Инструкция для SHARP FU-425E

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

R

FU-425E

FRANÇAIS

ENGLISH

DEUTSCH

ESPAÑOL

ITALIANO

Free standing type
Freistehende Ausführung
Type mobile
Tipo vertical sin soporte
Modello strutturalmente indipendente
Vrijstaand type
‚ÍÎÓÔÒ˝Ó˘Ó ÚÊÎÍ

AIR PURIFIER
OPERATION MANUAL

LUFTREINIGER
BEDIENUNGSANLEITUNG

PURIFICATEUR D'AIR
MANUEL D'UTILISATION

PURIFICADOR DE AIRE
MANUAL DE USO

PURIFICATORE DELL’ARIA
MANUALE OPERATIVO

LUCHTREINIGER
GEBRUIKSAANWIJZING

Õ”Ÿ’Œˇ””·ÀÃ◊À◊›‘÷
—Œ¤”Õ”’Ã◊Õ” –” ú¤Ã–‘Œœ◊œ‡ÀÀ

NEDERLANDS

—ŒÃäÀ⁄

*Plasmacluster is a trademark of Sharp Corporation.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 21
  R Free standing type Freistehende Ausführung Type mobile Tipo vertical sin soporte Modello strutturalmente indipendente Vrijstaand type ‚ÍÎÓÔÒ˝Ó˘Ó ÚÊÎÍ *Plasmacluster is a trademark of Sharp Corporation. ITALIANO FRANÇAIS PURIFICATORE DELL’ARIA MANUALE OPERATIVO LUCHTREINIGER GEBRUIKSAANWIJZING
 • Страница 2 из 21
 • Страница 3 из 21
