Инструкции и Руководства для SHARP 29L-FG5RU

Сейчас в базе инструкций для SHARP 29L-FG5RU насчитывается 3 бесплатных инструкций.

SHARP 29L-FG5RU (22 стр.)

Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 23
  CVETNOJ TELEVIZOR 29L-FG5RU РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Soder'anie R1 R7 “ MERY PREDOSTORO"NOSTI ‘ R2 “ PODKL{HENIE ANTENNY ‘ • Podkl[henie antenny • Podkl[henie antenny herez videomagnitofon R4 R8 R9 “ NASTROJKA IZOBRA"ENIQ ILI ZVUKA ‘ “ PODKL{HENIE I PROSMOTR DVD ‘ R10 • Podsoedinenie
 • Страница 2 из 23
  R1 MERY PREDOSTORO"NOSTI Povre'denie Obslu'ivanie Esli televizor nahal izdavat; neobyhnyj wum, iz nego poqvilsq dym ili voznik neobyhnyj zapax, nezamedlitel;no vykl[hite pitanie i otsoedinite setevoj wnur ot /lektriheskoj rozetki. Zatem obratites; k prodavcu Vawego televizora dlq texniheskogo
 • Страница 3 из 23
  R2 DOPOLNITEL:NOE OBORUDOVANIE V komplekt postavki televizora vxodit sledu[]ee dopolnitel;noe oborudovanie. Pul;t distancionnogo upravleniq R3 Rukovodstvo po /kspluatacii Batarei tipa AA PODKL{HENIE ANTENNY Podkl[henie antenny herez videomagnitofon Podkl[henie antenny 300-omnyj dvux'il;nyj ploskij
 • Страница 4 из 23
  R4 PODKL{HENIE DRUGOGO OBORUDOVANIQ (Prodol'enie) Primer ispol;zovaniq raz=emov na zadnej paneli "eltyj % K gnezdu VIDEO Belyj % K gnezdu AUDIO (L) Krasnyj % K gnezdu AUDIO (R) TV Dlq re'ima vosproizvedeniq Proigryvatel; DVD Dlq zapisi i redaktirovaniq Videomagnitofon K vyxodnym raz=emam
 • Страница 5 из 23
  R6 NAIMENOVANIE KOMPONENTOV Televizor Pul;t distancionnogo upravleniq Gnezdo nauwnikov • Dlq prosluwivaniq zvuka s pomo];[ nauwnikov vstav;te wteker nauwnikov v sootvetstvu[]ee gnezdo. I POWER SAVE ! @ # ) TV/VIDEO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Q MPX MPX SOUND MODE $ SOUND MODE % 9 ( TV/VIDEO POWER SAVE
 • Страница 6 из 23
  R7 OSNOVNYE OPERACII “ Televizor (Niz) ‘ Vkl[henie pitaniq • Esli indikator pitaniq ne gorit, na'mite POWER . • Esli indikator pitaniq gorit krasnym cvetom, na'mite na pul;te distancionnogo upravleniq. Indikator pitaniq izmenitsq na zelenyj cvet i na /krane poqvitsq izobra'enie. POWER Vybor qzyka
 • Страница 7 из 23
  R8 USTANOVKA KANALOV “ Za dvercej ‘ Pozvolqet vypolnqt; nastrojku otdel;nyx kanalov. ! Htoby vyzvat; /kran MEN{, na'mite MENU . @ Htoby vybrat; ≥USTAN.KANALOV˘, na'mite CH CH МЕНЮ # . ИЗОБРАЖЕНИЕ ЗВУК ФУНКЦИЯ ТАЙМЕР УСТАН . КАНАЛОВ CH CH Esli na'at; i uder'ivat; knopku MENU/PRESET na paneli
 • Страница 8 из 23
  R9 USTANOVKI I NASTROJKI ! @ # $ % Htoby vyzvat; /kran MEN{, na'mite MENU . Htoby vybrat; ≥IZOBRA"ENIE˘ ili ≥ZVUK˘, na'mite CH # CH . Htoby vyzvat; men[ IZOBRA"ENIE ili ZVUK, na'mite # . Htoby vybrat; /lementy nastrojki, na'mite CH # CH . Nastrojte knopkami # . • Podo'dite primerno pqt; sekundy,
