Инструкции и Руководства для SHARP 29H-FG1F

Сейчас в базе инструкций для SHARP 29H-FG1F насчитывается 2 бесплатных инструкций.

SHARP 29H-FG1F (51 стр.)

Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 52
  Soder'anie Podgotovka Prinadle'nosti ...................................................... 2 Prostaq naladka ...................................................... 3 Mery predostoro'nosti ........................................ 4 Naimenovanie hastej ............................................. 6
 • Страница 2 из 52
  ENGLISH FRANÇAIS Dorogoj pol;zovatel; produkcii kompanii WARP РУССКИЙ Blagodarim Vas za pokupku cvetnogo televizora proizvodstva WARP. My nadeemsq, hto Vy smo'ete priqtno /kspluatirovat; nastoq]ego televizora dolgie gody. Dlq obespeheniq pravil;noj raboty televizora, po'alujsta, vnimatel;no
 • Страница 3 из 52
  Prostaq naladka Pered nahalom /kspluatacii Vawego televizora, vypolnite opisannu[ ni'e proceduru prostoj naladki. oboznahaet nomera stranic s bolee podrobnoj informaciej. Pometka Podsoedinite antennu. • O podsoedinenii antenny smotrite 47 . Podsoedinite l[bu[ videoapparaturu. • O podsoedinenii
 • Страница 4 из 52
  ENGLISH Mery predostoro'nosti Povre'denie FRANÇAIS Vykl[hite pitanie i otsoedinite wnur pitaniq ot bytovoj setevoj rozetki nezamedlitel;no v sluhae, esli iz televizora poqvilsq kakoj-libo neobyhnyj wum, televizor nahal ispuskat; dym ili neobyhnyj zapax. Zatem svq'ites; s prodavcom Vawego televizora
 • Страница 5 из 52
  Mery predostoro'nosti Popadanie 'idkosti vovnutr; Ne stav;te cvetohnye vazy ili drugie predmety, soder'a]ie 'idkost;, na televizor, poskol;ku protekanie 'idkosti na televizor mo'et stat; prihinoj udara /lektriheskim tokom ili nepoladok v rabote televizora. Popadanie predmetov vovnutr; Nikogda ne
 • Страница 6 из 52
  Pometka ENGLISH Naimenovanie hastej oboznahaet nomera stranic s bolee podrobnoj informaciej. Pul;t distancionnogo upravleniq 27 Perekl[henie me'du VYKL, TEMNYJ, SREDNIJ i SVETLYJ Vkl[haet ili perekl[haet televizor v re'im Gotovnosti. COMFY VIEW TV/VIDEO 11 10 Otkl[haet zvuk i vosstanavlivaet zvuk
 • Страница 7 из 52
  Naimenovanie hastej Televizor Htoby otkryt; dvercu Potqnite dvercu na sebq i vverx za vystup, raspolo'ennyj pod nadpis;[ ≥PULL-OPEN˘ (Otkryvat; zdes;). Htoby zakryt; dvercu Uder'ivaq za vystup, opustite i zakrojte dvercu. Ostoro'no% • Otkryvaq ili zakryvaq dvercu, ne za]emite pal;cy me'du dvercej i
 • Страница 8 из 52
  ENGLISH Televizionnyj prosmotr Prosmotr televizionnoj programmy Prostye operacii dlq prosmotra televizionnoj programmy. Vkl[hite pitanie. • Esli indikator Standby (Re'im gotovnosti) ne gorit, na'mite POWER . • Esli indikator Standby (Re'im gotovnosti) svetitsq krasnym, na'mite na pul;te DU.
 • Страница 9 из 52
  Televizionnyj prosmotr Operacii s knopkami televizora Prostye operacii s televizorom Za dvercej Pol;zovanie # Htoby uvelihit; gromkost;, na'mite . Htoby umen;wit; gromkost;, . na'mite ГРОМКОСТЬ 19 CH CH Pol;zovanie CH # CH 5 Htoby perekl[hit; kanal v storonu uveliheniq, na'mite CH . Htoby
 • Страница 10 из 52
  ENGLISH Poleznye funkcii Indikaciq Hasy#Tajmer#Kanal Otobra'enie na /krane hasov, tajmera, nomera teku]ego kanala i drugix parametrov. 1 2 4 5 8 3 9 CHILD LOCK SOUND MODE FM RADIO 0 A B C D CH CH NORMAL ЧАСЫ ВКЛ ВЫКЛ ПРОСМОТР . • Na /kran vyvodqtsq hasy, tajmer vkl[heniq, otkl[heniq i tajmer
 • Страница 11 из 52
  Poleznye funkcii Audiore'im COMFY VIEW TV/VIDEO 1 2 3 4 5 6 8 9 CHILD LOCK SOUND MODE 7 Ka'dyj raz, kogda Vy na'imaete knopku SOUND MODE , proisxodit TV/VIDEO perekl[henie re'ima v porqdks% FIL:M, MUZYKA, NOVOSTI, Cifrovye POL:ZOV.. knopki ФИЛЬМ МУЗЫКА НОВОСТИ FM RADIO 0 A B C D CH CH NORMAL MENU
 • Страница 12 из 52
  ?tot televizor pozvolqet Vam nastraivat; izobra'enie i zvuk, ustanavlivat; kanaly i drugie funkcii s pomo];[ indikacii soob]enij na /krane, pol;zuqs; pul;tom distancionnogo upravleniq ili knopkami na televizore. Vyberite 'elaemyj Vami punkt men[ s pomo];[ opisannoj ni'e procedury, a zatem
 • Страница 13 из 52
  Vybor punktov men[ Parametry men[ МЕНЮ ИЗОБРАЖЕНИЕ ЗВУК ФУНК Ц ИЯ ТА ЙМЕР УСТАН . КАНАЛОВ ВЫБО Р : CH ВВОД : ВОЗВРАТ : MENU Подсказка по операциям Меню ИЗОБРАЖЕНИЕ.............. 21 – 22 З ВУК ИЗОБРАЖЕНИЕ РЕЖИМ ВИ Д ЕО КОН Т РАС Т НОС Т Ь ЦВЕТ ЯРКОСТЬ Ц В ЕТ ОВОЙ Т ОН РЕ ЗКОСТ Ь УМЕ НЬШ . ПОМЕХ
 • Страница 14 из 52
  ENGLISH Ustanovki i nastrojki Vybor qzyka soob]enij na /krane Qzyk soob]enij na /krane mo'no ustanovit; na anglijskij, kitajskij, francuzskij, russkij malajskij ili arabskij. CH MENU/PRESET COMFY VIEW 2 5 6 7 8 ВЫБОР : CH • Htoby vojti v re'im vybora qzyka, na'mite MENU/PRESET v re'ime obyhnogo
 • Страница 15 из 52
  Ustanovki i nastrojki Avtonastrojka kanalov Avtomatiheski nastraivaet i predustanavlivaet prinimaemye telestancii. Za dvercej 1 E NG L I SH Na'mite i uder'ivajte MENU/PRESET bolee dvux sekund v re'ime obyhnogo prosmotra. • Na /krane vozniknet re'im qzyka. MENU/PRESET S ВЫБОР : CH • Htoby vojti v
 • Страница 16 из 52
  ENGLISH Ruhnaq nastrojka kanalov Pozvolqet osu]estvlqt; ruhnu[ nastrojku kanala na 'elaemu[ telestanci[. Za dvercej 2 TV/VIDEO 1 2 4 5 3 6 7 8 9 CHILD LOCK SOUND MODE Cifrovye knopki 1 4 8 . 2 5MH z • Na'atie MENU/PRESET perekl[haet /kran, kak /to pokazano ni'e. FM RADIO 0 C РУЧНАЯ Na'mite
 • Страница 17 из 52
  Ustanovki i nastrojki Ustanovka kanalov Pozvolqet vypolnqt; nastrojku otdel;nyx kanalov. COMFY VIEW 1 TV/VIDEO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 CHILD LOCK SOUND MODE FM RADIO 0 A B C D ME НЮ Htoby vyzvat; /kran MEN{, na'mite MENU И З ОБ Р АЖЕ НИ Е . ЗВУК ФУ НКЦИЯ Htoby vybrat; ≥USTAN. KANALOV˘, na'mite # CH .
