Инструкции и Руководства для SHARP 34H-F200F

Сейчас в базе инструкций для SHARP 34H-F200F насчитывается 3 бесплатных инструкций.

SHARP 34H-F200F (47 стр.)

Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 48
  Mery predostoro'nosti Povre'denie Vykl[hite pitanie i otsoedinite wnur pitaniq ot bytovoj setevoj rozetki nezamedlitel;no v sluhae, esli iz televizora poqvilsq kakoj-libo neobyhnyj wum, televizor nahal ispuskat; dym ili neobyhnyj zapax. Zatem svq'ites; s prodavcom Vawego televizora dlq
 • Страница 2 из 48
  Za]ita wnura pitaniq Vo izbe'anie pora'eniq /lektriheskim tokom ne podvergajte wnur pitaniq peremennogo toka povre'deni[, ne izgibajte i ne skruhivajte ego, ne kladite na nego tq'elye predmety, ne pome]ajte wnur pitaniq peremennogo toka pod televizor. Esli wnur pitaniq peremennogo toka okazalsq
 • Страница 3 из 48
  Soder'anie Podgotovka Ustanovki i nastrojki Mery predostoro'nosti ............................... 2 Prinadle'nosti ............................................. 5 Prostaq naladka ............................................. 6 Naimenovanie hastej .................................... 7 Ustanovka
 • Страница 4 из 48
  Dorogoj pol;zovatel; produkcii kompanii WARP RUSSKIJ Blagodarim Vas za pokupku cvetnogo televizora proizvodstva WARP. My nadeemsq, hto Vy smo'ete priqtno /kspluatirovat; nastoq]ego televizora dolgie gody. Dlq obespeheniq pravil;noj raboty televizora, po'alujsta, vnimatel;no oznakom;tes; s nastoq]ej
 • Страница 5 из 48
  Prostaq naladka Pered nahalom /kspluatacii Vawego televizora, vypolnite opisannu[ ni'e proceduru prostoj naladki. oboznahaet nomera stranic s bolee podrobnoj informaciej. Pometka Podsoedinite antennu. • O podsoedinenii antenny smotrite 11 . 1 Podsoedinite l[bu[ videoapparaturu. • O podsoedinenii
 • Страница 6 из 48
  Naimenovanie hastej Pometka oboznahaet nomera stranic s bolee podrobnoj informaciej. Pul;t distancionnogo upravleniq Okno infrakrasnogo peredathika Naprav;te /to okno na okno infrakrasnogo sensora na Vawem televizore. Perekl[haet me'du programmami vvoda televe]aniq i Audio#Video. Knopka POWER
 • Страница 7 из 48
  Naimenovanie hastej Ustanovka batarej v pul;t distancionnogo upravleniq 1 Pol;zuqs; prorez;[, bol;wim pal;cem otkrojte na sebq krywku otdeleniq batarej. 2 Vstav;te dve batarei (Tipa AA). 3 Zakrojte krywku otdeleniq batarej. • Ubedites; v tom, hto pol[sa kontaktov j#k batarej sootvetstvu[t pometkam
 • Страница 8 из 48
  RUSSKIJ Televizor Krywka 21 Knopka MENU/PRESET Niz (MEN{#PREDUSTANOVKA) Ispol;zuetsq dlq nastrojki MEN{. Nastraivaet kanaly. 12 Vykl[hatel; POWER (PITANIE) ( ) Vkl[henie i vykl[henie pitaniq. 7 Okno infrakrasnogo sensora Prinimaet infrakrasnyj signal s pul;ta distancionnogo upravleniq. 31 Indikator
 • Страница 9 из 48
  Naimenovanie hastej Zadnie raz=emy Antennyj vxod 11 Dlq podkl[heniq antenny. Raz=em S-VIDEO (AV-1 IN) 45 (AUDIO#VIDEOVXOD) Podkl[henie VKM i pr. Gnezda VIDEO/AUDIO (L/R) OUT 45 (VYXOD VIDEO#AUDIO, L#P kanal) 44 Raz=emy COMPONENT IN/AUDIO IN (KOMPONENTNYJ VXOD#AUDIOVXOD) Podkl[henie proigryvatelq
 • Страница 10 из 48
  Podsoedinenie antenny Podsoedinenie k antenne Dlq poluheniq bolee qsnogo izobra'eniq, pol;zujtes; naru'noj antennoj. Ni'e privoditsq kratkoe rukovodstvo po tipam soedinenij, ispol;zuemyx s koaksial;nymi i fidernymi kabelqmi. Esli dlq naru'noj antenny ispol;zovan 75-omnyj koaksial;nyj kabel; so
 • Страница 11 из 48
  Televizionnyj prosmotr Prosmotr televizionnoj programmy Prostye operacii dlq prosmotra televizionnoj programmy Televizor (Niz) 1 • Kogda indikator Standby (Re'im gotovnosti) (sm. 9 ) pogasnet, na'mite knopku Power (Pitanie) ( ) na televizore. • Kogda indikator Standby (Re'im gotovnosti) zagoritsq
 • Страница 12 из 48
  Operacii s knopkami televizora Prostye operacii s televizorom Za dvercej Pol;zovanie # Htoby uvelihit; gromkost;, na'mite . Htoby umen;wit; gromkost;, na'mite . ГРОМКОСТЬ 15 Pol;zovanie CH / CH Na'mite CH i kanaly izmenqtsq, kak /to pokazano ni'e. 5 PAL B/G 1 / 2 / ... / 98 / 99 / AV1 (ili SAV1) /
 • Страница 13 из 48
