Инструкции и Руководства для SHARP 29K-FD5RU

Сейчас в базе инструкций для SHARP 29K-FD5RU насчитывается 3 бесплатных инструкций.

SHARP 29K-FD5RU (61 стр.)

Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 62
  Soder'anie Podgotovka Prinadle'nosti ...................................................... 2 Prostaq naladka ...................................................... 3 Mery predostoro'nosti ........................................ 4 Naimenovanie hastej ............................................. 6
 • Страница 2 из 62
  Dorogoj pol;zovatel; produkcii kompanii WARP Blagodarim Vas za pokupku cvetnogo televizora proizvodstva WARP. My nadeemsq, hto Vy smo'ete priqtno /kspluatirovat; nastoq]ego televizora dolgie gody. Dlq obespeheniq pravil;noj raboty televizora, po'alujsta, vnimatel;no oznakom;tes; s nastoq]ej
 • Страница 3 из 62
  Prostaq naladka Pered nahalom /kspluatacii Vawego televizora, vypolnite opisannu[ ni'e proceduru prostoj naladki. oboznahaet nomera stranic s bolee podrobnoj informaciej. Pometka Podsoedinite antennu. • O podsoedinenii antenny smotrite 56 . Podsoedinite l[bu[ videoapparaturu. • O podsoedinenii
 • Страница 4 из 62
  Mery predostoro'nosti Povre'denie Vykl[hite pitanie i otsoedinite wnur pitaniq ot bytovoj setevoj rozetki nezamedlitel;no v sluhae, esli iz televizora poqvilsq kakoj-libo neobyhnyj wum, televizor nahal ispuskat; dym ili neobyhnyj zapax. Zatem svq'ites; s prodavcom Vawego televizora dlq
 • Страница 5 из 62
  Mery predostoro'nosti Popadanie 'idkosti vovnutr; Ne stav;te cvetohnye vazy ili drugie predmety, soder'a]ie 'idkost;, na televizor, poskol;ku protekanie 'idkosti na televizor mo'et stat; prihinoj udara /lektriheskim tokom ili nepoladok v rabote televizora. Popadanie predmetov vovnutr; Nikogda ne
 • Страница 6 из 62
  Naimenovanie hastej Pometka oboznahaet nomera stranic s bolee podrobnoj informaciej. Pul;t distancionnogo upravleniq Okno infrakrasnogo peredathika Naprav;te /to okno na okno infrakrasnogo sensora na Vawem televizore. 12 POWER Perekl[haet me'du programmami vvoda televe]aniq i Audio#Video. 9
 • Страница 7 из 62
  Naimenovanie hastej Ustanovka batarej v pul;t distancionnogo upravleniq Pol;zuqs; prorez;[, bol;wim pal;cem otkrojte na sebq krywku otdeleniq batarej. Vstav;te dve batarei (Tipa AA). Zakrojte krywku otdeleniq batarej. • Ubedites; v tom, hto pol[sa kontaktov j/k batarej sootvetstvu[t pometkam j/k
 • Страница 8 из 62
  Televizor Htoby otkryt; dvercu Potqnite dvercu na sebq i vverx za vystup, raspolo'ennyj pod nadpis;[ ≥PULL-OPEN˘ (Otkryvat; zdes;). Htoby zakryt; dvercu Uder'ivaq za vystup, opustite i zakrojte dvercu. Ostoro'no% • Otkryvaq ili zakryvaq dvercu, ne za]emite pal;cy me'du dvercej i perednej panel;[.
 • Страница 9 из 62
  Televizionnyj prosmotr Prosmotr televizionnoj programmy Prostye operacii dlq prosmotra televizionnoj programmy. Televizor (Niz) 1 Vkl[hite pitanie. • Esli indikator Standby (Re'im gotovnosti) ne gorit, na'mite POWER . • Esli indikator Standby (Re'im gotovnosti) svetitsq krasnym, na'mite POWER na
 • Страница 10 из 62
  Operacii s knopkami televizora Prostye operacii s televizorom. Za dvercej # Pol;zovanie Htoby uvelihit; gromkost;, na'mite . ГРОМКОСТЬ 19 Htoby umen;wit; gromkost;, . na'mite CH CH Pol;zovanie CH 5 # CH Htoby perekl[hit; kanal v storonu uveliheniq, na'mite CH . Htoby perekl[hit; kanal v storonu
 • Страница 11 из 62
  Poleznye funkcii Indikaciq Hasy#Tajmer#Kanal Otobra'enie na /krane hasov, tajmera, nomera teku]ego kanala i drugix parametrov. 1 Na'mite ЧАСЫ ВКЛ ВЫКЛ ПРОСМОТР . • Na /kran vyvodqtsq hasy, tajmer vkl[heniq, otkl[heniq i tajmer razrewennogo vremeni prosmotra, a tak'e ostavweesq vremq do srabatyvaniq
 • Страница 12 из 62
  Audiore'im TV/VIDEO Ka'dyj raz, kogda Vy na'imaete knopku SOUND MODE , proisxodit perekl[henie re'ima v porqdks% FIL:M, MUZYKA, NOVOSTI i POL:ZOV.. ФИЛЬМ МУЗЫКА Цифровые FIL:M% Re'im kino кнопки SOUND MODE MUZYKA% Re'im muzyki NOVOSTI% Re'im novostej POL:ZOV.% Pol;zovatel;skij re'im НОВОСТИ ПОЛЬЗОВ
 • Страница 13 из 62
  Fundiq izobra'enie vizobra'enii (PIP) Pozvolqet smotret; drugu[ programmu na vnutrennem /krane. Vkl[henie#vykl[henie funkcii PIP (Kartinka v kartinke) 1 Na'mite 36 . НИКАM СTEР EO ( AV1 ) • Poqvitsq vnutrennij /kran (PIP). 2 Povtorno na'mite . • Vnutrennij /kran (PIP) zakroetsq. Dvigat; 1 MOVE 2
 • Страница 14 из 62
  Vybor istohnika signala dlq vnutrennego /krana 1 5 Kogda poqvitsq vnutrennij /kran (PIP), na'mite knopku PIP TV/VIDEO . НИКАM СTEР EO ( AV1 ) • Istohnik vxodnogo signala dlq vnutrennego /krana menqetsq v sledu[]ej posledovatel;nosti% AV1 (SAV1) (AV2)* AV3 (SAV3) TV (Teku]ij kanal) 2 Kogda poqvitsq
 • Страница 15 из 62
  Vybor punktov men[ ?tot televizor pozvolqet Vam nastraivat; izobra'enie i zvuk, ustanavlivat; kanaly i drugie funkcii s pomo];[ indikacii soob]enij na /krane, pol;zuqs; pul;tom distancionnogo upravleniq ili knopkami na televizore. Vyberite 'elaemyj Vami punkt men[ s pomo];[ opisannoj ni'e