 • Страница 18 из 52
  ENGLISH Ustanovka kanalov (prodol'enie) ZVUK. SISTEMA TV/VIDEO 1 2 4 5 6 7 8 B/G 3 FRANÇAIS COMFY VIEW 9 CHILD LOCK M SOUND MODE D/K I FM RADIO 0 A B C PROPUSK D CH VKL VYKL CH MENU Esli dlq funkcii ≥PROPUSK˘ zadano znahenie ≥VKL˘, to nomer kanala vkl[haetsq v spisok PROPUSK. Htoby otkl[hit;
 • Страница 19 из 52
  Ustanovki i nastrojki Ustanovka kanalov (prodol'enie) COMFY VIEW SORTIROVAT: TV/VIDEO • Dlq sortirovki nomerov programm po vawemu vyboru. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 CHILD LOCK 1 Pereme]enie programmy TV2 (ot nomera programmy 2) k nomeru programmy 5 SOUND MODE FM RADIO 0 A B C D 1. Esli na'at; # na wage 5
 • Страница 20 из 52
  ENGLISH Ustanovka kanalov (prodol'enie) 2 1. Povtorite wag 1 na str. 19 . 3 CHILD LOCK 4 5 6 7 8 2 # CH 2. Na'mite CH ili # dlq vybora nomera programmy 2 (napr., TV2), kotoru[ nu'no udalit;. 9 SOUND MODE FM RADIO 0 A B C D CH CH СОРТИРОВАТЬ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 CH CH NORMAL FRANÇAIS 1 Udalenie
 • Страница 21 из 52
  Ustanovki i nastrojki Nastrojka izobra'eniq COMFY VIEW 1 TV/VIDEO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 CHILD LOCK SOUND MODE FM RADIO 0 A B C D ME НЮ Htoby vyzvat; /kran MEN{, na'mite MENU И З ОБ Р АЖЕ НИ Е . Htoby vybrat; “IZOBRA"ENIE”, na'mite CH . # CH ЗВУК ФУ НКЦИЯ Т АЙМЕ Р У С Т АН . КАНАЛОВ ВЫБОР : CH ВВОД :
 • Страница 22 из 52
  ENGLISH Nastrojka izobra'eniq (prodol'enie) FRANÇAIS Sledu[]aq tablica perehislqet punkty nastrojki, pokazannye v men[ IZOBRA"ENIE, i pokazyvaet # . ix izmenenie s na'atiem – + – УМЕНЬШ. ПОМЕХ + + РУССКИЙ – (См. примечание ниже) • CVETOVOJ TON mo'et byt; vybran i nastroen tol;ko vo vremq priema
 • Страница 23 из 52
  Ustanovki i nastrojki Nastrojka zvuka COMFY VIEW 1 1 TV/VIDEO 2 2 3 CHILD LOCK 4 5 6 7 8 9 SOUND MODE MЕНЮ Htoby vyzvat; /kran MEN{, na'mite MENU . Htoby vybrat; ≥ZVUK˘, na'mite CH # CH ИЗОБРАЖЕНИЕ ЗВУК ФУНКЦИЯ ТАЙМЕР . УСТАН . КАНАЛОВ FM RADIO 0 A B C D 3 CH CH CH CH NORMAL 4 MENU MENU NORMAL 5 TV
 • Страница 24 из 52
  ENGLISH ?kvalajzer 1 TV/VIDEO 1 2 4 5 6 7 8 2 3 9 CHILD LOCK SOUND MODE FM RADIO 0 A B C Htoby vyzvat; /kran MEN{, na'mite MENU . МЕНЮ ИЗОБРАЖЕНИЕ ЗВУК ФУНКЦИЯ Htoby vybrat; ≥ZVUK˘, # na'mite CH . CH ТАЙМЕР УСТАН . КАНАЛОВ ВЫБОР : CH D ВВОД : ВОЗВР АТ : MENU CH FRANÇAIS COMFY VIEW CH 3 MENU MENU 4
 • Страница 25 из 52
  Ustanovki i nastrojki Goluboj /kran Avtomatiheski okrawivaet /kran v goluboj cvet, esli net priema signala ve]aniq. COMFY VIEW 1 TV/VIDEO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 CHILD LOCK SOUND MODE FM RADIO МЕ НЮ Htoby vyzvat; /kran MEN{, na'mite MENU . И З ОБ Р АЖЕ НИ Е ЗВУК ФУ НКЦИЯ Htoby vybrat; ≥FUNKCIQ˘, # CH
 • Страница 26 из 52
  ENGLISH Avtovybor COMFY VIEW 1 TV/VIDEO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 CHILD LOCK SOUND MODE FRANÇAIS Kogda k terminalam na perednej paneli (AV-3 IN) podkl[haetsq videoapparatura (naprimer, igrovaq pristavka ili videokamera), televizor avtomatiheski vyberet vxodnoj re'im (AV3). МЕ НЮ Htoby vyzvat; /kran MEN{,
 • Страница 27 из 52
  Ustanovki i nastrojki Komfortnyj Prosmotr Televizor avtomatiheski nastroit kontrastnost; v zavisimosti ot osve]ennosti pome]eniq. Pol;zovatel; mo'et po 'elani[ nastroit; re'im Komfortnogo Prosmotra, vybrav parametr ≥VYKL˘, ≥TEMNYJ˘, ≥SREDNIJ˘ ili ≥SVETLYJ˘. TV/VIDEO COMFY VIEW 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 • Страница 28 из 52
  ENGLISH Re'im 16%9 Vybor formata izobra'eniq. 1 TV/VIDEO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 CHILD LOCK SOUND MODE МЕ НЮ Htoby vyzvat; /kran MEN{, na'mite MENU . Htoby vybrat; “FUNKCIQ”, na'mite CH # CH И З ОБ Р АЖЕ НИ Е ЗВУК ФУ НКЦИЯ Т АЙМЕ Р . FM RADIO У С Т АН . КАНАЛОВ 0 A B C D ВЫБОР : CH ВВОД : ВО З В Р А Т
 • Страница 29 из 52
  Ustanovki i nastrojki Zawita ot detej Zapret na prosmotr det;mi televizora ili otdel;nyx kanalov. COMFY VIEW Ustanovka re'ima ZA}ITA OT DETEJ (pervonahal;naq nastrojka) TV/VIDEO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 CHILD LOCK SOUND MODE CHILD LOCK FM RADIO 0 A B C D 2 CH CH CH CH NORMAL MENU МЕ НЮ Htoby vyzvat;