 • Страница 9 из 23
  R10 USTANOVKA TAJMERA “ Televizor (Niz) ‘ Tajmer vkl[heniq Avtomatiheskoe vkl[henie pitaniq po istehenii ustanovlennogo perioda vremeni. ! Htoby vyzvat; /kran MEN{, na'mite MENU . @ Htoby vybrat; ≥TAJMER˘, na'mite CH # CH . # Htoby vyzvat; men[ TAJMER, na'mite # $ % ^ & * ( ) . Htoby vybrat; ≥VKL
 • Страница 10 из 23
  R10 USTANOVKA TAJMERA (Prodol'enie) ?krannyj tajmer napominaniq Uvedomlqet ob istehenii zadannogo perioda vremeni, otobra'aq tajmer obratnogo otsheta na /krane. ?to udobno pri prigotovlenii pi]i vo vremq prosmotra teleprogramm. ! Povtorite wagi 1 - 3 procedury nastrojki TAJMERA @ # $ ТАЙМЕР 0 : 05
 • Страница 11 из 23
  R11 FUNKCII (Prodol'enie) Avtovybor POWER SAVE POWER SAVE Kogda k terminalam na perednej paneli (AV-2 IN) podkl[haetsq videoapparatura (naprimer, igrovaq pristavka ili videokamera), televizor avtomatiheski vyberet vxodnoj re'im (AV2). TV/VIDEO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 MPX SOUND MODE ! Povtorite dejstviq
 • Страница 12 из 23
  R11 FUNKCII (Prodol'enie) Za]ita ot detej Zapret na prosmotr det;mi televizora ili otdel;nyx kanalov. Ustanovka re'ima ZA}ITA OT DETEJ (pervonahal;naq nastrojka) ! Povtorite dejstviq punktov 1-3 razdela ФУНКЦИЯ POWER SAVE ГОЛУБОЙ ФОН АВТОВЫБОР ЗКОНОМИЯ РЕЖИМ 1 6 : 9 ЗАЩИТА OТ Д ЕТ Е Й ВЫКЛ ВКЛ ВЫКЛ
 • Страница 13 из 23
  R12 POLEZNYE FUNKCII Otobra'enie nomera kanala#tajmera Vyvod na /kran teku]ix pokazanij nomera kanala, tajmera i drugix ustanovok. ! Na'mite . • Na /krane otobrazqtsq pokazaniq ostavwegosq vremeni Tajmera vkl[heniq, Tajmera otkl[heniq i Napominaniq. POWER SAVE ВКЛ ВЫКЛ 1 4 A 5 9 Номерные кнопки B C
 • Страница 14 из 23
  R12 POLEZNYE FUNKCII (Prodol'enie) Otkl[henie zvuka Otkl[henie zvuka. ! Na'mite @ . • Na /krane poqvitsq ≥ ˘, i zvuk budet vykl[hen. Povtorno na'mite knopku , i gromkost; zvuka vernetsq k pre'nemu urovn[. • Funkci[ otkl[heniq zvuka mo'no v l[boj moment deaktivirovat;, na'av knopku . POWER SAVE
 • Страница 15 из 23
  R13 NIKAM#STEREOFONIHESKOE VE}ANIE V SISTEME A2 MPX Pozvolqet vybirat; re'im priema pri prieme signalov NIKAM STEREO, NIKAM DVUQZYHNYJ ili NIKAM MONO. POWER SAVE TV/VIDEO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 MPX • Stereo Pri ka'dom na'atii knopki MPX re'im perekl[haetsq me'du polo'eniqmi NIKAM STEREO i MONO. SOUND
 • Страница 16 из 23
  R14 TELETEKST Teletekst - /to informacionnyj servis, organizovannyj v vide 'urnala. On predostavlqetsq nekotorymi telestanciqmi v dopolnenie k obyhnomu televe]ani[. Vaw televizor prinimaet signaly Teletekst, transliruemye telestanciej, obrabatyvaet dannye i vyvodit ix v grafiheskom vide na /kran.