 • Страница 16 из 62
  Parametry men[ МЕНЮ ИЗОБРАЖЕНИЕ ЗВУК ФУНК Ц ИЯ ТА ЙМЕР УСТАН . КАНАЛОВ ВЫБОР : ВВОД : ENT ER ВОЗВРАТ : MENU Подсказка по операциям Меню ИЗОБРАЖЕНИЕ.............. 24 – 26 ЗВУК ИЗОБРАЖЕНИЕ РЕЖИМ ВИ Д ЕО КОН Т РАС Т НОС Т Ь ЦВЕТ ЯРКОСТЬ Ц В ЕТ ОВОЙ Т ОН РЕ ЗКОСТ Ь УМЕ НЬШ . ПОМЕХ ТЕМПЕ Р . БЕЛО Г О НА
 • Страница 17 из 62
  Ustanovki i nastrojki Vybor qzyka soob]enij na /krane Qzyk soob]enij na /krane mo'no ustanovit; na anglijskij ili russkij. Za dvercej Televizor 1 CH MENU/PRESET Na'mite i uder'ivajte MENU/PRESET bolee dvux sekund v re'ime obyhnogo prosmotra. • Na /krane vozniknet re'im qzyka. CH ENGL I SH Р УССКИЙ
 • Страница 18 из 62
  Avtonastrojka kanalov Avtomatiheski nastraivaet i predustanavlivaet prinimaemye telestancii. 1 Za dvercej Na'mite i uder'ivajte MENU/PRESET bolee dvux sekund v re'ime obyhnogo prosmotra. • Na /krane vozniknet re'im qzyka. ENGL I SH Р УССКИЙ ВЫБОР : MENU/PRESET • Htoby vojti v re'im vybora qzyka,
 • Страница 19 из 62
  Ustanovki i nastrojki Ruhnaq nastrojka kanalov Pozvolqet osu]estvlqt; ruhnu[ nastrojku kanala na 'elaemu[ telestanci[. 1 Za dvercej Na'mite i uder'ivajte MENU/PRESET bolee dvux sekund v re'ime obyhnogo prosmotra. • Na /krane vozniknet re'im qzyka. ENGL I SH Р УССКИЙ ВЫБОР : MENU/PRESET • Htoby
 • Страница 20 из 62
  Ustanovka kanalov Pozvolqet vypolnqt; nastrojku otdel;nyx kanalov. 1 2 МЕНЮ Htoby vyzvat; /kran MEN{, na'mite MENU ИЗОБРАЖЕНИЕ . ЗВУК ФУНКЦИЯ Htoby vybrat; ≥USTAN. KANALOV˘, na'mite # . ТАЙМЕР УСТАН . КАНАЛОВ ВВОД : ENTER ВЫБОР : 3 УСТАН . КАНАЛОВ Htoby vyzvat; men[ USTAN.KANALOV, na'mite ENTER
 • Страница 21 из 62
  Ustanovki i nastrojki Ustanovka kanalov (prodol'enie) ZVUK. SISTEMA B/G NIKAM AVTO M D/K D/K NIKAM B/G A2 I B/G I NIKAM PROPUSK VKL VYKL Esli dlq funkcii ≥PROPUSK˘ zadano znahenie ≥VKL˘, to nomer kanala vkl[haetsq v spisok PROPUSK. Htoby otkl[hit; PROPUSK, na'mite cifrovye knopki dlq vybora
 • Страница 22 из 62
  Ustanovka kanalov (prodol'enie) SORTIROVAT: • Dlq sortirovki nomerov programm po vawemu vyboru. Pereme]enie programmy TV2 (ot nomera programmy 2) k nomeru programmy 5 1 1. Esli na'at; # na wage 5 (str. 20 ), otobrazitsq men[ SORTIROVAT:. СОРТИРОВАТЬ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ВЫБОР : 2. Na'mite # ili # dlq
 • Страница 23 из 62
  Ustanovki i nastrojki Ustanovka kanalov (prodol'enie) Udalenie programmy (Udalit; TV2 na pozicii 2) 1. Povtorite wag 1 na str. 22 . 2 2. Na'mite # ili # dlq vybora nomera programmy 2 (napr., TV2), kotoru[ nu'no udalit;. СОРТИРОВАТЬ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ВЫБОР : 2 3. Na'mite ,i programma 2 (napr., TV2)
 • Страница 24 из 62
  Nastrojka izobra'eniq 1 2 NORMAL 3 MENU 4 ENTER 5 МЕНЮ Htoby vyzvat; /kran MEN{, na'mite MENU Htoby vybrat; ≥IZOBRA"ENIE˘, na'mite # . 7 ЗВУК ФУНКЦИЯ ТАЙМЕР УСТАН . КАНАЛОВ ВВОД : ENTER ВЫБОР : ВОЗВРАТ : MENU ИЗОБРАЖЕНИЕ Htoby vyzvat; men[ IZOBRA"ENIE, na'mite ENTER ili # . Htoby vybrat; punkty
 • Страница 25 из 62
  Ustanovki i nastrojki Nastrojka izobra'eniq (prodol'enie) Sledu[]aq tablica perehislqet punkty nastrojki, pokazannye v men[ IZOBRA"ENIE, i pokazyvaet ix izmenenie s na'atiem # . Vybiraemye parametry Na'mite RE"IM VIDEO Na'mite HETKO STAND. MQGKO POL:ZOV. KONTRASTNOST: Htoby umen;wit; kontrast CVET
 • Страница 26 из 62
  Nastrojka PIP 1 2 3 NORMAL MENU 4 МЕНЮ Htoby vyzvat; /kran MEN{, na'mite MENU . ИЗОБРАЖЕНИЕ ЗВУК Htoby vybrat; ≥IZOBRA"ENIE˘, na'mite # . ФУНКЦИЯ ТАЙМЕР УСТАН . КАНАЛОВ ВЫБОР : Htoby vyzvat; men[ IZOBRA"ENIE, na'mite ENTER ili # . ВВОД : ENTER ВОЗВРАТ : MENU ИЗОБРАЖЕНИЕ Ч ЕТКО 60 + 6 0 0 + 6 ВЫКЛ
 • Страница 27 из 62
  Ustanovki i nastrojki Nastrojka zvuka 1 2 3 NORMAL 4 MENU 5 МЕНЮ Htoby vyzvat; /kran MEN{, na'mite MENU . ИЗОБРАЖЕНИЕ ЗВУК ФУНКЦИЯ Htoby vybrat; ≥ZVUK˘, na'mite # . ТАЙМЕР УСТАН . КАНАЛОВ ЗВУК Htoby vyzvat; men[ ZVUK, na'mite ENTER ili # . ЭКВАЛАЙ ЗEР ОКРУЖ . ЗВУК ВВE БАЛАНС АОГ CУПEPБAC EPS ВКЛ 15
 • Страница 28 из 62
  ?kvalajzer 1 2 МЕНЮ Htoby vyzvat; /kran MEN{, na'mite MENU . Htoby vybrat; ≥ZVUK˘, na'mite # . ИЗОБРАЖЕНИЕ ЗВУК ФУНКЦИЯ ТАЙМЕР УСТАН . КАНАЛОВ ВЫБОР : 3 MENU 4 5 ENTER 6 ВВОД : ENTER ВОЗВРАТ : MENU ЗВУК Htoby vyzvat; men[ ZVUK, na'mite ENTER ili # . Htoby vybrat; ≥?KVALAJZER˘, na'mite # . Htoby
 • Страница 29 из 62
  Ustanovki i nastrojki Ob=emnoe zvuhanie Sozdaet vysokokahestvennyj ob=emno-prostranstvennyj zvuk iz dinamikov televizora. Pri ka'dom na'atii SURROUND re'im menqetsq sledu[]im obrazom% • Priem stereosignala ОКРУЖ . ЗВУК ВЫKЛ ОКРУЖ . ЗВУК ESS ОКРУЖ . ЗВУК SRS • Priem monosignala ОКРУЖ . ЗВУК EPS
 • Страница 30 из 62
  Avtovybor Kogda k terminalam na perednej paneli (AV-3 IN) podkl[haetsq videoapparatura (naprimer, igrovaq pristavka ili videokamera), televizor avtomatiheski vyberet vxodnoj re'im (AV3). 1 2 МЕНЮ Htoby vyzvat; /kran MEN{, na'mite MENU ИЗОБРАЖЕНИЕ . ЗВУК ФУНКЦИЯ Htoby vybrat; ≥FUNKCIQ˘, na'mite # .
