Инструкции и Руководства для SHARP 21J-FV1RU

Сейчас в базе инструкций для SHARP 21J-FV1RU насчитывается 3 бесплатных инструкций.

SHARP 21J-FV1RU (29 стр.)

Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 30
  Printelligence (M) Sdn. Bhd Soder'anie Podgotovka Prinadle'nosti ............................................................................ 2 Prostaq naladka ............................................................................. 3 Mery predostoro'nosti
 • Страница 2 из 30
  Printelligence (M) Sdn. Bhd Dorogoj pol;zovatel; produkcii kompanii WARP Blagodarim Vas za pokupku cvetnogo televizora proizvodstva WARP. My nadeemsq, hto Vy smo'ete priqtno /kspluatirovat; nastoq]ego televizora dolgie gody. Dlq obespeheniq pravil;noj raboty televizora, po'alujsta, vnimatel;no
 • Страница 3 из 30
  Printelligence (M) Sdn. Bhd Prostaq naladka Pered nahalom /kspluatacii Vawego televizora, vypolnite opisannu[ ni'e proceduru prostoj naladki. oboznahaet nomera stranic s bolee podrobnoj informaciej. Pometka Podsoedinite antennu. • O podsoedinenii antenny smotrite 25 . Podsoedinite l[bu[
 • Страница 4 из 30
  Printelligence (M) Sdn. Bhd Mery predostoro'nosti Povre'denie Vykl[hite pitanie i otsoedinite wnur pitaniq ot bytovoj setevoj rozetki nezamedlitel;no v sluhae, esli iz televizora poqvilsq kakoj-libo neobyhnyj wum, televizor nahal ispuskat; dym ili neobyhnyj zapax. Zatem svq'ites; s prodavcom Vawego
 • Страница 5 из 30
  Printelligence (M) Sdn. Bhd Mery predostoro'nosti Popadanie 'idkosti vovnutr; Ne stav;te cvetohnye vazy ili drugie predmety, soder'a]ie 'idkost;, na televizor, poskol;ku protekanie 'idkosti na televizor mo'et stat; prihinoj udara /lektriheskim tokom ili nepoladok v rabote televizora. Popadanie
 • Страница 6 из 30
  Printelligence (M) Sdn. Bhd Naimenovanie hastej Pometka oboznahaet nomera stranic s bolee podrobnoj informaciej. Pul;t distancionnogo upravleniq Okno infrakrasnogo peredathika Naprav;te /to okno na okno infrakrasnogo sensora na Vawem televizore. 11 8 Vkl[haet ili perekl[haet televizor v re'im
 • Страница 7 из 30
  Printelligence (M) Sdn. Bhd Naimenovanie hastej Televizor Htoby otkryt; dvercu Potqnite dvercu na sebq i vverx za vystup, raspolo'ennyj pod nadpis;[ ≥PULL-OPEN˘ (Otkryvat; zdes;). Htoby zakryt; dvercu Uder'ivaq za vystup, opustite i zakrojte dvercu. Ostoro'no% • Otkryvaq ili zakryvaq dvercu, ne
 • Страница 8 из 30
  Printelligence (M) Sdn. Bhd Televizionnyj prosmotr Prosmotr televizionnoj programmy Televizor (Niz) Prostye operacii dlq prosmotra televizionnoj programmy 1 Vkl[hite pitanie. • Esli indikator pitaniq vykl[hen, na'mite POWER . • Pri tusklom svehenii indikatora pitaniq na'mite knopku na pul;te
 • Страница 9 из 30
