Инструкция для SINBO SVC 3457

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

SVC 3457 ELEKTR‹KL‹ SÜPÜRGE

KULLANMA KILAVUZU

TR

EN

FR

NL

ES

RU

HR

AR

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 46
  SVC 3457 ELEKTR‹KL‹ SÜPÜRGE KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR
 • Страница 2 из 46
  De¤erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S‹NBO'yu tercih etti¤iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan›m için cihaz› kullanmadan önce bu k›lavuzu özellikle güvenlik talimatlar›na dikkat ederek okuman›z› ve devaml› suretle saklaman›z› tavsiye ederiz. Sayg›lar›m›zla, Sinbo Küçük Ev Aletleri
 • Страница 3 из 46
  ÖNEML‹ UYARILAR • Bakım, Onarım ve Kullanımda Uyulması Gereken Kurallar Her türlü elektrikli cihaz kullan›l›rken afla¤›daki genel güvenlik kurallar›na uyulmas› gerekmektedir. Aksi takdirde yaralanma ve ölüm tehlikesi ortaya ç›kabilir ve cihaz ar›zalanabilir. Bu durumlar afla¤›daki iki ibare ve
 • Страница 4 из 46
  ÜRÜN TANIMI Estetik hatlara ve sa¤lam bir yap›ya sahip olan SVC 3457 elektrikli süpürge düflük gürültüyle çal›flarak merkezi emifl yapar, ayarlanabilir çal›flma h›z›, dolu toz torbas› göstergesi, otomatik kablo sarma, çok seviyeli filtre de¤iflimi ve 360 derece dönebilme özelliklerine sahiptir. Yerleri
 • Страница 5 из 46
  C‹HAZIN TANITIMI 7 6 8 9 5 4 10 3 2 11 1. Sap 2. Ön kapak 3. Kilit mandal› 4. Aksesuar bölmesi kapa¤› 5. H›z kontrol dü¤mesi 6. Kablo sarma pedal› 7. Güç kablosu 8. Açma/Kapama pedal› 9. Arka kapak 10. Gövde 11. Hortum girifli -4- 1
 • Страница 6 из 46
  C‹HAZIN KULLANIMI • Ba¤lantı veya Montajın Nasıl Yapılaca¤ını Gösterir fiema ile Ba¤lantı veya Montajın Kimin Tarafından Yapılaca¤ına (tüketici, yetkili servis) iliflkin bilgiler Cihaz›n›zla birlikte gelen aksesuarları kolayl›kla kendiniz tak›p ç›kartabilirsiniz. Olası bir arıza durumunda cihazın
 • Страница 7 из 46
  C‹HAZIN KULLANIMI Otomatik kablo sar›c› Cihaz› kulland›ktan sonra fifli prizden çekiniz ve kablo sarma dü¤mesine basarak kabloyu sar›n›z. D‹KKAT: Kablo sar›c› kabloyu çok h›zl› sard›¤› için fifli elinizden b›rakmay›n›z. KULLANIM HATALARINA ‹L‹fiK‹N B‹LG‹LER Cihazınızı, beyan edilen voltaj ile
 • Страница 8 из 46
  TEM‹ZL‹K VE BAKIM önce kurumas›n› bekleyiniz. Filtre y›pranm›fl durumdaysa yenisiyle de¤ifltirilmelidir. (fiekil 5) 3. Girifl filtresini de¤ifltirme: Filtreyi de¤ifltirmek için girifl kapa¤›n› ellerinizle afla¤› bast›rarak ç›kar›n›z. (fiekil 6) 4. Filtrenin temizlenmesi: Ç›k›fl kapa¤›n› aç›n›z ve HEPA
 • Страница 9 из 46
  SATIfi SONRASI H‹ZMETLER‹ fiu talimatlar› izleyin: 1. Dikkatlice, tercihen orijinal kutusuna paketleyin. Ünitenin temiz oldu¤undan emin olun. 2. Tüm yaz›flmalarda, ad›n›z›, adresinizi ve ürünün model numaras›n› belirtin. 3. ‹ade etme nedeninizi belirtin. 4. Garanti kapsam›ndaysa, nereden, ne zaman
