Инструкция для SHARP 21K-FD1SF, 21K-FD1SS

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

R1

“ MERY PREDOSTORO"NOSTI ‘

R2

“ PERED NAHALOM
?KSPLUATACII TELEVIZORA ‘

• Podkl[henie antenny

• Podkl[henie antenny

herez videomagnitofon

R3

“ VOSPROIZVEDENIE DVD ‘

• Podsoedinenie

proigryvatelq cifrovogo
video diska (DVD)

• Prosmotr vosproizvedeniq

cifrovogo video diska (DVD)

R4

“ DOPOLNITEL:NOE
OBORUDOVANIE ‘

R5

“ NAIMENOVANIE
KOMPONENTOV ‘

• Televizor

• Pol;zovanie nauwnikami

• Pul;t distancionnogo

upravleniq

• Ustanovka batareek

• Spravka po indikacii na

/krane

TINS-C045WJZZ
05P10-MSP

Povre'denie

Esli televizor nahal izdavat;
neobyhnyj wum, iz nego
poqvilsq dym ili voznik neobyhnyj zapax,
nezamedlitel;no vykl[hite pitanie i
otsoedinite setevoj wnur ot /lektriheskoj
rozetki. Zatem obratites; k prodavcu Vawego
televizora dlq texniheskogo obslu'ivaniq.

Neustojhivye
poverxnosti i udary

Ne stav;te televizor na
neustojhivye tele'ki, stojki,
polki ili stoly. Padenie televizora mo'et
nanesti tq'elye travmy rebenku ili vzroslym,
a tak'e stat; prihinoj ser;eznyx povre'denij
samogo televizora. Kompaniq Sharp rekomenduet
zakrepit; televizor na ustojhivoj poverxnosti
ili na stene dlq predotvra]eniq padeniq
televizora iz-za udara ili tolhka.

Vlaga

V celqx predupre'deniq
pora'eniq /lektriheskim tokom
ne pol;zujtes; televizorom v
mestax s vysokim urovnem vla'nosti.

Popadanie 'idkosti
vovnutr;

Ne stav;te cvetohnye vazy ili
drugie sosudy s 'idkost;[ na
televizor, poskol;ku prolitaq na televizor
'idkost; mo'et stat; prihinoj pora'eniq
/lektriheskim tokom ili nepoladok v rabote
televizora.

Raspolo'enie televizora

Ustanavlivajte televizor tol;ko na
rovnu[ podstavku, stol ili tele'ku,
razmery kotoryx bol;we, hem
razmery televizora.
Esli televizor budet ustanovlen na podstavku,
stol ili tele'ku s nerovnoj poverxnost;[ ili
me;nwego razmera, /to mo'et privesti k
deformirovani[ korpusa televizora.
Ne kladite nihego me'du televizorom i
podstavkoj, stolom ili tele'koj.

Ventilqciq

Ne ustanavlivajte televizor v
zakrytyx mestax, takix kak kni'nye
polki ili vstroennye wkafy.
Ostavlqjte dostatohnoe prostranstvo za
televizorom dlq nadle'a]ej ventilqcii.

Obslu'ivanie

Vo izbe'anie pora'eniq
/lektriheskim tokom ne snimajte
zadn[[ panel; televizora.
Vnutri televizora-vysokoe naprq'enie.

Za]ita wnura pitaniq

Vo izbe'anie pora'eniq
/lektriheskim tokom beregite
wnur pitaniq peremennogo toka ot povre'denij,
ne izgibajte i ne skruhivajte ego, ne stav;te na
nego tq'elye predmety, ne pome]ajte wnur
pitaniq peremennogo toka pod televizor. V
sluhae povre'deniq wnura pitaniq peremennogo
toka nemedlenno otsoedinite ego ot rozetki i
obratites; k Vawemu diperu dlq provedeniq
remonta.

Voda

V celqx predotvra]eniq
vozgoraniq ili pora'eniq
/lektriheskim tokom ne
ustanavlivajte televizor vblizi vanny,
plavatel;nogo bassejna ili drugix mest, gde
televizor mo'et podvergnut;sq vozdejstvi[
vlagi.

Popadanie predmetov
vovnutr;

Ne vstavlqjte i ne ronqjte
kakie-libo metalliheskie ili
legkovosplamenq[]iesq predmety v
ventilqcionnye otverstiq televizora,
poskol;ku /to mo'et vyzvat; vozgoranie,
pora'enie /lektriheskim tokom ili vyxod iz
stroq /lektrosistemy televizora.

Nerovnaq poverxnost; i
prilo'enie  hrezmernyx
usilij

Pereme]at; televizor na podstavke sleduet s
osoboj ostoro'nost;[. Vnezapnaq ostanovka,
prilo'enie hrezmernyx usilij, nerovnaq
poverxnost; mogut stat; prihinoj
oprokidyvaniq podstavki s televizorom.

