Инструкция для SIEMENS SF24T257RU

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

9000 

231 

486 

(8703)

ru

Ÿc¹pº®ýåø  ÿo  µ®cÿæºa¹aýåå

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 36
  Ÿc¹pº®ýåø ÿo µ®cÿæºa¹aýåå 9000 231 486 (8703) ru
 • Страница 2 из 36
 • Страница 3 из 36
  ru Coªep²a¸åe š®aµa¸åø ÿo ¹ex¸å®e ¢eµoÿac¸oc¹å 4 ³¸a®o¯c¹­o c ¯aòå¸o¼ . . . . . . 7 šc¹po¼c¹­o ªæø c¸å²e¸åø ²ec¹®oc¹å ­oª¾ . . . . . . . . . . . . . 8 ³a¨pºµ®a cÿeýåa濸o¼ coæå . . 9 ³a¨pºµ®a oÿoæac®å­a¹eæø . . . . 10 ¥ocºªa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Mo÷óee cpeªc¹­o, . . . . .
 • Страница 4 из 36
  ru š®aµa¸åø ÿo ¹ex¸å®e ¢eµoÿac¸oc¹å ¥på ÿoc¹a­®e Cpaµº ÿocæe ÿoæºñe¸åø ÿpo®o¸¹poæåpº¼¹e coc¹oø¸åe ºÿa®o­®å å ca¯º ÿocºªo¯oeñ¸º÷ ¯aò帺 ¸a o¹cº¹c¹­åe ¹pa¸cÿop¹¸¾x ÿo­pe²ªe¸å¼. å ­ ®oe¯ cæºñae ¸e ­­oªå¹e ­ õ®cÿæºa¹aýå÷ ÿo­pe²ªe¸¸º÷ ¯aò帺.  ªa¸¸o¯ cæºñae cæeªºe¹ c­øµa¹¿cø c íåp¯o¼-ÿoc¹a­óå®o¯ aòe¼
 • Страница 5 из 36
  ru ¥på e²eª¸e­¸o¼ õ®cÿæºa¹aýåå ¥peªºÿpe²ªe¸åe o²å å ÿpoñåe ®ºxo¸¸¾e ÿpå¸aªæe²¸oc¹å c oc¹p¾¯å ®o¸ýa¯å cæeªºe¹ pacÿoæa¨a¹¿ ­ ®opµå¸e ªæø c¹oæo­¾x ÿpå¢opo­ oc¹påø¯å ­¸åµ åæå ­ ®opµå¸e ªæø ÿocºª¾ ­ ¨opåµo¸¹a濸o¯ ÿoæo²e¸åå. ©a¸¸º÷ ÿocºªo¯oeñ¸º÷ ¯aò帺 ¯o²¸o åcÿo濵o­a¹¿ ¹oæ¿®o ­ ªo¯aò¸e¯ xoµø¼c¹­e å
 • Страница 6 из 36
  ru ¡æo®åpo­®a ªæø µaóå¹¾ ªe¹e¼ (¢æo®åpo­®a ®¸oÿo®) ¾ ¯o²e¹e µa¢æo®åpo­a¹¿ aòº ¯aò帺 o¹ cæºña¼¸o¨o ÿepe®æ÷ñe¸åø (¸aÿp., ñ¹o¢¾ ªe¹å ¸e ¯o¨æå ºÿpa­æø¹¿ ¯aòå¸o¼). ®æ÷ñe¸åe ¢æo®åpo­®å ®¸oÿo®: šc¹a¸o­å¹e ¸eo¢xoªå¯º÷ ÿpo¨pa¯¯º. ©ep²å¹e ®¸oÿ®º B ÿpå¯ep¸o ­ ¹eñe¸åe 4 ce®º¸ª ¸a²a¹o¼, ÿo®a ¸a ýåípo­o¯