  —ŒÃäÀ⁄ ”◊‘À·À◊›‘÷‚‹› ”Ô∆›‚‚”Ã◊À ◊¯‰˝ÓÔÓ˘Ê˛ ÊÓ˝ÊÙÍ˚ÊÊ –ÔÍÙ˙͈ÔÍÁÚ¯Ï (Plasmacluster) –ÏʬÓÏ ÎÓ¯Ï≈ÊËÍ¯Ú ˝ÍÊÔȸÌÊı ¬ÍÔÍ˝Á ÓÚÏÊ˚ÍÚ¯ÔÒ˝˜‰ Ê ÎÓÔÓ≈ÊÚ¯ÔÒ˝˜‰ ÊÓ˝ÓË Ë ÙÍËÊÁÊ˙ÓÁÚÊ ÓÚ ÈÁÔÓËÊı Ë ÎÓ˙¯Û¯˝ÊÊ. • —¯≈Ê˙ Ó¸ÊÁÚˆÊ Õ˜ÁËÓ¬Ó≈ͯÚÁ˛ ÎÏʬÔÊÙÊÚ¯ÔÒ˝Ó ÓÊ˝ÍˆÓËÓ¯ ˆÓÔʸ¯ÁÚËÓ ÎÓÔÓ≈ÊÚ¯ÔÒ˝˜‰ Ê ÓÚÏÊ˚ÍÚ¯ÔÒ˝˜‰
 • Страница 4 из 21
  fl›—‹ –—›’”Ã◊”—”ƒ‚”Ã◊À À ”∆›Ã–›·›‚À„ ∆›Ÿ”–œÃ‚”Ã◊À –ÏÊ ÊÁÎÓÔÒÙÓËÍ˝ÊÊ ùÔ¯ˆÚÏÓÎÏʬÓÏÓË ˝¯Ó¬‰ÓÊ˙Ó ÁÓ¬Ô√ÍÚÒ ùÔ¯˙¯˝ÚÍÏ˝˜¯ ˙¯Ï˜ ÎϯÓÁÚÓÏÓ≈˝ÓÁÚÊ, Í Ê˙¯˝˝Ó: ”Ã◊”—”ƒ‚” - ·ÚÓ¬˜ È˙¯˝ÒÌÊÚÒ ÏÊÁˆ ÎÓÏÍ≈¯˝Ê˛ ùÔ¯ˆÚÏʸ¯ÁˆÊ˙ ÚÓˆÓ˙, ÎÓ≈ÍÏÍ ÊÔÊ ÚÏÍË˙: • –ϯ≈¯ ¸¯˙ ÊÁÎÓÔÒÙÓËÍÚÒ Ó¸ÊÁÚÊÚ¯ÔÒ ËÓÙȉÍ, ÎÏÓ¸ÚÊÚ¯ ËÁ¯
 • Страница 5 из 21
  À‚Ã◊—Œ¤‡ÀÀ –” ŒÃ◊œ‚”Õ¤› • ÕÓ ÊÙ¬¯≈Í˝Ê¯ ËÙÍÊ˙˝˜‰ ùÔ¯ˆÚÏʸ¯ÁˆÊ‰ ÎÓ˙¯‰, ÎÓ≈ÍÔÈıÁÚÍ, ˘¬¯ÏÊÚ¯ Ô˛ ÏͬÓÚ˜ ÎÏʬÓÏÍ ˙¯ÁÚÓ ˝Í ÏÍÁÁÚÓ˛˝ÊÊ ˝¯ ˙¯˝¯¯ 2 ˙ ÓÚ ùÔ¯ˆÚÏÓ˝˝Ó˘Ó Ó¬ÓÏÈÓËÍ˝Ê˛, ÚÍˆÓ˘Ó ˆÍˆ Ú¯Ô¯ËÊÙÓϘ, ÏÍÊÓÎÏÊ«˙˝ÊˆÊ ÊÔÊ ùÔ¯ˆÚÏÓ˝˝˜¯ ¸ÍÁ˜. • ÀÙ¬¯˘ÍıÚ¯ ˙¯ÁÚ, ˘¯ ˝Í ¯Ú¯ˆÚÓÏ ÎÓÎÍÍ¯Ú ÎÓÁÚÓ˛˝˝˜ı ÎÓÚÓˆ
 • Страница 6 из 21
  ‚œŸÕœ‚À„ ·œÃ◊›⁄ À‚’À¤œ◊”—‚œ„ –œ‚›‘÷ ””Ղ”fi” ∆‘”¤œ À˝ʈÍÚÓÏ ÏͬÓÚ˜ ϯ≈Ê˙Í œÕ◊” À˝ʈÍÚÓϘ Ëϯ˙¯˝Ê ”◊¤‘»·›‚À„ ÚÍı˙¯ÏÍ ’¯Ú¯ˆÚÓÏ ÙÍÎÍ‰Í Ã˯ÚÓËÓı Ê˝ʈÍÚÓÏ Ï¯≈Ê˙Í ∆‹Ã◊—”⁄ –Ïʯ˙˝Êˆ ÁÊ˘˝ÍÔÍ ”·ÀÃ◊¤À ÊÁÚÍ˝˚ÊÓ˝˝Ó˘Ó ÈÎÏÍËÔ¯˝Ê˛ À˝ʈÍÚÓÏ Ï¯≈Ê˙Í ÈÍÔ¯˝Ê˛ ΘÔÒ˚˜ À˝ʈÍÚÓÏ Ï¯≈Ê˙Í À˝ʈÍÚÓϘ ÁˆÓÏÓÁÚÊ
