Инструкции и Руководства для SHARP 29H-FD1F

Сейчас в базе инструкций для SHARP 29H-FD1F насчитывается 2 бесплатных инструкций.

SHARP 29H-FD1F (57 стр.)

Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 58
  Soder'anie Podgotovka Prinadle'nosti ...................................................... 2 Prostaq naladka ...................................................... 3 Mery predostoro'nosti ........................................ 4 Naimenovanie hastej ............................................. 6
 • Страница 2 из 58
  ENGLISH FRANÇAIS Dorogoj pol;zovatel; produkcii kompanii WARP РУССКИЙ Blagodarim Vas za pokupku cvetnogo televizora proizvodstva WARP. My nadeemsq, hto Vy smo'ete priqtno /kspluatirovat; nastoq]ego televizora dolgie gody. Dlq obespeheniq pravil;noj raboty televizora, po'alujsta, vnimatel;no
 • Страница 3 из 58
  Prostaq naladka Pered nahalom /kspluatacii Vawego televizora, vypolnite opisannu[ ni'e proceduru prostoj naladki. oboznahaet nomera stranic s bolee podrobnoj informaciej. Pometka Podsoedinite antennu. • O podsoedinenii antenny smotrite 52 . Podsoedinite l[bu[ videoapparaturu. • O podsoedinenii
 • Страница 4 из 58
  ENGLISH Mery predostoro'nosti Povre'denie FRANÇAIS Vykl[hite pitanie i otsoedinite wnur pitaniq ot bytovoj setevoj rozetki nezamedlitel;no v sluhae, esli iz televizora poqvilsq kakoj-libo neobyhnyj wum, televizor nahal ispuskat; dym ili neobyhnyj zapax. Zatem svq'ites; s prodavcom Vawego televizora
 • Страница 5 из 58
  Mery predostoro'nosti Popadanie 'idkosti vovnutr; Ne stav;te cvetohnye vazy ili drugie predmety, soder'a]ie 'idkost;, na televizor, poskol;ku protekanie 'idkosti na televizor mo'et stat; prihinoj udara /lektriheskim tokom ili nepoladok v rabote televizora. Popadanie predmetov vovnutr; Nikogda ne
 • Страница 6 из 58
  Pometka ENGLISH Naimenovanie hastej oboznahaet nomera stranic s bolee podrobnoj informaciej. Okno infrakrasnogo peredathika Naprav;te /to okno na okno infrakrasnogo sensora na Vawem televizore. 12 POWER 9 Vkl[haet ili perekl[haet televizor v re'im Gotovnosti. TV/VIDEO Perekl[haet me'du programmami
 • Страница 7 из 58
  Naimenovanie hastej Ustanovka batarej v pul;t distancionnogo upravleniq Pol;zuqs; prorez;[, bol;wim pal;cem otkrojte na sebq krywku otdeleniq batarej. Vstav;te dve batarei (Tipa AA). Zakrojte krywku otdeleniq batarej. • Ubedites; v tom, hto pol[sa kontaktov j/k batarej sootvetstvu[t pometkam j/k
 • Страница 8 из 58
  ENGLISH Televizor Htoby zakryt; dvercu Uder'ivaq za vystup, opustite i zakrojte dvercu. Ostoro'no% • Otkryvaq ili zakryvaq dvercu, ne za]emite pal;cy me'du dvercej i perednej panel;[. ?to mo'et stat; prihinoj travmy. Krywka 9 MENU/PRESET 13 Niz Knopka MENU/PRESET (MEN{#PREDUSTANOVKA) POWER
 • Страница 9 из 58
  Televizionnyj prosmotr Prosmotr televizionnoj programmy Prostye operacii dlq prosmotra televizionnoj programmy. Televizor 1 Vkl[hite pitanie. • Esli indikator Standby (Re'im gotovnosti) ne gorit, na'mite POWER . • Esli indikator Standby (Re'im gotovnosti) svetitsq krasnym, na'mite POWER na pul;te
 • Страница 10 из 58
  ENGLISH Operacii s knopkami televizora Prostye operacii s televizorom Pol;zovanie # FRANÇAIS Za dvercej Htoby uvelihit; gromkost;, na'mite . Htoby umen;wit; gromkost;, . na'mite ГРОМКОСТЬ 19 CH Pol;zovanie CH # CH 5 Htoby perekl[hit; kanal v storonu uveliheniq, na'mite CH . Htoby perekl[hit; kanal
 • Страница 11 из 58
  Poleznye funkcii Indikaciq Hasy#Tajmer#Kanal Otobra'enie na /krane hasov, tajmera, nomera teku]ego kanala i drugix parametrov. 1 Na'mite ЧАСЫ ВКЛ ВЫКЛ ПРОСМОТР . • Na /kran vyvodqtsq hasy, tajmer vkl[heniq, otkl[heniq i tajmer razrewennogo vremeni prosmotra, a tak'e ostavweesq vremq do srabatyvaniq
 • Страница 12 из 58
  ENGLISH Audiore'im ФИЛЬМ FRANÇAIS МУЗЫКА НОВОСТИ Cifrovye FIL:M knopki % Re'im kino MUZYKA % Re'im muzyki NOVOSTI % Re'im novostej POL:ZOV. % Pol;zovatel;skij re'im ПОЛЬЗОВ . + – 100 SOUND MODE 300 1K 3K 8K РУССКИЙ TV/VIDEO Ka'dyj raz, kogda Vy na'imaete knopku SOUND MODE , proisxodit perekl[henie
 • Страница 13 из 58
  Vybor punktov men[ ?tot televizor pozvolqet Vam nastraivat; izobra'enie i zvuk, ustanavlivat; kanaly i drugie funkcii s pomo];[ indikacii soob]enij na /krane, pol;zuqs; pul;tom distancionnogo upravleniq ili knopkami na televizore. Vyberite 'elaemyj Vami punkt men[ s pomo];[ opisannoj ni'e
 • Страница 14 из 58
  ENGLISH Parametry men[ FRANÇAIS МЕНЮ ИЗОБРАЖЕНИЕ ЗВУК ФУНК Ц ИЯ ТА ЙМЕР УСТАН . КАНАЛОВ ВВОД : ВОЗВРАТ : MENU РУССКИЙ ВЫБО Р : CH Подсказка по операциям Меню ИЗОБРАЖЕНИЕ.............. 22 – 23 З ВУК ИЗОБРАЖЕНИЕ РЕЖИМ ВИ Д ЕО КОН Т РАС Т НОС Т Ь ЦВЕТ ЯРКОСТЬ Ц В ЕТ ОВОЙ Т ОН РЕ ЗКОСТ Ь УМЕ НЬШ .
