Инструкции и Руководства для SHARP LC-32GA3E

Сейчас в базе инструкций для SHARP LC-32GA3E насчитывается 2 бесплатных инструкций.

SHARP LC-32GA3E (61 стр.)

Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 62
  LC-32GA3E ñÇÖíçéâ íÖãÖÇàáéê ë ÜàÑäéäêàëíÄããàóÖëäàå ÑàëèãÖÖå àçëíêìäñàü èé ùäëèãìÄíÄñàà HyoR1/LC-32GA3E 1 04.7.2, 3:09 PM
 • Страница 2 из 62
  àçîéêåÄñàü é ëÖêíàîàäÄñàà èêéÑìäñàà ÜˉÍÓÍËÒÚ‡Î΢ÂÒÍË ÚÂ΂ËÁÓ˚ χÍË “SHARP” åÓ‰Âθ: LC-32GA3E ME01 ëÂÚËÙˈËÓ‚‡Ì˚ ÍÓÏÔ‡ÌËÂÈ Ççààë éÙˈˇθÌ˚Ï Ô‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÂÏ ç‡ˆËÓ̇θÌÓ„Ó ÒÂÚËÙË͇ˆËÓÌÌÓ„Ó Ó„‡Ì‡ ˝ÎÂÍÚÓÓ·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl ÉÓÒÒڇ̉‡Ú‡ êÓÒÒËË (çëé Ééëí ê˝) åÓ‰Âθ: LC-32GA3E ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛Ú
 • Страница 3 из 62
  LC-32GA3E ñÇÖíçéâ íÖãÖÇàáéê ë ÜàÑäéäêàëíÄããàóÖëäàå ÑàëèãÖÖå êìëëäàâ àçëíêìäñàü èé ùäëèãìÄíÄñàà ëÓ‰ÂʇÌË ëÓ‰ÂʇÌË ……………………………………………………………… 1 삇ʇÂÏ˚È ÔÓÍÛÔ‡ÚÂθ ÔÓ‰Û͈ËË SHARP ……………………… 3 LJÊÌ˚ ÏÂ˚ Ô‰ÓÒÚÓÓÊÌÓÒÚË ÔÓ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ………… 3 èË·„‡ÂÏ˚ ÔË̇‰ÎÂÊÌÓÒÚË ……………………………………… 5
 • Страница 4 из 62
  ëÓ‰ÂʇÌË ç‡ÒÚÓÈ͇ ‡Á΢Ì˚ı Ô‡‡ÏÂÚÓ‚ ……………………………… ê‡ÒÔÓÎÓÊÂÌË ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl (‚ ÂÊËÏ ‚ıÓ‰ÌÓ„Ó Ò˄̇· íÇ/AV) …………………… íÓθÍÓ Á‚ÛÍ ……………………………………………………… Ä‚ÚÓχÚ˘ÂÒ͇fl ̇ÒÚÓÈ͇ ÒËÌıÓÌËÁ‡ˆËË (ÚÓθÍÓ ‚ ÂÊËÏ ‚ıÓ‰ÌÓ„Ó Ò˄̇· èä) ……………… íÓÌ͇fl ̇ÒÚÓÈ͇ ÒËÌıÓÌËÁ‡ˆËË (ÚÓθÍÓ ‚ ÂÊËÏ ‚ıÓ‰ÌÓ„Ó
 • Страница 5 из 62
  삇ʇÂÏ˚È ÔÓÍÛÔ‡ÚÂθ ÔÓ‰Û͈ËË SHARP Å·„Ó‰‡ËÏ Ç‡Ò Á‡ ÔËÓ·ÂÚÂÌË ˆ‚ÂÚÌÓ„Ó ÚÂ΂ËÁÓ‡ Ò ÊˉÍÓÍËÒÚ‡Î΢ÂÒÍËÏ ‰ËÒÔÎÂÂÏ SHARP. ÑÎfl Ó·ÂÒÔ˜ÂÌËfl ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË Ë ÏÌÓ„Ëı ÎÂÚ ·ÂÒÔÓ·ÎÂÏÌÓÈ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË Ç‡¯Â„Ó ËÁ‰ÂÎËfl, ÔÓʇÎÛÈÒÚ‡, ÔÂ‰ ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËÂÏ ‰‡ÌÌÓ„Ó ËÁ‰ÂÎËfl ÓÁ̇ÍÓϸÚÂÒ¸ Ò ‡Á‰ÂÎÓÏ “LJÊÌ˚ ÏÂ˚
 • Страница 6 из 62
  LJÊÌ˚ ÏÂ˚ Ô‰ÓÒÚÓÓÊÌÓÒÚË ÔÓ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË • é˜ËÒÚ͇—èÂ‰ Ó˜ËÒÚÍÓÈ ËÁ‰ÂÎËfl ÓÚÒÓ‰ËÌËÚ ¯ÌÛ ÔËÚ‡ÌËfl ÔÂÂÏÂÌÌÓ„Ó ÚÓ͇ ÓÚ ÒÂÚ‚ÓÈ ÓÁÂÚÍË. ÑÎfl Ó˜ËÒÚÍË ËÁ‰ÂÎËfl ËÒÔÓθÁÛÈÚ ‚·ÊÌÛ˛ Ú̸͇. ç ËÒÔÓθÁÛÈÚ ÊˉÍË ËÎË ‡˝ÓÁÓθÌ˚ ӘËÒÚËÚÂÎË. • ÇÓ‰‡ Ë ‚·„‡—ç ËÒÔÓθÁÛÈÚ ËÁ‰ÂÎË ‚·ÎËÁË ‚Ó‰˚, ̇ÔËÏÂ,
 • Страница 7 из 62
  èË·„‡ÂÏ˚ ÔË̇‰ÎÂÊÌÓÒÚË ì·Â‰ËÚÂÒ¸, ˜ÚÓ Í ËÁ‰ÂÎ˲ ÔË·„‡˛ÚÒfl ÒÎÂ‰Û˛˘Ë ÔË̇‰ÎÂÊÌÓÒÚË. èÛÎ¸Ú ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl (g1) ŇڇÂfl ‡ÁÏÂ‡ “AAA” (g2) òÌÛ ÔËÚ‡ÌËfl ÔÂÂÏÂÌÌÓ„Ó ÚÓ͇ (g1) îÓÏ˚ ËÁ‰ÂÎËfl ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ ‡Á΢Ì˚ÏË ‚ ÌÂÍÓÚÓ˚ı ÒÚ‡Ì‡ı. ëÚ. 13 ëÚ. 8 àÌÒÚÛ͈Ëfl ÔÓ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË ä‡·ÂθÌ˚È
 • Страница 8 из 62
  èÓ‰„ÓÚӂ͇ ìÒÚ‡Ìӂ͇ ÚÂ΂ËÁÓ‡ èÓÒΠ‡ÁÏ¢ÂÌËfl ÚÂ΂ËÁÓ‡ ÔÓ‰ÒÓ‰ËÌËÚ ¯ÌÛ ÔËÚ‡ÌËfl ÔÂÂÏÂÌÌÓ„Ó ÚÓ͇. 1 ëÌflÚË Í˚¯ÍË „ÌÂÁ‰Ó‚Ó„Ó ÓÚÒÂ͇ íÂ΂ËÁÓ (‚ˉ ÒÁ‡‰Ë) ç‡ÊÏËÚ ̇ ‚˚ÒÚÛÔ˚ Ë ÒÌËÏËÚ Í˚¯ÍÛ ÔÓ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌ˲ Í Ò·Â. 2 èÓ‰ÒÓ‰ËÌÂÌË ¯ÌÛ‡ ÔËÚ‡ÌËfl ÔÂÂÏÂÌÌÓ„Ó ÚÓ͇ Í ÚÂ΂ËÁÓÛ òÌÛ ÔËÚ‡ÌËfl
 • Страница 9 из 62
  èÓ‰„ÓÚӂ͇ éÚÒÓ‰ËÌÂÌË ÔÓ‰ÒÚ‡‚ÍË Ë „ÓÏÍÓ„Ó‚ÓËÚÂÎÂÈ Ç ‰‡ÌÌÓÏ ‡ÔÔ‡‡Ú ËÏÂÂÚÒfl „ÓÏÍÓ„Ó‚ÓËÚÂθ Ò˙ÂÏÌÓ„Ó ÚËÔ‡. èË ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËË ‚̯ÌËı „ÓÏÍÓ„Ó‚ÓËÚÂÎÂÈ Ç˚ ÏÓÊÂÚ ÓÚÒÓ‰ËÌËÚ¸ „ÓÏÍÓ„Ó‚ÓËÚÂθ ÒËÒÚÂÏ˚. èÂ‰ ÒÌflÚËÂÏ (ËÎË ÔÓ‰ÒÓ‰ËÌÂÌËÂÏ) „ÓÏÍÓ„Ó‚ÓËÚÂÎfl ÓÚÒÓ‰ËÌËÚ ¯ÌÛ ÔÂÂÏÂÌÌÓ„Ó ÚÓ͇ ÓÚ
