Инструкция для SONY MDR-1RNC

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

MDR-1RNC [PL, PT, RU] 4-434-825-

71

(1)

Português

Auscultadores com Cancelamento de 

Ruído

AVISO

Não exponha a pilha a calor excessivo como, por exemplo, 
luz solar directa, fogo ou outra fonte de calor.
Uma pressão sonora excessiva proveniente de auriculares ou 
auscultadores pode provocar perda de audição.

Aviso para os clientes: a seguinte informação 
aplica-se apenas a equipamento vendido 
nos países que apliquem as Directivas da UE

Fabricante: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 
108-0075 Japan
Para a conformidade dos produtos na EU : Sony Deutschland 
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Alemanha

Tratamento de Equipamentos 

Eléctricos e Electrónicos no final da 
sua vida útil (Aplicável na União 
Europeia e em países Europeus 
com sistemas de recolha selectiva 
de resíduos)

Este símbolo, colocado no produto ou na sua embalagem, 
indica que este não deve ser tratado como resíduo urbano 
indiferenciado. Deve sim ser colocado num ponto de 
recolha destinado a resíduos de equipamentos eléctricos 
e electrónicos. Assegurando-se que este produto é 
correctamente depositado, irá prevenir potenciais 
consequências negativas para o ambiente bem como para 
a saúde, que de outra forma poderiam ocorrer pelo mau 
manuseamento destes produtos. A reciclagem dos materiais 
contribuirá para a conservação dos recursos naturais. Para 
obter informação mais detalhada sobre a reciclagem deste 
produto, por favor contacte o município onde reside, os 
serviços de recolha de resíduos da sua área ou a loja onde 
adquiriu o produto.

Tratamento de pilhas no final da 

sua vida útil (Aplicável na União 
Europeia e em países Europeus 
com sistemas de recolha selectiva 
de resíduos)

Este símbolo, colocado na pilha ou na sua embalagem, 
indica que estes produtos não devem ser tratados como 
resíduos urbanos indiferenciados.
Em determinadas pilhas este símbolo pode ser usado 
em combinação com um símbolo químico. Os símbolos 
químicos para o mercúrio (Hg) ou chumbo (Pb) são 
adicionados se a pilha contiver mais de 0,0005% em 
mercúrio ou 0,004% em chumbo.
Devem antes ser colocados num ponto de recolha destinado 
a resíduos de pilhas e acumuladores. Assegurando-se que 
estas pilhas são correctamente depositadas, irá prevenir 
potenciais consequências negativas para o ambiente bem 
como para a saúde, que de outra forma poderiam ocorrer 
pelo mau manuseamento destas pilhas. A reciclagem dos 
materiais contribuirá para a conservação dos recursos 
naturais.
Se por motivos de segurança, desempenho ou protecção 
de dados, os produtos necessitarem de uma ligação 
permanente a uma pilha integrada, esta só deve ser 
substituída por profissionais qualificados.
Acabado o período de vida útil do aparelho, coloque-o 
no ponto de recolha de produtos eléctricos/electrónicos 
de forma a garantir o tratamento adequado da bateria 
integrada.
Para as restantes pilhas, por favor, consulte as instruções 
do equipamento sobre a remoção da mesma. Deposite 
a bateria num ponto de recolha destinado a resíduos de 
pilhas e baterias.
Para informações mais detalhadas sobre a reciclagem deste 
produto, por favor contacte o município onde reside, os 
serviços de recolha de resíduos da sua área ou a loja onde 
adquiriu o produto.

Verificar a carga restante 

na bateria

Estado

Indicador POWER

Sinal sonoro

Completa

Pisca 3 vezes 

*

Nenhum sinal 
sonoro

Pisca 2 vezes 

*

Nenhum sinal 
sonoro

Baixa

Pisca 1 vez 

*

Nenhum sinal 
sonoro

Descarregada Pisca rapidamente  

(30 segundos)

Sinal sonoro 
longo  
(2 segundos)

Ao desligar a alimentação dos auscultadores.