 • Страница 15 из 58
  Ustanovki i nastrojki Vybor qzyka soob]enij na /krane Qzyk soob]enij na /krane mo'no ustanovit; na anglijskij, kitajskij, francuzskij, russkij malajskij ili arabskij. Televizor Za dvercej 1 CH MENU/PRESET E NG L I SH Na'mite i uder'ivajte MENU/PRESET bolee dvux sekund v re'ime obyhnogo prosmotra. S
 • Страница 16 из 58
  ENGLISH Avtonastrojka kanalov Avtomatiheski nastraivaet i predustanavlivaet prinimaemye telestancii. Za dvercej E NG L I SH Na'mite i uder'ivajte MENU/PRESET bolee dvux sekund v re'ime obyhnogo prosmotra. S • Na /krane vozniknet re'im qzyka. MENU/PRESET FRANÇAIS 1 ВЫБОР : CH 2 АВТО Na'mite
 • Страница 17 из 58
  Ustanovki i nastrojki Ruhnaq nastrojka kanalov Pozvolqet osu]estvlqt; ruhnu[ nastrojku kanala na 'elaemu[ telestanci[. Za dvercej 1 Na'mite i uder'ivajte MENU/PRESET bolee dvux sekund v re'ime obyhnogo prosmotra. • Na /krane vozniknet re'im qzyka. MENU/PRESET E NG L I SH S ВЫБОР : CH • Htoby vojti
 • Страница 18 из 58
  ENGLISH Ustanovka kanalov Pozvolqet vypolnqt; nastrojku otdel;nyx kanalov. 3 CH CH 4 MENU 5 И З ОБ Р АЖЕ НИ Е . ЗВУК ФУ НКЦИЯ Htoby vybrat; ≥USTAN. KANALOV˘, na'mite # CH . CH Т АЙМЕ Р У С Т АН . КАНАЛОВ ВЫБОР : CH ВО З В Р А Т : ME NU В ВОД : У С Т АН . КАНАЛОВ Htoby vyzvat; men[ USTAN.KANALOV,
 • Страница 19 из 58
  Ustanovki i nastrojki Ustanovka kanalov (prodol'enie) ZVUK. SISTEMA B/G M D/K I PROPUSK VKL VYKL Esli dlq funkcii ≥PROPUSK˘ zadano znahenie ≥VKL˘, to nomer kanala vkl[haetsq v spisok PROPUSK. Htoby otkl[hit; PROPUSK, na'mite cifrovye knopki dlq vybora 'elaemogo kanala, a zatem ustanovite “PROPUSK”
 • Страница 20 из 58
  ENGLISH Ustanovka kanalov (prodol'enie) SORTIROVAT: Pereme]enie programmy TV2 (ot nomera programmy 2) k nomeru programmy 5 1 1. Esli na'at; # na wage 5 (str. 18 ), otobrazitsq men[ SORTIROVAT:. CH CH СОРТИРОВАТЬ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 STARWLD TV 2 HAL LMRK HBO D I SCOVR LEARN 10 11 12 13 14 15 16 17 18
 • Страница 21 из 58
  Ustanovki i nastrojki Ustanovka kanalov (prodol'enie) Udalenie programmy (Udalit; TV2 na pozicii 2) 1. Povtorite wag 1 na str. 20 . 2 2. Na'mite CH # CH ili # dlq vybora nomera programmy 2 (napr., TV2), kotoru[ nu'no udalit;. CH СОРТИРОВАТЬ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 STARWLD TV 2 HAL LMRK HBO D I SCOVR
 • Страница 22 из 58
  ENGLISH Nastrojka izobra'eniq И З ОБ Р АЖЕ НИ Е . Htoby vybrat; “IZOBRA"ENIE”, na'mite CH . # CH ЗВУК ФУ НКЦИЯ Т АЙМЕ Р У С Т АН . КАНАЛОВ ВЫБОР : CH CH 3 CH 4 MENU NORMAL 5 7 ВО З В Р А Т : ME NU И З ОБ Р АЖЕ НИ Е Htoby vyzvat; men[ IZOBRA"ENIE, na'mite # . Htoby vybrat; punkty nastrojki, na'mite
 • Страница 23 из 58
  Ustanovki i nastrojki Nastrojka izobra'eniq (prodol'enie) Sledu[]aq tablica perehislqet punkty nastrojki, pokazannye v men[ IZOBRA"ENIE, i pokazyvaet # . ix izmenenie s na'atiem – – + – УМЕНЬШ. ПОМЕХ + + (См. примечание ниже) • CVETOVOJ TON mo'et byt; vybran i nastroen tol;ko vo vremq priema
 • Страница 24 из 58
  ENGLISH Nastrojka zvuka 3 CH 4 CH 5 MENU NORMAL Htoby vybrat; ≥ZVUK˘, na'mite CH # CH Htoby vyzvat; men[ ZVUK, na'mite # ИЗОБРАЖЕНИЕ ЗВУК ФУНКЦИЯ . ТАЙМЕР УСТАН . КАНАЛОВ ЗВУК . Htoby vybrat; punkty nastrojki, na'mite CH . # CH ЭКВАЛАЙ З Е Р ОК Р УЖ . З В У К BB E БАЛАНС АО Г С У П E Р БАС EPS ВКЛ
 • Страница 25 из 58
  Ustanovki i nastrojki ?kvalajzer 1 2 Htoby vyzvat; /kran MEN{, na'mite MENU . Htoby vybrat; ≥ZVUK˘, # na'mite CH . CH МЕНЮ ИЗОБРАЖЕНИЕ ЗВУК ФУНКЦИЯ ТАЙМЕР УСТАН . КАНАЛОВ ВЫБОР : CH 3 CH CH 4 ВВОД : ВОЗВР АТ : MENU ЗВУК Htoby vyzvat; men[ ZVUK, na'mite # . Htoby vybrat; ≥?KVALAJZER˘, na'mite # CH .