 • Страница 7 из 21
  –”’fi”◊”Õ¤œ ¤ —œ∆”◊› ÕÃ◊œÕ¤œ ∆œ◊œ—››¤ Õ –Œ‘÷◊ ’ÀÃ◊œ‚‡À”‚‚”fi” Œ–—œÕ‘›‚À 1 Ã˝Ê˙ÊÚ¯ÊÙÍ˝√√ ˆÏ˜ÌˆÈ ‚Í≈˙ÊÚ¯ ÁËÊ˝ÒÚ¯ ÙÍ˝√√ ˆÏ˜ÌˆÈ, ¸ÚÓ¬˜ Á˝˛ÚÒ ¯¯. 2 ÕÁÚÍËÒÚ¯ ¬ÍÚÍϯıˆÊ ÕÁÚÍËÒÚ¯ ¬ÍÚÍϯıˆÊ, ÁÓ¬Ô√Ͳ ÎÓÔ˛Ï˝ÓÁÚÒ ˝Í ÏÊÁÈ˝ˆ¯. Ê , ˆÍˆ ÎÓˆÍÙÍ˝Ó 3 ŸÍˆÏÓıÚ¯ ÙÍ˝√√ ˆÏ˜ÌˆÈ À˝ÂÓÏ˙Í˚Ê˛ Ó ¬ÍÚÍϯıˆÍ‰ • ÃÏÓˆ ÁÔÈ≈¬˜
 • Страница 8 из 21
  –”’fi”◊”Õ¤œ ¤ —œ∆”◊› Œ¬¯ÊÚ¯ÁÒ Ë ÚÓ˙, ¸ÚÓ Á¯Ú¯ËͲ ËÊÔˆÍ ÓÚˆÔ√¸¯˝Í ÓÚ ÏÓÙ¯ÚˆÊ. ŒÃ◊œ‚”Õ¤œ …À‘÷◊—œ ·ÚÓ¬˜ ÁÓ‰ÏÍ˝ÊÚÒ ˆÍ¸¯ÁÚËÓ ÂÊÔÒÚÏÓË, Ó˝Ê ËÁÚÍËÔ¯˝˜ Ë ÓÁ˝ÓË˝Óı ¬ÔÓˆ Ë ÎÔÍÁÚʈÓ˘‰ Î͈¯Ú͉. –¯Ï¯ ÊÁÎÓÔÒÙÓËÍ˝Ê¯˙ ÎÏʬÓÏÍ, Ȭ¯ÊÚ¯ÁÒ Ë ÚÓ˙, ¸ÚÓ ÂÊÔÒÚϘ ˘˝ÈÚ˜ ÊÙ ÎÔÍÁÚʈÓ˘‰ Î͈¯ÚÓË. 1 –¯Ï¯˝˛˛ ÎÍ˝¯ÔÒ Õ˜˝ÒÚ¯
 • Страница 9 из 21
  ˆÊ. 2 1 ÕÁÚÍËÒÚ¯ ÂÊÔÒÚϘ …ÊÔÒÚÏ HEPA ÕÁÚÍËÒÚ¯ ÂÊÔÒÚÏ HEPA Ë ÓÁ˝ÓË˝Óı ¬ÔÓˆ ˛Ù˜¸ˆÍ˙Ê Ë˯ω. ‚¯ ËÁÚÍËÔ˛ıÚ¯ ÂÊÔÒÚÏ Ë Î¯Ï¯Ë¯Ï˝ÈÚÓ˙ ËÊ¯, Ê˝Í¸¯ ÎÏʬÓÏ ˝¯ Á˙Ó≈¯Ú ÏͬÓÚÍÚÒ ÎÏÍËÊÔÒ˝Ó. „Ù˜¸ˆÊ 2 –Ó˯ω ÂÊÔÒÚÏÍ HEPA ÎÓ˙¯ÁÚÊÚ¯ ÂÊÔÒÚÏ ÊÙ „Ù˜¸ˆÊ ͈ÚÊËÊÏÓËÍ˝˝Ó˘Ó È˘Ô˛. Œ¬¯ÊÚ¯ÁÒ Ë ÚÓ˙, ¸ÚÓ ˛Ù˜¸ˆÊ ÂÊÔÒÚÏÍ HEPA
 • Страница 10 из 21
  —œ∆”◊œ ”Ï˘Í˝˜ ÈÎÏÍËÔ¯˝Ê˛ ÓÁ˝ÓË˝Ó˘Ó ¬ÔÓˆÍ —œ∆”◊œ à ”Â”Õ‚‹fl ∆‘”¤”fl À˝ʈÍÚÓÏ Ï¯≈Ê˙Í –ÔÍÙ˙͈ÔÍÁÚ¯Ï À˝ʈÍÚÓÏ ¸ÊÁÚÓÚ˜ ËÓÙÈ‰Í • • • • • • œÕ◊” ∆‹Ã◊—œ„ ”·ÀÃ◊¤œ –‹‘÷‡œ ◊ÀˇÀ⁄ ϯ≈Ê˙ ×›’‚„„ ÁˆÓÏÓÁÚÒ flœ¤Ã. ÈÓÏÓÁÚÒ –›—›¤‘»·œ◊›‘÷ ϯ≈Ê˙ÓË ¤˝ÓÎˆÍ –À◊œ‚À› Õ¤‘./ Õ‹¤‘. 1 ¤˝ÓÎˆÍ –À◊œ‚À› Õ¤‘./Õ‹¤‘. • ÀÁÎÓÔÒÙȯÚÁ˛