 • Страница 17 из 23
  R14 TELETEKST (Prodol'enie) Drugie funkcii POWER SAVE • TV/VIDEO 1 2 3 (Polovina stranicy) Номерные 4 5 6 кнопки Pri ka'dom na'atii /toj knopki verxnqq#ni'nqq polovina stranicy Teleteksta 7 8 9 0 uvelihivaetsq i vyvoditsq na /kran. • (Fiksacii) Na'mite /tu knopku, htoby zafiksirovat; stranicu
 • Страница 18 из 23
  R14 TELETEKST (Prodol'enie) Re'im LIST Soxranenie stranic Teleteksta v pamqti TV Dannyj televizor sposoben soxranqt; v pamqti do 400 stranic Teleteksta dlq posledu[]ego bystrogo vyzova ix na /kran. V poziciqx programm s 0 po 99 mo'no soxranit; hetyre stranicy Teleteksta v ka'doj pozicii - vsego 400
 • Страница 19 из 23
  R14 TELETEKST (Prodol'enie) Bystryj vybor stranicy (re'im LIST) ! Vyberite nu'nyj kanal. 100 @ Htoby vybrat; re'im Teleteksta, na'mite POWER SAVE TV/VIDEO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 MPX Teletekst v re'ime FLOF . SOUND MODE SURROUND 0 # Na'mite LIST A dlq perekl[heniq re'ima Novosti Sport Kinofil;my B C D
 • Страница 20 из 23
  R15 VOZMO"NYE NEISPRAVNOSTI I SPOSOBY IX USTRANENIQ Izobra'enie ili zvuk otsutstvuet. Izobra'enie xorowee, kahestvo zvuka ploxoe. Zvuk xorowij, izobra'enie ploxoe. Izobra'enie rasplyvaetsq. Izobra'enie dvoitsq. Prodol;nye polosy ili pqtna na izobra'enii. Slabyj signal. Ploxoe kahestvo priema na
 • Страница 21 из 23
  R16 TEXNIHESKIE XARAKTERISTIKI 29L-FG5RU MODEL: Sistema priema Mirovaq mul;tisistemnaq (18 sistem) Televe]anie# Vosproizvedenie videozapisi PAL-I PAL-B/G PAL-D/K SECAM-B/G SECAM D/K, K1 Vosproizvedenie videozapisi NTSC 4,43#5,5 MGc#60 Gc NTSC 4,43#6,0 MGc#60 Gc NTSC 4,43#6,5 MGc#60 Gc NTSC 4,43#5,5
 • Страница 22 из 23
  Texnika bezopasnosti KORPORACIQ WARP 29L-FG5RU(21-22)RU 23 25/1/06, 9:58 AM
 • Страница 23 из 23

SHARP 29L-FG5RU (22 стр., ru;)

Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 23
  CVETNOJ TELEVIZOR 29L-FG5RU РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Soder'anie R1 R7 “ MERY PREDOSTORO"NOSTI ‘ R2 “ DOPOLNITEL:NOE OBORUDOVANIE ‘ R3 “ PODKL{HENIE ANTENNY ‘ • Podkl[henie antenny • Podkl[henie antenny herez videomagnitofon R4 “ PODKL{HENIE DRUGOGO OBORUDOVANIQ ‘ R5 “ PODKL{HENIE I PROSMOTR DVD
 • Страница 2 из 23
  R1 MERY PREDOSTORO"NOSTI Povre'denie Obslu'ivanie Esli televizor nahal izdavat; neobyhnyj wum, iz nego poqvilsq dym ili voznik neobyhnyj zapax, nezamedlitel;no vykl[hite pitanie i otsoedinite setevoj wnur ot /lektriheskoj rozetki. Zatem obratites; k prodavcu Vawego televizora dlq texniheskogo
 • Страница 3 из 23
  R2 DOPOLNITEL:NOE OBORUDOVANIE V komplekt postavki televizora vxodit sledu[]ee dopolnitel;noe oborudovanie. Pul;t distancionnogo upravleniq R3 Rukovodstvo po /kspluatacii Batarei tipa AA PODKL{HENIE ANTENNY Podkl[henie antenny herez videomagnitofon Podkl[henie antenny 300-omnyj dvux'il;nyj ploskij
 • Страница 4 из 23
