Инструкция для SHARP 29K-FG1SC, 29K-FG1SF

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

R 1

Soder'anie

Podgotovka

Prinadle'nosti ...................................................... 2

Prostaq naladka ...................................................... 3

Mery predostoro'nosti ........................................ 4

Naimenovanie hastej ............................................. 6

Ustanovka batarej v pul;t distancionnogo
upravleniq ............................................................... 6

Televizionnyj prosmotr

Prosmotr televizionnoj programmy ................... 8

Operacii s knopkami televizora ......................... 9

Poleznye funkcii

Indikaciq Hasy#Tajmer#Kanal ............................ 10

Otkl[henie zvuka .................................................. 10

Audiore'im ........................................................... 11

Vozvra]enie k kanalu ........................................... 11

Vybor TV#Video ..................................................... 11

Vybor punktov men[

Vybor punkta men[ ............................................... 12

Ustanovki i nastrojki

Vybor qzyka soob]enij na /krane ...................... 14

Avtonastrojka kanalov ......................................... 15

Ruhnaq nastrojka kanalov .................................... 16

Ustanovka kanalov ................................................. 17

Nastrojka izobra'eniq ....................................... 21

Nastrojka zvuka ..................................................... 23

?kvalajzer ............................................................. 24

Ob=emnoe zvuhanie ............................................... 25

Goluboj /kran ........................................................ 25

Avtovybor .............................................................. 26

Komfortnyj Prosmotr ......................................... 27

Re'im 16:9 ............................................................. 28

Za]ita ot detej .................................................... 29

Re'im demo ............................................................ 32

Hasy ........................................................................ 33

Den;........................................................................ 34

Tajmer vkl[heniq ................................................. 34

Tajmer otkl[heniq ............................................... 36

Tajmer napominaniq na /krane ........................... 37

Razrewennoe vremq prosmotra ............................ 39

Podsoedineniq

Podsoedinenie proigryvatelq cifrovogo
video diska (DVD) .................................................. 44

Prosmotr vosproizvedeniq cifrovogo video
diska (DVD) ............................................................. 44

Podsoedinenie k antenne ..................................... 45

Podsoedinenie k antenne herez VKM ................. 45

Podsoedinenie k videoapparature ..................... 46

Vozmo'nye neispravnosti i metody ix ustraneniq

Vozmo'nye neispravnosti i metody ix
ustraneniq .............................................................. 47

