Инструкции и Руководства для SHARP 21LF2-RU

Сейчас в базе инструкций для SHARP 21LF2-RU насчитывается 2 бесплатных инструкций.

SHARP 21LF2-RU (8 стр.)

Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 9
  R1 ЦВЕТНОЙ ТЕЛЕВИЗОР 21LF2-RU РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ MERY PREDOSTORO"NOSTI Povre'denie Obslu'ivanie Esli televizor nahal izdavat; neobyhnyj wum, iz nego poqvilsq dym ili voznik neobyhnyj zapax, nezamedlitel;no vykl[hite pitanie i otsoedinite setevoj wnur ot /lektriheskoj rozetki. Zatem
 • Страница 2 из 9
  R2 DOPOLNITEL:NOE OBORUDOVANIE V komplekt postavki televizora vxodit sledu[]ee dopolnitel;noe oborudovanie. Pul;t distancionnogo upravleniq R3 R5 NAIMENOVANIE KOMPONENTOV Televizor Rukovodstvo po /kspluatacii Batarei tipa AA PODKL{HENIE ANTENNY Podkl[henie antenny herez videomagnitofon Podkl[henie
 • Страница 3 из 9
  R5 NAIMENOVANIE KOMPONENTOV (Prodol'enie) Pul;t distancionnogo upravleniq 1 5 8 9 0 Regulirovka gromkosti. Ispol;zuetsq dlq nastrojki MEN{. Nomernye knopki FEATURE TIMER CH-SET NORMAL CH-SET / CH Otkl[henie zvuka i vosstanovlenie ego do predydu]ego urovnq. Vyzyvaet /kran IZOBRA"ENIE. TV NORMAL
 • Страница 4 из 9
  R7 R8 NASTROJKA KANALOV USTANOVKI I NASTROJKI Avtonastrojka kanalov Ustanovka kanalov Avtomatiheskaq nastrojka i vvod v pamqt; telekanalov. Pozvolqet vypolnqt; nastrojku otdel;nyx kanalov. ! Na'mite i uder'ivajte knopku MENU/PRESET bolee ! Htoby vyzvat; /kran USTAN.KANALOV, AVTO ( D / K ) OVH 1
 • Страница 5 из 9
  R8 R9 USTANOVKI I NASTROJKI (Prodol'enie) Nastrojka izobra'eniq ! Htoby vyzvat; /kran IZOBRA"ENIE, na'mite PICTURE . @ Htoby vybrat; /lementy nastrojki, na'mite CH # # Nastrojte knopkami # . Tajmer otkl[heniq 50 0 +10 Avtomatiheskoe vykl[henie pitaniq po istehenii ustanovlennogo perioda vremeni. -
 • Страница 6 из 9
  R9 R11 USTANOVKA TAJMERA (Prodol'enie) POLEZNYE FUNKCII ?krannyj tajmer napominaniq Otobra'enie nomera kanala#tajmera Uvedomlqet ob istehenii zadannogo perioda vremeni, otobra'aq tajmer obratnogo otsheta na /krane. ?to udobno pri prigotovlenii pi]i vo vremq prosmotra teleprogramm. Vyvod na /kran
 • Страница 7 из 9
  R12 POLEZNYE FUNKCII (Prodol'enie) Nalihie sledu[]ix problem ne vsegda oznahaet neispravnost; apparatury. Po/tomu vospol;zujtes; privedennym ni'e rukovodstvom po vyqvleni[ nepoladok do togo, kak obra]at;sq v servisnyj centr. Esli posle vypolneniq dejstvij, predpisannyx rukovodstvom, ni odno iz
 • Страница 8 из 9
  R13 TEXNIHESKIE XARAKTERISTIKI MODEL: Sistema priema Texnika bezopasnosti 21LF2-RU Mirovaq mul;tisistemnaq (18 sistem) Televe]anie# Vosproizvedenie videozapisi PAL-I PAL-B/G PAL-D/K SECAM-B/G SECAM D/K, K1 Vosproizvedenie videozapisi NTSC 4,43/5,5 MGc/60 NTSC 4,43/6,0 MGc/60 NTSC 4,43/6,5 MGc/60
 • Страница 9 из 9

