Инструкция для SHARP FU-440E

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

R

FU-440E

FRANÇAIS

ENGLISH

DEUTSCH

ESPAÑOL

ITALIANO

Free standing type
Freistehende Ausführung
Type mobile
Tipo vertical sin soporte
Modello strutturalmente indipendente
Vrijstaand type
‚ÍÎÓÔÒ˝Ó˘Ó ÚÊÎÍ

AIR PURIFIER
OPERATION MANUAL

LUFTREINIGER
BEDIENUNGSANLEITUNG

PURIFICATEUR D'AIR
MANUEL D'UTILISATION

PURIFICADOR DE AIRE
MANUAL DE USO

PURIFICATORE DELL'ARIA
MANUALE OPERATIVO

LUCHTREINIGER
GEBRUIKSAANWIJZING

Õ”Ÿ’Œˇ””·ÀÃ◊À◊›‘÷
—Œ¤”Õ”’Ã◊Õ” –” ú¤Ã–‘Œœ◊œ‡ÀÀ

NEDERLANDS

—ŒÃäÀ⁄

*Plasmacluster is a trademark of Sharp Corporation.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 21
  R PURIFICADOR DE AIRE MANUAL DE USO ITALIANO *Plasmacluster is a trademark of Sharp Corporation. LUCHTREINIGER GEBRUIKSAANWIJZING NEDERLANDS Free standing type Freistehende Ausführung Type mobile Tipo vertical sin soporte Modello strutturalmente indipendente Vrijstaand type ‚ÍÎÓÔÒ˝Ó˘Ó ÚÊÎÍ ESPAÑOL
 • Страница 2 из 21
 • Страница 3 из 21