  Poleznye funkcii Indikaciq Kanal#Tajmer Vyvodit na /kran teku]ie pokazaniq nomera kanala, tajmera, drugix ustanovok. 1 Na'mite 2 5 PAL . • Na /kran vyvodqtsq teku]ie pokazaniq tajmera vykl[heniq, tajmera vkl[heniq, tajmera napominaniq, nomer kanala, sistema cveta i zvuka. • Esli funkcii tajmera ne
 • Страница 14 из 48
  Vozvra]enie k kanalu Perekl[haet nazad k kanalu, kotoryj Vy smotreli neposredstvenno pered teku]im kanalom. Na'mite . 5 • Na /kran vernetsq kanal kotoryj Vy smotreli poslednim pered teku]im. PAL B/G Primer% 7 Esli posle perekl[heniq s kanala 5 na kanal 7, Vy na'mete , proizojdet perekl[henie
 • Страница 15 из 48
  Fundiq izobra'enie vizobra'enii (PIP) Pozvolqet smotret; drugu[ programmu na vnutrennem /krane. Vkl[henie#vykl[henie funkcii PIP (Kartinka v kartinke) i vybor razmera PIP 1 Na'mite 36 PAL . • Poqvitsq vnutrennij /kran (PIP). 2 B/G ( 10 ) Na'mite dlq izmeneniq razmera vnutrennego /krana. • Razmer
 • Страница 16 из 48
  Vybor istohnika signala dlq vnutrennego /krana 1 5 Kogda poqvitsq vnutrennij /kran (PIP), na'mite knopku PIP TV/VIDEO (TV#VIDEO). PAL B/G ( AV1 ) • Istohnik vxodnogo signala dlq vnutrennego /krana menqetsq v sledu[]ej posledovatel;nosti% AV1 AV2 AV3 2 Kogda poqvitsq vnutrennij /kran (PIP), na'mite
 • Страница 17 из 48
  funkciq Dva /krana Dva /krana Pozvolqet smotret; odnovremenno dve programmy ot raznyx istohnikov. 1 36 Na'mite dlq vkl[heniq TV v re'ime Dva /krana. • Izobra'enie na levom /krane vyvoditsq kak osnovnoe, na pravom - dopolnitel;noe. (Nomer dopolnitel;nogo /krana otobra'aetsq v skobkax). • Dlq vybora
 • Страница 18 из 48
  Skanirovanie kanalov Skanirovanie kanalov Dlq obespeheniq bystrogo i legkogo vybora kanalov /ta funkciq otobra'aet ka'dyj nastroennyj kanal v porqdke nomerov. Na'mite CH-SCAN (SKANIROVANIE KANALOV). Normal;nyj /kran (napr., kanal 10) 10 • Nastroennye kanaly avtomatiheski otobra'a[tsq na
 • Страница 19 из 48
  Ostanovka kadra Ostanovka Ispol;zuetsq dlq kratkovremennoj ostanovki videoizobra'eniq, naprimer, esli neobxodimo zapisat; va'nu[ informaci[ s /krana ili rassmotret; interesnyj kadr iz sportivnoj peredahi. 1 36 Na'mite FREEZE (ZAMOROZIT:). • V pravoj hasti /krana otobra'aetsq nepodvi'nyj kadr, a v
 • Страница 20 из 48
  Vybor punktov men[ ?tot televizor pozvolqet Vam nastraivat; izobra'enie i zvuk, ustanavlivat; kanaly i drugie funkcii s pomo];[ indikacii soob]enij na /krane, pol;zuqs; pul;tom distancionnogo upravleniq ili knopkami na televizore. Vyberite 'elaemyj Vami punkt men[ s pomo];[ opisannoj ni'e
 • Страница 21 из 48
  Ustanovki i nastrojki Vybor qzyka soob]enij na /krane Qzyk soob]enij na /krane mo'no ustanovit; na anglijskij, kitajskij, francuzskij, russkij, malajskij ili arabskij. Za dvercej Televizor 1 MENU/PRESET (MEN{# PREDVARITEL:NAQ USTANOVKA) ENGL I SH Na'mite i uder'ivajte bolee dvux sekund knoku MENU/
 • Страница 22 из 48
  Avtonastrojka kanalov Avtomatiheski nastraivaet i predustanavlivaet prinimaemye telestancii. Za dvercej 1 ENGL I SH Na'mite i uder'ivajte bolee dvux sekund knoku MENU/ PRESET (MEN{# PREDVARITEL:NAQ USTANOVKA). FRANÇ A I S РУССКИЙ BAHAS A MELAYU • Poqvitsq /kran vybora qzyka. 2 / Na'mite MENU/PRESET
 • Страница 23 из 48
  Ustanovki i nastrojki Ruhnaq nastrojka kanalov Pozvolqet osu]estvlqt; ruhnu[ nastrojku kanala na 'elaemu[ telestanci[. 1 Za dvercej ENGL I SH Na'mite i uder'ivajte bolee dvux sekund knoku MENU/ PRESET (MEN{# PREDVARITEL:NAQ USTANOVKA). FRANÇ A I S РУССКИЙ BAHAS A MELAYU • Poqvitsq /kran vybora
 • Страница 24 из 48
  Ustanovka kanalov Pozvolqet vypolnqt; nastrojku otdel;nyx kanalov. 3 4 5 МЕНЮ ИЗОБРАЖЕНИЕ ЗВУК ФУНКЦИЯ ТАЙМЕР УСТАН . КАНАЛОВ Htoby vyzvat; /kran MEN{, na'mite MENU (MEN{). Htoby vybrat; ≥USTAN. KANALOV˘, na'mite '#". Htoby vyzvat; men[ USTAN. KANALOV, na'mite ENTER (VVOD). Htoby vybrat; nu'nu[
 • Страница 25 из 48
  Ustanovki i nastrojki Nastrojka izobra'eniq 1 2 3 4 5 Nastraivaetsq individual;no dlq ka'dogo re'im AV Htoby vyzvat; /kran MEN{, na'mite MENU (MEN{). Htoby vybrat; ≥IZOBRA"ENIE˘, na'mite '#". Htoby vyzvat; men[ IZOBRA"ENIE, na'mite ENTER (VVOD). Htoby vybrat; punkty nastrojki, na'mite '#".
