Инструкция для SINBO SMX 2724

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

SMX 2724 KARIfiTIRICI

KULLANMA KILAVUZU

TR

EN

FR

NL

DE

ES

RU

UA

HR

AR

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 41
  SMX 2724 KARIfiTIRICI KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU UA HR AR
 • Страница 2 из 41
  De¤erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S‹NBO'yu tercih etti¤iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan›m için cihaz› kullanmadan önce bu k›lavuzu özellikle güvenlik talimatlar›na dikkat ederek okuman›z› ve devaml› suretle saklaman›z› tavsiye ederiz. Sayg›lar›m›zla, Sinbo Küçük Ev Aletleri
 • Страница 3 из 41
  ÖNEML‹ UYARILAR • Bakım, Onarım ve Kullanımda Uyulması Gereken Kurallar Elektrikli cihazlar› kullan›rken afla¤›daki temel güvenlik önlemlerini mutlaka göz önünde bulundurman›z gerekmektedir: 1. Tüm talimatlar› okuyunuz. 2. Cihaz› kullanmaya bafllamadan önce prizdeki flebeke voltaj›n›n cihaz›n
 • Страница 4 из 41
  C‹HAZIN ÖZELL‹KLER‹ • Güvenlik cihazlı turbo ifllevi: turbo ifllevi yalnızca cihaz çalıflıyorken devreye girer • fieffaf dekoratif gövde • Güvenlik cihazlı çıkarma dü¤mesi: cihaz çalıflıyorken kilitlenir ; • AC230V, 50 Hz, 300W D‹KKAT!! Ürünün üzerinde bulunan iflaretlemelerde veya ürünle verilen
 • Страница 5 из 41
  C‹HAZIN KULLANIMI sokmay›n›z. 5. Cihaz tek seferde en fazla 5 dakika boyunca kullan›lmal›d›r. Mayal› hamur yo¤ururken en iyi sonucu elde etmek için h›z ayar dü¤mesi ilk baflta yavafl h›za ayarlaman›z ve daha sonra h›z› artt›rman›z tavsiye edilir. 6. Kar›flt›rma ifllemi tamamland›ktan sonra h›z ayar
 • Страница 6 из 41
  TEM‹ZL‹K VE BAKIM • Tüketicinin Kendi Yapabilece¤i Bakım, Onarım veya Ürünün Temizli¤ine ‹liflkin Bilgiler 1. Cihaz› temizlemeye bafllamadan önce fiflini prizden ç›kar›n ve so¤umaya b›rak›n›z. 2. Gövdenin d›fl yüzeyini nemli bir bezle siliniz ve yumuflak kuru bir bezle parlat›n›z. 3. Güç kablosunun
 • Страница 7 из 41
  ENGLISH SINBO SMX 2724 MIXER INSTRUCTION MANUAL Read this booklet thoroughly before using and save it for future reference IMPORTANT SAFEGUARDS Before using the electrical appliance, the following basic precautions should always be followed including the following: 1. Read all instructions. 2.
 • Страница 8 из 41
  KNOW YOUR MIXER 1. Speed selector/Ejector button 1 2. Turbo button 3. Unit 2 4 3 6 4. Handle 7 5. Beaters 6. Dough hooks 5 7. Washer • Turbo function with safety device: turbo function only works when the appliance is functioning • Body with transparent decoration piece • Eject button with safety
 • Страница 9 из 41
  USING YOUR MIXER 8. Hold the beaters/dough hooks/whisk with one hand and press the Ejector button firmly down with the other hand, remove the beater/dough hooks/whisk. Caution: The ejector button can be pressed down only the speed selector is on the 0 setting, and when you press down the ejector
 • Страница 10 из 41
  FRANÇAIS SINBO SMX 2724 MIXEUR MODE D'EMPLOI Veuillez lire attentivement ce manuel en entier avant de commencer à utiliser l’appareil et gardez-le pour vous y référer ultérieurement. CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES Avant toute utilisation de l’appareil électrique, vous devez absolument respecter
 • Страница 11 из 41
  CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES 20. N’utilisez pas dans des espaces libres. 21. Conservez ce manuel. DESTINÉ UNIQUEMENT À L’USAGE DOMESTIQUE PRENEZ CONNAISSANCE DE VOTRE MIXEUR 1 1. Bouton de vitesse / Bouton éjecteur 2 2. Bouton Turbo 3. Corps de l’appareil 4 3 4. Manche 6 7 5. Équipement de
 • Страница 12 из 41
  L’USAGE DE VOTRE MIXEUR 6. Une fois que l’opération de mixage est terminée, positionnez le bouton de réglage de vitesse sur 0 et débranchez la fiche de la prise. 7. Nettoyez, si nécessaire, les matériels qui restent sur les équipements de battement et de pétrissage à l’aide d’une spatule en
 • Страница 13 из 41
  NEDERLANDS SINBO SMX 2724 MIXER GEBRUIKSHANDLEIDING Neem deze handleiding aandachtig door voordat u het apparaat in gebruik neemt en bewaar ze als naslagbron BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Bij het gebruik van dit elektrisch apparaat moeten altijd volgende elementaire veiligheidsregels in acht
 • Страница 14 из 41
  BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES 19. Schakel het apparaat uit voordat u accessoires verwisselt of beweegbare onderdelen aanraakt. 20. Gebruik niet buitenhuis. 21. Bewaar deze handleiding zorgvuldig. UITSLUITEND VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK 1 LEER UW MIXER KENNEN 1. Snelheid regelknop /