  —ŒÃäÀ⁄ ◊¯‰˝ÓÔÓ˘Ê˛ ÊÓ˝ÊÙÍ˚ÊÊ –ÔÍÙ˙͈ÔÍÁÚ¯Ï (Plasmacluster) –ÏʬÓÏ ÎÓ¯Ï≈ÊËÍ¯Ú ˝ÍÊÔȸÌÊı ¬ÍÔÍ˝Á ÓÚÏÊ˚ÍÚ¯ÔÒ˝˜‰ Ê ÎÓÔÓ≈ÊÚ¯ÔÒ˝˜‰ ÊÓ˝ÓË Ë ÙÍËÊÁÊ˙ÓÁÚÊ ÓÚ ÈÁÔÓËÊı Ë ÎÓ˙¯Û¯˝ÊÊ. • —¯≈Ê˙ Ó¸ÊÁÚˆÊ Õ˜ÁËÓ¬Ó≈ͯÚÁ˛ ÎÏʬÔÊÙÊÚ¯ÔÒ˝Ó ÓÊ˝ÍˆÓËÓ¯ ˆÓÔʸ¯ÁÚËÓ ÎÓÔÓ≈ÊÚ¯ÔÒ˝˜‰ Ê ÓÚÏÊ˚ÍÚ¯ÔÒ˝˜‰ ÊÓ˝ÓË. úÚÓÚ Ï¯≈Ê˙ ù¯ˆÚÊ˯˝
 • Страница 4 из 21
  fl fl›—‹ –—›’”Ã◊”—”ƒ‚”Ã◊À À ”∆›Ã–›·›‚À„ ∆›Ÿ”–œÃ‚”Ã◊À –ÏÊ ÊÁÎÓÔÒÙÓËÍ˝ÊÊ ùÔ¯ˆÚÏÓÎÏʬÓÏÓË ˝¯Ó¬‰ÓÊ˙Ó ÁÓ¬Ô√ÍÚÒ ùÔ¯˙¯˝ÚÍÏ˝˜¯ ˙¯Ï˜ ÎϯÓÁÚÓÏÓ≈˝ÓÁÚÊ, Í Ê˙¯˝˝Ó: ”Ã◊”—”ƒ‚” - ·ÚÓ¬˜ È˙¯˝ÒÌÊÚÒ ÏÊÁˆ ÎÓÏÍ≈¯˝Ê˛ ùÔ¯ˆÚÏʸ¯ÁˆÊ˙ ÚÓˆÓ˙, ÎÓ≈ÍÏÍ ÊÔÊ ÚÏÍË˙: • –ϯ≈¯ ¸¯˙ ÊÁÎÓÔÒÙÓËÍÚÒ Ó¸ÊÁÚÊÚ¯ÔÒ ËÓÙȉÍ, ÎÏÓ¸ÚÊÚ¯ ËÁ¯
 • Страница 5 из 21
  À‚Ã◊—Œ¤‡ÀÀ –” ŒÃ◊œ‚”Õ¤› • ÕÓ ÊÙ¬¯≈Í˝Ê¯ ËÙÍÊ˙˝˜‰ ùÔ¯ˆÚÏʸ¯ÁˆÊ‰ ÎÓ˙¯‰, ÎÓ≈ÍÔÈıÁÚÍ, ˘¬¯ÏÊÚ¯ Ô˛ ÏͬÓÚ˜ ÎÏʬÓÏÍ ˙¯ÁÚÓ ˝Í ÏÍÁÁÚÓ˛˝ÊÊ ˝¯ ˙¯˝¯¯ 2 ˙ ÓÚ ùÔ¯ˆÚÏÓ˝˝Ó˘Ó Ó¬ÓÏÈÓËÍ˝Ê˛, ÚÍˆÓ˘Ó ˆÍˆ Ú¯Ô¯ËÊÙÓϘ, ÏÍÊÓÎÏÊ«˙˝ÊˆÊ ÊÔÊ ùÔ¯ˆÚÏÓ˝˝˜¯ ¸ÍÁ˜. • ÀÙ¬¯˘ÍıÚ¯ ˙¯ÁÚ, ˘¯ ˝Í ¯Ú¯ˆÚÓϘ ÎÓÎÍÍ¯Ú ÎÓÁÚÓ˛˝˝˜ı ÎÓÚÓˆ
 • Страница 6 из 21
  ‚œŸÕœ‚À„ ·œÃ◊›⁄ À‚’À¤œ◊”—‚œ„ –œ‚›‘÷ ””Ղ”fi” ∆‘”¤œ À˝ʈÍÚÓϘ Ëϯ˙¯˝Ê ”◊¤‘»·›‚À„ ÚÍı˙¯ÏÍ ’¯Ú¯ˆÚÓÏ ÙÍÎÍ‰Í À˝ʈÍÚÓÏ ÏͬÓÚ˜ ϯ≈Ê˙Í œÕ◊” À˝ʈÍÚÓÏ ÂÊÔÒÚÏÍ Ã˯ÚÓËÓı Ê˝ʈÍÚÓÏ Ï¯≈Ê˙Í ∆‹Ã◊—”⁄ ”·ÀÃ◊¤À À˝ʈÍÚÓÏ Ï¯≈Ê˙Í ÈÍÔ¯˝Ê˛ ΘÔÒ˚˜ –Ïʯ˙˝Êˆ ÁÊ˘˝ÍÔÍ ÊÁÚÍ˝˚ÊÓ˝˝Ó˘Ó À˝ʈÍÚÓϘ ÁˆÓÏÓÁÚÊ Ë¯˝ÚÊÔ˛ÚÓÏÍ
