Инструкция для SHARP 21K-FD3RU, 21K-FD5RU

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЦВЕТНОЙ ТЕЛЕВИЗОР

21K-FD3RU
21K-FD5RU

R1

“ MERY
PREDOSTORO"NOSTI ‘

R2

“ PERED NAHALOM
?KSPLUATACII
TELEVIZORA ‘

• Podkl[henie antenny
• Podkl[henie antenny herez

videomagnitofon

R3

“ PODKL{HENIE I
PROSMOTR DVD ‘

• Podsoedinenie proigryvatelq

cifrovogo video diska (DVD)

• Prosmotr DVD

R4

“ DOPOLNITEL:NOE
OBORUDOVANIE ‘

R5

“ NAIMENOVANIE
KOMPONENTOV ‘

• Televizor
• Pol;zovanie nauwnikami
• Pul;t distancionnogo

upravleniq

• Ustanovka batareek
• Spravka po indikacii na /krane

TINS-C150WJZZ

%

05P12-MSP

R6

“ OSNOVNYE OPERACII ‘

• Vkl[henie pitaniq
• Vybor qzyka soob]enij na

/krane

• Vybor kanala
• Regulirovka gromkosti

R7

“ NASTROJKA KANALOV ‘

• Avtonastrojka kanalov
• Ruhnaq nastrojka kanalov

R8

“ USTANOVKI I
NASTROJKI ‘

• Ustanovka kanalov
• Nastrojka Izobra'eniq ili

Zvuka

R9

“ USTANOVKA TAJMERA ‘

• Tajmer otkl[heniq
• Tajmer vkl[heniq
• ?krannyj tajmer napominaniq

R10

“ FUNKCII ‘

• Goluboj /kran
• Za]ita ot detej
• Text

R11

“ POLEZNYE FUNKCII ‘

• Otobra'enie nomera

kanala#tajmera

• Otkl[henie zvuka
• Vozvra]enie k kanalu
• Vybor re'ima TV#Video
• Ob=emnyj zvuk