Verificar o estado de 

carregamento

Estado

Indicador de carregamento

A carregar

Ligado

Completa

Desligado

Anomalia no 
carregamento

Pisca

Polski

Słuchawki z funkcją tłumienia szumów

OSTRZEŻENIE

Baterie należy chronić przed narażeniem na nadmierne 
ciepło, na przykład promieni słonecznych, ognia itp.
Nadmierne ciśnienie akustyczne ze słuchawek dousznych i 
nagłownych może powodować ubytki słuchu.

Uwaga dla klientów: poniższe informacje 
odnoszą się tylko do wyposażenia 
sprzedawanego w krajach stosujących 
dyrektywy EU

Producent: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 
108-0075 Japonia.
Informacje o zgodności produktu z wymaganiami UE: Sony 
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, 
Niemcy

Pozbywanie się zużytego sprzętu 
(stosowane w krajach Unii 
Europejskiej i w pozostałych 
krajach europejskich stosujących 
własne systemy zbiórki)

Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że 
produkt nie może być traktowany jako odpad komunalny, 
lecz powinno się go dostarczyć do odpowiedniego punktu 
zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w celu 
recyklingu. Odpowiednie zadysponowanie zużytego 
produktu zapobiega potencjalnym negatywnym wpływom 
na środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić 
w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów. 
Recykling materiałów pomaga chronić środowisko 
naturalne. W celu uzyskania bardziej szczegółowych 
informacji na temat recyklingu tego produktu, należy 
skontaktować się z lokalną jednostką samorządu 
terytorialnego, ze służbami zagospodarowywania odpadów 
lub ze sklepem, w którym zakupiony został ten produkt.

Pozbywanie się zużytych baterii 
(stosowane w krajach Unii 
Europejskiej i w pozostałych 
krajach europejskich mających 
własne systemy zbiórki)

Ten symbol umieszczony na baterii lub na jej opakowaniu 
oznacza, że nie może być ona traktowana jako odpad 
komunalny.
Symbol ten dla pewnych rodzajów baterii może być 
stosowany w kombinacji z symbolem chemicznym. 
Symbole chemiczne rtęci (Hg) lub ołowiu (Pb) stosuje się 
jako dodatkowe oznaczenie, jeśli bateria zawiera więcej niż 
0,0005% rtęci lub 0,004% ołowiu.
Odpowiednio gospodarując zużytymi bateriami, możesz 
zapobiec potencjalnym negatywnym wpływom na 
środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić 
w przypadku niewłaściwego obchodzenia się z tymi 
odpadami. Recykling baterii pomoże chronić środowisko 
naturalne.
W przypadku produktów, w których ze względu na 
bezpieczeństwo, poprawne działanie lub integralność 
danych wymagane jest stałe podłączenie do baterii, 
wymianę zużytej baterii należy zlecić wyłącznie 
wykwalifikowanemu personelowi stacji serwisowej. 
Aby mieć pewność, że bateria znajdująca się w zużytym 
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym będzie właściwie 
zagospodarowana, należy dostarczyć sprzęt do 
odpowiedniego punktu zbiórki.
W odniesieniu do wszystkich pozostałych zużytych baterii, 
prosimy o zapoznanie się z rozdziałem instrukcji obsługi 
produktu o bezpiecznym demontażu baterii. Zużytą baterię 
należy dostarczyć do właściwego punktu zbiórki.
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na 
temat zbiórki i recyklingu baterii należy skontaktować się 
z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami 
zajmującymi się zagospodarowywaniem odpadów lub ze 
sklepem, w którym zakupiony został ten produkt.

