Инструкции и Руководства для TOSHIBA 32C3006PR

Сейчас в базе инструкций для TOSHIBA 32C3006PR насчитывается 3 бесплатных инструкций.

TOSHIBA 32C3006PR (180 стр.)

Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 181
  ZÁKLADNÍ INFORMACE A NASTAVENÍ PARAMETRÒ Bezpeãnostní zásady – doporuãené a zakázané ãinnosti Instalace a dÛleÏité informace ohlednû instalace Dálkové ovládání – rychl˘ orientaãní návod Pfiipojení externích zafiízení – návod pro pfiipojení externích zafiízení k zadní ãásti televizoru Pfiipojení poãítaãe
 • Страница 2 из 181
  âesk˘ Bezpeãnostní zásady Toto zafiízení bylo navrÏeno a vyrobeno tak, aby splÀovalo mezinárodní bezpeãnostní standardy, av‰ak jako v pfiípadû jakéhokoliv jiného elektrického zafiízení, i v tomto pfiípadû je nutno postupovat peãlivû, aby bylo moÏno obdrÏet nejlep‰í v˘sledky a zajistit bezpeãnostní
 • Страница 3 из 181
  âesk˘ Instalace a dÛleÏité informace ohlednû instalace Kde zafiízení instalovat Umístûte televizor mimo dosah pfiímého sluneãního svûtla a siln˘ch svûtel, pro pohodlné sledování se doporuãuje jemné nepfiímé osvûtlení. PouÏijte záclony nebo Ïaluzie pro zabránûní dopadu pfiím˘ch sluneãních paprskÛ na
 • Страница 4 из 181
  âesk˘ Dálkové ovládání Jednoduch˘ a rychl˘ orientaãní návod k va‰emu dálkovému ovládání. Pro volbu reÏimÛ Pro zapnutí / pohotovostní reÏim âíselná tlaãítka Pro zadání vstupu z vnûj‰ích zdrojÛ Pro návrat k pfiedchozímu programu Aktivní pro pomocná zafiízení znaãky Toshiba Pro zmûnu hlasitosti Pro
 • Страница 5 из 181
  âesk˘ Pfiipojení externích zafiízení Pfied pfiipojením jakéhokoliv externího zafiízení vypnûte v‰echny síÈové napájecí spínaãe. Pokud není k dispozici Ïádn˘ spínaã, odstraÀte síÈovou zástrãku ze zásuvky ve stûnû. ZÁSUVKY PRO VIDEO (EXT3) SCART 2 (EXT2) SCART 1 (EXT1) DRÎÁK KABELU *dekodér mÛÏe b˘t
 • Страница 6 из 181
  âesk˘ Pfiipojení poãítaãe Pfied pfiipojením jakéhokoliv externího zafiízení vypnûte v‰echny síÈové napájecí spínaãe. Pokud není k dispozici Ïádn˘ spínaã, odstraÀte síÈovou zástrãku ze zásuvky ve stûnû. zadní ãást va‰eho televizoru Audio kabel pro pfiipojení PC k televizoru (není dodáván) Poãítaã
 • Страница 7 из 181
  Základní funkce pfiipojeného audio/video zafiízení je moÏno ovládat za pouÏití dálkového ovládání televizoru, jestliÏe bude pfiipojeno zafiízení kompatibilní se systémem REGZA-LINK. Zadní strana va‰eho televizoru Zesilovaã AV Pfiehrávací zafiízení HDMI IN HDMI OUT HDMI OUT Pfiehrávací zafiízení HDMI OUT
 • Страница 8 из 181
  âesk˘ Ovládací prvky a zapojení vstupÛ Ke vstupním zásuvkám na boãní stranû televizoru je moÏno pfiipojit ‰iroké spektrum externích zafiízení. PfiestoÏe v‰echna potfiebná sefiízení a ovládací ãinnosti pro televizor jsou provádûny za pouÏití dálkového ovládání, tlaãítka na televizoru mohou b˘t pouÏita
 • Страница 9 из 181
  Pfied zapnutím televizoru uveìte vበdekodér a nahrávací zafiízení do Pohotovostního reÏimu, jsou-li tyto jednotky zapojeny. Pro nastavení televizoru pouÏijte tlaãítka na dálkovém ovládání, jak je popsáno v˘‰e (na str.6). 1 Zapojte televizi do síÈového napájení a stisknûte tlaãítko . Zobrazí se vám
 • Страница 10 из 181
  âesk˘ Manuální ladûní Televizor je moÏno vyladit manuálnû za pouÏití funkce Ruãní ladûní. Tato funkce se pouÏívá napfiíklad tehdy, kdyÏ televizor není moÏno pfiipojit k nahrávacímu zafiízení/dekodéru pomocí vodiãe SCART nebo pro naladûní nûjaké stanice na jiném systému. PouÏijte z a x stranu ovladaãe
 • Страница 11 из 181
  8 KdyÏ dojde k nalezení signálu va‰eho nahrávacího zafiízení, stisknûte stranu ovladaãe pro pfiechod na Stanice. Pomocí , , a strany ovladaãe zadejte poÏadované znaky, napfi. VCR. x Pfieskoãení programu fez x Abyste zabránili sledování urãit˘ch programÛ, je moÏno pfiíslu‰nou pozici programu pfieskoãit.
 • Страница 12 из 181
  âesk˘ Automatické ladûní, obecné ovládací prvky, zvukové ovládací prvky PouÏití automatického ladûní 1 Zadání pozic programÛ Pro nastavení televizoru za pouÏití funkce Autom. Ladûní stisknûte MENU a pouÏijte nebo stranu ovladaãe pro zadání menu NASTAVENÍ pro nastavení. z Pro zadání pozice programu
 • Страница 13 из 181
  WOW Zv˘raznûní basÛ SRS 3D Vyp TruBass Funkce Podpora basÛ zvy‰uje hloubku zvuku u reproduktorÛ televizoru. Pfiíslu‰n˘ rozdíl bude moÏno zaznamenat jen v pfiípadû zvukÛ se siln˘mi basy. Zap FOCUS Vyp MENU 1 V menu ZVUK stisknûte stranu ovladaãe pro najetí na Podpora basÛ. PouÏijte nebo stranu
 • Страница 14 из 181
  âesk˘ ·irokoúhlé zobrazování V závislosti na typu vysílání je moÏno programy sledovat v nûkolika formátech. Provádûjte opakované stisknutí pro v˘bûr mezi funkcemi ·irokoúhl˘, Super live2, Cinema2, 4:3, Super live1, Cinema1, Titulky tlaãítka a 14:9. { SUPER LIVE1 Toto nastavení provede zvût‰ení
 • Страница 15 из 181
  14:9 PouÏijte toto nastavení pfii sledování vysílání v zobrazovacím pomûru 14:9. ·IROKOÚHL¯ PouÏijte toto nastavení pfii sledování ‰irokoúhlého DVD, ‰irokoúhlé kazety nebo vysílání v zobrazovacím pomûru 16:9 (je-li k dispozici). KvÛli ‰irokému spektru ‰irokoúhl˘ch formátÛ (16:9, 14:9, 20:9, atd.) se
 • Страница 16 из 181
  âesk˘ Ovládací prvky obrazu Pozice obrazu Osvûtlení pozadí Pozici obrazu je moÏno sefiídit tak, aby vyhovovala osobním preferencím, a mÛÏe b˘t zvlá‰tû uÏiteãná pro externí vstupy. Sefiízení Nastavení obrazu mÛÏe zlep‰it jasnost obrazovky pfii sledování. 1 1 V menu NASTAVENÍ pro nastavení provádûjte
 • Страница 17 из 181
  âesk˘ Ovládací prvky obrazu pokraãování Preference obrazu MPEG NR - omezení ‰umu Tento televizor nabízí volbu personalizace stylu obrazu. Stisknûte pro zobrazení rÛzn˘ch dispoziãních stylÛ: KdyÏ budete sledovat DVD, mÛÏe komprese zpÛsobit, Ïe nûkterá slova nebo obrazové prvky budou mírnû zkresleny
 • Страница 18 из 181
  âesk˘ Ovládací prvky obrazu pokraãování Detailní nastavení barev 3D nastavení barev Odstín +2 Sytost +6 Jas +4 Zelená 0 0 0 Modrá 0 0 0 Îlutá 0 0 0 Purpurová 0 0 0 Azurová 0 0 âervená Pfii zadání funkce 3D nastavení barev je umoÏnûno pouÏívání funkce "Detailní nastavení barev" . 1 V menu OBRAZ
 • Страница 19 из 181
  âesk˘ Ovládací prvky obrazu pokraãování Active Vision M100 (pouze v Model 'R') Modrá obrazovka KdyÏ je zadána funkce Active Vision M100, bude tato funkce sniÏovat "rozmazání" a u zdrojÛ obrazu dojde téÏ ke sníÏenému chvûní. KdyÏ zadáte funkci Blue screen Modrá obraz, bude mít obrazovka modrou barvu
 • Страница 20 из 181
  âesk˘ Uzamãení panelu, zobrazení ãasu, stereofonní a dvojjazyãná vysílání, ãasov˘ ovladaã Uzamãení panelu âasov˘ ovladaã Funkce Blokov. funkce provede vyfiazení tlaãítek na televizoru. V‰echna tlaãítka na dálkovém ovládání v‰ak je moÏno stále pouÏívat. Televizi je moÏno nastavit tak, aby se sama
 • Страница 21 из 181
  âesk˘ Nastavení PC – pozice obrazu, taktovací fáze, ãasová synchronizace, návrat na pÛvodní nastavení Pozice obrazu âasová synchronizace Pfiipojte PC (jak je uvedeno v oddílu pro Pfiipojení Poãítaãe) a ujistûte se, Ïe je na televizní obrazovce zobrazován obraz. Nyní je moÏno sefiídit polohu obrazu
 • Страница 22 из 181
  âesk˘ Ovládací prvky systému REGZA-LINK Tato funkce pouÏívá technologii CEC (Consumer Electronics Control) a umoÏÀuje ovládání zafiízení kompatibilních se systémem REGZA-LINK od firmy Toshiba z dálkového ovládání televizoru. Poznámka: Ne v‰echny v˘robky firmy Toshiba v souãasné dobû podporují systém
 • Страница 23 из 181
  Aktivací funkce UmoÏnit REGZA-LINK v menu nastavení REGZA-LINK je pak moÏno aktivovat jednotlivé funkce REGZA-LINK. REGZA-LINK hraní na jeden dotek Aktivace systému REGZA-LINK KdyÏ dojde k zapnutí pfiipojen˘ch zafiízení, zjistí systém REGZA-LINK automaticky pfiítomnost televizoru pfies volbu vstupÛ.
 • Страница 24 из 181
  âesk˘ Menu systému REGZA-LINK pokraãování Automatické pfiepnutí vstupu TV Automatick˘ pohotovostní reÏim Funkce Aut. pfiepinaã vstupÛ TV umoÏÀuje televizoru automaticky pfiepnout do odpovídajícího vstupu HDMI, kdyÏ nûjaké pfiipojené zafiízení HDMI zaãne pfiehrávat obraz nebo zvuk. Je-li aktivována funkce
 • Страница 25 из 181
  âesk˘ Volba vstupÛ a zapojení AV Definice zásuvek pro VSTUP a V¯STUP tak, aby televizor rozpoznal pfiipojené zafiízení. Viz oddíl pro pfiipojení externích zafiízení uveden˘ v˘‰e (str. 7), kde je moÏno získat pfiehlednû uvedená doporuãení ohlednû pfiipojení k zadní stranû televizoru. Vût‰ina nahrávacích
 • Страница 26 из 181
  âesk˘ Volba vstupÛ a zapojení AV pokraãování PC audio HDMI1 audio HDMI audio Aby bylo moÏno pfiijímat zvuk z pfiipojeného PC, zapojte audio kabel do zadní ãásti televizoru (jak je uvedeno v oddílu pro zapojení poãítaãe), poté pouÏijte nastavení PC/HDMI1 Audio. JestliÏe pfiipojen˘ zdroj HDMI
 • Страница 27 из 181
  Tento televizor má pamûÈ na vícestránkové texty, jejichÏ nataÏení trvá nûkolik okamÏikÛ. Tato moÏnost nabízí dva reÏimy prohlíÏení textu - Auto. zobrazí Fastext, je-li k dispozici. Seznam uloÏí va‰e oblíbené stránky. Dílãí stránka, kterou právû prohlíÏíte, bude zdÛraznûna a s tím, jak bude
 • Страница 28 из 181
  âesk˘ Textové sluÏby pokraãování – ovládací tlaãítka NíÏe uveden˘ text slouÏí jako urãit˘ návod k funkcím textov˘ch tlaãítek dálkového ovládání. 8/9 Pro volbu stránky pfii zobrazování normálního obrazu: Pro zobrazení obsahové/v˘chozí stránky: T / , objeví se Zadejte ãíslo stránky, a poté stisknûte
 • Страница 29 из 181
  âesk˘ Otázky a Odpovûdi NíÏe uveden˘ text obsahuje odpovûdi na nûkteré z nejãastûj‰ích otázek. Dal‰í informace najdete na www.toshiba.co.uk O O O O O O Na televizoru je moÏno vidût obraz, ale proã je tam jen málo barvy nebo dokonce Ïádná barva? Proã televize zobrazuje obraz, ale nevydává Ïádn˘
 • Страница 30 из 181
  âesk˘ Otázky a Odpovûdi O O Proã jsou na obrazovce vertikální pruhy, kdyÏ je televizor v reÏimu PC? O O Je moÏné, Ïe bude tfieba provést sefiízení u parametru Vzorkovací frekvence. Zadejte PC Nastavení z menu NASTAVENÍ, najeìte na Vzorkovací frekvence a proveìte sefiízení, dokud ãáry nezmizí.