 • Страница 10 из 62
  èÓ‰„ÓÚӂ͇ ÇÒÚ‡‚͇ ·‡Ú‡ÂÈ èÂ‰ ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËÂÏ ÚÂ΂ËÁÓ‡ ‚ ÔÂ‚˚È ‡Á ‚ÒÚ‡‚¸Ú ‰‚ ·‡Ú‡ÂË ‡ÁÏÂ‡ “AAA” (ÔË·„‡˛ÚÒfl). äÓ„‰‡ ·‡Ú‡ÂË ‡Áfl‰flÚÒfl, Ë ÔÛÎ¸Ú ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ÔÂÂÒÚ‡ÌÂÚ ‡·ÓÚ‡Ú¸, Á‡ÏÂÌËÚ ·‡Ú‡ÂË ÌÓ‚˚ÏË ·‡Ú‡ÂflÏË ‡ÁÏÂ‡ “AAA”. 1 ç‡ÊÏËÚÂ Ë ÔÂ‰‚Ë̸Ú Í˚¯ÍÛ ·‡Ú‡ÂÈÌÓ„Ó
 • Страница 11 из 62
  èÓ‰„ÓÚӂ͇ èÓÒÚ˚ ÓÔÂ‡ˆËË ‰Îfl ÔÓÒÏÓÚ‡ ÚÂ΂ËÁËÓÌÌÓÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚ éÒÌÓ‚Ì˚ ÔÓ‰ÒÓ‰ËÌÂÌËfl èÓ‰ÒÓ‰ËÌÂÌË ‡ÌÚÂÌÌ˚ ÑÎfl ÚÓ„Ó ˜ÚÓ·˚ ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ ·ÓΠ˜ÂÚÍÓ ËÁÓ·‡ÊÂÌËÂ, ËÒÔÓθÁÛÈÚ ̇ÛÊÌÛ˛ ‡ÌÚÂÌÌÛ. çËÊ Ô˂‰ÂÌÓ Í‡ÚÍÓ ÓÔËÒ‡ÌË ÔÓ‰ÒÓ‰ËÌÂÌËfl ‡ÌÚÂÌÌ˚ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÍÓ‡ÍÒˇθÌÓ„Ó Í‡·ÂÎfl. ÄÌÚÂÌÌ˚Â
 • Страница 12 из 62
  èÓ‰„ÓÚӂ͇ èÂ‚Ó̇˜‡Î¸Ì‡fl ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒ͇fl ÛÒÚ‡Ìӂ͇ èË ÔÂ‚ÓÏ ‚Íβ˜ÂÌËË ÚÂ΂ËÁÓ‡ ÔÓÒΠÔËÓ·ÂÚÂÌËfl (ÒÏ. ÒÚ. 14) ‚˚ÔÓÎÌflÂÚÒfl ÔÂ‚Ó̇˜‡Î¸Ì‡fl ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒ͇fl ÛÒÚ‡Ìӂ͇. Ç˚ ÏÓÊÂÚ ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË ÔÓÒΉӂ‡ÚÂθÌÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ flÁ˚Í, ÒÚ‡ÌÛ Ë Í‡Ì‡Î˚. èÓÒΠ‚˚ÔÓÎÌÂÌËfl ‰‡ÌÌÓÈ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍËÈ ÔÓËÒÍ ‚
 • Страница 13 из 62
  ç‡Á‚‡ÌËfl ‰ÂÚ‡ÎÂÈ íÂ΂ËÁÓ äÌÓÔ͇ èàíÑçàÖ (a) äÌÓÔÍË VOLUME ( il/k ) äÌÓÔÍË CHANNEL (Ps/r) чژËÍ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl чژËÍ OPC äÌÓÔ͇ INPUT ÉÌÂÁ‰Ó ‰Îfl ÔÓ‰Íβ˜ÂÌËfl ̇ۯÌËÍÓ‚ à̉Ë͇ÚÓ ‰‡Ú˜Ë͇ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl à̉Ë͇ÚÓ èàíÑçàÖ à̉Ë͇ÚÓ OPC à̉Ë͇ÚÓ Ú‡ÈÏÂ‡ SLEEP *OPC: éÔÚ˘ÂÒÍÓÂ
 • Страница 14 из 62
  ç‡Á‚‡ÌËfl ‰ÂÚ‡ÎÂÈ íÂ΂ËÁÓ ÉÌÂÁ‰‡ INPUT 4/AUDIO OUTPUT (ÔÂÂÍβ˜‡ÂÏ˚Â) ÉÌÂÁ‰Ó INPUT 2 ÉÌÂÁ‰‡ INPUT 3 ÉÌÂÁ‰Ó CENTRE CHANNEL INPUT ÉÌÂÁ‰‡ SPEAKER ÉÌÂÁ‰Ó AC INPUT ÉÌÂÁ‰Ó RS-232C RESET* SYSTEM RESET** ÉÌÂÁ‰Ó INPUT 1 ÉÌÂÁ‰Ó ‚ıÓ‰‡ ‡ÌÚÂÌÌ˚ ÉÌÂÁ‰Ó DC OUTPUT (ÉÌÂÁ‰Ó ‰Îfl ‡Ò¯ËÂÌËfl ÙÛÌ͈ËÓ̇θÌÓÒÚË ‚
 • Страница 15 из 62
  ç‡Á‚‡ÌËfl ‰ÂÚ‡ÎÂÈ èÛÎ¸Ú ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl 1 4 2 5 16 17 18 19 3 4 5 6 7 6 7 8 9 10 8 11 9 20 10 11 12 13 14 21 22 23 12 13 14 15 24 25 26 16 17 18 27 19 28 15 20 21 22 23 24 25 26 • èË ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËË ÔÛθڇ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ̇Ô‡‚ÎflÈÚÂ Â„Ó ‚ ÒÚÓÓÌÛ ‰ËÒÔÎÂfl. 27 1 2 3 B
 • Страница 16 из 62
  èÓÒÏÓÚ ÚÂ΂ËÁÓ‡ ÇÍβ˜ÂÌË ÔËÚ‡ÌËfl ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ èàíÄçàÖ Ì‡ ÚÂ΂ËÁÓÂ. èàíÄçàÖ • à̉Ë͇ÚÓ POWER (ÁÂÎÂÌ˚È): ÚÂ΂ËÁÓ ‚Íβ˜ÂÌ. (óÂÂÁ ÌÂÒÍÓθÍÓ ÒÂÍÛ̉ ÔÓfl‚ËÚÒfl ÓÍÌÓ ÒÓ Á‚ÛÍÓÏ.) à̉Ë͇ÚÓ èàíÄçàÖ • èË ‚Íβ˜ÂÌËË ÚÂ΂ËÁÓ‡ ‚ ÔÂ‚˚È ‡Á Á‡ÔÛÒ͇ÂÚÒfl ÔÂ‚Ó̇˜‡Î¸Ì‡fl ̇ÒÚÓÈ͇. ÖÒÎË ÚÂ΂ËÁÓ ÛÊÂ
 • Страница 17 из 62
  èÓÒÏÓÚ ÚÂ΂ËÁÓ‡ àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ÍÌÓÔÓÍ ‰Îfl ÔÂÂÍβ˜ÂÌËfl ͇̇ÎÓ‚ Ç˚ ÏÓÊÂÚ ÔÂÂÍβ˜‡Ú¸ ͇̇Î˚ ÌÂÒÍÓθÍËÏË ÒÔÓÒÓ·‡ÏË. ë ÔÓÏÓ˘¸˛ ÍÌÓÔÓÍ Pr/ṡ ÔÛθÚ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl • ç‡ÊËχÈÚ ÍÌÓÔÍÛ Pr ‰Îfl Û‚Â΢ÂÌËfl ÌÓÏÂ‡ ͇̇·. • ç‡ÊËχÈÚ ÍÌÓÔÍÛ Ps ‰Îfl ÛÏÂ̸¯ÂÌËfl ÌÓÏÂ‡ ͇̇·. à̉Ë͇ˆËfl ͇̇·