 • Страница 30 из 52
  ENGLISH Zawita ot detej (prodol'enie) 1 2 3 4 5 8 (i) Na'mite # ili Cifrovye knopki (0~9) dlq zadaniq kanala. (napr., 25) 6 7 Cifrovye knopki 9 CHILD LOCK SOUND MODE FM RADIO 0 A B C D (ii) Na'mite # htoby vybrat; dlq opcii ≥SOSTOQNIE BLOKIROVKI˘ znahenie ≥VKL˘ ili ≥VYKL˘. CH CH NORMAL MENU MENU
 • Страница 31 из 52
  Ustanovki i nastrojki Za]ita ot detej (prodol'enie) COMFY VIEW Vykl[henie ili izmenenie nastrojki re'ima ZA}ITA OT DETEJ TV/VIDEO 1 2 3 4 5 6 7 8 Cifrovye knopki 9 CHILD LOCK SOUND MODE 1 FM RADIO 0 A B C D CH Kogda na /kran budet vyvedena nadpis; ≥ZA}ITA OT DETEJ VKL.˘. З АЩИ Т А О Т Д Е Т Е Й ВКЛ
 • Страница 32 из 52
  ENGLISH Re'im demo Htoby poluhit; dopolnitel;nu[ informaci[ o televizore. 1 TV/VIDEO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 CHILD LOCK SOUND MODE FM RADIO 0 A B C D МЕ НЮ Htoby vyzvat; /kran MEN{, na'mite MENU И З ОБ Р АЖЕ НИ Е . ЗВУК ФУ НКЦИЯ Htoby vybrat; ≥FUNKCIQ˘, na'mite # CH . CH Т АЙМЕ Р У С Т АН . КАНАЛОВ
 • Страница 33 из 52
  Ustanovki i nastrojki Hasy Hasy pokazyva[t real;noe vremq, po/tomu ix neobxodimo nastroit;, pre'de hem ispol;zovat; funkcii tajmera vkl[heniq i vykl[heniq. Esli teku]ee vremq ne zadano, zadat; parametry tajmera vkl[heniq i vykl[heniq nevozmo'no. COMFY VIEW TV/VIDEO 1 2 3 4 5 7 8 Cifrovye knopki 9 1
 • Страница 34 из 52
  ENGLISH Den; Dannaq funkciq pozvolqet zadat; den; nedeli. 1 2 3 4 5 6 7 8 Cifrovye knopki 2 9 CHILD LOCK SOUND MODE МЕ НЮ Htoby vyzvat; /kran MEN{, na'mite MENU . Htoby vybrat; ≥TAJMER˘, na'mite CH # CH И З ОБ Р АЖЕ НИ Е ЗВУК ФУ НКЦИЯ . Т АЙМЕ Р У С Т АН . КАНАЛОВ FM RADIO 0 ВЫБОР : CH A B C D ВО З
 • Страница 35 из 52
  Ustanovki i nastrojki Tajmer vkl[heniq (prodol'enie) COMFY VIEW 5 TV/VIDEO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6 CHILD LOCK SOUND MODE FM RADIO 0 A B C D Т АЙМЕ Р Htoby vybrat; ≥SOSTOQNIE˘, na'mite CH # CH . Na'mite # htoby ustanovit; sostoqnie. , П РОСМО Т Р ЗВУК . НАПОМИНАНИЕ • SOSTOQNIE mo'no vybirat; v sledu[]em
 • Страница 36 из 52
  ENGLISH Tajmer otkl[heniq Pri nastuplenii zadannogo vremeni avtomatiheski perekl[haet televizor v re'im gotovnosti. 1 2 3 4 5 6 7 8 Cifrovye knopki 2 9 CHILD LOCK SOUND MODE МЕ НЮ Htoby vyzvat; /kran MEN{, na'mite MENU . Htoby vybrat; ≥TAJMER˘, na'mite CH # CH FRANÇAIS 1 TV/VIDEO И З ОБ Р АЖЕ НИ Е
 • Страница 37 из 52
  Ustanovki i nastrojki Tajmer napominaniq na /krane Izve]aet o nastuplenii zadannogo vremeni, vyvodq na /kran napominanie. Funkciq napominaniq dejstvuet da'e esli televizor naxoditsq v re'ime gotovnosti. COMFY VIEW 1 TV/VIDEO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 CHILD LOCK SOUND MODE FM RADIO 0 A B C D Htoby vyzvat;
 • Страница 38 из 52
  TV/VIDEO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 CHILD LOCK SOUND MODE FM RADIO 0 A B C D CH CH NORMAL MENU MENU NORMAL TV Na'imajte knopku MENU , poka na /krane ne poqvitsq obyhnoe izobra'enie. 0 : 05 • Za pqt; minut do nastupleniq zadannogo vremeni (v dannom primere Ü posle 1 hasa 45 minut), a zatem herez ka'du[
 • Страница 39 из 52
  Ustanovki i nastrojki Razrewennoe vremq prosmotra ?ta funkciq pozvolqet ogranihivat; vremq prosmotra televizora det;mi putem vykl[heniq zvuka i izobra'eniq pri srabatyvanii tajmera razrewennogo vremeni prosmotra. COMFY VIEW 1 TV/VIDEO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 CHILD LOCK 2 SOUND MODE FM RADIO 0 A B C D CH
 • Страница 40 из 52
  1 2 4 5 3 6 7 8 Cifrovye knopki 9 CHILD LOCK SOUND MODE 9 FM RADIO 0 A B C D CH CH CH Htoby vybrat; ≥VKL˘ ili ≥VYKL˘, na'mite # . Р А З Р . В Р ЕМЯ П РОСМО Т Р А БЛОКИ РОВА Т Ь ПА РОЛ Ь ВЫБОР : CH НА С Т Р . : 1:30 ВКЛ 0000 ВО З В Р А Т : ME NU • VKL% Htoby zablokirovat; televizor posle obnuleniq
 • Страница 41 из 52
  Ustanovki i nastrojki Razrewennoe vremq prosmotra (prodol'enie) COMFY VIEW Vozobnovlenie prosomotra teleprogrammy (po istehenii razrewennogo vremeni prosmotra) TV/VIDEO 1 2 3 4 5 7 8 Cifrovye knopki 6 9 CHILD LOCK SOUND MODE 1 • Na /kran vyvoditsq soob]enie ≥RAZREWENNOE VREMQ PROSMOTRA ISTEKLO˘.