R12

“ NIKAM#STEREOFONIHESKOE
VE}ANIE V SISTEME A2 ‘

Tol;ko dlq 21K-FD5RU

R13

“ TELETEKST ‘

R14

“ PODKL{HENIQ ‘

• Podkl[henie k

videoapparature

R15

“ VOZMO"NYE
NEISPRAVNOSTI I
SPOSOBY IX USTRANENIQ ‘

R16

“ TEXNIHESKIE
XARAKTERISTIKI ‘

Soder'anie

1

21K-FD5RU(01-04)RU

10/12/05, 7:33 AM

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 23
  ЦВЕТНОЙ ТЕЛЕВИЗОР 21K-FD3RU 21K-FD5RU РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Soder'anie R1 R2 R6 “ MERY PREDOSTORO"NOSTI ‘ “ PERED NAHALOM ?KSPLUATACII TELEVIZORA ‘ R7 R5 “ PODKL{HENIE I PROSMOTR DVD ‘ R8 “ DOPOLNITEL:NOE OBORUDOVANIE ‘ “ NASTROJKA KANALOV ‘ R12 “ USTANOVKI I NASTROJKI ‘ Tol;ko dlq 21K-FD5RU
 • Страница 2 из 23
  R1 MERY PREDOSTORO"NOSTI Povre'denie Obslu'ivanie Esli televizor nahal izdavat; neobyhnyj wum, iz nego poqvilsq dym ili voznik neobyhnyj zapax, nezamedlitel;no vykl[hite pitanie i otsoedinite setevoj wnur ot /lektriheskoj rozetki. Zatem obratites; k prodavcu Vawego televizora dlq texniheskogo
 • Страница 3 из 23
  R2 PERED NAHALOM ?KSPLUATACII TELEVIZORA Podkl[henie antenny 300-omnyj dvux'il;nyj ploskij antennyj kabel; (ne vxodit v komplekt postavki) Podkl[henie antenny herez videomagnitofon TB 75-omnyj preobrazovatel; soprotivleniq (ne vxodit v komplekt postavki) TB Videomagnitofon 75-omnyj koaksial;nyj
 • Страница 4 из 23
  R4 DOPOLNITEL:NOE OBORUDOVANIE V komplekt postavki televizora vxodit sledu[]ee dopolnitel;noe oborudovanie. Pul;t distancionnogo upravleniq R5 Rukovodstvo po /kspluatacii Batarei tipa AA NAIMENOVANIE KOMPONENTOV Televizor Htoby otkryt; dvercu Potqnite dvercu na sebq i vverx za vystup, raspolo'ennyj
 • Страница 5 из 23
  R5 NAIMENOVANIE KOMPONENTOV (Prodol'enie) Pul;t distancionnogo upravleniq Okno infrakrasnogo izluhatelq Naprav;te /to okno na okno infrakrasnogo sensora na televizore. Vkl[henie televizora ili perekl[henie ego v re'im o'idaniq. LANGUAGE Izmenenie qzyka /krannyx nadpisej. TV/VIDEO Perekl[henie me'du
 • Страница 6 из 23
  R6 OSNOVNYE OPERACII “ Televizor (Niz) ‘ Vkl[henie pitaniq • Esli indikator pitaniq ne gorit, na'mite POWER . • Pri tusklom svehenii indikatora pitaniq na'mite knopku na pul;te distancionnogo upravleniq. Indikator pitaniq zagoraetsq qrko, i poqvlqetsq izobra'enie. POWER Indikator Power (Pitanie)
 • Страница 7 из 23
  R7 NASTROJKA KANALOV Avtonastrojka kanalov Avtomatiheskaq nastrojka i vvod v pamqt; telekanalov. ! Na'mite i uder'ivajte knopku MENU/PRESET AVTO ( D / K ) 1 OVH 4 8 . 2 5 MH z bolee dvux sekund. @ Na'mite MENU/PRESET e]e raz dlq vyvoda na /kran re'ima AVTO. • Pri na'atii obrazom. Qzyka AVTO #
 • Страница 8 из 23
  R8 USTANOVKI I NASTROJKI Ustanovka kanalov Pozvolqet vypolnqt; nastrojku otdel;nyx kanalov. ! Htoby vyzvat; /kran MEN{, na'mite MENU . @ Htoby vybrat; ≥USTAN.KANALOV˘, na'mite / CH . Dlq vyvoda na /kran men[ ≥USTAN.KANALOV˘ na'mite / . Htoby vybrat; nu'nu[ ustanovku, na'mite CH / CH . CH # $ % S
 • Страница 9 из 23
  R8 USTANOVKI I NASTROJKI (Prodol'enie) Nastrojka Izobra'eniq ili Zvuka ! Htoby vyzvat; /kran MEN{, na'mite MENU . @ Htoby vybrat; ≥IZOBRA"ENIE˘ ili ≥ZVUK˘, na'mite CH # Dlq vyvoda na /kran men[ IZOBRA"ENIE ili ZVUK na'mite $ Htoby vybrat; /lementy nastrojki, na'mite CH / CH % Nastrojte knopkami / .
 • Страница 10 из 23
  R9 USTANOVKA TAJMERA Tajmer otkl[heniq Avtomatiheskoe vykl[henie pitaniq po istehenii ustanovlennogo perioda vremeni. ! Htoby vyzvat; /kran TAJMER, na'mite @ Htoby vybrat; ≥VYKL ˘, na'mite CH . VYK L VK L POZICIQ G ROMKOST : / CH # . Htoby ustanovit; vremq vykl[heniq televizora, / . na'mite •