 • Страница 7 из 36
  ru ³¸a®o¯c¹­o c ¯aòå¸o¼ Påcº¸®å, åµo¢pa²a÷óåe ÿa¸eæ¿ ºÿpa­æe¸åø å ­¸º¹pe¸¸ee oc¸aóe¸åe ÿocºªo¯oeñ¸o¼ ¯aò帾, ¾ ¸a¼ªe¹e ­ ¸añaæe å¸c¹pº®ýåå ­ o¢æo²®e.  ¹e®c¹e ¾ ¸a¼ªe¹e c¸oc®å, ®aca÷óåecø o¹ªe濸¾x ÿoµåýå¼. ¥a¸eæ¿ ºÿpa­æe¸åø 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¨æa­¸¾¼ ­¾®æ÷ña¹eæ¿ ®æa­åòa o¹®p¾­a¸åø ª­epý¾ ý¾ípo­o¼
 • Страница 8 из 36
  ru šc¹po¼c¹­o ªæø c¸å²e¸åø ²ec¹®oc¹å ­oª¾ ©æø ªoc¹å²e¸åø xopoòåx peµºæ¿¹a¹o­ ¯o¼®å ­ ¯oeñ¸º÷ ¯aò帺 ªo沸a ÿoªa­a¹¿cø ¯ø¨®aø, ÿoñ¹å ¢eµ coªep²a¸åø coæe¼ ®aæ¿ýåø ­oªa.  ÿpo¹å­¸o¯ cæºñae ¸a ÿocºªe å ¸a ­¸º¹pe¸¸åx c¹e¸®ax ¯aò帾 ¢ºªe¹ oca²ªa¹¿cø ¸a®åÿ¿. oªoÿpo­oª¸aø ­oªa, ®aæ¿ýåe­aø ²ec¹®oc¹¿
 • Страница 9 из 36
  ru a²¯å¹e ¸a ®æa­åòº ­¾¢opa ÿpo¨pa¯¯¾ B å, ¸e o¹ÿºc®aø ee, ¸a²¯å¹e ¸a ¨æa­¸¾¼ ­¾®æ÷ña¹eæ¿ 1 , ÿocæe õ¹o¨o o¢e ®æa­åòå o¹ÿºc¹å¹e.  peµºæ¿¹a¹e ¸añå¸a÷¹ ¯å¨a¹¿ c­e¹o­aø 帪å®aýåø ®æa­åòå B ¸a å ºc¹a¸o­oñ¸oe µ¸añe¸åe c­e¹o­o¯ ¹a¢æo, ­­eªe¸¸oe ­ ÿa¯ø¹¿ ¯aò帾 ¸a µa­oªe-嵨o¹o­å¹eæe. ©æø ¹o¨o, ñ¹o¢¾
 • Страница 10 из 36
  ru ¥på ºc¹a¸o­®e pe¨ºæø¹opa ºc¹po¼c¹­a ªæø c¸å²e¸åø ²ec¹®oc¹å , ­oª¾ ¸a ­ e¯®oc¹¿ ºc¹po¼c¹­a ¸e ¸º²¸o ªo¢a­æø¹¿ coæå, ¹a® ®a® ­ õ¹o¯ pe²å¯e pa¢o¹¾ o¸a ¸e åcÿo濵ºe¹cø; 帪å®aýåø ¸eo¢xoªå¯oc¹å ªo¢a­æe¸åø coæå oc¹ae¹cø ­¾®æ÷ñe¸¸o¼. ¥på ºc¹a¸o­oñ¸¾x µ¸añe¸åøx o¹ ªo coæ¿ ­ e¯®oc¹¿ µac¾ÿae¹cø.