 • Страница 31 из 62
  Ustanovki i nastrojki Komfortnyj Prosmotr Televizor avtomatiheski nastroit kontrastnost; v zavisimosti ot osve]ennosti pome]eniq. Pol;zovatel; mo'et po 'elani[ nastroit; re'im KOMFORTNYJ PROSMOTR, vybrav parametr ≥VYKL˘, ≥TEMNYJ˘, ≥SREDNIJ˘ ili ≥SVETLYJ˘. Pol;zovanie /kran MEN{ 1 2 МЕНЮ ИЗОБРАЖЕНИЕ
 • Страница 32 из 62
  Re'im 16:9 Vybor formata izobra'eniq. 1 2 МЕНЮ Htoby vyzvat; /kran MEN{, na'mite MENU ИЗОБРАЖЕНИЕ . ЗВУК ФУНКЦИЯ Htoby vybrat; ≥FUNKCIQ˘, na'mite # . ТАЙМЕР УСТАН . КАНАЛОВ ВЫБОР : 3 MENU 4 5 ENTER ВВОД : ENTER ВОЗВРАТ : MENU ФУНКЦИЯ Htoby vyzvat; men[ FUNKCIQ, na'mite ENTER ili . # Htoby vybrat;
 • Страница 33 из 62
  Ustanovki i nastrojki Za]ita ot detej Zapret na prosmotr det;mi televizora ili otdel;nyx kanalov. Ustanovka re'ima ZA}ITA OT DETEJ (pervonahal;naq nastrojka) 1 2 3 MENU 4 МЕНЮ Htoby vyzvat; /kran MEN{, na'mite MENU ИЗОБРАЖЕНИЕ . ЗВУК ФУНКЦИЯ Htoby vybrat; ≥FUNKCIQ˘, na'mite # . ТАЙМЕР УСТАН .
 • Страница 34 из 62
  Za]ita ot detej (prodol'enie) POZICIQ#SOSTOQNIE BLOKIROVKI (i) Na'mite # ili Cifrovye knopki (0~9) dlq zadaniq kanala. (napr., 25) Цифровые кнопки (ii) Na'mite # htoby vybrat; dlq opcii ≥SOSTOQNIE BLOKIROVKI˘ znahenie ≥VKL˘ ili ≥VYKL˘. NORMAL ЗАЩИТА OТ Д ЕТ Е Й БЛОКИРОВАТЬ Т ЕЛЕВИЗOР ПOЗИЦИЯ
 • Страница 35 из 62
  Ustanovki i nastrojki Za]ita ot detej (prodol'enie) Vykl[henie ili izmenenie nastrojki re'ima ZA}ITA OT DETEJ 1 Kogda na /kran budet vyvedena nadpis; ≥ZA}ITA OT DETEJ VKL.˘. 25 ЗАЩИТА OТ Д ЕТЕ Й ВКЛ . ВВЕ ДИТЕ ПАРOЛЬ –––– Цифровые кнопки 2 Vvedite 4-znahnyj PAROL: s pomo];[ Cifrovye knopki (0~9) na
 • Страница 36 из 62
  Re'im demo Htoby poluhit; dopolnitel;nu[ informaci[ o televizore. 1 2 МЕНЮ Htoby vyzvat; /kran MEN{, na'mite MENU ИЗОБРАЖЕНИЕ . ЗВУК ФУНКЦИЯ Htoby vybrat; ≥FUNKCIQ˘, na'mite # . ТАЙМЕР УСТАН . КАНАЛОВ ВЫБОР : 3 MENU 4 5 ENTER ВВОД : ENTER ВОЗВРАТ : MENU ФУНКЦИЯ Htoby vyzvat; men[ FUNKCIQ, na'mite
 • Страница 37 из 62
  Ustanovki i nastrojki Hasy Hasy pokazyva[t real;noe vremq, po/tomu ix neobxodimo nastroit;, pre'de hem ispol;zovat; funkcii tajmera vkl[heniq i vykl[heniq. Esli teku]ee vremq ne zadano, zadat; parametry tajmera vkl[heniq i vykl[heniq nevozmo'no. 1 2 Цифровые кнопки NORMAL 3 MENU 4 5 ENTER МЕНЮ
 • Страница 38 из 62
  Den; Dannaq funkciq pozvolqet zadat; den; nedeli. 1 2 МЕНЮ Htoby vyzvat; /kran MEN{, na'mite MENU . ИЗОБРАЖЕНИЕ ЗВУК ФУНКЦИЯ Htoby vybrat; ≥TAJMER˘, na'mite # ТАЙМЕР . УСТАН . КАНАЛОВ Цифровые кнопки ВЫБОР : 3 MENU 4 5 ВВОД : ENTER ВОЗВРАТ : MENU ТАЙМЕР Htoby vyzvat; men[ TAJMER, na'mite ENTER ili
 • Страница 39 из 62
  Ustanovki i nastrojki Tajmer vkl[heniq (prodol'enie) 5 POWER 6 ТАЙМЕР Htoby vybrat; ≥SOSTOQNIE˘, na'mite # . Na'mite # htoby ustanovit; sostoqnie. ЧАСЫ Д ЕНЬ ВКЛ СОСTОЯНИЕ ПOЗИЦИЯ Г РОМКОСТЬ ВЫКЛ ПРОСМОТР ЗВУК . НАПОМИНАНИЕ , • SOSTOQNIE mo'no vybirat; v sledu[]em porqdke% ODNOKRATNO NORMAL
 • Страница 40 из 62
  Tajmer otkl[heniq Pri nastuplenii zadannogo vremeni avtomatiheski perekl[haet televizor v re'im gotovnosti. 1 2 Цифровые кнопки NORMAL MENU МЕНЮ Htoby vyzvat; /kran MEN{, na'mite MENU . Htoby vybrat; ≥TAJMER˘, # na'mite ИЗОБРАЖЕНИЕ ЗВУК ФУНКЦИЯ ТАЙМЕР . УСТАН . КАНАЛОВ ВЫБОР : 3 4 ВВОД : ENTER
 • Страница 41 из 62
  Ustanovki i nastrojki Tajmer napominaniq na /krane Izve]aet o nastuplenii zadannogo vremeni, vyvodq na /kran napominanie. Funkciq napominaniq dejstvuet da'e esli televizor naxoditsq v re'ime gotovnosti. 1 2 МЕНЮ Htoby vyzvat; /kran MEN{, na'mite MENU ИЗОБРАЖЕНИЕ . Htoby vybrat; ≥TAJMER˘, na'mite #
 • Страница 42 из 62
  Tajmer napominaniq na /krane (prodol'enie) 6 MENU NORMAL Na'imajte knopku MENU , poka na /krane ne poqvitsq obyhnoe izobra'enie. 0 : 05 • Za pqt; minut do nastupleniq zadannogo vremeni (v dannom primere Ü posle 1 hasa 45 minut), a zatem herez ka'du[ minutu, osta[]eesq vremq vyvoditsq na /kran na
 • Страница 43 из 62
  Ustanovki i nastrojki Razrewennoe vremq prosmotra ?ta funkciq pozvolqet ogranihivat; vremq prosmotra televizora det;mi putem vykl[heniq zvuka i izobra'eniq pri srabatyvanii tajmera razrewennogo vremeni prosmotra. 1 2 МЕНЮ Htoby vyzvat; /kran MEN{, na'mite MENU ИЗОБРАЖЕНИЕ . ЗВУК ФУНКЦИЯ Htoby
 • Страница 44 из 62
  Razrewennoe vremq prosmotra (prodol'enie) 8 Цифровые кнопки 9 Htoby vybrat; ≥VKL˘ ili ≥VYKL˘, na'mite # . РАЗР . ВРЕМЯ ПРОСМОТРА БЛОKИРОВАТЬ ПAРОЛЬ ВЫБОР : НАСТР . : 1 : 30 ВКЛ 0000 ВОЗВРАТ : MENU • VKL% Htoby zablokirovat; televizor posle obnuleniq tajmera razrewennogo vremeni prosmotra.
