Инструкция для SINBO SKS 4513, SKS 4511

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

SKS 4511, SKS 4512, SKS 4513 MUTFAK TERAZ‹S‹

KULLANMA KILAVUZU

TR

EN

FR

NL

ES

RU

HR

AR

SKS 4511

SKS 4512

SKS 4513

5 kg

3 kg

5 kg

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 29
  SKS 4511, SKS 4512, SKS 4513 MUTFAK TERAZ‹S‹ KULLANMA KILAVUZU TR EN FR SKS 4512 5 kg NL ES RU HR AR SKS 4511 3 kg SKS 4513 5 kg
 • Страница 2 из 29
  G‹R‹fi De¤erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S‹NBO'yu tercih etti¤iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan›m için cihaz› kullanmadan önce bu k›lavuzu özellikle güvenlik talimatlar›na dikkat ederek okuman›z› ve devaml› suretle saklaman›z› tavsiye ederiz. Sayg›lar›m›zla, Sinbo Küçük Ev
 • Страница 3 из 29
  TAVS‹YELER Mutfak tart›s›n›n kullan›m› ve bak›m› hakk›nda bilgi sahibi olmak için lütfen cihaz› kullanmaya bafllamadan önce bu talimat› sonuna kadar okuyunuz. KULLANIM VE BAKIMA ‹L‹fiK‹N TAVS‹YELER • Tart›y› temiz ve düz bir masaya yerlefltiriniz. • Tart›ya konulabilecek azami a¤›rl›k 5000-3000(SKS
 • Страница 4 из 29
  TUfi ‹fiLEVLER‹ • AÇMA/KAPAMA dü¤mesi: Gücü açma, Gücü kapama, • DARA tuflu: Dara fonksiyonu • UNIT tuflu: A¤›rl› birimi seçimi (g/lb/oz/kg) KULLANIM • Tart›y› kutusundan ç›kar›n›z ve pil kapa¤›n› aç›n›z, pilleri pil yuvas›na yerlefltiriniz. • Tart›y› düz bir masa üzerine yerlefltiriniz ve sabit
 • Страница 5 из 29
  SATIfi SONRASI H‹ZMETLER Bu cihaz kullan›c› taraf›ndan de¤ifltirilebilen parçalara sahip de¤ildir. Ünitenin çal›flmamas› durumunda flu ad›mlar› izleyin. 1. Talimatlar›n do¤ru biçimde izlendi¤ini denetleyin. 2. Ana kayna¤›nda ifllevselli¤ini denetleyin. Cihaz hâlâ çal›flm›yorsa, sat›n ald›¤›n›z yere geri
 • Страница 6 из 29
  ENGLISH SINBO SKS 4511, SKS 4512, SKS 4513 ELECTRONIC KITCHEN SCALE INSTRUCTION MANUAL For the purpose of using and maintaining the kitchen scale, please read this instruction completely before operating. SPECIFICATIONS • Equipped with a high precision “stain-gauge” sensor and high capability CPU
 • Страница 7 из 29
  ERROR DISPLAY INTRODUCTION • When the scale is over loaded, the “EEEE” will appear on the display. ”, it means that the power isn’t enough, please change • When the screen shows “ the batteries as soon as possible. • When the screen shows “OUTZ” or “UNST”, and power off. It means the object over
 • Страница 8 из 29
  FRANÇAIS SINBO SKS 4511, SKS 4512, SKS 4513 BASCULE DE CUISINE ÉLECTRONIQUE MODE D’EMPLOI Veuillez lire attentivement ce manuel avant de commencer à utiliser l'appareil afin d’avoir connaissance au sujet de l’utilisation et de l’entretien de la bascule de cuisine. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES •
 • Страница 9 из 29
  OPÉRATION DE PESAGE pesé sera affiché sur l’écran. • Éteignez l’appareil en appuyant à nouveau sur le bouton de « MARCHE/ARRÊT ». INDICATIONS DE L’ÉCRAN D’ERREURS • Le message de “EEEE” sera affiché sur l’écran lorsqu’un poids excessif sera mis sur la bascule. • Le message de “ ” sera affiché sur
 • Страница 10 из 29
  NEDERLANDS SINBO SKS 4511, SKS 4512, SKS 4513 ELEKTRONISCHE KEUKENWEEGSCHAAL GEBRUIKSAANWIJZING Deze handleiding is bedoeld om u in te lichten omtrent het gebruik en onderhoud van uw elektronische keukenweegschaal; gelieve ze volledig door te nemen voordat u het apparaat in gebruik neemt.
 • Страница 11 из 29
  WEEGPROCES • Druk opnieuw op de “AAN/UIT” toets om het apparaat uit te schakelen. FOUTMELDINGEN OP HET SCHERM • Als de weegschaal overbelast is verschijnt de melding “EEEE” op het scherm. “ziet verschijnen betekent dit dat de batterijen • Als u op het scherm de melding “ niet meer voldoende stroom
