Инструкция для SHARP 21K-FH1RU

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

SDELANO V MALAJZII

TINS-C657WJZZ
06P09-MSF

Povre'denie

Esli televizor nahal izdavat;
neobyhnyj wum, iz nego
poqvilsq dym ili voznik neobyhnyj zapax,
nezamedlitel;no vykl[hite pitanie i
otsoedinite setevoj wnur ot /lektriheskoj
rozetki. Zatem obratites; k prodavcu Vawego
televizora dlq texniheskogo obslu'ivaniq.

Neustojhivye
poverxnosti i udary

Ne stav;te televizor na
neustojhivye tele'ki, stojki,
polki ili stoly. Padenie televizora mo'et
nanesti tq'elye travmy rebenku ili vzroslym,
a tak'e stat; prihinoj ser;eznyx povre'denij
samogo televizora. Kompaniq 

Sharp

 rekomenduet

zakrepit; televizor na ustojhivoj poverxnosti
ili na stene dlq predotvra]eniq padeniq
televizora iz-za udara ili tolhka.

Vlaga

V celqx predupre'deniq
pora'eniq /lektriheskim tokom
ne pol;zujtes; televizorom v
mestax s vysokim urovnem vla'nosti.

Popadanie 'idkosti
vovnutr;

Ne stav;te cvetohnye vazy ili
drugie sosudy s 'idkost;[ na
televizor, poskol;ku prolitaq na televizor
'idkost; mo'et stat; prihinoj pora'eniq
/lektriheskim tokom ili nepoladok v rabote
televizora.

Raspolo'enie televizora

Ustanavlivajte televizor tol;ko na
rovnu[ podstavku, stol ili tele'ku,
razmery kotoryx bol;we, hem
razmery televizora.
Esli televizor budet ustanovlen na podstavku,
stol ili tele'ku s nerovnoj poverxnost;[ ili
me;nwego razmera, /to mo'et privesti k
deformirovani[ korpusa televizora.
Ne kladite nihego me'du televizorom i
podstavkoj, stolom ili tele'koj.

Ventilqciq

Ne ustanavlivajte televizor v
zakrytyx mestax, takix kak kni'nye
polki ili vstroennye wkafy.
Ostavlqjte dostatohnoe prostranstvo za
televizorom dlq nadle'a]ej ventilqcii.

Obslu'ivanie

Vo izbe'anie pora'eniq
/lektriheskim tokom ne snimajte
zadn[[ panel; televizora.
Vnutri televizora-vysokoe naprq'enie.

Za]ita wnura pitaniq

Vo izbe'anie pora'eniq
/lektriheskim tokom beregite
wnur pitaniq peremennogo toka ot povre'denij,
ne izgibajte i ne skruhivajte ego, ne stav;te na
nego tq'elye predmety, ne pome]ajte wnur
pitaniq peremennogo toka pod televizor. V
sluhae povre'deniq wnura pitaniq peremennogo
toka nemedlenno otsoedinite ego ot rozetki i
obratites; k Vawemu diperu dlq provedeniq
remonta.

Voda

V celqx predotvra]eniq
vozgoraniq ili pora'eniq
/lektriheskim tokom ne
ustanavlivajte televizor vblizi vanny,
plavatel;nogo bassejna ili drugix mest, gde
televizor mo'et podvergnut;sq vozdejstvi[
vlagi.

Popadanie predmetov
vovnutr;

Ne vstavlqjte i ne ronqjte
kakie-libo metalliheskie ili
legkovosplamenq[]iesq predmety v
ventilqcionnye otverstiq televizora,
poskol;ku /to mo'et vyzvat; vozgoranie,
pora'enie /lektriheskim tokom ili vyxod iz
stroq /lektrosistemy televizora.

Nerovnaq poverxnost; i
prilo'enie hrezmernyx
usilij

Pereme]at; televizor na podstavke sleduet s
osoboj ostoro'nost;[. Vnezapnaq ostanovka,
prilo'enie hrezmernyx usilij, nerovnaq
poverxnost; mogut stat; prihinoj
oprokidyvaniq podstavki s televizorom.

Predotvra]enie
vozgoraniq

Vo izbe'anie vozgoraniq ne
stav;te na televizor ili vblizi nego svehi ili
drugie istohniki otkrytogo ognq.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЦВЕТНОЙ ТЕЛЕВИЗОР