 • Страница 31 из 181
  O O pokraãování Proã kontrolky na pfiední stranû televizoru blikají? Ovûfite níÏe uvedenou tabulku. Indikace kontrolek typu LED Stav Kontrolka 2 Kontrolka 1 Nesvítí Zelená (svítí nepfieru‰ovanû) Nesvítí âervená (svítí nepfieru‰ovanû) ¤e‰ení Televizor fiádnû funguje Pohotovostní reÏim se zapnutím Zelená
 • Страница 32 из 181
  âesk˘ Poznámky Pro va‰e vlastní záznamy 34
 • Страница 33 из 181
  âesk˘ Informace Pfied pfiipojením jakéhokoliv externího zafiízení vypnûte v‰echny síÈové napájecí spínaãe. Pokud není k dispozici Ïádn˘ spínaã, odstraÀte síÈovou zástrãku ze zásuvky ve stûnû. Pfiipojení poãítaãe Informace o signálu pro miniaturní subkonektor typu D s 15 v˘vody V˘vod ã. Název signálu
 • Страница 34 из 181
  âesk˘ Specifikace a pfiíslu‰enství Stereo Vysílací systémy/kanály PAL-I UHF UK21-UK69 Nicam Systém 2 nosiãÛ Model 32 37 42 80 cm 94 cm 107 cm PAL-B/G UHF E21-E69 VHF E2-E12, S1-S41 Viditelná velikost obrazovky (pfiibliÏnû) SECAM-L UHF F21-F69 VHF F1-F10, B-Q Zobrazení 16:9 Zvukov˘ v˘stup (pfii 10%
 • Страница 35 из 181
 • Страница 36 из 181
 • Страница 37 из 181
  Tartalomjegyzék KEZELÃSZERVEK, SZOLGÁLTATÁSOK Általános kezelŒszervek – A programhelyek kiválasztása Hangbeállítási lehetŒségek – hangerŒ, némítás, mély hang, magas hang, balansz Hangbeállítási lehetŒségek – mélyhangkiemelés, mélysugárzó, stabil hang® SRS WOW™ hanghatások – SRS 3D, FOCUS, TruBass
 • Страница 38 из 181
  Balesetvédelem A készülék tervezése és gyártása a nemzetközi balesetvédelmi elŒírásoknak megfelelŒen történt, azonban csakúgy, mint minden más villamos berendezés esetében - kellŒ figyelmet kell fordítani a kezelésre, hogy a lehetŒ legjobb eredményt lehessen elérni, valamint hogy a biztonság is
 • Страница 39 из 181
  A készülék felállítása, fontos tudnivalók A felállítás helye A tévékészüléket közvetlen napsugárzástól és erŒs fénytŒl védett helyen kell felállítani; az élvezhetŒ tévénézéshez lágy, közvetett világítás alkalmazását ajánljuk. Ha a nap közvetlenül rásüt a képernyŒre, függönnyel vagy sötétítŒvel
 • Страница 40 из 181
  A távirányító A távirányító kezelŒszerveinek rövid ismertetése Üzemmód-választás BE/Készenlét Számgombok Magyar KülsŒ jelforrás választó Visszatérés az elŒzŒ programba Csak Toshiba segédberendezés esetén aktív Programpozíciók és Teletext-oldalak váltása HangerŒszabályozó Némítás KépernyŒmenük
 • Страница 41 из 181
  KülsŒ készülék csatlakoztatása MielŒtt bármilyen külsŒ készüléket csatlakoztatna, kapcsolja ki az összes hálózati kapcsolót. Amennyiben a készüléken nincs hálózati kapcsoló, húzza ki a hálózati csatlakozódugaszt a fali csatlakozóaljzatból. COMPONENT VIDEO (EXT3) SCART 2 (EXT2) SCART 1 (EXT1)
 • Страница 42 из 181
  Számítógép csatlakoztatása MielŒtt bármilyen külsŒ készüléket csatlakoztatna, kapcsolja ki az összes hálózati kapcsolót. Amennyiben a készüléken nincs hálózati kapcsoló, húzza ki a hálózati csatlakozódugaszt a fali csatlakozóaljzatból. a tévékészülék hátlapja Magyar Audio kábel a PC tévékészülékre
 • Страница 43 из 181
  A REGZA-LINK csatlakoztatása Egy REGZA-LINK kompatibilitású készülék csatlakoztatása esetén a csatlakoztatott audio/video eszköz alapfunkciói a televízió távkapcsolójával vezérelhetŒk. AV erŒsítŒ lejátszó készülék HDMI IN HDMI OUT HDMI OUT lejátszó készülék HDMI OUT MEGJEGYZÉS: Javasoljuk, hogy a
 • Страница 44 из 181
  KezelŒszervek és bemeneti csatlakozók Sokféle külsŒ készülék csatlakoztatható a készülék oldalán található bemeneti csatlakozókra. A televízió távirányítóval történŒ szükséges beállításainak elvégzése közben a tévékészüléken lévŒ gombok is használhatók bizonyos feladatokra. Magyar VÖRÖS színı
 • Страница 45 из 181
  A tévékészülék beprogramozása a Gyors beállítás programmal, a programhelyek elrendezése MielŒtt bekapcsolná a tévékészüléket, a dekódert és a médiafelvevŒt (ha csatlakoztatva van) állítsa Készenléti üzemmódba. A tévékészülék programozása a távirányítón található gombokkal történik (lásd 6. oldal).
 • Страница 46 из 181
  Kézi programozás A tévékészülék kézzel is beprogramozható a Manuális hangolás menüben, ha például a tévékészüléket nem lehet SCART kábellel csatlakozni a médiafelvevŒre vagy a dekóderre, vagy ha egy másfajta rendszerben sugárzott adóállomást szeretne beprogramozni. A z vagy a x tárcsaoldallal
 • Страница 47 из 181
  Kézi programozás folytatás, Programhely átugrása 8 Amikor megtalálja a médiafelvevŒjének a jelét, a tárcsaoldallal lépkedjen a Csat. opcióra. A , , , tárcsaoldallal írja be a kívánt karaktereket, például VCR (videomagnó). x Programhely átugrása fe zx Ha nem szeretne bizonyos mısorokat nézni, akkor
 • Страница 48 из 181
  Automatikus programozás, általános kezelŒszervek, hangbeállítási lehetŒségek Az automatikus programozás használata 1 A programhely kiválasztása A tévékészüléknek az Automatikus hangolás menüvel történŒ behangolásához nyomja meg a MENU gombot, és a vagy a tárcsaoldallal válassza ki a BEÁLLÍTÁS
 • Страница 49 из 181
  Hangbeállítási lehetŒségek folytatás, SRS WOW™ hanghatások, két nyelv, stabil hang® WOW Mélyhangkiemelés SRS 3D Be FOCUS Ki TruBass A Külso mélynyomó fokozza a hangzás mélységét a tévékészülék hangszóróiban. A különbség csak erŒs basszust tartalmazó hangzás esetén vehetŒ észre. Ki MENU Vissza EXIT
 • Страница 50 из 181
  Szélesvásznú üzemmód A sugárzott adás fajtájától függŒen a mısorok különféle formátumokban nézhetŒk. A gomb megnyomásával lehet választani a Széles, Super live2, Mozi2, 4:3, Super live1, Mozi1, Felirat és 14:9 üzemmód közül. { SUPER LIVE1 Magyar Ebben a beállításban a rendszer egy 4:3 oldalarányú
 • Страница 51 из 181
  Szélesvásznú üzemmód folytatás Ezt a beállítást 14:9 oldalarányú adáskor érdemes használni. 14:9 SZÉLES 4:3 Ezt a beállítást 4:3 oldalarányú adáskor érdemes használni. PC Magyar Ezt a beállítást olyankor érdemes használni, amikor szélesvásznú DVDt, szélesvásznú videoszalagot vagy 16:9 oldalarányú
 • Страница 52 из 181
  Képbeállítási lehetŒségek Képhelyzet Háttérvilágítás A Képpozíció az egyéni ízlésnek megfelelŒen állítható be. Ez különösen hasznos lehet külsŒ bemenŒjelek esetén. A Háttérfény beállítása javíthatja a kép élességét tévénézés közben. A BEÁLLÍTÁS menüben a tárcsaoldallal jelölje ki a Képpozíció
 • Страница 53 из 181
  Képbeállítási lehetŒségek folytatás Képpreferenciák MPEG NR - Zajcsökkentés Ezzel a tévékészülékkel többféleképpen lehet személyre szabni a képstílust. A különféle rendelkezésre álló stílusok gombot. A megtekintéséhez nyomja meg a DVD-film nézésekor a tömörítés miatt esetleg bizonyos szavak vagy
 • Страница 54 из 181
  Képbeállítási lehetŒségek folytatás Alap színbeállítás 3D színbeállítás Színárnyalat +2 Telítettség +6 FényerŒ +4 Zöld 0 0 0 Kék 0 0 0 Sárga 0 0 0 Bíborvörös 0 0 0 Cián 0 0 Piros A 3D színbeállítás kiválasztásakor a "Alap színbeállítás" szolgáltatás használható. 1 A KÉP menüben a tárcsaoldallal
 • Страница 55 из 181
  Képbeállítási lehetŒségek folytatás Active Vision M100 (csak 'R' típus) Kék képernyŒ Az Active Vision M100 funkció beállítása csökkenti a kép "elkenŒdését" és a video forrásoknál csökkenti a képtorzulást. Ha Kék képernyŒ van kijelölve, akkor a képernyŒ elkékül és a hang elnémul, ha nincs beérkezŒ
 • Страница 56 из 181
  ElŒlapzár, idŒkijelzés, sztereo, illetve kétnyelvı adás, idŒkapcsoló ElŒlapzár IdŒkapcsoló A Nyomógomb-lezárás opcióval reteszelni lehet a tévékészülék gombjait. EttŒl függetlenül a távirányító összes gombja továbbra is használható. A tévékészüléket be lehet állítani úgy, hogy egy bizonyos idŒ
 • Страница 57 из 181
  PC beállítások – képhelyzet, óraszinkronizálás, mintavételi órajel, alaphelyzet beállítás Képhelyzet Mintavételi órajel Csatlakoztassa a számítógépet (lásd a "Számítógép csatlakoztatása" c. részt), és ellenŒrizze, hogy megjelenik-e kép a képernyŒn. Ezután a képhelyzet ízlés szerint beállítható.
 • Страница 58 из 181
  REGZA-LINK kapcsolók Ez a funkció, amely a CEC (Consumer Electronics Control) technológiára épül, lehetŒvé teszi a Toshiba REGZA-LINK kompatibilitású készülékek mıködtetését a TV-készülék távkapcsolójáról. Megjegyzés: jelenleg nem minden Toshiba termék támogatja a REGZA-LINK-et. A REGZA-LINK
 • Страница 59 из 181
  REGZA-LINK kapcsolók folytatás, REGZA-LINK menük Az REGZA-LINK menük aktiválása révén a REGZA-LINK beállító menüben külön-külön aktiválhatók a különbözŒ REGZA-LINK funkciók. A REGZA-LINK engedélyezése A csatlakoztatott készülék bekapcsolásakor a REGZA-LINK a bemenet-kiválasztás révén automatikusan
 • Страница 60 из 181
  REGZA-LINK menük folytatás TV auto bemenet kapcsoló Auto készenléti üzemmód A TV auto bemenet kapcsoló segítségével a TV-készülék automatikusan a megfelelŒ HDMI bemenetre kapcsolható, amikor a csatlakoztatott HDMI készülék video vagy audio mısort kezd el lejátszani. Az Auto készenléti üzemmód
 • Страница 61 из 181
  Bemenetválasztás és AV csatlakoztatás Az BEMENETI és az KIMENETI csatlakozók meghatározása oly módon, hogy a tévékészülék felismerje a csatlakoztatott készüléket. Az ajánlott hátlapi csatlakoztatások egyértelmıen leolvashatók a 7. oldalon lévŒ ábráról. A legtöbb dekóder és médiafelvevŒ jelet küld a
 • Страница 62 из 181
  Bemenetválasztás és AV csatlakoztatás folytatás Magyar PC audio HDMI1 audio HDMI audio Ha hangot szeretne továbbítani a csatlakoztatott számítógéprŒl, dugja be az audio kábelt a tévékészülék hátlapján levŒ csatlakozóba (lásd a "Számítógép csatlakoztatása" címı részt), azután használja a PC/HDMI1
 • Страница 63 из 181
  Teletext szolgáltatások – telepítés, általános tudnivalók, Automatikus és LISTA üzemmód A tévékészülék többoldalas szövegtárral rendelkezik, amelynek betöltéséhez néhány másodpercre van szükség. Kétféle szövegnézési üzemmódot kínál - az Automatikus üzemmód megjeleníti a Fastext szolgáltatást, ha
 • Страница 64 из 181
  Teletext szolgáltatások folytatás – kezelŒgombok A következŒkben a távirányító Teletext-gombjainak a funkciójára utaló útmutató található. 8/9 Teletext oldal kiválasztása normál tévénézés közben: A tartalomjegyzék-, illetve a kezdŒoldal megjelenítése: T / Adja meg az oldalszámot, majd nyomja meg a
 • Страница 65 из 181
  Kérdések és Válaszok Az alábbiakban a leggyakoribb kérdések és válaszok találhatók. További felvilágosításért keresse fel a www.toshiba.co.uk weboldalt. K V EllenŒrizze, hogy a helyes bemenet van-e kiválasztva, azaz S-VIDEO vagy AV (lásd 27 az "AV csatlakozások" oldalát). Nézze meg, hogy a készülék
 • Страница 66 из 181
  Kérdések és Válaszok K V Miért vannak függŒleges csíkok a képernyŒn PC üzemmódban? Mi az oka annak, hogy helytelenek a színek NTSC jelforrás lejátszása közben? K V Lehetséges, hogy be kell állítani a Sampling clock Mintavételezés funkciót. A BEÁLLÍTÁS menübŒl válassza ki PC beállítás almenüt,
 • Страница 67 из 181
  Kérdések és Válaszok K V folytatás Miért nem mıködik a REGZA-LINK? Ha a csatlakoztatott REGZA-LINK készüléken megváltoztatják a beállításokat, elŒfordulhat, hogy a készülék nem mıködik megfelelŒen a TV-vel. Megoldás lehet, ha eltávolítja, majd kicseréli a HDMI kábelt. Ha ez sem segít, kapcsolja ki
 • Страница 68 из 181
  Megjegyzés Magyar Saját feljegyzések számára 34
 • Страница 69 из 181
  Információk MielŒtt bármilyen külsŒ készüléket csatlakoztatna, kapcsolja ki az összes hálózati kapcsolót. Amennyiben a készüléken nincs hálózati kapcsoló, húzza ki a hálózati csatlakozódugaszt a fali csatlakozóaljzatból. Számítógép csatlakoztatása Jeltájékoztató a Mini D-sub 15 kivezetéses
 • Страница 70 из 181
  Mıszaki adatok és tartozékok Sztereo Mısorsugárzó rendszerek és csatornák PAL-I UHF UK21-UK69 Nicam két vivŒfrekvenciás rendszer PAL-B/G UHF E21-E69 VHF E2-E12, S1-S41 Látható képernyŒméret (kb.) 32 típus 80 cm 37 típus 94 cm 42 típus 107 cm SECAM-L UHF F21-F69 VHF F1-F10, B-Q Oldalarány 16:9
 • Страница 71 из 181
 • Страница 72 из 181
 • Страница 73 из 181
  ëÓ‰ÂʇÌË çÄëíêéâäÄ åÂ˚ Ô‰ÓÒÚÓÓÊÌÓÒÚË – óÚÓ ÒΉÛÂÚ Ë Ì ÒΉÛÂÚ ‰Â·ڸ ìÒÚ‡Ìӂ͇ íÇ Ë ‚‡Ê̇fl ËÌÙÓχˆËfl èÛÎ¸Ú ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl – Í‡ÚÍÓ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ëÓ‰ËÌÂÌË ‚̯ÌÂ„Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl – Í Á‡‰ÌÂÈ ÒÚÓÓÌ ÚÂ΂ËÁÓ‡ ëÓ‰ËÌÂÌË ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ‡ – Í Á‡‰ÌÂÈ ÒÚÓÓÌ ÚÂ΂ËÁÓ‡ ëÓ‰ËÌÂÌËÂ
 • Страница 74 из 181
  åÂ˚ Ô‰ÓÒÚÓÓÊÌÓÒÚË Ë Ó·ÂÒÔ˜ÂÌË ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË Ñ‡ÌÌÓ ӷÓÛ‰Ó‚‡ÌË ·˚ÎÓ ÒÔÓÂÍÚËÓ‚‡ÌÓ Ë ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌÓ Òӄ·ÒÌÓ ÏÂʉÛ̇Ó‰Ì˚Ï Òڇ̉‡Ú‡Ï ÔÓ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË, ÌÓ, Í‡Í Ë Ò Î˛·˚Ï ˝ÎÂÍÚÓÓ·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂÏ, ‰Îfl ‰ÓÒÚËÊÂÌËfl ̇ËÎÛ˜¯Ëı ÂÁÛθڇÚÓ‚ Ë Ó·ÂÒÔ˜ÂÌËfl ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ÒΉÛÂÚ Òӷβ‰‡Ú¸ ÏÂ˚ Ô‰ÓÒÚÓÓÊÌÓÒÚË.