  R4 PODKL{HENIE DRUGOGO OBORUDOVANIQ (Prodol'enie) Primer ispol;zovaniq raz=emov na zadnej paneli "eltyj % K gnezdu VIDEO Belyj % K gnezdu AUDIO (L) Krasnyj % K gnezdu AUDIO (R) TV Dlq re'ima vosproizvedeniq Proigryvatel; DVD Dlq zapisi i redaktirovaniq Videomagnitofon K vyxodnym raz=emam
 • Страница 5 из 23
  R6 NAIMENOVANIE KOMPONENTOV Televizor Pul;t distancionnogo upravleniq Gnezdo nauwnikov • Dlq prosluwivaniq zvuka s pomo];[ nauwnikov vstav;te wteker nauwnikov v sootvetstvu[]ee gnezdo. I ! @ # 9 POWER SAVE POWER SAVE ( TV/VIDEO ) TV/VIDEO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Q MPX MPX SOUND MODE $ SOUND MODE %
 • Страница 6 из 23
  R7 OSNOVNYE OPERACII “ Televizor (Niz) ‘ Vkl[henie pitaniq • Esli indikator pitaniq ne gorit, na'mite POWER . • Esli indikator pitaniq gorit krasnym cvetom, na'mite na pul;te distancionnogo upravleniq. Indikator pitaniq izmenitsq na zelenyj cvet i na /krane poqvitsq izobra'enie. POWER Vybor qzyka
 • Страница 7 из 23
  R8 USTANOVKA KANALOV “ Za dvercej ‘ Pozvolqet vypolnqt; nastrojku otdel;nyx kanalov. ! @ Htoby vyzvat; /kran MEN{, na'mite MENU Htoby vybrat; ≥USTAN.KANALOV˘, na'mite CH . . CH МЕНЮ # ИЗОБРАЖЕНИЕ ЗВУК ФУНКЦИЯ ТАЙМЕР УСТАН . КАНАЛОВ CH CH Esli na'at; i uder'ivat; knopku MENU/PRESET na paneli
 • Страница 8 из 23
  R9 USTANOVKI I NASTROJKI ! @ # $ % Htoby vyzvat; /kran MEN{, na'mite MENU . Htoby vybrat; ≥IZOBRA"ENIE˘ ili ≥ZVUK˘, na'mite CH # CH . Htoby vyzvat; men[ IZOBRA"ENIE ili ZVUK, na'mite # . Htoby vybrat; /lementy nastrojki, na'mite CH # CH . Nastrojte knopkami # . • Podo'dite primerno pqt; sekundy,
 • Страница 9 из 23
  R10 USTANOVKA TAJMERA “ Televizor (Niz) ‘ Tajmer vkl[heniq Avtomatiheskoe vkl[henie pitaniq po istehenii ustanovlennogo perioda vremeni. ! @ # $ % ^ & * ( ) Htoby vyzvat; /kran MEN{, na'mite MENU . Htoby vybrat; ≥TAJMER˘, na'mite CH # CH . Htoby vyzvat; men[ TAJMER, na'mite # . Htoby vybrat; ≥VKL
 • Страница 10 из 23
  R10 USTANOVKA TAJMERA (Prodol'enie) ?krannyj tajmer napominaniq Uvedomlqet ob istehenii zadannogo perioda vremeni, otobra'aq tajmer obratnogo otsheta na /krane. ?to udobno pri prigotovlenii pi]i vo vremq prosmotra teleprogramm. ! @ # $ Povtorite wagi 1 - 3 procedury nastrojki TAJMERA ТАЙМЕР ВКЛ ––
 • Страница 11 из 23
  R11 FUNKCII (Prodol'enie) Avtovybor POWER SAVE POWER SAVE Kogda k terminalam na perednej paneli (AV-2 IN) podkl[haetsq videoapparatura (naprimer, igrovaq pristavka ili videokamera), televizor avtomatiheski vyberet vxodnoj re'im (AV2). TV/VIDEO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 MPX SOUND MODE ! @ CH SURROUND
 • Страница 12 из 23
  R11 FUNKCII (Prodol'enie) Za]ita ot detej Zapret na prosmotr det;mi televizora ili otdel;nyx kanalov. Ustanovka re'ima ZA}ITA OT DETEJ (pervonahal;naq nastrojka) ! @ # $ Povtorite dejstviq punktov 1-3 razdela GOLUBOJ FON. ФУНКЦИЯ POWER SAVE ГОЛУБОЙ ФОН АВТОВЫБОР ЗКОНОМИЯ РЕЖИМ 1 6 : 9 ЗАЩИТА OТ Д
 • Страница 13 из 23