 • Страница 26 из 48
  Nastrojka zvuka 2 3 4 5 Htoby vyzvat; /kran MEN{, na'mite MENU (MEN{). Htoby vybrat; ≥ZVUK˘, na'mite '#". Htoby vyzvat; men[ ZVUK, na'mite ENTER (VVOD). Htoby vybrat; punkty nastrojki, na'mite '#". Nastrojte s pomo];[ \#|. МЕНЮ ИЗОБРАЖЕНИЕ ЗВУК ФУНКЦИЯ ТАЙМЕР УСТАН . КАНАЛОВ ЗВУК ВЫСОК . ЧАСТОТЫ 0
 • Страница 27 из 48
  Ustanovki i nastrojki Ob=emnoe zvuhanie Sozdaet vysokokahestvennyj ob=emno-prostranstvennyj zvuk iz dinamikov televizora. Pri ka'dom na'atii SURROUND (OKRU".ZVUK) re'im izmenqetsq s VKL na VYKL i obratno. ОКРУЖ . ЗВУК 20 ВЫКЛ ОКРУЖ . ЗВУК 0 ВКЛ ОКРУЖ . ЗВУК 0 ВКЛ ОКРУЖ . ЗВУК 20 ВКЛ VYKL%
 • Страница 28 из 48
  Goluboj /kran Avtomatiheski okrawivaet /kran v goluboj cvet, esli net priema signala ve]aniq. 2 3 4 5 6 Htoby vyzvat; /kran MEN{, na'mite MENU (MEN{). Htoby vybrat; ≥FUNKCIQ˘, na'mite '#". Htoby vyzvat; men[ FUNKCIQ, na'mite ENTER (VVOD). Htoby vybrat; ≥GOLUBOJ FON˘, na'mite '#". МЕНЮ ИЗОБРАЖЕНИЕ
 • Страница 29 из 48
  Ustanovki i nastrojki AVT.VYB Kogda k terminalam na perednej paneli (AV-3 IN) podkl[haetsq videoapparatura (naprimer, igrovaq pristavka ili videokamera), pri vkl[henii videoapparatury /tot televizor avtomatiheski vybiraet re'im vvoda (AV3). 1 2 3 4 5 6 МЕНЮ ИЗОБРАЖЕНИЕ ЗВУК ФУНКЦИЯ ТАЙМЕР УСТАН .
 • Страница 30 из 48
  ?konomiq /lektro/nergii ?ta funkciq umen;waet qrkost; izobra'eniq, htoby sozdat; bolee ≥mqgku[˘ kartinku v re'ime /konomii /lektro/nergii. Pol;zovanie Pul;t distancionnogo upravleniq 2 Na'mite POWER SAVE (?KONOMIQ ?NERGII), htoby poqvilsq /kran re'ima ?KONOMIQ /lektro/nergii (ÍAÀE). ЭКОНОМИЯ ВКЛ
 • Страница 31 из 48
  Ustanovki i nastrojki Gromkost; zvuka v nauwnikax Regulirovka gromkosti zvuka v nauwnikax. 1 2 3 4 5 6 Htoby vyzvat; /kran MEN{, na'mite MENU (MEN{). Htoby vybrat; ≥FUNKCIQ˘, na'mite '#". Htoby vyzvat; men[ FUNKCIQ, na'mite ENTER (VVOD). Htoby vybrat; ≥ na'mite '#". ВЫКЛ ЭКОНОМИЯ 20 ГРОМКОСTЬ ПОД .
 • Страница 32 из 48
  Povorot Esli izobra'enie na /krane sme]eno, otregulirujte ego s pomo];[ funkcii nastrojki kadra. 4 5 6 Htoby vyzvat; /kran MEN{, na'mite MENU (MEN{). Htoby vybrat; ≥FUNKCIQ˘, na'mite '#". Htoby vyzvat; men[ FUNKCIQ, na'mite ENTER (VVOD). Htoby vybrat; ≥POVOROT˘, na'mite '#". ВЫКЛ ЭКОНОМИЯ 20
 • Страница 33 из 48
  Ustanovki i nastrojki Tajmer otkl[heniq Avtomatiheski vykl[haet pitanie po istehenii ustanovlennogo perioda vremeni. 1 2 3 4 5 МЕНЮ ИЗОБРАЖЕНИЕ ЗВУК ФУНКЦИЯ ТАЙМЕР УСТАН . КАНАЛОВ Htoby vyzvat; /kran MEN{, na'mite MENU (MEN{). Htoby vybrat; ≥TAJMER˘, na'mite '#". Htoby vyzvat; men[ TAJMER, na'mite
 • Страница 34 из 48
  Tajmer vkl[heniq Avtomatiheski vkl[haet pitanie po istehenii ustanovlennogo otrezka vremeni. 2 3 4 5 Htoby vyzvat; /kran MEN{, na'mite MENU (MEN{). Htoby vybrat; ≥TAJMER˘, na'mite '#". Htoby vyzvat; men[ TAJMER, na'mite ENTER (VVOD). Htoby vybrat; ≥VKL na'mite '#". МЕНЮ ИЗОБРАЖЕНИЕ ЗВУК ФУНКЦИЯ