 • Страница 45 из 62
  Ustanovki i nastrojki Razrewennoe vremq prosmotra (prodol'enie) Vozobnovlenie prosomotra teleprogrammy (po istehenii razrewennogo vremeni prosmotra) 1 • Na /kran vyvoditsq soob]enie ≥VREMQ PROSMOTRA ISTEKLO˘. Esli nikakix dejstvij ne posleduet, televizor vykl[hitsq primerno herez 30 sek. Цифровые
 • Страница 46 из 62
  Zvuk. Napominanie ?ta funkciq napominaet zvukovym signalom o pribli'enii vremeni, zadannogo dlq Napominaniq i tajmera razrewennogo vremeni prosmotra, vyvodq na /kran sootvetstvu[]ie nadpisi. 1 2 3 MENU 4 5 ENTER МЕНЮ Htoby vyzvat; /kran MEN{, na'mite MENU ИЗОБРАЖЕНИЕ . ЗВУК ФУНКЦИЯ Htoby vybrat;
 • Страница 47 из 62
  Ustanovki i nastrojki L[bimye kanaly Cvetnye knopki mo'no ispol;zovat; dlq vybora do 4 l[bimyx kanalov. 1 2 Кнопки Цвета 12 CH # , htoby vybrat; CH vaw l[bimyj kanal. (naprimer, kanal 12) Na'mite Otobra'aetsq zelenym ili 'eltym cvetom Na'imajte, naprimer, , poka nomer A kanala ne stanet belym. •
 • Страница 48 из 62
  Wirokove]atel;nye funkcii Translqciq v formate NIKAM Pozvolqet vybirat; re'im priema vo vremq priema signala v formate NIKAM, STEREO. Stereo Pri ka'dom na'atii knopki re'im perekl[haetsq MPX me'du polo'eniqmi NIKAM STEREO i MONO. MPX 49 НИКАM СTEРEO 49 MOНO Dvuqzyhnyj Pri ka'dom na'atii knopki
 • Страница 49 из 62
  Wirokove]atel;nye funkcii Stereofoniheskoe ve]anie v sisteme A2 Pozvolqet vybirat; re'im priema vo vremq priema stereofoniheskogo signala v formate A2. Stereo MPX Pri ka'dom na'atii knopki MPX re'im perekl[haetsq me'du polo'eniqmi STEREO i MONO. 49 СTEРEO 49 MOНO Dvuqzyhnyj Pri ka'dom na'atii
 • Страница 50 из 62
  Teletekst Teletekst - /to informacionnyj servis, organizovannyj v vide 'urnala. On predostavlqetsq nekotorymi telestanciqmi v dopolnenie k obyhnomu televe]ani[. Vaw televizor prinimaet signaly Teletekst, transliruemye telestanciej, obrabatyvaet dannye i vyvodit ix v grafiheskom vide na /kran. Sredi
 • Страница 51 из 62
  Wirokove]atel;nye funkcii Drugie funkcii (Tekst#Miks#Kartinka) Pri ka'dom na'atii /toj knopki re'im okna izmenqetsq sledu[]im obrazom. Re'im TV Re'im Teletekst Smewannyj re'im Re'im TV% /kran teku]ej teleprogrammy. Re'im TV Re'im Teletekst% /kran Teleteksta. Re'im Teletekst Smewannyj re'im%
 • Страница 52 из 62
  (Hasy) V re'ime TV% Pri poluhenii telesignala s dannymi Teleteksta na'mite /tu knopku dlq vyvoda v pravom verxnem uglu /krana indikaci[ teku]ego vremeni. LIST V re'ime Teletekst% Esli vybrannaq stranica Teleteksta imeet skrytye podstranicy, ix mo'no otobrazit;, vypolniv sledu[]ie Цифровые dejstviq%
 • Страница 53 из 62
  Wirokove]atel;nye funkcii Re'im LIST Soxranenie stranic Teleteksta v pamqti TV Dannyj televizor sposoben soxranqt; v pamqti do 400 stranic Teleteksta dlq posledu[]ego bystrogo vyzova ix na /kran. V poziciqx programm s 0 po 99 mo'no soxranit; hetyre stranicy Teleteksta v ka'doj pozicii - vsego 400
 • Страница 54 из 62
  Bystryj vybor stranicy (re'im LIST) 1 2 LIST 3 100 Vyberite nu'nyj kanal. Htoby vybrat; re'im Teleteksta, na'mite Teletekst v re'ime FLOF . Na'mite dlq LIST perekl[heniq re'ima s FLOF na LIST. Novosti Sport Kinofil;my Pogoda Кнопки Цвета 100 4 5 Dlq vyzova nomera stranicy, otobra'aemoj v cvetnyx
 • Страница 55 из 62
  Podsoedineniq Podsoedinenie proigryvatelq cifrovogo video diska (DVD) Terminaly vxoda DVD (Cifrovoj Video Disk) (COMPONENT-IN) (KOMPONENTNYJ VXOD) na zadnej paneli Televizora mogut byt; ispol;zovany dlq vvoda vysokokahestvennogo izobra'eniq, poluhennogo ot proigryvatelq Cifrovogo Video Diska (DVD).
 • Страница 56 из 62
  Podsoedinenie k antenne Dlq poluheniq bolee qsnogo izobra'eniq, pol;zujtes; naru'noj antennoj. Ni'e privoditsq kratkoe rukovodstvo po tipam soedinenij, ispol;zuemyx s koaksial;nymi i fidernymi kabelqmi. Esli v Vawej naru'noj antenne ispol;zuetsq 75 ti-omnyj koaksial;nyj kabel; so standartnym
 • Страница 57 из 62
  Podsoedineniq Podsoedinenie k videoapparature Vy mo'ete prosmatrivat; videoobrazy s proigryvatelq videodiskov, VKM i drugoj videoapparatury herez podsoedinenie ix k nastoq]emu televizoru, ispol;zuq vxodnye kontakty Audio#Video. Primer ispol;zovaniq kontaktov na perednej paneli TV VKM Proigryvatel;
 • Страница 58 из 62
  Vozmo'nye neispravnosti i metody ix ustraneniq Net izobra'eniq ili zvuka. Izobra'enie xorowee, kahestvo zvuka ploxoe. Zvuk xorowij, kahestvo izobra'eniq ploxoe. Izobra'enie rasplyvhato. Izobra'enie dvoitsq. Izobra'enie v liniqx ili mel;kaet. Slaboe izobra'enie. Ploxoe kahestvo priema na nekotoryx
 • Страница 59 из 62
  Specifikacii 29K-FD5RU MODEL: Prinima[]ie sistemy Mirovoj mnogosistemnyj na 28 sistem Televe]anie# Vosproizvedenie videozapisi PAL-I PAL-B/G PAL-D/K SECAM-B/G SECAM D/K, K1 NTSC-M (NTSC Standart) Vosproizvedenie videozapisi NTSC NTSC NTSC NTSC NTSC NTSC Vosproizvedenie videozapisi (ispol;zuq
 • Страница 60 из 62
  Glossarij Extended Pseudo Stereo (EPS) Modul; Incredible Mono (I-Mono) generiruet dvuxkanal;noe zvuhanie iz vxodq]ego monosignala. V rezul;tate obrabotki monosignala u sluwatelq sozdaetsq vpehatlenie vospriqtiq stereosignala. Extended Spatial Stereo (ESS) U sluwatelq sozdaetsq vpehatlenie zvuhaniq