  Printelligence (M) Sdn. Bhd Televizionnyj prosmotr Operacii s knopkami televizora Prostye operacii s televizorom Za dvercej Pol;zovanie # Htoby uvelihit; gromkost;, na'mite . Htoby umen;wit; gromkost;, na'mite . GROMKOST: 10 CH CH Pol;zovanie CH # CH 5 Htoby perekl[hit; kanal v storonu uveliheniq,
 • Страница 10 из 30
  Printelligence (M) Sdn. Bhd Poleznye funkcii Indikaciq Kanal#Tajmer Vyvodit na /kran teku]ie pokazaniq nomera kanala, tajmera, drugix ustanovok. 1 TV/VIDEO 1 2 5 6 7 8 9 • Esli funkcii tajmera ne ustanovleny, na /krane poqvlq[tsq nomer kanala, informaciq o cvete i sisteme zvuka. Na'mite knopku e]e
 • Страница 11 из 30
  Printelligence (M) Sdn. Bhd Poleznye funkcii Vozvra]enie k kanalu Perekl[haet nazad k kanalu, kotoryj Vy smotreli neposredstvenno pered teku]im kanalom. Na'mite TV/VIDEO TV/VIDEO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 SECAM 7 Primer% Cifrovye knopki Esli posle perekl[heniq s kanala 5 SECAM na kanal 7, Vy na'mete ,
 • Страница 12 из 30
  Printelligence (M) Sdn. Bhd Vybor punktov men[ ?tot televizor pozvolqet Vam nastraivat; izobra'enie i zvuk, ustanavlivat; kanaly i drugie funkcii s pomo];[ indikacii soob]enij na /krane, pol;zuqs; pul;tom distancionnogo upravleniq ili knopkami na televizore. Vyberite 'elaemyj Vami punkt men[ s
 • Страница 13 из 30
  Printelligence (M) Sdn. Bhd Ustanovki i nastrojki Vybor qzyka soob]enij na /krane Qzyk soob]enij na /krane mo'no ustanovit; na anglijskij ili russkij. Pul;t distancionnogo upravleniq TV/VIDEO 1 2 4 5 6 7 8 1 3 9 Htoby vybrat; 'elaemyj qzyk, na'mite LANGUAGE . • Pri na'atii LANGUAGE qzyk menqetsq
 • Страница 14 из 30
  Printelligence (M) Sdn. Bhd Avtonastrojka kanalov Avtomatiheski nastraivaet i predustanavlivaet prinimaemye telestancii. 1 Za dvercej Na'mite i uder'ivajte v na'atom polo'enii bolee dvux sekund MENU/PRESET . ENGLISH RUSSKIJ • Na /krane vozniknet re'im qzyka. MENU/PRESET 2 TV/VIDEO 1 2 5 6 7 8 1
 • Страница 15 из 30
  Printelligence (M) Sdn. Bhd Ustanovki i nastrojki Ruhnaq nastrojka kanalov Pozvolqet osu]estvlqt; ruhnu[ nastrojku kanala na 'elaemu[ telestanci[. Za dvercej 1 Na'mite i uder'ivajte v na'atom polo'enii bolee dvux sekund MENU/PRESET . ENGLISH RUSSKIJ • Na /krane vozniknet re'im qzyka. CH CH 2
 • Страница 16 из 30
  Printelligence (M) Sdn. Bhd Ustanovka kanalov Pozvolqet vypolnqt; nastrojku otdel;nyx kanalov. 1 TV/VIDEO 1 2 5 6 7 8 2 3 4 Htoby vyzvat; /kran MEN{, na'mite MENU . Htoby vybrat; “USTAN.KANALOV”, na'mite CH # CH . 9 CH CH 0 3 CH CH MENU MENU SURROUND NORMAL 4 LANGUAGE 5 TV Htoby vyzvat; men[ USTAN.
 • Страница 17 из 30
  Printelligence (M) Sdn. Bhd Ustanovki i nastrojki Nastrojka izobra'eniq 1 TV/VIDEO 1 2 5 6 7 8 2 3 4 9 CH Htoby vybrat; “IZOBRA"ENIE”, na'mite CH # CH . CH 0 3 CH CH MENU MENU SURROUND Htoby vyzvat; /kran MEN{, na'mite MENU . 4 NORMAL LANGUAGE NORMAL TV 5 Htoby vyzvat; men[ IZOBRA"ENIE, na'mite # .