 • Страница 10 из 46
  ENGLISH SINBO SVC 3457 VACUUM CLEANER INSTRUCTION MANUAL Please read the manual carefully before operating your vacuum cleaner. Retain it for future reference. INTRODUCTION OF PRODUCT SVC 3457 vacuum cleaner of clear lines an proper structure can produce centralized wind with less noise, adjust the
 • Страница 11 из 46
  NAME OF PARTS 1. Handle 7 6 5 4 3 2 1 2. Front cover 3. Lock clip 4. Accessorie cover 5. Speed control button 6. Cord rewinding pedal 7. Power cord 8. On/Off switch pedal 9. Back cover 10. Body 11. Socket cover 8 9 10 11 FEATURES • Big size canister • Metal telescopic tube • Metal brush • 360
 • Страница 12 из 46
  OPERATION METHODS 1. Connect the hose accessories: Insert the hose end into the hose socket at the front cover and then hook it. (Fig.1) Remove the hose accessories: Press the adaptors at both side of the hose end and then pull the hose accessories. (Fig.2) 2. Connect the metal tube to the curved
 • Страница 13 из 46
  CLEANING AND MAINTENANCE 1. Change the dust bag: When the wind indicator turns to be red, it is time to clear the dust or replace with a new bag. (Fig.1) • Open the front cover by clipping (Fig.2) • Take out the bag holder then remove the full dust bag. (Fig.3) Install the dust bag: Insert the dust
 • Страница 14 из 46
  FRANÇAIS SINBO SVC 3457 ASPIRATEUR ÉLECTRIQUE MODE D'EMPLOI Veuillez lire attentivement cet appareil électrique avant de commencer à l’utiliser. Veuillez préserver ce manuel pour consultation future.Merci d’avoir préféré notre produit DESCRIPTION DU PRODUIT L’aspirateur électrique SVC 3457 ayant
 • Страница 15 из 46
  NOM DES PIECES 1. Manche 2. Couvercle frontal 3. Pince de verrou 4. Couvercle du compartiment d’accessoires 5. Bouton de contrôle de vitesse 6. Pédale d’enroulement de cordon 7. Cordon d’alimentation 8. Pédale de Marche/Arrêt 9. Couvercle arrière 10. Corps 11. Entrée du tuyau 7 6 8 9 5 10 4 3 2 1
 • Страница 16 из 46
  MODE D’EMPLOI 1. Montage des accessoires de tuyau: Introduisez l’embout du tuyau à l’entrée de tuyau se trouvant au dessus du couvercle frontal puis immobilisez. (Illustration 1) Démontage des accessoires de tuyau: Retirez les accessoires du tuyau en pressant les adapteurs se trouvant aux deux
 • Страница 17 из 46
  ENTRETIEN 1. Remplacement du sac de poussières: Lorsque l’indicateur d’aspiration devient rouge, cela veut dire que le sac de poussières a besoin d’être nettoyé ou d’être remplacé par un nouveau sac. (Illustration 1) • Ouvrez le couvercle frontal en vous servant de la pince. (Illustration 2) •
 • Страница 18 из 46