Specifikacii

Specifikacii ....................................................... 48

Glossarij ............................................................... 49

Zvuk. Napominanie ................................................ 42

L[bimye kanaly .................................................... 43

29K-FG1SC/SF(01-10)RU

6/10/05, 2:03 PM

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 50
  Soder'anie Zvuk. Napominanie ................................................ 42 L[bimye kanaly .................................................... 43 Podgotovka Prinadle'nosti ...................................................... 2 Prostaq naladka
 • Страница 2 из 50
  ENGLISH FRANÇAIS Dorogoj pol;zovatel; produkcii kompanii WARP RUSSKIJ Blagodarim Vas za pokupku cvetnogo televizora proizvodstva WARP. My nadeemsq, hto Vy smo'ete priqtno /kspluatirovat; nastoq]ego televizora dolgie gody. Dlq obespeheniq pravil;noj raboty televizora, po'alujsta, vnimatel;no
 • Страница 3 из 50
  Prostaq naladka Pered nahalom /kspluatacii Vawego televizora, vypolnite opisannu[ ni'e proceduru prostoj naladki. oboznahaet nomera stranic s bolee podrobnoj informaciej. Pometka Podsoedinite antennu. • O podsoedinenii antenny smotrite 45 . Podsoedinite l[bu[ videoapparaturu. • O podsoedinenii
 • Страница 4 из 50
  Povre'denie Vykl[hite pitanie i otsoedinite wnur pitaniq ot bytovoj setevoj rozetki nezamedlitel;no v sluhae, esli iz televizora poqvilsq kakoj-libo neobyhnyj wum, televizor nahal ispuskat; dym ili neobyhnyj zapax. Zatem svq'ites; s prodavcom Vawego televizora dlq texobslu'ivaniq. Uxod FRANÇAIS
 • Страница 5 из 50
  Mery predostoro'nosti Popadanie 'idkosti vovnutr; Ne stav;te cvetohnye vazy ili drugie predmety, soder'a]ie 'idkost;, na televizor, poskol;ku protekanie 'idkosti na televizor mo'et stat; prihinoj udara /lektriheskim tokom ili nepoladok v rabote televizora. Popadanie predmetov vovnutr; Nikogda ne
 • Страница 6 из 50
  Pul;t distancionnogo upravleniq 8 Vkl[haet ili perekl[haet televizor v re'im Gotovnosti. Okno infrakrasnogo peredathika Naprav;te /to okno na okno infrakrasnogo sensora na Vawem televizore. 27 Perekl[henie me'du VYKL, TEMNYJ, SREDNIJ i SVETLYJ. 10 COMFY VIEW TV/VIDEO 11 Otkl[haet zvuk i
 • Страница 7 из 50
  Naimenovanie hastej Televizor Htoby otkryt; dvercu Potqnite dvercu na sebq i vverx za vystup, raspolo'ennyj pod nadpis;[ ≥PULL-OPEN˘ (Otkryvat; zdes;). Htoby zakryt; dvercu Uder'ivaq za vystup, opustite i zakrojte dvercu. Ostoro'no% • Otkryvaq ili zakryvaq dvercu, ne za]emite pal;cy me'du dvercej i
 • Страница 8 из 50
  ENGLISH Televizionnyj prosmotr Prosmotr televizionnoj programmy Prostye operacii dlq prosmotra televizionnoj programmy. Vkl[hite pitanie. • Esli indikator Standby (Re'im gotovnosti) ne gorit, na'mite POWER . • Esli indikator Standby (Re'im gotovnosti) svetitsq krasnym, na'mite na pul;te DU.