 • Страница 35 из 48
  Ustanovki i nastrojki Tajmer napominaniq na /krane Soob]aet Vam o tom, hto zadannyj period vremeni istek, v vide indikacii tajmera otsheta na /krane. ?to udobno pri prigotovlenii pi]i vo vremq prosmotra teleprogramm. 1 2 3 4 5 МЕНЮ ИЗОБРАЖЕНИЕ ЗВУК ФУНКЦИЯ ТАЙМЕР УСТАН . КАНАЛОВ Htoby vyzvat; /kran
 • Страница 36 из 48
  Wirokove]atel;nye funkcii Translqciq v formate NIKAM Pozvolqet vybirat; re'im priema vo vremq priema signala v formate NIKAM-I, -B/G ili -D/K. Stereo Pri ka'dom na'atii knopki MPX re'im perekl[haetsq me'du polo'eniqmi NIKAM STEREO i MONO. 49 НИКАM СTEРEO RUSSKIJ 49 MOНO Dvuqzyhnyj Pri ka'dom
 • Страница 37 из 48
  Wirokove]atel;nye funkcii Stereofoniheskoe ve]anie v sisteme A2 Pozvolqet vybirat; re'im priema vo vremq priema stereofoniheskogo signala v formate A2 (B#G). Stereo Pri ka'dom na'atii knopki MPX re'im perekl[haetsq me'du polo'eniqmi STEREO i MONO. 49 СTEРEO 49 MOНO Dvuqzyhnyj Pri ka'dom na'atii
 • Страница 38 из 48
  Teletekst FLOF i LIST FLOF V zavisimosti ot teleprogrammy stranicy Teleteksta pereda[tsq v razlihnyx sistemax. Telefizor Warp nastroen na priem dvux sistem Teleteksta - FLOF i LIST, kotorye avtomatiheski opredelq[tsq priemnym ustrojstvom. Ix mo'no legko otlihat; po tomu, kak oni vyglqdqt na /krane.
 • Страница 39 из 48
  Wirokove]atel;nye funkcii Drugie funkcii (Tekst#Miks#Kartinka) Pri ka'dom na'atii /toj knopki re'im okna izmenqetsq sledu[]im obrazom. Re'im TV Re'im Teletekst Smewannyj re'im Re'im TV% /kran teku]ej teleprogrammy. Re'im TV Re'im Teletekst% /kran Teleteksta. Re'im Teletekst Smewannyj re'im%
 • Страница 40 из 48
  (Hasy) V re'ime TV% Pri poluhenii telesignala s dannymi Teleteksta na'mite /tu knopku dlq vyvoda v pravom verxnem uglu /krana indikaci[ teku]ego vremeni. V re'ime Teletekst% Esli vybrannaq stranica Teleteksta imeet skrytye podstranicy, ix mo'no otobrazit;, vypolniv sledu[]ie dejstviq% 2 3 Na'mite .
 • Страница 41 из 48
  Wirokove]atel;nye funkcii Re'im LIST Soxranenie stranic Teleteksta v pamqti TV Dannyj televizor sposoben soxranqt; v pamqti do 40 stranic Teleteksta dlq posledu[]ego bystrogo vyzova ix na /kran. V poziciqx programm s 1 po 9 mo'no soxranit; hetyre stranicy Teleteksta v ka'doj pozicii - vsego 36
 • Страница 42 из 48
  Bystryj vybor stranicy (re'im LIST) P 100 Vyberite nu'nyj kanal. Htoby vybrat; re'im Teleteksta, na'mite Teletekst v re'ime FLOF . Novosti 3 Na'mite LIST dlq perekl[heniq re'ima s FLOF na LIST. Sport Kinofil;my Pogoda P 100 Teletekst v re'ime LIST 100 4 5 Dlq vyzova nomera stranicy, otobra'aemoj v
 • Страница 43 из 48
  Podsoedineniq Podsoedinenie proigryvatelq cifrovogo video diska (DVD) Terminaly vxoda DVD (Cifrovoj Video Disk) (COMPONENT IN) (KOMPONENTNYJ VXOD) na zadnej paneli Televizora mogut byt; ispol;zovany dlq vvoda vysokokahestvennogo izobra'eniq, poluhennogo ot proigryvatelq Cifrovogo Video Diska (DVD).