 • Страница 18 из 62
  èÓÒÏÓÚ ÚÂ΂ËÁÓ‡ àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ÍÌÓÔÍË SOUND ̇ ÔÛθÚ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ÍÌÓÔÓÍ ‰Îfl ËÁÏÂÌÂÌËfl „ÓÏÍÓÒÚË/Á‚Û͇ àÁÏÂÌÂÌË „ÓÏÍÓÒÚË Ç˚ ÏÓÊÂÚ ËÁÏÂÌflÚ¸ „ÓÏÍÓÒÚ¸ ̇ ‰ËÒÔΠËÎË Ì‡ ÔÛθÚ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl. Ç ÂÊËÏ ÚÂ΂¢‡ÌËfl NICAM ÇÓ ‚ÂÏfl ÔËÂχ ÒÚÂÂÓÙÓÌ˘ÂÒÍÓ„Ó
 • Страница 19 из 62
  èÓÒÏÓÚ ÚÂ΂ËÁÓ‡ àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ÍÌÓÔÍË e ̇ ÔÛθÚ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ÍÌÓÔÍË Virtual ̇ ÔÛθÚ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl äÌÓÔ͇ eÔË„ÎÛ¯‡ÂÚ ÚÂÍÛ˘ËÈ Á‚ÛÍ. äÌÓÔ͇ Virtual ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ‚ÓÒÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ¸ ËÁ ‡ÍÛÒÚ˘ÂÒÍÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚ ˝ÙÙÂÍÚ Dolby Virtual. ä‡Ê‰˚È ‡Á, ÍÓ„‰‡ Ç˚ ̇ÊËχÂÚÂ
 • Страница 20 из 62
  éÒÌÓ‚Ì˚ ˝ÎÂÏÂÌÚ˚ „ÛÎËÓ‚ÍË äÌÓÔÍË ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ÏÂÌ˛ ÑÎfl ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ÏÂÌ˛ ËÒÔÓθÁÛÈÚ ÒÎÂ‰Û˛˘Ë ÍÌÓÔÍË Ì‡ ÔÛθÚ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl. ùÍ‡Ì̇fl Ë̉Ë͇ˆËfl èËÏÂ 1 2 3 4 1 éÔˆËfl ÓÚÓ·‡Ê‡ÂÚÒfl ÊÂÎÚ˚Ï ˆ‚ÂÚÓÏ • ùÚÓ Û͇Á˚‚‡ÂÚ Ì‡ ÚÂÍÛ˘Û˛ ‚˚·‡ÌÌÛ˛ ÓÔˆË˛. • ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ éä ‰Îfl ÔÂÂıÓ‰‡ ‚ ÂÊËÏ
 • Страница 21 из 62
  éÒÌÓ‚Ì˚ ˝ÎÂÏÂÌÚ˚ „ÛÎËÓ‚ÍË éÔˆËË ÏÂÌ˛ ÂÊËχ ‚ıÓ‰ÌÓ„Ó Ò˄̇· íÇ/AV *éÔˆËË ÏÂÌ˛ ÂÊËχ ‚ıÓ‰ÌÓ„Ó Ò˄̇· èä èÂ˜Â̸ ÓÔˆËÈ ÏÂÌ˛ AV ‚ ˆÂÎflı ÔÓÏÓ˘Ë ÔË ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË èÂ˜Â̸ ÓÔˆËÈ ÏÂÌ˛ èä ‚ ˆÂÎflı ÔÓÏÓ˘Ë ÔË ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË OPC ................................................................ ëÚ. 25
 • Страница 22 из 62
  éÒÌÓ‚Ì˚ ˝ÎÂÏÂÌÚ˚ „ÛÎËÓ‚ÍË Ä‚ÚÓχÚ˘ÂÒ͇fl ÛÒÚ‡Ìӂ͇ Ç˚ ÏÓÊÂÚ Á‡ÔÛÒÚËÚ¸ ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍÛ˛ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÛ ÔÓ‚ÚÓÌÓ, ‰‡Ê ÔÓÒΠÛ͇Á‡ÌËfl Ô‰‚‡ËÚÂθÌÓ Ì‡ÒÚÓÂÌÌ˚ı ͇̇ÎÓ‚. ìÒÚ‡Ìӂ͇ ÔÓ„‡ÏÏ Ç˚ ÏÓÊÂÚ ÔÓ‚ÚÓÌÓ Á‡ÔÛÒÚËÚ¸ Ôӈ‰ÛÛ ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍÓÈ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ‚ β·Ó ‚ÂÏfl ‚ ÏÂÌ˛ ìÒÚ‡Ìӂ͇, ÓÔˆËfl ìÒÚ‡Ìӂ͇
 • Страница 23 из 62
  éÒÌÓ‚Ì˚ ˝ÎÂÏÂÌÚ˚ „ÛÎËÓ‚ÍË êۘ̇fl ̇ÒÚÓÈ͇ Í‡Ê‰Ó„Ó Í‡Ì‡Î‡ Ç˚ ÏÓÊÂÚ ̇ÒÚ‡Ë‚‡Ú¸ ÌÂÍÓÚÓ˚ ԇ‡ÏÂÚ˚ ͇̇· ‚Û˜ÌÛ˛. ëÂ‰Ë ÌËı - íÓ˜Ì˚È (ÚÂ΂ËÁËÓÌ̇fl ˜‡ÒÚÓÚ‡), ñ‚ÂÚ. ÒËÒÚÂχ, á‚ÛÍ. ÒËÒÚ., åÂÚ͇ (̇Á‚‡ÌË ÒÂÚË Ú‡ÌÒÎflˆËÈ), èÓÔÛÒÚËÚ¸, ÑÂÍÓ‰Â, ÅÎÓÍËӂ͇ (á‡ÔÂÚ ‰ÂÚflÏ) Ë ìÒËÎËÚÂθ. 1 ç‡ÊÏËÚÂ
 • Страница 24 из 62
  éÒÌÓ‚Ì˚ ˝ÎÂÏÂÌÚ˚ „ÛÎËÓ‚ÍË êۘ̇fl ̇ÒÚÓÈ͇ Í‡Ê‰Ó„Ó Í‡Ì‡Î‡ (ÔÓ‰ÓÎÊÂÌËÂ) ñ‚ÂÚÓ‚‡fl ÒËÒÚÂχ 1 ÇÓÒÔÓθÁÛÈÚÂÒ¸ ÍÌÓÔ͇ÏË a/b/c/d ‰Îfl ‚˚·Ó‡ ͇̇·, ÍÓÚÓ˚È ıÓÚËÚ ‰‡ÍÚËÓ‚‡Ú¸, ‡ Á‡ÚÂÏ Ì‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ éä. • éÚÓ·‡Ê‡ÂÚÒfl ËÌÙÓχˆËfl Ó ‚˚·‡ÌÌÓÏ Í‡Ì‡ÎÂ. 2 ÖÒÎË ÚÂ΂ËÁËÓÌÌ˚È Í‡Ì‡Î Ú‡ÌÒÎËÛÂÚ Ò‚ÓÂ
 • Страница 25 из 62
  éÒÌÓ‚Ì˚ ˝ÎÂÏÂÌÚ˚ „ÛÎËÓ‚ÍË êۘ̇fl ̇ÒÚÓÈ͇ Í‡Ê‰Ó„Ó Í‡Ì‡Î‡ (ÔÓ‰ÓÎÊÂÌËÂ) Ç˚ ÏÓÊÂÚ Á‡ÔÂÚËÚ¸ ÔÓÒÏÓÚ β·Ó„Ó Í‡Ì‡Î‡. èÓÔÛÒÍ Í‡Ì‡ÎÓ‚ ä‡Ì‡Î˚, ÙÛÌ͈Ëfl “èÓÔÛÒÚËÚ¸” ÍÓÚÓ˚ı ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂ̇ ‚ ÔÓÎÓÊÂÌË “Çäã”, ÔÓÔÛÒ͇˛ÚÒfl ÔË ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËË ÍÌÓÔÓÍ Pr/Ps, ‰‡Ê ÂÒÎË ‚˚·‡Ú¸ Ëı ÔË ÔÓÒÏÓÚ ÚÂ΂ËÁËÓÌÌÓ„Ó