 • Страница 9 из 50
  Televizionnyj prosmotr Operacii s knopkami televizora Prostye operacii s televizorom. Za dvercej Pol;zovanie # Htoby uvelihit; gromkost;, na'mite . ГРОМКОСТЬ 19 Htoby umen;wit; gromkost;, na'mite . CH CH Pol;zovanie CH 5 # CH Htoby perekl[hit; kanal v storonu uveliheniq, na'mite CH . Htoby
 • Страница 10 из 50
  ENGLISH Poleznye funkcii Indikaciq Hasy#Tajmer#Kanal 1 TV/VIDEO 1 2 4 5 8 3 9 LANGUAGE SOUND MODE SURROUND 0 A B C D CH CH NORMAL . ЧАСЫ ВКЛ ВЫКЛ ПРОСМОТР • Na /kran vyvodqtsq hasy, tajmer vkl[heniq, otkl[heniq i tajmer razrewennogo vremeni prosmotra, a tak'e ostavweesq vremq do srabatyvaniq
 • Страница 11 из 50
  Poleznye funkcii Audiore'im COMFY VIEW TV/VIDEO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 LANGUAGE SOUND MODE SURROUND Ka'dyj raz, kogda Vy na'imaete knopku SOUND MODE , proisxodit TV/VIDEO perekl[henie re'ima v porqdks% FIL:M, MUZYKA, NOVOSTI i Цифровые POL:ZOV.. B C D CH CH NORMAL МУЗЫКА кнопки 0 A ФИЛЬМ MENU SOUND MODE
 • Страница 12 из 50
  ?tot televizor pozvolqet Vam nastraivat; izobra'enie i zvuk, ustanavlivat; kanaly i drugie funkcii s pomo];[ indikacii soob]enij na /krane, pol;zuqs; pul;tom distancionnogo upravleniq ili knopkami na televizore. Vyberite 'elaemyj Vami punkt men[ s pomo];[ opisannoj ni'e procedury, a zatem
 • Страница 13 из 50
  Vybor punktov men[ Parametry men[ МЕНЮ ИЗОБРАЖЕНИЕ ЗВУК ФУНК Ц ИЯ ТА ЙМЕР УСТАН . КАНАЛОВ ВЫБО Р : CH ВВОД : ВОЗВРАТ : MENU Подсказка по операциям Меню ИЗОБРАЖЕНИЕ.............. 21 – 22 ЗВУК ИЗОБРАЖЕНИЕ РЕЖИМ ВИ Д ЕО КОН Т РАС Т НОС Т Ь ЦВЕТ ЯРКОСТЬ Ц В ЕТ ОВОЙ Т ОН РЕ ЗКОСТ Ь УМЕ НЬШ . ПОМЕХ ТЕМПЕ
 • Страница 14 из 50
  ENGLISH Ustanovki i nastrojki Vybor qzyka soob]enij na /krane Qzyk soob]enij na /krane mo'no ustanovit; na anglijskij , khtajskij, francuzskij, russkij, malajskij ili arabskij. 1 • Esli v re'ime AV knopku MENU/PRESET na televizore na'at; i uder'ivat; bolee dvux sekund, to vybrat; QZYK budet
 • Страница 15 из 50
  Ustanovki i nastrojki Avtonastrojka kanalov Avtomatiheski nastraivaet i predustanavlivaet prinimaemye telestancii. 1 Za dvercej E NG L I SH Na'mite i uder'ivajte MENU/PRESET bolee dvux sekund v re'ime obyhnogo prosmotra. • Re'im vybora QZYK vyvoditsq posle /krana MEN{. MENU/PRESET F R AN C A I S
 • Страница 16 из 50
  ENGLISH Ruhnaq nastrojka kanalov Pozvolqet osu]estvlqt; ruhnu[ nastrojku kanala na 'elaemu[ telestanci[. CH 2 TV/VIDEO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 LANGUAGE SOUND MODE SURROUND Цифровые кнопки C D РУЧНАЯ Na'mite MENU/PRESET dlq poqvleniq na /krane re'ima RUHNAQ. Qzyka CH CH NORMAL ВЫБОР : CH 1 4 8 . 2 5MH z •
 • Страница 17 из 50