 • Страница 44 из 48
  Podsoedinenie k videoapparature Vy mo'ete prosmatrivat; videoobrazy s proigryvatelq videodiskov, VKM i drugoj videoapparatury herez podsoedinenie ix k nastoq]emu televizoru, ispol;zuq vxodnye kontakty Audio#Video. Primer ispol;zovaniq kontaktov na perednej paneli TV Proigryvatel; DVD Kamkorder VKM
 • Страница 45 из 48
  Vozmo'nye neispravnosti i metody ix ustraneniq Uvelih;te gromkost;. Vozmo'no, KONTRASTNOST: ili QRKOST: umen;weny do minimuma. Poprobujte naladit; s pomo];[ tohnoj nastrojki. Prover;te batarei v pul;te distancionnogo upravleniq. Nastrojte regulqtor CVET. Vykl[hite pitanie s pomo];[ perekl[hatelq
 • Страница 46 из 48
  Specifikacii 34H-F200F MODEL: Prinima[]ie sistemy Televe]anie# Vosproizvedenie videozapisi PAL-I PAL-B/G PAL-D/K SECAM-B/G SECAM-D/K, K1 NTSC-M (NTSC Standart) Vosproizvedenie videozapisi NTSC 4,43#5,5 MGc#60 Gc NTSC 4,43#6,0 MGc#60 Gc NTSC 4,43#6,5 MGc#60 Gc Proigryvanie lazernyx diskov (ispol;zuq
 • Страница 47 из 48
  Zametki R 48 34H-F200F(38-48)RU 48 21/9/04, 10:32 AM
 • Страница 48 из 48

SHARP 34H-F200F (47 стр., ru;)

Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 48
  Mery predostoro'nosti Povre'denie Vykl[hite pitanie i otsoedinite wnur pitaniq ot bytovoj setevoj rozetki nezamedlitel;no v sluhae, esli iz televizora poqvilsq kakoj-libo neobyhnyj wum, televizor nahal ispuskat; dym ili neobyhnyj zapax. Zatem svq'ites; s prodavcom Vawego televizora dlq
 • Страница 2 из 48
  Za]ita wnura pitaniq Vo izbe'anie pora'eniq /lektriheskim tokom ne podvergajte wnur pitaniq peremennogo toka povre'deni[, ne izgibajte i ne skruhivajte ego, ne kladite na nego tq'elye predmety, ne pome]ajte wnur pitaniq peremennogo toka pod televizor. Esli wnur pitaniq peremennogo toka okazalsq
 • Страница 3 из 48
  Soder'anie Podgotovka Ustanovki i nastrojki Mery predostoro'nosti ............................... 2 Prinadle'nosti ............................................. 5 Prostaq naladka ............................................. 6 Naimenovanie hastej .................................... 7 Ustanovka
 • Страница 4 из 48
  Dorogoj pol;zovatel; produkcii kompanii WARP RUSSKIJ Blagodarim Vas za pokupku cvetnogo televizora proizvodstva WARP. My nadeemsq, hto Vy smo'ete priqtno /kspluatirovat; nastoq]ego televizora dolgie gody. Dlq obespeheniq pravil;noj raboty televizora, po'alujsta, vnimatel;no oznakom;tes; s nastoq]ej
 • Страница 5 из 48
  Prostaq naladka Pered nahalom /kspluatacii Vawego televizora, vypolnite opisannu[ ni'e proceduru prostoj naladki. oboznahaet nomera stranic s bolee podrobnoj informaciej. Pometka Podsoedinite antennu. • O podsoedinenii antenny smotrite 11 . 1 Podsoedinite l[bu[ videoapparaturu. • O podsoedinenii
 • Страница 6 из 48
  Naimenovanie hastej Pometka oboznahaet nomera stranic s bolee podrobnoj informaciej. Pul;t distancionnogo upravleniq Okno infrakrasnogo peredathikaI Naprav;te /to okno na okno infrakrasnogo sensora na Vawem televizore. Perekl[haet me'du programmami vvoda televe]aniq i Audio#Video. Knopka POWER
 • Страница 7 из 48
  Naimenovanie hastej Ustanovka batarej v pul;t distancionnogo upravleniq 1 Pol;zuqs; prorez;[, bol;wim pal;cem otkrojte na sebq krywku otdeleniq batarej. 2 Vstav;te dve batarei (Tipa AA). 3 Zakrojte krywku otdeleniq batarej. • Ubedites; v tom, hto pol[sa kontaktov j#k batarej sootvetstvu[t pometkam
 • Страница 8 из 48
  RUSSKIJ Televizor Krywka 21 Knopka MENU/PRESET Niz (MEN{#PREDUSTANOVKA) Ispol;zuetsq dlq nastrojki MEN{.# Nastraivaet kanaly. 12 Vykl[hatel; POWER (PITANIE) ( ) Vkl[henie i vykl[henie pitaniq. 7 Okno infrakrasnogo sensora Prinimaet infrakrasnyj signal s pul;ta distancionnogo upravleniq. 31
 • Страница 9 из 48
  Naimenovanie hastej Zadnie raz=emy 44 Raz=emy COMPONENT Antennyj vxod* 11 IN/AUDIO IN (KOMPONENTNYJ VXOD#AUDIOVXOD)* Dlq podkl[heniq antenny. Raz=em S-VIDEO (AV-1 IN) 45 (AUDIO#VIDEOVXOD) Podkl[henie proigryvatelq DVD i pr. 45 Gnezda AV-2 IN VIDEO/AUDIO (L/R) Podkl[henie VKM i pr./ / Gnezda
 • Страница 10 из 48
  Podsoedinenie antenny Podsoedinenie k antenne Dlq poluheniq bolee qsnogo izobra'eniq, pol;zujtes; naru'noj antennoj. Ni'e privoditsq kratkoe rukovodstvo po tipam soedinenij, ispol;zuemyx s koaksial;nymi i fidernymi kabelqmi. Esli dlq naru'noj antenny ispol;zovan 75-omnyj koaksial;nyj kabel; so
 • Страница 11 из 48
  Televizionnyj prosmotr Prosmotr televizionnoj programmy Prostye operacii dlq prosmotra televizionnoj programmy Televizor (Niz) 1 • Kogda indikator Standby (Re'im gotovnosti) (sm. 9 ) pogasnet, na'mite knopku Power (Pitanie) ( ) na televizore. • Kogda indikator Standby (Re'im gotovnosti) zagoritsq