 • Страница 42 из 52
  ENGLISH Zvuk. Napominanie TV/VIDEO 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9 CHILD LOCK 2 SOUND MODE FM RADIO 0 A B C D CH МЕ НЮ Htoby vyzvat; /kran MEN{, na'mite MENU И З ОБ Р АЖЕ НИ Е . ЗВУК ФУ НКЦИЯ Htoby vybrat; ≥TAJMER˘, na'mite CH # CH . Т АЙМЕ Р У С Т АН . КАНАЛОВ ВЫБОР : CH CH ВВОД : ВО З В Р А Т : ME NU CH CH
 • Страница 43 из 52
  Ustanovki i nastrojki L[bimye kanaly Cvetnye knopki mo'no ispol;zovat; dlq vybora do 4 l[bimyx kanalov. COMFY VIEW 1 TV/VIDEO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 CHILD LOCK SOUND MODE FM RADIO 0 A B C Knopki Cveta 2 D CH CH NORMAL 12 CH # , htoby vybrat; CH vaw l[bimyj kanal. (naprimer, kanal 12) Na'mite
 • Страница 44 из 52
  ENGLISH FM-Radio COMFY VIEW Подключение радиоантенны FM-диапазона. TV/VIDEO 1 2 4 5 3 6 7 8 Cifrovye Для прослушивания радиопередач подключите антенну FM-диапазона в к knopki 9 CHILD LOCK антенному гнезду FM на задней панели телевизора. SOUND MODE TB FM RADIO 0 A B C D FRANÇAIS Позволяет
 • Страница 45 из 52
  Ustanovki i nastrojki FM-Radio (prodol'enie) COMFY VIEW HASTOTA TV/VIDEO 1 2 5 6 7 8 9 • При кратковременном (до 2 сек.) нажатии кнопки ЧАСТОТА изменяется пошагово на 50 кГц. 3 4 CHILD LOCK / SOUND MODE FM RADIO • При длительном (более 2 сек.) нажатии кнопки запускается РУЧНАЯ настройка. FM RADIO 0
 • Страница 46 из 52
  ENGLISH Podsoedineniq Podsoedinenie proigryvatelq cifrovogo video diska (DVD) Terminaly vxoda DVD Zelenyj% k Y Sinij% k PB (CB) Krasnyj% k PR (CR) Krasnyj% k AUDIO (R) Belyj% k AUDIO (L) РУССКИЙ K terminalam vyxoda raznyx cvetov (komponentnyj video vxod) K terminalam audio vyxoda (L/R)
 • Страница 47 из 52
  Podsoedineniq Podsoedinenie k antenne Dlq poluheniq bolee qsnogo izobra'eniq, pol;zujtes; naru'noj antennoj. Ni'e privoditsq kratkoe rukovodstvo po tipam soedinenij, ispol;zuemyx s koaksial;nymi i fidernymi kabelqmi. Esli v Vawej naru'noj antenne ispol;zuetsq 75 ti-omnyj koaksial;nyj kabel; so
 • Страница 48 из 52
  ENGLISH Podsoedinenie k videoapparature Vy mo'ete prosmatrivat; videoobrazy s proigryvatelq videodiskov, VKM i drugoj videoapparatury herez podsoedinenie ix k nastoq]emu televizoru, ispol;zuq vxodnye kontakty Audio#Video. TV VKM KOMPONENTNYJ VIDEO VXOD Kamkorder Videoigrovaq pristavka РУССКИЙ Za
 • Страница 49 из 52
  Vozmo'nye neispravnosti i metody ix ustraneniq Net izobra'eniq ili zvuka. Izobra'enie xorowee, kahestvo zvuka ploxoe. Zvuk xorowij, kahestvo izobra'eniq ploxoe. Izobra'enie rasplyvhato. Izobra'enie dvoitsq. Izobra'enie v liniqx ili mel;kaet. Slaboe izobra'enie. Ploxoe kahestvo priema na nekotoryx
 • Страница 50 из 52
  ENGLISH Specifikacii 29H-FG1F MODEL: Prinima[]ie sistemy Mirovoj mnogosistemnyj na 28 sistem Vosproizvedenie videozapisi NTSC NTSC NTSC NTSC NTSC NTSC Vosproizvedenie videozapisi (ispol;zuq terminal Video-voxd) SECAM-L (Francii SECAM) Proigryvanie lazernyx diskov (ispol;zuq terminal RF-vxod) PAL
 • Страница 51 из 52
  Glossarij Extended Pseudo Stereo (EPS) Modul; Incredible Mono (I-Mono) generiruet dvuxkanal;noe zvuhanie iz vxodq]ego monosignala. V rezul;tate obrabotki monosignala u sluwatelq sozdaetsq vpehatlenie vospriqtiq stereosignala. Extended Spatial Stereo (ESS) U sluwatelq sozdaetsq vpehatlenie zvuhaniq
 • Страница 52 из 52

SHARP 29H-FG1F (51 стр., ru;)

Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 52
  Soder'anie Podgotovka Prinadle'nosti ...................................................... 2 Prostaq naladka ...................................................... 3 Mery predostoro'nosti ........................................ 4 Naimenovanie hastej ............................................. 6
 • Страница 2 из 52
  ENGLISH FRANÇAIS Dorogoj pol;zovatel; produkcii kompanii WARP РУССКИЙ Blagodarim Vas za pokupku cvetnogo televizora proizvodstva WARP. My nadeemsq, hto Vy smo'ete priqtno /kspluatirovat; nastoq]ego televizora dolgie gody. Dlq obespeheniq pravil;noj raboty televizora, po'alujsta, vnimatel;no
 • Страница 3 из 52
  Prostaq naladka Pered nahalom /kspluatacii Vawego televizora, vypolnite opisannu[ ni'e proceduru prostoj naladki. oboznahaet nomera stranic s bolee podrobnoj informaciej. Pometka Podsoedinite antennu. • O podsoedinenii antenny smotrite 47 . Podsoedinite l[bu[ videoapparaturu. • O podsoedinenii
 • Страница 4 из 52