  Ustanovki i nastrojki Ustanovka kanalov Pozvolqet vypolnqt; nastrojku otdel;nyx kanalov. COMFY VIEW 1 TV/VIDEO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 LANGUAGE SOUND MODE SURROUND 0 A B C D МЕНЮ Htoby vyzvat; /kran MEN{, na'mite MENU ИЗОБРАЖЕНИЕ . ЗВУК ФУНКЦИЯ Htoby vybrat; ≥USTAN. KANALOV˘, na'mite # CH . CH ТАЙМЕР
 • Страница 18 из 50
  ENGLISH Ustanovka kanalov (prodol'enie) ZVUK. SISTEMA TV/VIDEO B/G AVTO 1 2 3 4 5 6 7 8 FRANÇAIS COMFY VIEW 9 LANGUAGE M SOUND MODE SURROUND C D VKL CH NORMAL VYKL Esli dlq funkcii ≥PROPUSK˘ zadano znahenie ≥VKL˘, to nomer kanala vkl[haetsq v spisok PROPUSK. Htoby otkl[hit; PROPUSK, na'mite
 • Страница 19 из 50
  Ustanovki i nastrojki Ustanovka kanalov (prodol'enie) COMFY VIEW SORTIROVAT: TV/VIDEO • Dlq sortirovki nomerov programm po vawemu vyboru. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 LANGUAGE 1 Pereme]enie programmy TV2 (ot nomera programmy 2) k nomeru programmy 5 SOUND MODE SURROUND 0 A B C D 1. Esli na'at; # na wage 5
 • Страница 20 из 50
  ENGLISH Ustanovka kanalov (prodol'enie) 2 1. Povtorite wag 1 na str. 19 . 3 LANGUAGE 4 5 6 7 8 2 2. Na'mite CH # CH ili # dlq vybora nomera programmy 2 (napr., TV2), kotoru[ nu'no udalit;. 9 SOUND MODE SURROUND 0 A B C D CH CH СОРТИРОВАТЬ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 CH CH NORMAL FRANÇAIS 1 Udalenie programmy
 • Страница 21 из 50
  Ustanovki i nastrojki Nastrojka izobra'eniq COMFY VIEW 1 TV/VIDEO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 LANGUAGE SOUND MODE SURROUND 0 A B C D МЕНЮ Htoby vyzvat; /kran MEN{, na'mite MENU ИЗОБРАЖЕНИЕ . Htoby vybrat; ≥IZOBRA"ENIE˘, na'mite CH # CH . ЗВУК ФУНКЦИЯ ТАЙМЕР УСТАН . КАНАЛОВ ВВОД : ВЫБОР : CH ВОЗВРАТ : MENU
 • Страница 22 из 50
  ENGLISH Nastrojka izobra'eniq (prodol'enie) Vybiraemye parametry Na'mite RE"IM VIDEO FRANÇAIS Sledu[]aq tablica perehislqet punkty nastrojki, pokazannye v men[ IZOBRA"ENIE, i pokazyvaet ix izmenenie s na'atiem # . Na'mite HETKO STAND. MQGKO POL:ZOV. Htoby umen;wit; kontrast CVET Dlq metn;wej
 • Страница 23 из 50
  Ustanovki i nastrojki Nastrojka zvuka COMFY VIEW 1 1 TV/VIDEO 2 2 3 LANGUAGE 4 5 6 7 8 9 SOUND MODE МЕНЮ Htoby vyzvat; /kran MEN{, na'mite MENU . ИЗОБРАЖЕНИЕ ЗВУК ФУНКЦИЯ Htoby vybrat; ≥ZVUK˘, na'mite CH # CH ТАЙМЕР . УСТАН . КАНАЛОВ SURROUND 0 A B C D 3 CH CH CH CH NORMAL 4 MENU MENU NORMAL 5 TV
 • Страница 24 из 50
  ENGLISH ?kvalajzer 1 TV/VIDEO 1 2 4 5 6 7 8 2 3 9 LANGUAGE SOUND MODE SURROUND 0 A B C D МЕНЮ Htoby vyzvat; /kran MEN{, na'mite MENU . Htoby vybrat; ≥ZVUK˘, # na'mite CH . CH ИЗОБРАЖЕНИЕ ЗВУК ФУНКЦИЯ ТАЙМЕР УСТАН . КАНАЛОВ ВЫБОР : CH ВВОД : ВОЗВРАТ : MENU CH CH FRANÇAIS COMFY VIEW CH 3 MENU MENU 4
 • Страница 25 из 50