 • Страница 26 из 58
  ENGLISH Ob=emnoe zvuhanie Sozdaet vysokokahestvennyj ob=emno-prostranstvennyj zvuk iz dinamikov televizora. SURROUND re'im menqetsq sledu[]im FRANÇAIS Pri ka'dom na'atii obrazom% • Priem stereosignala ОКРУЖ . ЗВУК ESS ОКРУЖ . ЗВУК ВЫKЛ ОКРУЖ . ЗВУК SRS • Priem monosignala РУССКИЙ CH ОКРУЖ . ЗВУК
 • Страница 27 из 58
  Ustanovki i nastrojki Avtovybor Kogda k terminalam na perednej paneli (AV-3 IN) podkl[haetsq videoapparatura (naprimer, igrovaq pristavka ili videokamera), televizor avtomatiheski vyberet vxodnoj re'im (AV3). 1 2 МЕ НЮ Htoby vyzvat; /kran MEN{, na'mite MENU . Htoby vybrat; “FUNKCIQ”, na'mite CH #
 • Страница 28 из 58
  ENGLISH Komfortnyj Prosmotr FRANÇAIS Televizor avtomatiheski nastroit kontrastnost; v zavisimosti ot osve]ennosti pome]eniq. Pol;zovatel; mo'et po 'elani[ nastroit; re'im Komfortnogo Prosmotra, vybrav parametr ≥VYKL˘, ≥TEMNYJ˘, ≥SREDNIJ˘ ili ≥SVETLYJ˘. Pol;zovanie /kran MEN{ CH 2 C-VIEW MENU 3 4 5
 • Страница 29 из 58
  Ustanovki i nastrojki Re'im 16%9 Vybor formata izobra'eniq. 1 2 МЕ НЮ Htoby vyzvat; /kran MEN{, na'mite MENU . Htoby vybrat; “FUNKCIQ”, na'mite CH # CH И З ОБ Р АЖЕ НИ Е ЗВУК ФУ НКЦИЯ Т АЙМЕ Р . У С Т АН . КАНАЛОВ ВЫБОР : CH CH 3 CH 4 MENU 5 ВВОД : ВО З В Р А Т : ME NU ФУНКЦИЯ Htoby vyzvat; men[
 • Страница 30 из 58
  ENGLISH Zawita ot detej Zapret na prosmotr det;mi televizora ili otdel;nyx kanalov. 2 CH МЕ НЮ Htoby vyzvat; /kran MEN{, na'mite MENU И З ОБ Р АЖЕ НИ Е . ЗВУК ФУ НКЦИЯ Htoby vybrat; ≥FUNKCIQ˘, na'mite CH # CH . Т АЙМЕ Р У С Т АН . КАНАЛОВ ВЫБОР : CH CH 3 MENU 4 5 6 ВВОД : ВО З В Р А Т : ME NU ФУ
 • Страница 31 из 58
  Ustanovki i nastrojki Zawita ot detej (prodol'enie) POZICIQ#SOSTOQNIE BLOKIROVKI (i) Na'mite # ili Cifrovye knopki (0~9) dlq zadaniq kanala. (napr., 25) Cifrovye knopki (ii) Na'mite # htoby vybrat; dlq opcii ≥SOSTOQNIE BLOKIROVKI˘ znahenie ≥VKL˘ ili ≥VYKL˘. З АЩИ Т А О Т Д Е Т Е Й БЛОКИ РОВА Т Ь Т
 • Страница 32 из 58
  ENGLISH Za]ita ot detej (prodol'enie) 1 2 Kogda na /kran budet vyvedena nadpis; ≥ZA}ITA OT DETEJ VKL.˘. З АЩИ Т А О Т Д Е Т Е Й ВКЛ . ВВ Е ДИ Т Е ПА РОЛ Ь –––– Vvedite 4-znahnyj PAROL: s pomo];[ Cifrovye knopki (0~9) na pul;te DU. (Naprimer% 0000). РУССКИЙ Cifrovye knopki FRANÇAIS Vykl[henie ili
 • Страница 33 из 58
  Ustanovki i nastrojki Re'im demo Htoby poluhit; dopolnitel;nu[ informaci[ o televizore. 1 2 CH 3 CH 4 MENU 5 МЕ НЮ Htoby vyzvat; /kran MEN{, na'mite MENU И З ОБ Р АЖЕ НИ Е . ЗВУК ФУ НКЦИЯ Htoby vybrat; ≥FUNKCIQ˘, na'mite # CH . CH Т АЙМЕ Р У С Т АН . КАНАЛОВ ВЫБОР : CH ВВОД : ВО З В Р А Т : ME NU
 • Страница 34 из 58
  ENGLISH Hasy pokazyva[t real;noe vremq, po/tomu ix neobxodimo nastroit;, pre'de hem ispol;zovat; funkcii tajmera vkl[heniq i vykl[heniq. Esli teku]ee vremq ne zadano, zadat; parametry tajmera vkl[heniq i vykl[heniq nevozmo'no. Cifrovye knopki 2 МЕ НЮ Htoby vyzvat; /kran MEN{, na'mite MENU И З ОБ Р
 • Страница 35 из 58
  Ustanovki i nastrojki Den; Dannaq funkciq pozvolqet zadat; den; nedeli. 1 2 МЕ НЮ Htoby vyzvat; /kran MEN{, na'mite MENU . Htoby vybrat; ≥TAJMER˘, na'mite CH # CH И З ОБ Р АЖЕ НИ Е ЗВУК ФУ НКЦИЯ . Cifrovye knopki ВЫБОР : CH 3 CH CH 4 5 MENU Т АЙМЕ Р У С Т АН . КАНАЛОВ Htoby vyzvat; men[ TAJMER,
 • Страница 36 из 58
  ENGLISH Tajmer vkl[heniq (prodol'enie) 6 Т АЙМЕ Р Htoby vybrat; ≥SOSTOQNIE˘, na'mite CH # CH . Na'mite # htoby ustanovit; sostoqnie. , П РОСМО Т Р ЗВУК . НАПОМИНАНИЕ • SOSTOQNIE mo'no vybirat; v sledu[]em porqdke% ODNOKRATNO CH CH 7 MENU 8 NORMAL 9 10 Televizor 11 12 Indikator TAJMERA VKL{HENIQ
 • Страница 37 из 58
  Ustanovki i nastrojki Tajmer otkl[heniq Pri nastuplenii zadannogo vremeni avtomatiheski perekl[haet televizor v re'im gotovnosti. 1 2 МЕ НЮ Htoby vyzvat; /kran MEN{, na'mite MENU . Htoby vybrat; ≥TAJMER˘, na'mite CH # CH И З ОБ Р АЖЕ НИ Е ЗВУК ФУ НКЦИЯ Т АЙМЕ Р . Cifrovye knopki ВЫБОР : CH 3 CH CH
 • Страница 38 из 58
  ENGLISH Tajmer napominaniq na /krane 2 Htoby vyzvat; /kran MEN{, na'mite MENU МЕ НЮ И З ОБ Р АЖЕ НИ Е . ЗВУК ФУ НКЦИЯ Htoby vybrat; ≥TAJMER˘, na'mite CH # . CH Т АЙМЕ Р У С Т АН . КАНАЛОВ ВЫБОР : CH CH 3 CH 4 MENU ВО З В Р А Т : ME NU ТАЙМЕР Htoby vyzvat; men[ TAJMER, na'mite # . – – : – – AM ВОСК
 • Страница 39 из 58
  Ustanovki i nastrojki Tajmer napominaniq na /krane (prodol'enie) 6 Na'imajte knopku MENU , poka na /krane ne poqvitsq obyhnoe izobra'enie. 0 : 05 • Za pqt; minut do nastupleniq zadannogo vremeni (v dannom primere Ü posle 1 hasa 45 minut), a zatem herez ka'du[ minutu, osta[]eesq vremq vyvoditsq na
 • Страница 40 из 58
  ENGLISH Razrewennoe vremq prosmotra 1 2 FRANÇAIS ?ta funkciq pozvolqet ogranihivat; vremq prosmotra televizora det;mi putem vykl[heniq zvuka i izobra'eniq pri srabatyvanii tajmera razrewennogo vremeni prosmotra. МЕ НЮ Htoby vyzvat; /kran MEN{, na'mite MENU И З ОБ Р АЖЕ НИ Е . ЗВУК ФУ НКЦИЯ Htoby
 • Страница 41 из 58
  Ustanovki i nastrojki Razrewennoe vremq prosmotra (prodol'enie) 8 Cifrovye knopki 9 П РОС МО Т Р Htoby vybrat; ≥BLOKIROVAT:˘, na'mite # CH . CH Htoby vybrat; ≥VKL˘ ili ≥VYKL˘, na'mite # . Р А З Р . В Р ЕМЯ П РОСМО Т Р А БЛОКИ РОВА Т Ь ПА РОЛ Ь ВЫБОР : CH НА С Т Р . : 1:30 ВКЛ 0000 ВО З В Р А Т : ME
 • Страница 42 из 58
  ENGLISH Razrewennoe vremq prosmotra (prodol'enie) 1 Vkl[hite pitanie. • Na /kran vyvoditsq soob]enie ≥RAZREWENNOE VREMQ PROSMOTRA ISTEKLO˘. Esli nikakix dejstvij ne posleduet, televizor vykl[hitsq primerno herez 30 sek. 2 Vvedite 4-znahnyj PAROL: s pomo];[ Cifrovye knopki (0~9) na pul;te DU.