 • Страница 7 из 21
  -8 ÕÃ◊œÕ¤œ ∆œ◊œ—››¤ Õ –Œ‘÷◊ ’ÀÃ◊œ‚‡À”‚‚”fi” Œ–—œÕ‘›‚À 1 Ã˝Ê˙ÊÚ¯ÊÙÍ˝√√ ˆÏ˜ÌˆÈ ‚Í≈˙ÊÚ¯ ÁËÊ˝ÒÚ¯ ÙÍ˝√√ ˆÏ˜ÌˆÈ, ¸ÚÓ¬˜ Á˝˛ÚÒ ¯¯. ¬ÍÚÍϯıˆÊ 2 ÕÁÚÍËÒÚ¯¬ÍÚÍϯıˆÊ, ÁÓ¬Ô√Ͳ ÕÁÚÍËÒÚ¯ ÎÓÔ˛Ï˝ÓÁÚÒ Ê , ˆÍˆ ÎÓˆÍÙÍ˝Ó ˝Í ÏÊÁÈ˝ˆ¯. 3 ŸÍˆÏÓıÚ¯ ÙÍ˝√√ ˆÏ˜ÌˆÈ À˝ÂÓÏ˙Í˚Ê˛ Ó ¬ÍÚÍϯıˆÍ‰ • ÃÏÓˆ ÁÔÈ≈¬˜ ¬ÍÚÍϯ¯ˆ ÁÓÁÚÍËÔ˛¯Ú
 • Страница 8 из 21
  –”’fi”◊”Õ¤œ ¤ —œ∆”◊› Œ¬¯ÊÚ¯ÁÒ Ë ÚÓ˙, ¸ÚÓ Á¯Ú¯ËͲ ËÊÔˆÍ ÓÚˆÔ√¸¯˝Í ÓÚ ÏÓÙ¯ÚˆÊ. ŒÃ◊œ‚”Õ¤œ …À‘÷◊—œ ·ÚÓ¬˜ ÁÓ‰ÏÍ˝ÊÚÒ ˆÍ¸¯ÁÚËÓ ÂÊÔÒÚÏÓË, Ó˝Ê ËÁÚÍËÔ¯˝˜ Ë ÓÁ˝ÓË˝Óı ¬ÔÓˆ Ë ÎÔÍÁÚʈÓ˘‰ Î͈¯Ú͉. –¯Ï¯ ÊÁÎÓÔÒÙÓËÍ˝Ê¯˙ ÎÏʬÓÏÍ, Ȭ¯ÊÚ¯ÁÒ Ë ÚÓ˙, ¸ÚÓ ÂÊÔÒÚϘ ˘˝ÈÚ˜ ÊÙ ÎÔÍÁÚʈÓ˘‰ Î͈¯ÚÓË. 1 Õ˜˝ÒÚ¯ ÂÊÔÒÚϘ 1 Ã˝Ê˙ÊÚ¯
 • Страница 9 из 21
  2 „Ù˜¸ˆÊ ÕÁÚÍËÒÚ¯ ÂÊÔÒÚϘ ÂÊÔÒÚÏ HEPA 1 ÕÁÚÍËÒÚ¯ ÂÊÔÒÚÏÓË Ë ÏÍ˙È Ô˛ …ÊÔÒÚÏ HEPA ˛Ù˜¸ˆÍ˙Ê Ë˯ω. ‚¯ ËÁÚÍËÔ˛ıÚ¯ ÂÊÔÒÚÏ Ë Î¯Ï¯Ë¯Ï˝ÈÚÓ˙ ËÊ¯, Ê˝Í¸¯ ÎÏʬÓÏ ˝¯ Á˙Ó≈¯Ú ÏͬÓÚÍÚÒ ÎÏÍËÊÔÒ˝Ó. 2 –Ó˯ω ÂÊÔÒÚÏÍ HEPA ÎÓ˙¯ÁÚÊÚ¯ ÂÊÔÒÚÏ Ê٠͈ÚÊËÊÏÓËÍ˝˝Ó˘Ó È˘Ô˛ Ô¯˝ÚÍ˙Ê (Ë 2‰ ˙¯ÁÚ͉) Ë˯ω. —Í˙Í ÂÊÔÒÚÏÓË ‘¯˝ÚÍ
 • Страница 10 из 21
  —œ∆”◊œ ”Ï˘Í˝˜ ÈÎÏÍËÔ¯˝Ê˛ ÓÁ˝ÓË˝Ó˘Ó ¬ÔÓˆÍ —œ∆”◊œ à ”Â”Õ‚‹fl ∆‘”¤”fl À˝ʈÍÚÓÏ Ï¯≈Ê˙Í –ÔÍÙ˙͈ÔÍÁÚ¯Ï À˝ʈÍÚÓÏ ÂÊÔÒÚÏÍ À˝ʈÍÚÓÏ ¸ÊÁÚÓÚ˜ ËÓÙÈ‰Í • • • • • • œÕ◊” ∆‹Ã◊—œ„ ”·ÀÃ◊¤œ –‹‘÷‡œ ◊ÀˇÀ⁄ ϯ≈Ê˙ ×›’‚„„ ÁˆÓÏÓÁÚÒ flœ¤Ã. ÈÓÏÓÁÚÒ –›—›¤‘»·œ◊›‘÷ ϯ≈Ê˙ÓË ¤˝ÓÎˆÍ –À◊œ‚À› Õ¤‘./ Õ‹¤‘. 1 ¤˝ÓÎˆÍ –À◊œ‚À›