  R12 POLEZNYE FUNKCII Otobra'enie nomera kanala#tajmera Vyvod na /kran teku]ix pokazanij nomera kanala, tajmera i drugix ustanovok. ! @ # Na'mite . • Na /krane otobrazqtsq pokazaniq ostavwegosq vremeni Tajmera vkl[heniq, Tajmera otkl[heniq i Napominaniq. POWER SAVE ВКЛ ВЫКЛ 5 5 6 7 8 9 Номерные
 • Страница 14 из 23
  R12 POLEZNYE FUNKCII (Prodol'enie) Otkl[henie zvuka Otkl[henie zvuka. ! @ Na'mite . • Na /krane poqvitsq ≥ ˘, i zvuk budet vykl[hen. Povtorno na'mite knopku , i gromkost; zvuka vernetsq k pre'nemu urovn[. • Funkci[ otkl[heniq zvuka mo'no v l[boj moment deaktivirovat;, na'av knopku . POWER SAVE
 • Страница 15 из 23
  R13 NIKAM#STEREOFONIHESKOE VE}ANIE V SISTEME A2 MPX Pozvolqet vybirat; re'im priema pri prieme signalov NIKAM STEREO, NIKAM DVUQZYHNYJ ili NIKAM MONO. POWER SAVE TV/VIDEO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 MPX • Stereo Pri ka'dom na'atii knopki MPX re'im perekl[haetsq me'du polo'eniqmi NIKAM STEREO i MONO. SOUND
 • Страница 16 из 23
  R14 TELETEKST Teletekst - /to informacionnyj servis, organizovannyj v vide 'urnala. On predostavlqetsq nekotorymi telestanciqmi v dopolnenie k obyhnomu televe]ani[. Vaw televizor prinimaet signaly Teletekst, transliruemye telestanciej, obrabatyvaet dannye i vyvodit ix v grafiheskom vide na /kran.
 • Страница 17 из 23
  R14 TELETEKST (Prodol'enie) Drugie funkcii POWER SAVE • TV/VIDEO 1 2 3 (Polovina stranicy) Номерные 4 5 6 кнопки Pri ka'dom na'atii /toj knopki verxnqq#ni'nqq polovina stranicy Teleteksta 7 8 9 0 uvelihivaetsq i vyvoditsq na /kran. • (Fiksacii) Na'mite /tu knopku, htoby zafiksirovat; stranicu
 • Страница 18 из 23
  R14 TELETEKST (Prodol'enie) Re'im LIST Soxranenie stranic Teleteksta v pamqti TV Dannyj televizor sposoben soxranqt; v pamqti do 400 stranic Teleteksta dlq posledu[]ego bystrogo vyzova ix na /kran. V poziciqx programm s 0 po 99 mo'no soxranit; hetyre stranicy Teleteksta v ka'doj pozicii - vsego 400
 • Страница 19 из 23
  R14 TELETEKST (Prodol'enie) Bystryj vybor stranicy (re'im LIST) ! @ Vyberite nu'nyj kanal. 100 Htoby vybrat; re'im Teleteksta, na'mite . POWER SAVE TV/VIDEO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 MPX Teletekst v re'ime FLOF SOUND MODE SURROUND 0 # A Na'mite LIST dlq perekl[heniq re'ima s FLOF na LIST. Novosti Sport
 • Страница 20 из 23
  R15 VOZMO"NYE NEISPRAVNOSTI I SPOSOBY IX USTRANENIQ Izobra'enie ili zvuk otsutstvuet. Izobra'enie xorowee, kahestvo zvuka ploxoe. Zvuk xorowij, izobra'enie ploxoe. Izobra'enie rasplyvaetsq. Izobra'enie dvoitsq. Prodol;nye polosy ili pqtna na izobra'enii. Slabyj signal. Ploxoe kahestvo priema na
 • Страница 21 из 23
  R16 TEXNIHESKIE XARAKTERISTIKI 29L-FG5RU MODEL: Sistema priema Mirovaq mul;tisistemnaq (18 sistem) Televe]anie# Vosproizvedenie videozapisi PAL-I PAL-B/G PAL-D/K SECAM-B/G SECAM D/K, K1 Vosproizvedenie videozapisi NTSC 4,43#5,5 MGc#60 Gc NTSC 4,43#6,0 MGc#60 Gc NTSC 4,43#6,5 MGc#60 Gc NTSC 4,43#5,5
 • Страница 22 из 23
  Texnika bezopasnosti KORPORACIQ WARP 29L-FG5RU(21-22)RU 23 25/1/06, 9:58 AM
 • Страница 23 из 23