  NEDERLANDS SINBO SVC 3457 ELEKTRISCHE STOFZUIGER GEBRUIKSHANDLEIDING Lees deze handleiding aandachtig voordat u de elektrische stofzuiger in gebruik neemt. Bewaar deze handleiding als naslagbron. Beschrijving van het apparaat Deze SVC 3457 elektrische stofzuiger is een product van esthetisch design
 • Страница 19 из 46
  ONDERDELEN 1. Handvat 7 2. Deksel voorpaneel 3. Grendel 4. Deksel van opbergvak voor accessoires 5. Snelheid regelknop 6. Pedaal voor snoeropwinding 7. Elektrisch snoer 8. Aan/Uit pedaal 9. Deksel achterpaneel 10. Behuizing 11. Slang aansluitopening 6 8 9 KENMERKEN • Groot stofreservoir •
 • Страница 20 из 46
  GEBRUIKSWIJE 1. Het monteren van de slang: Duw het uiteinde van de slang in de hiervoor bestemde opening in het voorpaneel en draai lichtjes om ze te bevestigen (Fig. 1). Het demonteren van de slang: Druk op de verende deeltjes aan beide zijden van het slanguiteinde terwijl u de slang uit het
 • Страница 21 из 46
  REINIGING VAN ONDERHOUD 1. Vervangen van de stofzak: Als de zuigkrachtindicator rood oplicht is het tijd om de stofzak te reinigen of door een nieuwe te vervangen (Fig. 1). • Ontgrendel en open het deksel van het voorpaneel (Fig. 2). • Maak de zakhouder los en neem de volle stofzak uit de
 • Страница 22 из 46
  ESPANOL SINBO SVC 3457 ASPIRADORA GUÍA DEL USO Por favor, antes de empezar a utilizar la aspiradora, lee este guía cuidadamente. Guarde este guía como un documento para consultar. INTRODUCCIÓN DEL PRODUCTO Aspiradora de SVC 3457 que tiene una estructura dura y diseño estético se aspira
 • Страница 23 из 46
  GRACIAS POR ELEGIR NUESTRO PRODUCTO. 1. Mango 2. Tapa delantera 3. Pestillo de cerradura 4. Tapa de la sección de accesorio 5. Botón del control de la velocidad 6. Pedal de enrollar el cable 7. Cable de energía 8. Pedal de Abrir/Apagar 9. Tapa trasera 10. Cuerpo 11. Entrada del manguera 7 6 8 9 5
 • Страница 24 из 46
  MÉTODO DEL USO 1. Montar los accesorios de la manguera: Fije el extremo de la manguera por poner dentro de la entrada de manguera que está encima de la tapa delantera. (Figura 1) Desmontar los accesorios de la manguera: Desmonte los accesorios de la manguera por empujar a los adaptadores que está
 • Страница 25 из 46
  MANTENIMIENTO 1. Cambiar la bolsa del polvo: Cuando el indicador de aspiración se cambia a rojo, tiene que limpiar o cambiar la bolsa de polvo. (Figura 1) • Abre la tapa delantera por utilizar el pestillo (Figura 2). •Saca el agarrador de la bolsa y saca la bolsa de polvo llenado desde la
 • Страница 26 из 46
  RUSSIAN - 25 -
 • Страница 27 из 46
  7 6 8 9 - 26 - 5 10 4 3 2 11 1
 • Страница 28 из 46
  - 27 -
 • Страница 29 из 46
  - 28 -
 • Страница 30 из 46
  - 29 -
 • Страница 31 из 46
  7 6 8 9 5 10 4 3 2 11 - 30 - 1
 • Страница 32 из 46
  - 31 -
 • Страница 33 из 46
  - 32 -
 • Страница 34 из 46
  HRVATSKI - 33 -