1

2

3

Zasady użytkowania/Como utilizar/Правила использования

Ładowanie słuchawek/Carregar os auscultadores/Зарядка наушников

Podłączanie/Fazer a ligação/Подключение

Włączanie zasilania/Ligar os auscultadores/ 

Включение питания

4

Noszenie i sterowanie/Utilizar e controlar/Ношение и 

управление

Po zakończeniu użytkowania

Wyłącz zasilanie słuchawek

Após a utilização

Desligue a alimentação dos auscultadores

После использования

Выключите наушники

Sprawdzanie stopnia 

naładowania 

akumulatora

Stan

Kontrolka POWER

Sygnał 
dźwiękowy

Naładowany

Miga 3 razy 

*

Brak sygnału 
dźwiękowego

Miga 2 razy 

*

Brak sygnału 
dźwiękowego

Niski poziom 
energii

Miga 1 raz 

*

Brak sygnału 
dźwiękowego

Rozładowany Szybkie miganie  

(30 sekund)

Długi sygnał 
dźwiękowy  
(2 sekundy)

Podczas wyłączania zasilania słuchawek.

Sprawdzanie stanu 

ładowania

Stan

Kontrolka ładowania

Ładowanie

Włączona

Naładowany

Wyłączona

Błąd ładowania

Miga

Działanie środkowego 

przycisku (Przewód ze 

zintegrowanym pilotem 

i mikrofonem dla 

urządzeń iPod/iPhone/

iPad)

Działanie

Opis

Pojedyncze 
naciśnięcie

Odtwarza/wstrzymuje 
odtwarzanie utworu w 
podłączonym urządzeniu iPod.

Dwukrotne naciśnięcie Przeskakuje do następnego 

utworu.

Trzykrotne naciśnięcie Przeskakuje do poprzedniego 

utworu.

Długie naciśnięcie

Uruchamia funkcję „VoiceOver

*

” 

(jeśli dostępna).

Jednokrotne 
naciśnięcie w 
przypadku nadejścia 
połączenia 
telefonicznego

Odbiera połączenie.

Ponowne naciśnięcie

Kończy połączenie.

Wciśnięcie i 
przytrzymanie przez 
dwie sekundy i 
zwolnienie

Odrzuca przychodzące połączenie 
(dwa niskie sygnały dźwiękowe 
potwierdzają odrzucenie 
połączenia).

*

 Dostępność funkcji „VoiceOver” zależy od urządzenia iPod i 

wersji oprogramowania.

Uwaga

Należy uważać, aby przypadkowo nie wcisnąć żadnych 
przycisków w czasie przenoszenia urządzenia iPod z 
podłączonymi słuchawkami.

Automatyczne 

inteligentne tłumienie 

szumów

Funkcja automatycznego inteligentnego tłumienia szumów 
w sposób ciągły analizuje dźwięki otoczenia i automatycznie 
wybiera najskuteczniejszy tryb tłumienia szumów.

Tryby tłumienia szumów

Tryb TS A:  Efektywne tłumienie szumów w samolocie.
Tryb TS B:  Efektywne tłumienie szumów w autobusie lub
  

pociągu.

Tryb TS C:  Efektywne tłumienie szumów w środowisku
  

biurowym (komputery, kopiarki, klimatyzacja

  

itp.).

Wskazówki

Po włączeniu słuchawek ustawiany jest Tryb TS A.
Analiza dźwięków otoczenia może zająć kilka sekund.

Uwagi dotyczące 

użytkowania

Co to jest tłumienie szumów?

Za pomocą wbudowanych mikrofonów obwód tłumienia 
szumów wykrywa szum otoczenia, a następnie wysyła 
do słuchawek sygnał tłumiący o takiej samej wartości, ale 
przeciwnej fazie.

Uwagi dotyczące funkcji tłumienia szumów

Dopasuj poduszki słuchawek, aby zasłaniały uszy. W 
przeciwnym razie tłumienie szumów nie będzie działać 
prawidłowo.
Skuteczność tłumienia szumów może się różnić w 
zależności od sposobu noszenia słuchawek.
Nie zasłaniaj mikrofonu słuchawek dłońmi. Funkcja 
tłumienia szumu może nie działać prawidłowo.