 • Страница 75 из 181
  ìÒÚ‡Ìӂ͇ íÇ Ë ‚‡Ê̇fl ËÌÙÓχˆËfl ɉ ÛÒڇ̇‚ÎË‚‡Ú¸ íÇ èÓÏÂÒÚËÚ¸ íÇ Ú‡Ï, „‰Â ̇ ÌÂ„Ó Ì ԇ‰‡ÂÚ ÔflÏÓÈ ÒÓÎ̘Ì˚È Ò‚ÂÚ Ë ÒËθÌ˚È Ò‚ÂÚ ÓÚ Î‡ÏÔ. ÑÎfl Û‰Ó·ÒÚ‚‡ ÔÓÒÏÓÚ‡ ÂÍÓÏẨÛÂÚÒfl Ïfl„ÍÓ ÌÂÔflÏÓ ÓÒ‚Â˘ÂÌËÂ. àÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ ¯ÚÓ˚ ËÎË Ê‡Î˛ÁË, ˜ÚÓ·˚ ÒÓÎ̘Ì˚È Ò‚ÂÚ Ì ԇ‰‡Î ̇ ˝Í‡Ì. èӘ̇fl ÒÚflÊ͇ (͇Í
 • Страница 76 из 181
  èÛÎ¸Ú ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl èÛÎ¸Ú ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl - Í‡ÚÍÓ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó. ÑÎfl ‚˚·Ó‡ ÂÊËχ ÑÎfl ÂÊËχ ÇÍÎ./éÊˉ‡ÌË ñËÙÓ‚˚ ÍÌÓÔÍË ÑÎfl ‚˚·Ó‡ ‚‚Ó‰‡ ÓÚ ‚̯ÌËı ËÒÚÓ˜ÌËÍÓ‚ ÑÎfl ‚ÓÁ‚‡Ú‡ Í Ô‰˚‰Û˘ÂÈ ÔÓ„‡ÏÏ ÑÎfl ‰ÓÔÓÎÌËÚÂθÌÓ„Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl Toœhiba ÑÎfl ËÁÏÂÌÂÌËfl ÔÓÁˈËÈ ÔÓ„‡ÏÏ Ë
 • Страница 77 из 181
  ëÓ‰ËÌÂÌË ‚̯ÌÂ„Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl èÂ‰ ÔÓ‰ÒÓ‰ËÌÂÌËÂÏ ‚̯ÌÂ„Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl ‚˚Íβ˜ËÚ¸ ‚Ò ‚˚Íβ˜‡ÚÂÎË ÒÂÚÂ‚Ó„Ó ÔËÚ‡ÌËfl. èË ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËË ‚˚Íβ˜‡ÚÂÎfl ËÁ‚Θ¸ ¯ÚÂÔÒÂθÌÛ˛ ‚ËÎÍÛ ËÁ ÒÚÂÌÌÓÈ ÓÁÂÚÍË. äéåèéçÖçíçéÖ ÇàÑÖé (EXT3) SCART 2 (EXT2) SCART 1 (EXT1) äÄÅÖãúçÄü äéãéÑäÄ *‰ÂÍÓ‰ÂÓÏ ÏÓÊÂÚ Ó‚ÓÈ ·˚Ú¸
 • Страница 78 из 181
  ëÓ‰ËÌÂÌË ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ‡ èÂ‰ ÔÓ‰ÒÓ‰ËÌÂÌËÂÏ ‚̯ÌÂ„Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl ‚˚Íβ˜ËÚ¸ ‚Ò ‚˚Íβ˜‡ÚÂÎË ÒÂÚÂ‚Ó„Ó ÔËÚ‡ÌËfl. èË ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËË ‚˚Íβ˜‡ÚÂÎfl ËÁ‚Θ¸ ¯ÚÂÔÒÂθÌÛ˛ ‚ËÎÍÛ ËÁ ÒÚÂÌÌÓÈ ÓÁÂÚÍË. Á‡‰Ìflfl ÒÚÓÓ̇ ÚÂ΂ËÁÓ‡ ÄÛ‰ËÓ-͇·Âθ ‰Îfl ÒÓ‰ËÌÂÌËfl èä Ò íÇ (Ì ÔÓÒÚ‡‚ÎflÂÚÒfl) äÓÏÔ¸˛ÚÂ 15-¯Ú˚¸Â‚ÓÈ ÒÓ‰ËÌËÚÂθ
 • Страница 79 из 181
  ëÓ‰ËÌÂÌË REGZA-LINK Ç ÒÎÛ˜‡Â ÒÓ‰ËÌÂÌËfl ÒÓ‚ÏÂÒÚËÏÓ„Ó Ò REGZA-LINK ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌË ÓÒÌÓ‚Ì˚ÏË ÙÛÌ͈ËflÏË ÒÓ‰ËÌÂÌÌÓ„Ó ‡Û‰ËÓ/‚ˉÂÓ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl ÏÓÊÂÚ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÚ¸Òfl Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÔÛθڇ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl. Á‡‰Ìflfl ÒÚÓÓ̇ ÚÂ΂ËÁÓ‡ HDMI IN HDMI OUT HDMI OUT ÇÓÒÔÓËÁ‚Ó‰fl˘Â ӷÓÛ‰Ó‚‡ÌË HDMI
 • Страница 80 из 181
  é„‡Ì˚ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl Ë ÒÓ‰ËÌÂÌËfl ‚‚Ó‰‡ ä „ÌÂÁ‰‡Ï ‚‚Ó‰‡ ̇ ·ÓÍÓ‚ÓÈ ÒÚÓÓÌ íÇ ÏÓÊÂÚ ÔÓ‰ÒÓ‰ËÌflÚ¸Òfl ¯ËÓÍÓ ‡ÁÌÓÓ·‡ÁË ‚̯ÌÂ„Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl. íÓ„‰‡ Í‡Í ‚Ò ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚ „ÛÎËÓ‚ÍË Ë ÍÓχ̉˚ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ‰Îfl íÇ ‚˚ÔÓÎÌfl˛ÚÒfl Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÔÛθڇ, ‰Îfl ÌÂÍÓÚÓ˚ı ÙÛÌ͈ËÈ ÏÓ„ÛÚ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸Òfl
 • Страница 81 из 181
  Å˚ÒÚ‡fl ̇ÒÚÓÈ͇ ÚÂ΂ËÁÓ‡, ÛÔÓfl‰Ó˜ÂÌË ÔÓÁˈËÈ ÔÓ„‡ÏÏ èÂʉ ˜ÂÏ ‚Íβ˜‡Ú¸ ÚÂ΂ËÁÓ, ÔË‚ÂÒÚË ‰ÂÍÓ‰Â Ë Ï‰ËÈÌ˚È ÂÍÓ‰Â (ÂÒÎË ÓÌË ÔÓ‰ÒÓ‰ËÌÂÌ˚) ‚ ÂÊËÏ éÊˉ‡ÌËÂ. ÑÎfl ̇ÒÚÓÈÍË íÇ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ ÍÌÓÔÍË Ì‡ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓÏ ÔÛθÚÂ, Í‡Í ÓÔËÒ‡ÌÓ Ì‡ ÒÚ. 6. 1 èÓ‰ÒÓ‰ËÌËÚ¸ ÚÂ΂ËÁÓ Í ÒÂÚ‚ÓÏÛ ÔËÚ‡Ì˲
 • Страница 82 из 181
  êۘ̇fl ̇ÒÚÓÈ͇ íÂ΂ËÁÓ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ̇ÒÚÓÂÌ ‚Û˜ÌÛ˛ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ êۘ̇fl ̇ÒÚÓÈ͇. ç‡ÔËÏÂ, ÂÒÎË íÇ Ì ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÔÓ‰ÒÓ‰ËÌÂÌ Í Ï‰ËÈÌÓÏÛ ÂÍÓ‰ÂÛ/‰ÂÍÓ‰ÂÛ ˜ÂÂÁ ‚˚‚Ó‰ ¡CART ËÎË ‰Îfl ̇ÒÚÓÈÍË Ì‡ ÒÚ‡ÌˆË˛ ‚ ‰Û„ÓÈ ëËÒÚÂÏÂ. àÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ z Ë x ‰Îfl ÔÂÂÏ¢ÂÌËfl ÔÓÔÂÂÍ ˝Í‡Ì‡ Ë ‚˚·‡Ú¸ β·Û˛ ËÁ ˝ÚËı
 • Страница 83 из 181
  êۘ̇fl ̇ÒÚÓÈ͇ ÔÓ‰ÓÎÊÂÌËÂ, èÓÔÛÒÍ ÔÓ„‡ÏÏ˚ 8 äÓ„‰‡ ·Û‰ÂÚ Ì‡È‰ÂÌ Ò˄̇Π‚‡¯Â„Ó Ï‰ËÈÌÓ„Ó ÂÍÓ‰Â‡, ̇ÊËχڸ ‰Îfl ÔÓ‰ıÓ‰‡ Í ëڇ̈Ëfl. ë ÔÓÏÓ˘¸˛ , , Ë ‚‚ÂÒÚË Ú·ÛÂÏ˚ ÒËÏ‚ÓÎ˚, ̇ÔËÏÂ VCR. èÓÔÛÒÍ ÔÓ„‡ÏÏ˚ x fez x ÑÎfl Ô‰ÓÚ‚‡˘ÂÌËfl ÔÓÒÏÓÚ‡ ÓÔ‰ÂÎÂÌÌ˚ı ÔÓ„‡ÏÏ ÔÓÁˈËfl ˝ÚÓÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÏÓÊÂÚ
 • Страница 84 из 181
  Ä‚ÚÓ̇ÒÚÓÈ͇, Ó·˘Ë Ó„‡Ì˚ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl, „ÛÎËӂ͇ Á‚Û͇ àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ĂÚÓ̇ÒÚÓÈÍË 1 Ç˚·Ó ÔÓÁˈËÈ ÔÓ„‡ÏÏ ÑÎfl ̇ÒÚÓÈÍË ÚÂ΂ËÁÓ‡ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ Ä‚ÚÓχÚ. ç‡ÒÚÓÈÍË Ì‡Ê‡Ú¸ MENU Ë ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ ËÎË ‰Îfl ‚˚·Ó‡ ÏÂÌ˛ çÄëíêéâäÄ. z x èÓÁˈËË ÔÓ„‡ÏÏ ÏÓ„ÛÚ Ú‡ÍÊ ‚˚·Ë‡Ú¸Òfl Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ P P Ë P Q. çÄëíêéâäÄ
 • Страница 85 из 181
  ê„ÛÎËӂ͇ Á‚Û͇ ÔÓ‰ÓÎÊÂÌËÂ, SRS WOW™ Á‚ÛÍÓ‚˚ ˝ÙÙÂÍÚ˚, ‰Û·ÎflÊ, ÛÒÚÓȘ˂˚È Á‚ÛÍ® WOW ìÒËÎÂÌË ·‡ÒÓ‚ SRS 3D Ç˚ÍÎ. TruBass îÛÌ͈Ëfl ìÒËÎÂÌË ÌËÁÍËx ÛÎÛ˜¯‡ÂÚ „ÎÛ·ËÌÛ Á‚Û͇ ̇ ‰Ë̇ÏË͇ı íÇ. éÚ΢ˠ·Û‰ÂÚ Á‡Ï˜‡Ú¸Òfl ÚÓθÍÓ ÔË Á‚ÛÍÂ Ò ÒËθÌ˚ÏË ·‡ÒÓ‚˚ÏË ˜‡ÒÚÓÚ‡ÏË. ÇÎÍ. FOCUS Ç˚ÍÎ. MENU 1 2 Ç ÏÂÌ˛ áÇìä
 • Страница 86 из 181
  òËÓÍÓÙÓχÚÌ˚È ÔÓÒÏÓÚ Ç Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ÚËÔ‡ ‚¢‡ÌËfl, ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÏÓ„ÛÚ ÔÓÒχÚË‚‡Ú¸Òfl ‚ fl‰Â ‡ÁÌ˚ı ÙÓχÚÓ‚. ‰Îfl ‚˚·Ó‡ ÏÂÊ‰Û òËÓÍËÈÁÍ‡Ì, Super live2, äËÌÓ2, 4:3, Super live1, èÓ‚ÚÓÌÓ Ì‡ÊËχڸ ÍÌÓÔÍÛ äËÌÓ1, ëÛ·ÚËÚ˚ Ë 14:9. { SUPER LIVE1 ùÚ‡ ̇ÒÚÓÈ͇ Û‚Â΢˂‡ÂÚ ËÁÓ·‡ÊÂÌË 4:3 ‰Îfl
 • Страница 87 из 181
  òËÓÍÓÙÓχÚÌ˚È ÔÓÒÏÓÚ ÔÓ‰ÓÎÊÂÌË àÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ ˝ÚÛ Ì‡ÒÚÓÈÍÛ ‰Îfl ÔÓÒÏÓÚ‡ ‡θÌÓ„Ó ‚¢‡ÌËfl 14:9. 14:9 4:3 àÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ ˝ÚÛ Ì‡ÒÚÓÈÍÛ ‰Îfl ÔÓÒÏÓÚ‡ ‡θÌÓ„Ó ‚¢‡ÌËfl 4:3. PC èË ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËË èä, ÒÓ‰ËÌÂÌÌÓ„Ó ˜ÂÂÁ HDMI, ˝Ú‡ ̇ÒÚÓÈ͇ ÔÓ͇Á˚‚‡ÂÚ ËÁÓ·‡ÊÂÌË ·ÂÁ ͇ÂÏÍË ˝Í‡Ì‡. Ú.Â. WY¡IWYG.