 • Страница 11 из 36
  ru Pe¨ºæåpo­®a ÿoªa­ae¯o¨o ®oæåñec¹­a cpeªc¹­a ªæø ÿoæoc®a¸åø Žoæåñec¹­o cpeªc¹­a ªæø ÿoæoc®a¸åø, ÿoªa­ae¯oe ­ ¯aò帺 ÿpå ¯o¼®e ÿocºª¾, ¯o²¸o ¢ecc¹ºÿe¸ña¹o pe¨ºæåpo­a¹¿. a µa­oªe-嵨o¹o­å¹eæe pe¨ºæø¹op ºc¹a¸a­æå­ae¹cø ¸a µ¸añe¸åe 4. ŵ¯e¸ø¹¿ ¸ac¹po¼®º pe®o¯e¸ªºe¹cø ¹oæ¿®o ­ cæºñae, ecæå ¸a ÿocºªe
 • Страница 12 из 36
  ru Pe®o¯e¸ªaýåå: åcÿo濵º¼¹e ¹oæ¿®o ¹e cop¹a c¹e®æa å íapíopa, 嵨o¹o­å¹eæe¯ ®o¹op¾x º®aµa¸o, ñ¹o ªa¸¸aø ÿocºªa ÿpå¨oª¸a ªæø ¯o¼®å ­ ÿocºªo¯oeñ¸o¼ ¯aòå¸e, åcÿo濵º¼¹e ¯o÷óåe cpeªc¹­a, ¸a ºÿa®o­®ax ®o¹op¾x º®aµa¸o, ñ¹o o¸å ¸e paµ½eªa÷¹ ÿo­epx¸oc¹¿ ÿocºª¾, ­¾¢åpa¼¹e ¸eÿpoªoæ²å¹e濸º÷ ÿpo¨pa¯¯º ¯o¼®å
 • Страница 13 из 36
  ru C¹oæo­¾e ÿpå¢op¾ Õ¹a²ep®a * C¹oæo­¾e ÿpå¢op¾ ­ce¨ªa cæeªºe¹ pacÿoæa¨a¹¿, ¸e cop¹åpºø, ­o¨¸º¹o¼ c¹opo¸o¼ ­¸åµ. ™e¯ ca¯¾¯ c¹pºe ­oª¾ ¢ºªe¹ æe¨ñe ªo¢pa¹¿cø ªo o¹ªe濸¾x ­åæo® å æo²e®. o åµ¢e²a¸åe ¹pa­¯åpo­a¸åø, ®æaªå¹e, ÿo²a溼c¹a, ªæ常¾e, oc¹p¾e ÿpeª¯e¹¾ ÿocºª¾ å ¸o²å ¸aĂõ¹a²ep®º (å¯ee¹cø ­
 • Страница 14 из 36
  ru Pe¨ºæåpo­®a ­¾co¹¾ pacÿoæo²e¸åø ®opµå¸¾ * * ­ ¸e®o¹op¾x ¯oªeæøx epx¸÷÷ ®opµå¸º ªæø ÿocºª¾ ¯o²¸o ÿpå ¸eo¢xoªå¯oc¹å ÿepec¹a­å¹¿ ­¾òe åæå ¸å²e, ñ¹o¢¾ åæå ­ ­epx¸e¼, åæå ­ ¸å²¸e¼ ®opµå¸e c¹aæo ¢oæ¿òe ¯ec¹a ªæø ¢oæee ­¾co®o¼ ÿocºª¾. ¾co¹a ¯aò帾 ­ c¯ 81 a®c. ø ­ c¯ ­­epxº 20/25* a®c. ø ­ c¯ ­¸åµº
 • Страница 15 из 36
  ru Mo÷óee cpeªc¹­o, ¾ ¯o²e¹e åcÿo濵o­a¹¿ å¯e÷óåecø ­ ÿpoªa²e ²åª®åe å ÿopoò®oo¢paµ¸¾e íåp¯e¸¸¾e cpeªc¹­a ªæø ÿocºªo¯oeñ¸¾x ¯aòå¸ åæå õ¹å cpeªc¹­a, cÿpecco­a¸¸¾e ­ ¹a¢æe¹®å (¸o ¸e cpeªc¹­o ªæø ¯¾¹¿ø ÿocºª¾ ­pºñ¸º÷!). Åcÿo濵o­a¸åe ¯o÷óåx cpeªc¹­ ¢eµ coªep²a¸åø íocía¹o­ ÿpå ²ec¹®o¼ ­oªe ¯o²e¹
 • Страница 16 из 36
  ru Pe®o¯e¸ªaýåå ÿo õ®o¸o¯åå Ecæå aòa ÿocºªa æåò¿ cæe¨®a µa¨pøµ¸e¸a, ¹o ­ ¢oæ¿òå¸c¹­e cæºñae­ pe®o¯e¸ªºe¹cø µa¨pº²a¹¿ ¯e¸¿òee ®oæåñec¹­o ¯o÷óe¨o cpeªc¹­a, ñe¯ ¹o, ®o¹opoe ÿpå­eªe¸o ­ å¸c¹pº®ýåå. ³a®po¼¹e e¯®oc¹¿ ªæø ¯o÷óe¨o cpeªc¹­a. ©æø õ¹o¨o: 1. µaª­å¸¿¹e ®p¾ò®º e¯®oc¹å, 2. ¸aªa­å¹e ¸a ¸ee ¹a®,
 • Страница 17 из 36
  ru ¥på åcÿo濵o­a¸åå ®o¯¢å¸åpo­a¸¸¾x cpeªc¹­ ªæø ¯¾¹¿ø ÿocºª¾ cæeªºe¹ ºñå¹¾­a¹¿ cæeªº÷óåe ­a²¸¾e pe®o¯e¸ªaýåå: O¹ pe¨e¸epåpº÷óe¼ coæå ¯o²¸o o¹®aµa¹¿cø ¹oæ¿®o, ecæå ²ec¹®oc¹¿ ­oª¾ ¸e ÿpe­¾òae¹ 21° dH (37° fH, 26° Clarke, 3,7 ¯¯oæ¿/æ).  õ¹o¯ cæºñae ¸e¹ ¸eo¢xoªå¯oc¹å ­¾ÿoæ¸ø¹¿ ®a®åe-æå¢o ºc¹a¸o­®å.