Mikrofon

Po włączeniu zasilania słuchawek może być słyszalny 
lekki świst. To nie jest usterka, lecz dźwięk pracy obwodu 
tłumienia szumów.
Funkcja tłumienia szumów jest skuteczna głównie 
w zakresie fal niskich częstotliwości. Choć szumy są 
redukowane, to nie są usuwane całkowicie.
W bardzo cichym otoczeniu efekt tłumienia szumów może 
być niezauważalny lub może być słyszalny pewien szum.
Podczas korzystania ze słuchawek w pociągu lub 
samochodzie w pewnym warunkach może występować 
szum.

Głośność+
Volume+
Громкость+

Środkowy przycisk
Botão Central
Кнопка “Центр”

Głośność–
Volume–
Громкость–

Mikrofon
Microfone
Микрофон

Kontrolka ładowania
Indicador de carregamento
Индикатор зарядки

Kabel micro USB
Cabo micro-USB
Micro-USB-кабель

Wyczuwalna wypustka 
(po lewej)
Ponto táctil (no lado 
esquerdo)
Тактильная точка 
(слева)

iPod/iPhone/iPad
iPod/iPhone/iPad
iPod/iPhone/iPad

Cyfrowy odtwarzacz muzyczny itp.
Leitor de música digital, etc.
Цифровой музыкальный 
проигрыватель и др.

do podwójnych 
gniazd
para tomadas duplas
для двойных гнезд

do minigniazda 
stereofonicznego
para minitomada 
estéreo
для 
стереофонического 
мини-гнезда

Przewód połączeniowy
Cabo de ligação
Соединительныйшнур

Przewód ze zintegrowanym pilotem i mikrofonem dla urządzeń iPod/iPhone/iPad
Cabo de microfone e remoto em linha para iPod/iPhone/iPad
Шнур с микрофоном и встроенными элементами управления для устройств iPod/iPhone/iPad

Jeśli słuchawki nie są założone prawidłowo, mogą pojawić 
się wyjące dźwięki.
Wyjące dźwięki mogą pojawić się po zbliżeniu do 
wewnętrznej strony słuchawek np. palca. Nie należy tego 
robić.
Telefony komórkowe mogą powodować zakłócenia i szum. 
W takich przypadkach należy zwiększyć dystans między 
słuchawkami i telefonem komórkowym.

Uwagi dotyczące korzystania ze słuchawek 
w samolocie

Nie należy korzystać ze słuchawek w sytuacjach, w których 
zabronione jest używanie sprzętu elektronicznego lub 
w przypadku, gdy zabronione jest używanie własnych 
słuchawek podczas korzystania z oferty rozrywkowej w 
samolocie.

Uwagi dotyczące ładowania słuchawek

Naładuj słuchawki używając dostarczonego kabla micro 
USB. W przeciwnym razie mogą działać nieprawidłowo.
Słuchawki należy ładować w temperaturze otoczenia od 
5°C do 40°C. W przeciwnym wypadku akumulator może 
nie zostać całkowicie naładowany.
W przypadku długiego nieużywania słuchawek żywotność 
akumulatora może ulec skróceniu. W takim wypadku 
można ją przywrócić przez kilkakrotne rozładowanie i 
naładowanie akumulatora.
Słuchawek nie należy przez długi czas przechowywać 
w miejscach o wysokiej temperaturze. W przypadku 
przechowywania ich przez ponad rok, raz w roku należy 
naładować akumulator, aby zapobiec jego nadmiernemu 
wyładowaniu.
Informacje o wymaganiach systemowych dla 
komputera, który może ładować akumulator słuchawek 
za pośrednictwem interfejsu USB, znajdują się w 
sekcji „Wymagania systemowe dotyczące ładowania 
akumulatora za pośrednictwem interfejsu USB”.
W przypadku ładowania akumulatora słuchawek z 
gniazdka sieciowego należy używać sprzedawanej osobno 
ładowarki USB AC opisanej w sekcji „Zalecane akcesoria 
(sprzedawane osobno)”. Informacje szczegółowe znajdują 
się w instrukcji obsługi dostarczanej z ładowarką.
Jeśli słuchawki są uszkodzone, ładowanie nie zostanie 
rozpoczęte, a kontrolka ładowania będzie migać. W takim 
przypadku należy odłączyć słuchawki od urządzenia, do 
którego są podłączone, i zgłosić się do punktu zakupu 
urządzenia lub do dystrybutora firmy Sony.