 • Страница 88 из 181
  ê„ÛÎËӂ͇ ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl èÓÎÓÊÂÌË ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl èÓ‰Ò‚ÂÚ͇ èÓÎÓÊÂÌË ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl ÏÓÊÂÚ „ÛÎËÓ‚‡Ú¸Òfl ÔÓ Î˘Ì˚Ï Ô‰ÔÓ˜ÚÂÌËflÏ, Ë ˝Ú‡ ÙÛÌ͈Ëfl ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ÔÓÎÂÁ̇ ‰Îfl ‚̯ÌËı ËÒÚÓ˜ÌËÍÓ‚. ê„ÛÎËӂ͇ èÓ‰Ò‚ÂÚ͇ ÏÓÊÂÚ ÛÎÛ˜¯ËÚ¸ ˜ÂÚÍÓÒÚ¸ ˝Í‡Ì‡ ÔË ÔÓÒÏÓÚÂ. 1 1 Ç ÏÂÌ˛ çÄëíêéâäÄ Ì‡ÊËχڸ , ÔÓ͇ ÌÂ
 • Страница 89 из 181
  ê„ÛÎËӂ͇ ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl ÔÓ‰ÓÎÊÂÌË è‰ÔÓ˜ÚËÚÂθÌ˚ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl MPEG NR - òÛÏÓÔÓ‰‡‚ÎÂÌË èË ÔÓÒÏÓÚ DVD ÒʇÚË ÏÓÊÂÚ ‚˚Á‚‡Ú¸ ËÒ͇ÊÂÌË ËÎË ÔËÍÒÂÎËÁ‡ˆË˛ ÌÂÍÓÚÓ˚ı ÒÎÓ‚ Ë ˝ÎÂÏÂÌÚÓ‚ ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl. èËÏÂÌÂÌË ÙÛÌ͈ËË ìÏe̸¯eÌË ÔoÏeı MPEG ÒÌËʇÂÚ ˝ÚÓÚ ˝ÙÙÂÍÚ ÔÛÚÂÏ Ò„Î‡ÊË‚‡ÌËfl Í‡Â‚.
 • Страница 90 из 181
  ê„ÛÎËӂ͇ ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl ÔÓ‰ÓÎÊÂÌË ê„ÛÎËӂ͇ ocÌÓ‚Ì˚x ˆ‚ÂÚo‚ 3D ìÔpa‚ÎeÌËe ˆ‚ÂÚ‡Ï ä‡ÒÌ˚È Ç ÏÂÌ˛ àáéÅêÄÜ Ì‡Ê‡Ú¸ 3D ìÔpa‚ÎeÌËe ˆ‚ÂÚoÏ. 0 0 0 ëËÌËÈ 0 0 0 ÜÂÎÚ˚È 0 0 0 èÛpÔÛpÌ˚È e ‰Îfl ‚˚·Ó‡ üÍÓÒÚ¸ +4 0 0 0 ÉÓÎÛ·ÓÈ 1 ñ‚ÂÚȯc˚˘ +6 áÂÎÂÌ˚È Ç˚·Ó 3D ìÔpa‚ÎeÌËe ˆ‚ÂÚoÏ ‡ÍÚË‚ËÛÂÚ ÙÛÌÍˆË˛ ê„ÛÎËӂ͇
 • Страница 91 из 181
  ê„ÛÎËӂ͇ ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl ÔÓ‰ÓÎÊÂÌË Active Vision M100 (ÚÓθÍÓ åÓ‰Âθ 'R') ÉÓÎÛ·ÓÈ ˝Í‡Ì èË ‚˚·Ó ÉÓÎÛ·. ˝Í‡Ì ˝Í‡Ì ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl „ÓÎÛ·˚Ï Ë Ë Á‚ÛÍ Á‡„ÎÛ¯‡ÂÚÒfl, ÍÓ„‰‡ ÓÚÒÛÚÒÚ‚ÛÂÚ ÔËÂÏ Ò˄̇·. èË ‚˚·Ó ÙÛÌ͈ËË Active Vision M100 ÛÏÂ̸¯‡ÂÚÒfl "ÒχÁ˚‚‡ÌËÂ" ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl Ë "‰ÓʇÌËÂ" ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl ̇
 • Страница 92 из 181
  ÅÎoÍËӂ͇ Ô‡ÌÂÎË, Ë̉Ë͇ÚÓ ‚ÂÏÂÌË, ÒÚÂÂÓ/‰‚ÛflÁ˚˜Ì˚ ÔÂ‰‡˜Ë, Ú‡ÈÏÂ ÅÎoÍËӂ͇ Ô‡ÌÂÎË í‡ÈÏÂ ÅÎoÍË. Ô‡ÌÂÎË ·ÎÓÍËÛÂÚ ÍÌÓÔÍË Ì‡ íÇ. ÇÒ ÍÌÓÔÍË Ì‡ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓÏ ÔÛθÚ ÏÓ„ÛÚ ÔÓ-ÔÂÊÌÂÏÛ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸Òfl. íÂ΂ËÁÓ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ̇ÒÚÓÂÌ Ì‡ Ò‡ÏÓÒÚÓflÚÂθÌÓ ‚Íβ˜ÂÌË ËÎË ‚˚Íβ˜ÂÌË ÔÓÒΠÓÔ‰ÂÎÂÌÌÓ„Ó
 • Страница 93 из 181
  ç‡ÒÚÓÈÍË èä - ÔÓÎÓÊÂÌË ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl, Ù‡Á‡ ˜‡ÒÓ‚, ˜‡ÒÚÓÚ‡ ˜‡ÒÓ‚, Ò·ÓÒ èÓÎÓÊÂÌË ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl ó‡ÒÚÓÚ‡ ˜‡ÒÓ‚ èÓ‰ÒÓ‰ËÌËÚ¸ èä (Í‡Í ÔÓ͇Á‡ÌÓ ‚ ‡Á‰ÂΠ"ëÓ‰ËÌÂÌË èä") Ë Û·Â‰ËÚ¸Òfl ‚ ÔÓfl‚ÎÂÌËË ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl ̇ ˝Í‡Ì íÇ. íÂÔÂ¸ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÓÚ„ÛÎËÓ‚‡ÌÓ ÔÓÎÓÊÂÌË ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl Òӄ·ÒÌÓ Î˘Ì˚Ï Ô‰ÔÓ˜ÚÂÌËflÏ.
 • Страница 94 из 181
  ë‰ÒÚ‚‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl REGZA-LINK ùÚ‡ ÙÛÌ͈Ëfl ËÒÔÓθÁÛÂÚ ÚÂıÌÓÎӄ˲ CEC (Consumer Electronics Control) Ë ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ÛÔ‡‚ÎflÚ¸ ÒÓ‚ÏÂÒÚËÏ˚Ï Ò REGZA-LINK Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂÏ Toœhiba Ò ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÔÛθڇ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl. èËϘ‡ÌËÂ: ç‡ ‰‡ÌÌ˚È ÏÓÏÂÌÚ Ì ‚Ò ÔÓ‰ÛÍÚ˚ Toœhiba ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡˛Ú REGZA-LINK. ìÔ‡‚ÎÂÌËÂ
 • Страница 95 из 181
  ë‰ÒÚ‚‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl REGZA-LINK ÔÓ‰ÓÎÊÂÌËÂ, åÂÌ˛ REGZA-LINK èÛÚÂÏ ‡ÍÚË‚ËÓ‚‡ÌËfl ÓÔˆËË ÇÍÎ. REGZA-LINK ‚ ÏÂÌ˛ ̇ÒÚÓÂÍ REGZA-LINK ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ Á‡ÚÂÏ ‡ÍÚË‚ËÁËÓ‚‡Ì˚ ÓÚ‰ÂθÌ˚ ÙÛÌ͈ËË REGZA-LINK. èêàåÖóÄçàÖ: èË ‚Íβ˜ÂÌËË ìÒËÎËÚÂÎfl AV, ËÁÏÂÌÂÌËË Â„Ó ËÒÚÓ˜ÌË͇ ‚‚Ó‰‡ ËÎË „ÛÎËÓ‚Í „ÓÏÍÓÒÚË Á‚ÛÍ ·Û‰ÂÚ
 • Страница 96 из 181
  åÂÌ˛ REGZA-LINK ÔÓ‰ÓÎÊÂÌË Ç˚Íβ˜‡ÚÂθ ‡‚ÚÓ-‚‚Ó‰‡ íÇ Ä‚ÚÓ-ÂÊËÏ éÊˉ‡ÌË ç‡ÒÚÓÈ͇ A‚ÚÓ‚˚·Ó ÇıÓ‰‡ ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ÚÂ΂ËÁÓÛ ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË ‚Íβ˜ËÚ¸Òfl ̇ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÈ ‚‚Ó‰ HDMI, ÍÓ„‰‡ ÒÓ‰ËÌÂÌÌÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó HDMI ̇˜ÌÂÚ ÔÓË„˚‚‡Ú¸ ‚ˉÂÓ ËÎË ‡Û‰ËÓ. èË ‡Á·ÎÓÍËÓ‚‡ÌÌÓÈ Ì‡ÒÚÓÈÍÂ Ü‰Û˘ËÈ ÂÊËÏ ÚÂ΂ËÁÓ
 • Страница 97 из 181
  Ç˚·Ó ‚‚Ó‰‡ Ë ëÓ‰ËÌÂÌËfl AV éÔ‰ÂÎÂÌË „ÌÂÁ‰ ÇÇéÑ Ë ÇõÇéÑ Ú‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ, ˜ÚÓ·˚ íÇ ÛÁ̇‚‡Î ÔÓ‰ÒÓ‰ËÌflÂÏÓ ӷÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂ. àÁÓ·‡ÊÂÌË ÂÍÓÏẨÛÂÏ˚ı ÒÓ‰ËÌÂÌËÈ Ì‡ Á‡‰ÌÂÈ ÒÚÓÓÌ - ÒÏ. ÒÚ. 7. ÅÓθ¯ËÌÒÚ‚Ó Ï‰ËÈÌ˚ı ÂÍÓ‰ÂÓ‚ Ë ‰ÂÍÓ‰ÂÓ‚ ̇Ô‡‚Îfl˛Ú Ò˄̇Π˜ÂÂÁ ‚˚‚Ó‰ ¡CART ‰Îfl ÒÓ‰ËÌÂÌËfl íÇ Ò Ô‡‚ËθÌ˚Ï
 • Страница 98 из 181
  Ç˚·Ó ‚‚Ó‰‡ Ë ëÓ‰ËÌÂÌËfl AV ÔÓ‰ÓÎÊÂÌË èä ‡Û‰ËÓ HDMI1 audio HDMI ‡Û‰ËÓ ÑÎfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ÔËÌËχڸ Á‚ÛÍ ÓÚ ÒÓ‰ËÌÂÌÌÓ„Ó èä, ‚ÒÚ‡‚ËÚ¸ Á‚ÛÍÓ‚ÓÈ Í‡·Âθ ‚ „ÌÂÁ‰Ó ̇ Á‡‰ÌÂÈ ÒÚÓÓÌ íÇ (Í‡Í ÔÓ͇Á‡ÌÓ ‚ ‡Á‰ÂΠ"ëÓ‰ËÌÂÌË ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ‡"), Á‡ÚÂÏ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ ̇ÒÚÓÈÍË á‚ÛÍ PC/HDMI1. ÖÒÎË ÔÓ‰ÒÓ‰ËÌflÂÏ˚È
 • Страница 99 из 181
  íÂÍÒÚÓ‚˚ ÛÒÎÛ„Ë - ̇ÒÚÓÈ͇, Ó·˘‡fl ËÌÙÓχˆËfl, ÂÊËÏ˚ Ä‚ÚÓ Ë ëèàëéä ùÚÓÚ ÚÂ΂ËÁÓ ËÏÂÂÚ ÏÌÓ„ÓÒÚ‡Ì˘ÌÛ˛ ÚÂÍÒÚÓ‚Û˛ Ô‡ÏflÚ¸, ̇ Á‡„ÛÁÍÛ ÍÓÚÓÓÈ ÛıÓ‰ËÚ ÌÂÒÍÓθÍÓ ÒÂÍÛ̉. éÌ Ô‰·„‡ÂÚ ‰‚‡ êÂÊËχ ÔÓÒÏÓÚ‡ ÚÂÍÒÚ‡ - Ä‚ÚÓ ‚˚‰‡ÂÚ ùÍÒÔÂÒÒ-ÚÂÍÒÚ, ÂÒÎË ÓÌ ËÏÂÂÚÒfl; ëèàëéä ÒÓı‡ÌflÂÚ ‚‡¯Ë ˜ÂÚ˚ β·ËÏ˚Â
 • Страница 100 из 181
  íÂÍÒÚÓ‚˚ ÛÒÎÛ„Ë ÔÓ‰ÓÎÊÂÌË – ÍÌÓÔÍË ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl çËÊ ÔË‚Ó‰ËÚÒfl ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÔÓ ÙÛÌ͈ËflÏ ÍÌÓÔÓÍ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ÚÂÍÒÚÓÏ. ÑÎfl ‚˚·Ó‡ ÒÚ‡Ìˈ˚ ‚Ó ‚ÂÏfl ÑÎfl ‰ËÒÔÎÂfl Û͇Á‡ÚÂÎfl/̇˜‡Î¸ÌÓÈ ÒÚ‡Ìˈ˚: T 8/9 ÔÓÒÏÓÚ‡ ÌÓχθÌÓ„Ó ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl: T ç‡Ê‡Ú¸ ‰Îfl ‰ÓÒÚÛÔ‡ Í Û͇Á‡ÚÂβ/̇˜‡Î¸ÌÓÈ ÒÚ‡ÌˈÂ. óÚÓ
 • Страница 101 из 181
  ÇÓÔÓÒ˚ Ë éÚ‚ÂÚ˚ çËÊ ÔË‚Ó‰flÚÒfl ÓÚ‚ÂÚ˚ (é) ̇ ÌÂÍÓÚÓ˚ ËÁ Ò‡Ï˚ı Ó·˘Ëı ‚ÓÔÓÒÓ‚ (Ç). ÑÎfl ÔÓÎÛ˜ÂÌËfl ·ÓΠÔÓ‰Ó·ÌÓÈ ËÌÙÓχˆËË Ó·‡ÚËÚ¸Òfl ̇ Ò‡ÈÚ www.toœhiba.co.uk Ç O èÓ˜ÂÏÛ ÓÚÒÛÚÒÚ‚ÛÂÚ Á‚ÛÍ ËÎË ËÁÓ·‡ÊÂÌËÂ? Ç O àÁÓ·‡ÊÂÌË ËÏÂÂÚÒfl, ÌÓ ÔÓ˜ÂÏÛ ˆ‚ÂÚ ÓÚÒÛÚÒÚ‚ÛÂÚ ËÎË Â„Ó Ï‡ÎÓ? Ç O Ç O èÓ‚ÂËÚ¸, ˜ÚÓ
 • Страница 102 из 181
  ÇÓÔÓÒ˚ Ë éÚ‚ÂÚ˚ Ç O èÓ˜ÂÏÛ Ì‡ ˝Í‡Ì ËϲÚÒfl ‚ÂÚË͇θÌ˚ ÔÓÎÓÒ˚ ‚ ÂÊËÏ èä? Ç O ó‡ÒÚÓÚ‡ ˜‡ÒÓ‚ ÏÓÊÂÚ ÌÛʉ‡Ú¸Òfl ‚ „ÛÎËÓ‚ÍÂ. Ç˚·‡Ú¸ ç‡ÒÚÓÈ͇ PC ‚ ÏÂÌ˛ çÄëíêéâäÄ, ‚˚Ò‚ÂÚËÚ¸ ó‡ÒÚÓÚ‡ ˜‡ÒÓ‚ Ë ÔÓ‚Ó‰ËÚ¸ „ÛÎËÓ‚ÍÛ ‰Ó ËÒ˜ÂÁÌÓ‚ÂÌËfl ÎËÌËÈ. Ç ÔÓ‰ÓÎÊÂÌË èÓ˜ÂÏÛ ËÏÂ˛Ú ÏÂÒÚÓ ÌÂÔ‡‚ËθÌ˚ ˆ‚ÂÚ‡ ÔË
 • Страница 103 из 181
  ÇÓÔÓÒ˚ Ë éÚ‚ÂÚ˚ Ç O ÔÓ‰ÓÎÊÂÌË èÓ˜ÂÏÛ ÏË„‡˛Ú Ò‚ÂÚÓ‰ËÓ‰˚ ̇ ÔÂ‰ÌÂÈ ÒÚÓÓÌ ÚÂ΂ËÁÓ‡? é·‡ÚËÚ¸Òfl Í ÌËÊÂÔ˂‰ÂÌÌÓÈ Ú‡·ÎˈÂ. à̉Ë͇ˆËfl Ò‚ÂÚÓ‰ËÓ‰Ó‚ ë‚ÂÚÓ‰ËÓ‰ 2 ë‚ÂÚÓ‰ËÓ‰ 1 ëÓÒÚÓflÌË Çõäã. áÂÎÂÌ˚È (ÔÓÒÚÓflÌÌÓ) íÇ ‡·ÓÚ‡ÂÚ Ô‡‚ËθÌÓ Çõäã. ä‡ÒÌ˚È (ÔÓÒÚÓflÌÌÓ) éÊˉ‡ÌË ÔË ‚ÍÎ. ÔËÚ‡ÌËË áÂÎÂÌ˚È
 • Страница 104 из 181
  èËϘ‡ÌËfl êÛÒÒÍËÈ ÑÎfl Á‡ÔËÒË ‚‡¯ÂÈ ËÌÙÓχˆËË 34
 • Страница 105 из 181
  àÌÙÓχˆËfl èÂ‰ ÔÓ‰ÒÓ‰ËÌÂÌËÂÏ Î˛·Ó„Ó ‚̯ÌÂ„Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl ‚˚Íβ˜ËÚ¸ ‚Ò ‚˚Íβ˜‡ÚÂÎË ÒÂÚÂ‚Ó„Ó ÔËÚ‡ÌËfl. èË ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËË ‚˚Íβ˜‡ÚÂÎfl ËÁ‚Θ¸ ¯ÚÂÔÒÂθÌÛ˛ ‚ËÎÍÛ ËÁ ÒÚÂÌÌÓÈ ÓÁÂÚÍË. ëÓ‰ËÌÂÌË ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ‡ àÌÙÓχˆËfl Ò˄̇ÎÓ‚ ‰Îfl 15-¯Ú˚¸Â‚Ó„Ó ÒÓ‰ËÌËÚÂÎfl Mini D-œub òÚ˚¸ ‹. ç‡Á‚‡ÌË Ò˄̇· òÚ˚¸ ‹.
