Инструкция для SINBO SAH 6107

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

SAH 6107 HAVA NEMLEND‹R‹C‹S‹

KULLANMA KILAVUZU

TR

EN

FR

NL

ES

RU

HR

AR

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 36
  SAH 6107 HAVA NEMLEND‹R‹C‹S‹ KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR
 • Страница 2 из 36
  De¤erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S‹NBO'yu tercih etti¤iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan›m için cihaz› kullanmadan önce bu k›lavuzu özellikle güvenlik talimatlar›na dikkat ederek okuman›z› ve devaml› suretle saklaman›z› tavsiye ederiz. Sayg›lar›m›zla, Sinbo Küçük Ev Aletleri
 • Страница 3 из 36
  ÖNEML‹ UYARILAR • Bakım, Onarım ve Kullanımda Uyulması Gereken Kurallar Elektrikli cihazlar› kullan›rken afla¤›daki temel güvenlik önlemlerini mutlaka göz önünde bulundurman›z gerekmektedir: 1. Tüm talimat› dikkatli bir flekilde okuyunuz. 2. Cihaz› kullanmaya bafllamadan önce ürünün etiketinde yazan
 • Страница 4 из 36
  C‹HAZIN TANITIMI 1. Ayarlanabilir buhar ç›k›fl ucu 2. Tutacak 2 1 3. Su Haznesi 4. Temizleme F›rças› 3 5. Su Haznesi Kapa¤› 6. Transdüser 4 1. Emniyet fiamand›ras› 2. Silikon Conta 5 6 7 7. Güç Göstergesi 8 8. Su Çana¤› 9. Elumi-glow LED 9 10 10. Taban 11. Buhar Kontrol Dü¤mesi 11 12 12. Elumi-glow
 • Страница 5 из 36
  KULLANIM HATALARINA ‹L‹fiK‹N B‹LG‹LER Cihazınızı, beyan edilen voltaj ile çal›flt›r›n›z.Bulundu¤unuz yerin voltaj›n›n uygun olup olmad›¤›n› kontrol ediniz. Güç kablosunun ar›zalanmas› durumunda tehlikelerin önlenmesi için kablo üretici, servis merkezi ya da benzer bir ehliyetli kifli taraf›ndan
 • Страница 6 из 36
  TEM‹ZL‹K VE BAKIM birlikte verilmifl olan f›rçay› kullan›n›z ya da yumuflak k›ll› baflka bir f›rça kullan›n›z. 4. Çözeltiyi döküp iyice durulay›n›z. NOT: Kal›nt› birikmesini önlemek için Transdüseri ve Su Çana¤›n› ayda en az bir kez temizleyiniz. SORUN G‹DERME Hava nemlendirici hiç çal›flm›yor. Cihaz›n
 • Страница 7 из 36
  ENGLISH SINBO SAH 6107 ULTRASONIC HUMIDIFIER INSTRUCTION MANUAL Before operating this appliance, please read these instructions completely. SPECIFICATION • 360 degree adjustable mist nozzle • Variable mist control • Auto-off function • Removable water tank Silent operation • Night light • Automatic
 • Страница 8 из 36
  DESCRIPTION OF PARTS 1. Adjustable Mist Nozzle 2. Handle 2 1 3. Water Tank 4. Cleaning Brush 3 5. Water Tank Cover 6. Transducer 4 1. Safety Floater 2. Silicon Ring 5 6 7 7. Power Indicator 8 8. Water Basin 9. Elumi-glow LED 9 10 10. Base 11. Mist Control Knob 11 12 12. Elumi-glow button HOW TO USE
 • Страница 9 из 36
  CLEANING AND MAINTENANCE How to Clean the Water Tank 1. Fill the water tank with water. 2. Put a mild detergent and then shake it well. 3. While shaking, hold it with both hands and do not hold it with the handle. 4. After shaking, remove the water and rinse it thoroughly. NOTE: The water tank
 • Страница 10 из 36
  FRANÇAIS SINBO SAH 6107 HUMIDIFICATEUR D’AIR ULTRASONIQUE MODE D'EMPLOI Veuillez lire ce manuel en entier avant de commencer à utiliser l'appareil. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES • Emission réglable 360° • Réglage de vapeur • Fonction auto-off • Réservoir d’eau amovible, silencieux • Luminière de nuite