 • Страница 26 из 62
  éÒÌÓ‚Ì˚ ˝ÎÂÏÂÌÚ˚ „ÛÎËÓ‚ÍË ëÓÚËӂ͇ 쉇ÎÂÌË ÔÓ„‡ÏÏ˚ Ç˚ ÏÓÊÂÚ ҂ӷӉÌÓ ÒÓÚËÓ‚‡Ú¸ ÔÓÎÓÊÂÌË ͇̇ÎÓ‚. åÓÊÌÓ Û‰‡ÎËÚ¸ ÓÚ‰ÂθÌÛ˛ ÔÓ„‡ÏÏÛ. 1 ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ MENU, Ë ÔÓfl‚ËÚÒfl ˝Í‡Ì íÇ åÖçû. 1 èÓ‚ÚÓËÚ ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl ÔÛÌÍÚÓ‚ Ò 1 ÔÓ 3 ËÁ ‡Á‰Â· ëÓÚËӂ͇. 2 ÇÓÒÔÓθÁÛÈÚÂÒ¸ ÍÌÓÔ͇ÏË c/d ‰Îfl ‚˚·Ó‡
 • Страница 27 из 62
  éÒÌÓ‚Ì˚ ˝ÎÂÏÂÌÚ˚ „ÛÎËÓ‚ÍË ìÒÚ‡Ìӂ͇ flÁ˚͇ ‰Îfl ˝Í‡ÌÌÓÈ Ë̉Ë͇ˆËË Ç˚ Ú‡ÍÊ ÏÓÊÂÚ ‚˚·‡Ú¸ flÁ˚Í ËÁ ÏÂÌ˛ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË. Ç˚ ÏÓÊÂÚ ‚˚·Ë‡Ú¸ ËÁ 13 flÁ˚ÍÓ‚. 1 ÇÓÒÔÓθÁÛÈÚÂÒ¸ ÍÌÓÔ͇ÏË a/b ‰Îfl ‚˚·Ó‡ ÓÔˆËË “üÁ˚Í”, ‡ Á‡ÚÂÏ Ì‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ OK. 4 ÇÓÒÔÓθÁÛÈÚÂÒ¸ ÍÌÓÔ͇ÏË a/b/c/d ‰Îfl ‚˚·Ó‡ ÌÛÊÌÓ„Ó flÁ˚͇ ËÁ
 • Страница 28 из 62
  éÒÌÓ‚Ì˚ ˝ÎÂÏÂÌÚ˚ „ÛÎËÓ‚ÍË ê„ÛÎËÓ‚Ía ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl 1 ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ MENU, Ë ÔÓfl‚ËÚÒfl ˝Í‡Ì íÇ åÖçû. 2 ÇÓÒÔÓθÁÛÈÚÂÒ¸ ÍÌÓÔ͇ÏË c/d ‰Îfl ‚˚·Ó‡ ÓÔˆËË “ä‡ÚËÌ͇”. 3 ÇÓÒÔÓθÁÛÈÚÂÒ¸ ÍÌÓÔ͇ÏË a/b ‰Îfl ‚˚·Ó‡ ÓÚ‰ÂθÌÓÈ ÓÔˆËË „ÛÎËÓ‚ÍË. 4 Ç˚ ÏÓÊÂÚ ÓÚ„ÛÎËÓ‚‡Ú¸ ËÁÓ·‡ÊÂÌË ÔÓ Ò‚ÓÂÏÛ Ô‰ÔÓ˜ÚÂÌ˲ Ò
 • Страница 29 из 62
  éÒÌÓ‚Ì˚ ˝ÎÂÏÂÌÚ˚ „ÛÎËÓ‚ÍË C.M.S. (cËÒÚÂχ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ˆ‚ÂÚÓÏ) ñ‚ÂÚÓ‚˚Ï ÚÓÌÓÏ ÏÓÊÌÓ ÛÔ‡‚ÎflÚ¸ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ¯ÂÒÚˈ‚ÂÚÌÓÈ „ÛÎËÓ‚ÍË. 1 ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ MENU, Ë ÔÓfl‚ËÚÒfl ˝Í‡Ì íÇ åÖçû. 2 ÇÓÒÔÓθÁÛÈÚÂÒ¸ ÍÌÓÔ͇ÏË c/d ‰Îfl ‚˚·Ó‡ ÓÔˆËË “ä‡ÚËÌ͇”. 3 ÇÓÒÔÓθÁÛÈÚÂÒ¸ ÍÌÓÔ͇ÏË a/b ‰Îfl ‚˚·Ó‡ ÓÔˆËË
 • Страница 30 из 62
  éÒÌÓ‚Ì˚ ˝ÎÂÏÂÌÚ˚ „ÛÎËÓ‚ÍË óÂÌÓ-·ÂÎ˚È 3D-Y/C é·ÂÒÔ˜˂‡ÂÚ ‚˚ÒÓÍÓ ͇˜ÂÒÚ‚Ó ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl ÔÛÚÂÏ Ò‚Â‰ÂÌËfl Í ÏËÌËÏÛÏÛ ÒÔÓÎÁ‡ÌËfl ÚÓ˜ÂÍ Ë ÔÂÂÍÂÒÚÌ˚ı ˆ‚ÂÚÓ‚˚ı ÔÓÏÂı. 1 2 3 ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ MENU, Ë ÔÓfl‚ËÚÒfl ˝Í‡Ì íÇ åÖçû. ÇÓÒÔÓθÁÛÈÚÂÒ¸ ÍÌÓÔ͇ÏË c/d ‰Îfl ‚˚·Ó‡ ÓÔˆËË “ä‡ÚËÌ͇”. ÑÎfl ÔÓÒÏÓÚ‡
 • Страница 31 из 62
  éÒÌÓ‚Ì˚ ˝ÎÂÏÂÌÚ˚ „ÛÎËÓ‚ÍË ê„ÛÎËӂ͇ Á‚Û͇ Dolby Virtual Ç˚ ÏÓÊÂÚ ÓÚ„ÛÎËÓ‚‡Ú¸ ͇˜ÂÒÚ‚Ó Á‚Û͇ ÔÓ Ò‚ÓÂÏÛ Ô‰ÔÓ˜ÚÂÌ˲ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ Û͇Á‡ÌÌ˚ı ÌËÊ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÓÍ. Ç˚ ÏÓÊÂÚ ڇÍÊ ‚ÓÒÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ¸ ˝ÙÙÂÍÚ˚ Dolby Virtual Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË “ÄÛ‰ËÓ”. 1 ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ MENU, Ë ÔÓfl‚ËÚÒfl ˝Í‡Ì íÇ åÖçû. 1
 • Страница 32 из 62
  éÒÌÓ‚Ì˚ ˝ÎÂÏÂÌÚ˚ „ÛÎËÓ‚ÍË ìÔ‡‚ÎÂÌË ÔËÚ‡ÌËÂÏ ìÒÚ‡Ìӂ͇ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ÔËÚ‡ÌËÂÏ ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ Ç‡Ï ˝ÍÓÌÓÏËÚ¸ ˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„˲. ìÔ‡‚ÎÂÌË ÔËÚ‡ÌËÂÏËÒÚÓ˜ÌË͇ ‚ıÓ‰ÌÓ„Ó Ò˄̇· AV ìÔ‡‚ÎÂÌË ÔËÚ‡ÌËÂÏËÒÚÓ˜ÌË͇ ‚ıÓ‰ÌÓ„Ó Ò˄̇· èä ìÒÚ‡Ìӂ͇ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ÔËÚ‡ÌËÂÏ ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ Ç‡Ï ˝ÍÓÌÓÏËÚ¸ ˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„˲. ìÔ‡‚ÎÂÌËÂ