Uwagi dotyczące postępowania ze 
słuchawkami

Ponieważ słuchawki zostały tak zaprojektowane, aby ściśle 
przylegać do uszu, dalsze przyciskanie ich do uszu może 
spowodować uszkodzenie błony bębenkowej. Nie należy 
używać słuchawek w miejscach, gdzie będą narażone na 
uderzenia przez ludzi lub przedmioty, na przykład piłkę.
Przyciskanie słuchawek do uszu może powodować 
klikanie membrany. To nie jest usterka.
Słuchawki należy czyścić suchą, miękką szmatką.

Nie należy pozostawiać zabrudzonego wtyku, ponieważ 
może to spowodować pogorszenie jakości dźwięku.
Gdy poduszki słuchawek są zabrudzone lub uszkodzone 
oraz gdy słuchawki wymagają naprawy, należy 
skontaktować się z dealerem firmy Sony.
Nie należy pozostawiać słuchawek w miejscach 
narażonych na bezpośrednie działanie promieni 
słonecznych, ciepła lub wilgoci.
Nie należy narażać słuchawek na nadmierne wstrząsy.
Należy ostrożnie obchodzić się z jednostkami sterującymi.
Jeśli korzystanie ze słuchawek powoduje senność lub 
złe samopoczucie, należy natychmiast zaprzestać ich 
używania.

Uwagi dotyczące słuchawek

Wysoki poziom głośności może oddziaływać 
na słuch. Z uwagi na bezpieczeństwo drogowe, 
nie należy korzystać ze słuchawek podczas 
prowadzenia samochodu lub jazdy rowerem.

Ponieważ słuchawki zagłuszają dźwięki z zewnątrz, 
mogą stać się przyczyną wypadku. Należy również 
unikać używania słuchawek w sytuacjach wymagających 
sprawnego słuchu, na przykład na przejeździe kolejowym, 
na placu budowy itp.

Zapobieganie uszkodzeniom słuchu

Należy unikać korzystania ze słuchawek przy wysokim 
poziomie głośności. Laryngolodzy odradzają ciągłe, głośne 
i długotrwałe słuchanie muzyki. W przypadku odczucia 
dzwonienia w uszach należy zmniejszyć poziom głośności 
lub zaprzestać słuchania.

Uwaga dotycząca elektryczności statycznej

W szczególnie suchym powietrzu mogą występować szumy 
lub przeskakiwanie dźwięku, a także uczucie mrowienia w 
uszach. Wynika to z nagromadzonej w ciele elektryczności 
statycznej i nie jest to usterką słuchawek.
Efekt ten można zminimalizować poprzez noszenie odzieży 
z naturalnych włókien.

W razie jakichkolwiek pytań lub problemów dotyczących 
zestawu, które nie zostały omówione w tej instrukcji 
obsługi, należy skontaktować się z lokalnym dealerem 
firmy Sony.

Rozwiązywanie 

problemów

Brak dźwięku

Naładuj akumulator słuchawek. Można używać słuchawek 
w trakcie ładowania.
Można słuchać muzyki, korzystając ze słuchawek, nawet 
jeśli przełącznik POWER zostanie ustawiony w pozycji 
„OFF”. W takiej sytuacji funkcja tłumienia szumów, 
korektor cyfrowy, wzmacniacz S-Master i funkcja DSEE nie 
będą działać, a słuchawki będą pracować jak słuchawki 
pasywne.
Sprawdź, czy akumulator nie jest wyczerpany.
Sprawdź połączenie słuchawek i sprzętu.
Sprawdź, czy podłączony sprzęt jest włączony.
Zwiększ głośność podłączonego sprzętu.