 • Страница 12 из 48
  Operacii s knopkami televizora Prostye operacii s televizorom Za dvercej Pol;zovanie # Htoby uvelihit; gromkost;, na'mite . Htoby umen;wit; gromkost;, na'mite . ГРОМКОСТЬ 15 Pol;zovanie CH / CH Na'mite CH i kanaly izmenqtsq, kak /to pokazano ni'e. 5 PAL B/G 1 / 2 / ... / 98 / 99 / AV1 (ili SAV1) /
 • Страница 13 из 48
  Poleznye funkcii Indikaciq Kanal#Tajmer Vyvodit na /kran teku]ie pokazaniq nomera kanala, tajmera, drugix ustanovok. 1 Na'mite 2 5 PAL . • Na /kran vyvodqtsq teku]ie pokazaniq tajmera vykl[heniq, tajmera vkl[heniq, tajmera napominaniq, nomer kanala, sistema cveta i zvuka. • Esli funkcii tajmera ne
 • Страница 14 из 48
  Vozvra]enie k kanalu Perekl[haet nazad k kanalu, kotoryj Vy smotreli neposredstvenno pered teku]im kanalom. Na'mite . 5 • Na /kran vernetsq kanal kotoryj Vy smotreli poslednim pered teku]im. PAL B/G Primer% 7 Esli posle perekl[heniq s kanala 5 na kanal 7, Vy na'mete , proizojdet perekl[henie
 • Страница 15 из 48
  Fundiq izobra'enie vizobra'enii (PIP) Pozvolqet smotret; drugu[ programmu na vnutrennem /krane. Vkl[henie#vykl[henie funkcii PIP (Kartinka v kartinke) i vybor razmera PIP 1 Na'mite 36 PAL . • Poqvitsq vnutrennij /kran (PIP). 2 B/G ( 10 ) Na'mite dlq izmeneniq razmera vnutrennego /krana. • Razmer
 • Страница 16 из 48
  Vybor istohnika signala dlq vnutrennego /krana 1 5 Kogda poqvitsq vnutrennij /kran (PIP), na'mite knopku PIP TV/VIDEO (TV#VIDEO). PAL B/G ( AV1 ) • Istohnik vxodnogo signala dlq vnutrennego /krana menqetsq v sledu[]ej posledovatel;nosti% AV1 AV2 AV3 2 Kogda poqvitsq vnutrennij /kran (PIP), na'mite
 • Страница 17 из 48
  funkciq Dva /krana Dva /krana Pozvolqet smotret; odnovremenno dve programmy ot raznyx istohnikov. 1 36 Na'mite dlq vkl[heniq TV v re'ime Dva /krana. • Izobra'enie na levom /krane vyvoditsq kak osnovnoe, na pravom - dopolnitel;noe. (Nomer dopolnitel;nogo /krana otobra'aetsq v skobkax). • Dlq vybora
 • Страница 18 из 48
  Skanirovanie kanalov Skanirovanie kanalov Dlq obespeheniq bystrogo i legkogo vybora kanalov /ta funkciq otobra'aet ka'dyj nastroennyj kanal v porqdke nomerov. Na'mite CH-SCAN (SKANIROVANIE KANALOV). Normal;nyj /kran (napr., kanal 10) 10 • Nastroennye kanaly avtomatiheski otobra'a[tsq na
 • Страница 19 из 48
  Ostanovka kadra Ostanovka Ispol;zuetsq dlq kratkovremennoj ostanovki videoizobra'eniq, naprimer, esli neobxodimo zapisat; va'nu[ informaci[ s /krana ili rassmotret; interesnyj kadr iz sportivnoj peredahi. 1 36 Na'mite FREEZE (ZAMOROZIT:). • V pravoj hasti /krana otobra'aetsq nepodvi'nyj kadr, a v
 • Страница 20 из 48
  Vybor punktov men[ ?tot televizor pozvolqet Vam nastraivat; izobra'enie i zvuk, ustanavlivat; kanaly i drugie funkcii s pomo];[ indikacii soob]enij na /krane, pol;zuqs; pul;tom distancionnogo upravleniq ili knopkami na televizore. Vyberite 'elaemyj Vami punkt men[ s pomo];[ opisannoj ni'e
 • Страница 21 из 48
  Ustanovki i nastrojki Vybor qzyka soob]enij na /krane Qzyk soob]enij na /krane mo'no ustanovit; na anglijskij, kitajskij, francuzskij, russkij, malajskij ili arabskij. Za dvercej Televizor 1 MENU/PRESET (MEN{# PREDVARITEL:NAQ USTANOVKA) ENGL I SH Na'mite i uder'ivajte bolee dvux sekund knoku MENU/
 • Страница 22 из 48
  Avtonastrojka kanalov Avtomatiheski nastraivaet i predustanavlivaet prinimaemye telestancii. Za dvercej 1 ENGL I SH Na'mite i uder'ivajte bolee dvux sekund knoku MENU/ PRESET (MEN{# PREDVARITEL:NAQ USTANOVKA). FRANÇ A I S РУССКИЙ BAHAS A MELAYU • Poqvitsq /kran vybora qzyka. 2 / Na'mite MENU/PRESET
 • Страница 23 из 48
  Ustanovki i nastrojki Ruhnaq nastrojka kanalov Pozvolqet osu]estvlqt; ruhnu[ nastrojku kanala na 'elaemu[ telestanci[. 1 Za dvercej ENGL I SH Na'mite i uder'ivajte bolee dvux sekund knoku MENU/ PRESET (MEN{# PREDVARITEL:NAQ USTANOVKA). FRANÇ A I S РУССКИЙ BAHAS A MELAYU • Poqvitsq /kran vybora
 • Страница 24 из 48
  Ustanovka kanalov Pozvolqet vypolnqt; nastrojku otdel;nyx kanalov. 3 4 5 МЕНЮ ИЗОБРАЖЕНИЕ ЗВУК ФУНКЦИЯ ТАЙМЕР УСТАН . КАНАЛОВ Htoby vyzvat; /kran MEN{, na'mite MENU (MEN{). Htoby vybrat; ≥USTAN. KANALOV˘, na'mite '#". Htoby vyzvat; men[ USTAN. KANALOV, na'mite ENTER (VVOD). Htoby vybrat; nu'nu[
 • Страница 25 из 48
  Ustanovki i nastrojki Nastrojka izobra'eniq 1 2 3 4 5 Nastraivaetsq individual;no dlq ka'dogo re'im AV Htoby vyzvat; /kran MEN{, na'mite MENU (MEN{). Htoby vybrat; ≥IZOBRA"ENIE˘, na'mite '#". Htoby vyzvat; men[ IZOBRA"ENIE, na'mite ENTER (VVOD). Htoby vybrat; punkty nastrojki, na'mite '#".