 • Страница 43 из 58
  Ustanovki i nastrojki Zvuk. Napominanie ?ta funkciq napominaet zvukovym signalom o pribli'enii vremeni, zadannogo dlq Napominaniq i tajmera razrewennogo vremeni prosmotra, vyvodq na /kran sootvetstvu[]ie nadpisi. 1 2 МЕ НЮ Htoby vyzvat; /kran MEN{, na'mite MENU И З ОБ Р АЖЕ НИ Е . ЗВУК ФУ НКЦИЯ
 • Страница 44 из 58
  ENGLISH L[bimye kanaly 2 Knopki Cveta 12 CH # , htoby vybrat; CH vaw l[bimyj kanal. (naprimer, kanal 12) Na'mite Otobra'aetsq zelenym ili 'eltym cvetom Na'imajte, naprimer, , poka nomer A kanala ne stanet belym. • Herez tri sekundy /ta indikaciq isheznet> predustanovka vybrannogo kanala vypolnena.
 • Страница 45 из 58
  Ustanovki i nastrojki FM-Radio Позволяет прослушивать радиопередачи FM-диапазона через динамики телевизора. Подключение радиоантенны FM-диапазона. Для прослушивания радиопередач подключите антенну FM-диапазона в к антенному гнезду FM на задней панели телевизора. Cifrovye knopki TB CH CH * (Список
 • Страница 46 из 58
  ENGLISH FM-Radio (prodol'enie) HASTOTA • При кратковременном (до 2 сек.) нажатии кнопки ЧАСТОТА изменяется пошагово на 50 кГц. FRANÇAIS • При длительном (более 2 сек.) нажатии кнопки запускается РУЧНАЯ настройка. / / PROPUSK VYKL MENU AVTO FM FM – РАДИО • При нажатии кнопки / появляется линейка
 • Страница 47 из 58
  Ustanovki i nastrojki Игра В режиме “Игра” вы можете выбрать одну из 6 игр. 1 Нажмите кнопку GAME , чтобы открыть меню ИГРА. G A M E B D S B B R O X N A R O M E N U X A L A C M B K L I K A N A L L E O O N N S E L E C T : 2 3 Выберите игру с помощью кнопок GAME Нажмите кнопку выбранную игру. MENU /
 • Страница 48 из 58
  ENGLISH DX- BALL (Мяч) РУССКИЙ MENU • Требуется разбить блоки, ударяя по ним мячом. После того, как вы разбили все блоки, вы можете перейти на следующую ступень. • В начале игры у вас есть три мяча (жизни). Если вы не отбили мяч доской, и он упал на землю, вы теряете одну жизнь. Если вы потеряли
 • Страница 49 из 58
  Ustanovki i nastrojki Функции кнопок во время игры: 1. / : Перемещать змею вверх или вниз. 2. / : Перемещать змею влево или вправо. 3. ENTER : Остановить игру. 4. MENU : Вернуться в меню ИГРА. BALLOON (Шарики) MENU ENTER Правила • В верхнем левом углу экрана отображается фигурка охотника. Вы можете
 • Страница 50 из 58
  ENGLISH Функции кнопок в титульном меню: ENTER : Начать игру. 2. MENU : Вернуться в меню ИГРА. FRANÇAIS 1. Функции кнопок во время игры: MENU / : Перемещать курсор вверх или вниз. 2. / : Перемещать курсор влево или вправо. 3. ENTER : Перевернуть карты. 4. MENU РУССКИЙ 1. : Вернуться в меню ИГРА.
 • Страница 51 из 58
  Podsoedineniq Podsoedinenie proigryvatelq cifrovogo video diska (DVD) Terminaly vxoda DVD (Cifrovoj Video Disk) (COMPONENT-IN) (KOMPONENTNYJ VXOD) na zadnej paneli Televizora mogut byt; ispol;zovany dlq vvoda vysokokahestvennogo izobra'eniq, poluhennogo ot proigryvatelq Cifrovogo Video Diska (DVD).
 • Страница 52 из 58
  ENGLISH Podsoedinenie k antenne Esli v Vawej naru'noj antenne ispol;zuetsq 75 ti-omnyj koaksial;nyj kabel; so standartnym raz=emom DIN45325 (IEC 169-2), vstav;te wtepsel; v gnezdo antenny na zadnej paneli televizora. Esli v Vawej naru'noj antenne ispol;zuetsq dvuxprovodnoj ploskij 300 ti-omnyj
 • Страница 53 из 58
  Podsoedineniq Podsoedinenie k videoapparature Vy mo'ete prosmatrivat; videoobrazy s proigryvatelq videodiskov, VKM i drugoj videoapparatury herez podsoedinenie ix k nastoq]emu televizoru, ispol;zuq vxodnye kontakty Audio#Video. Primer ispol;zovaniq kontaktov na perednej paneli TV VKM KOMPONENTNYJ
 • Страница 54 из 58
  FRANÇAIS РУССКИЙ Net izobra'eniq ili zvuka. Izobra'enie xorowee, kahestvo zvuka ploxoe. Zvuk xorowij, kahestvo izobra'eniq ploxoe. Izobra'enie rasplyvhato. Izobra'enie dvoitsq. Izobra'enie v liniqx ili mel;kaet. Slaboe izobra'enie. Ploxoe kahestvo priema na nekotoryx kanalax. Net cveta. Izobra'enie
 • Страница 55 из 58
  Specifikacii 29H-FD1F MODEL: Prinima[]ie sistemy Mirovoj mnogosistemnyj na 28 sistem Televe]anie# Vosproizvedenie videozapisi PAL-I PAL-B/G PAL-D/K SECAM-B/G SECAM D/K, K1 NTSC-M (NTSC Standart) Vosproizvedenie videozapisi NTSC NTSC NTSC NTSC NTSC NTSC Vosproizvedenie videozapisi (ispol;zuq
 • Страница 56 из 58
  Modul; Incredible Mono (I-Mono) generiruet dvuxkanal;noe zvuhanie iz vxodq]ego monosignala. V rezul;tate obrabotki monosignala u sluwatelq sozdaetsq vpehatlenie vospriqtiq stereosignala. Extended Spatial Stereo (ESS) U sluwatelq sozdaetsq vpehatlenie zvuhaniq dvux virtual;nyx dinamikov, raznesennyx
 • Страница 57 из 58
  SHARP CORPORATION 29H-FD1F(51-56)RU 57 1/10/04, 8:10 pm