 • Страница 11 из 23
  R9 USTANOVKA TAJMERA (Prodol'enie) ?krannyj tajmer napominaniq Uvedomlqet ob istehenii zadannogo perioda vremeni, otobra'aq tajmer obratnogo otsheta na /krane. ?to udobno pri prigotovlenii pi]i vo vremq prosmotra teleprogramm. ! Htoby vyzvat; /kran TAJMER, na'mite . @ Htoby vybrat; ≥ ˘, na'mite CH
 • Страница 12 из 23
  R10 FUNKCII (Prodol'enie) Za]ita ot detej LANGUAGE Zapret na prosmotr det;mi televizora. TV/VIDEO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 MPX SURROUND Ustanovka re'ima ZA}ITA OT DETEJ (pervonahal;naq nastrojka) IZOB RA" ENIE ZVUK ! Htoby vyzvat; /kran MEN{, na'mite FUNKCI Q T AJME R UST AN . KANALOV 0 A B C CH CH MENU .
 • Страница 13 из 23
  R10 FUNKCII (Prodol'enie) Text ?ta funkciq pozvolqet vam vybirat; qzyk teleteksta, sootvetstvu[]ij vawej strane. ! Htoby vyzvat; /kran MEN{, na'mite @ Htoby vybrat; ≥FUNKCIQ˘, na'mite CH MENU . / CH . I Z O B R A"E N I E ZVUK LANGUAGE 1 5 3 6 7 8 9 MPX SURROUND CH 0 A . B C CH D CH $ Htoby vybrat;
 • Страница 14 из 23
  R11 POLEZNYE FUNKCII Otobra'enie nomera kanala#tajmera Vyvod na /kran teku]ix pokazanij nomera kanala, tajmera i drugix ustanovok. ! Na'mite . • Na /krane otobrazqtsq pokazaniq ostavwegosq vremeni Tajmera otkl[heniq, Tajmera vkl[heniq i Napominaniq. • Esli funkcii tajmera ne ustanovleny, na /kran
 • Страница 15 из 23
  R11 POLEZNYE FUNKCII (Prodol'enie) Ob=emnyj zvuk LANGUAGE Sozdaet /ffekt ob=emnogo zvuhaniq iz dinamikov televizora. TV/VIDEO 1 2 3 4 5 7 8 MPX 6 9 MPX Pri ka'dom na'atii SURROUND (tol;ko dlq 21K-FD5RU) proisxodit perekl[henie re'ima me'du VKL , VKL i VYKL. SURROUND 0 SURROUND A B C D CH VYKL :
 • Страница 16 из 23
  R12 NIKAM#STEREOFONIHESKOE VE}ANIE V SISTEME A2 (Prodol'enie) Pozvolqet vybirat; re'im priema vo vremq priema stereofoniheskogo signala v formate A2 (B/G) • Stereo Pri ka'dom na'atii knopki MPX re'im perekl[haetsq me'du polo'eniqmi STEREO i MONO. 49 С T E Р EO LANGUAGE TV/VIDEO 1 3 4 5 8 9 MPX 6 7
 • Страница 17 из 23
  R13 TELETEKST Knopki Cveta ( A , B , C , D Vybor stranic (0–9) ) • Esli stranicy transliru[tsq s TV stancii, ka'daq stranica mo'et byt; prosmotrena s pomo];[ Cvetnyx knopok. • Esli /ti stranicy ne transliru[tsq, to na'imaq Cvetnye knopki, mo'no vybrat; sledu[]ie stranicy, sootvetstvenno% KRASNAQ %
 • Страница 18 из 23
  R14 PODKL{HENIQ Podkl[henie k videoapparature Vy mo'ete prosmatrivat; izobra'enie s proigryvatelq videodiskov, videomagnitofona ili drugoj videoapparatury, podkl[hiv ee k televizoru herez vxodnye raz=emy audio#video. Primer ispol;zovaniq raz=emov na perednej paneli Proigryvatel; DVD Videomagnitofon
 • Страница 19 из 23
  R15 VOZMO"NYE NEISPRAVNOSTI I SPOSOBY IX USTRANENIQ Izobra'enie ili zvuk otsutstvuet. Izobra'enie xorowee, kahestvo zvuka ploxoe. Zvuk xorowij, izobra'enie ploxoe. Izobra'enie rasplyvaetsq. Izobra'enie dvoitsq. Prodol;nye polosy ili pqtna na izobra'enii. Slabyj signal. Ploxoe kahestvo priema na
 • Страница 20 из 23
  R16 TEXNIHESKIE XARAKTERISTIKI MODEL: 21K-FD3RU Sistema priema Mirovaq mul;tisistemnaq (21 sistem) 21K-FD5RU Televe]anie# Vosproizvedenie videozapisi PAL-I PAL-B/G PAL-D/K Vosproizvedenie videozapisi NTSC NTSC NTSC NTSC NTSC NTSC Vosproizvedenie videozapisi (herez raz=emy Video-in) SECAM-L
 • Страница 21 из 23
  Texnika bezopasnosti R15 VOZMO"NYE NEISPRAVNOSTI I SPOSOBY IX USTRANENIQ 21K-FD5RU(21-22)RU 21 13/12/05, 10:38 AM
 • Страница 22 из 23
  R16 TEXNIHESKIE XARAKTERISTIKI KORPORACIQ WARP 21K-FD5RU(21-22)RU 22 8/12/05, 12:10 PM
 • Страница 23 из 23