Efekt tłumienia szumów jest 
niezadowalający

Funkcja tłumienia szumów jest skuteczna jedynie 
w zakresie fal niskich czestotliwosci, na przykład w 
samolotach, pociagach lub biurach (przy klimatyzatorach 
itp.). Jest mniej skuteczna w przypadku częstotliwości 
wysokich - na przykład głosów ludzkich.
Włącz słuchawki.

Dźwięk jest zniekształcony

Zmniejsz głośność podłączonego sprzętu.
Naładuj akumulator słuchawek.

Zasilanie słuchawek nie włącza się lub 
słuchawki nie działają prawidłowo

Naładuj akumulator słuchawek. 
Jeśli zasilanie się nie włącza, nawet po naładowaniu 
akumulatora słuchawek, akumulator może być 
uszkodzony. W takiej sytuacji skontaktuj się z punktem 
zakupu urządzenia lub z dystrybutorem firmy Sony.

Nie można naładować akumulatora

Sprawdź, czy kontrolka ładowania się świeci.
Dokładnie połącz słuchawki i kabel micro USB.
Sprawdź, czy kabel micro USB jest dobrze podłączony do 
komputera.
Sprawdź, czy kabel micro USB jest podłączony 
bezpośrednio do komputera, a nie za pośrednictwem 
koncentratora USB.
Sprawdź, czy komputer spełnia wymagania systemowe dla 
komputera, który może ładować akumulator słuchawek 
przez interfejs USB.
Sprawdź, czy komputer jest włączony.
Sprawdź, czy komputer nie znajduje się w trybie 
oczekiwania, uśpienia lub hibernacji.
Jeśli kontrolka ładowania miga (schematy migania: przez 
około 30 sekund włączona i przez 3 sekundy wyłączona), 
używana jest inna ładowarka, niż zalecana. Należy używać 
ładowarki USB AC opisanej w sekcji „Zalecane akcesoria 
(sprzedawane osobno)”.
Jeśli kontrolka ładowania miga, słuchawki mogą być 
uszkodzone. Należy odłączyć słuchawki od urządzenia, 
do którego są podłączone, i zgłosić się do punktu zakupu 
urządzenia lub do dystrybutora firmy Sony.

Komputer nie rozpoznaje urządzenia

Sprawdź, czy kabel micro USB jest dobrze podłączony do 
komputera.
Odłącz kabel micro USB od komputera i podłącz go 
ponownie.
Sprawdź, czy kabel micro USB jest podłączony 
bezpośrednio do komputera, a nie za pośrednictwem 
koncentratora USB.

Gniazdo USB w komputerze może być uszkodzone. Jeśli to 
możliwe, podłącz urządzenie do innego gniazda USB.
W przypadkach innych niż opisane powyżej spróbuj 
ponownie przeprowadzić procedurę podłączania 
urządzenia do komputera za pomocą interfejsu USB.

Żadna z funkcji urządzenia nie działa

Przestaw przełącznik POWER na słuchawkach do pozycji 
„OFF”, sprawdź wszystkie połączenia, po czym przestaw 
przełącznik POWER z powrotem do pozycji „ON”.
Zresetuj słuchawki. 
Wsuń szpilkę itp. w przycisk RESET na lewej obudowie i 
naciskaj, aż przycisk lekko odskoczy.

Podłączone urządzenie iPod nie działa

Sprawdź, czy przewód został podłączony prawidłowo. 
Podłącz wtyczkę w kształcie liter L do odtwarzacza iPod i 
drugą wtyczkę do słuchawek.

Cechy produktu

Funkcja cyfrowego tłumienia szumów z technologią 
wykorzystującą dwa czujniki hałasu

Mikrofony umieszczone wewnątrz i na zewnątrz obudowy 
są połączone z oprogramowaniem do cyfrowego 
tłumienia szumów, aby zapewnić skuteczne tłumienie 
szumów.

Automatyczne tłumienie szumów z funkcją sztucznej 
inteligencji (AI).