 • Страница 33 из 62
  àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ‚̯ÌÂ„Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl ä LJ¯ÂÏÛ ÚÂ΂ËÁÓÛ Ç˚ ÏÓÊÂÚ ÔÓ‰Íβ˜‡Ú¸ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂθÌÓ ӷÓÛ‰Ó‚‡ÌË ‡Á΢Ì˚ı ÚËÔÓ‚, ̇ÔËÏÂ, ‰ÂÍÓ‰Â, ‚ˉÂÓχ„ÌËÚÓÙÓÌ, DVD-ÔÓË„˚‚‡ÚÂθ, ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ, Ë„Ó‚Û˛ ÔËÒÚ‡‚ÍÛ Ë ‚ˉÂÓ͇ÏÂÛ. ÑÎfl ÔÓÒÏÓÚ‡ ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl, ÔÓÒÚÛÔ‡˛˘Â„Ó Ò ‚̯ÌÂ„Ó ËÒÚÓ˜ÌË͇, ‚˚·ÂËÚ ‚ıÓ‰ÌÓÈ
 • Страница 34 из 62
  àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ‚̯ÌÂ„Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl èÓ‰ÒÓ‰ËÌÂÌË ‰ÂÍÓ‰Â‡ ÑÎfl ÔÓ‰Íβ˜ÂÌËfl ‰ÂÍÓ‰Â‡ ËÎË ‰Û„Ó„Ó ‡Û‰ËӂˉÂÓÓ·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl Ç˚ ÏÓÊÂÚ ‚ÓÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸Òfl ‡Á˙ÂÏÓÏ INPUT 1. • ÖÒÎË ‰ÂÍÓ‰ÂÛ ÌÛÊÌÓ ÔËÌËχڸ ÒË„Ì‡Î Ò ÚÂ΂ËÁÓ‡, ۷‰ËÚÂÒ¸ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÎË ÓÔˆË˛ “ÑÂÍÓ‰Â” ‚ ÔÓÎÓÊÂÌË “Ç‚Ó‰ 1” ‚ ÏÂÌ˛
 • Страница 35 из 62
  àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ‚̯ÌÂ„Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ÙÛÌ͈ËË AV Link ùÚÓÚ ÚÂ΂ËÁÓ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡Ì ˜ÂÚ˚¸Ïfl Òڇ̉‡ÚÌ˚ÏË ÙÛÌ͈ËflÏË ÒËÒÚÂÏ˚ AV Link, Ó·ÂÒÔ˜˂‡˛˘ËÏË ˜ÂÚÍÛ˛ Ò‚flÁ¸ ÏÂÊ‰Û ÒËÒÚÂÏÓÈ ÚÂ΂ËÁÓÓÏ Ë ‰Û„ËÏË ‡Û‰ËӂˉÂÓÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ÏË. • ëËÒÚÂχ ‡·ÓÚ‡ÂÚ ÚÓθÍÓ ‚ ÚÓÏ ÒÎÛ˜‡Â, ÂÒÎË ‡Û‰ËӂˉÂÓÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó,
 • Страница 36 из 62
  àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ‚̯ÌÂ„Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl èÓ‰ÒÓ‰ËÌÂÌË DVD-ÔÓË„˚‚‡ÚÂÎfl ÑÎfl ÔÓ‰ÒÓ‰ËÌÂÌËfl DVD-ÔÓË„˚‚‡ÚÂÎfl ËÎË ‰Û„Ó„Ó ‡Û‰ËӂˉÂÓÓ·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl Ç˚ ÏÓÊÂÚ ‚ÓÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸Òfl ‡Á˙ÂÏÓÏ INPUT 3. ÑÎfl ÔÓÒÏÓÚ‡ ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl Ò ˝ÚÓ„Ó ‚ıÓ‰ÌÓ„Ó ‡Á˙Âχ Ç˚ ÏÓÊÂÚ ‚˚·‡Ú¸ ËÒÚÓ˜ÌËÍ ‚ıÓ‰ÌÓ„Ó Ò˄̇· (ÒÏ. ÒÚ. 38) Ë ÚËÔ
 • Страница 37 из 62
  àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ‚̯ÌÂ„Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl èÓ‰ÒÓ‰ËÌÂÌË ÔÂÒÓ̇θÌÓ„Ó ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ‡ ÑÎfl ÔÓ‰ÒÓ‰ËÌÂÌËfl ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ‡ ËÒÔÓθÁÛÈÚ ‡Á˙ÂÏ˚ INPUT 5. • ÇıÓ‰Ì˚ ‡Á˙ÂÏ˚ ÔÂÒÓ̇θÌÓ„Ó ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ‡ fl‚Îfl˛ÚÒfl DDC1/2B-ÒÓ‚ÏÂÒÚËÏ˚ÏË. • ÑÎfl ÔÓÎÛ˜ÂÌËfl ÒÔËÒ͇ Ò˄̇ÎÓ‚ ÔÂÒÓ̇θÌÓ„Ó ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ‡, ÒÓ‚ÏÂÒÚËÏ˚ı Ò ÚÂ΂ËÁÓÓÏ, ÒÏ.
 • Страница 38 из 62
  àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ‚̯ÌÂ„Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl èÓ‰ÒÓ‰ËÌÂÌË ‚̯ÌËı „ÓÏÍÓ„Ó‚ÓËÚÂÎÂÈ Ç̯ÌËÈ Á‚ÛÍÓ‚ÓÈ Í‡Ì‡Î Ç̯ÌËÈ Á‚ÛÍÓ‚ÓÈ Í‡Ì‡Î ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË ÓÔÚËÏËÁËÛÂÚ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó Á‚Û͇ ‰Îfl ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Ëfl ‚ÌÛÚÂÌÌÂÏÛ (ÔË·„‡ÂÏÓÏÛ) „ÓÏÍÓ„Ó‚ÓËÚÂβ. Çˉ ÒÁ‡‰Ë 1 2 ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ MENU, Ë ÔÓfl‚ËÚÒfl ˝Í‡Ì íÇ åÖçû.