 • Страница 106 из 181
  íÂıÌ˘ÂÒÍË ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË Ë ÔËÒÔÓÒÓ·ÎÂÌËfl ëÚÂÂÓ ëËÒÚÂÏ˚/͇̇Î˚ ‚¢‡ÌËfl PAL-I UHF UK21-UK69 PAL-B/G åÓ‰Âθ Ò ‡ÁÏÂÓÏ ‚ˉËÏÓ„Ó ˝Í‡Ì‡ (ÔË·Î.) UHF E21-E69 VHF E2-E12, S1-S41 SECAM-L UHF F21-F69 VHF F1-F10, B-Q ÑËÒÔÎÂÈ åÓ‰Âθ 32 37 42 80 cm 94 cm 107 cm 16:9 Ç˚‚Ó‰ Á‚Û͇ (Ò ËÒ͇ÊÂÌËÂÏ 10%) ëÂÚ¸ 10
 • Страница 107 из 181
 • Страница 108 из 181
 • Страница 109 из 181
  ¶ÂÚȯfiÌÂÓ· ∂°∫∞Δ∞™Δ∞™∏ ¶ÚÔÊ˘Ï¿ÍÂȘ ·ÛÊ·Ï›·˜ – ªÂÚÈο Ú¤ÂÈ Î·È ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ı˘Ì¿ÛÙ ∂ÁηٿÛÙ·ÛË Î·È ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ΔÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ – Û˘ÓÔÙÈÎfi˜ Ô‰ËÁfi˜ ™‡Ó‰ÂÛË Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ Û˘Û΢ÒÓ – Ô‰ËÁfi˜ ÁÈ· ÙË Û‡Ó‰ÂÛË Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ Û˘Û΢ÒÓ ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ™‡Ó‰ÂÛË ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ –
 • Страница 110 из 181
  ¶ÚÔÊ˘Ï¿ÍÂȘ ·ÛÊ·Ï›·˜ ∞˘Ù‹ Ë Û˘Û΢‹ ¤¯ÂÈ Û¯Â‰È·ÛÙ› Î·È Î·Ù·Û΢·ÛÙ› ÒÛÙ ӷ ÏËÚÔ› Ù· ‰ÈÂıÓ‹ ÚfiÙ˘· ·ÛÊ·Ï›·˜, ·ÏÏ¿, fiˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î·È ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÔÔÈ·Û‰‹ÔÙ ¿ÏÏ˘ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ Û˘Û΢‹˜, Ú¤ÂÈ Ó· ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È ÔÈ Î·Ù¿ÏÏËϘ ÚÔÊ˘Ï¿ÍÂȘ ÚÔ˜ Â›Ù¢ÍË ÙˆÓ Î·Ï‡ÙÂÚˆÓ ‰˘Ó·ÙÒÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ Î·È
 • Страница 111 из 181
  ∂ÁηٿÛÙ·ÛË Î·È ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÃÒÚÔ˜ ÂÁηٿÛÙ·Û˘ ΔÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ¿ÌÂÛÔ ËÏÈ·Îfi ʈ˜ Î·È ¤ÓÙÔÓ· ÊÒÙ·, ÁÈ· ¿ÓÂÙË ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË Û˘ÓÈÛÙ¿Ù·È ··Ïfi˜, ¤ÌÌÂÛÔ˜ ʈÙÈÛÌfi˜. ¡· ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÎÔ˘ÚÙ›Ó˜ ‹ ÛÙfiÚÈ· ÒÛÙ ӷ ÂÌÔ‰›˙ÂÙ·È Ë ÙÒÛË ¿ÌÂÛÔ˘ ËÏÈ·ÎÔ‡ ʈÙfi˜ ¿Óˆ ÛÙËÓ ÔıfiÓË.
 • Страница 112 из 181
  ΔËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ UP ∞Ï‹ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈfi Û·˜ Ì ÌÈ· Ì·ÙÈ¿ °È· ÂÈÏÔÁ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ °È· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÂÓÂÚÁÔÔÈË̤ÓÔ/·Ó·ÌÔÓ‹ ∞ÚÈıÌËÙÈο Ï‹ÎÙÚ· °È· ÂÈÏÔÁ‹ ÂÈÛfi‰Ô˘ ·fi Â͈ÙÂÚÈΤ˜ ËÁ¤˜ °È· ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∂ÓÂÚÁfi ÁÈ· ‚ÔËıËÙÈÎfi ÂÍÔÏÈÛÌfi Toshiba °È· ·ÏÏ·Á‹ ı¤ÛˆÓ
 • Страница 113 из 181
  ™‡Ó‰ÂÛË Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ Û˘Û΢ÒÓ ¶ÚÈÓ ·fi ÙË Û‡Ó‰ÂÛË Ù˘¯fiÓ Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ Û˘Û΢ÒÓ, ÎÏ›ÛÙ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ‰È·ÎfiÙ˜ ·ÚÈ·˜ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜. ∂¿Ó ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ‰È·ÎfiÙ˘ ·Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ ÊȘ ·fi ÙËÓ ÂÈÙÔ›¯È· ˘Ô‰Ô¯‹ (Ú›˙·). ™À¡π™Δø™∂™ ™∏ª∞Δ√™ μπ¡Δ∂√ (∂•øΔ. 3) SCART 2 (∂•øΔ. 2) SCART 1 (∂•øΔ. 1) À¶√¢√Ã∏ ™À°∫ƒ∞Δ∏™∏™
 • Страница 114 из 181
  ™‡Ó‰ÂÛË ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ¶ÚÈÓ ·fi ÙË Û‡Ó‰ÂÛË Ù˘¯fiÓ Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ Û˘Û΢ÒÓ, ÎÏ›ÛÙ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ‰È·ÎfiÙ˜ ·ÚÈ·˜ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜. ∂¿Ó ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ‰È·ÎfiÙ˘ ·Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ ÊȘ ·fi ÙËÓ ÂÈÙÔ›¯È· ˘Ô‰Ô¯‹ (Ú›˙·). ΔÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û‹˜ Û·˜ ∫·ÏÒ‰ÈÔ ·ÎÔ˘ÛÙÈÎÔ‡ Û‹Ì·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙË Û‡Ó‰ÂÛË PC Û ÙËÏÂfiÚ·ÛË (‰ÂÓ ·Ú¤¯ÂÙ·È)
 • Страница 115 из 181
  ™‡Ó‰ÂÛË REGZA-LINK ∂¿Ó ˘¿Ú¯ÂÈ Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓË Û˘Û΢‹ Û˘Ì‚·Ù‹ Ì REGZA-LINK, Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÙˆÓ ‚·ÛÈÎÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ ÙÔ˘ Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔ˘ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ ‹¯Ô˘/‚›ÓÙÂÔ Â›Ó·È ÂÊÈÎÙfi˜ ̤ۈ ÙÔ˘ ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô˘ Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘. ÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û‹˜ Û·˜ ∂ÍÔÏÈÛÌfi˜ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ ∂ÓÈÛ¯˘Ù‹˜ AV HDMI IN HDMI OUT HDMI OUT
 • Страница 116 из 181
  ™ÙÔȯ›· ÂϤÁ¯Ô˘ Î·È Û˘Ó‰¤ÛÂȘ ÂÈÛfi‰ˆÓ À¿Ú¯ÂÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û‡Ó‰ÂÛ˘ ¢Ú›·˜ ÔÈÎÈÏ›·˜ Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ Û˘Û΢ÒÓ ÛÙȘ ˘Ô‰Ô¯¤˜ ÂÈÛfi‰ˆÓ ÛÙÔ Ï·˚Ófi ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘. ∂ÓÒ fiϘ ÔÈ ··Ú·›ÙËÙ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ Î·È ÔÈ ¤ÏÂÁ¯ÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô˘, Ù· Ï‹ÎÙÚ· ¿Óˆ ÛÙËÓ
 • Страница 117 из 181
  ™˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ̤ۈ Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ °Ú‹ÁÔÚË ÂÁηٿÛÙ·ÛË, ηٷÓÔÌ‹ ı¤ÛÂˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ¶ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘, Ú˘ıÌ›ÛÙ ÙÔÓ ·ÔΈ‰ÈÎÔÔÈËÙ‹ Î·È ÙË Û˘Û΢‹ ηٷÁÚ·Ê‹˜ ÔÏ˘Ì¤ÛˆÓ ÛÙËÓ ¤Ó‰ÂÈÍË AÓ·ÌÔÓ‹, Â¿Ó Â›Ó·È Û˘Ó‰Â‰Â̤ӷ. °È· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙȘ ·Ú·Ì¤ÙÚÔ˘˜ Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘
 • Страница 118 из 181
  ÃÂÈÚÔΛÓËÙÔ˜ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ √ ¯ÂÈÚÔΛÓËÙÔ˜ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ Â›Ó·È ÂÊÈÎÙfi˜ ̤ۈ Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ XÂÈÚÔΛÓËÙÔ˜ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·: ∂¿Ó ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÊÈÎÙ‹ Ë Û‡Ó‰ÂÛË Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ Û ̛· Û˘Û΢‹ ηٷÁÚ·Ê‹˜ ÔÏ˘Ì¤ÛˆÓ/ ·ÔΈ‰ÈÎÔÔÈËÙ‹ Ì ηÏÒ‰ÈÔ Ù‡Ô˘ SCART ‹ Ô Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ ÂÓfi˜ ÛÙ·ıÌÔ‡ ÛÂ
 • Страница 119 из 181
  ÃÂÈÚÔΛÓËÙÔ˜ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ¶·Ú¿ÏË„Ë ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ 8 ªfiÏȘ ÂÓÙÔÈÛÙ› ÙÔ Û‹Ì· Ù˘ ‰È΋˜ Û·˜ Û˘Û΢‹˜ ηٷÁÚ·Ê‹˜ ÔÏ˘Ì¤ÛˆÓ, ȤÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ ÁÈ· Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓËı›Ù ÛÙËÓ ¤Ó‰ÂÈÍË ™Ù·ıÌfi˜. ªÂ Ù· Ï‹ÎÙÚ· , , Î·È Î·Ù·¯ˆÚ‹ÛÙ ÙÔ˘˜ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜, .¯. VCR. ¶·Ú¿ÏË„Ë ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ x fez x °È·
 • Страница 120 из 181
  ∞˘ÙfiÌ·ÙÔ˜ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜, ÁÂÓÈο ÛÙÔȯ›· ÂϤÁ¯Ô˘, ÛÙÔȯ›· ÂϤÁ¯Ô˘ ‹¯Ô˘ ÃÚ‹ÛË Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ∞˘ÙfiÌ·ÙÔ˜ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ 1 ∂ÈÏÔÁ‹ ı¤ÛÂˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ °È· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ̛· ı¤ÛË ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ٷ ·ÚÈıÌËÙÈο Ï‹ÎÙÚ· ÙÔ˘ ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô˘. °È· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙȘ ·Ú·Ì¤ÙÚÔ˘˜ Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘
 • Страница 121 из 181
  ™ÙÔȯ›· ÂϤÁ¯Ô˘ ‹¯Ô˘ Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ˯ËÙÈο Âʤ SRS WOW™, ‰ÈÁψÛÛ›·, ™Ù·ıÂÚfi˜ ‹¯Ô˜® WOW ∂Ó›Û¯˘ÛË Ì¿ÛˆÓ SRS 3D KÏÂÈÛÙfi˜ TruBass ∏ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· EÓ›Û¯˘ÛË Ì¿ÛˆÓ ‚ÂÏÙÈÒÓÂÈ ÙÔ ‚¿ıÔ˜ ÙÔ˘ ‹¯Ô˘ ÙˆÓ Ë¯Â›ˆÓ Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘. ∏ ‰È·ÊÔÚ¿ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÌfiÓÔ Û ÂÚÈÙÒÛÂȘ ‹¯Ô˘ Ì ÈÛ¯˘Ú¿ Ì¿Û·. KÏÂÈÛÙfi˜ MENU 1 ™ÙÔ ÌÂÓÔ‡
 • Страница 122 из 181
  ¶·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË Û ¢Ú›· ÔıfiÓË ∞Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔÓ Ù‡Ô ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ÌÂÙ·‰›‰ÂÙ·È, Ë ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ E˘Ú›·, Super Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ÌÔÚʤ˜. ¶È¤ÛÙ Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӷ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ live2, Cinema2, 4:3, Super live1, Cinema1, Subtitle (˘fiÙÈÙÏÔÈ) Î·È 14:9. { SUPER
 • Страница 123 из 181
  ¶·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË Û ¢Ú›· ÔıfiÓË Û˘Ó¤¯ÂÈ· 14:9 ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Ú‡ıÌÈÛË, fiÙ·Ó ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı›Ù ÌÂÙ¿‰ÔÛË ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ 14:9. E˘Ú›· ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Ú‡ıÌÈÛË, fiÙ·Ó ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı›Ù DVD ¢Ú›·˜ ÔıfiÓ˘, Ù·ÈÓ›· ‚›ÓÙÂÔ Â˘Ú›·˜ ÔıfiÓ˘ ‹ ÌÂÙ¿‰ÔÛË ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ 16:9 (fiÙ·Ó ‰È·Ù›ıÂÙ·È).