 • Страница 58 из 58

SHARP 29H-FD1F (57 стр., ru;)

Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 58
  Soder'anie Podgotovka Prinadle'nosti ...................................................... 2 Prostaq naladka ...................................................... 3 Mery predostoro'nosti ........................................ 4 Naimenovanie hastej ............................................. 6
 • Страница 2 из 58
  ENGLISH FRANÇAIS Dorogoj pol;zovatel; produkcii kompanii WARP РУССКИЙ Blagodarim Vas za pokupku cvetnogo televizora proizvodstva WARP. My nadeemsq, hto Vy smo'ete priqtno /kspluatirovat; nastoq]ego televizora dolgie gody. Dlq obespeheniq pravil;noj raboty televizora, po'alujsta, vnimatel;no
 • Страница 3 из 58
  Prostaq naladka Pered nahalom /kspluatacii Vawego televizora, vypolnite opisannu[ ni'e proceduru prostoj naladki. oboznahaet nomera stranic s bolee podrobnoj informaciej. Pometka Podsoedinite antennu. • O podsoedinenii antenny smotrite 52 . Podsoedinite l[bu[ videoapparaturu. • O podsoedinenii
 • Страница 4 из 58
  ENGLISH Mery predostoro'nosti Povre'denie FRANÇAIS Vykl[hite pitanie i otsoedinite wnur pitaniq ot bytovoj setevoj rozetki nezamedlitel;no v sluhae, esli iz televizora poqvilsq kakoj-libo neobyhnyj wum, televizor nahal ispuskat; dym ili neobyhnyj zapax. Zatem svq'ites; s prodavcom Vawego televizora
 • Страница 5 из 58
  Mery predostoro'nosti Popadanie 'idkosti vovnutr; Ne stav;te cvetohnye vazy ili drugie predmety, soder'a]ie 'idkost;, na televizor, poskol;ku protekanie 'idkosti na televizor mo'et stat; prihinoj udara /lektriheskim tokom ili nepoladok v rabote televizora. Popadanie predmetov vovnutr; Nikogda ne
 • Страница 6 из 58
  Pometka ENGLISH Naimenovanie hastej oboznahaet nomera stranic s bolee podrobnoj informaciej. Okno infrakrasnogo peredathika Naprav;te /to okno na okno infrakrasnogo sensora na Vawem televizore. 12 POWER 9 Vkl[haet ili perekl[haet televizor v re'im Gotovnosti. TV/VIDEO Perekl[haet me'du programmami
 • Страница 7 из 58
  Naimenovanie hastej Ustanovka batarej v pul;t distancionnogo upravleniq Pol;zuqs; prorez;[, bol;wim pal;cem otkrojte na sebq krywku otdeleniq batarej. Vstav;te dve batarei (Tipa AA). Zakrojte krywku otdeleniq batarej. • Ubedites; v tom, hto pol[sa kontaktov j/k batarej sootvetstvu[t pometkam j/k
 • Страница 8 из 58
  ENGLISH Televizor Htoby zakryt; dvercu Uder'ivaq za vystup, opustite i zakrojte dvercu. Ostoro'no% • Otkryvaq ili zakryvaq dvercu, ne za]emite pal;cy me'du dvercej i perednej panel;[. ?to mo'et stat; prihinoj travmy. Krywka 9 MENU/PRESET 13 Niz Knopka MENU/PRESET (MEN{#PREDUSTANOVKA) POWER
 • Страница 9 из 58
  Televizionnyj prosmotr Prosmotr televizionnoj programmy Prostye operacii dlq prosmotra televizionnoj programmy. Televizor 1 Vkl[hite pitanie. • Esli indikator Standby (Re'im gotovnosti) ne gorit, na'mite POWER . • Esli indikator Standby (Re'im gotovnosti) svetitsq krasnym, na'mite POWER na pul;te
 • Страница 10 из 58
  ENGLISH Operacii s knopkami televizora Prostye operacii s televizorom Pol;zovanie # FRANÇAIS Za dvercej Htoby uvelihit; gromkost;, na'mite . Htoby umen;wit; gromkost;, . na'mite ГРОМКОСТЬ 19 CH Pol;zovanie CH # CH 5 Htoby perekl[hit; kanal v storonu uveliheniq, na'mite CH . Htoby perekl[hit; kanal
 • Страница 11 из 58
  Poleznye funkcii Indikaciq Hasy#Tajmer#Kanal Otobra'enie na /krane hasov, tajmera, nomera teku]ego kanala i drugix parametrov. 1 Na'mite ЧАСЫ ВКЛ ВЫКЛ ПРОСМОТР . • Na /kran vyvodqtsq hasy, tajmer vkl[heniq, otkl[heniq i tajmer razrewennogo vremeni prosmotra, a tak'e ostavweesq vremq do srabatyvaniq
 • Страница 12 из 58
  ENGLISH Audiore'im ФИЛЬМ FRANÇAIS МУЗЫКА НОВОСТИ Cifrovye FIL:M knopki % Re'im kino MUZYKA % Re'im muzyki NOVOSTI % Re'im novostej POL:ZOV. % Pol;zovatel;skij re'im ПОЛЬЗОВ . + – 100 SOUND MODE 300 1K 3K 8K РУССКИЙ TV/VIDEO Ka'dyj raz, kogda Vy na'imaete knopku SOUND MODE , proisxodit perekl[henie
 • Страница 13 из 58
  Vybor punktov men[ ?tot televizor pozvolqet Vam nastraivat; izobra'enie i zvuk, ustanavlivat; kanaly i drugie funkcii s pomo];[ indikacii soob]enij na /krane, pol;zuqs; pul;tom distancionnogo upravleniq ili knopkami na televizore. Vyberite 'elaemyj Vami punkt men[ s pomo];[ opisannoj ni'e
 • Страница 14 из 58
  ENGLISH Parametry men[ FRANÇAIS МЕНЮ ИЗОБРАЖЕНИЕ ЗВУК ФУНК Ц ИЯ ТА ЙМЕР УСТАН . КАНАЛОВ ВВОД : ВОЗВРАТ : MENU РУССКИЙ ВЫБО Р : CH Подсказка по операциям Меню ИЗОБРАЖЕНИЕ.............. 22 – 23 З ВУК ИЗОБРАЖЕНИЕ РЕЖИМ ВИ Д ЕО КОН Т РАС Т НОС Т Ь ЦВЕТ ЯРКОСТЬ Ц В ЕТ ОВОЙ Т ОН РЕ ЗКОСТ Ь УМЕ НЬШ .