 • Страница 39 из 62
  ç‡ÒÚÓÈ͇ ‡Á΢Ì˚ı Ô‡‡ÏÂÚÓ‚ ê‡ÒÔÓÎÓÊÂÌË ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl (‚ ÂÊËÏ ‚ıÓ‰ÌÓ„Ó Ò˄̇· íÇ/AV) ùÚ‡ ÙÛÌ͈Ëfl ÒÎÛÊËÚ ‰Îfl ̇ÒÚÓÈÍË ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌËfl ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl ÔÓ „ÓËÁÓÌÚ‡ÎË Ë ‚ÂÚË͇ÎË. íÓθÍÓ Á‚ÛÍ èË ÔÓÒÎۯ˂‡ÌËË ÏÛÁ˚ÍË ÔÓ ÏÛÁ˚͇θÌÓÏÛ Í‡Ì‡ÎÛ Ç˚ ÏÓÊÂÚ ‚˚Íβ˜ËÚ¸ ‰ËÒÔÎÂÈ Ë Ì‡Ò·ʉ‡Ú¸Òfl ÚÓθÍÓ Á‚ÛÍÓÏ. 1 1 2
 • Страница 40 из 62
  ç‡ÒÚÓÈ͇ ‡Á΢Ì˚ı Ô‡‡ÏÂÚÓ‚ íÓÌ͇fl ̇ÒÚÓÈ͇ ÒËÌıÓÌËÁ‡ˆËË (ÚÓθÍÓ ‚ ÂÊËÏ ‚ıÓ‰ÌÓ„Ó Ò˄̇· èä) ä‡Í Ô‡‚ËÎÓ, ÙÛÌ͈Ëfl ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍÓÈ Ì‡ÒÚÓÈÍË ÒËÌıÓÌËÁ‡ˆËË Ô‡‚ËθÌÓ Ì‡ÒÚ‡Ë‚‡ÂÚ ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌË ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl. íÂÏ Ì ÏÂÌÂÂ, ‚ ÌÂÍÓÚÓ˚ı ÒÎÛ˜‡flı ‰Îfl ÔÓÎÛ˜ÂÌËfl ̇ËÎÛ˜¯Â„Ó ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ
 • Страница 41 из 62
  ç‡ÒÚÓÈ͇ ‡Á΢Ì˚ı Ô‡‡ÏÂÚÓ‚ å‡ÍËӂ͇ ‚ıÓ‰ÌÓ„Ó Ò˄̇· Ç˚ ÏÓÊÂÚ ÔËÒ‚ÓËÚ¸ ͇ʉÓÏÛ ËÒÚÓ˜ÌËÍÛ ‚ıÓ‰ÌÓ„Ó Ò˄̇· ÔÓËÁ‚ÓθÌÓ ̇Á‚‡ÌËÂ. ìÒÚ‡Ìӂ͇ ˆ‚ÂÚÓ‚ÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚ (‚ ÂÊËÏ ‚ıÓ‰ÌÓ„Ó Ò˄̇· íÇ/AV) Ç˚ ÏÓÊÂÚ ̇ÒÚÓËÚ¸ ˆ‚ÂÚÓ‚Û˛ ÒıÂÏÛ, ‚˚·‡‚ ÒÓ‚ÏÂÒÚËÏÛ˛ Ò ËÁÓ·‡ÊÂÌËÂÏ Ì‡ ˝Í‡ÌÂ. 1 1 ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ b
 • Страница 42 из 62
  ç‡ÒÚÓÈ͇ ‡Á΢Ì˚ı Ô‡‡ÏÂÚÓ‚ Ç˚·Ó ÂÊËχ AV îÛÌ͈Ëfl ̇ÒÚÓÈÍË ÂÊËχ AV Ô‰·„‡ÂÚ Ç‡Ï ÔflÚ¸ ÂÊËÏÓ‚ ÔÓÒÏÓÚ‡, ËÁ ÍÓÚÓ˚ı Ç˚ ÏÓÊÂÚ ‚˚·‡Ú¸ ̇˷ÓΠÔÓ‰ıÓ‰fl˘ËÈ Ç‡Ï ÂÊËÏ ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ Ú‡ÍËı Ù‡ÍÚÓÓ‚, Í‡Í ÓÒ‚Â˘ÂÌË ‚ ÍÓÏ̇ÚÂ, ÚËÔ ÔÓÒχÚË‚‡ÂÏÓÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚ ËÎË ÚËÔ ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl, ÔÓÒÚÛÔ‡˛˘Â„Ó ÓÚ
 • Страница 43 из 62
  ç‡ÒÚÓÈ͇ ‡Á΢Ì˚ı Ô‡‡ÏÂÚÓ‚ òËÓÍÓ˝Í‡ÌÌ˚È ÂÊËÏ (‚ ÂÊËÏ ‚ıÓ‰ÌÓ„Ó Ò˄̇· íÇ/AV) Ç˚·Ó ‚Û˜ÌÛ˛ 1 ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ f. • éÚÓ·‡ÁËÚÒfl ÏÂÌ˛ PÂÊËÏ òËÓÍËÈ. • Ç ÏÂÌ˛ ÔÂ˜ËÒÎÂÌ˚ ÓÔˆËË ¯ËÓÍÓ˝Í‡ÌÌÓ„Ó ÂÊËχ, ÍÓÚÓ˚ ÏÓÊÌÓ ‚˚·‡Ú¸ ‰Îfl ÚÂÍÛ˘Â„Ó ÚËÔ‡ ÔËÌËχÂÏÓ„Ó ‚ˉÂÓÒ˄̇·. 2 ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ f ËÎË a/b,
 • Страница 44 из 62
  ç‡ÒÚÓÈ͇ ‡Á΢Ì˚ı Ô‡‡ÏÂÚÓ‚ ÇıÓ‰ÌÓÈ Ò˄̇Π(640m480) òËÓÍÓ˝Í‡ÌÌ˚È ÂÊËÏ (‚ ÂÊËÏ ‚ıÓ‰ÌÓ„Ó Ò˄̇· èä) Ç˚ ÏÓÊÂÚ ‚˚·‡Ú¸ ‡ÁÏÂ ˝Í‡Ì‡. • èÂ‰ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂÏ „ÛÎËÓ‚ÓÍ ÔÓ‰Íβ˜ËÚ ÔÂÒÓ̇θÌ˚È ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ. (ëÏ. ÒÚ. 35.) • ÑÓÒÚÛÔÌ˚ ‰Îfl ‚˚·Ó‡ ‡ÁÏÂ˚ ˝Í‡Ì‡ ÏÓ„ÛÚ ÓÚÁ΢‡Ú¸Òfl ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ
 • Страница 45 из 62
  ç‡ÒÚÓÈ͇ ‡Á΢Ì˚ı Ô‡‡ÏÂÚÓ‚ ÇıÓ‰ÌÓÈ Ò˄̇Π(ÚÓθÍÓ ‚ ÂÊËÏ ‚ıÓ‰ÌÓ„Ó Ò˄̇· èä) • çÂÍÓÚÓ˚ ÚËÔ˚ ‚ıÓ‰ÌÓ„Ó Ò˄̇· ‰Îfl ÍÓÂÍÚÌÓ„Ó ÓÚÓ·‡ÊÂÌËfl DNR (ñËÙÓ‚Ó ¯ÛÏÓÔÓ‰‡‚ÎÂÌËÂ) ùÚ‡ ÙÛÌ͈Ëfl ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ‚ÓÒÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ¸ ·ÓΠ˜ÂÚÍÓ ËÁÓ·‡ÊÂÌËÂ. ÔÓ̇‰Ó·ËÚÒfl ̇ÒÚÓËÚ¸ ‚Û˜ÌÛ˛. • è‡˚ ‚ıÓ‰Ì˚ı Ò˄̇ÎÓ‚
 • Страница 46 из 62
  ç‡ÒÚÓÈ͇ ‡Á΢Ì˚ı Ô‡‡ÏÂÚÓ‚ èÓ‚ÂÌÛÚ˚È Ç˚ ÏÓÊÂÚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ÓËÂÌÚ‡ˆË˛ ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl. 1 ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ MENU, Ë ÔÓfl‚ËÚÒfl ˝Í‡Ì íÇ åÖçû. 2 ÇÓÒÔÓθÁÛÈÚÂÒ¸ ÍÌÓÔ͇ÏË c/d ‰Îfl ‚˚·Ó‡ ÓÔˆËË “ìÒÚ‡Ìӂ͇”. 3 ÇÓÒÔÓθÁÛÈÚÂÒ¸ ÍÌÓÔ͇ÏË a/b ‰Îfl ‚˚·Ó‡ ÓÔˆËË “èÓ‚ÂÌÛÚ˚È”, ‡ Á‡ÚÂÏ Ì‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ OK. 4 ç‡ÊÏËÚÂ
