MEN{, na'mite AVTO ( D / K ) OVH 1 .
 • Страница 5 из 9
  R8 R9 USTANOVKI I NASTROJKI (Prodol'enie) Nastrojka izobra'eniq Tajmer otkl[heniq Avtomatiheskoe vykl[henie pitaniq po istehenii ustanovlennogo perioda vremeni. ! Htoby vyzvat; /kran MEN{, na'mite MENU . @ Htoby vybrat; ≥IZOBRA"ENIE˘, na'mite CH # CH # Dlq vyvoda na /kran men[ IZOBRA"ENIE na'mite $
 • Страница 6 из 9
  R9 R11 USTANOVKA TAJMERA (Prodol'enie) POLEZNYE FUNKCII ?krannyj tajmer napominaniq Otobra'enie nomera kanala#tajmera Uvedomlqet ob istehenii zadannogo perioda vremeni, otobra'aq tajmer obratnogo otsheta na /krane. ?to udobno pri prigotovlenii pi]i vo vremq prosmotra teleprogramm. Vyvod na /kran
 • Страница 7 из 9
  R13 POLEZNYE FUNKCII (Prodol'enie) Ob=emnyj zvuk Nalihie sledu[]ix problem ne vsegda oznahaet neispravnost; apparatury. Po/tomu vospol;zujtes; privedennym ni'e rukovodstvom po vyqvleni[ nepoladok do togo, kak obra]at;sq v servisnyj centr. Esli posle vypolneniq dejstvij, predpisannyx rukovodstvom,
 • Страница 8 из 9
  R14 TEXNIHESKIE XARAKTERISTIKI Sistema priema Texnika bezopasnosti Mirovaq mul;tisistemnaq (18 sistem) Televe]anie# Vosproizvedenie videozapisi PAL-I PAL-B/G PAL-D/K SECAM-B/G SECAM D/K, K1 Vosproizvedenie videozapisi NTSC 4,43/5,5 MGc/60 NTSC 4,43/6,0 MGc/60 NTSC 4,43/6,5 MGc/60 NTSC 4,43/5,5
 • Страница 9 из 9

SHARP 21J-FG1RU (8 стр., ru;)

Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 9
  R1 ЦВЕТНОЙ ТЕЛЕВИЗОР 21J-FG1RU РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ MERY PREDOSTORO"NOSTI Povre'denie Obslu'ivanie Esli televizor nahal izdavat; neobyhnyj wum, iz nego poqvilsq dym ili voznik neobyhnyj zapax, nezamedlitel;no vykl[hite pitanie i otsoedinite setevoj wnur ot /lektriheskoj rozetki. Zatem
 • Страница 2 из 9
  R2 PERED NAHALOM ?KSPLUATACII TELEVIZORA Podkl[henie antenny Podkl[henie antenny herez videomagnitofon R4 DOPOLNITEL:NOE OBORUDOVANIE V komplekt postavki televizora vxodit sledu[]ee dopolnitel;noe oborudovanie. TV 300-omnyj dvux'il;nyj ploskij antennyj kabel; (ne vxodit v komplekt postavki)
 • Страница 3 из 9
  R5 NAIMENOVANIE KOMPONENTOV (Prodol'enie) Pul;t distancionnogo upravleniq Vozvrat na kanal, kotoryj prosmatrivalsq pered /tim. 1 2 3 4 5 6 Nomernye knopki 7 8 9 / Regulirovka gromkosti. Ispol;zuetsq dlq nastrojki MEN{. MENU SURROUND / CH CH SURROUND Sozdanie bolee ob=emnogo zvuhaniq. Indikator
 • Страница 4 из 9
  R7 R8 NASTROJKA KANALOV USTANOVKI I NASTROJKI Avtonastrojka kanalov Ustanovka kanalov Avtomatiheskaq nastrojka i vvod v pamqt; telekanalov. Pozvolqet vypolnqt; nastrojku otdel;nyx kanalov. ! Na'mite i uder'ivajte knopku MENU/PRESET bolee ! Htoby vyzvat; /kran MEN{, na'mite AVTO ( D / K ) OVH 1
 • Страница 5 из 9
  R8 R9 USTANOVKI I NASTROJKI (Prodol'enie) Nastrojka izobra'eniq Tajmer otkl[heniq Avtomatiheskoe vykl[henie pitaniq po istehenii ustanovlennogo perioda vremeni. ! Htoby vyzvat; /kran MEN{, na'mite MENU . @ Htoby vybrat; ≥IZOBRA"ENIE˘, na'mite CH # CH # Dlq vyvoda na /kran men[ IZOBRA"ENIE na'mite $
 • Страница 6 из 9
  R9 R11 USTANOVKA TAJMERA (Prodol'enie) POLEZNYE FUNKCII ?krannyj tajmer napominaniq Otobra'enie nomera kanala#tajmera Uvedomlqet ob istehenii zadannogo perioda vremeni, otobra'aq tajmer obratnogo otsheta na /krane. ?to udobno pri prigotovlenii pi]i vo vremq prosmotra teleprogramm. Vyvod na /kran
 • Страница 7 из 9
  R13 POLEZNYE FUNKCII (Prodol'enie) Ob=emnyj zvuk Nalihie sledu[]ix problem ne vsegda oznahaet neispravnost; apparatury. Po/tomu vospol;zujtes; privedennym ni'e rukovodstvom po vyqvleni[ nepoladok do togo, kak obra]at;sq v servisnyj centr. Esli posle vypolneniq dejstvij, predpisannyx rukovodstvom,
 • Страница 8 из 9
  R14 TEXNIHESKIE XARAKTERISTIKI Sistema priema Texnika bezopasnosti Mirovaq mul;tisistemnaq (18 sistem) Televe]anie# Vosproizvedenie videozapisi PAL-I PAL-B/G PAL-D/K SECAM-B/G SECAM D/K, K1 Vosproizvedenie videozapisi NTSC 4,43/5,5 MGc/60 NTSC 4,43/6,0 MGc/60 NTSC 4,43/6,5 MGc/60 NTSC 4,43/5,5
 • Страница 9 из 9