 • Страница 15 из 58
  Ustanovki i nastrojki Vybor qzyka soob]enij na /krane Qzyk soob]enij na /krane mo'no ustanovit; na anglijskij, kitajskij, francuzskij, russkij malajskij ili arabskij. Televizor Za dvercej 1 CH MENU/PRESET E NG L I SH Na'mite i uder'ivajte MENU/PRESET bolee dvux sekund v re'ime obyhnogo prosmotra. S
 • Страница 16 из 58
  ENGLISH Avtonastrojka kanalov Avtomatiheski nastraivaet i predustanavlivaet prinimaemye telestancii. Za dvercej E NG L I SH Na'mite i uder'ivajte MENU/PRESET bolee dvux sekund v re'ime obyhnogo prosmotra. S • Na /krane vozniknet re'im qzyka. MENU/PRESET FRANÇAIS 1 ВЫБОР : CH 2 АВТО Na'mite
 • Страница 17 из 58
  Ustanovki i nastrojki Ruhnaq nastrojka kanalov Pozvolqet osu]estvlqt; ruhnu[ nastrojku kanala na 'elaemu[ telestanci[. Za dvercej 1 Na'mite i uder'ivajte MENU/PRESET bolee dvux sekund v re'ime obyhnogo prosmotra. • Na /krane vozniknet re'im qzyka. MENU/PRESET E NG L I SH S ВЫБОР : CH • Htoby vojti
 • Страница 18 из 58
  ENGLISH Ustanovka kanalov Pozvolqet vypolnqt; nastrojku otdel;nyx kanalov. 3 CH CH 4 MENU 5 И З ОБ Р АЖЕ НИ Е . ЗВУК ФУ НКЦИЯ Htoby vybrat; ≥USTAN. KANALOV˘, na'mite # CH . CH Т АЙМЕ Р У С Т АН . КАНАЛОВ ВЫБОР : CH ВО З В Р А Т : ME NU В ВОД : У С Т АН . КАНАЛОВ Htoby vyzvat; men[ USTAN.KANALOV,
 • Страница 19 из 58
  Ustanovki i nastrojki Ustanovka kanalov (prodol'enie) ZVUK. SISTEMA B/G M D/K I PROPUSK VKL VYKL Esli dlq funkcii ≥PROPUSK˘ zadano znahenie ≥VKL˘, to nomer kanala vkl[haetsq v spisok PROPUSK. Htoby otkl[hit; PROPUSK, na'mite cifrovye knopki dlq vybora 'elaemogo kanala, a zatem ustanovite “PROPUSK”
 • Страница 20 из 58
  ENGLISH Ustanovka kanalov (prodol'enie) SORTIROVAT: Pereme]enie programmy TV2 (ot nomera programmy 2) k nomeru programmy 5 1 1. Esli na'at; # na wage 5 (str. 18 ), otobrazitsq men[ SORTIROVAT:. CH CH СОРТИРОВАТЬ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 STARWLD TV 2 HAL LMRK HBO D I SCOVR LEARN 10 11 12 13 14 15 16 17 18
 • Страница 21 из 58
  Ustanovki i nastrojki Ustanovka kanalov (prodol'enie) Udalenie programmy (Udalit; TV2 na pozicii 2) 1. Povtorite wag 1 na str. 20 . 2 2. Na'mite CH # CH ili # dlq vybora nomera programmy 2 (napr., TV2), kotoru[ nu'no udalit;. CH СОРТИРОВАТЬ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 STARWLD TV 2 HAL LMRK HBO D I SCOVR
 • Страница 22 из 58
  ENGLISH Nastrojka izobra'eniq И З ОБ Р АЖЕ НИ Е . Htoby vybrat; “IZOBRA"ENIE”, na'mite CH . # CH ЗВУК ФУ НКЦИЯ Т АЙМЕ Р У С Т АН . КАНАЛОВ ВЫБОР : CH CH 3 CH 4 MENU NORMAL 5 7 ВО З В Р А Т : ME NU И З ОБ Р АЖЕ НИ Е Htoby vyzvat; men[ IZOBRA"ENIE, na'mite # . Htoby vybrat; punkty nastrojki, na'mite
 • Страница 23 из 58
  Ustanovki i nastrojki Nastrojka izobra'eniq (prodol'enie) Sledu[]aq tablica perehislqet punkty nastrojki, pokazannye v men[ IZOBRA"ENIE, i pokazyvaet # . ix izmenenie s na'atiem УМЕНЬШ. ПОМЕХ – + – + – + (См. примечание ниже) • CVETOVOJ TON mo'et byt; vybran i nastroen tol;ko vo vremq priema
 • Страница 24 из 58
  ENGLISH Nastrojka zvuka 3 CH 4 CH 5 MENU NORMAL Htoby vybrat; ≥ZVUK˘, na'mite CH # CH Htoby vyzvat; men[ ZVUK, na'mite # ИЗОБРАЖЕНИЕ ЗВУК ФУНКЦИЯ . ТАЙМЕР УСТАН . КАНАЛОВ ЗВУК . Htoby vybrat; punkty nastrojki, na'mite CH . # CH ЭКВАЛАЙ З Е Р ОК Р УЖ . З В У К BB E БАЛАНС АО Г С У П E Р БАС EPS ВКЛ
 • Страница 25 из 58
  Ustanovki i nastrojki ?kvalajzer 1 2 Htoby vyzvat; /kran MEN{, na'mite MENU . Htoby vybrat; ≥ZVUK˘, # na'mite CH . CH МЕНЮ ИЗОБРАЖЕНИЕ ЗВУК ФУНКЦИЯ ТАЙМЕР УСТАН . КАНАЛОВ ВЫБОР : CH 3 CH CH 4 ВВОД : ВОЗВР АТ : MENU ЗВУК Htoby vyzvat; men[ ZVUK, na'mite # . Htoby vybrat; ≥?KVALAJZER˘, na'mite # CH .