 • Страница 26 из 48
  Nastrojka zvuka 2 3 4 5 Htoby vyzvat; /kran MEN{, na'mite MENU (MEN{). Htoby vybrat; ≥ZVUK˘, na'mite '#". Htoby vyzvat; men[ ZVUK, na'mite ENTER (VVOD). Htoby vybrat; punkty nastrojki, na'mite '#". Nastrojte s pomo];[ \#|. МЕНЮ ИЗОБРАЖЕНИЕ ЗВУК ФУНКЦИЯ ТАЙМЕР УСТАН . КАНАЛОВ ЗВУК ВЫСОК . ЧАСТОТЫ 0
 • Страница 27 из 48
  Ustanovki i nastrojki Ob=emnoe zvuhanie Sozdaet vysokokahestvennyj ob=emno-prostranstvennyj zvuk iz dinamikov televizora. Pri ka'dom na'atii SURROUND (OKRU".ZVUK) re'im izmenqetsq s VKL na VYKL i obratno. ОКРУЖ . ЗВУК 20 ВЫКЛ ОКРУЖ . ЗВУК 0 ВКЛ ОКРУЖ . ЗВУК 0 ВКЛ ОКРУЖ . ЗВУК 20 ВКЛ VYKL%
 • Страница 28 из 48
  Goluboj /kran Avtomatiheski okrawivaet /kran v goluboj cvet, esli net priema signala ve]aniq. 2 3 4 5 6 Htoby vyzvat; /kran MEN{, na'mite MENU (MEN{). Htoby vybrat; ≥FUNKCIQ˘, na'mite '#". Htoby vyzvat; men[ FUNKCIQ, na'mite ENTER (VVOD). Htoby vybrat; ≥GOLUBOJ FON˘, na'mite '#". МЕНЮ ИЗОБРАЖЕНИЕ
 • Страница 29 из 48
  Ustanovki i nastrojki AVT.VYB Kogda k terminalam na perednej paneli (AV-3 IN) podkl[haetsq videoapparatura (naprimer, igrovaq pristavka ili videokamera), pri vkl[henii videoapparatury /tot televizor avtomatiheski vybiraet re'im vvoda (AV3). 1 2 3 4 5 6 МЕНЮ ИЗОБРАЖЕНИЕ ЗВУК ФУНКЦИЯ ТАЙМЕР УСТАН .
 • Страница 30 из 48
  ?konomiq /lektro/nergii ?ta funkciq umen;waet qrkost; izobra'eniq, htoby sozdat; bolee ≥mqgku[˘ kartinku v re'ime /konomii /lektro/nergii. Pol;zovanie Pul;t distancionnogo upravleniq 2 Na'mite POWER SAVE (?KONOMIQ ?NERGII), htoby poqvilsq /kran re'ima ?KONOMIQ /lektro/nergii (ÍAÀE). ЭКОНОМИЯ ВКЛ
 • Страница 31 из 48
  Ustanovki i nastrojki Gromkost; zvuka v nauwnikax Regulirovka gromkosti zvuka v nauwnikax. 1 2 3 4 5 6 Htoby vyzvat; /kran MEN{, na'mite MENU (MEN{). Htoby vybrat; ≥FUNKCIQ˘, na'mite '#". Htoby vyzvat; men[ FUNKCIQ, na'mite ENTER (VVOD). Htoby vybrat; ≥ na'mite '#". ВЫКЛ ЭКОНОМИЯ 20 ГРОМКОСTЬ ПОД .
 • Страница 32 из 48
  Povorot Esli izobra'enie na /krane sme]eno, otregulirujte ego s pomo];[ funkcii nastrojki kadra. 4 5 6 Htoby vyzvat; /kran MEN{, na'mite MENU (MEN{). Htoby vybrat; ≥FUNKCIQ˘, na'mite '#". Htoby vyzvat; men[ FUNKCIQ, na'mite ENTER (VVOD). Htoby vybrat; ≥POVOROT˘, na'mite '#". ВЫКЛ ЭКОНОМИЯ 20
 • Страница 33 из 48
  Ustanovki i nastrojki Tajmer otkl[heniq Avtomatiheski vykl[haet pitanie po istehenii ustanovlennogo perioda vremeni. 1 2 3 4 5 МЕНЮ ИЗОБРАЖЕНИЕ ЗВУК ФУНКЦИЯ ТАЙМЕР УСТАН . КАНАЛОВ Htoby vyzvat; /kran MEN{, na'mite MENU (MEN{). Htoby vybrat; ≥TAJMER˘, na'mite '#". Htoby vyzvat; men[ TAJMER, na'mite
 • Страница 34 из 48
  Tajmer vkl[heniq Avtomatiheski vkl[haet pitanie po istehenii ustanovlennogo otrezka vremeni. 2 3 4 5 Htoby vyzvat; /kran MEN{, na'mite MENU (MEN{). Htoby vybrat; ≥TAJMER˘, na'mite '#". Htoby vyzvat; men[ TAJMER, na'mite ENTER (VVOD). Htoby vybrat; ≥VKL na'mite '#". МЕНЮ ИЗОБРАЖЕНИЕ ЗВУК ФУНКЦИЯ
 • Страница 35 из 48
  Ustanovki i nastrojki Tajmer napominaniq na /krane Soob]aet Vam o tom, hto zadannyj period vremeni istek, v vide indikacii tajmera otsheta na /krane. ?to udobno pri prigotovlenii pi]i vo vremq prosmotra teleprogramm. 1 2 3 4 5 МЕНЮ ИЗОБРАЖЕНИЕ ЗВУК ФУНКЦИЯ ТАЙМЕР УСТАН . КАНАЛОВ Htoby vyzvat; /kran
 • Страница 36 из 48
  Wirokove]atel;nye funkcii Translqciq v formate NIKAM Pozvolqet vybirat; re'im priema vo vremq priema signala v formate NIKAM-I, -B/G ili -D/K. Stereo Pri ka'dom na'atii knopki MPX re'im perekl[haetsq me'du polo'eniqmi NIKAM STEREO i MONO. 49 НИКАM СTEРEO RUSSKIJ 49 MOНO Dvuqzyhnyj Pri ka'dom