 • Страница 61 из 62
  ЦВЕТНОЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ПРИЕМНИК МОДЕЛЬ 29K-FD5RU ШАРП сертифицирован Компанией TECTБЭТ, TECTБЭТ фициальным Oфициальным представителем ГОССТАНДАРТА России 29K-FD5RU ШАРП 18198-89 KORPORACIQ WARP R 61 29K-FD5RU(51-61)RU 61 19/10/05, 9:21 AM
 • Страница 62 из 62

SHARP 29K-FD5RU (61 стр., ru;)

Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 62
  Soder'anie Podgotovka Prinadle'nosti ...................................................... 2 Prostaq naladka ...................................................... 3 Mery predostoro'nosti ........................................ 4 Naimenovanie hastej ............................................. 6
 • Страница 2 из 62
  Dorogoj pol;zovatel; produkcii kompanii WARP Blagodarim Vas za pokupku cvetnogo televizora proizvodstva WARP. My nadeemsq, hto Vy smo'ete priqtno /kspluatirovat; nastoq]ego televizora dolgie gody. Dlq obespeheniq pravil;noj raboty televizora, po'alujsta, vnimatel;no oznakom;tes; s nastoq]ej
 • Страница 3 из 62
  Prostaq naladka Pered nahalom /kspluatacii Vawego televizora, vypolnite opisannu[ ni'e proceduru prostoj naladki. oboznahaet nomera stranic s bolee podrobnoj informaciej. Pometka Podsoedinite antennu. • O podsoedinenii antenny smotrite 56 . Podsoedinite l[bu[ videoapparaturu. • O podsoedinenii
 • Страница 4 из 62
  Mery predostoro'nosti Povre'denie Vykl[hite pitanie i otsoedinite wnur pitaniq ot bytovoj setevoj rozetki nezamedlitel;no v sluhae, esli iz televizora poqvilsq kakoj-libo neobyhnyj wum, televizor nahal ispuskat; dym ili neobyhnyj zapax. Zatem svq'ites; s prodavcom Vawego televizora dlq
 • Страница 5 из 62
  Mery predostoro'nosti Popadanie 'idkosti vovnutr; Ne stav;te cvetohnye vazy ili drugie predmety, soder'a]ie 'idkost;, na televizor, poskol;ku protekanie 'idkosti na televizor mo'et stat; prihinoj udara /lektriheskim tokom ili nepoladok v rabote televizora. Popadanie predmetov vovnutr; Nikogda ne
 • Страница 6 из 62
  Naimenovanie hastej Pometka oboznahaet nomera stranic s bolee podrobnoj informaciej. Pul;t distancionnogo upravleniq Okno infrakrasnogo peredathika Naprav;te /to okno na okno infrakrasnogo sensora na Vawem televizore. 12 POWER Perekl[haet me'du programmami vvoda televe]aniq i Audio#Video. 9
 • Страница 7 из 62
  Naimenovanie hastej Ustanovka batarej v pul;t distancionnogo upravleniq Pol;zuqs; prorez;[, bol;wim pal;cem otkrojte na sebq krywku otdeleniq batarej. Vstav;te dve batarei (Tipa AA). Zakrojte krywku otdeleniq batarej. • Ubedites; v tom, hto pol[sa kontaktov j/k batarej sootvetstvu[t pometkam j/k
 • Страница 8 из 62
  Televizor Htoby otkryt; dvercu Potqnite dvercu na sebq i vverx za vystup, raspolo'ennyj pod nadpis;[ ≥PULL-OPEN˘ (Otkryvat; zdes;). Htoby zakryt; dvercu Uder'ivaq za vystup, opustite i zakrojte dvercu. Ostoro'no% • Otkryvaq ili zakryvaq dvercu, ne za]emite pal;cy me'du dvercej i perednej panel;[.
 • Страница 9 из 62
  Televizionnyj prosmotr Prosmotr televizionnoj programmy Prostye operacii dlq prosmotra televizionnoj programmy. Televizor (Niz) 1 Vkl[hite pitanie. • Esli indikator Standby (Re'im gotovnosti) ne gorit, na'mite POWER . • Esli indikator Standby (Re'im gotovnosti) svetitsq krasnym, na'mite POWER na
 • Страница 10 из 62
  Operacii s knopkami televizora Prostye operacii s televizorom. Za dvercej # Pol;zovanie Htoby uvelihit; gromkost;, na'mite . ГРОМКОСТЬ 19 Htoby umen;wit; gromkost;, . na'mite CH CH Pol;zovanie CH 5 # CH Htoby perekl[hit; kanal v storonu uveliheniq, na'mite CH . Htoby perekl[hit; kanal v storonu
 • Страница 11 из 62
  Poleznye funkcii Indikaciq Hasy#Tajmer#Kanal Otobra'enie na /krane hasov, tajmera, nomera teku]ego kanala i drugix parametrov. 1 Na'mite ЧАСЫ ВКЛ ВЫКЛ ПРОСМОТР . • Na /kran vyvodqtsq hasy, tajmer vkl[heniq, otkl[heniq i tajmer razrewennogo vremeni prosmotra, a tak'e ostavweesq vremq do srabatyvaniq
 • Страница 12 из 62
  Audiore'im TV/VIDEO Ka'dyj raz, kogda Vy na'imaete knopku SOUND MODE , proisxodit perekl[henie re'ima v porqdks% FIL:M, MUZYKA, NOVOSTI i POL:ZOV.. ФИЛЬМ МУЗЫКА Цифровые FIL:M% Re'im kino кнопки SOUND MODE MUZYKA% Re'im muzyki NOVOSTI% Re'im novostej POL:ZOV.% Pol;zovatel;skij re'im НОВОСТИ ПОЛЬЗОВ
 • Страница 13 из 62
  Fundiq izobra'enie vizobra'enii (PIP) Pozvolqet smotret; drugu[ programmu na vnutrennem /krane. Vkl[henie#vykl[henie funkcii PIP (Kartinka v kartinke) 1 Na'mite 36 . НИКАM СTEР EO ( AV1 ) • Poqvitsq vnutrennij /kran (PIP). 2 Povtorno na'mite . • Vnutrennij /kran (PIP) zakroetsq. Dvigat; 1 MOVE 2
 • Страница 14 из 62
  Vybor istohnika signala dlq vnutrennego /krana 1 5 Kogda poqvitsq vnutrennij /kran (PIP), na'mite knopku PIP TV/VIDEO . НИКАM СTEР EO ( AV1 ) • Istohnik vxodnogo signala dlq vnutrennego /krana menqetsq v sledu[]ej posledovatel;nosti% AV1 (SAV1) (AV2)* AV3 (SAV3) TV (Teku]ij kanal) 2 Kogda poqvitsq
 • Страница 15 из 62