 • Страница 11 из 21
  ”–—›’›‘›‚À› ∆œŸ”Õ”fi” Œ—”Õ‚„ Ÿœfi—„Ÿ‚›‚‚”Ã◊À Õ Î¯Ï˘¯ 30 Á¯ˆÈ˝ ÎÓÁÔ¯ ÚÓ˘Ó, ˆÍˆ Á¯Ú¯ËͲ ËÊÔˆÍ ËÁÚÍËÔ¯˝Í Ë ÏÓÙ¯ÚˆÈ, ÎÏʬÓÏ ÎÏÓË¯Ï˛¯Ú ˆÍ¸¯ÁÚËÓ ËÓÙȉÍ. ›ÁÔÊ Ë ùÚÓ Ëϯ˙˛ ÎÏʬÓÏ ¬È¯Ú ÙÍÎÈÛ¯˝, À‚’À¤œ◊”— ·ÀÃ◊”◊‹ Õ”Ÿ’Œˇœ ¬È¯Ú ÎÓίϯ˙¯˝˝Ó Á˯ÚÊÚÒÁ˛ Ù¯Ô¯˝˜˙, ÓÏÍ˝≈¯Ë˜˙ Ê ˆÏÍÁ˝˜˙. À‚’À¤œ◊”— —›ƒÀflœ
 • Страница 12 из 21
  —œ∆”◊œ ¤Ó˙Í˝˜, ÎÓÍËͯ˙˜¯ Á ÎÈÔÒÚÍ ÊÁÚÍ˝˚ÊÓ˝˝Ó˘Ó ÈÎÏÍËÔ¯˝Ê˛ • œÕ◊” • —Œ·‚”⁄ ϯ≈Ê˙ • –‹‘÷‡œ • ◊œ⁄fl›— Õ‹¤‘»·›‚À„ • ∆‹Ã◊—œ„ ”·ÀÃ◊¤œ • À‚’À¤œ◊”—‹ Õ¤‘./Õ‹¤‘. —œ∆”◊œ à –Œ‘÷◊”fl ’ÀÃ◊œ‚‡À”‚‚”fi” Œ–—œÕ‘›‚À„ —¯≈Ê˙˜ ÊÓ˝ÊÙÍ˚ÊÊ –ÔÍÙ˙͈ÔÍÁÚ¯Ï • œÕ◊” • ”·ÀÃ◊¤œ • —›ƒÀfl À”‚ÀŸœ‡ÀÀ • Õ‹¤‘. ¤˝ÓÎˆÍ –À◊œ‚À› Õ¤‘./Õ‹¤‘. •
 • Страница 13 из 21
  Œˇ”’ À ◊›ˇ‚À·›Ã¤”› ”∆ÑŒƒÀÕœ‚À› ·ÚÓ¬˜ ‰ÍÏ͈گÏÊÁÚÊˆÊ Ó¸ÊÁÚÊÚ¯Ô˛ ËÓÙÈ‰Í ÓÁÚÍËÍÔÊÁÒ ˝Í ÓÔ≈˝Ó˙ ÈÏÓË˝¯, ÎÓ≈ÍÔÈıÁÚÍ, ίÏÊÓʸ¯ÁˆÊ Ó¸ÊÛÍıÚ¯ ÎÏʬÓÏ, Ë ÚÓ˙ ¸ÊÁÔ¯ ¯Ú¯ˆÚÓϘ Ê ÂÊÔÒÚϘ. –¯Ï¯ Ó¸ÊÁÚˆÓı ÎÏʬÓÏÍ Ó¬˛ÙÍÚ¯ÔÒ˝Ó Ë˜˝ÒÚ¯ Á¯Ú¯ËÈ√ ËÊÔˆÈ ÊÙ ÏÓÙ¯ÚˆÊ, ˝ÊˆÓ˘Í ˝¯ ˘˝Ê˙ÍıÚ¯ ËÊÔˆÈ ˙ӈϘ˙Ê ÏȈÍ˙Ê. Õ ÎÏÓÚÊË˝Ó˙
 • Страница 14 из 21