 • Страница 11 из 21
  ”–—›’›‘›‚À› ∆œŸ”Õ”fi” Œ—”Õ‚„ Ÿœfi—„Ÿ‚›‚‚”Ã◊À Õ Î¯Ï˘¯ 30 Á¯ˆÈ˝ ÎÓÁÔ¯ ÚÓ˘Ó, ˆÍˆ Á¯Ú¯ËͲ ËÊÔˆÍ ËÁÚÍËÔ¯˝Í Ë ÏÓÙ¯ÚˆÈ, ÎÏʬÓÏ ÎÏÓË¯Ï˛¯Ú ˆÍ¸¯ÁÚËÓ ËÓÙȉÍ. ›ÁÔÊ Ë ùÚÓ Ëϯ˙˛ ÎÏʬÓÏ ¬È¯Ú ÙÍÎÈÛ¯˝, À‚’À¤œ◊”— ·ÀÃ◊”◊‹ Õ”Ÿ’Œˇœ ¬È¯Ú ÎÓίϯ˙¯˝˝Ó Á˯ÚÊÚÒÁ˛ Ù¯Ô¯˝˜˙, ÓÏÍ˝≈¯Ë˜˙ Ê ˆÏÍÁ˝˜˙. À‚’À¤œ◊”— —›ƒÀflœ
 • Страница 12 из 21
  —œ∆”◊œ —œ∆”◊œ à –Œ‘÷◊”fl ’ÀÃ◊œ‚‡À”‚‚”fi” Œ–—œÕ‘›‚À„ ¤Ó˙Í˝˜, ÎÓÍËͯ˙˜¯ Á ÎÈÔÒÚÍ ÊÁÚÍ˝˚ÊÓ˝˝Ó˘Ó ÈÎÏÍËÔ¯˝Ê˛ • œÕ◊” • —Œ·‚”⁄ ϯ≈Ê˙ • –‹‘÷‡œ • ◊œ⁄fl›— Õ‹¤‘»·›‚À„ • ∆‹Ã◊—œ„ ”·ÀÃ◊¤œ • À‚’À¤œ◊”—‹ Õ¤‘./Õ‹¤‘. —¯≈Ê˙˜ ÊÓ˝ÊÙÍ˚ÊÊ –ÔÍÙ˙͈ÔÍÁÚ¯Ï • œÕ◊” • ”·ÀÃ◊¤œ • —›ƒÀfl À”‚ÀŸœ‡ÀÀ • Õ‹¤‘. ¤˝ÓÎˆÍ –À◊œ‚À› Õ¤‘./‹¤‘. •
 • Страница 13 из 21
  Œˇ”’ À ◊›ˇ‚À·›Ã¤”› ”∆ÑŒƒÀÕœ‚À› ·ÚÓ¬˜ ‰ÍÏ͈گÏÊÁÚÊˆÊ Ó¸ÊÁÚÊÚ¯Ô˛ ËÓÙÈ‰Í ÓÁÚÍËÍÔÊÁÒ ˝Í ÓÔ≈˝Ó˙ ÈÏÓË˝¯, ÎÓ≈ÍÔÈıÁÚÍ, ίÏÊÓʸ¯ÁˆÊ Ó¸ÊÛÍıÚ¯ ÎÏʬÓÏ, Ë ÚÓ˙ ¸ÊÁÔ¯ ¯Ú¯ˆÚÓϘ Ê ÂÊÔÒÚϘ. –¯Ï¯ Ó¸ÊÁÚˆÓı ÎÏʬÓÏÍ Ó¬˛ÙÍÚ¯ÔÒ˝Ó Ë˜˝ÒÚ¯ Á¯Ú¯ËÈ√ ËÊÔˆÈ ÊÙ ÏÓÙ¯ÚˆÊ, ˝ÊˆÓ˘Í ˝¯ ˘˝Ê˙ÍıÚ¯ ËÊÔˆÈ ˙ӈϘ˙Ê ÏȈÍ˙Ê. Õ ÎÏÓÚÊË˝Ó˙
 • Страница 14 из 21
