Инструкция для SHARP 21JF2-SF(SS)

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

РУССКИЙ

(Verso)

FRANÇAIS

R1

MERY

PREDOSTORO"NOSTI

 ]

R2

DOPOLNITEL:NOE

OBORUDOVANIE

 

]

R3

PERED NAHALOM

?KSPLUATACII
TELEVIZORA

 

]

Podkl[henie antenny

Podkl[henie antenny
herez videomagnitofon

R4

NAIMENOVANIE

KOMPONENTOV

 ]

Televizor

Pol;zovanie nauwnikami

Pul;t distancionnogo
upravleniq

Ustanovka batarej v pul;t
distancionnogo
upravleniq

R9

FUNKCII

 ]

Goluboj /kran

R10

POLEZNYE FUNKCII

 ]

Otobra'enie nomera
kanala#tajmera

Otkl[henie zvuka

Vozvra]enie k kanalu

Vybor re'ima TV#Video

R11

PODKL{HENIQ

 ]

Podkl[henie k
videoapparature

R12

VOZMO"NYE

NEISPRAVNOSTI I
SPOSOBY IX
USTRANENIQ

 ]

R13

TEXNIHESKIE

XARAKTERISTIKI

 ]

Soder'anie

R5

OSNOVNYE OPERACII

 ]

Vkl[henie pitaniq

Vybor qzyka soob]enij na
/krane

Vybor kanala

Regulirovka gromkosti

R6

NASTROJKA KANALOV

 ]

Avtonastrojka kanalov

Ruhnaq nastrojka kanalov

R7

USTANOVKI I

NASTROJKI

 ]

Ustanovka kanalov

Nastrojka izobra'eniq

R8

USTANOVKA TAJMERA

 ]

Tajmer otkl[heniq

Tajmer vkl[heniq

?krannyj tajmer
napominaniq

CVETNOJ TELEVIZOR

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

R1

MERY PREDOSTORO"NOSTI

Povre'denie

Esli televizor nahal izdavat;
neobyhnyj wum, iz nego
poqvilsq dym ili voznik neobyhnyj zapax,
nezamedlitel;no vykl[hite pitanie i
otsoedinite setevoj wnur ot /lektriheskoj
rozetki. Zatem obratites; k prodavcu Vawego
televizora dlq texniheskogo obslu'ivaniq.

Neustojhivye
poverxnosti i udary

Ne stav;te televizor na
neustojhivye tele'ki, stojki,
polki ili stoly. Padenie televizora mo'et
nanesti tq'elye travmy rebenku ili vzroslym,
a tak'e stat; prihinoj ser;eznyx povre'denij
samogo televizora. Kompaniq 

Sharp

 rekomenduet

zakrepit; televizor na ustojhivoj poverxnosti
ili na stene dlq predotvra]eniq padeniq
televizora iz-za udara ili tolhka.

Vlaga

V celqx predupre'deniq
pora'eniq /lektriheskim tokom
ne pol;zujtes; televizorom v
mestax s vysokim urovnem vla'nosti.

Popadanie 'idkosti
vovnutr;

Ne stav;te cvetohnye vazy ili
drugie sosudy s 'idkost;[ na
televizor, poskol;ku prolitaq na televizor
'idkost; mo'et stat; prihinoj pora'eniq
/lektriheskim tokom ili nepoladok v rabote
televizora.

Raspolo'enie televizora

Ustanavlivajte televizor tol;ko na
rovnu[ podstavku, stol ili tele'ku,
razmery kotoryx bol;we, hem
razmery televizora.
Esli televizor budet ustanovlen na podstavku,
stol ili tele'ku s nerovnoj poverxnost;[ ili
me;nwego razmera, /to mo'et privesti k
deformirovani[ korpusa televizora.
Ne kladite nihego me'du televizorom i
podstavkoj, stolom ili tele'koj.

Ventilqciq

Ne ustanavlivajte televizor v
zakrytyx mestax, takix kak kni'nye
polki ili vstroennye wkafy.
Ostavlqjte dostatohnoe prostranstvo za
televizorom dlq nadle'a]ej ventilqcii.

Predotvra]enie
vozgoraniq

Vo izbe'anie vozgoraniq ne
stav;te na televizor ili vblizi
nego svehi ili drugie istohniki otkrytogo ognq.

Nerovnaq poverxnost; i
prilo'enie hrezmernyx
usilij

Pereme]at; televizor na podstavke sleduet s
osoboj ostoro'nost;[. Vnezapnaq ostanovka,
prilo'enie hrezmernyx usilij, nerovnaq
poverxnost; mogut stat; prihinoj
oprokidyvaniq podstavki s televizorom.

Popadanie predmetov
vovnutr;

Ne vstavlqjte i ne ronqjte
kakie-libo metalliheskie ili
legkovosplamenq[]iesq predmety v
ventilqcionnye otverstiq televizora,
poskol;ku /to mo'et vyzvat; vozgoranie,
pora'enie /lektriheskim tokom ili vyxod iz
stroq /lektrosistemy televizora.