Automatyczny wybór optymalnego trybu tłumienia
szumów na podstawie inteligentnej analizy szumu z 
otoczenia.

Korektor cyfrowy i w pełni cyfrowy wzmacniacz 
S-Master

Zapewnia idealne pasmo przenoszenia oraz wysokiej 
jakości odtwarzanie muzyki dzięki w pełni cyfrowemu 
przetwarzaniu.

DSEE

Oferuje naturalny dźwięk dający poczucie przestrzeni, 
przywracając dźwięk w wysokim paśmie przenoszenia 
oraz wysokie częstotliwości tracone w procesie kompresji 
dźwięku.
Do 22 godzin czasu słuchania

Praca pasywna

Umożliwia słuchanie muzyki nawet, kiedy zasilanie 
słuchawek jest wyłączone.

Odłączany przewód

Przewód połączeniowy 3,5 mm oraz przewód ze 
zintegrowanym pilotem i mikrofonem dla urządzeń 
iPod/iPhone/iPad

Dane techniczne

Ogólne

Typ 

Zamknięty, dynamiczny

Jednostki sterujące
 

50 mm, typ stożkowy

Moc maksymalna 
 

100 mW

Impedancja 

52 Ω przy 1 kHz (przy włączonym 
zasilaniu)

 

16 Ω przy 1 kHz (przy wyłączonym 
zasilaniu)

Czułość 

103 dB/mW (przy włączonym zasilaniu)

 

100 dB/mW (przy wyłączonym zasilaniu)

Pasmo przenoszenia
 

5 Hz – 24 000 Hz

Całkowity współczynnik tłumienia szumów 

1)

 

Ok. 25 dB 

2)

Źródło zasilania  Wbudowany akumulator litowo-jonowy 

DC 3,7 V lub DC 5 V USB

Pobór prądu 

500 mA

Masa 

Ok. 330 g (bez przewodu)

Poziom napięcia obwodu otwartego mikrofonu przyustnego 
(Przewód ze zintegrowanym pilotem i mikrofonem dla 
urządzeń iPod/iPhone/iPad)
 

–42 dB (0 dB = 1 V/Pa)

Czas ładowania i używania słuchawek

Przybl. liczba godzin 
ładowania

Przybl. liczba godzin 
używania 

3)

4 godziny 

4)

22 godziny 

5)

Dostarczone wyposażenie

Słuchawki (1)
Przewód połączeniowy (1,5-metrowy przewód z użyciem 
PCOCC, pozłacany miniwtyk stereofoniczny w kształcie  
litery L) (1)
Przewód ze zintegrowanym pilotem i mikrofonem dla 
urządzeń iPod/iPhone/iPad (1,2-metrowy przewód z 
użyciem PCOCC, czterożyłowy pozłacany miniwtyk 
stereofoniczny w kształcie litery L) (1)
Kabel micro USB (1,5 m) (1)
Adapter wtyku umożliwiający korzystanie ze słuchawek w 
samolocie 

6)

 (pojedynczy/podwójny) (1)

Pokrowiec (1)
Instrukcja obsługi (1)
Karta gwarancyjna (1)

Zalecane akcesoria (sprzedawane osobno) 

7)

Ładowarka USB AC: AC-UD10

1)

 

Zgodnie z normą pomiarową firmy Sony.

2)

 

Odpowiednik ok. 99,7% redukcji energii akustycznej w 
porównaniu z brakiem słuchawek. 

3)

 Przy 1 kHz wyjściowy poziom ciśnienia akustycznego to 

90 dB

4)

 Godziny wymagane do pełnego naładowania 

rozładowanego akumulatora

5)

 Czas podany powyżej może się różnić w zależności od 

temperatury lub warunków użytkowania.

6)

 Może być niezgodny z niektórymi urządzeniami do 

korzystania z oferty rozrywkowej w samolocie.

7)

 Dostępność zależy od kraju.

Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianie bez 
uprzedzenia.