  Ustanovki i nastrojki Ob=emnoe zvuhanie Sozdaet vysokokahestvennyj ob=emno-prostranstvennyj zvuk iz dinamikov televizora. COMFY VIEW 1 2 5 6 7 8 9 re'im menqetsq sledu[]im • Priem stereosignala 3 4 SURROUND Pri ka'dom na'atii obrazom% TV/VIDEO LANGUAGE SUUROUND 0 A B C D ОКРУЖ . ЗВУК ESS ОКРУЖ .
 • Страница 26 из 50
  ENGLISH Avtovybor 1 TV/VIDEO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 LANGUAGE SOUND MODE SURROUND 0 A B C D МЕНЮ Htoby vyzvat; /kran MEN{, na'mite MENU ИЗОБРАЖЕНИЕ . ЗВУК ФУНКЦИЯ Htoby vybrat; ≥FUNKCIQ˘, na'mite # CH . CH ТАЙМЕР УСТАН . КАНАЛОВ ВЫБОР : CH ВВОД : ВОЗВРАТ : MENU CH RUSSKIJ COMFY VIEW FRANÇAIS Kogda k
 • Страница 27 из 50
  Ustanovki i nastrojki Komfortnyj Prosmotr Televizor avtomatiheski nastroit kontrastnost; v zavisimosti ot osve]ennosti pome]eniq. Pol;zovatel; mo'et po 'elani[ nastroit; re'im KOMFORTNYJ PROSMOTR, vybrav parametr ≥VYKL˘, ≥TEMNYJ˘, ≥SREDNIJ˘ ili ≥SVETLYJ˘. COMFY VIEW Pol;zovanie /kran MEN{ TV/VIDEO
 • Страница 28 из 50
  ENGLISH Re'im 16:9 Vybor formata izobra'eniq. 1 TV/VIDEO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 LANGUAGE SOUND MODE SURROUND 0 A B C D МЕНЮ Htoby vyzvat; /kran MEN{, na'mite MENU Htoby vybrat; ≥FUNKCIQ˘, na'mite # CH . CH ИЗОБРАЖЕНИЕ . ЗВУК ФУНКЦИЯ ТАЙМЕР УСТАН . КАНАЛОВ ВЫБОР : CH ВВОД : ВОЗВРАТ : MENU FRANÇAIS
 • Страница 29 из 50
  Ustanovki i nastrojki Za]ita ot detej Zapret na prosmotr det;mi televizora ili otdel;nyx kanalov. COMFY VIEW Ustanovka re'ima ZA}ITA OT DETEJ (pervonahal;naq nastrojka) TV/VIDEO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 LANGUAGE SOUND MODE SURROUND 0 A B C D 2 CH CH CH CH NORMAL MENU 3 MENU TV 4 5 6 МЕНЮ Htoby vyzvat;
 • Страница 30 из 50
  ENGLISH Za]ita ot detej (prodol'enie) 2 3 LANGUAGE 4 5 6 7 8 (i) Na'mite # ili Cifrovye knopki (0~9) dlq zadaniq kanala. (napr., 25) Цифровые кнопки 9 SOUND MODE SURROUND 0 A B C (ii) Na'mite # htoby vybrat; dlq opcii ≥SOSTOQNIE BLOKIROVKI˘ znahenie ≥VKL˘ ili ≥VYKL˘. D CH CH NORMAL MENU MENU ЗАЩИТА
 • Страница 31 из 50
  Ustanovki i nastrojki Za]ita ot detej (prodol'enie) Vykl[henie ili izmenenie nastrojki re'ima ZA}ITA OT DETEJ COMFY VIEW 1 TV/VIDEO 1 2 3 4 5 6 7 8 Цифровые кнопки 9 LANGUAGE SOUND MODE Kogda na /kran budet vyvedena nadpis; ≥ZA}ITA OT DETEJ VKL.˘. 25 ЗАЩИТА OТ Д ЕТЕ Й ВКЛ . ВВЕ ДИТЕ ПАРOЛЬ ––––
 • Страница 32 из 50
  ENGLISH Re'im demo Htoby poluhit; dopolnitel;nu[ informaci[ o televizore. 1 TV/VIDEO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 LANGUAGE SOUND MODE SURROUND 0 A B C D МЕНЮ Htoby vyzvat; /kran MEN{, na'mite MENU ИЗОБРАЖЕНИЕ . ЗВУК ФУНКЦИЯ Htoby vybrat; ≥FUNKCIQ˘, na'mite # CH . CH ТАЙМЕР УСТАН . КАНАЛОВ ВЫБОР : CH CH ВВОД
 • Страница 33 из 50