 • Страница 18 из 30
  Printelligence (M) Sdn. Bhd Nastrojka zvuka 1 TV/VIDEO 1 2 5 6 7 8 2 3 4 9 CH Htoby vybrat; “ZVUK”, na'mite CH # CH . CH 0 3 CH CH MENU 4 NORMAL 5 MENU SURROUND Htoby vyzvat; /kran MEN{, na'mite MENU . NORMAL Htoby vyzvat; men[ ZVUK, # . na'mite +10 -20 20 Htoby vybrat; punkty nastrojki, na'mite CH
 • Страница 19 из 30
  Printelligence (M) Sdn. Bhd Ustanovki i nastrojki Okruna[]ij zvuka Sozdaet vysokokahestvennyj ob=emno-prostranstvennyj zvuk iz dinamikov televizora. S ka'dym na'atiem SURROUND proisxodit perekl[henie re'ima me'du VKL , VKL i VYKL. TV/VIDEO 1 2 4 5 3 6 7 8 9 0 CH CH MENU SURROUND NORMAL LANGUAGE
 • Страница 20 из 30
  Printelligence (M) Sdn. Bhd Goluboj /kran Avtomatiheski okrawivaet /kran v goluboj cvet, esli net priema signala ve]aniq. 1 TV/VIDEO 1 2 5 6 7 8 2 3 4 9 CH Htoby vyzvat; /kran MEN{, na'mite MENU . Htoby vybrat; “FUNKCIQ”, # CH . na'mite CH CH CH : : MENU: : 0 MENU: CH CH MENU MENU SURROUND 3 NORMAL
 • Страница 21 из 30
  Printelligence (M) Sdn. Bhd Ustanovki i nastrojki Tajmer otkl[heniq Avtomatiheski vykl[haet pitanie po istehenii ustanovlennogo perioda vremeni. 1 TV/VIDEO 1 2 5 6 7 8 2 3 4 9 CH Htoby vybrat; “TAJMER”, na'mite CH # CH . CH 0 3 CH Htoby vyzvat; men[ TAJMER, na'mite CH 4 MENU MENU SURROUND Htoby
 • Страница 22 из 30
  Printelligence (M) Sdn. Bhd Tajmer vkl[heniq Avtomatiheski vkl[haet pitanie po istehenii ustanovlennogo otrezka vremeni. 1 TV/VIDEO 1 2 5 6 7 8 2 3 4 Htoby vyzvat; /kran MEN{, na'mite MENU . Htoby vybrat; “TAJMER”, # CH na'mite CH 9 CH 0 3 CH CH MENU MENU SURROUND . CH 4 NORMAL NORMAL Htoby vyzvat;
 • Страница 23 из 30
  Printelligence (M) Sdn. Bhd Ustanovki i nastrojki Tajmer napominaniq na /krane Soob]aet Vam o tom, hto zadannyj period vremeni istek, v vide indikacii tajmera otsheta na /krane. ?to udobno pri prigotovlenii pi]i vo vremq prosmotra teleprogramm. 1 TV/VIDEO 1 2 5 6 7 8 2 3 4 9 CH Htoby vybrat;
 • Страница 24 из 30
  Printelligence (M) Sdn. Bhd Podsoedineniq Podsoedinenie proigryvatelq cifrovogo video diska (DVD) Terminaly vxoda DVD (Cifrovoj Video Disk) (COMPONENT-IN) (KOMPONENTNYJ VXOD) na zadnej paneli Televizora mogut byt; ispol;zovany dlq vvoda vysokokahestvennogo izobra'eniq, poluhennogo ot proigryvatelq
 • Страница 25 из 30
  Printelligence (M) Sdn. Bhd Podsoedineniq Podsoedinenie k antenne Dlq poluheniq bolee qsnogo izobra'eniq, pol;zujtes; naru'noj antennoj. Ni'e privoditsq kratkoe rukovodstvo po tipam soedinenij, ispol;zuemyx s koaksial;nymi i fidernymi kabelqmi. Esli v Vawej naru'noj antenne ispol;zuetsq 75 ti-omnyj
 • Страница 26 из 30