  Œˇ”’ À ◊›ˇ‚À·›Ã¤”› ”∆ÑŒƒÀÕœ‚À› Œˇ”’ Ÿœ fl”»ÿÀflÄ …À‘÷◊—”fl ÀŸ œ¤◊ÀÕÀ—”Õœ‚‚”fi” Œfi‘„ fl”⁄◊› ◊”‘÷¤” Õ—Œ·‚Œ» ‚› ÃŒ“À◊› Õ ŒÃ◊—”⁄Ã◊Õ› ’‘„ ÃŒ“¤À! ‡ÊˆÔ Ó¬ÁÔÈ≈ÊËÍ˝Ê˛ fl˜ ϯˆÓ˙¯˝ȯ˙ ¸ÊÁÚÊÚÒ ÂÊÔÒÚÏ Ê٠͈ÚÊËÊÏÓËÍ˝˝Ó˘Ó È˘Ô˛ ¸¯Ï¯Ù ˆÍ≈˜¯ ̯ÁÚÒ ˙¯Á˛˚¯Ë. ›ÁÔÊ Ê˙¯¯ÚÁ˛ ÙÍÎ͉, Ó¸ÊÛÍıÚ¯ ÂÊÔÒÚÏ Ú͈ ¸ÍÁÚÓ, ˆÍˆ ùÚÓ
 • Страница 15 из 21
  À‚Ã◊—Œ¤‡ÀÀ –” Ÿœfl›‚› …À‘÷◊—”Õ Õ ÙÍËÊÁÊ˙ÓÁÚÊ ÓÚ ÈÁÔÓËÊı Ë ÎÓ˙¯Û¯˝ÊÊ, ¸¯Ï¯Ù ˝¯ÁˆÓÔÒˆÓ ˙¯Á˛˚¯Ë ÙÍÎ͉ ˝Í ˘‰Ó¯ ÊÙ ÎÏʬÓÏÍ ˙Ó≈¯Ú Ù˝Í¸ÊÚ¯ÔÒ˝Ó ÈÁÊÔÊÚÒÁ˛. ›ÁÔÊ ˝¯ ÈͯÚÁ˛ Ô¯˘ˆÓ ÊÙ¬ÍËÊÚÒÁ˛ ÓÚ Î˜ÔÊ ÊÔÊ ÙÍÎ͉ÓË, ÁÔ¯È¯Ú ÙÍ˙¯˝ÊÚÒ ÂÊÔÒÚϘ. (”¬ÏÍÚÊÚ¯ÁÒ ˆ ÏÍÙ¯ÔÈ ¤œ¤ —œ∆”◊œ›◊ ”·ÀÃ◊À◊›‘÷ Õ”Ÿ’Œˇœ SHARP, ÁÚÏ. R-3)
 • Страница 16 из 21
  ŒÃ◊—œ‚›‚À› ‚›–”‘œ’”¤ –ϯ≈¯, ¸¯˙ Ó¬ÏÍÛÍÚÒÁ˛ Ë Ï¯˙Ó˝Ú˝È√ ÁÔÈ≈¬È, ÎÓ≈ÍÔÈıÁÚÍ, ÎÏÓÁ˙ÓÚÏÊÚ¯ ÎÏÊ˯¯˝˝˜ı ˝Ê≈¯ ÁÎÊÁÓˆ, ÎÓÁˆÓÔÒˆÈ ÎÏÓ¬Ô¯˙Í ˙Ó≈¯Ú ¬˜ÚÒ ˝¯ ÊÙ-ÙÍ ˝¯ÊÁÎÏÍË˝ÓÁÚÊ ÎÏʬÓÏÍ. –—ÀŸ‚œ¤ ŒÃ◊—œ‚›‚À› ‚›–”‘œ’¤À (¯ÁÔÊ ÎÏʬÓÏ ÊÁÎÏÍ˯˝) ’ÊÁÚÍ˝˚ÊÓ˝˝Ó¯ ÈÎÏÍËÔ¯˝Ê¯ ˝¯ ÏͬÓÚͯÚ. • ‚¯ ÏÍÙÏ˛ÊÔÊÁÒ ÔÊ ¬ÍÚÍϯıˆÊ? •
 • Страница 17 из 21
  ◊›ˇ‚À·›Ã¤À› ˇœ—œ¤◊›—ÀÃ◊À¤À ŒÎÏÍËÔ¯˝Ê¯ ÁˆÓÏÓÁÚÒ√ ˯˝ÚÊÔ˛ÚÓÏÍ flÓ¯ÔÒ úÔ¯ˆÚÏÓÎÊÚÍ˝Ê¯ ÈÓÏÓÁÚÒ Ë¯˝ÚÊÔ˛ÚÓÏÍ ‚Ó˙Ê˝ÍÔÒ˝Í˛ ˙ÓÛ˝ÓÁÚÒ –ÏÓÊÙËÓÊÚ¯ÔÒ˝ÓÁÚÒ ’ÓÎÈÁÚÊ˙Ͳ ÎÔÓÛÍÒ ÎÓ˙¯Û¯˝Ê˛ ’ÔÊ˝Í ˆÍ¬¯Ô˛ ùÔ¯ˆÚÏÓÎÊÚÍ˝Ê˛ —ÍÙ˙¯Ï˜ Õ¯Á FU-425E flœ¤Ã. 25 ÕÚ 150 ˙3/¸ÍÁ 220-240B 50/60fi˚ ×›’‚„„ 6,5 ÕÚ 60 ˙3/¸ÍÁ ◊Àˇ” 3,5 ÕÚ 30