  Œˇ”’ À ◊›ˇ‚À·›Ã¤”› ”∆ÑŒƒÀÕœ‚À› Œˇ”’ Ÿœ fl”»ÿÀflÄ …À‘÷◊—”fl ÀŸ œ¤◊ÀÕÀ—”Õœ‚‚”fi” Œfi‘„ 5 ÃÈÌÊÚ¯ ÂÊÔÒÚÏ ÎÓ ËÓÙ˙Ó≈˝ÓÁÚÊ ˝Í fl”⁄◊› ◊”‘÷¤” Õ—Œ·‚Œ» ‚› ÃŒ“À◊› Õ ŒÃ◊—”⁄Ã◊Õ› ’‘„ ÃŒ“¤À! ÓڈϘÚÓ˙ ËÓÙȉ¯ Ë ‰ÓÏÓÌÓ ÎÏÓ˯ÚÏÊËͯ˙Ó˙ ˙¯ÁÚ¯. ‡ÊˆÔ Ó¬ÁÔÈ≈ÊËÍ˝Ê˛ ¤Ó˘Í Ù͢ÓÏͯÚÁ˛ Ê˝ʈÍÚÓÏ ÂÊÔÒÚÏÍ, ùÚÓ ˘ÓËÓÏÊÚÒ Ó ÚÓ˙, ¸ÚÓ
 • Страница 15 из 21
  À‚Ã◊—Œ¤‡ÀÀ –” Ÿœfl›‚› …À‘÷◊—”Õ Õ ÙÍËÊÁÊ˙ÓÁÚÊ ÓÚ ÈÁÔÓËÊı Ë ÎÓ˙¯Û¯˝ÊÊ, ¸¯Ï¯Ù ˝¯ÁˆÓÔÒˆÓ ˙¯Á˛˚¯Ë ÙÍÎ͉ ˝Í ˘‰Ó¯ ÊÙ ÎÏʬÓÏÍ ˙Ó≈¯Ú Ù˝Í¸ÊÚ¯ÔÒ˝Ó ÈÁÊÔÊÚÒÁ˛. ›ÁÔÊ ˝¯ ÈͯÚÁ˛ Ô¯˘ˆÓ ÊÙ¬ÍËÊÚÒÁ˛ ÓÚ Î˜ÔÊ ÊÔÊ ÙÍÎ͉ÓË, ÁÔ¯È¯Ú ÙÍ˙¯˝ÊÚÒ ÂÊÔÒÚϘ. (”¬ÏÍÚÊÚ¯ÁÒ ˆ ÏÍÙ¯ÔÈ ¤œ¤ —œ∆”◊œ›◊ ”·ÀÃ◊À◊›‘÷ Õ”Ÿ’Œˇœ SHARP, ÁÚÏ. R-3)
 • Страница 16 из 21
  ŒÃ◊—œ‚›‚À› ‚›–”‘œ’”¤ –ϯ≈¯, ¸¯˙ Ó¬ÏÍÛÍÚÒÁ˛ Ë Ï¯˙Ó˝Ú˝È√ ÁÔÈ≈¬È, ÎÓ≈ÍÔÈıÁÚÍ, ÎÏÓÁ˙ÓÚÏÊÚ¯ ÎÏÊ˯¯˝˝˜ı ˝Ê≈¯ ÁÎÊÁÓˆ, ÎÓÁˆÓÔÒˆÈ ÎÏÓ¬Ô¯˙Í ˙Ó≈¯Ú ¬˜ÚÒ ˝¯ ÊÙ-ÙÍ ˝¯ÊÁÎÏÍË˝ÓÁÚÊ ÎÏʬÓÏÍ. –—ÀŸ‚œ¤ ŒÃ◊—œ‚›‚À› ‚›–”‘œ’¤À (¯ÁÔÊ ÎÏʬÓÏ ÊÁÎÏÍ˯˝) ’ÊÁÚÍ˝˚ÊÓ˝˝Ó¯ ÈÎÏÍËÔ¯˝Ê¯ ˝¯ ÏͬÓÚͯÚ. • ‚¯ ÏÍÙÏ˛ÊÔÊÁÒ ÔÊ ¬ÍÚÍϯıˆÊ? •
 • Страница 17 из 21
  ◊›ˇ‚À·›Ã¤À› ˇœ—œ¤◊›—ÀÃ◊À¤À ŒÎÏÍËÔ¯˝Ê¯ ÁˆÓÏÓÁÚÒ√ ˯˝ÚÊÔ˛ÚÓÏÍ flÓ¯ÔÒ úÔ¯ˆÚÏÓÎÊÚÍ˝Ê¯ ÈÓÏÓÁÚÒ Ë¯˝ÚÊÔ˛ÚÓÏÍ ‚Ó˙Ê˝ÍÔÒ˝Í˛ ˙ÓÛ˝ÓÁÚÒ –ÏÓÊÙËÓÊÚ¯ÔÒ˝ÓÁÚÒ ’ÓÎÈÁÚÊ˙Ͳ ÎÔÓÛÍÒ ÎÓ˙¯Û¯˝Ê˛ ’ÔÊ˝Í ˆÍ¬¯Ô˛ ùÔ¯ˆÚÏÓÎÊÚÍ˝Ê˛ —ÍÙ˙¯Ï˜ Õ¯Á FU-440E flœ¤Ã. 32 ÕÚ 240 ˙3/¸ÍÁ 220-240B 50/60fi˚ ×›’‚„„ 9 ÕÚ 120 ˙3/¸ÍÁ ◊Àˇ” 3,0 ÕÚ 30