Voda

V celqx predotvra]eniq
vozgoraniq ili pora'eniq
/lektriheskim tokom ne
ustanavlivajte televizor vblizi vanny,
plavatel;nogo bassejna ili drugix mest, gde
televizor mo'et podvergnut;sq vozdejstvi[
vlagi.

Za]ita wnura pitaniq

Vo izbe'anie pora'eniq
/lektriheskim tokom beregite
wnur pitaniq peremennogo toka ot
povre'denij, ne izgibajte i ne skruhivajte ego,
ne stav;te na nego tq'elye predmety, ne
pome]ajte wnur pitaniq peremennogo toka pod
televizor. V sluhae povre'deniq wnura pitaniq
peremennogo toka nemedlenno otsoedinite ego
ot rozetki i obratites; k Vawemu diperu dlq
provedeniq remonta.

Obslu'ivanie

Vo izbe'anie pora'eniq
/lektriheskim tokom ne snimajte
zadn[[ panel; televizora.
Vnutri televizora-vysokoe naprq'enie.

TINS-C141WJZZ
05P12-MSF

21JF2-SF

21JF2-SS

21JF2-SF-RU

10/26/05, 9:25 AM

1

1
2
3
4
5
6
7
8
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 9
  R1 CVETNOJ TELEVIZOR 21JF2-SF 21JF2-SS РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ MERY PREDOSTORO"NOSTI Povre'denie Obslu'ivanie Esli televizor nahal izdavat; neobyhnyj wum, iz nego poqvilsq dym ili voznik neobyhnyj zapax, nezamedlitel;no vykl[hite pitanie i otsoedinite setevoj wnur ot /lektriheskoj rozetki.
 • Страница 2 из 9
  R2 DOPOLNITEL:NOE OBORUDOVANIE V komplekt postavki televizora vxodit sledu[]ee dopolnitel;noe oborudovanie. R4 NAIMENOVANIE KOMPONENTOV Televizor Htoby otkryt; dvercu Potqnite dvercu na sebq i vverx za vystup, raspolo'ennyj pod nadpis;[ ≥PULL-OPEN˘ (Otkryvat; zdes;). Pul;t distancionnogo upravleniq
 • Страница 3 из 9
  R4 NAIMENOVANIE KOMPONENTOV (Prodol'enie) Pul;t distancionnogo upravleniq R5 OSNOVNYE OPERACII “ Televizor (Niz)‘ Vkl[henie pitaniq • Esli indikator pitaniq ne gorit, na'mite POWER . na pul;te • Pri tusklom svehenii indikatora pitaniq na'mite knopku distancionnogo upravleniq. Indikator pitaniq
 • Страница 4 из 9
  R6 R7 NASTROJKA KANALOV USTANOVKI I NASTROJKI Avtonastrojka kanalov Ustanovka kanalov Avtomatiheskaq nastrojka i vvod v pamqt; telekanalov. Pozvolqet vypolnqt; nastrojku otdel;nyx kanalov. ! Na'mite i uder'ivajte knopku MENU/PRESET bolee dvux sekund. @ Na'mite ! Htoby vyzvat; /kran USTAN.KANALOV,
 • Страница 5 из 9
  R7 USTANOVKI I NASTROJKI (Prodol'enie) Nastrojka izobra'eniq ! Htoby vyzvat; /kran IZOBRA"ENIE, na'mite @ Htoby vybrat; /lementy nastrojki, na'mite # Nastrojte knopkami # R8 Tajmer otkl[heniq 50 0 +10 . PICTURE CH # CH Avtomatiheskoe vykl[henie pitaniq po istehenii ustanovlennogo perioda vremeni. -
 • Страница 6 из 9
  R8 USTANOVKA TAJMERA (Prodol'enie) R10 POLEZNYE FUNKCII ?krannyj tajmer napominaniq Otobra'enie nomera kanala#tajmera Uvedomlqet ob istehenii zadannogo perioda vremeni, otobra'aq tajmer obratnogo otsheta na /krane. ?to udobno pri prigotovlenii pi]i vo vremq prosmotra teleprogramm. Vyvod na /kran
 • Страница 7 из 9
  R10 POLEZNYE FUNKCII (Prodol'enie) R11 PODKL{HENIQ Vozvra]enie k kanalu Podkl[henie k videoapparature Perekl[henie na kanal, kotoryj Vy prosmatrivali neposredstvenno pered teku]im kanalom. Vy mo'ete prosmatrivat; izobra'enie s proigryvatelq videodiskov, videomagnitofona ili drugoj videoapparatury,
 • Страница 8 из 9
  R12 Izobra'enie ili zvuk otsutstvuet. Izobra'enie xorowee, kahestvo zvuka ploxoe. Zvuk xorowij, izobra'enie ploxoe. Izobra'enie rasplyvaetsq. Izobra'enie dvoitsq. Prodol;nye polosy ili pqtna na izobra'enii. Slabyj signal. Vozmo'nye prihiny#Sposoby ustraneniq Ploxoe kahestvo priema na nekotoryx
 • Страница 9 из 9