  ENGLISH Mery predostoro'nosti Povre'denie FRANÇAIS Vykl[hite pitanie i otsoedinite wnur pitaniq ot bytovoj setevoj rozetki nezamedlitel;no v sluhae, esli iz televizora poqvilsq kakoj-libo neobyhnyj wum, televizor nahal ispuskat; dym ili neobyhnyj zapax. Zatem svq'ites; s prodavcom Vawego televizora
 • Страница 5 из 52
  Mery predostoro'nosti Popadanie 'idkosti vovnutr; Ne stav;te cvetohnye vazy ili drugie predmety, soder'a]ie 'idkost;, na televizor, poskol;ku protekanie 'idkosti na televizor mo'et stat; prihinoj udara /lektriheskim tokom ili nepoladok v rabote televizora. Popadanie predmetov vovnutr; Nikogda ne
 • Страница 6 из 52
  Pometka ENGLISH Naimenovanie hastej oboznahaet nomera stranic s bolee podrobnoj informaciej. Pul;t distancionnogo upravleniq 27 Perekl[henie me'du VYKL, TEMNYJ, SREDNIJ i SVETLYJ Vkl[haet ili perekl[haet televizor v re'im Gotovnosti. COMFY VIEW TV/VIDEO 11 10 Otkl[haet zvuk i vosstanavlivaet zvuk
 • Страница 7 из 52
  Naimenovanie hastej Televizor Htoby otkryt; dvercu Potqnite dvercu na sebq i vverx za vystup, raspolo'ennyj pod nadpis;[ ≥PULL-OPEN˘ (Otkryvat; zdes;). Htoby zakryt; dvercu Uder'ivaq za vystup, opustite i zakrojte dvercu. Ostoro'no% • Otkryvaq ili zakryvaq dvercu, ne za]emite pal;cy me'du dvercej i
 • Страница 8 из 52
  ENGLISH Televizionnyj prosmotr Prosmotr televizionnoj programmy Prostye operacii dlq prosmotra televizionnoj programmy. Vkl[hite pitanie. • Esli indikator Standby (Re'im gotovnosti) ne gorit, na'mite POWER . • Esli indikator Standby (Re'im gotovnosti) svetitsq krasnym, na'mite na pul;te DU.
 • Страница 9 из 52
  Televizionnyj prosmotr Operacii s knopkami televizora Prostye operacii s televizorom Za dvercej Pol;zovanie # Htoby uvelihit; gromkost;, na'mite . Htoby umen;wit; gromkost;, . na'mite ГРОМКОСТЬ 19 CH CH Pol;zovanie CH # CH 5 Htoby perekl[hit; kanal v storonu uveliheniq, na'mite CH . Htoby
 • Страница 10 из 52
  ENGLISH Poleznye funkcii Indikaciq Hasy#Tajmer#Kanal Otobra'enie na /krane hasov, tajmera, nomera teku]ego kanala i drugix parametrov. 1 2 4 5 6 7 8 9 CHILD LOCK FM RADIO 0 B C D CH CH NORMAL ЧАСЫ ВКЛ ВЫКЛ ПРОСМОТР . • Na /kran vyvodqtsq hasy, tajmer vkl[heniq, otkl[heniq i tajmer razrewennogo
 • Страница 11 из 52
  Poleznye funkcii Audiore'im COMFY VIEW TV/VIDEO 1 2 3 4 5 6 8 9 CHILD LOCK SOUND MODE 7 Ka'dyj raz, kogda Vy na'imaete knopku SOUND MODE , proisxodit TV/VIDEO perekl[henie re'ima v porqdks% FIL:M, MUZYKA, NOVOSTI, Cifrovye POL:ZOV.. knopki ФИЛЬМ МУЗЫКА НОВОСТИ FM RADIO 0 A B C D CH CH NORMAL MENU
 • Страница 12 из 52
  ?tot televizor pozvolqet Vam nastraivat; izobra'enie i zvuk, ustanavlivat; kanaly i drugie funkcii s pomo];[ indikacii soob]enij na /krane, pol;zuqs; pul;tom distancionnogo upravleniq ili knopkami na televizore. Vyberite 'elaemyj Vami punkt men[ s pomo];[ opisannoj ni'e procedury, a zatem
 • Страница 13 из 52
  Vybor punktov men[ Parametry men[ МЕНЮ ИЗОБРАЖЕНИЕ ЗВУК ФУНК Ц ИЯ ТА ЙМЕР УСТАН . КАНАЛОВ ВЫБО Р : CH ВВОД : ВОЗВРАТ : MENU Подсказка по операциям Меню ИЗОБРАЖЕНИЕ.............. 21 – 22 З ВУК ИЗОБРАЖЕНИЕ РЕЖИМ ВИ Д ЕО КОН Т РАС Т НОС Т Ь ЦВЕТ ЯРКОСТЬ Ц В ЕТ ОВОЙ Т ОН РЕ ЗКОСТ Ь УМЕ НЬШ . ПОМЕХ
 • Страница 14 из 52
  ENGLISH Ustanovki i nastrojki Vybor qzyka soob]enij na /krane Qzyk soob]enij na /krane mo'no ustanovit; na anglijskij, kitajskij, francuzskij, russkij malajskij ili arabskij. CH MENU/PRESET COMFY VIEW 2 5 6 7 8 9 ВЫБОР : CH • Htoby vojti v re'im vybora qzyka, na'mite MENU/PRESET v re'ime obyhnogo
 • Страница 15 из 52
  Ustanovki i nastrojki Avtonastrojka kanalov Avtomatiheski nastraivaet i predustanavlivaet prinimaemye telestancii. Za dvercej 1 E NG L I SH Na'mite i uder'ivajte MENU/PRESET bolee dvux sekund v re'ime obyhnogo prosmotra. • Na /krane vozniknet re'im qzyka. MENU/PRESET S ВЫБОР : CH • Htoby vojti v
 • Страница 16 из 52
  ENGLISH Ruhnaq nastrojka kanalov Pozvolqet osu]estvlqt; ruhnu[ nastrojku kanala na 'elaemu[ telestanci[. Za dvercej 2 TV/VIDEO 1 2 4 5 3 6 7 8 9 CHILD LOCK SOUND MODE Cifrovye knopki 1 4 8 . 2 5MH z • Na'atie MENU/PRESET perekl[haet /kran, kak /to pokazano ni'e. FM RADIO 0 C РУЧНАЯ Na'mite
 • Страница 17 из 52
  Ustanovki i nastrojki Ustanovka kanalov Pozvolqet vypolnqt; nastrojku otdel;nyx kanalov. COMFY VIEW 1 TV/VIDEO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 CHILD LOCK SOUND MODE FM RADIO 0 A B C D ME НЮ Htoby vyzvat; /kran MEN{, na'mite MENU И З ОБ Р АЖЕ НИ Е . ЗВУК ФУ НКЦИЯ Htoby vybrat; ≥USTAN. KANALOV˘, na'mite # CH .