 • Страница 37 из 48
  Wirokove]atel;nye funkcii Stereofoniheskoe ve]anie v sisteme A2 Pozvolqet vybirat; re'im priema vo vremq priema stereofoniheskogo signala v formate A2 (B#G). Stereo Pri ka'dom na'atii knopki MPX re'im perekl[haetsq me'du polo'eniqmi STEREO i MONO. 49 СTEРEO 49 MOНO Dvuqzyhnyj Pri ka'dom na'atii
 • Страница 38 из 48
  Teletekst FLOF i LIST FLOF V zavisimosti ot teleprogrammy stranicy Teleteksta pereda[tsq v razlihnyx sistemax. Telefizor Warp nastroen na priem dvux sistem Teleteksta - FLOF i LIST, kotorye avtomatiheski opredelq[tsq priemnym ustrojstvom. Ix mo'no legko otlihat; po tomu, kak oni vyglqdqt na /krane.
 • Страница 39 из 48
  Wirokove]atel;nye funkcii Drugie funkcii (Tekst#Miks#Kartinka) Pri ka'dom na'atii /toj knopki re'im okna izmenqetsq sledu[]im obrazom. Re'im TV Re'im Teletekst Smewannyj re'im Re'im TV% /kran teku]ej teleprogrammy. Re'im TV7 Re'im Teletekst% /kran Teleteksta. Re'im Teletekst7 7 Teku]aq programma 7
 • Страница 40 из 48
  (Hasy) V re'ime TV% Pri poluhenii telesignala s dannymi Teleteksta na'mite /tu knopku dlq vyvoda v pravom verxnem uglu /krana indikaci[ teku]ego vremeni. V re'ime Teletekst% Esli vybrannaq stranica Teleteksta imeet skrytye podstranicy, ix mo'no otobrazit;, vypolniv sledu[]ie dejstviq% 2 3 Na'mite .
 • Страница 41 из 48
  Wirokove]atel;nye funkcii Re'im LIST Soxranenie stranic Teleteksta v pamqti TV Dannyj televizor sposoben soxranqt; v pamqti do 40 stranic Teleteksta dlq posledu[]ego bystrogo vyzova ix na /kran. V poziciqx programm s 1 po 9 mo'no soxranit; hetyre stranicy Teleteksta v ka'doj pozicii - vsego 36
 • Страница 42 из 48
  Bystryj vybor stranicy (re'im LIST) P 100 Vyberite nu'nyj kanal. Htoby vybrat; re'im Teleteksta, na'mite Teletekst v re'ime FLOF . Novosti 3 Na'mite LIST dlq perekl[heniq re'ima s FLOF na LIST. SportA A Kinofil;myA A PogodaA A P 100 Teletekst v re'ime LIST 100 4 5 Dlq vyzova nomera stranicy,
 • Страница 43 из 48
  Podsoedineniq Podsoedinenie proigryvatelq cifrovogo video diska (DVD) Terminaly vxoda DVD (Cifrovoj Video Disk) (COMPONENT IN) (KOMPONENTNYJ VXOD) na zadnej paneli Televizora mogut byt; ispol;zovany dlq vvoda vysokokahestvennogo izobra'eniq, poluhennogo ot proigryvatelq Cifrovogo Video Diska (DVD).
 • Страница 44 из 48
  Podsoedinenie k videoapparature Vy mo'ete prosmatrivat; videoobrazy s proigryvatelq videodiskov, VKM i drugoj videoapparatury herez podsoedinenie ix k nastoq]emu televizoru, ispol;zuq vxodnye kontakty Audio#Video. Primer ispol;zovaniq kontaktov na perednej paneli TV Proigryvatel; DVD Kamkorder VKM
 • Страница 45 из 48
  Vozmo'nye neispravnosti i metody ix ustraneniq Uvelih;te gromkost;. Vozmo'no, KONTRASTNOST: ili QRKOST: umen;weny do minimuma. Poprobujte naladit; s pomo];[ tohnoj nastrojki. Prover;te batarei v pul;te distancionnogo upravleniq. Nastrojte regulqtor CVET. Vykl[hite pitanie s pomo];[ perekl[hatelq
 • Страница 46 из 48
  Specifikacii 34H-F200F MODEL: Prinima[]ie sistemy Televe]anie# Vosproizvedenie videozapisi PAL-I PAL-B/G PAL-D/K SECAM-B/G SECAM-D/K, K1 NTSC-M (NTSC Standart) Vosproizvedenie videozapisi NTSC 4,43#5,5 MGc#60 Gc NTSC 4,43#6,0 MGc#60 Gc NTSC 4,43#6,5 MGc#60 Gc Proigryvanie lazernyx diskov (ispol;zuq
 • Страница 47 из 48
  Zametki R 48 34H-F200F(38-48)RU 48 21/9/04, 10:32 AM
 • Страница 48 из 48