 • Страница 26 из 58
  ENGLISH Ob=emnoe zvuhanie Sozdaet vysokokahestvennyj ob=emno-prostranstvennyj zvuk iz dinamikov televizora. SURROUND re'im menqetsq sledu[]im FRANÇAIS Pri ka'dom na'atii obrazom% • Priem stereosignala ОКРУЖ . ЗВУК ESS ОКРУЖ . ЗВУК ВЫKЛ ОКРУЖ . ЗВУК SRS • Priem monosignala РУССКИЙ CH ОКРУЖ . ЗВУК
 • Страница 27 из 58
  Ustanovki i nastrojki Avtovybor Kogda k terminalam na perednej paneli (AV-3 IN) podkl[haetsq videoapparatura (naprimer, igrovaq pristavka ili videokamera), televizor avtomatiheski vyberet vxodnoj re'im (AV3). 1 2 МЕ НЮ Htoby vyzvat; /kran MEN{, na'mite MENU . Htoby vybrat; “FUNKCIQ”, na'mite CH #
 • Страница 28 из 58
  ENGLISH Komfortnyj Prosmotr FRANÇAIS Televizor avtomatiheski nastroit kontrastnost; v zavisimosti ot osve]ennosti pome]eniq. Pol;zovatel; mo'et po 'elani[ nastroit; re'im Komfortnogo Prosmotra, vybrav parametr ≥VYKL˘, ≥TEMNYJ˘, ≥SREDNIJ˘ ili ≥SVETLYJ˘. Pol;zovanie /kran MEN{ CH 2 C-VIEW MENU 3 4 5
 • Страница 29 из 58
  Ustanovki i nastrojki Re'im 16%9 Vybor formata izobra'eniq. 1 2 МЕ НЮ Htoby vyzvat; /kran MEN{, na'mite MENU . Htoby vybrat; “FUNKCIQ”, na'mite CH # CH И З ОБ Р АЖЕ НИ Е ЗВУК ФУ НКЦИЯ Т АЙМЕ Р . У С Т АН . КАНАЛОВ ВЫБОР : CH CH 3 CH 4 MENU 5 ВВОД : ВО З В Р А Т : ME NU ФУНКЦИЯ Htoby vyzvat; men[
 • Страница 30 из 58
  ENGLISH Zawita ot detej Zapret na prosmotr det;mi televizora ili otdel;nyx kanalov. 2 CH МЕ НЮ Htoby vyzvat; /kran MEN{, na'mite MENU И З ОБ Р АЖЕ НИ Е . ЗВУК ФУ НКЦИЯ Htoby vybrat; ≥FUNKCIQ˘, na'mite CH # CH . Т АЙМЕ Р У С Т АН . КАНАЛОВ ВЫБОР : CH CH 3 MENU 4 5 6 ВВОД : ВО З В Р А Т : ME NU ФУ
 • Страница 31 из 58
  Ustanovki i nastrojki Zawita ot detej (prodol'enie) POZICIQ#SOSTOQNIE BLOKIROVKI (i) Na'mite # ili Cifrovye knopki (0~9) dlq zadaniq kanala. (napr., 25) Cifrovye knopki (ii) Na'mite # htoby vybrat; dlq opcii ≥SOSTOQNIE BLOKIROVKI˘ znahenie ≥VKL˘ ili ≥VYKL˘. З АЩИ Т А О Т Д Е Т Е Й БЛОКИ РОВА Т Ь Т
 • Страница 32 из 58
  ENGLISH Za]ita ot detej (prodol'enie) 1 2 Kogda na /kran budet vyvedena nadpis; ≥ZA}ITA OT DETEJ VKL.˘. З АЩИ Т А О Т Д Е Т Е Й ВКЛ . ВВ Е ДИ Т Е ПА РОЛ Ь –––– Vvedite 4-znahnyj PAROL: s pomo];[ Cifrovye knopki (0~9) na pul;te DU. (Naprimer% 0000). РУССКИЙ Cifrovye knopki FRANÇAIS Vykl[henie ili
 • Страница 33 из 58
  Ustanovki i nastrojki Re'im demo Htoby poluhit; dopolnitel;nu[ informaci[ o televizore. 1 2 CH 3 CH 4 MENU 5 МЕ НЮ Htoby vyzvat; /kran MEN{, na'mite MENU И З ОБ Р АЖЕ НИ Е . ЗВУК ФУ НКЦИЯ Htoby vybrat; ≥FUNKCIQ˘, na'mite # CH . CH Т АЙМЕ Р У С Т АН . КАНАЛОВ ВЫБОР : CH ВВОД : ВО З В Р А Т : ME NU
 • Страница 34 из 58
  ENGLISH Hasy pokazyva[t real;noe vremq, po/tomu ix neobxodimo nastroit;, pre'de hem ispol;zovat; funkcii tajmera vkl[heniq i vykl[heniq. Esli teku]ee vremq ne zadano, zadat; parametry tajmera vkl[heniq i vykl[heniq nevozmo'no. Cifrovye knopki 2 МЕ НЮ Htoby vyzvat; /kran MEN{, na'mite MENU И З ОБ Р
 • Страница 35 из 58
  Ustanovki i nastrojki Den; Dannaq funkciq pozvolqet zadat; den; nedeli. 1 2 МЕ НЮ Htoby vyzvat; /kran MEN{, na'mite MENU . Htoby vybrat; ≥TAJMER˘, na'mite CH # CH И З ОБ Р АЖЕ НИ Е ЗВУК ФУ НКЦИЯ . Cifrovye knopki ВЫБОР : CH 3 CH CH 4 5 MENU Т АЙМЕ Р У С Т АН . КАНАЛОВ Htoby vyzvat; men[ TAJMER,
 • Страница 36 из 58
  ENGLISH Tajmer vkl[heniq (prodol'enie) 6 Т АЙМЕ Р Htoby vybrat; ≥SOSTOQNIE˘, na'mite CH # CH . Na'mite # htoby ustanovit; sostoqnie. , П РОСМО Т Р ЗВУК . НАПОМИНАНИЕ • SOSTOQNIE mo'no vybirat; v sledu[]em porqdke% ODNOKRATNO CH CH 7 MENU 8 NORMAL 9 10 Televizor 11 12 Indikator TAJMERA VKL{HENIQ
 • Страница 37 из 58
  Ustanovki i nastrojki Tajmer otkl[heniq Pri nastuplenii zadannogo vremeni avtomatiheski perekl[haet televizor v re'im gotovnosti. 1 2 МЕ НЮ Htoby vyzvat; /kran MEN{, na'mite MENU . Htoby vybrat; ≥TAJMER˘, na'mite CH # CH И З ОБ Р АЖЕ НИ Е ЗВУК ФУ НКЦИЯ Т АЙМЕ Р . Cifrovye knopki ВЫБОР : CH 3 CH CH
 • Страница 38 из 58
  ENGLISH Tajmer napominaniq na /krane 2 Htoby vyzvat; /kran MEN{, na'mite MENU МЕ НЮ И З ОБ Р АЖЕ НИ Е . ЗВУК ФУ НКЦИЯ Htoby vybrat; ≥TAJMER˘, na'mite CH # . CH Т АЙМЕ Р У С Т АН . КАНАЛОВ ВЫБОР : CH CH 3 CH 4 MENU ВО З В Р А Т : ME NU ТАЙМЕР Htoby vyzvat; men[ TAJMER, na'mite # . – – : – – AM ВОСК
 • Страница 39 из 58
  Ustanovki i nastrojki Tajmer napominaniq na /krane (prodol'enie) 6 Na'imajte knopku MENU , poka na /krane ne poqvitsq obyhnoe izobra'enie. 0 : 05 • Za pqt; minut do nastupleniq zadannogo vremeni (v dannom primere Ü posle 1 hasa 45 minut), a zatem herez ka'du[ minutu, osta[]eesq vremq vyvoditsq na
 • Страница 40 из 58
  ENGLISH Razrewennoe vremq prosmotra 1 2 FRANÇAIS ?ta funkciq pozvolqet ogranihivat; vremq prosmotra televizora det;mi putem vykl[heniq zvuka i izobra'eniq pri srabatyvanii tajmera razrewennogo vremeni prosmotra. МЕ НЮ Htoby vyzvat; /kran MEN{, na'mite MENU И З ОБ Р АЖЕ НИ Е . ЗВУК ФУ НКЦИЯ Htoby
 • Страница 41 из 58
  Ustanovki i nastrojki Razrewennoe vremq prosmotra (prodol'enie) 8 Cifrovye knopki 9 П РОС МО Т Р Htoby vybrat; ≥BLOKIROVAT:˘, na'mite # CH . CH Htoby vybrat; ≥VKL˘ ili ≥VYKL˘, na'mite # . Р А З Р . В Р ЕМЯ П РОСМО Т Р А БЛОКИ РОВА Т Ь ПА РОЛ Ь ВЫБОР : CH НА С Т Р . : 1:30 ВКЛ 0000 ВО З В Р А Т : ME
 • Страница 42 из 58
  ENGLISH Razrewennoe vremq prosmotra (prodol'enie) 1 Vkl[hite pitanie. • Na /kran vyvoditsq soob]enie ≥RAZREWENNOE VREMQ PROSMOTRA ISTEKLO˘. Esli nikakix dejstvij ne posleduet, televizor vykl[hitsq primerno herez 30 sek. 2 Vvedite 4-znahnyj PAROL: s pomo];[ Cifrovye knopki (0~9) na pul;te DU.