 • Страница 47 из 62
  ç‡ÒÚÓÈ͇ ‡Á΢Ì˚ı Ô‡‡ÏÂÚÓ‚ Ç‚Ó‰ 4 í‡ÈÏÂ Ò̇ Ç˚ ÏÓÊÂÚ ËÁÏÂÌËÚ¸ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË „ÌÂÁ‰ ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ˆÂÎË Ç‡¯Â„Ó ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl, ̇ÔËÏÂ, ÔÓ‰ÒÓ‰ËÌÂÌË Á‡ÔËÒ˚‚‡˛˘Â„Ó ‡ÔÔ‡‡Ú‡ Í „ÌÂÁ‰‡Ï INPUT 4/AUDIO OUTPUT ‰Îfl Á‡ÔËÒË ÚÂ΂ËÁËÓÌÌÓÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚ ËÎË ÔÓ‰ÒÓ‰ËÌÂÌË ÔÓË„˚‚‡ÚÂÎfl ‰Îfl ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl
 • Страница 48 из 62
  ç‡ÒÚÓÈ͇ ‡Á΢Ì˚ı Ô‡‡ÏÂÚÓ‚ ìÒÚ‡Ìӂ͇ PIN-ÍÓ‰‡ ‰Îfl ÙÛÌ͈ËË ·ÎÓÍËÓ‚ÍË ÓÚ ‰ÂÚÂÈ (‚ ÂÊËÏ ‚ıÓ‰ÌÓ„Ó Ò˄̇· íÇ/AV) ë·ÓÒ PIN-ÍÓ‰‡ èÓÁ‚ÓÎflÂÚ Ç‡Ï Ò·ÓÒËÚ¸ LJ¯ PIN-ÍÓ‰. 3 ÇÓÒÔÓθÁÛÈÚÂÒ¸ ÍÌÓÔ͇ÏË a/b ‰Îfl ‚˚·Ó‡ ÓÔˆËË “á‡ÔÂÚ ‰ÂÚflÏ”, ‡ Á‡ÚÂÏ Ì‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ OK. 4 ÖÒÎË Ç˚ ÛÊ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÎË PIN-ÍÓ‰, ‚‚‰ËÚÂ
 • Страница 49 из 62
  ç‡ÒÚÓÈ͇ ‡Á΢Ì˚ı Ô‡‡ÏÂÚÓ‚ ÇıÓ‰ÌÓÈ Ò˄̇ΠˆÂÌÚ‡Î¸ÌÓ„Ó Í‡Ì‡Î‡ èË ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËË 5,1-͇̇θÌÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚ ÓÍÛʇ˛˘Â„Ó Á‚Û͇ Ç˚ ÏÓÊÂÚ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ „ÓÏÍÓ„Ó‚ÓËÚÂθ ‚ ͇˜ÂÒÚ‚Â ˆÂÌÚ‡Î¸ÌÓ„Ó „ÓÏÍÓ„Ó‚ÓËÚÂÎfl. ÄÛ‰ËӂˉÂÓÛÒËÎËÚÂθ DVD-ÔÓË„˚‚‡ÚÂθ Ë Ú.Ô. 1 ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ MENU, Ë ÔÓfl‚ËÚÒfl ˝Í‡Ì íÇ åÖçû.
 • Страница 50 из 62
  èÓÎÂÁÌ˚ ÙÛÌ͈ËË îÛÌ͈ËË ‰‚ÓÈÌÓ„Ó ˝Í‡Ì‡ ùÚ‡ ÙÛÌ͈Ëfl ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ Ç‡Ï ÓÚÓ·‡Ê‡Ú¸ ̇ ˝Í‡Ì ‰‚‡ ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl Ó‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ. àÁÓ·‡ÊÂÌËÂ Ë ÒÚÓÔ-͇‰ Ç˚ ÏÓÊÂÚ ÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ‰‚ËÊÛ˘ÂÂÒfl ËÁÓ·‡ÊÂÌË ̇ ‰ËÒÔÎÂÂ. Ñ‚ÓÈÌÓÈ ˝Í‡Ì Ç˚ ÏÓÊÂÚ ÓÚÓ·‡Ê‡Ú¸ ̇ ˝Í‡Ì ‰‚‡ ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl Ó‰Ë̇ÍÓ‚Ó„Ó ‡ÁÏÂ‡, Á‡ ËÒÍβ˜ÂÌËÂÏ
 • Страница 51 из 62
  èÓÎÂÁÌ˚ ÙÛÌ͈ËË îÛÌ͈Ëfl ÚÂÎÂÚÂÍÒÚ‡ óÚÓ Ú‡ÍÓ ÚÂÎÂÚÂÍÒÚ? íÂÎÂÚÂÍÒÚ - ˝ÚÓ Ú‡ÌÒÎflˆËfl ÒÚ‡Ìˈ ‰ÂÎÓ‚ÓÈ Ë ‡Á‚ÎÂ͇ÚÂθÌÓÈ ËÌÙÓχˆËË, ÔËÌËχÂχfl ÚÂ΂ËÁÓÓÏ, ‚ ÍÓÚÓÓÏ ËÏÂÂÚÒfl ˝Ú‡ ÙÛÌ͈Ëfl. LJ¯ ÚÂ΂ËÁÓ ÔËÌËχÂÚ Ò˄̇Î˚ ÚÂÎÂÚÂÍÒÚ‡, ÔÂ‰‡‚‡ÂÏ˚ ÚÂ΂ËÁËÓÌÌÓÈ ÒÂÚ¸˛, Ë ÔÂ‚ӉËÚ Ëı ‚ „‡Ù˘ÂÒÍËÈ ÙÓχÚ
 • Страница 52 из 62
  èÓÎÂÁÌ˚ ÙÛÌ͈ËË éÚÓ·‡ÊÂÌË ÒÛ·ÚËÚÓ‚ éÚÓ·‡ÊÂÌË ‚ÂÏÂÌË Ç˚ ÏÓÊÂÚ ÓÚÓ·‡Ê‡Ú¸ ÒÛ·ÚËÚ˚ ÔÓ ÏÂ Ëı ÔÂ‰‡˜Ë. 1 Ç˚ ÏÓÊÂÚ ÓÚÓ·‡Ê‡Ú¸ ËÌÙÓχˆË˛ Ó ‚ÂÏÂÌË, ‚Íβ˜ÂÌÌÛ˛ ‚ Ú‡ÌÒÎflˆË˛ ÚÂÎÂÚÂÍÒÚ‡. ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ [ ‰Îfl ÓÚÓ·‡ÊÂÌËfl ÒÛ·ÚËÚÓ‚. • ëÛ·ÚËÚ˚ Ó·ÌÓ‚Îfl˛ÚÒfl ÔË ÔÓÎÛ˜ÂÌËË ËÌÙÓχˆËË, ÓÚÔ‡‚ÎÂÌÌÓÈ Ò
 • Страница 53 из 62
  èËÎÓÊÂÌË èÓËÒÍ Ë ÛÒÚ‡ÌÂÌË ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚÂÈ èÓ·ÎÂχ ÇÓÁÏÓÊÌÓ ¯ÂÌË • çÂÚ ÔËÚ‡ÌËfl. • èÓ‚Â¸ÚÂ, ̇ʇÎË ÎË Ç˚ ÍÌÓÔÍÛ B ̇ ÔÛθÚ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl. (ëÏ. ÒÚ. 14). ÖÒÎË Ë̉Ë͇ÚÓ ̇ ‰ËÒÔΠ‚˚҂˜˂‡ÂÚÒfl Í‡ÒÌ˚Ï ˆ‚ÂÚÓÏ, ̇ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ B. • ç ÓÚÒÓ‰ËÌËÎÒfl ÎË ¯ÌÛ ÔËÚ‡ÌËfl ÔÂÂÏÂÌÌÓ„Ó ÚÓ͇?