 • Страница 11 из 36
  DESCRIPION DES PIÈCES 1. Embout de Sortie de Vapeur Ajustable 2. Poignée 2 1 3. Réservoir d’eau 4. Brosse de nettoyage 3 5. Couvercle de réservoir d’eau 6. Transducteur 4 1. Flotteur de sécurité 2. Joint en silicone 5 6 7 7. Indicateur de puissance 8 8. Bassin d’eau 9. LED Elumi-glow 9 10 10.
 • Страница 12 из 36
  NETTOYAGE ET ENTRETIEN 1. Débranchez l’appareil avant de le nettoyer. 2. Nettoyez la semelle de l’appareil en essuyant avec un chiffon humide. 3. Pour ne pas causer de rayures, n’utilisez pas de produits abrasifs lors du nettoyage de l’appareil. Nettoyage du Réservoir d’eau 1. Remplissez le
 • Страница 13 из 36
  NEDERLANDS SINBO SAH 6107 ULTRASONISCHE LUCHTBEVOCHTIGER GEBRUIKSHANDLEIDING Lees deze handleiding aandachtig voordat u het apparaat in gebruik neemt. TECHNISCHE SPECIFICATIES • 360 graden regelbare uitstoot • Variabele vocht regeling • Auto-off functie • Verwijderbare water tank Geluidsarme
 • Страница 14 из 36
  BENAMING VAN ONDERDELEN 1. Verstelbaar uitlaatventiel 2. Handvat 2 1 3. Waterreservoir 4. Reinigingsborstel 3 5. Waterreservoir deksel 6. Transducent 4 1. Beveiligingsvlotter 2. Silicone afdichtring 5 6 7 7. Stroom indicatielampje 8 8. Waterbassin 9. Illumi-glow LED 9 10 10. Onderstel 11. Damp
 • Страница 15 из 36
  REINIGING EN ONDERHOUD 3. Gebruik geen bijtende of schurende reinigingmiddelen om krassen en beschadiging van het buitenoppervlak te vermijden. Reinigen van het waterreservoir 1. Vul het reservoir met water. 2. Voeg er een weinig detergent aan toe en schud het reservoir om het te reinigen. 3. Om
 • Страница 16 из 36
  ESPANOL SINBO SAH 6107 HUMIDIFICADOR ULTRASÓNICO INSTRUCCIÓN DEL USO Antes de empezar a utilizar la máquina lee esta instrucción hasta su final. DATOS TÉCNICOS • 360 grados de la boquilla regulable niebla • Control de niebla variable • Auto-apagado de función • Depósito de agua extraíble,
 • Страница 17 из 36
  DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS 1. Extremo de la salida del vapor configurable 2. Mango 2 1 3. Cisterna de agua 4. Cepillo de limpieza 3 5. Tapa de la cisterna de agua 6. Transductor 4 1. Baliza de seguridad 2. Junta silicona 5 6 7 7. Indicador de energía 8 8. Vajillas de agua 9. LED de Elumi-glow 9 10
 • Страница 18 из 36
  LIMPIEZA y MANTENIMIENTO 3. Para no causar a los rayos no utilice los materiales abrasivos para la limpieza. 4. Después de agitar la cisterna de agua, verte y lava bien. NOTA: Se debe limpiar la cisterna de agua cada semana. Limpieza de transductor y vajilla de agua 1. Para limpiar los residuos de
 • Страница 19 из 36
  - 18 -
 • Страница 20 из 36
  2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -19 -
 • Страница 21 из 36
  - 20 -
 • Страница 22 из 36
  HRVATSKI UPUTSTVO ZA UPORABU SINBO SAH 6107 ˇ ˇ ˇ ULTRAZVUCNI OVLAZIVAC ZRAKA Prije poˇetka uporabe temeljno proˇitajte ovo uputstvo za uporabu. c c ˇ TEHNICKE KARAKTERISTIKE • Podesiv izlaz pare za 360 stupnjeva • Promjenjiva kontrola brzine • Funkcija automatskog iskljuˇenja c • Odvojiv spremnik
 • Страница 23 из 36