SHARP 21LF2-RU (8 стр., ru;)

Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 9
  R1 ЦВЕТНОЙ ТЕЛЕВИЗОР 21LF2-RU РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ MERY PREDOSTORO"NOSTI Povre'denie Obslu'ivanie Esli televizor nahal izdavat; neobyhnyj wum, iz nego poqvilsq dym ili voznik neobyhnyj zapax, nezamedlitel;no vykl[hite pitanie i otsoedinite setevoj wnur ot /lektriheskoj rozetki. Zatem
 • Страница 2 из 9
  R2 DOPOLNITEL:NOE OBORUDOVANIE V komplekt postavki televizora vxodit sledu[]ee dopolnitel;noe oborudovanie. Pul;t distancionnogo upravleniq R3 R5 NAIMENOVANIE KOMPONENTOV Televizor Rukovodstvo po /kspluatacii Batarei tipa AA PODKL{HENIE ANTENNY Podkl[henie antenny herez videomagnitofon Podkl[henie
 • Страница 3 из 9
  R5 NAIMENOVANIE KOMPONENTOV (Prodol'enie) Pul;t distancionnogo upravleniq Vozvrat na kanal, kotoryj prosmatrivalsq pered /tim. / 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Regulirovka gromkosti. Ispol;zuetsq dlq nastrojki MEN{. FEATURE FEATURE TIMER CH-SET NORMAL Nomernye knopki CH-SET / CH Otkl[henie zvuka i
 • Страница 4 из 9
  R7 R8 NASTROJKA KANALOV USTANOVKI I NASTROJKI Avtonastrojka kanalov Ustanovka kanalov Avtomatiheskaq nastrojka i vvod v pamqt; telekanalov. Pozvolqet vypolnqt; nastrojku otdel;nyx kanalov. ! Na'mite i uder'ivajte knopku MENU/PRESET bolee ! Htoby vyzvat; /kran USTAN.KANALOV, AVTO ( D / K ) OVH 1
 • Страница 5 из 9
  R8 R9 USTANOVKI I NASTROJKI (Prodol'enie) Nastrojka izobra'eniq ! Htoby vyzvat; /kran IZOBRA"ENIE, na'mite PICTURE . @ Htoby vybrat; /lementy nastrojki, na'mite CH # # Nastrojte knopkami # . Tajmer otkl[heniq 50 0 +10 Avtomatiheskoe vykl[henie pitaniq po istehenii ustanovlennogo perioda vremeni. -
 • Страница 6 из 9
  R9 R11 USTANOVKA TAJMERA (Prodol'enie) POLEZNYE FUNKCII ?krannyj tajmer napominaniq Otobra'enie nomera kanala#tajmera Uvedomlqet ob istehenii zadannogo perioda vremeni, otobra'aq tajmer obratnogo otsheta na /krane. ?to udobno pri prigotovlenii pi]i vo vremq prosmotra teleprogramm. Vyvod na /kran
 • Страница 7 из 9
  R12 POLEZNYE FUNKCII (Prodol'enie) Nalihie sledu[]ix problem ne vsegda oznahaet neispravnost; apparatury. Po/tomu vospol;zujtes; privedennym ni'e rukovodstvom po vyqvleni[ nepoladok do togo, kak obra]at;sq v servisnyj centr. Esli posle vypolneniq dejstvij, predpisannyx rukovodstvom, ni odno iz
 • Страница 8 из 9
  R13 TEXNIHESKIE XARAKTERISTIKI MODEL: 21LF2-RU Sistema priema Mirovaq mul;tisistemnaq (18 sistem) Televe]anie# Vosproizvedenie videozapisi PAL-I PAL-B/G PAL-D/K Vosproizvedenie videozapisi NTSC 4,43/5,5 MGc/60 NTSC 4,43/6,0 MGc/60 NTSC 4,43/6,5 MGc/60 NTSC 4,43/5,5 MGc/50 NTSC 4,43/6,0 MGc/50 NTSC
 • Страница 9 из 9