  Printelligence (M) Sdn. Bhd Podsoedinenie k videoapparature Vy mo'ete prosmatrivat; videoobrazy s proigryvatelq videodiskov, VKM i drugoj videoapparatury herez podsoedinenie ix k nastoq]emu televizoru, ispol;zuq vxodnye kontakty Audio#Video. Primer ispol;zovaniq kontaktov na perednej paneli TV VKM
 • Страница 27 из 30
  Printelligence (M) Sdn. Bhd Vozmo'nye neispravnosti i metody ix ustraneniq Net izobra'eniq ili zvuka. Izobra'enie xorowee, kahestvo zvuka ploxoe. Zvuk xorowij, kahestvo izobra'eniq ploxoe. Izobra'enie rasplyvhato. Izobra'enie dvoitsq. Izobra'enie v liniqx ili mel;kaet. Slaboe izobra'enie. Ploxoe
 • Страница 28 из 30
  Printelligence (M) Sdn. Bhd Specifikacii 21J-FV1RU MODEL: Prinima[]ie sistemy Mirovoj mnogosistemnyj na 21 sistem Televe]anie# Vosproizvedenie videozapisi PAL-I PAL-B/G PAL-D/K Vosproizvedenie videozapisi NTSC NTSC NTSC NTSC NTSC NTSC Vosproizvedenie videozapisi (ispol;zuq terminal Video-voxd)
 • Страница 29 из 30
  Printelligence (M) Sdn. Bhd ЦВЕТНОЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ПРИЕМНИК МОДЕЛЬ 21J-FV1RU ШАРП сертифицирован Компанией TECTБЭТ, TECTБЭТ фициальным Oфициальным представителем ГОССТАНДАРТА России 21J-FV1RU ШАРП 18198-89 KORPORACIQ WARP R 29 21J-FV1RU(27-29)RU 29 7/4/05, 3:25 PM Dimension: 176 x 250 mm
 • Страница 30 из 30

SHARP 21J-FV1RU (29 стр., ru;)

Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 30
  Printelligence (M) Sdn. Bhd Soder'anie Podgotovka Prinadle'nosti ............................................................................ 2 Prostaq naladka ............................................................................. 3 Mery predostoro'nosti
 • Страница 2 из 30
  Printelligence (M) Sdn. Bhd Dorogoj pol;zovatel; produkcii kompanii WARP Blagodarim Vas za pokupku cvetnogo televizora proizvodstva WARP. My nadeemsq, hto Vy smo'ete priqtno /kspluatirovat; nastoq]ego televizora dolgie gody. Dlq obespeheniq pravil;noj raboty televizora, po'alujsta, vnimatel;no
 • Страница 3 из 30
  Printelligence (M) Sdn. Bhd Prostaq naladka Pered nahalom /kspluatacii Vawego televizora, vypolnite opisannu[ ni'e proceduru prostoj naladki. oboznahaet nomera stranic s bolee podrobnoj informaciej. Pometka Podsoedinite antennu. • O podsoedinenii antenny smotrite 25 . Podsoedinite l[bu[
 • Страница 4 из 30
  Printelligence (M) Sdn. Bhd Mery predostoro'nosti Povre'denie Vykl[hite pitanie i otsoedinite wnur pitaniq ot bytovoj setevoj rozetki nezamedlitel;no v sluhae, esli iz televizora poqvilsq kakoj-libo neobyhnyj wum, televizor nahal ispuskat; dym ili neobyhnyj zapax. Zatem svq'ites; s prodavcom Vawego
 • Страница 5 из 30
  Printelligence (M) Sdn. Bhd Mery predostoro'nosti Popadanie 'idkosti vovnutr; Ne stav;te cvetohnye vazy ili drugie predmety, soder'a]ie 'idkost;, na televizor, poskol;ku protekanie 'idkosti na televizor mo'et stat; prihinoj udara /lektriheskim tokom ili nepoladok v rabote televizora. Popadanie