 • Страница 18 из 52
  ENGLISH Ustanovka kanalov (prodol'enie) ZVUK. SISTEMA TV/VIDEO 1 2 4 5 6 7 8 9 B/G 3 FRANÇAIS COMFY VIEW CHILD LOCK M SOUND MODE D/K I FM RADIO 0 A B C PROPUSK D CH VKL VYKL CH MENU Esli dlq funkcii ≥PROPUSK˘ zadano znahenie ≥VKL˘, to nomer kanala vkl[haetsq v spisok PROPUSK. Htoby otkl[hit;
 • Страница 19 из 52
  Ustanovki i nastrojki Ustanovka kanalov (prodol'enie) COMFY VIEW SORTIROVAT: TV/VIDEO • Dlq sortirovki nomerov programm po vawemu vyboru. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 CHILD LOCK 1 Pereme]enie programmy TV2 (ot nomera programmy 2) k nomeru programmy 5 SOUND MODE FM RADIO 0 A B C D 1. Esli na'at; # na wage 5
 • Страница 20 из 52
  ENGLISH Ustanovka kanalov (prodol'enie) 2 1. Povtorite wag 1 na str. 19 . 3 CHILD LOCK 4 5 6 7 8 9 2 # CH 2. Na'mite CH ili # dlq vybora nomera programmy 2 (napr., TV2), kotoru[ nu'no udalit;. SOUND MODE FM RADIO 0 A B C D CH CH СОРТИРОВАТЬ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 CH CH NORMAL FRANÇAIS 1 Udalenie
 • Страница 21 из 52
  Ustanovki i nastrojki Nastrojka izobra'eniq COMFY VIEW 1 TV/VIDEO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 CHILD LOCK SOUND MODE FM RADIO 0 A B C D ME НЮ Htoby vyzvat; /kran MEN{, na'mite MENU И З ОБ Р АЖЕ НИ Е . Htoby vybrat; “IZOBRA"ENIE”, na'mite CH . # CH ЗВУК ФУ НКЦИЯ Т АЙМЕ Р У С Т АН . КАНАЛОВ ВЫБОР : CH ВВОД :
 • Страница 22 из 52
  ENGLISH Nastrojka izobra'eniq (prodol'enie) УМЕНЬШ. ПОМЕХ – + – + – + РУССКИЙ FRANÇAIS Sledu[]aq tablica perehislqet punkty nastrojki, pokazannye v men[ IZOBRA"ENIE, i pokazyvaet # . ix izmenenie s na'atiem (См. примечание ниже) • CVETOVOJ TON mo'et byt; vybran i nastroen tol;ko vo vremq priema
 • Страница 23 из 52
  Ustanovki i nastrojki Nastrojka zvuka COMFY VIEW 1 1 TV/VIDEO 2 2 3 CHILD LOCK 4 5 6 7 8 9 SOUND MODE MЕНЮ Htoby vyzvat; /kran MEN{, na'mite MENU . Htoby vybrat; ≥ZVUK˘, na'mite CH # CH ИЗОБРАЖЕНИЕ ЗВУК ФУНКЦИЯ ТАЙМЕР . УСТАН . КАНАЛОВ FM RADIO 0 A B C D 3 CH CH CH CH NORMAL 4 MENU MENU NORMAL 5 TV
 • Страница 24 из 52
  ENGLISH ?kvalajzer 1 TV/VIDEO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 CHILD LOCK SOUND MODE FM RADIO 0 A B C Htoby vyzvat; /kran MEN{, na'mite MENU . МЕНЮ ИЗОБРАЖЕНИЕ ЗВУК ФУНКЦИЯ Htoby vybrat; ≥ZVUK˘, # na'mite CH . CH ТАЙМЕР УСТАН . КАНАЛОВ ВЫБОР : CH D ВВОД : ВОЗВР АТ : MENU CH FRANÇAIS COMFY VIEW CH 3 MENU MENU 4
 • Страница 25 из 52
  Ustanovki i nastrojki Goluboj /kran Avtomatiheski okrawivaet /kran v goluboj cvet, esli net priema signala ve]aniq. COMFY VIEW 1 TV/VIDEO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 CHILD LOCK SOUND MODE FM RADIO МЕ НЮ Htoby vyzvat; /kran MEN{, na'mite MENU . И З ОБ Р АЖЕ НИ Е ЗВУК ФУ НКЦИЯ Htoby vybrat; ≥FUNKCIQ˘, # CH
 • Страница 26 из 52
  ENGLISH Avtovybor COMFY VIEW 1 TV/VIDEO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 CHILD LOCK SOUND MODE FRANÇAIS Kogda k terminalam na perednej paneli (AV-3 IN) podkl[haetsq videoapparatura (naprimer, igrovaq pristavka ili videokamera), televizor avtomatiheski vyberet vxodnoj re'im (AV3). МЕ НЮ Htoby vyzvat; /kran MEN{,
 • Страница 27 из 52
  Ustanovki i nastrojki Komfortnyj Prosmotr Televizor avtomatiheski nastroit kontrastnost; v zavisimosti ot osve]ennosti pome]eniq. Pol;zovatel; mo'et po 'elani[ nastroit; re'im Komfortnogo Prosmotra, vybrav parametr ≥VYKL˘, ≥TEMNYJ˘, ≥SREDNIJ˘ ili ≥SVETLYJ˘. TV/VIDEO COMFY VIEW 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 • Страница 28 из 52
  ENGLISH Re'im 16%9 Vybor formata izobra'eniq. 1 TV/VIDEO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 CHILD LOCK SOUND MODE МЕ НЮ Htoby vyzvat; /kran MEN{, na'mite MENU . Htoby vybrat; “FUNKCIQ”, na'mite CH # CH И З ОБ Р АЖЕ НИ Е ЗВУК ФУ НКЦИЯ Т АЙМЕ Р . FM RADIO У С Т АН . КАНАЛОВ 0 A B C D ВЫБОР : CH ВВОД : ВО З В Р А Т
 • Страница 29 из 52
  Ustanovki i nastrojki Zawita ot detej Zapret na prosmotr det;mi televizora ili otdel;nyx kanalov. COMFY VIEW Ustanovka re'ima ZA}ITA OT DETEJ (pervonahal;naq nastrojka) TV/VIDEO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 CHILD LOCK SOUND MODE CHILD LOCK FM RADIO 0 A B C D 2 CH CH CH CH NORMAL MENU МЕ НЮ Htoby vyzvat;
 • Страница 30 из 52