 • Страница 43 из 58
  Ustanovki i nastrojki Zvuk. Napominanie ?ta funkciq napominaet zvukovym signalom o pribli'enii vremeni, zadannogo dlq Napominaniq i tajmera razrewennogo vremeni prosmotra, vyvodq na /kran sootvetstvu[]ie nadpisi. 1 2 МЕ НЮ Htoby vyzvat; /kran MEN{, na'mite MENU И З ОБ Р АЖЕ НИ Е . ЗВУК ФУ НКЦИЯ
 • Страница 44 из 58
  ENGLISH L[bimye kanaly 2 Knopki Cveta 12 CH # , htoby vybrat; CH vaw l[bimyj kanal. (naprimer, kanal 12) Na'mite Otobra'aetsq zelenym ili 'eltym cvetom Na'imajte, naprimer, , poka nomer A kanala ne stanet belym. • Herez tri sekundy /ta indikaciq isheznet> predustanovka vybrannogo kanala vypolnena.
 • Страница 45 из 58
  Ustanovki i nastrojki FM-Radio Позволяет прослушивать радиопередачи FM-диапазона через динамики телевизора. Подключение радиоантенны FM-диапазона. Для прослушивания радиопередач подключите антенну FM-диапазона в к антенному гнезду FM на задней панели телевизора. Cifrovye knopki TB CH CH * (Список
 • Страница 46 из 58
  ENGLISH FM-Radio (prodol'enie) HASTOTA • При кратковременном (до 2 сек.) нажатии кнопки ЧАСТОТА изменяется пошагово на 50 кГц. FRANÇAIS • При длительном (более 2 сек.) нажатии кнопки запускается РУЧНАЯ настройка. / / PROPUSK VYKL MENU AVTO FM FM – РАДИО • При нажатии кнопки / появляется линейка
 • Страница 47 из 58
  Ustanovki i nastrojki Игра В режиме “Игра” вы можете выбрать одну из 6 игр. 1 Нажмите кнопку GAME , чтобы открыть меню ИГРА. G A M E B D S B B R O X N A R O M E N U X A L A C M B K L I K A N A L L E O O N N S E L E C T : 2 3 Выберите игру с помощью кнопок GAME Нажмите кнопку выбранную игру. MENU •
 • Страница 48 из 58
  ENGLISH DX- BALL (Мяч) РУССКИЙ MENU • Требуется разбить блоки, ударяя по ним мячом. После того, как вы разбили все блоки, вы можете перейти на следующую ступень. • В начале игры у вас есть три мяча (жизни). Если вы не отбили мяч доской, и он упал на землю, вы теряете одну жизнь. Если вы потеряли
 • Страница 49 из 58
  Ustanovki i nastrojki Функции кнопок во время игры: 1. / : Перемещать змею вверх или вниз. 2. / : Перемещать змею влево или вправо. 3. ENTER : Остановить игру. 4. MENU : Вернуться в меню ИГРА. BALLOON (Шарики) MENU ENTER Правила • В верхнем левом углу экрана отображается фигурка охотника. Вы можете
 • Страница 50 из 58
  ENGLISH 1. ENTER : Начать игру. 2. MENU : Вернуться в меню ИГРА. FRANÇAIS Функции кнопок в титульном меню: MENU 1. / : Перемещать курсор вверх или вниз. 2. / : Перемещать курсор влево или вправо. 3. ENTER : Перевернуть карты. 4. MENU : Вернуться в меню ИГРА. ENTER РУССКИЙ Функции кнопок во время
 • Страница 51 из 58
  Podsoedineniq Podsoedinenie proigryvatelq cifrovogo video diska (DVD) Terminaly vxoda DVD (Cifrovoj Video Disk) (COMPONENT-IN) (KOMPONENTNYJ VXOD) na zadnej paneli Televizora mogut byt; ispol;zovany dlq vvoda vysokokahestvennogo izobra'eniq, poluhennogo ot proigryvatelq Cifrovogo Video Diska (DVD).
 • Страница 52 из 58
  ENGLISH Podsoedinenie k antenne Esli v Vawej naru'noj antenne ispol;zuetsq 75 ti-omnyj koaksial;nyj kabel; so standartnym raz=emom DIN45325 (IEC 169-2), vstav;te wtepsel; v gnezdo antenny na zadnej paneli televizora. Esli v Vawej naru'noj antenne ispol;zuetsq dvuxprovodnoj ploskij 300 ti-omnyj
 • Страница 53 из 58
  Podsoedineniq Podsoedinenie k videoapparature Vy mo'ete prosmatrivat; videoobrazy s proigryvatelq videodiskov, VKM i drugoj videoapparatury herez podsoedinenie ix k nastoq]emu televizoru, ispol;zuq vxodnye kontakty Audio#Video. Primer ispol;zovaniq kontaktov na perednej paneli TV VKM KOMPONENTNYJ
 • Страница 54 из 58
  FRANÇAIS РУССКИЙ Net izobra'eniq ili zvuka. Izobra'enie xorowee, kahestvo zvuka ploxoe. Zvuk xorowij, kahestvo izobra'eniq ploxoe. Izobra'enie rasplyvhato. Izobra'enie dvoitsq. Izobra'enie v liniqx ili mel;kaet. Slaboe izobra'enie. Ploxoe kahestvo priema na nekotoryx kanalax. Net cveta. Izobra'enie
 • Страница 55 из 58
  Specifikacii 29H-FD1F MODEL: Prinima[]ie sistemy Mirovoj mnogosistemnyj na 28 sistem Televe]anie# Vosproizvedenie videozapisi PAL-I PAL-B/G PAL-D/K SECAM-B/G SECAM D/K, K1 NTSC-M (NTSC Standart) Vosproizvedenie videozapisi NTSC NTSC NTSC NTSC NTSC NTSC Vosproizvedenie videozapisi (ispol;zuq
 • Страница 56 из 58
  Modul; Incredible Mono (I-Mono) generiruet dvuxkanal;noe zvuhanie iz vxodq]ego monosignala. V rezul;tate obrabotki monosignala u sluwatelq sozdaetsq vpehatlenie vospriqtiq stereosignala. Extended Spatial Stereo (ESS) U sluwatelq sozdaetsq vpehatlenie zvuhaniq dvux virtual;nyx dinamikov, raznesennyx
 • Страница 57 из 58
  SHARP CORPORATION 29H-FD1F(51-56)RU 57 1/10/04, 8:10 pm
 • Страница 58 из 58