 • Страница 6 из 30
  Printelligence (M) Sdn. Bhd Naimenovanie hastej Pometka oboznahaet nomera stranic s bolee podrobnoj informaciej. Pul;t distancionnogo upravleniq Okno infrakrasnogo peredathika Naprav;te /to okno na okno infrakrasnogo sensora na Vawem televizore. 11 8 Vkl[haet ili perekl[haet televizor v re'im
 • Страница 7 из 30
  Printelligence (M) Sdn. Bhd Naimenovanie hastej Televizor Htoby otkryt; dvercu Potqnite dvercu na sebq i vverx za vystup, raspolo'ennyj pod nadpis;[ ≥PULL-OPEN˘ (Otkryvat; zdes;). Htoby zakryt; dvercu Uder'ivaq za vystup, opustite i zakrojte dvercu. Ostoro'no% • Otkryvaq ili zakryvaq dvercu, ne
 • Страница 8 из 30
  Printelligence (M) Sdn. Bhd Televizionnyj prosmotr Prosmotr televizionnoj programmy Televizor (Niz) Prostye operacii dlq prosmotra televizionnoj programmy 1 Vkl[hite pitanie. • Esli indikator pitaniq vykl[hen, na'mite POWER . • Pri tusklom svehenii indikatora pitaniq na'mite knopku na pul;te
 • Страница 9 из 30
  Printelligence (M) Sdn. Bhd Televizionnyj prosmotr Operacii s knopkami televizora Prostye operacii s televizorom Za dvercej Pol;zovanie # Htoby uvelihit; gromkost;, na'mite . Htoby umen;wit; gromkost;, na'mite . GROMKOST: 10 CH CH Pol;zovanie CH # CH 5 Htoby perekl[hit; kanal v storonu uveliheniq,
 • Страница 10 из 30
  Printelligence (M) Sdn. Bhd Poleznye funkcii Indikaciq Kanal#Tajmer Vyvodit na /kran teku]ie pokazaniq nomera kanala, tajmera, drugix ustanovok. 1 TV/VIDEO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 . • Na /krane poqvqtsq pokazateli ostatohnoe vremq Tajmera otkl[heniq, Tajmera vkl[heniq i Napominaniq. • Esli funkcii
 • Страница 11 из 30
  Printelligence (M) Sdn. Bhd Poleznye funkcii Vozvra]enie k kanalu Perekl[haet nazad k kanalu, kotoryj Vy smotreli neposredstvenno pered teku]im kanalom. Na'mite TV/VIDEO TV/VIDEO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 SECAM 7 Primer% Cifrovye knopki Esli posle perekl[heniq s kanala 5 SECAM na kanal 7, Vy na'mete ,
 • Страница 12 из 30
  Printelligence (M) Sdn. Bhd Vybor punktov men[ ?tot televizor pozvolqet Vam nastraivat; izobra'enie i zvuk, ustanavlivat; kanaly i drugie funkcii s pomo];[ indikacii soob]enij na /krane, pol;zuqs; pul;tom distancionnogo upravleniq ili knopkami na televizore. Vyberite 'elaemyj Vami punkt men[ s
 • Страница 13 из 30
  Printelligence (M) Sdn. Bhd Ustanovki i nastrojki Vybor qzyka soob]enij na /krane Qzyk soob]enij na /krane mo'no ustanovit; na anglijskij ili russkij. Pul;t distancionnogo upravleniq TV/VIDEO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Htoby vybrat; 'elaemyj qzyk, na'mite LANGUAGE . • Pri na'atii LANGUAGE qzyk menqetsq