 • Страница 18 из 21
  A. Информация по утилизации для пользователей (в домашнем хозяйстве) 1. В Европейском Союзе Внимание! Запрещается утилизовать данное изделие вместе с бытовым мусором! Внимание! Ваше изделие помечено таким символом. Это означает, что старые электрические и электронные изделия не следует выбрасывать
 • Страница 19 из 21
  À‚…”—flœ‡À„ ” Û—◊À…À¤œ‡ÀÀ –—”’Œ¤‡ÀÀ flÓ¯ÔÒ: ÕÓÙȉÓÓ¸ÊÁÚÊÚ¯ÔÒ FU-425E МЕ10 flÓ¯ÔÒ: FU-425E ÁÓÓÚ˯ÚÁÚËÈ¯Ú Úϯ¬ÓËÍ˝Ê˛˙ ˝ÓÏ˙ÍÚÊË˝˜‰ ÓˆÈ˙¯˝ÚÓË : Сертифицирован органом по сертификации бытовой электротеxники ТЕСТБЭТ По безопасноcти ГОCТ Р МЗК 335-2-65-96 По ЗМC ГОCТ Р 51318.14.1-99 ГОCТ Р 51318.14.2-99
 • Страница 20 из 21
  SERVICE PROCEDURE / SERVICE VORGEHENSWEISE SERVICE PROCEDURE - ONLY EFFECTIVE IN GERMANY Dear SHARP customer, SHARP machines are proprietary articles which are produced with precision and care according to most modern production methods. In case of proper handling and with considering of the
 • Страница 21 из 21