Инструкции и Руководства для SHARP 21JF2-RU

Сейчас в базе инструкций для SHARP 21JF2-RU насчитывается 2 бесплатных инструкций.

SHARP 21JF2-RU (8 стр.)

Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 9
  R1 MERY PREDOSTORO"NOSTI Povre'denie 21JF2-RU РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Obslu'ivanie Esli televizor nahal izdavat; neobyhnyj wum, iz nego poqvilsq dym ili voznik neobyhnyj zapax, nezamedlitel;no vykl[hite pitanie i otsoedinite setevoj wnur ot /lektriheskoj rozetki. Zatem obratites; k prodavcu
 • Страница 2 из 9
  R2 DOPOLNITEL:NOE OBORUDOVANIE V komplekt postavki televizora vxodit sledu[]ee dopolnitel;noe oborudovanie. R4 NAIMENOVANIE KOMPONENTOV Televizor Htoby otkryt; dvercu Potqnite dvercu na sebq i vverx za vystup, raspolo'ennyj pod nadpis;[ ≥PULL-OPEN˘ (Otkryvat; zdes;). Pul;t distancionnogo upravleniq
 • Страница 3 из 9
  R4 NAIMENOVANIE KOMPONENTOV (Prodol'enie) Pul;t distancionnogo upravleniq R5 OSNOVNYE OPERACII “ Televizor (Niz)‘ Vkl[henie pitaniq • Esli indikator pitaniq ne gorit, na'mite POWER . na pul;te • Pri tusklom svehenii indikatora pitaniq na'mite knopku distancionnogo upravleniq. Indikator pitaniq
 • Страница 4 из 9
  R6 R7 NASTROJKA KANALOV USTANOVKI I NASTROJKI Avtonastrojka kanalov Ustanovka kanalov Avtomatiheskaq nastrojka i vvod v pamqt; telekanalov. Pozvolqet vypolnqt; nastrojku otdel;nyx kanalov. ! Na'mite i uder'ivajte knopku MENU/PRESET bolee dvux sekund. @ Na'mite ! Htoby vyzvat; /kran USTAN.KANALOV,
 • Страница 5 из 9
  R7 USTANOVKI I NASTROJKI (Prodol'enie) Nastrojka izobra'eniq ! Htoby vyzvat; /kran IZOBRA"ENIE, na'mite @ Htoby vybrat; /lementy nastrojki, na'mite # Nastrojte knopkami # R8 Tajmer otkl[heniq 50 0 +10 . PICTURE CH # CH Avtomatiheskoe vykl[henie pitaniq po istehenii ustanovlennogo perioda vremeni. -
 • Страница 6 из 9
  R8 USTANOVKA TAJMERA (Prodol'enie) R10 POLEZNYE FUNKCII ?krannyj tajmer napominaniq Otobra'enie nomera kanala#tajmera Uvedomlqet ob istehenii zadannogo perioda vremeni, otobra'aq tajmer obratnogo otsheta na /krane. ?to udobno pri prigotovlenii pi]i vo vremq prosmotra teleprogramm. Vyvod na /kran
 • Страница 7 из 9
  R11 R12 PODKL{HENIQ Podkl[henie k videoapparature Vy mo'ete prosmatrivat; izobra'enie s proigryvatelq videodiskov, videomagnitofona ili drugoj videoapparatury, podkl[hiv ee k televizoru herez vxodnye raz=emy audio#video. VOZMO"NYE NEISPRAVNOSTI I SPOSOBY IX USTRANENIQ Nalihie sledu[]ix problem ne
 • Страница 8 из 9
  R13 TEXNIHESKIE XARAKTERISTIKI Sistema priema Texnika bezopasnosti Mirovaq mul;tisistemnaq (18 sistem) Televe]anie# Vosproizvedenie videozapisi PAL-I PAL-B/G PAL-D/K SECAM-B/G SECAM D/K, K1 Vosproizvedenie videozapisi NTSC 4,43/5,5 MGc/60 NTSC 4,43/6,0 MGc/60 NTSC 4,43/6,5 MGc/60 NTSC 4,43/5,5
 • Страница 9 из 9