 • Страница 54 из 62
  èËÎÓÊÂÌË ëÓ‚ÏÂÒÚËÏÓÒÚ¸ Ò ÔÂÒÓ̇θÌ˚ÏË ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ‡ÏË PC/MAC ê‡Á¯ÂÌË PC 640 x 400 720 x 400 VGA 640 x 480 WVGA 848 x 480 SVGA 800 x 600 XGA 1024 x 768 WXGA MAC13o MAC16o MAC19o SXGA VGA SVGA XGA 1280 x 720 1280 x 768 1366 x 768 1280 x 1024 640 x 480 832 x 624 1024 x 768 ó‡ÒÚÓÚ‡ ÔÓ „ÓËÁÓÌÚ‡ÎË
 • Страница 55 из 62
  èËÎÓÊÂÌË íÂıÌ˘ÂÒÍË ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË ÔÓÚ‡ RS-232C ìÔ‡‚ÎÂÌË ÒËÒÚÂÏÓÈ Ò ÔÂÒÓ̇θÌÓ„Ó ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ‡ • äÓ„‰‡ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂ̇ ÔÓ„‡Ïχ, ÛÔ‡‚ÎÂÌË ‰ËÒÔÎÂÂÏ ÏÓÊÂÚ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÚ¸Òfl Ò ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ‡ ˜ÂÂÁ ‡Á˙ÂÏ RS-232C. ÇÓÁÏÓÊÂÌ ‚˚·Ó ‚ıÓ‰ÌÓ„Ó Ò˄̇· (èä/‚ˉÂÓ), ̇ÒÚÓÈ͇ „ÓÏÍÓÒÚË, ‡ Ú‡ÍÊ ̇ÒÚÓÈ͇ ÏÌÓ„Ëı
 • Страница 56 из 62
  èËÎÓÊÂÌË îÓÏ‡Ú ÍÓ‰‡ ‚ÓÁ‚‡Ú‡ é·˚˜Ì˚È ÓÚ‚ÂÚ O K äÓ‰ ‚ÓÁ‚‡Ú‡ (0DH) ëÓÓ·˘ÂÌË ӷ ӯ˷Í (ӯ˷͇ ÔË ÔÂ‰‡˜Â ‰‡ÌÌ˚ı ËÎË ÌÂÔ‡‚Ëθ̇fl ÍÓχ̉‡) E R R äÓ‰ ‚ÓÁ‚‡Ú‡ (0DH) äÓχ̉˚ • ÖÒÎË ‚ ÒÚÓηˆÂ Ô‡‡ÏÂÚÓ‚ ÔÓfl‚ËÚÒfl ÁÌ‡Í ÔÓ‰˜ÂÍË‚‡ÌËfl (_), ‚ÒÚ‡‚¸Ú ÔÓ·ÂÎ. • èË ÔÓfl‚ÎÂÌËË Á‚ÂÁ‰Ó˜ÍË (*) ‚‚‰ËÚÂ
 • Страница 57 из 62
  èËÎÓÊÂÌË ç‡Á̇˜ÂÌË ÍÓÌÚ‡ÍÚÓ‚ ‡Á˙Âχ SCART ä ‡Á˙ÂÏ‡Ï SCART ‚ÓÁÏÓÊÌÓ ÔÓ‰Íβ˜ÂÌË ‡Á΢Ì˚ı ‡Û‰ËÓ- Ë ‚ˉÂÓÛÒÚÓÈÒÚ‚. 1 3 5 7 9 111315171921 2 4 6 8 101214161820 SCART (INPUT 1) 1. è‡‚˚È ‡Û‰ËÓ ‚˚ıÓ‰ (‚˚ıÓ‰ ÚÂ΂ËÁËÓÌÌÓ„Ó ÏÓÌËÚÓ‡) 2. 3. è‡‚˚È ‡Û‰ËÓ ‚ıÓ‰ ã‚˚È ‡Û‰ËÓ ‚˚ıÓ‰ (‚˚ıÓ‰ ÚÂ΂ËÁËÓÌÌÓ„Ó
 • Страница 58 из 62
  èËÎÓÊÂÌË íÂıÌ˘ÂÒÍË ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË àÁ‰ÂÎË 32o ñ‚ÂÚÌÓÈ ÚÂ΂ËÁÓ Ò ÊˉÍÓÍËÒÚ‡Î΢ÂÒÍËÏ ‰ËÒÔÎÂÂÏ, åÓ‰Âθ: LC-32GA3E è‡ÌÂθ ÊˉÍÓÍËÒÚ‡Î΢ÂÒÍÓ„Ó ‰ËÒÔÎÂfl 32o ÜˉÍÓÍËÒÚ‡Î΢ÂÒÍËÈ ‰ËÒÔÎÂÈ, ‚˚ÔÓÎÌÂÌÌ˚È ÔÓ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË Advanced Super View & BLACK TFT äÓ΢ÂÒÚ‚Ó ÔËÍÒÂÎÂÈ 3 147 264 ÔËÍÒÂÎÂÈ (1366 g 768
 • Страница 59 из 62
  óÂÚÂÊË ‚ χүڇ·Â 102 100 Ö‰ËÌˈ‡ ËÁÏÂÂÌËfl: ÏÏ 677 795 116 400 395,1 577 638 480 700,4 307 400 200 61,5 200 57 LC-32GA3E(R)-k 57 04.7.2, 3:25 PM
 • Страница 60 из 62
  àÌÙÓχˆËfl ‰Îfl ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎÂÈ ÓÚÌÓÒËÚÂθÌÓ ÎË͂ˉ‡ˆËË ‰‡ÌÌÓ„Ó ËÁ‰ÂÎËfl SHARP ·ÂÁ Û˘Â·‡ ‰Îfl ÓÍÛʇ˛˘ÂÈ Ò‰˚ ÖÒÎË ‰‡ÌÌÓ ËÁ‰ÂÎË ·Óθ¯Â Ì ËÒÔÓθÁÛÂÚÒfl, Â„Ó ÒΉÛÂÚ ÎË͂ˉËÓ‚‡Ú¸ Á‡ÍÓÌÌ˚Ï Ë ·ÂÂÊÌ˚Ï ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌ˲ Í ÓÍÛʇ˛˘ÂÈ Ò‰ ÒÔÓÒÓ·ÓÏ. çÖ ÇõÅêÄëõÇÄâíÖ ÑÄççéÖ àáÑÖãàÖ ÇåÖëíÖ ë ÅõíéÇõåà éíïéÑÄåà àãà
 • Страница 61 из 62
  SHARP CORPORATION ç‡Ô˜‡Ú‡ÌÓ Ì‡ ·Ûχ„Â, ÔÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÓÌÌÓÈ ËÁ ·ÛχÊÌ˚ı ÓÚıÓ‰Ó‚. HyoR4/LC-32GA3E 1 éÚÔ˜‡Ú‡ÌÓ ‚ üÔÓÌËË TINS-B350WJZZ 04P07-JKG 04.7.2, 3:10 PM
 • Страница 62 из 62

SHARP LC-32GA3E (61 стр., ru;)

Оглавление инструкции

Document Outline