  Ustanovki i nastrojki Hasy Hasy pokazyva[t real;noe vremq, po/tomu ix neobxodimo nastroit;, pre'de hem ispol;zovat; funkcii tajmera vkl[heniq i vykl[heniq. Esli teku]ee vremq ne zadano, zadat; parametry tajmera vkl[heniq i vykl[heniq nevozmo'no. COMFY VIEW 1 TV/VIDEO 1 2 3 4 5 6 7 8 Цифровые кнопки
 • Страница 34 из 50
  ENGLISH Den; Dannaq funkciq pozvolqet zadat; den; nedeli. 1 1 TV/VIDEO 2 3 LANGUAGE 4 5 6 7 8 Цифровые кнопки 2 9 SOUND MODE МЕНЮ Htoby vyzvat; /kran MEN{, na'mite MENU . ИЗОБРАЖЕНИЕ ЗВУК ФУНКЦИЯ Htoby vybrat; ≥TAJMER˘, na'mite CH # CH ТАЙМЕР . УСТАН . КАНАЛОВ SURROUND 0 A B C D ВЫБОР : CH ВВОД :
 • Страница 35 из 50
  Ustanovki i nastrojki Tajmer vkl[heniq (prodol'enie) COMFY VIEW 5 TV/VIDEO ТАЙМЕР Htoby vybrat; ≥SOSTOQNIE˘, na'mite CH # CH . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Na'mite # htoby ustanovit; sostoqnie. D SOUND MODE SURROUND 0 B C CH CH ODNOKRATNO CH PONEDEL:NIK , ВЫКЛ ВЫБОР : CH SREDA VTORNIK 9 : 2 8 AM ПОНЕ Д ЕЛЬНИК
 • Страница 36 из 50
  ENGLISH Tajmer otkl[heniq Pri nastuplenii zadannogo vremeni avtomatiheski perekl[haet televizor v re'im gotovnosti. 1 TV/VIDEO 1 2 3 4 5 6 7 8 Цифровые кнопки 9 LANGUAGE 2 SOUND MODE МЕНЮ Htoby vyzvat; /kran MEN{, na'mite MENU . Htoby vybrat; ≥TAJMER˘, na'mite CH # CH FRANÇAIS COMFY VIEW
 • Страница 37 из 50
  Ustanovki i nastrojki Tajmer napominaniq na /krane Izve]aet o nastuplenii zadannogo vremeni, vyvodq na /kran napominanie. Funkciq napominaniq dejstvuet da'e esli televizor naxoditsq v re'ime gotovnosti. COMFY VIEW 1 TV/VIDEO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 LANGUAGE SOUND MODE SURROUND 0 A B C D МЕНЮ Htoby
 • Страница 38 из 50
  6 TV/VIDEO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 LANGUAGE SOUND MODE SURROUND 0 A B C D CH CH NORMAL MENU MENU NORMAL TV Na'imajte knopku MENU , poka na /krane ne poqvitsq obyhnoe izobra'enie. 0 : 05 • Za pqt; minut do nastupleniq zadannogo vremeni (v dannom primere Ü posle 1 hasa 45 minut), a zatem herez ka'du[
 • Страница 39 из 50
  Ustanovki i nastrojki Razrewennoe vremq prosmotra ?ta funkciq pozvolqet ogranihivat; vremq prosmotra televizora det;mi putem vykl[heniq zvuka i izobra'eniq pri srabatyvanii tajmera razrewennogo vremeni prosmotra. COMFY VIEW 1 TV/VIDEO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 LANGUAGE SOUND MODE SURROUND 0 A B C D МЕНЮ
 • Страница 40 из 50
  1 2 3 4 5 6 7 8 Цифровые кнопки 9 LANGUAGE SOUND MODE 9 ПРОСМОТР Htoby vybrat; ≥BLOKIROVAT:˘, na'mite # CH . CH CH Htoby vybrat; ≥VKL˘ ili ≥VYKL˘, na'mite # . CH 0 B C D CH ВЫБОР : CH НАСТР . : ВОЗВРАТ : MENU Htoby zablokirovat; televizor posle obnuleniq tajmera razrewennogo vremeni prosmotra.
 • Страница 41 из 50
  Ustanovki i nastrojki Razrewennoe vremq prosmotra (prodol'enie) COMFY VIEW Vozobnovlenie prosomotra teleprogrammy (po istehenii razrewennogo vremeni prosmotra) TV/VIDEO 1 2 3 4 5 6 7 8 Цифровые кнопки 9 LANGUAGE SOUND MODE 1 • Na /kran vyvoditsq soob]enie ≥VREMQ PROSMOTRA ISTEKLO˘. Esli nikakix