  Vybor punktov men[ ?tot televizor pozvolqet Vam nastraivat; izobra'enie i zvuk, ustanavlivat; kanaly i drugie funkcii s pomo];[ indikacii soob]enij na /krane, pol;zuqs; pul;tom distancionnogo upravleniq ili knopkami na televizore. Vyberite 'elaemyj Vami punkt men[ s pomo];[ opisannoj ni'e
 • Страница 16 из 62
  Parametry men[ МЕНЮ ИЗОБРАЖЕНИЕ ЗВУК ФУНК Ц ИЯ ТА ЙМЕР УСТАН . КАНАЛОВ ВЫБОР : ВВОД : ENT ER ВОЗВРАТ : MENU Подсказка по операциям Меню ИЗОБРАЖЕНИЕ.............. 24 – 26 ЗВУК ИЗОБРАЖЕНИЕ РЕЖИМ ВИ Д ЕО КОН Т РАС Т НОС Т Ь ЦВЕТ ЯРКОСТЬ Ц В ЕТ ОВОЙ Т ОН РЕ ЗКОСТ Ь УМЕ НЬШ . ПОМЕХ ТЕМПЕ Р . БЕЛО Г О НА
 • Страница 17 из 62
  Ustanovki i nastrojki Vybor qzyka soob]enij na /krane Qzyk soob]enij na /krane mo'no ustanovit; na anglijskij ili russkij. Za dvercej Televizor 1 CH MENU/PRESET Na'mite i uder'ivajte MENU/PRESET bolee dvux sekund v re'ime obyhnogo prosmotra. • Na /krane vozniknet re'im qzyka. CH ENGL I SH Р УССКИЙ
 • Страница 18 из 62
  Avtonastrojka kanalov Avtomatiheski nastraivaet i predustanavlivaet prinimaemye telestancii. 1 Za dvercej Na'mite i uder'ivajte MENU/PRESET bolee dvux sekund v re'ime obyhnogo prosmotra. • Na /krane vozniknet re'im qzyka. ENGL I SH Р УССКИЙ ВЫБОР : MENU/PRESET • Htoby vojti v re'im vybora qzyka,
 • Страница 19 из 62
  Ustanovki i nastrojki Ruhnaq nastrojka kanalov Pozvolqet osu]estvlqt; ruhnu[ nastrojku kanala na 'elaemu[ telestanci[. 1 Za dvercej Na'mite i uder'ivajte MENU/PRESET bolee dvux sekund v re'ime obyhnogo prosmotra. • Na /krane vozniknet re'im qzyka. ENGL I SH Р УССКИЙ ВЫБОР : MENU/PRESET • Htoby
 • Страница 20 из 62
  Ustanovka kanalov Pozvolqet vypolnqt; nastrojku otdel;nyx kanalov. 1 2 МЕНЮ Htoby vyzvat; /kran MEN{, na'mite MENU ИЗОБРАЖЕНИЕ . ЗВУК ФУНКЦИЯ Htoby vybrat; ≥USTAN. KANALOV˘, na'mite # . ТАЙМЕР УСТАН . КАНАЛОВ ВВОД : ENTER ВЫБОР : 3 УСТАН . КАНАЛОВ Htoby vyzvat; men[ USTAN.KANALOV, na'mite ENTER
 • Страница 21 из 62
  Ustanovki i nastrojki Ustanovka kanalov (prodol'enie) ZVUK. SISTEMA B/G NIKAM AVTO M D/K D/K NIKAM B/G A2 I B/G I NIKAM PROPUSK VKL VYKL Esli dlq funkcii ≥PROPUSK˘ zadano znahenie ≥VKL˘, to nomer kanala vkl[haetsq v spisok PROPUSK. Htoby otkl[hit; PROPUSK, na'mite cifrovye knopki dlq vybora
 • Страница 22 из 62
  Ustanovka kanalov (prodol'enie) SORTIROVAT: • Dlq sortirovki nomerov programm po vawemu vyboru. Pereme]enie programmy TV2 (ot nomera programmy 2) k nomeru programmy 5 1 1. Esli na'at; # na wage 5 (str. 20 ), otobrazitsq men[ SORTIROVAT:. СОРТИРОВАТЬ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ВЫБОР : 2. Na'mite # ili # dlq
 • Страница 23 из 62
  Ustanovki i nastrojki Ustanovka kanalov (prodol'enie) Udalenie programmy (Udalit; TV2 na pozicii 2) 1. Povtorite wag 1 na str. 22 . 2 2. Na'mite # ili # dlq vybora nomera programmy 2 (napr., TV2), kotoru[ nu'no udalit;. СОРТИРОВАТЬ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ВЫБОР : 2 3. Na'mite ,i programma 2 (napr., TV2)
 • Страница 24 из 62
  Nastrojka izobra'eniq 1 2 NORMAL 3 MENU 4 ENTER 5 МЕНЮ Htoby vyzvat; /kran MEN{, na'mite MENU Htoby vybrat; ≥IZOBRA"ENIE˘, na'mite # . 7 ЗВУК ФУНКЦИЯ ТАЙМЕР УСТАН . КАНАЛОВ ВВОД : ENTER ВЫБОР : ВОЗВРАТ : MENU ИЗОБРАЖЕНИЕ Htoby vyzvat; men[ IZOBRA"ENIE, na'mite ENTER ili # . Htoby vybrat; punkty
 • Страница 25 из 62
  Ustanovki i nastrojki Nastrojka izobra'eniq (prodol'enie) Sledu[]aq tablica perehislqet punkty nastrojki, pokazannye v men[ IZOBRA"ENIE, i pokazyvaet ix izmenenie s na'atiem # . Vybiraemye parametry Na'mite RE"IM VIDEO Na'mite HETKO STAND. MQGKO POL:ZOV. KONTRASTNOST: Htoby umen;wit; kontrast CVET
 • Страница 26 из 62
  Nastrojka PIP 1 2 3 NORMAL MENU 4 МЕНЮ Htoby vyzvat; /kran MEN{, na'mite MENU . ИЗОБРАЖЕНИЕ ЗВУК Htoby vybrat; ≥IZOBRA"ENIE˘, na'mite # . ФУНКЦИЯ ТАЙМЕР УСТАН . КАНАЛОВ ВЫБОР : Htoby vyzvat; men[ IZOBRA"ENIE, na'mite ENTER ili # . ВВОД : ENTER ВОЗВРАТ : MENU ИЗОБРАЖЕНИЕ Ч ЕТКО 60 + 6 0 0 + 6 ВЫКЛ
 • Страница 27 из 62
  Ustanovki i nastrojki Nastrojka zvuka 1 2 3 NORMAL 4 MENU 5 МЕНЮ Htoby vyzvat; /kran MEN{, na'mite MENU . ИЗОБРАЖЕНИЕ ЗВУК ФУНКЦИЯ Htoby vybrat; ≥ZVUK˘, na'mite # . ТАЙМЕР УСТАН . КАНАЛОВ ЗВУК Htoby vyzvat; men[ ZVUK, na'mite ENTER ili # . ЭКВАЛАЙ ЗEР ОКРУЖ . ЗВУК ВВE БАЛАНС АОГ CУПEPБAC EPS ВКЛ 15
 • Страница 28 из 62
  ?kvalajzer 1 2 МЕНЮ Htoby vyzvat; /kran MEN{, na'mite MENU . Htoby vybrat; ≥ZVUK˘, na'mite # . ИЗОБРАЖЕНИЕ ЗВУК ФУНКЦИЯ ТАЙМЕР УСТАН . КАНАЛОВ ВЫБОР : 3 MENU 4 5 ENTER 6 ВВОД : ENTER ВОЗВРАТ : MENU ЗВУК Htoby vyzvat; men[ ZVUK, na'mite ENTER ili # . Htoby vybrat; ≥?KVALAJZER˘, na'mite # . Htoby
 • Страница 29 из 62
  Ustanovki i nastrojki Ob=emnoe zvuhanie Sozdaet vysokokahestvennyj ob=emno-prostranstvennyj zvuk iz dinamikov televizora. Pri ka'dom na'atii SURROUND re'im menqetsq sledu[]im obrazom% • Priem stereosignala ОКРУЖ . ЗВУК ВЫKЛ ОКРУЖ . ЗВУК ESS ОКРУЖ . ЗВУК SRS • Priem monosignala ОКРУЖ . ЗВУК EPS
 • Страница 30 из 62
  Avtovybor Kogda k terminalam na perednej paneli (AV-3 IN) podkl[haetsq videoapparatura (naprimer, igrovaq pristavka ili videokamera), televizor avtomatiheski vyberet vxodnoj re'im (AV3). 1 2 МЕНЮ Htoby vyzvat; /kran MEN{, na'mite MENU ИЗОБРАЖЕНИЕ . ЗВУК ФУНКЦИЯ Htoby vybrat; ≥FUNKCIQ˘, na'mite # .