Predotvra]enie
vozgoraniq

Vo izbe'anie vozgoraniq ne
stav;te na televizor ili vblizi nego svehi ili
drugie istohniki otkrytogo ognq.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЦВЕТНОЙ ТЕЛЕВИЗОР

21K-FD1SF

21K-FD1SS

R6

“ OSNOVNYE OPERACII ‘

• Vkl[henie pitaniq
• Vybor qzyka soob]enij na

/krane

• Vybor kanala
• Regulirovka gromkosti

R7

“ NASTROJKA KANALOV ‘

• Avtonastrojka kanalov
• Ruhnaq nastrojka kanalov

R8

“ USTANOVKI I NASTROJKI ‘

• Ustanovka kanalov
• Nastrojka Izobra'eniq

ili Zvuka

R9

“ USTANOVKA TAJMERA ‘

• Tajmer otkl[heniq
• Tajmer vkl[heniq
• ?krannyj tajmer

napominaniq

R10

“ FUNKCII ‘

• Goluboj /kran
• Za]ita ot detej

R11

“ POLEZNYE FUNKCII ‘

• Otobra'enie nomera

kanala#tajmera

• Otkl[henie zvuka
• Vozvra]enie k kanalu
• Vybor re'ima TV#Video
• Ob=emnyj zvuk

R12

“ PODKL{HENIQ ‘

• Podkl[henie k

videoapparature

R13

“ VOZMO"NYE
NEISPRAVNOSTI I
SPOSOBY IX USTRANENIQ ‘

R14

“ TEXNIHESKIE
XARAKTERISTIKI ‘

R1

MERY PREDOSTORO"NOSTI

Soder'anie

RUSSKIJ

(Verso)

FRANÇAIS

21K-FD1SF[RU]

14/9/05, 2:35 PM

1

1
2
3
4
5
6
7
8
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 9
  R1 ЦВЕТНОЙ ТЕЛЕВИЗОР 21K-FD1SF 21K-FD1SS РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ MERY PREDOSTORO"NOSTI Povre'denie Obslu'ivanie Esli televizor nahal izdavat; neobyhnyj wum, iz nego poqvilsq dym ili voznik neobyhnyj zapax, nezamedlitel;no vykl[hite pitanie i otsoedinite setevoj wnur ot /lektriheskoj rozetki.
 • Страница 2 из 9
  R2 PERED NAHALOM ?KSPLUATACII TELEVIZORA Podkl[henie antenny Podkl[henie antenny herez videomagnitofon R4 DOPOLNITEL:NOE OBORUDOVANIE V komplekt postavki televizora vxodit sledu[]ee dopolnitel;noe oborudovanie. TV 300-omnyj dvux'il;nyj ploskij antennyj kabel; (ne vxodit v komplekt postavki)
 • Страница 3 из 9
  R5 NAIMENOVANIE KOMPONENTOV (Prodol'enie) Pul;t distancionnogo upravleniq R6 OSNOVNYE OPERACII “ Televizor (Niz) ‘ Vkl[henie pitaniq • Esli indikator pitaniq ne gorit, na'mite POWER . • Pri tusklom svehenii indikatora pitaniq na'mite knopku na pul;te distancionnogo upravleniq. Indikator pitaniq
 • Страница 4 из 9
  R7 R8 NASTROJKA KANALOV USTANOVKI I NASTROJKI Avtonastrojka kanalov Ustanovka kanalov Avtomatiheskaq nastrojka i vvod v pamqt; telekanalov. Pozvolqet vypolnqt; nastrojku otdel;nyx kanalov. ! Na'mite i uder'ivajte knopku MENU/PRESET bolee ! Htoby vyzvat; /kran MEN{, na'mite MENU . @ Htoby vybrat;
 • Страница 5 из 9
  R8 R9 USTANOVKI I NASTROJKI (Prodol'enie) Nastrojka Izobra'eniq ili Zvuka ! Htoby vyzvat; /kran MEN{, na'mite MENU . @ Htoby vybrat; ≥IZOBRA"ENIE˘ ili ≥ZVUK˘, na'mite CH # Dlq vyvoda na /kran men[ IZOBRA"ENIE ili ZVUK na'mite $ Htoby vybrat; /lementy nastrojki, na'mite CH # CH % Nastrojte knopkami
 • Страница 6 из 9
  R9 R10 USTANOVKA TAJMERA (Prodol'enie) FUNKCII (Prodol'enie) ?krannyj tajmer napominaniq Za]ita ot detej Uvedomlqet ob istehenii zadannogo perioda vremeni, otobra'aq tajmer obratnogo otsheta na /krane. ?to udobno pri prigotovlenii pi]i vo vremq prosmotra teleprogramm. Zapret na prosmotr det;mi
 • Страница 7 из 9
  R11 R11 POLEZNYE FUNKCII POLEZNYE FUNKCII (Prodol'enie) Otobra'enie nomera kanala#tajmera Ob=emnyj zvuk Vyvod na /kran teku]ix pokazanij nomera kanala, tajmera i drugix ustanovok. Sozdaet /ffekt ob=emnogo zvuhaniq iz dinamikov televizora. TV/VIDEO . • Na /krane otobrazqtsq pokazaniq ostavwegosq
 • Страница 8 из 9
  R13 VOZMO"NYE NEISPRAVNOSTI I SPOSOBY IX USTRANENIQ TEXNIHESKIE XARAKTERISTIKI MODEL: 21K-FD1SF Sistema priema Mirovaq mul;tisistemnaq (21 sistem) 21K-FD1SS Televe]anie# Vosproizvedenie videozapisi PAL-I PAL-B/G PAL-D/K Vosproizvedenie videozapisi Izobra'enie ili zvuk otsutstvuet. Izobra'enie
 • Страница 9 из 9