  ENGLISH Zawita ot detej (prodol'enie) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 CHILD LOCK Cifrovye knopki (i) Na'mite # ili Cifrovye knopki (0~9) dlq zadaniq kanala. (napr., 25) SOUND MODE FM RADIO 0 A B C D (ii) Na'mite # htoby vybrat; dlq opcii ≥SOSTOQNIE BLOKIROVKI˘ znahenie ≥VKL˘ ili ≥VYKL˘. CH CH NORMAL MENU MENU
 • Страница 31 из 52
  Ustanovki i nastrojki Za]ita ot detej (prodol'enie) COMFY VIEW Vykl[henie ili izmenenie nastrojki re'ima ZA}ITA OT DETEJ TV/VIDEO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 CHILD LOCK Cifrovye knopki SOUND MODE 1 FM RADIO 0 A B C D CH Kogda na /kran budet vyvedena nadpis; ≥ZA}ITA OT DETEJ VKL.˘. З АЩИ Т А О Т Д Е Т Е Й ВКЛ
 • Страница 32 из 52
  ENGLISH Re'im demo Htoby poluhit; dopolnitel;nu[ informaci[ o televizore. 1 TV/VIDEO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 CHILD LOCK SOUND MODE FM RADIO 0 A B C D МЕ НЮ Htoby vyzvat; /kran MEN{, na'mite MENU И З ОБ Р АЖЕ НИ Е . ЗВУК ФУ НКЦИЯ Htoby vybrat; ≥FUNKCIQ˘, na'mite # CH . CH Т АЙМЕ Р У С Т АН . КАНАЛОВ
 • Страница 33 из 52
  Ustanovki i nastrojki Hasy Hasy pokazyva[t real;noe vremq, po/tomu ix neobxodimo nastroit;, pre'de hem ispol;zovat; funkcii tajmera vkl[heniq i vykl[heniq. Esli teku]ee vremq ne zadano, zadat; parametry tajmera vkl[heniq i vykl[heniq nevozmo'no. COMFY VIEW TV/VIDEO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 CHILD LOCK
 • Страница 34 из 52
  ENGLISH Den; Dannaq funkciq pozvolqet zadat; den; nedeli. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 CHILD LOCK Cifrovye knopki 2 SOUND MODE МЕ НЮ Htoby vyzvat; /kran MEN{, na'mite MENU . Htoby vybrat; ≥TAJMER˘, na'mite CH # CH И З ОБ Р АЖЕ НИ Е ЗВУК ФУ НКЦИЯ . Т АЙМЕ Р У С Т АН . КАНАЛОВ FM RADIO 0 ВЫБОР : CH A B C D ВО З
 • Страница 35 из 52
  Ustanovki i nastrojki Tajmer vkl[heniq (prodol'enie) COMFY VIEW 5 TV/VIDEO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6 CHILD LOCK SOUND MODE FM RADIO 0 A B C D Т АЙМЕ Р Htoby vybrat; ≥SOSTOQNIE˘, na'mite CH # CH . Na'mite # htoby ustanovit; sostoqnie. , П РОСМО Т Р ЗВУК . НАПОМИНАНИЕ • SOSTOQNIE mo'no vybirat; v sledu[]em
 • Страница 36 из 52
  ENGLISH Tajmer otkl[heniq Pri nastuplenii zadannogo vremeni avtomatiheski perekl[haet televizor v re'im gotovnosti. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 CHILD LOCK Cifrovye knopki 2 SOUND MODE МЕ НЮ Htoby vyzvat; /kran MEN{, na'mite MENU . Htoby vybrat; ≥TAJMER˘, na'mite CH # CH FRANÇAIS 1 TV/VIDEO И З ОБ Р АЖЕ НИ Е
 • Страница 37 из 52
  Ustanovki i nastrojki Tajmer napominaniq na /krane Izve]aet o nastuplenii zadannogo vremeni, vyvodq na /kran napominanie. Funkciq napominaniq dejstvuet da'e esli televizor naxoditsq v re'ime gotovnosti. COMFY VIEW 1 TV/VIDEO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 CHILD LOCK SOUND MODE FM RADIO 0 A B C D Htoby vyzvat;
 • Страница 38 из 52
  TV/VIDEO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 CHILD LOCK SOUND MODE FM RADIO 0 A B C D CH CH NORMAL MENU MENU NORMAL TV Na'imajte knopku MENU , poka na /krane ne poqvitsq obyhnoe izobra'enie. 0 : 05 • Za pqt; minut do nastupleniq zadannogo vremeni (v dannom primere Ü posle 1 hasa 45 minut), a zatem herez ka'du[
 • Страница 39 из 52
  Ustanovki i nastrojki Razrewennoe vremq prosmotra ?ta funkciq pozvolqet ogranihivat; vremq prosmotra televizora det;mi putem vykl[heniq zvuka i izobra'eniq pri srabatyvanii tajmera razrewennogo vremeni prosmotra. COMFY VIEW 1 TV/VIDEO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 CHILD LOCK 2 SOUND MODE FM RADIO 0 A B C D CH
 • Страница 40 из 52
  1 2 4 5 3 6 7 8 9 CHILD LOCK Cifrovye knopki SOUND MODE 9 FM RADIO 0 A B C D CH CH CH Htoby vybrat; ≥VKL˘ ili ≥VYKL˘, na'mite # . Р А З Р . В Р ЕМЯ П РОСМО Т Р А БЛОКИ РОВА Т Ь ПА РОЛ Ь ВЫБОР : CH НА С Т Р . : 1:30 ВКЛ 0000 ВО З В Р А Т : ME NU • VKL% Htoby zablokirovat; televizor posle obnuleniq
 • Страница 41 из 52
  Ustanovki i nastrojki Razrewennoe vremq prosmotra (prodol'enie) COMFY VIEW Vozobnovlenie prosomotra teleprogrammy (po istehenii razrewennogo vremeni prosmotra) TV/VIDEO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 CHILD LOCK Cifrovye knopki SOUND MODE 1 • Na /kran vyvoditsq soob]enie ≥RAZREWENNOE VREMQ PROSMOTRA ISTEKLO˘.