 • Страница 31 из 62
  Ustanovki i nastrojki Komfortnyj Prosmotr Televizor avtomatiheski nastroit kontrastnost; v zavisimosti ot osve]ennosti pome]eniq. Pol;zovatel; mo'et po 'elani[ nastroit; re'im KOMFORTNYJ PROSMOTR, vybrav parametr ≥VYKL˘, ≥TEMNYJ˘, ≥SREDNIJ˘ ili ≥SVETLYJ˘. Pol;zovanie /kran MEN{ 1 2 МЕНЮ ИЗОБРАЖЕНИЕ
 • Страница 32 из 62
  Re'im 16:9 Vybor formata izobra'eniq. 1 2 МЕНЮ Htoby vyzvat; /kran MEN{, na'mite MENU ИЗОБРАЖЕНИЕ . ЗВУК ФУНКЦИЯ Htoby vybrat; ≥FUNKCIQ˘, na'mite # . ТАЙМЕР УСТАН . КАНАЛОВ ВЫБОР : 3 MENU 4 5 ENTER ВВОД : ENTER ВОЗВРАТ : MENU ФУНКЦИЯ Htoby vyzvat; men[ FUNKCIQ, na'mite ENTER ili . # Htoby vybrat;
 • Страница 33 из 62
  Ustanovki i nastrojki Za]ita ot detej Zapret na prosmotr det;mi televizora ili otdel;nyx kanalov. Ustanovka re'ima ZA}ITA OT DETEJ (pervonahal;naq nastrojka) 1 2 3 MENU 4 МЕНЮ Htoby vyzvat; /kran MEN{, na'mite MENU ИЗОБРАЖЕНИЕ . ЗВУК ФУНКЦИЯ Htoby vybrat; ≥FUNKCIQ˘, na'mite # . ТАЙМЕР УСТАН .
 • Страница 34 из 62
  Za]ita ot detej (prodol'enie) POZICIQ#SOSTOQNIE BLOKIROVKI (i) Na'mite # ili Cifrovye knopki (0~9) dlq zadaniq kanala. (napr., 25) Цифровые кнопки (ii) Na'mite # htoby vybrat; dlq opcii ≥SOSTOQNIE BLOKIROVKI˘ znahenie ≥VKL˘ ili ≥VYKL˘. NORMAL ЗАЩИТА OТ Д ЕТ Е Й БЛОКИРОВАТЬ Т ЕЛЕВИЗOР ПOЗИЦИЯ
 • Страница 35 из 62
  Ustanovki i nastrojki Za]ita ot detej (prodol'enie) Vykl[henie ili izmenenie nastrojki re'ima ZA}ITA OT DETEJ 1 Kogda na /kran budet vyvedena nadpis; ≥ZA}ITA OT DETEJ VKL.˘. 25 ЗАЩИТА OТ Д ЕТЕ Й ВКЛ . ВВЕ ДИТЕ ПАРOЛЬ –––– Цифровые кнопки 2 Vvedite 4-znahnyj PAROL: s pomo];[ Cifrovye knopki (0~9) na
 • Страница 36 из 62
  Re'im demo Htoby poluhit; dopolnitel;nu[ informaci[ o televizore. 1 2 МЕНЮ Htoby vyzvat; /kran MEN{, na'mite MENU ИЗОБРАЖЕНИЕ . ЗВУК ФУНКЦИЯ Htoby vybrat; ≥FUNKCIQ˘, na'mite # . ТАЙМЕР УСТАН . КАНАЛОВ ВЫБОР : 3 MENU 4 5 ENTER ВВОД : ENTER ВОЗВРАТ : MENU ФУНКЦИЯ Htoby vyzvat; men[ FUNKCIQ, na'mite
 • Страница 37 из 62
  Ustanovki i nastrojki Hasy Hasy pokazyva[t real;noe vremq, po/tomu ix neobxodimo nastroit;, pre'de hem ispol;zovat; funkcii tajmera vkl[heniq i vykl[heniq. Esli teku]ee vremq ne zadano, zadat; parametry tajmera vkl[heniq i vykl[heniq nevozmo'no. 1 2 Цифровые кнопки NORMAL 3 MENU 4 5 ENTER МЕНЮ
 • Страница 38 из 62
  Den; Dannaq funkciq pozvolqet zadat; den; nedeli. 1 2 МЕНЮ Htoby vyzvat; /kran MEN{, na'mite MENU . ИЗОБРАЖЕНИЕ ЗВУК ФУНКЦИЯ Htoby vybrat; ≥TAJMER˘, na'mite # ТАЙМЕР . УСТАН . КАНАЛОВ Цифровые кнопки ВЫБОР : 3 MENU 4 5 ВВОД : ENTER ВОЗВРАТ : MENU ТАЙМЕР Htoby vyzvat; men[ TAJMER, na'mite ENTER ili
 • Страница 39 из 62
  Ustanovki i nastrojki Tajmer vkl[heniq (prodol'enie) 5 POWER 6 ТАЙМЕР Htoby vybrat; ≥SOSTOQNIE˘, na'mite # . Na'mite # htoby ustanovit; sostoqnie. , • SOSTOQNIE mo'no vybirat; v sledu[]em porqdke% ODNOKRATNO NORMAL PONEDEL:NIK E"EDNEVNO 7 MENU 8 9 : 28 ПОНЕ Д ЕЛЬНИК 12 : 15 ЕЖЕ Д НЕВНО –– –– –– :
 • Страница 40 из 62
  Tajmer otkl[heniq Pri nastuplenii zadannogo vremeni avtomatiheski perekl[haet televizor v re'im gotovnosti. 1 2 Цифровые кнопки NORMAL MENU МЕНЮ Htoby vyzvat; /kran MEN{, na'mite MENU . Htoby vybrat; ≥TAJMER˘, # na'mite ИЗОБРАЖЕНИЕ ЗВУК ФУНКЦИЯ ТАЙМЕР . УСТАН . КАНАЛОВ ВЫБОР : 3 4 ВВОД : ENTER
 • Страница 41 из 62
  Ustanovki i nastrojki Tajmer napominaniq na /krane Izve]aet o nastuplenii zadannogo vremeni, vyvodq na /kran napominanie. Funkciq napominaniq dejstvuet da'e esli televizor naxoditsq v re'ime gotovnosti. 1 2 МЕНЮ Htoby vyzvat; /kran MEN{, na'mite MENU ИЗОБРАЖЕНИЕ . Htoby vybrat; ≥TAJMER˘, na'mite #
 • Страница 42 из 62
  Tajmer napominaniq na /krane (prodol'enie) 6 MENU NORMAL Na'imajte knopku MENU , poka na /krane ne poqvitsq obyhnoe izobra'enie. 0 : 05 • Za pqt; minut do nastupleniq zadannogo vremeni (v dannom primere Ü posle 1 hasa 45 minut), a zatem herez ka'du[ minutu, osta[]eesq vremq vyvoditsq na /kran na
 • Страница 43 из 62
  Ustanovki i nastrojki Razrewennoe vremq prosmotra ?ta funkciq pozvolqet ogranihivat; vremq prosmotra televizora det;mi putem vykl[heniq zvuka i izobra'eniq pri srabatyvanii tajmera razrewennogo vremeni prosmotra. 1 2 МЕНЮ Htoby vyzvat; /kran MEN{, na'mite MENU ИЗОБРАЖЕНИЕ . ЗВУК ФУНКЦИЯ Htoby
 • Страница 44 из 62
  Razrewennoe vremq prosmotra (prodol'enie) 8 Цифровые кнопки 9 Htoby vybrat; ≥VKL˘ ili ≥VYKL˘, na'mite # . РАЗР . ВРЕМЯ ПРОСМОТРА БЛОKИРОВАТЬ ПAРОЛЬ ВЫБОР : НАСТР . : 1 : 30 ВКЛ 0000 ВОЗВРАТ : MENU • VKL% Htoby zablokirovat; televizor posle obnuleniq tajmera razrewennogo vremeni prosmotra.