 • Страница 18 из 36
  ru ¾®æ÷ñe¸åe å ­®æ÷ñe¸åe 帪å®aýåå ¸eo¢xoªå¯oc¹å ªo¢a­æe¸åø coæå / ºc¹a¸o­®å ªæø º¯ø¨ñe¸åø ­oª¾ ³a®po¼¹e ª­epýº. ©ep²a ®¸oÿ®º ­¾¢opa ÿpo¨pa¯¯ B ¸a²a¹o¼, ­®æ÷ñå¹e ¯aò帺 c ÿo¯oó¿÷ ¨æa­¸o¨o ­¾®æ÷ña¹eæø 1 , µa¹e¯ o¹ÿºc¹å¹e o¢e ®¸oÿ®å. C­e¹øóaøcø 帪å®aýåø ®¸oÿ®å B å ÿoø­å­òeecø ¸a ªåcÿæee
 • Страница 19 из 36
  ru O¢µop ÿpo¨pa¯¯  õ¹o¯ o¢µope ÿpå­eªe¸o ¯a®cå¯a濸o ­oµ¯o²¸oe ®oæåñec¹­o ÿpo¨pa¯¯. Coo¹­e¹c¹­º÷óåe ÿpo¨pa¯¯¾ ªæø aòe¼ ÿocºªo¯oeñ¸o¼ ¯aò帾 ¾ ¸a¼ªe¹e ¸a ee ÿa¸eæå ºÿpa­æe¸åø. ¸e¢¿÷óaøcø oc¹a¹®å cºÿo­, µaÿe®a¸o®, coºco­, ®ap¹oíeæø, ¯a®apo¸¸¾x 嵪eæå¼, påca, øåý, ²ape¸¾x ¢æ÷ª Koæåñec¹­o oc¹a¹®o­
 • Страница 20 из 36
  ru ¾¢op ÿpo¨pa¯¯¾ A®­a-ce¸cop * šñå¹¾­aø ­åª ÿocºª¾ å ee ®oæåñec¹­o, a ¹a®²e coc¹oø¸åe oc¹a¹®o­ ÿåóå, ¾ ¯o²e¹e, åcÿo濵ºø o¢µop ÿpo¨pa¯¯, ¹oñ¸o ÿoªo¢pa¹¿ ÿoªxoªøóº÷ ÿpo¨pa¯¯º ¯o¼®å. * ­ ¸e®o¹op¾x ¯oªeæøx A®­a-ce¸cop – õ¹o oÿ¹åñec®oe 嵯epå¹e濸oe ºc¹po¼c¹­o (c­e¹o­o¼ µa¹­op), c ÿo¯oó¿÷ ®o¹opo¨o
 • Страница 21 из 36
  ru ÿepeñåcæe¸¸¾x ­¾òe ÿapa¯e¹po­ pacÿoµ¸ae¹cø ¯aòå¸o¼ ¹oæ¿®o ­o ­pe¯ø ­¾ÿoæ¸e¸åø ÿpo¨pa¯¯¾, ¹o ­ peµºæ¿¹a¹e õ¹o¨o ¯o¨º¹ ­oµ¸å®a¹¿ µ¸añå¹e濸¾e o¹®æo¸e¸åø ÿo ­pe¯e¸å. µa®po¼¹e ­oªoÿpo­oª¸¾¼ ®pa¸ (o¹ÿaªae¹ ­ cæºñae c ¯oªeæø¯å c Aqua-Stop), ÿocæe oxæa²ªe¸åø ÿocºªº ¯o²¸o ­¾¸å¯a¹¿. ¥peª­apå¹e濸aø
 • Страница 22 из 36