  OPIS URED –AJA 1. Podesiv vrh za izlaz pare 2. Ruˇka c 2 1 3. Spremnik za vodu ˇ 4. Cetkica za ciˇ´enje ˇ sc 3 5. Poklopac spremnika za vodu 6. Sonda 4 1. Sigurnosni plovak 5 6 2. Silikonska brtva 7 7. Power indikator 8 8. Posuda za vodu 9. Elumi-glow LED 9 10 10. Baza 11. Gumb za kontrolu pare 11
 • Страница 24 из 36
  ˇ IS´ ENJE I ODRZAVANJE ˇ C ˇC 2. Bazu ured ¯aja oˇistite vlaˇnom krpom. c z 3. Ne koristite abrazivna sredstva za ˇiˇ´enje koja mogu biti uzrok ogrebotinama. c sc ˇ sc Ciˇ´enje Spremnika za vodu 1. Spremnik za vodu napunite vodom. 2. U vodu dodajte malo deterdˇenta i dobro promu´kajte. z c 3. Kada
 • Страница 25 из 36
  - 24 -
 • Страница 26 из 36
  2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -25 -
 • Страница 27 из 36
  - 26 -
 • Страница 28 из 36
  YETK‹L‹ SERV‹SLER L‹STES‹ ADANA-SEYHAN-DORUK SO⁄UTMA -REfiATBEY MAH. AV. MEHMET ERO⁄LU CAD. NO:8-TEL.:0322 458 55 14 ADANA-KOZAN-DURAN SO⁄UTMA-CUMHUR‹YET MH. DEDEO⁄LU SK. S‹S. APT.- TEL.:0322 516 57 78 ADANA-SEYHAN-DÜZOVA ELEKTR‹K - KÜÇÜK SAAT MEYDANI HILAL HAN IS MRK NO 32 - TEL.:0322 363 67 87
 • Страница 29 из 36
  YETK‹L‹ SERV‹SLER L‹STES‹ TEL.:0412 511 24 10 D‹YARBAKIR-BA⁄LAR-AZ‹Z ELEKTRON‹K-HATBOYU CD. 469 SK. NO:3/B-TEL.: 0412 236 81 10 DÜZCE-ENSAR TEK SU S‹STEMLER‹-AZM‹N‹LL‹ MH. AYDINPINAR CD. SERHAT SK.NO:1/B-TEL.:0380 514 34 12 DÜZCE-BULUfi ELEKTRON‹K-CED‹D‹YE MAH. M‹MAR S‹NAN CAD.-TEL.: 0380 514 66 81
 • Страница 30 из 36
  YETK‹L‹ SERV‹SLER L‹STES‹ ORK‹DE SOK. NO: 3 /1-TEL.:0212 598 44 76 ‹STANBUL-BAHÇEL‹EVLER-SEV-CAN DAYANIKLI TÜK.MALLARI.-YILDIRIM BEYAZIT CD .ZAFER MH. TÜRKBEY‹ SK. NO:6/2-3-TEL.:0212 552 45 87 ‹STANBUL-fi‹fiL‹-IfiIK ELEKTRON‹K-AYAZA⁄A MASLAK ATATÜRK CD NO: 25TEL.:0212 289 76 94 ‹STANBUL-PEND‹K-GÖKHAK
 • Страница 31 из 36
  YETK‹L‹ SERV‹SLER L‹STES‹ 692 25 25 MU⁄LA-ELBO ELEKTR‹K ELEKTRON‹K-ORHAN‹YE MH. HÜRR‹YET CAD. NO:1/6-TEL.:0252 214 18 84 MU⁄LA-DATÇA-MEL‹H ELEKTRON‹K-‹SKELE MH. AMBARCA CD. NO:17-TEL.:0252 712 02 30 MU⁄LA-MARMAR‹S-‹LKSEL ELEKTRON‹K-YEN‹ YOL CD. N0:51/9TEL.:0252 412 62 60 MU⁄LA-URLA-STAR
 • Страница 32 из 36
  -GARANT‹ fiARTLARI 1. Garanti süresi, mal›n teslim tarihinden itibaren bafllar ve 2 y›ld›r. 2. Mal›n bütün parçalar› dahil(kullan›m hatalar›ndan kaynaklanan k›r›lmalar hariç) olmak üzere tamam› firmam›z›n garantisi kapsam›ndad›r. 3. Mal›n garanti süresi içerisinde ar›zalanmas› durumunda, tamirde
 • Страница 33 из 36
  - SAH 6107 HAVA NEMLEND‹R‹C‹S‹ -GARANT‹ BELGES‹ Garanti Belge No : 79366 SSHY Belge No : 25551 ‹THALATÇI F‹RMA Ünvanı Garanti Belge Onay Tarihi : 22/02/2010 SSHY Belge Onay Tarihi : 30/03/2010 Tel. : DE‹MA ELEKTROMEKAN‹K ÜRÜNLER‹ ‹Nfi. SPOR MALZ. ‹MALAT SAN. ve T‹C. A.fi. : Cihangir Mah. Güvercin
 • Страница 34 из 36
  MÜfiTER‹ H‹ZMETLER‹ De¤erli Müflterimiz, En uygun fiyata en iyi ürünü vermenin yan› s›ra; en iyi hizmeti vermenin de önemli oldu¤una inan›yoruz. Bu nedenle siz bilinçli tüketicilere daha yak›n olabilmek için, internet adresimizdeki eriflim formlar›n›n yan› s›ra, tüketici dan›flma hatlar›m›z› da
 • Страница 35 из 36
  - TEDAR‹KÇ‹ F‹RMA / EXPORTER United Favour Development Limited Unit B, 10/F Lee May Building 788-790 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, HK. Made in China ‹mal Y›l› : 2010 - UYGUNLUK BEYANI / CE SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd. 198 Kezhu Road, Scientech Park, Guangzhou Economic&Technology
 • Страница 36 из 36