 • Страница 42 из 50
  ENGLISH Zvuk. Napominanie 1 TV/VIDEO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 LANGUAGE SOUND MODE SURROUND 0 A B C D МЕНЮ Htoby vyzvat; /kran MEN{, na'mite MENU ИЗОБРАЖЕНИЕ . ЗВУК ФУНКЦИЯ Htoby vybrat; ≥TAJMER˘, # na'mite CH CH . ТАЙМЕР УСТАН . КАНАЛОВ ВЫБОР : CH ВВОД : ВОЗВРАТ : MENU CH CH CH CH NORMAL 3 MENU MENU 4
 • Страница 43 из 50
  Ustanovki i nastrojki L[bimye kanaly Cvetnye knopki mo'no ispol;zovat; dlq vybora do 4 l[bimyx kanalov. COMFY VIEW 1 TV/VIDEO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 LANGUAGE SOUND MODE SURROUND 0 A B C 2 Кнопки Цвета D CH CH NORMAL Na'mite 12 CH # , htoby vybrat; CH vaw l[bimyj kanal. (naprimer, kanal 12) Otobra'aetsq
 • Страница 44 из 50
  ENGLISH Podsoedineniq Podsoedinenie proigryvatelq cifrovogo video diska (DVD) Terminaly vxoda DVD (Cifrovoj Video Disk) (COMPONENT-IN) (KOMPONENTNYJ VXOD) na zadnej paneli Televizora mogut byt; ispol;zovany dlq vvoda vysokokahestvennogo izobra'eniq, poluhennogo ot proigryvatelq Cifrovogo Video
 • Страница 45 из 50
  Podsoedineniq Podsoedinenie k antenne Dlq poluheniq bolee qsnogo izobra'eniq, pol;zujtes; naru'noj antennoj. Ni'e privoditsq kratkoe rukovodstvo po tipam soedinenij, ispol;zuemyx s koaksial;nymi i fidernymi kabelqmi. Esli v Vawej naru'noj antenne ispol;zuetsq 75 ti-omnyj koaksial;nyj kabel; so
 • Страница 46 из 50
  ENGLISH Podsoedinenie k videoapparature Vy mo'ete prosmatrivat; videoobrazy s proigryvatelq videodiskov, VKM i drugoj videoapparatury herez podsoedinenie ix k nastoq]emu televizoru, ispol;zuq vxodnye kontakty Audio#Video. TV FRANÇAIS Primer ispol;zovaniq kontaktov na perednej paneli VKM
 • Страница 47 из 50
  Vozmo'nye neispravnosti i metody ix ustraneniq Net izobra'eniq ili zvuka. Izobra'enie xorowee, kahestvo zvuka ploxoe. Zvuk xorowij, kahestvo izobra'eniq ploxoe. Izobra'enie rasplyvhato. Izobra'enie dvoitsq. Izobra'enie v liniqx ili mel;kaet. Slaboe izobra'enie. Ploxoe kahestvo priema na nekotoryx
 • Страница 48 из 50
  ENGLISH Specifikacii 29K-FG1SC/29K-FG1SF MODEL: Prinima[]ie sistemy Mirovoj mnogosistemnyj na 28 sistem Vosproizvedenie videozapisi NTSC NTSC NTSC NTSC NTSC NTSC Vosproizvedenie videozapisi (ispol;zuq terminal Video-voxd) SECAM-L (Francii SECAM) Proigryvanie lazernyx diskov (ispol;zuq terminal
 • Страница 49 из 50
  Glossarij Extended Pseudo Stereo (EPS) Modul; Incredible Mono (I-Mono) generiruet dvuxkanal;noe zvuhanie iz vxodq]ego monosignala. V rezul;tate obrabotki monosignala u sluwatelq sozdaetsq vpehatlenie vospriqtiq stereosignala. Extended Spatial Stereo (ESS) U sluwatelq sozdaetsq vpehatlenie zvuhaniq
 • Страница 50 из 50