 • Страница 12 из 29
  ESPANOL SINBO SKS 4511, SKS 4512, SKS 4513 BÁSCULA ELÉCTRICA DE COCINA MANUALE DE USO Para la información sobre el uso y mantenimiento de la báscula de cocina, antes de utilizar la máquina lee esta instrucción hasta su fin. DATOS TÉCNICOS • Para hacer el proceso de pesar correctamente sensor de
 • Страница 13 из 29
  DATOS DE PANTALLA DE ERROR DATOS DE PANTALLA DE ERROR • Si se pone una carga excesiva, se mira el mensaje de “EEEE” en la pantalla. • Se mire el mensaje de “ “ en la pantalla, por favor cambie las pilas inmediatamente. • Cuando se muestra los mensajes de “OUTZ” o “UNST” y se hace apagar la máquina,
 • Страница 14 из 29
  RUSSIAN - 13 -
 • Страница 15 из 29
  - 14 -
 • Страница 16 из 29
  HRVATSKI - 15 -
 • Страница 17 из 29
  POSTUPAK VAGANJA - 16 -
 • Страница 18 из 29
  - 17 -
 • Страница 19 из 29
  - 18 -
 • Страница 20 из 29
  YETK‹L‹ SERV‹SLER L‹STES‹ ADANA-SEYHAN-DORUK SO⁄UTMA -REfiATBEY MAH. AV. MEHMET ERO⁄LU CAD. NO:8-TEL.:0322 458 55 14 ADANA-KOZAN-DURAN SO⁄UTMA-CUMHUR‹YET MH. DEDEO⁄LU SK. S‹S. APT.- TEL.:0322 516 57 78 ADANA-SEYHAN-DÜZOVA ELEKTR‹K - KÜÇÜK SAAT MEYDANI HILAL HAN IS MRK NO 32 - TEL.:0322 363 67 87
 • Страница 21 из 29
  YETK‹L‹ SERV‹SLER L‹STES‹ RECEP-YENI MAH 19 MAYIS CAD NO74-TEL.:0412 511 24 10 D‹YARBAKIR-BA⁄LAR-AZ‹Z ELEKTRON‹K-HATBOYU CD. 469 SK. NO:3/BTEL.: 0412 236 81 10 DÜZCE-ENSAR TEK SU S‹STEMLER‹-AZM‹N‹LL‹ MH. AYDINPINAR CD. SERHAT SK.NO:1/B-TEL.:0380 514 34 12 DÜZCE-BULUfi ELEKTRON‹K-CED‹D‹YE MAH. M‹MAR
 • Страница 22 из 29
  YETK‹L‹ SERV‹SLER L‹STES‹ IfiIK ELEKTRON‹K-AYAZA⁄A MASLAK ATATÜRK CD NO: 25-TEL.:0212 289 76 94 ‹STANBUL-PEND‹K-GÖKHAK ELEKTRON‹K-BATI MH. SABR‹ TAfiKIN CD. SEB‹L SK. NO:4/1 TEL. : 0216 354 07 00 ‹STANBUL-G.O.PAfiA-ATILIM ELEKTRON‹K-CEBEC‹ MAH. 2472 SOK: NO:14/A SULTANÇ‹FTL‹⁄‹- TEL.:0212 475 85 62
 • Страница 23 из 29
  YETK‹L‹ SERV‹SLER L‹STES‹ MEL‹H ELEKTRON‹K-‹SKELE MH. AMBARCA CD. NO:17-TEL.:0252 712 02 30 MU⁄LA-MARMAR‹S-‹LKSEL ELEKTRON‹K-YEN‹ YOL CD. N0:51/9-TEL.:0252 412 62 60 MU⁄LA-URLA-STAR ELEKTRON‹K-‹N‹fiD‹B‹ CAD NO 1/C AKYAKA BELDES‹-TEL.:0252 243 40 42 MUfiHAfi‹MO⁄LU EK‹C‹ ELEKTRON‹K-HAfi‹MO⁄ULLARI EK‹C‹
 • Страница 24 из 29
  -GARANT‹ fiARTLARI 1. Garanti süresi, mal›n teslim tarihinden itibaren bafllar ve 2 y›ld›r. 2. Mal›n bütün parçalar› dahil(kullan›m hatalar›ndan kaynaklanan k›r›lmalar hariç) olmak üzere tamam› firmam›z›n garantisi kapsam›ndad›r. 3. Mal›n garanti süresi içerisinde ar›zalanmas› durumunda, tamirde
 • Страница 25 из 29
  - TERAZ‹ (MUTFAK TERAZ‹S‹) -GARANT‹ BELGES‹ Belge No: 53915 ‹THALATÇI F‹RMA Ünvanı Belge Onay Tarihi : 23/06/2008 Tel. : DE‹MA ELEKTROMEKAN‹K ÜRÜNLER‹ ‹Nfi. SPOR MALZ. ‹MALAT SAN. ve T‹C. A.fi. : Cihangir Mah. Güvercin Cad. No:4 Haramidere Mevkii Avc›lar / ‹STANBUL : 0212 422 94 94 & Fax: 0212 422 03
 • Страница 26 из 29
  MÜfiTER‹ H‹ZMETLER‹ De¤erli Müflterimiz, En uygun fiyata en iyi ürünü vermenin yan› s›ra; en iyi hizmeti vermenin de önemli oldu¤una inan›yoruz. Bu nedenle siz bilinçli tüketicilere daha yak›n olabilmek için, internet adresimizdeki eriflim formlar›n›n yan› s›ra, tüketici dan›flma hatlar›m›z› da
 • Страница 27 из 29
  - 26 -
 • Страница 28 из 29
  - TEDAR‹KÇ‹ F‹RMA / EXPORTER United Favour Development Limited Unit B, 10/F Lee May Building 788-790 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, HK. Made in P.R.C. ‹mal Y›l› : 2010 - UYGUNLUK BEYANI / CE Intertek Testing Services Shanghai Bldg. No. 86, 1198 Qinzhou Rd.(North) Caohejing Development Zone,
 • Страница 29 из 29