 • Страница 15 из 41
  GEBRUIK VAN UW MIXER bereiden is het aan te raden op lage snelheid te beginnen en de snelheid geleidelijk op te drijven; op die manier bekomt u de beste resultaten. 6. Zet de snelheid regelknop in de 0 stand en neem de stekker uit het stopcontact zodra de bewerking voltooid is 7. Deeg en
 • Страница 16 из 41
  DEUTSCH SMX 2724 HANDMIXER BEDIENUNGSANLEITUNG Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Benutzung aufmerksam durch und bewahren Sie sie für späteres Nachschlagen auf. WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE Bei der Benutzung elektrischer Geräte sind grundlegende Sicherheitshinweise zu beachten. 1. Alle
 • Страница 17 из 41
  WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE 17. Das Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschliesslich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre
 • Страница 18 из 41
  HANDHABUNG betätigen, so wird die Geschwindigkeit um 20 % erhöht. WARNUNG: Halten Sie niemals Fremdkörper (Beispiel: Kochbesteck) in die Rührschüssel. 5. Das Gerät ist maximal 5 Minuten in Betrieb zu setzen. Wenn Sie mit Teigwaren arbeiten, ist es zu empfehlen, dass Sie die Geschwindigkeit
 • Страница 19 из 41
  ESPANOL SINBO SMX 2724 BATIDORA INSTRUCCIÓN DEL USO Antes de empezar a utilizar la máquina, lee este guía y guarde para consultar en el futuro. LAS NORMAS IMPORTANTES DE LA SEGURIDAD Cuando está utilizando las máquinas eléctricas tiene que tener en cuenta las siguientes precauciones básicas de la
 • Страница 20 из 41
  INTRODUCCIÓN DE SU BATIDORA 1. Botón de velocidad y desmontar 1 2. Botón turbo 3. Cuerpo 2 4 3 4. Mango 6 7 5. Aparatos de batir 6. Aparato de amasadura 5 7. Arandela • Función turbo con el aparato de seguridad: Empieza a funcionarse cuando solo la máquina está funcionándose • Cuerpo decorativo y
 • Страница 21 из 41
  USE DE SU BATIDORA 0 y desenchufe la máquina. 7. Si se necesita limpie los materiales que se quedan encima de los aparatos de batir y amasadura mediante una espátula plástico o de madera. 8. Coge el aparato de batir/amasadura/batir los huevos por una mano y desmonte el aparato de batir/amasadura
 • Страница 22 из 41
  - 21 -
 • Страница 23 из 41
  1 2 4 3 6 5 - 22 - 7
 • Страница 24 из 41
  - 23 -
 • Страница 25 из 41
  No: 1-2724-01102013 - 24 -
 • Страница 26 из 41
  - 25 -
 • Страница 27 из 41
  - 26 -
 • Страница 28 из 41
  1 2 4 3 5 - 27 - 6 7
 • Страница 29 из 41
  - 28 -
 • Страница 30 из 41
  :1-2724-01102013 - 29 -
 • Страница 31 из 41
  - 30 -
 • Страница 32 из 41
  - 31 -
 • Страница 33 из 41
  1 2 4 3 6 7 5 - 32 -
 • Страница 34 из 41
  - 33 -
 • Страница 35 из 41
  HRVATSKI SINBO SMX 2724 M‹KSER UPUTSTVO ZA UPORABU Prije početka uporabe ured̄aja temeljno pročitajte ovo uputstvo za uporabu i sačuvajte ga za buduće potrebe BITNI SIGURNOSNI NAPUTCI Prije početka uporabe električnih ured̄aja potrebno se pridržavati sljedećih temeljnih sigurnosnih
 • Страница 36 из 41
  OPIS MIKSERA 1. Gumb za brzinu/izbacivanje 1 2. Turbo gumb 2 4 3. Kućište miksera 4. Ručka 3 6 7 5. Metlice za miješanje 6. Metlice za gnječenje 7. Razmaknica 5 • Sigurnosna turbo funkcija: aktivna samo kada ured¯aj radi • Prozirno dekorativno kućište • Sigurnosna tipka za izbacivanj:
 • Страница 37 из 41
  RUKOVANJE MIKSEROM Pozor: Prije nego pritisnite na tipku za izbacivanje metlica gumb za podešavanje brzine podesite u poziciju 0. Da ne biste dotakli gumb za podešavanje brzine pritisnite na prednji dio gumba za izbacivanje metlica. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE 1. Prije početka čišćenja izvucite
 • Страница 38 из 41
  MÜfiTER‹ H‹ZMETLER‹ De¤erli Müflterimiz, En uygun fiyata en iyi ürünü vermenin yan› s›ra; en iyi hizmeti vermenin de önemli oldu¤una inan›yoruz. Bu nedenle siz bilinçli tüketicilere daha yak›n olabilmek için, internet adresimizdeki eriflim formlar›n›n yan› s›ra, tüketici dan›flma hattımızı da
 • Страница 39 из 41
  - G A R A N T ‹ fi A R T L A R I 1) Garanti süresi,mal›n teslim tarihinden itibaren bafllar ve 2 y›ld›r. 2) Mal›n bütün parçalar› dahil olmak üzere tamam› Firmam›z›n garanti kapsam›ndad›r. 3) Mal›n garanti süresi içerisinde ar›zalanmas› durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Mal›n
 • Страница 40 из 41
  - SMX 2724 KARIfiTIRICI -GARANT‹ BELGES‹ Garanti Belge No : 105029 SSHY Belge No : 35274 ‹THALATÇI F‹RMA Ünvanı Garanti Belge Onay Tarihi : 07/09/2011 Garanti Belge Vize Tarihi : 23/08/2013 SSHY Belge Onay Tarihi : 04/04/2012 Tel. : DE‹MA ELEKTROMEKAN‹K ÜRÜNLER‹ ‹Nfi. SPOR MALZ. ‹MALAT SAN. ve T‹C.
 • Страница 41 из 41