 • Страница 35 из 46
  OPIS APARATA 7 6 8 - 34 - 9 5 10 4 3 2 11 1
 • Страница 36 из 46
  RUKOVANJE - 35 -
 • Страница 37 из 46
  ODRZAVANJE - 36 -
 • Страница 38 из 46
  YETK‹L‹ SERV‹SLER L‹STES‹ ADANA-SEYHAN-DORUK SO⁄UTMA -REfiATBEY MAH. AV. MEHMET ERO⁄LU CAD. NO:8-TEL.:0322 458 55 14 ADANA-KOZAN-DURAN SO⁄UTMA-CUMHUR‹YET MH. DEDEO⁄LU SK. S‹S. APT.- TEL.:0322 516 57 78 ADANA-SEYHAN-DÜZOVA ELEKTR‹K - KÜÇÜK SAAT MEYDANI HILAL HAN IS MRK NO 32 - TEL.:0322 363 67 87
 • Страница 39 из 46
  YETK‹L‹ SERV‹SLER L‹STES‹ RECEP-YENI MAH 19 MAYIS CAD NO74-TEL.:0412 511 24 10 D‹YARBAKIR-BA⁄LAR-AZ‹Z ELEKTRON‹K-HATBOYU CD. 469 SK. NO:3/BTEL.: 0412 236 81 10 DÜZCE-ENSAR TEK SU S‹STEMLER‹-AZM‹N‹LL‹ MH. AYDINPINAR CD. SERHAT SK.NO:1/B-TEL.:0380 514 34 12 DÜZCE-BULUfi ELEKTRON‹K-CED‹D‹YE MAH. M‹MAR
 • Страница 40 из 46
  YETK‹L‹ SERV‹SLER L‹STES‹ TÜK.MALLARI.-YILDIRIM BEYAZIT CD .ZAFER MH. TÜRKBEY‹ SK. NO:6/2-3-TEL.:0212 552 45 87 ‹STANBUL-fi‹fiL‹-IfiIK ELEKTRON‹KAYAZA⁄A MASLAK ATATÜRK CD NO: 25-TEL.:0212 289 76 94 ‹STANBUL-PEND‹K-GÖKHAK ELEKTRON‹K-BATI MH. SABR‹ TAfiKIN CD. SEB‹L SK. NO:4/1 TEL. : 0216 354 07 00
 • Страница 41 из 46
  YETK‹L‹ SERV‹SLER L‹STES‹ 572 56 31 MU⁄LA-DALAMAN-ÖZKAN TEKN‹K SO⁄UTMA-MERKEZ MAHALLES‹ ATATÜRK CD.NO:56-TEL.:0252 692 25 25 MU⁄LA-ELBO ELEKTR‹K ELEKTRON‹K-ORHAN‹YE MH. HÜRR‹YET CAD. NO:1/6-TEL.:0252 214 18 84 MU⁄LA-DATÇA-MEL‹H ELEKTRON‹K-‹SKELE MH. AMBARCA CD. NO:17-TEL.:0252 712 02 30
 • Страница 42 из 46
  -GARANT‹ fiARTLARI 1. Garanti süresi, mal›n teslim tarihinden itibaren bafllar ve 2 y›ld›r. 2. Mal›n bütün parçalar› dahil(kullan›m hatalar›ndan kaynaklanan k›r›lmalar hariç) olmak üzere tamam› firmam›z›n garantisi kapsam›ndad›r. 3. Mal›n garanti süresi içerisinde ar›zalanmas› durumunda, tamirde
 • Страница 43 из 46
  - SVC 3457 ELEKTR‹KL‹ SÜPÜRGE -GARANT‹ BELGES‹ Garanti Belge No : 78352 SSHY Belge No : 15907 ‹THALATÇI F‹RMA Ünvanı Garanti Belge Onay Tarihi : 28/01/2010 SSHY Belge Onay Tarihi : 12/03/2008 Tel. : DE‹MA ELEKTROMEKAN‹K ÜRÜNLER‹ ‹Nfi. SPOR MALZ. ‹MALAT SAN. ve T‹C. A.fi. : Cihangir Mah. Güvercin Cad.
 • Страница 44 из 46
  MÜfiTER‹ H‹ZMETLER‹ De¤erli Müflterimiz, En uygun fiyata en iyi ürünü vermenin yan› s›ra; en iyi hizmeti vermenin de önemli oldu¤una inan›yoruz. Bu nedenle siz bilinçli tüketicilere daha yak›n olabilmek için, internet adresimizdeki eriflim formlar›n›n yan› s›ra, tüketici dan›flma hatlar›m›z› da
 • Страница 45 из 46
  - TEDAR‹KÇ‹ F‹RMA / EXPORTER United Favour Development Limited Unit B, 10/F Lee May Building 788-790 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, HK. Made in P.R.C. ‹mal Y›l› : 2010 - UYGUNLUK BEYANI / CE Intertek Testing Services Shanghai Bldg. No.86, 1198 Qinzhou Rd., (North) Caohejing Development Zone,
 • Страница 46 из 46