 • Страница 14 из 30
  Printelligence (M) Sdn. Bhd Avtonastrojka kanalov Avtomatiheski nastraivaet i predustanavlivaet prinimaemye telestancii. 1 Za dvercej Na'mite i uder'ivajte v na'atom polo'enii bolee dvux sekund MENU/PRESET . ENGLISH RUSSKIJ • Na /krane vozniknet re'im qzyka. MENU/PRESET 2 TV/VIDEO 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 • Страница 15 из 30
  Printelligence (M) Sdn. Bhd Ustanovki i nastrojki Ruhnaq nastrojka kanalov Pozvolqet osu]estvlqt; ruhnu[ nastrojku kanala na 'elaemu[ telestanci[. Za dvercej 1 Na'mite i uder'ivajte v na'atom polo'enii bolee dvux sekund MENU/PRESET . ENGLISH RUSSKIJ • Na /krane vozniknet re'im qzyka. CH CH 2
 • Страница 16 из 30
  Printelligence (M) Sdn. Bhd Ustanovka kanalov Pozvolqet vypolnqt; nastrojku otdel;nyx kanalov. 1 TV/VIDEO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 CH CH 0 3 CH CH MENU MENU SURROUND NORMAL 4 LANGUAGE 5 TV Htoby vyzvat; /kran MEN{, na'mite MENU . Htoby vybrat; “USTAN.KANALOV”, na'mite CH # CH . Htoby vyzvat; men[ USTAN.
 • Страница 17 из 30
  Printelligence (M) Sdn. Bhd Ustanovki i nastrojki Nastrojka izobra'eniq 1 TV/VIDEO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 CH Htoby vybrat; “IZOBRA"ENIE”, na'mite CH # CH . CH 0 3 CH CH MENU MENU SURROUND Htoby vyzvat; /kran MEN{, na'mite MENU . 4 NORMAL LANGUAGE NORMAL TV 5 Htoby vyzvat; men[ IZOBRA"ENIE, na'mite # .
 • Страница 18 из 30
  Printelligence (M) Sdn. Bhd Nastrojka zvuka 1 TV/VIDEO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 CH Htoby vybrat; “ZVUK”, na'mite CH # CH . CH 0 3 CH CH MENU 4 NORMAL 5 MENU SURROUND Htoby vyzvat; /kran MEN{, na'mite MENU . NORMAL Htoby vyzvat; men[ ZVUK, # . na'mite +10 -20 20 Htoby vybrat; punkty nastrojki, na'mite CH
 • Страница 19 из 30
  Printelligence (M) Sdn. Bhd Ustanovki i nastrojki Okruna[]ij zvuka Sozdaet vysokokahestvennyj ob=emno-prostranstvennyj zvuk iz dinamikov televizora. S ka'dym na'atiem SURROUND proisxodit perekl[henie re'ima me'du VKL , VKL i VYKL. TV/VIDEO 1 2 4 5 3 6 7 8 9 0 CH CH MENU SURROUND NORMAL LANGUAGE
 • Страница 20 из 30
  Printelligence (M) Sdn. Bhd Goluboj /kran Avtomatiheski okrawivaet /kran v goluboj cvet, esli net priema signala ve]aniq. 1 TV/VIDEO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 CH Htoby vyzvat; /kran MEN{, na'mite MENU . Htoby vybrat; “FUNKCIQ”, # CH . na'mite CH CH 0 CH : : MENU: : MENU: CH CH MENU MENU SURROUND 3 NORMAL
 • Страница 21 из 30
  Printelligence (M) Sdn. Bhd Ustanovki i nastrojki Tajmer otkl[heniq Avtomatiheski vykl[haet pitanie po istehenii ustanovlennogo perioda vremeni. 1 TV/VIDEO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 CH Htoby vybrat; “TAJMER”, na'mite CH # CH . CH 0 3 CH Htoby vyzvat; men[ TAJMER, na'mite CH 4 MENU MENU SURROUND Htoby