 • Страница 42 из 52
  ENGLISH Zvuk. Napominanie TV/VIDEO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 CHILD LOCK 2 SOUND MODE FM RADIO 0 A B C D CH МЕ НЮ Htoby vyzvat; /kran MEN{, na'mite MENU И З ОБ Р АЖЕ НИ Е . ЗВУК ФУ НКЦИЯ Htoby vybrat; ≥TAJMER˘, na'mite CH # CH . Т АЙМЕ Р У С Т АН . КАНАЛОВ ВЫБОР : CH CH ВВОД : ВО З В Р А Т : ME NU CH CH
 • Страница 43 из 52
  Ustanovki i nastrojki L[bimye kanaly Cvetnye knopki mo'no ispol;zovat; dlq vybora do 4 l[bimyx kanalov. COMFY VIEW 1 TV/VIDEO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 CHILD LOCK SOUND MODE FM RADIO 0 A B C Knopki Cveta 2 D CH CH NORMAL 12 CH # , htoby vybrat; CH vaw l[bimyj kanal. (naprimer, kanal 12) Na'mite
 • Страница 44 из 52
  ENGLISH FM-Radio COMFY VIEW Подключение радиоантенны FM-диапазона. TV/VIDEO 1 2 4 5 3 6 7 8 9 CHILD LOCK Cifrovye Для прослушивания радиопередач подключите антенну FM-диапазона в к knopki антенному гнезду FM на задней панели телевизора. SOUND MODE TB FM RADIO 0 A B C D FRANÇAIS Позволяет
 • Страница 45 из 52
  Ustanovki i nastrojki FM-Radio (prodol'enie) COMFY VIEW HASTOTA TV/VIDEO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 • При кратковременном (до 2 сек.) нажатии кнопки ЧАСТОТА изменяется пошагово на 50 кГц. CHILD LOCK / SOUND MODE FM RADIO • При длительном (более 2 сек.) нажатии кнопки запускается РУЧНАЯ настройка. FM RADIO 0
 • Страница 46 из 52
  ENGLISH Podsoedineniq Podsoedinenie proigryvatelq cifrovogo video diska (DVD) Terminaly vxoda DVD Zelenyj% k Y Sinij% k PB (CB) Krasnyj% k PR (CR) Krasnyj% k AUDIO (R) Belyj% k AUDIO (L) РУССКИЙ K terminalam vyxoda raznyx cvetov (komponentnyj video vxod) K terminalam audio vyxoda (L/R)
 • Страница 47 из 52
  Podsoedineniq Podsoedinenie k antenne Dlq poluheniq bolee qsnogo izobra'eniq, pol;zujtes; naru'noj antennoj. Ni'e privoditsq kratkoe rukovodstvo po tipam soedinenij, ispol;zuemyx s koaksial;nymi i fidernymi kabelqmi. Esli v Vawej naru'noj antenne ispol;zuetsq 75 ti-omnyj koaksial;nyj kabel; so
 • Страница 48 из 52
  ENGLISH Podsoedinenie k videoapparature Vy mo'ete prosmatrivat; videoobrazy s proigryvatelq videodiskov, VKM i drugoj videoapparatury herez podsoedinenie ix k nastoq]emu televizoru, ispol;zuq vxodnye kontakty Audio#Video. TV VKM KOMPONENTNYJ VIDEO VXOD Kamkorder Videoigrovaq pristavka РУССКИЙ Za
 • Страница 49 из 52
  Vozmo'nye neispravnosti i metody ix ustraneniq Net izobra'eniq ili zvuka. Izobra'enie xorowee, kahestvo zvuka ploxoe. Zvuk xorowij, kahestvo izobra'eniq ploxoe. Izobra'enie rasplyvhato. Izobra'enie dvoitsq. Izobra'enie v liniqx ili mel;kaet. Slaboe izobra'enie. Ploxoe kahestvo priema na nekotoryx
 • Страница 50 из 52
  ENGLISH Specifikacii 29H-FG1F MODEL: PAL-I PAL-B/G PAL-D/K SECAM-B/G SECAM D/K, K1 NTSC-M (NTSC Standart) Vosproizvedenie videozapisi NTSC NTSC NTSC NTSC NTSC NTSC Vosproizvedenie videozapisi (ispol;zuq terminal Video-voxd) SECAM-L (Francii SECAM) Proigryvanie lazernyx diskov (ispol;zuq terminal
 • Страница 51 из 52
  Glossarij Extended Pseudo Stereo (EPS) Modul; Incredible Mono (I-Mono) generiruet dvuxkanal;noe zvuhanie iz vxodq]ego monosignala. V rezul;tate obrabotki monosignala u sluwatelq sozdaetsq vpehatlenie vospriqtiq stereosignala. Extended Spatial Stereo (ESS) U sluwatelq sozdaetsq vpehatlenie zvuhaniq
 • Страница 52 из 52