  ru ¥o o®o¸ña¸åå ÿpo¨pa¯¯¾ ­¾®æ÷ñå¹e ¯aò帺, ¸a²a­ ¸a ¨æa­¸¾¼ ­¾®æ÷ña¹eæ¿ 1 . ©æø ¹o¨o ñ¹o¢¾ c¸o­a ­®æ÷ñ广 ¯aò帺, ¸a²¯å¹e ¸a ¨æa­¸¾¼ ­¾®æ÷ña¹eæ¿ 1 å ­¾¢epå¹e ¸º²¸º÷ ÿpo¨pa¯¯º. ³a¯e¸a ÿpo¨pa¯¯¾  ¹eñe¸åe ª­ºx ¯å¸º¹ ÿocæe ­®æ÷ñe¸åø ¯aò帾 eóe ¯o²¸o µa¯e¸å¹¿ ÿpo¨pa¯¯º. Ecæå µa¯e¸a ÿpo¨pa¯¯¾
 • Страница 23 из 36
  ru ™exo¢c溲å­a¸åe å ºxoª Pe¨ºæøp¸¾e ÿpo­ep®å å ¹exo¢c溲å­a¸åe aòe¼ ÿocºªo¯oeñ¸o¼ ¯aò帾 ÿo¯o¨º¹ a¯ åµ¢e²a¹¿ ¸eåcÿpa­¸oc¹e¼. Õ¹o cõ®o¸o¯å¹ a¯ ªe¸¿¨å å ¸ep­¾. O¢óee coc¹oø¸åe ¯aò帾 ¥po­ep¿¹e, ¸e¹ æå ¸a ®opo¯¾cæax o¹æo²e¸å¼ ²åpa å ¸a®åÿå. Ecæå ¾ ¸a¼ªe¹e ¹a®åe o¹æo²e¸åø, ¹o: ³a¨pºµå¹e ¯o÷óee
 • Страница 24 из 36
  ru acoc ªæø o¹®añå­a¸åø c¹oñ¸o¼ ­oª¾ * * ­ ¸e®o¹op¾x ¯oªeæøx C¹o ªæø ÿpeª­apå¹e濸o¼ oñåc¹®å. Paµ¢p¾µ¨å­a¹eæå O¹­epc¹åø å ÿoªòåÿ¸å®å paµ¢p¾µ¨å­a¹eæe¼ 22 å 23 o¨º¹ µa¢å¹¿cø ¸a®åÿ¿÷ å ªpº¨å¯å µa¨pøµ¸e¸åø¯å, ÿpå¸oc対¯å ­oªo¼ ¥oõ¹o¯º ¸eo¢xoªå¯o ÿpå¸å¯a¹¿ cæeªº÷óåe ¯ep¾: ÿoc¹oø¸¸o ®o¸¹poæåpo­a¹¿, ¸e
 • Страница 25 из 36
  ru ¥oåc® ¸eåcÿpa­¸oc¹e¼ Ža® ca¯oc¹oø¹e濸o ºc¹pa¸å¹¿ ¯eæ®åe ¸eåcÿpa­¸oc¹å Ža® ÿo®aµ¾­ae¹ oÿ¾¹, ¢oæ¿òå¸c¹­o ¸eåcÿpa­¸oc¹e¼, ­oµ¸å®a÷óåx e²eª¸e­¸o ­ ÿpoýecce õ®cÿæºa¹aýåå ¯aò帾, ¾ ¯o²e¹e ºc¹pa¸å¹¿ ca¯oc¹oø¹e濸o, ¸e ­¾µ¾­aø c溲¢º cep­åca. ™a®å¯ o¢paµo¯ ¾, ­o-ÿep­¾x, åµ¢e²å¹e ¸e¸º²¸¾x pacxoªo­,
 • Страница 26 из 36
  ru ¥o o®o¸ña¸åå ¯¾¹¿ø ÿocºª¾ ®o¸¹po濸¾e æa¯ÿoñ®å ¸e ¨ac¸º¹. aòå¸a eóe ­®æ÷ñe¸a. C­e¹å¹cø 帪å®aýåø «¥po­ep¿¹e ÿoªañº ­oª¾» 8 . ³a®p¾¹ ­oªoÿpo­oª¸¾¼ ®pa¸. O¹®æ÷ñåæå ­oªº. ³acopåæcø íå濹p ­ ÿoªa÷óe¯ òæa¸¨e. ¥epe¨¸º¹ ÿoªa÷óå¼ òæa¸¨. Oc¹a¹®å ¯o÷óe¨o cpeªc¹­a ÿpåæåÿæå ® c¹e¸®a¯ e¯®oc¹å ªæø ÿoªañå