 • Страница 124 из 181
  ™ÙÔȯ›· ÂϤÁ¯Ô˘ ÂÈÎfiÓ·˜ £¤ÛË ÂÈÎfiÓ·˜ √›ÛıÈÔ˜ ʈÙÈÛÌfi˜ ∏ Ú‡ıÌÈÛË Ù˘ ı¤Û˘ Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜ Â›Ó·È ÂÊÈÎÙ‹ ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ÚÔÛˆÈÎÒÓ ÚÔÙÈÌ‹ÛÂˆÓ Î·È ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È È‰È·›ÙÂÚ· ¯Ú‹ÛÈÌË ÁÈ· Â͈ÙÂÚÈΤ˜ ÂÈÛfi‰Ô˘˜. ∏ Ú‡ıÌÈÛË √›ÛıÈÔ˜ ʈÙÈÛÌfi˜ ÌÔÚ› Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÂÈ ÙËÓ Â˘ÎÚ›ÓÂÈ· Ù˘ ÔıfiÓ˘ ηٿ ÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË. 1 1
 • Страница 125 из 181
  ™ÙÔȯ›· ÂϤÁ¯Ô˘ ÂÈÎfiÓ·˜ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ¶ÚÔÙÈÌ‹ÛÂȘ ÂÈÎfiÓ·˜ MPEG NR - ªÂ›ˆÛË ıÔÚ‡‚Ô˘ ∏ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÙËÏÂfiÚ·ÛË ÚÔÛʤÚÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÁÈ· Ó· ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ÛÙÈÏ ÂÈÎfiÓ·˜. ¶È¤ÛÙ ÚÔ‚¿ÏÂÙ ٷ ‰È¿ÊÔÚ· ‰È·ı¤ÛÈÌ· ÛÙÈÏ: ŸÙ·Ó ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı›Ù ¤Ó· DVD, Ë Û˘Ì›ÂÛË ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ·Ú·ÌfiÚʈÛË ‹ pixelation
 • Страница 126 из 181
  ™ÙÔȯ›· ÂϤÁ¯Ô˘ ÂÈÎfiÓ·˜ Û˘Ó¤¯ÂÈ· B·ÛÈ΋ Ú‡ıÌÈÛË ¯ÚˆÌ¿ÙˆÓ 3D ¢È·¯Â›ÚÈÛË Xڈ̷ÙÔ˜ ∫fiÎÎÈÓÔ 1 0 0 0 0 0 0 ∫›ÙÚÈÓÔ 0 0 0 ª·Ù˙¤ÓÙ· 0 0 0 °·Ï¿˙ÈÔ e ºˆÙÂÈÓ/Ù· +4 ªÏ ™ÙÔ ÌÂÓÔ‡ EIKONA, ȤÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙËÓ ¤Ó‰ÂÈÍË 3D ¢È·¯Â›ÚÈÛË Xڈ̷ÙÔ˜. ∫ÔÚÂÛÌfi˜ +6 ¶Ú¿ÛÈÓÔ ŸÙ·Ó ÂÈϤÁÂÙ·È Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
 • Страница 127 из 181
  ™ÙÔȯ›· ÂϤÁ¯Ô˘ ÂÈÎfiÓ·˜ Û˘Ó¤¯ÂÈ· Active Vision M100 (ªÔÓÙ¤ÏÔ 'R' ÌfiÓÔ) ªÏ ÔıfiÓË ŸÙ·Ó ÂÈϤÁÂÙ·È Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Active Vision M100, Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·˘Ù‹ ÌÂÈÒÓÂÈ ÙËÓ "ÎËÏ›‰ˆÛË" Î·È Û ËÁ¤˜ ‚›ÓÙÂÔ ÌÂÈÒÓÂÈ ÙÔ ÙÚÂÌÔ‡ÏÈ·ÛÌ· Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜. ŸÙ·Ó ÂÈϤÁÂÙ·È Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ªÏ ÔıfiÓË, ÙÔ ¯ÚÒÌ· Ù˘ ÔıfiÓ˘
 • Страница 128 из 181
  ∫Ï›‰ˆÌ· ›Ó·Î·, ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÒÚ·˜, ÛÙÂÚÂÔʈÓÈΤ˜/ ‰›ÁψÛÛ˜ ÌÂÙ·‰fiÛÂȘ, ¯ÚÔÓԉȷÎfiÙ˘ ∫Ï›‰ˆÌ· ›Ó·Î· ÃÚÔÓԉȷÎfiÙ˘ ∏ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· KÏ›‰ˆÌ· ¯ÂÈÚÈÛ ·ÂÓÂÚÁÔÔÈ› Ù· Ï‹ÎÙÚ· ¿Óˆ ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË. ∏ ¯Ú‹ÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ Ï‹ÎÙÚˆÓ ÙÔ˘ ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô˘ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÂÊÈÎÙ‹. ∏ Ú‡ıÌÈÛË Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ÁÈ· AÓÔȯÙfi˜ ‹
 • Страница 129 из 181
  ƒ˘ıÌ›ÛÂȘ PC – ı¤ÛË ÂÈÎfiÓ·˜, Ê¿ÛË ¯ÚÔÓÈÛÌÔ‡, ¯ÚÔÓÈÛÌfi˜ ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›·˜, Â·Ó·ÊÔÚ¿ £¤ÛË ÂÈÎfiÓ·˜ ÃÚÔÓÈÛÌfi˜ ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›·˜ ™˘Ó‰¤ÛÙ ÙÔ PC (fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· "™‡Ó‰ÂÛË ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹") Î·È ‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÂÈÎfiÓ· ÛÙËÓ ÔıfiÓË Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘. ∏ ı¤ÛË Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜ ÌÔÚ› Ó· Ú˘ıÌÈÛÙ› ÙÒÚ·
 • Страница 130 из 181
  ™ÙÔȯ›· ÂϤÁ¯Ô˘ REGZA-LINK ∞˘Ù‹ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› Ù¯ÓÔÏÔÁ›· CEC (Consumer Electronics Control) Î·È ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ Û˘Ì‚·ÙÔ‡ Ì ÙÔ REGZA-LINK Ù˘ Toshiba, ·fi ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘. ™ËÌ›ˆÛË: ∂› ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜, ÙÔ REGZA-LINK ‰ÂÓ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi fiÏ· Ù· ÚÔ˚fiÓÙ·
 • Страница 131 из 181
  ™ÙÔȯ›· ÂϤÁ¯Ô˘ REGZA-LINK Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ªÂÓÔ‡ REGZA-LINK ∂ÓÂÚÁÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· EvÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ REGZA-LINK ÛÙÔ ÌÂÓÔ‡ ÂÁηٿÛÙ·Û˘ REGZA-LINK, ÌÔÚ›Ù ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÂÙ ÌÂÌÔӈ̤Ó˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ REGZA-LINK. ∞Ó··Ú·ÁˆÁ‹ REGZA-LINK Ì ¤Ó· ¿ÁÁÈÁÌ· ∂ÓÂÚÁÔÔ›ËÛË REGZA-LINK ŸÙ·Ó ÙÔ
 • Страница 132 из 181
  ªÂÓÔ‡ REGZA-LINK Û˘Ó¤¯ÂÈ· ∞˘ÙfiÌ·ÙË ÌÂÙ·ÁˆÁ‹ ÂÈÛfi‰Ô˘ TV ∞˘ÙfiÌ·ÙË ·Ó·ÌÔÓ‹ ∏ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ¢È·Î. A˘Ù. EÈÛ TËÏÂfiÚ·Û˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ ·˘ÙfiÌ·ÙË ÌÂÙ·ÁˆÁ‹ Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ÛÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË Â›ÛÔ‰Ô HDMI fiÙ·Ó Ë Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓË Û˘Û΢‹ HDMI Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ‚›ÓÙÂÔ ‹ ‹¯Ô˘. ŸÙ·Ó Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· A˘ÙfiÌ·ÙË ·v·ÌÔÓ‹ ›ӷÈ
 • Страница 133 из 181
  ∂ÈÏÔÁ‹ ÂÈÛfi‰Ô˘ Î·È Û˘Ó‰¤ÛÂȘ AV ∫·ıÔÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ˘Ô‰Ô¯ÒÓ ∂π™√¢ø¡ Î·È ∂•√¢ø¡ ÒÛÙÂ Ë ÙËÏÂfiÚ·ÛË Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙȘ Û˘Ó‰Â‰Â̤Ó˜ Û˘Û΢¤˜. ∞Ó·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙË ÛÂÏ›‰· 7 ÁÈ· Ì›· ÏÂÙÔÌÂÚ‹ ¿Ô„Ë ÙˆÓ Û˘ÓÈÛÙÒÌÂÓˆÓ Û˘Ó‰¤ÛÂˆÓ ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Û˘Û΢¤˜ ÔÏ˘Ì¤ÛˆÓ Î·È ·ÔΈ‰ÈÎÔÔÈËÙ¤˜
 • Страница 134 из 181
  ∂ÈÏÔÁ‹ ÂÈÛfi‰Ô˘ Î·È Û˘Ó‰¤ÛÂȘ AV Û˘Ó¤¯ÂÈ· ◊¯Ô˜ PC ◊¯Ô˜ HDMI1 HDMI audio °È· Ó· Ï·Ì‚¿ÓÂÙ ‹¯Ô ·fi ¤Ó· Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔ PC, Û˘Ó‰¤ÛÙ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ·ÎÔ˘ÛÙÈÎÔ‡ Û‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ (fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· "™‡Ó‰ÂÛË ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹"), ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÙȘ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ◊¯Ô˜ PC/HDMI1. ∂¿Ó Ë
 • Страница 135 из 181
  ÀËÚÂۛ˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ – Ú‡ıÌÈÛË ·Ú·Ì¤ÙÚˆÓ, ÁÂÓÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ Auto Î·È LIST ∏ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÙËÏÂfiÚ·ÛË ‰È·ı¤ÙÂÈ ÌÓ‹ÌË ÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÔÏÏ·ÏÒÓ ÛÂÏ›‰ˆÓ, Ë ÊfiÚÙˆÛË Ù˘ ÔÔ›·˜ ‰È·ÚΛ ÌÂÚÈο ÏÂÙ¿. ¢È·ı¤ÙÂÈ ‰‡Ô ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ – ̤ۈ Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ A˘ÙfiÌ·ÙÔ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Fastext, ¿Ó
 • Страница 136 из 181
  ÀËÚÂۛ˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Û˘Ó¤¯ÂÈ· – Ï‹ÎÙÚ· ÂϤÁ¯Ô˘ ∞ÎÔÏÔ˘ı› ¤Ó·˜ Ô‰ËÁfi˜ ÙˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ ÙˆÓ Ï‹ÎÙÚˆÓ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÙÔ˘ ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô˘. T °È· ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÛÂÏ›‰·˜ ¢ÚÂÙËÚ›Ô˘/ ·Ú¯È΋˜ ÛÂÏ›‰·˜: °È· ÂÈÏÔÁ‹ ÛÂÏ›‰·˜ ÂÓÒ 8/9 ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı›ÙÂ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈ΋ ÂÈÎfiÓ·: T ¶È¤ÛÙ ÁÈ· ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙË ÛÂÏ›‰· ¢ÚÂÙËÚ›Ô˘/ ·Ú¯È΋
 • Страница 137 из 181
  ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ Î·È ∞·ÓÙ‹ÛÂȘ ∞ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÔÈ ··ÓÙ‹ÛÂȘ Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ Ôχ ÎÔÈÓ¤˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ. °È· ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÂÈÛÎÂÊı›Ù ÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· www.toshiba.co.uk E A E A μ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ë ÙËÏÂfiÚ·ÛË ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·Ó·ÌÔÓ‹˜. ∂ϤÁÍÙ ÙÔ ÊȘ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜ Î·È fiϘ ÙȘ Û˘Ó‰¤ÛÂȘ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜. E A
 • Страница 138 из 181
  ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ Î·È ∞·ÓÙ‹ÛÂȘ E A E A °È·Ù› ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Î¿ıÂÙ˜ ψڛ‰Â˜ ÛÙËÓ ÔıfiÓË ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· PC; Û˘Ó¤¯ÂÈ· °È·Ù› ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Ï¿ıÔ˜ ¯ÚÒÌ·Ù· fiÙ·Ó ·Ó··Ú¿ÁÂÙ·È ËÁ‹ NTSC; ™˘Ó‰¤ÛÙ ÙËÓ ËÁ‹ ̤ۈ ÙÔ˘ ηψ‰›Ô˘ Ù‡Ô˘ SCART Î·È ı¤Û·Ù Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜. ∂ÈϤÍÙ XÂÈÚÔΛÓËÙË Ú‡ıÌÈÛË ·fi ÙÔ ÌÂÓÔ‡
 • Страница 139 из 181
  ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ Î·È ∞·ÓÙ‹ÛÂȘ E A Û˘Ó¤¯ÂÈ· °È·Ù› ·Ó·‚ÔÛ‚‹ÓÔ˘Ó ÔÈ ÂÓ‰ÂÈÎÙÈΤ˜ Ï˘¯Ó›Â˜ LED ÛÙËÓ ÚfiÛÔ„Ë Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘; ∂ϤÁÍÙ ÙÔÓ ›Ó·Î· ηو٤ڈ. ŒÓ‰ÂÈÍË LED LED-2 LED-1 ∫·Ù¿ÛÙ·ÛË OFF ¶Ú¿ÛÈÓÔ (ÛÙ·ıÂÚfi) OFF ∫fiÎÎÈÓÔ (ÛÙ·ıÂÚfi) ∞Ó·ÌÔÓ‹ Ì ΔÚÔÊÔ‰ÔÛ›· - On ¶Ú¿ÛÈÓÔ (ÛÙ·ıÂÚfi) ∫fiÎÎÈÓÔ (ÛÙ·ıÂÚfi) ƒ‡ıÌÈÛË
 • Страница 140 из 181
  ™ËÌÂÈÒÛÂȘ EÏÏËÓÈο °È· ÙÔ ·Ú¯Â›Ô Û·˜ 34
 • Страница 141 из 181
  ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ¶ÚÈÓ ·fi ÙË Û‡Ó‰ÂÛË Ù˘¯fiÓ Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ Û˘Û΢ÒÓ, ÎÏ›ÛÙ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ‰È·ÎfiÙ˜ ·ÚÈ·˜ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜. ∂¿Ó ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ‰È·ÎfiÙ˘ ·Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ ÊȘ ·fi ÙËÓ ÂÈÙÔ›¯È· ˘Ô‰Ô¯‹ (Ú›˙·). ™‡Ó‰ÂÛË ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û‹Ì·ÙÔ˜ ÁÈ· Û˘Ó‰ÂÙ‹Ú· 15 ·Î›‰ˆÓ Ù‡Ô˘ Mini D-sub ∞Ú. ·Î›‰·˜ √ÓÔÌ·Û›· Û‹Ì·ÙÔ˜ ∞Ú.