 • Страница 45 из 62
  Ustanovki i nastrojki Razrewennoe vremq prosmotra (prodol'enie) Vozobnovlenie prosomotra teleprogrammy (po istehenii razrewennogo vremeni prosmotra) 1 • Na /kran vyvoditsq soob]enie ≥VREMQ PROSMOTRA ISTEKLO˘. Esli nikakix dejstvij ne posleduet, televizor vykl[hitsq primerno herez 30 sek. Цифровые
 • Страница 46 из 62
  Zvuk. Napominanie ?ta funkciq napominaet zvukovym signalom o pribli'enii vremeni, zadannogo dlq Napominaniq i tajmera razrewennogo vremeni prosmotra, vyvodq na /kran sootvetstvu[]ie nadpisi. 1 2 3 MENU 4 5 ENTER МЕНЮ Htoby vyzvat; /kran MEN{, na'mite MENU ИЗОБРАЖЕНИЕ . ЗВУК ФУНКЦИЯ Htoby vybrat;
 • Страница 47 из 62
  Ustanovki i nastrojki L[bimye kanaly Cvetnye knopki mo'no ispol;zovat; dlq vybora do 4 l[bimyx kanalov. 1 2 Кнопки Цвета 12 CH # , htoby vybrat; CH vaw l[bimyj kanal. (naprimer, kanal 12) Na'mite Otobra'aetsq zelenym ili 'eltym cvetom Na'imajte, naprimer, , poka nomer A kanala ne stanet belym. •
 • Страница 48 из 62
  Wirokove]atel;nye funkcii Translqciq v formate NIKAM Pozvolqet vybirat; re'im priema vo vremq priema signala v formate NIKAM, STEREO. Stereo Pri ka'dom na'atii knopki re'im perekl[haetsq MPX me'du polo'eniqmi NIKAM STEREO i MONO. MPX 49 НИКАM СTEРEO 49 MOНO Dvuqzyhnyj Pri ka'dom na'atii knopki
 • Страница 49 из 62
  Wirokove]atel;nye funkcii Stereofoniheskoe ve]anie v sisteme A2 Pozvolqet vybirat; re'im priema vo vremq priema stereofoniheskogo signala v formate A2. Stereo MPX Pri ka'dom na'atii knopki MPX re'im perekl[haetsq me'du polo'eniqmi STEREO i MONO. 49 СTEРEO 49 MOНO Dvuqzyhnyj Pri ka'dom na'atii
 • Страница 50 из 62
  Teletekst Teletekst - /to informacionnyj servis, organizovannyj v vide 'urnala. On predostavlqetsq nekotorymi telestanciqmi v dopolnenie k obyhnomu televe]ani[. Vaw televizor prinimaet signaly Teletekst, transliruemye telestanciej, obrabatyvaet dannye i vyvodit ix v grafiheskom vide na /kran. Sredi
 • Страница 51 из 62
  Wirokove]atel;nye funkcii Drugie funkcii (Tekst#Miks#Kartinka) Pri ka'dom na'atii /toj knopki re'im okna izmenqetsq sledu[]im obrazom. Re'im TV Re'im Teletekst Smewannyj re'im Re'im TV% /kran teku]ej teleprogrammy. Re'im TV Re'im Teletekst% /kran Teleteksta. Re'im Teletekst Smewannyj re'im%
 • Страница 52 из 62
  (Hasy) V re'ime TV% Pri poluhenii telesignala s dannymi Teleteksta na'mite /tu knopku dlq vyvoda v pravom verxnem uglu /krana indikaci[ teku]ego vremeni. LIST V re'ime Teletekst% Esli vybrannaq stranica Teleteksta imeet skrytye podstranicy, ix mo'no otobrazit;, vypolniv sledu[]ie Цифровые dejstviq%
 • Страница 53 из 62
  Wirokove]atel;nye funkcii Re'im LIST Soxranenie stranic Teleteksta v pamqti TV Dannyj televizor sposoben soxranqt; v pamqti do 400 stranic Teleteksta dlq posledu[]ego bystrogo vyzova ix na /kran. V poziciqx programm s 0 po 99 mo'no soxranit; hetyre stranicy Teleteksta v ka'doj pozicii - vsego 400
 • Страница 54 из 62
  Bystryj vybor stranicy (re'im LIST) 1 2 LIST 3 100 Vyberite nu'nyj kanal. Htoby vybrat; re'im Teleteksta, na'mite Teletekst v re'ime FLOF . Na'mite dlq LIST perekl[heniq re'ima s FLOF na LIST. Novosti Sport Kinofil;my Pogoda Кнопки Цвета 100 4 5 Dlq vyzova nomera stranicy, otobra'aemoj v cvetnyx
 • Страница 55 из 62
  Podsoedineniq Podsoedinenie proigryvatelq cifrovogo video diska (DVD) Terminaly vxoda DVD (Cifrovoj Video Disk) (COMPONENT-IN) (KOMPONENTNYJ VXOD) na zadnej paneli Televizora mogut byt; ispol;zovany dlq vvoda vysokokahestvennogo izobra'eniq, poluhennogo ot proigryvatelq Cifrovogo Video Diska (DVD).
 • Страница 56 из 62
  Podsoedinenie k antenne Dlq poluheniq bolee qsnogo izobra'eniq, pol;zujtes; naru'noj antennoj. Ni'e privoditsq kratkoe rukovodstvo po tipam soedinenij, ispol;zuemyx s koaksial;nymi i fidernymi kabelqmi. Esli v Vawej naru'noj antenne ispol;zuetsq 75 ti-omnyj koaksial;nyj kabel; so standartnym
 • Страница 57 из 62
  Podsoedineniq Podsoedinenie k videoapparature Vy mo'ete prosmatrivat; videoobrazy s proigryvatelq videodiskov, VKM i drugoj videoapparatury herez podsoedinenie ix k nastoq]emu televizoru, ispol;zuq vxodnye kontakty Audio#Video. Primer ispol;zovaniq kontaktov na perednej paneli TV VKM Proigryvatel;
 • Страница 58 из 62
  Vozmo'nye neispravnosti i metody ix ustraneniq Net izobra'eniq ili zvuka. Izobra'enie xorowee, kahestvo zvuka ploxoe. Zvuk xorowij, kahestvo izobra'eniq ploxoe. Izobra'enie rasplyvhato. Izobra'enie dvoitsq. Izobra'enie v liniqx ili mel;kaet. Slaboe izobra'enie. Ploxoe kahestvo priema na nekotoryx
 • Страница 59 из 62
  Specifikacii 29K-FD5RU MODEL: Prinima[]ie sistemy Mirovoj mnogosistemnyj na 28 sistem Televe]anie# Vosproizvedenie videozapisi PAL-I PAL-B/G PAL-D/K SECAM-B/G SECAM D/K, K1 NTSC-M (NTSC Standart) Vosproizvedenie videozapisi NTSC NTSC NTSC NTSC NTSC NTSC Vosproizvedenie videozapisi (ispol;zuq
 • Страница 60 из 62
  Glossarij Extended Pseudo Stereo (EPS) Modul; Incredible Mono (I-Mono) generiruet dvuxkanal;noe zvuhanie iz vxodq]ego monosignala. V rezul;tate obrabotki monosignala u sluwatelq sozdaetsq vpehatlenie vospriqtiq stereosignala. Extended Spatial Stereo (ESS) U sluwatelq sozdaetsq vpehatlenie zvuhaniq
 • Страница 61 из 62
  ЦВЕТНОЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ПРИЕМНИК МОДЕЛЬ 29K-FD5RU ШАРП сертифицирован Компанией TECT TECTБЭТ БЭТ, фициальным представителем ГОССТАНДАРТА России Oфициальным 29K-FD5RU ШАРП 18198-89 KORPORACIQ WARP R 61 29K-FD5RU(51-61)RU 61 19/10/05, 9:21 AM
 • Страница 62 из 62