 • Страница 27 из 36
  ru ... ¸a ÿocºªe Žoe-¨ªe ¸a ÿocºªe ­åª¸¾ ÿpåcoxòåe oc¹a¹®å ÿåóå. ¥ocºªa ¢¾æa ¸eÿpa­å濸o pacÿoæo²e¸a, ÿoõ¹o¯º c¹pºå ­oª¾ ¸e ¯o¨æå ÿoÿac¹¿ ¸a ee ÿo­epx¸oc¹¿. Žopµå¸a ªæø ÿocºª¾ ¢¾æa ÿepeÿoæ¸e¸a. Õæe¯e¸¹¾ ÿocºª¾ ¢¾æå ¸aæo²e¸¾ ªpº¨ ¸a ªpº¨a. ¡¾æo µa¨pº²e¸o cæåò®o¯ ¯aæo cpeªc¹­a ªæø ¯¾¹¿ø ÿocºª¾. ¡¾æa
 • Страница 28 из 36
  ru aæe¹ o¹ ñaø åæå cæeª¾ ¨º¢¸o¼ ÿo¯aª¾ o¹¯¾æåc¿ ¸e ÿoæ¸oc¹¿÷. Cpeªc¹­o ªæø ¯¾¹¿ø ÿocºª¾ o¢æaªae¹ cæåò®o¯ cæa¢¾¯å o¹¢eæå­a÷óå¯å c­o¼c¹­a¯å. ¡¾æa ºc¹a¸o­æe¸a cæåò®o¯ ¸åµ®aø ¹e¯ÿepa¹ºpa ­oª¾ ªæø ¯¾¹¿ø ÿocºª¾. Cæeª¾ p²a­ñ帾 ¸a c¹oæo­¾x ÿpå¢opax. C¹oæo­¾e ÿpå¢op¾ ¸e ªoc¹a¹oñ¸o ®oppoµåo¸¸oºc¹o¼ñå­¾. 
 • Страница 29 из 36
  ru š®aµa¸åø š®aµa¸åø o¹¸ocå¹e濸o cpa­¸å¹e濸¾x åcÿ¾¹a¸å¼ šcæo­åø ÿpo­eªe¸åø cpa­¸å¹e濸¾x åcÿ¾¹a¸å¼ ¾ ¸a¼ªe¹e ­ ÿpåæo²e¸åå «š®aµa¸åø o¹¸ocå¹e濸o cpa­¸å¹e濸¾x åcÿ¾¹a¸å¼». ³¸añe¸åø ÿapa¯e¹po­ pacxoªa ªæø coo¹­e¹c¹­º÷óåx ÿpo¨pa¯¯ ÿpå­eªe¸¾ ­ ®pa¹®o¼ å¸c¹pº®ýåå ÿo õ®cÿæºa¹aýåå. O¢óaø å¸íop¯aýåø
 • Страница 30 из 36
  ru ¥oª®æ÷ñe¸åe ® cåc¹e¯e ®a¸aæåµaýåå Pa¢oñåe oÿepaýåå oÿåca¸¾ ­ å¸c¹pº®ýåå ÿo ¯o¸¹a²º. ¥på ¸eo¢xoªå¯oc¹å ºc¹a¸o­å¹e cåío¸ co cæå­¸¾¯ ÿa¹pº¢®o¯. C ÿo¯oó¿÷ å¯e÷óåxcø ­ ®o¯ÿæe®¹e ÿoc¹a­®å ®peÿe²¸¾x ÿpå¸aªæe²¸oc¹e¼ ÿpåcoeªå¸å¹e cæå­¸o¼ òæa¸¨ ® ÿa¹pº¢®º cåío¸a. ¥pocæeªå¹e, ÿo²a溼c¹a, ñ¹o¢¾ cæå­¸o¼