SHARP 21JF2-RU (8 стр., ru;)

Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 9
  R1 CVETNOJ TELEVIZOR 21JF2-RU РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ MERY PREDOSTORO"NOSTI Povre'denie Obslu'ivanie Esli televizor nahal izdavat; neobyhnyj wum, iz nego poqvilsq dym ili voznik neobyhnyj zapax, nezamedlitel;no vykl[hite pitanie i otsoedinite setevoj wnur ot /lektriheskoj rozetki. Zatem
 • Страница 2 из 9
  R2 DOPOLNITEL:NOE OBORUDOVANIE V komplekt postavki televizora vxodit sledu[]ee dopolnitel;noe oborudovanie. R4 NAIMENOVANIE KOMPONENTOV Televizor Htoby otkryt; dvercu Potqnite dvercu na sebq i vverx za vystup, raspolo'ennyj pod nadpis;[ ≥PULL-OPEN˘ (Otkryvat; zdes;). Pul;t distancionnogo upravleniq
 • Страница 3 из 9
  R4 NAIMENOVANIE KOMPONENTOV (Prodol'enie) Pul;t distancionnogo upravleniq R5 OSNOVNYE OPERACII “ Televizor (Niz)‘ Vkl[henie pitaniq • Esli indikator pitaniq ne gorit, na'mite POWER . na pul;te • Pri tusklom svehenii indikatora pitaniq na'mite knopku distancionnogo upravleniq. Indikator pitaniq
 • Страница 4 из 9
  R6 R7 NASTROJKA KANALOV USTANOVKI I NASTROJKI Avtonastrojka kanalov Ustanovka kanalov Avtomatiheskaq nastrojka i vvod v pamqt; telekanalov. Pozvolqet vypolnqt; nastrojku otdel;nyx kanalov. ! Na'mite i uder'ivajte knopku MENU/PRESET bolee dvux sekund. @ Na'mite ! Htoby vyzvat; /kran USTAN.KANALOV,
 • Страница 5 из 9
  R7 USTANOVKI I NASTROJKI (Prodol'enie) Nastrojka izobra'eniq ! Htoby vyzvat; /kran IZOBRA"ENIE, na'mite @ Htoby vybrat; /lementy nastrojki, na'mite # Nastrojte knopkami # R8 Tajmer otkl[heniq 50 0 +10 . PICTURE CH # CH Avtomatiheskoe vykl[henie pitaniq po istehenii ustanovlennogo perioda vremeni. -
 • Страница 6 из 9
  R8 USTANOVKA TAJMERA (Prodol'enie) R10 POLEZNYE FUNKCII ?krannyj tajmer napominaniq Otobra'enie nomera kanala#tajmera Uvedomlqet ob istehenii zadannogo perioda vremeni, otobra'aq tajmer obratnogo otsheta na /krane. ?to udobno pri prigotovlenii pi]i vo vremq prosmotra teleprogramm. Vyvod na /kran
 • Страница 7 из 9
  R11 R12 PODKL{HENIQ Podkl[henie k videoapparature Vy mo'ete prosmatrivat; izobra'enie s proigryvatelq videodiskov, videomagnitofona ili drugoj videoapparatury, podkl[hiv ee k televizoru herez vxodnye raz=emy audio#video. VOZMO"NYE NEISPRAVNOSTI I SPOSOBY IX USTRANENIQ Nalihie sledu[]ix problem ne
 • Страница 8 из 9
  R13 TEXNIHESKIE XARAKTERISTIKI Sistema priema Texnika bezopasnosti Mirovaq mul;tisistemnaq (18 sistem) Televe]anie# Vosproizvedenie videozapisi PAL-I PAL-B/G PAL-D/K SECAM-B/G SECAM D/K, K1 Vosproizvedenie videozapisi NTSC 4,43/5,5 MGc/60 NTSC 4,43/6,0 MGc/60 NTSC 4,43/6,5 MGc/60 NTSC 4,43/5,5
 • Страница 9 из 9