 • Страница 22 из 30
  Printelligence (M) Sdn. Bhd Tajmer vkl[heniq Avtomatiheski vkl[haet pitanie po istehenii ustanovlennogo otrezka vremeni. 1 TV/VIDEO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 CH Htoby vybrat; “TAJMER”, # CH na'mite CH . CH 0 3 CH CH MENU MENU SURROUND Htoby vyzvat; /kran MEN{, na'mite MENU . 4 NORMAL NORMAL Htoby vyzvat;
 • Страница 23 из 30
  Printelligence (M) Sdn. Bhd Ustanovki i nastrojki Tajmer napominaniq na /krane Soob]aet Vam o tom, hto zadannyj period vremeni istek, v vide indikacii tajmera otsheta na /krane. ?to udobno pri prigotovlenii pi]i vo vremq prosmotra teleprogramm. 1 TV/VIDEO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 CH Htoby vybrat;
 • Страница 24 из 30
  Printelligence (M) Sdn. Bhd Podsoedineniq Podsoedinenie proigryvatelq cifrovogo video diska (DVD) Terminaly vxoda DVD (Cifrovoj Video Disk) (COMPONENT-IN) (KOMPONENTNYJ VXOD) na zadnej paneli Televizora mogut byt; ispol;zovany dlq vvoda vysokokahestvennogo izobra'eniq, poluhennogo ot proigryvatelq
 • Страница 25 из 30
  Printelligence (M) Sdn. Bhd Podsoedineniq Podsoedinenie k antenne Dlq poluheniq bolee qsnogo izobra'eniq, pol;zujtes; naru'noj antennoj. Ni'e privoditsq kratkoe rukovodstvo po tipam soedinenij, ispol;zuemyx s koaksial;nymi i fidernymi kabelqmi. Esli v Vawej naru'noj antenne ispol;zuetsq 75 ti-omnyj
 • Страница 26 из 30
  Printelligence (M) Sdn. Bhd Podsoedinenie k videoapparature Vy mo'ete prosmatrivat; videoobrazy s proigryvatelq videodiskov, VKM i drugoj videoapparatury herez podsoedinenie ix k nastoq]emu televizoru, ispol;zuq vxodnye kontakty Audio#Video. Primer ispol;zovaniq kontaktov na perednej paneli TV VKM
 • Страница 27 из 30
  Printelligence (M) Sdn. Bhd Vozmo'nye neispravnosti i metody ix ustraneniq Net izobra'eniq ili zvuka. Izobra'enie xorowee, kahestvo zvuka ploxoe. Zvuk xorowij, kahestvo izobra'eniq ploxoe. Izobra'enie rasplyvhato. Izobra'enie dvoitsq. Izobra'enie v liniqx ili mel;kaet. Slaboe izobra'enie. Ploxoe
 • Страница 28 из 30
  Printelligence (M) Sdn. Bhd Specifikacii 21J-FV1RU MODEL: Prinima[]ie sistemy Mirovoj mnogosistemnyj na 21 sistem Televe]anie# Vosproizvedenie videozapisi PAL-I PAL-B/G PAL-D/K Vosproizvedenie videozapisi NTSC NTSC NTSC NTSC NTSC NTSC Vosproizvedenie videozapisi (ispol;zuq terminal Video-voxd)
 • Страница 29 из 30
  Printelligence (M) Sdn. Bhd ЦВЕТНОЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ПРИЕМНИК МОДЕЛЬ 21J-FV1RU ШАРП сертифицирован Компанией TECT TECTБЭТ БЭТ, фициальным представителем ГОССТАНДАРТА России Oфициальным 21J-FV1RU ШАРП 18198-89 KORPORACIQ WARP R 29 21J-FV1RU(27-29)RU 29 7/4/05, 3:25 PM Dimension: 176 x 250 mm
 • Страница 30 из 30