R6

“ OSNOVNYE OPERACII ‘

Vkl[henie pitaniq

Vybor qzyka soob]enij na
/krane

Vybor kanala

Regulirovka gromkosti

R7

“ NASTROJKA KANALOV ‘

Avtonastrojka kanalov

Ruhnaq nastrojka kanalov

R8

“ USTANOVKI I NASTROJKI ‘

Ustanovka kanalov

Nastrojka izobra'eniq

Nastrojka zvuka

R9

“ USTANOVKA TAJMERA ‘

Tajmer otkl[heniq

Tajmer vkl[heniq

?krannyj tajmer
napominaniq

R10

“ FUNKCII ‘

Goluboj /kran

R11

“ POLEZNYE FUNKCII ‘

Otobra'enie nomera
kanala#tajmera

Otkl[henie zvuka

Vozvra]enie k kanalu

Vybor re'ima TV#Video

Ob=emnyj zvuk

R12

“ VOZMO"NYE
NEISPRAVNOSTI I
SPOSOBY IX USTRANENIQ ‘

R13

“ TEXNIHESKIE
XARAKTERISTIKI ‘

R1

MERY PREDOSTORO"NOSTI

21K-FH1RU

R1

“ MERY PREDOSTORO"NOSTI ‘

R2

“ PODKL{HENIE ANTENNY ‘

Podkl[henie antenny

Podkl[henie antenny
herez videomagnitofon

R3

“ PODKL{HENIE DRUGOGO
OBORUDOVANIQ ‘

R4

“ DOPOLNITEL:NOE
OBORUDOVANIE ‘

R5

“ NAIMENOVANIE
KOMPONENTOV ‘

Televizor

Pul;t distancionnogo
upravleniq

Ustanovka batarej v pul;t
distancionnogo
upravleniq

РУССКИЙ

ENGLISH

(Reverse)

Soder'anie

21K-FH1RU_RU

7/27/06, 11:23 AM

1

1
2
3
4
5
6
7
8
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 9
  R1 ЦВЕТНОЙ ТЕЛЕВИЗОР 21K-FH1RU РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ MERY PREDOSTORO"NOSTI Povre'denie Obslu'ivanie Esli televizor nahal izdavat; neobyhnyj wum, iz nego poqvilsq dym ili voznik neobyhnyj zapax, nezamedlitel;no vykl[hite pitanie i otsoedinite setevoj wnur ot /lektriheskoj rozetki. Zatem
 • Страница 2 из 9
  R2 R4 PODKL{HENIE ANTENNY Podkl[henie antenny Podkl[henie antenny herez videomagnitofon DOPOLNITEL:NOE OBORUDOVANIE V komplekt postavki televizora vxodit sledu[]ee dopolnitel;noe oborudovanie. TV 300-omnyj dvux'il;nyj ploskij antennyj kabel; (ne vxodit v komplekt postavki) 75-omnyj preobrazovatel;
 • Страница 3 из 9
  R5 NAIMENOVANIE KOMPONENTOV (Prodol'enie) Pul;t distancionnogo upravleniq Vozvrat na kanal, kotoryj prosmatrivalsq pered /tim. 1 2 3 4 5 6 Nomernye knopki 7 8 9 0 Regulirovka gromkosti. Ispol;zuetsq dlq nastrojki MEN{. MENU SURROUND / CH CH SURROUND Sozdanie bolee ob=emnogo zvuhaniq. Vyzov /krana
 • Страница 4 из 9
  R7 R8 NASTROJKA KANALOV USTANOVKI I NASTROJKI Avtonastrojka kanalov Ustanovka kanalov Avtomatiheskaq nastrojka i vvod v pamqt; telekanalov. Pozvolqet vypolnqt; nastrojku otdel;nyx kanalov. ! Na'mite i uder'ivajte knopku MENU/PRESET bolee ! Htoby vyzvat; /kran MEN{, na'mite AVTO ( D / K ) OVH 1
 • Страница 5 из 9
  R8 R9 USTANOVKI I NASTROJKI (Prodol'enie) Nastrojka izobra'eniq Tajmer otkl[heniq Avtomatiheskoe vykl[henie pitaniq po istehenii ustanovlennogo perioda vremeni. ! Htoby vyzvat; /kran MEN{, na'mite MENU . @ Htoby vybrat; ≥IZOBRA"ENIE˘, na'mite CH # CH # Dlq vyvoda na /kran men[ IZOBRA"ENIE na'mite $
 • Страница 6 из 9
  R9 R11 USTANOVKA TAJMERA (Prodol'enie) POLEZNYE FUNKCII ?krannyj tajmer napominaniq Otobra'enie nomera kanala#tajmera Uvedomlqet ob istehenii zadannogo perioda vremeni, otobra'aq tajmer obratnogo otsheta na /krane. ?to udobno pri prigotovlenii pi]i vo vremq prosmotra teleprogramm. Vyvod na /kran
 • Страница 7 из 9
  R12 POLEZNYE FUNKCII (Prodol'enie) Nalihie sledu[]ix problem ne vsegda oznahaet neispravnost; apparatury. Po/tomu vospol;zujtes; privedennym ni'e rukovodstvom po vyqvleni[ nepoladok do togo, kak obra]at;sq v servisnyj centr. Esli posle vypolneniq dejstvij, predpisannyx rukovodstvom, ni odno iz
 • Страница 8 из 9
  R13 TEXNIHESKIE XARAKTERISTIKI MODEL: 21K-FH1RU Sistema priema Mirovaq mul;tisistemnaq (18 sistem) Televe]anie# Vosproizvedenie videozapisi PAL-I PAL-B/G PAL-D/K Vosproizvedenie videozapisi NTSC 4,43/5,5 MGc/60 NTSC 4,43/6,0 MGc/60 NTSC 4,43/6,5 MGc/60 NTSC 4,43/5,5 MGc/50 NTSC 4,43/6,0 MGc/50 NTSC
 • Страница 9 из 9