 • Страница 18 из 21
  A. Информация по утилизации для пользователей (в домашнем хозяйстве) 1. В Европейском Союзе Внимание! Запрещается утилизовать данное изделие вместе с бытовым мусором! Внимание! Ваше изделие помечено таким символом. Это означает, что старые электрические и электронные изделия не следует выбрасывать
 • Страница 19 из 21
  À‚…”—flœ‡À„ ” Û—◊À…À¤œ‡ÀÀ –—”’Œ¤‡ÀÀ flÓ¯ÔÒ: ÕÓÙȉÓÓ¸ÊÁÚÊÚ¯ÔÒ FU-440E МЕ10 flÓ¯ÔÒ: FU-440E ÁÓÓÚ˯ÚÁÚËÈ¯Ú Úϯ¬ÓËÍ˝Ê˛˙ ˝ÓÏ˙ÍÚÊË˝˜‰ ÓˆÈ˙¯˝ÚÓË : Сертифицирован органом по сертификации бытовой электротеxники ТЕСТБЭТ По безопасноcти ГОCТ Р МЗК 335-2-65-96 По ЗМC ГОCТ Р 51318.14.1-99 ГОCТ Р 51318.14.2-99
 • Страница 20 из 21
  SERVICE PROCEDURE / SERVICE VORGEHENSWEISE SERVICE PROCEDURE - ONLY EFFECTIVE IN GERMANY Dear SHARP customer, SHARP machines are proprietary articles which are produced with precision and care according to most modern production methods. In case of proper handling and with considering of the
 • Страница 21 из 21