 • Страница 142 из 181
  ¶ÚԉȷÁڷʤ˜ Î·È ·ÚÂÏÎfiÌÂÓ· ™ÙÂÚÔʈÓÈÎfi ™˘ÛÙ‹Ì·Ù·/ ηӿÏÈ· ÌÂÙ¿‰ÔÛ˘ PAL-I UHF UK21-UK69 Nicam 2 Û‡ÛÙËÌ· ʤÚÔÓÙÔ˜ PAL-B/G UHF E21-E69 VHF E2-E12, S1-S41 ª¤ÁÂıÔ˜ ÔÚ·Ù‹˜ ÔıfiÓ˘ (ÂÚ›Ô˘) SECAM-L UHF F21-F69 VHF F1-F10, B-Q √ıfiÓË 16:9 πÛ¯‡˜ ‹¯Ô˘ (Ì ·Ú·ÌfiÚʈÛË 10%) ∫‡ÚÈÔ 10W + 10W ∫·Ù·Ó¿ÏˆÛË
 • Страница 143 из 181
 • Страница 144 из 181
 • Страница 145 из 181
  ‹çindekiler KURULUM Güvenlik önlemleri – Bilmeniz gereken baz› yap›lmas› ve yap›lmamas› gerekenler Kurulum ve önemli bilgiler Uzaktan kumanda – özet k›lavuz Harici ekipmanlar›n ba¤lanmas› – televizyonun arkas›na harici ekipmanlar› ba¤lamak için k›lavuz Bir bilgisayar›n ba¤lanmas› – televizyonun
 • Страница 146 из 181
  Güvenlik Önlemleri Ekipman uluslararas› güvenlik standartlar›na uygun olarak tasarlanm›fl ve üretilmifltir. Ancak, en iyi sonucu elde etmek ve güvenlikten emin olmak için, her ekipmanda oldu¤u gibi, özen gösterilmelidir. Lütfen kendi güvenli¤iniz için afla¤›daki noktalar› okuyunuz. Afla¤›daki noktalar
 • Страница 147 из 181
  Kurulum ve önemli bilgiler Nereye Kurulum Yap›lmal› Televizyonu, do¤rudan günefl ›fl›n› veya kuvvetli ›fl›k almayan bir yere koyunuz. Rahat seyredilebilmesi için yumuflak ›fl›k ve do¤rudan gelmeyen ›fl›k önerilir. Ekrana do¤rudan günefl ›fl›nlar›n›n düflmesini önlemek için perde veya günefllik kullan›n.
 • Страница 148 из 181
  Uzaktan kumanda Uzaktan kumanda için basit ve özet aç›klama. Mod seçmek için Aç›k/Bekleme modu için Numara dü¤meleri Harici kaynaklardan girdi seçmek için Bir önceki programa geri dönmek için Toshiba yard›mc› ekipmanlar› için etkindir Program konumlar›n› ve metin sayfalar›n› de¤ifltirmek için Ses
 • Страница 149 из 181
  Harici ekipman ba¤lanmas› Herhangi bir harici ekipman ba¤lamadan önce, tüm elektrik dü¤melerini kapat›n. E¤er elektrik dü¤mesi yoksa, duvardaki prizden fifli çekin. B‹LEfiEN V‹DEO (EXT3) SCART 2 (EXT2) SCART 1 (EXT1) KABLO TUTUCU *Dekoder Dijital rhangi Uydu veya he er bir uyumlu dekod olabilir.
 • Страница 150 из 181
  Bilgisayar ba¤lanmas› Herhangi bir harici ekipman ba¤lamadan önce, tüm elektrik dü¤melerini kapat›n. E¤er elektrik dü¤mesi yoksa, duvardaki prizden fifli çekin. televizyonunuzun arkas› PC'den televizyona ba¤lant› için ses kablosu (tedarik edilmemifltir) Bilgisayar Mini D-alt 15 pinli konektör RGB PC
 • Страница 151 из 181
  REGZA-LINK'in Ba¤lanmas› E¤er REGZA-LINK uyumlu bir ayg›t ba¤l›ysa, ba¤lanm›fl olan ses/video ekipman›n›n temel ifllevleri, televizyonun uzaktan kumandas› kullan›larak kontrol edilebilir. televizyonunuzun arkas› AV amplifiye edici HDMI IN Oynatma ekipman› HDMI OUT HDMI OUT Oynatma ekipman› HDMI OUT
 • Страница 152 из 181
  Kontroller ve girdi ba¤lant›lar› Televizyonun yan taraf›ndaki girdi soketlerine çok çeflitli harici ekipman ba¤lanabilir. Televizyon için gerekli ayarlamalar ve kontroller uzaktan kumanda kullan›larak yap›labilece¤i gibi, baz› ifllevler için televizyon üzerindeki dü¤meler de kullan›labilir. KIRMIZI
 • Страница 153 из 181
  H›zl› Kurulum kullan›larak televizyonun ayarlanmas›, program konumlar›n›n belirlenmesi Televizyonu açmadan önce, Dekoderi ve medya kaydediciyi, e¤er ba¤l›ysalar, Bekleme konumuna al›n. Televizyonu ayarlamak için, sayfa 6'de ayr›nt›l› biçimde aç›kland›¤› gibi, uzaktan kumanda üzerindeki dü¤meleri
 • Страница 154 из 181
  Manuel ayar Televizyon, Manüel arama kullan›larak manuel olarak ayarlanabilir. Örne¤in, Televizyon, SCART kablosuyla bir medya kaydediciye/dekodere veya baflka bir Sistem'deki bir istasyona ba¤lanamazsa. Ekranda yatay olarak hareket etmek için Program Program: Sistem: Renk sistemi: Program atlama:
 • Страница 155 из 181
  Manuel ayar devam›, Program atlama 8 Medya kaydedicinizin sinyali bulununca, ‹stasyona hareket etmek için bas›n. , , ve kullanarak istenilen karakterleri girin, örne¤in, VCR. Program atlama fez x x Baz› programlar›n görüntülenmesini önlemek için program konumu atlanabilir. Numara dü¤meleri
 • Страница 156 из 181
  Otomatik ayarlama, genel kontroller, ses kontrolleri Otomatik ayarlama'in kullan›lmas› 1 Program konumlar›n›n seçilmesi Bir program konumu seçmek için, uzaktan kumanda üzerindeki numaral› dü¤meleri kullan›n. Otomatik arama'i kullanarak televizyonu ayarlamak için, MENU'ye bas›n ve AYARLAR menüsünü
 • Страница 157 из 181
  Ses ayarlar› devam›, SRS WOW™ ses efektleri, çift, kararli ses® WOW Bas art›r›m› SRS 3D 1 SES menüsünde Bas yükselt'u vurgulamak için bas›n. Aç›k'› seçmek için veya kullan›n. 2 Sonra Bas yükseltici seviyesi'› vurgulamak için bas›n ve veya kullanarak istedi¤iniz gibi ayarlay›n. Kapal› MENU e e z
 • Страница 158 из 181
  Genifl ekran görüntüleme Yap›lmakta olan yay›n türüne ba¤l› olarak, programlar birkaç formatta görüntülenebilir. Genifl resim, Super dü¤mesine arka Live2, Sinema2, 4:3, Super Live1, Sinema1, Altyaz› ve 14:9 aras›nda seçim yapmak için arkaya bas›n. { SUPER LIVE1 Bu ayar, 4:3 görüntüyü, yatay ve düfley
 • Страница 159 из 181
  Genifl ekran görüntüleme devam› 14:9 14:9 yay›n› izlerken bu ayar› kullan›n. GEN‹fi RESIM Genifl ekran DVD, genifl ekran video kaset veya 16:9 yay›n› (varsa) izlerken bu ayar› kullan›n. Genifl ekran format›na ba¤l› olarak (16:9, 14:9, 20:9, vb.) ekran›n üstünde ve alt›nda siyah çubuklar görünebilir. 4:3
 • Страница 160 из 181
  Resim Kontrolleri Resim Konumu Arka Ifl›k Resim konumu bireysel tercihlere uyacak flekilde ayarlanabilir ve özellikle harici girdiler için yararl› olabilir. Arka ›fl›k'›n ayarlanmas›, izlenirken ekrandaki netli¤i art›rabilir. 1 AYARLAR menüsünde Resim pozisyonu vurgulanana kadar bas›n. 1 e AYARLAR
 • Страница 161 из 181
  Resim Kontrolleri devam› Resim tercihleri MPEG NR - Parazit Azalt›m› Bu televizyon, resim stilini bireysellefltirme seçene¤i sunar. Mevcut farkl› stilleri görüntülemek için dü¤mesine bas›n: DVD izlerken, baz› sözcükler veya resim ö¤eleri çarp›labilir ya da piksellefltirilebilir. MPEG Gürültü s. azalt
 • Страница 162 из 181
  Resim Kontrolleri devam› Zemin renk ayar› 3D Renk Yönetimi Renk tonu +2 Doygunluk +6 Parlaklik +4 Yeflil 0 0 0 Mavi 0 0 0 Sar› 0 0 0 Macenta 0 0 0 Camgöbegi 0 0 K›rm›z› 3D Renk yönetimi seçili oldu¤unda, 'Zemin renk ayar›' özelli¤i kullan›labilir. 1 RES‹M menüsünde 3D Renk yönetimi'› seçmek için
 • Страница 163 из 181
  Resim Kontrolleri devam› Aktif Vizyon M100 (yaln›zca Model 'R') Mavi ekran Active Vision M100 seçildi¤inde, görüntüdeki 'lekelenmeyi' ve video kaynaklar›nda resimdeki titremeyi azalt›r. Mavi ekran seçildi¤inde, ekran maviye döner ve sinyal al›nmad›¤› zaman televizyon sessiz moduna geçer. 1 RES‹M
 • Страница 164 из 181
  Panel kilidi, zaman gösterimi, stereo/iki dilli yay›nlar, zamanlay›c› Panel kilidi Zamanlay›c› Kilitleme televizyon üzerindeki dü¤meleri etkisiz k›lar. Uzaktan kumanda üzerindeki dü¤meler ise kullan›labilir. Belirli bir süre sonra televizyonun kendi kendine Kapal› veya Aç›k konuma geçmesi içindir.