Noise Canceling 

Headphones

Instrukcja obsługi

Manual de instruções

Инcтpyкция по 

экcплyaтaции

PL

PT

RU

MDR-1RNC

4-434-825-

71

(1)

(1)

© 2012 Sony Corporation   Printed in Malaysia

Zgodne modele 

urządzeń iPod/iPhone/

iPad

Słuchawek można używać tylko z następującymi modelami 
obsługującymi zdalne sterowanie. Przed rozpoczęciem 
używania urządzenia należy zaktualizować oprogramowanie 
w urządzeniu iPod, iPhone lub iPad do najnowszej wersji. W 
instrukcji obsługi urządzenia iPod, iPhone i iPad są zbiorczo 
określane jako „iPod” z wyjątkiem szczególnych przypadków.

iPod touch (4. generacja)
iPod touch (3. generacja)
iPod touch (2. generacja)
iPod nano (6. generacja)
iPod nano (5. generacja)
iPod nano (4. generacja)
iPod classic 120GB 160GB (2009)
iPod shuffle (4. generacja)
iPod shuffle (3. generacja)
iPhone 4S
iPhone 4
iPhone 3GS
iPad (3. generacja)
iPad 2
iPad

Prawa autorskie

iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle 
i iPod touch są znakami towarowymi firmy Apple Inc., 
zastrzeżonymi w USA i w innych krajach.
Oznaczenia „Made for iPod”, „Made for iPhone” i „Made 
for iPad” informują o tym, że urządzenie elektroniczne 
zostało zaprojektowane tak, aby łączyć się odpowiednio z 
urządzeniem iPod, iPhone lub iPad i zostało zatwierdzone jako 
zgodne ze standardami wydajności firmy Apple. Firma Apple 
nie jest odpowiedzialna za działanie takiego urządzenia ani 
za jego zgodność z normami bezpieczeństwa i przepisami 
prawnymi.

Wymagania systemowe 

dotyczące ładowania 

akumulatora za 

pośrednictwem 

interfejsu USB

Komputer osobisty (PC) z dowolnym z poniższych systemów 
operacyjnych oraz gniazdem USB:

Systemy operacyjne

Windows

®

Windows

®

 7 

(Home Premium / Professional / Ultimate / Starter) 
(w tym wersja 64 bit)
Windows Vista

®

 (z dodatkiem Service Pack 2 lub nowszym) 

(Home Basic / Home Premium / Business / Ultimate) 
(w tym wersja 64 bit)
Windows

®

 XP (z dodatkiem Service Pack 3 lub nowszym) 

(Home Edition / Professional / Media Center Edition 2004 / 
Media Center Edition 2005)

Macintosh
Mac OS X (wersja 10.5 lub nowsza)

Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi znakami 
towarowymi lub znakami towarowymi firmy Microsoft 
Corporation w USA i/lub w innych krajach.
Macintosh i Mac OS są znakami towarowymi firmy Apple 
Inc., zastrzeżonymi w USA i w innych krajach.

Oznaczenie 

L

Indicação 

L

Расположение 
индикатора 

L

Oznaczenie 

R

 

Indicação 

R

Расположение 
индикатора 

R

1
2
Оглавление инструкции
  • Страница 1 из 3
    Zasady użytkowania/Como utilizar/Правила использования 1 Ładowanie słuchawek/Carregar os auscultadores/Зарядка наушников Oznaczenie L Indicação L Расположение индикатора L Noise Canceling Headphones Instrukcja obsługi PL Manual de instruções PT Инcтpyкция по экcплyaтaции – Nie należy pozostawiać
  • Страница 2 из 3
    Utilizar o botão Central (Cabo de microfone e remoto em linha para iPod/iPhone/iPad) Funcionamento Explicação Premir uma vez Reproduz/coloca em pausa uma faixa do iPod ligado. Premir duas vezes Avança para a faixa seguinte. Premir três vezes Avança para a faixa anterior. Premir demoradamente Inicia
  • Страница 3 из 3