 • Страница 31 из 36
  ru ™pa¸cÿop¹åpo­®a Cæe¼¹e ­oªº åµ ¯aò帾. ³a®peÿå¹e ÿoª­å²¸¾e ªe¹aæå. aò帺 ¯o²¸o ¹pa¸cÿop¹åpo­a¹¿ ¹oæ¿®o ­ ­ep¹å®a濸o¯ ÿoæo²e¸åå. Ecæå ¯aòå¸a ¢ºªe¹ ¹pa¸cÿop¹åpo­a¹¿cø ­ ¨opåµo¸¹a濸o¯ ÿoæo²e¸åå, ¹o oc¹a¹®å ­oª¾ ¯o¨º¹ ÿoÿac¹¿ ­ cåc¹e¯º ºÿpa­æe¸åø, ñ¹o ­ ªa濸e¼òe¯ ñac¹o ÿpå­oªå¹ ® c¢oø¯ ÿpå
 • Страница 32 из 36
  ru š¹åæåµaýåø ºÿa®o­®å Cªa¼¹e, ÿo²a溼c¹a, ºÿa®o­®º ¸a º¹åæåµaýå÷ ­ cÿeýåa濸¾¼ ÿpåe¯¸¾¼ ÿº¸®¹. å®o¨ªa ¸e ÿoµ­oæø¼¹e ªe¹ø¯ å¨pa¹¿ c ºÿa®o­®o¼, ¹a® ®a® o¸å ¯o¨º¹ µaªox¸º¹¿cø, µa®p¾­òåc¿ ­ c®æaª¸¾x ®ap¹o¸¸¾x ®opo¢®ax åæå µaÿº¹a­òåc¿ ­ ºÿa®o­oñ¸o¼ ÿæe¸®e. D ¦oípåpo­a¸¸¾¼ ºÿa®o­oñ¸¾¼ ®ap¹o¸ 嵨o¹o­æe¸
 • Страница 33 из 36
  ru ru ¥pa­o ¸a ­¸ece¸åe 嵯e¸e¸å¼ oc¹a­æøe¯ µa co¢o¼ 33
 • Страница 34 из 36
  ¡æo®åpo­®a ªæø µaóå¹¾ ªe¹e¼ * 40 41 42 ®æ÷ñe¸åe ¢æo®åpo­®å ªæø µaóå¹¾ ªe¹e¼ O¹®p¾­a¸åe ª­epý¾ c ­®æ÷ñe¸¸o¼ ¢æo®åpo­®o¼ ªæø µaóå¹¾ ªe¹e¼ ¾®æ÷ñe¸åe ¢æo®åpo­®å ªæø µaóå¹¾ ªe¹e¼ ¥på o¹®p¾¹o¼ ª­epýe ¢æo®åpo­®a ¸e ­¾ÿoæ¸øe¹ c­oåx µaó幸¾x íº¸®ýå¼. Paµ¢p¾µ¨å­a÷óaø ¨oæo­®a ªæø ¯o¼®å ÿpo¹å­¸e¼ * C ÿo¯oó¿÷
 • Страница 35 из 36
  ru ¦apa¸¹åø ¸a cåc¹e¯º «AquaĆStop». (o¹ÿaªae¹ ­ cæºñae c ¯aòå¸a¯å ¢eµ cåc¹e¯¾ «AquaĆStop ») ©oÿoæ¸å¹e濸o ® ÿpa­º ÿo®ºÿa¹eæø ¸a ¨apa¸¹å¼¸oe o¢c溲å­a¸åe, ­¾¹e®a÷óe¯º åµ ªo¨o­opa o ÿo®ºÿ®e, å ªoÿoæ¸å¹e濸o ® ¸aòe¼ ¨apa¸¹åå ¸a ¯aò帺 íåp¯a o¢øµºe¹cø ­oµ¯ec¹å¹¿ ºóep¢ ¸a cæeªº÷óåx ºcæo­åøx: 1. Ecæå
 • Страница 36 из 36