 • Страница 165 из 181
  PC ayarlar› - resim konumu, saat faz›, numune saati, s›f›rla Resim konumu Numune saati PC'yi ba¤lay›n ('Bir Bilgisayar Ba¤lanmas›' bölümünde gösterildi¤i gibi) ve televizyon ekran›nda bir resim görünmesini sa¤lay›n. fiimdi resim konumu bireysel tercihlere uyacak flekilde ayarlanabilir. Örnekleme
 • Страница 166 из 181
  REGZA-LINK kontrolleri Bu özellik CEC (Consumer Electronics Control) Teknolojisini kullan›r ve Toshiba REGZA-LINK uyumlu ekipman›n televizyonun uzaktan kumandas›yla kontrol edilmesine olanak sa¤lar. Not: Halen Toshiba ürünlerinin hepsi REGZA-LINK'i desteklememektedir. REGZA-LINK ekipman kontrolü
 • Страница 167 из 181
  REGZA-LINK kontrolleri devam›, REGZA-LINK menüleri REGZA-LINK ayar menüsünden REGZA-LINK özelli¤ini etkinlefltir özelli¤i etkinlefltirilerek, tek tek REGZALINK özellikleri etkinlefltirilebilir. REGZA-LINK tek dokunuflta çal›flt›rma REGZA-LINK'i Etkinlefltir Ba¤lanm›fl olan ekipman aç›ld›¤›nda, REGZA-LINK,
 • Страница 168 из 181
  REGZA-LINK menüleri devam› TV Otomatik Girdi Anahtar› Otomatik Bekleme TV Otomatik Girifl Dü¤mesi, televizyona ba¤l› bulunan bir HDMI ayg›t› video veya ses çalmaya bafllad›¤›nda, televizyonun otomatik olarak ilgili HDMI girdisine yönlenmesini sa¤lar. Otomatik Bekleme etkin konumdayken, televizyon
 • Страница 169 из 181
  Girdi seçimi ve AV ba¤lant›lar› G‹RD‹ ve ÇIKTI soketleri tan›mland›¤›nda, televizyon ba¤lanacak ekipmanlar› tan›r. Televizyonun arkas›na yap›lacak ba¤lant›larla ilgili öneriler için sayfa 7'ya bak›n. Ço¤u medya kaydedici ve dekoderler televizyonu do¤ru Girdi soketine ba¤lamak için SCART kablosu
 • Страница 170 из 181
  Girdi seçimi ve AV ba¤lant›lar› devam› PC ses HDMI audio HDMI1 ses Ba¤lanm›fl bir PC'den ses alabilmek için, ses kablosunu televizyonun arkas›na tak›n (' Bilgisayar ba¤lanmas›' bölümünde gösterildi¤i gibi), sonra PC/HDMI1 sesi ayarlar›n› kullan›n. IE¤er ba¤lanm›fl HDMI kayna¤› dijital sesi
 • Страница 171 из 181
  Metin hizmetleri – ayar, genel bilgiler, Otomatik ve Liste modlar› Bu televizyonun çok sayfal› metin belle¤i vard›r ve yüklenmesi biraz zaman al›r. ‹ki metin görüntüleme Modu sunar. Otomatik modu, e¤er varsa, Fastext'i görüntüler. L‹STE modu ise, favori sayfalar›n›z› kaydeder. Görmekte oldu¤unuz
 • Страница 172 из 181
  Metin hizmetleri devam› – kontrol dü¤meleri Afla¤›da uzaktan kumanda metin dü¤melerinin ifllevleri hakk›nda aç›klamalar verilmektedir. T Dizin sayfas›n›/ilk sayfay› görüntülemek için: 8/9 Normal resmi izlerken bir sayfan›n seçilmesi: Sayfa numaras›n› girip / dü¤mesine bast›¤›n›zda normal resim
 • Страница 173 из 181
  Soru ve Yan›tlar En s›k sorulan sorular›n yan›tlar›n› afla¤›da bulacaks›n›z. Daha fazla bilgi edinmek için www.toshiba.co.uk web sitesine bak›n. S Y S Y Neden ses ve görüntü yok? Televizyonun bekleme modunda olmad›¤›n› kontrol edin. Elektrik fiflini ve tüm elektrik ba¤lant›lar›n› kontrol edin. S Y
 • Страница 174 из 181
  Soru ve Yan›tlar S Y PC modundayken neden ekranda yatay çizgiler ve/veya bulan›k görüntü var? S Y Saat faz›'in ayarlanmas› gerekebilir. AYARLAR menüsünden PC Kurulum'i seçin, Saat faz›'i vurgulay›n ve çizgiler yok olana kadar ayarlay›n. devam› Televizyonun ön taraf›ndaki LED'ler neden yan›p
 • Страница 175 из 181
  Notlar Kendi kay›tlar›n›z için Ekran›n ve kabinin temizlenmesi... Elektri¤i kesin, ekran› ve kabini yumuflak ve kuru bir bezle temizleyin. Hasara neden olabilece¤i için, ekranda ve kabinde cila veya solvent kullanmaman›z› öneririz. Bertaraf edilmesi... 33 Türkçe Afla¤›daki bilgiler yaln›zca AB üyesi
 • Страница 176 из 181
  Notlar Türkçe Kendi kay›tlar›n›z için 34
 • Страница 177 из 181
  Bilgi Herhangi bir harici ekipman ba¤lamadan önce, tüm elektrik dü¤melerini kapat›n. E¤er elektrik dü¤mesi yoksa, duvardaki prizden fifli çekin. Bilgisayar ba¤lanmas› Mini D-alt 15 pin konektör için sinyal bilgileri Pin No. Sinyal ad› Pin No. R 9 BG 2 G 10 Toprak 3 B 11 BG 4 BG (Ba¤l› de¤il) 12 BG 5
 • Страница 178 из 181
  Spesifikasyonlar ve aksesuarlar Stereo Yay›n sistemleri/kanallar PAL-I UHF UK21-UK69 Nicam 2 tafl›y›c› sistem PAL-B/G UHF E21-E69 VHF E2-E12, S1-S41 Görünebilir Ekran Boyu (Yaklafl›k) SECAM-L UHF F21-F69 VHF F1-F10, B-Q Görüntü 16:9 Ses ç›kt›s› (%10 çarp›lmada) Ana 10 W + 10 W SECAM-D/K UHF R21-R69
 • Страница 179 из 181
  Notes
 • Страница 180 из 181
  Notes
 • Страница 181 из 181

TOSHIBA 32C3006PR (180 стр., ru;)

Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 181
  ZÁKLADNÍ INFORMACE A NASTAVENÍ PARAMETRÒ Bezpeãnostní zásady – doporuãené a zakázané ãinnosti Instalace a dÛleÏité informace ohlednû instalace Dálkové ovládání – rychl˘ orientaãní návod Pfiipojení externích zafiízení – návod pro pfiipojení externích zafiízení k zadní ãásti televizoru Pfiipojení poãítaãe
 • Страница 2 из 181
  âesk˘ Bezpeãnostní zásady Toto zafiízení bylo navrÏeno a vyrobeno tak, aby splÀovalo mezinárodní bezpeãnostní standardy, av‰ak jako v pfiípadû jakéhokoliv jiného elektrického zafiízení, i v tomto pfiípadû je nutno postupovat peãlivû, aby bylo moÏno obdrÏet nejlep‰í v˘sledky a zajistit bezpeãnostní
 • Страница 3 из 181
  âesk˘ Instalace a dÛleÏité informace ohlednû instalace Kde zafiízení instalovat Umístûte televizor mimo dosah pfiímého sluneãního svûtla a siln˘ch svûtel, pro pohodlné sledování se doporuãuje jemné nepfiímé osvûtlení. PouÏijte záclony nebo Ïaluzie pro zabránûní dopadu pfiím˘ch sluneãních paprskÛ na
 • Страница 4 из 181
  âesk˘ Dálkové ovládání Jednoduch˘ a rychl˘ orientaãní návod k va‰emu dálkovému ovládání. Pro volbu reÏimÛ Pro zapnutí / pohotovostní reÏim âíselná tlaãítka Pro zadání vstupu z vnûj‰ích zdrojÛ Pro návrat k pfiedchozímu programu Aktivní pro pomocná zafiízení znaãky Toshiba Pro zmûnu hlasitosti Pro
 • Страница 5 из 181
  âesk˘ Pfiipojení externích zafiízení Pfied pfiipojením jakéhokoliv externího zafiízení vypnûte v‰echny síÈové napájecí spínaãe. Pokud není k dispozici Ïádn˘ spínaã, odstraÀte síÈovou zástrãku ze zásuvky ve stûnû. ZÁSUVKY PRO VIDEO (EXT3) SCART 2 (EXT2) SCART 1 (EXT1) DRÎÁK KABELU  *dekodér mÛÏe b˘t
 • Страница 6 из 181
  âesk˘ Pfiipojení poãítaãe Pfied pfiipojením jakéhokoliv externího zafiízení vypnûte v‰echny síÈové napájecí spínaãe. Pokud není k dispozici Ïádn˘ spínaã, odstraÀte síÈovou zástrãku ze zásuvky ve stûnû. zadní ãást va‰eho televizoru Audio kabel pro pfiipojení PC k televizoru (není dodáván) Poãítaã
 • Страница 7 из 181
  Základní funkce pfiipojeného audio/video zafiízení je moÏno ovládat za pouÏití dálkového ovládání televizoru, jestliÏe bude pfiipojeno zafiízení kompatibilní se systémem REGZA-LINK. Zadní strana va‰eho televizoru Zesilovaã AV Pfiehrávací zafiízení HDMI IN HDMI OUT HDMI OUT Pfiehrávací zafiízení HDMI OUT
 • Страница 8 из 181
  âesk˘ Ovládací prvky a zapojení vstupÛ Ke vstupním zásuvkám na boãní stranû televizoru je moÏno pfiipojit ‰iroké spektrum externích zafiízení. PfiestoÏe v‰echna potfiebná sefiízení a ovládací ãinnosti pro televizor jsou provádûny za pouÏití dálkového ovládání, tlaãítka na televizoru mohou b˘t pouÏita
 • Страница 9 из 181
  Pfied zapnutím televizoru uveìte vበdekodér a nahrávací zafiízení do Pohotovostního reÏimu, jsou-li tyto jednotky zapojeny. Pro nastavení televizoru pouÏijte tlaãítka na dálkovém ovládání, jak je popsáno v˘‰e (na str.6). 1 Zapojte televizi do síÈového napájení a stisknûte tlaãítko . Zobrazí se vám
 • Страница 10 из 181
  âesk˘ Manuální ladûní Televizor je moÏno vyladit manuálnû za pouÏití funkce Ruãní ladûní. Tato funkce se pouÏívá napfiíklad tehdy, kdyÏ televizor není moÏno pfiipojit k nahrávacímu zafiízení/dekodéru pomocí vodiãe SCART nebo pro naladûní nûjaké stanice na jiném systému. PouÏijte z a x stranu ovladaãe
 • Страница 11 из 181
  8 KdyÏ dojde k nalezení signálu va‰eho nahrávacího zafiízení, stisknûte stranu ovladaãe pro pfiechod na Stanice. Pomocí , , a strany ovladaãe zadejte poÏadované znaky, napfi. VCR. x Pfieskoãení programu fez x Abyste zabránili sledování urãit˘ch programÛ, je moÏno pfiíslu‰nou pozici programu pfieskoãit.
 • Страница 12 из 181
  âesk˘ Automatické ladûní, obecné ovládací prvky, zvukové ovládací prvky PouÏití automatického ladûní 1 Zadání pozic programÛ Pro nastavení televizoru za pouÏití funkce Autom. Ladûní stisknûte MENU a pouÏijte nebo stranu ovladaãe pro zadání menu NASTAVENÍ pro nastavení. z Pro zadání pozice programu
 • Страница 13 из 181
  WOW Zv˘raznûní basÛ Funkce Podpora basÛ zvy‰uje hloubku zvuku u reproduktorÛ televizoru. Pfiíslu‰n˘ rozdíl bude moÏno zaznamenat jen v pfiípadû zvukÛ se siln˘mi basy. SRS 3D Zap FOCUS Vyp TruBass Vyp MENU 1 2 V menu ZVUK stisknûte stranu ovladaãe pro najetí na Podpora basÛ. PouÏijte nebo stranu
 • Страница 14 из 181
  âesk˘ ·irokoúhlé zobrazování V závislosti na typu vysílání je moÏno programy sledovat v nûkolika formátech. Provádûjte opakované stisknutí pro v˘bûr mezi funkcemi ·irokoúhl˘, Super live2, Cinema2, 4:3, Super live1, Cinema1, Titulky tlaãítka a 14:9. { SUPER LIVE1 Toto nastavení provede zvût‰ení
 • Страница 15 из 181
  14:9 PouÏijte toto nastavení pfii sledování vysílání v zobrazovacím pomûru 14:9. ·IROKOÚHL¯ PouÏijte toto nastavení pfii sledování ‰irokoúhlého DVD, ‰irokoúhlé kazety nebo vysílání v zobrazovacím pomûru 16:9 (je-li k dispozici). KvÛli ‰irokému spektru ‰irokoúhl˘ch formátÛ (16:9, 14:9, 20:9, atd.) se
 • Страница 16 из 181
  âesk˘ Ovládací prvky obrazu Pozice obrazu Osvûtlení pozadí Pozici obrazu je moÏno sefiídit tak, aby vyhovovala osobním preferencím, a mÛÏe b˘t zvlá‰tû uÏiteãná pro externí vstupy. Sefiízení Nastavení obrazu mÛÏe zlep‰it jasnost obrazovky pfii sledování. 1 1 V menu NASTAVENÍ pro nastavení provádûjte
 • Страница 17 из 181
  âesk˘ Ovládací prvky obrazu pokraãování Preference obrazu MPEG NR - omezení ‰umu Tento televizor nabízí volbu personalizace stylu obrazu. Stisknûte pro zobrazení rÛzn˘ch dispoziãních stylÛ: KdyÏ budete sledovat DVD, mÛÏe komprese zpÛsobit, Ïe nûkterá slova nebo obrazové prvky budou mírnû zkresleny
 • Страница 18 из 181
  âesk˘ Ovládací prvky obrazu pokraãování Detailní nastavení barev 3D nastavení barev Odstín +2 Sytost +6 Jas +4 Zelená 0 0 0 Modrá 0 0 0 Îlutá 0 0 0 Purpurová 0 0 0 Azurová 0 0 âervená Pfii zadání funkce 3D nastavení barev je umoÏnûno pouÏívání funkce "Detailní nastavení barev" . 1 V menu OBRAZ
 • Страница 19 из 181
  âesk˘ Ovládací prvky obrazu pokraãování Active Vision M100 (pouze v Model 'R') Modrá obrazovka KdyÏ je zadána funkce Active Vision M100, bude tato funkce sniÏovat "rozmazání" a u zdrojÛ obrazu dojde téÏ ke sníÏenému chvûní. KdyÏ zadáte funkci Blue screen Modrá obraz, bude mít obrazovka modrou barvu
 • Страница 20 из 181
  âesk˘ Uzamãení panelu, zobrazení ãasu, stereofonní a dvojjazyãná vysílání, ãasov˘ ovladaã Uzamãení panelu âasov˘ ovladaã Funkce Blokov. funkce provede vyfiazení tlaãítek na televizoru. V‰echna tlaãítka na dálkovém ovládání v‰ak je moÏno stále pouÏívat. Televizi je moÏno nastavit tak, aby se sama
 • Страница 21 из 181
  âesk˘ Nastavení PC – pozice obrazu, taktovací fáze, ãasová synchronizace, návrat na pÛvodní nastavení Pozice obrazu âasová synchronizace Pfiipojte PC (jak je uvedeno v oddílu pro Pfiipojení Poãítaãe) a ujistûte se, Ïe je na televizní obrazovce zobrazován obraz. Nyní je moÏno sefiídit polohu obrazu
 • Страница 22 из 181
  âesk˘ Ovládací prvky systému REGZA-LINK Tato funkce pouÏívá technologii CEC (Consumer Electronics Control) a umoÏÀuje ovládání zafiízení kompatibilních se systémem REGZA-LINK od firmy Toshiba z dálkového ovládání televizoru. Poznámka: Ne v‰echny v˘robky firmy Toshiba v souãasné dobû podporují systém
 • Страница 23 из 181
  Aktivací funkce UmoÏnit REGZA-LINK v menu nastavení REGZA-LINK je pak moÏno aktivovat jednotlivé funkce REGZA-LINK. REGZA-LINK hraní na jeden dotek Aktivace systému REGZA-LINK KdyÏ dojde k zapnutí pfiipojen˘ch zafiízení, zjistí systém REGZA-LINK automaticky pfiítomnost televizoru pfies volbu vstupÛ.
 • Страница 24 из 181
  âesk˘ Menu systému REGZA-LINK pokraãování Automatické pfiepnutí vstupu TV Automatick˘ pohotovostní reÏim Funkce Aut. pfiepinaã vstupÛ TV umoÏÀuje televizoru automaticky pfiepnout do odpovídajícího vstupu HDMI, kdyÏ nûjaké pfiipojené zafiízení HDMI zaãne pfiehrávat obraz nebo zvuk. Je-li aktivována funkce
 • Страница 25 из 181
  âesk˘ Volba vstupÛ a zapojení AV Definice zásuvek pro VSTUP a V¯STUP tak, aby televizor rozpoznal pfiipojené zafiízení. Viz oddíl pro pfiipojení externích zafiízení uveden˘ v˘‰e (str. 7), kde je moÏno získat pfiehlednû uvedená doporuãení ohlednû pfiipojení k zadní stranû televizoru. Vût‰ina nahrávacích
 • Страница 26 из 181
  âesk˘ Volba vstupÛ a zapojení AV pokraãování PC audio HDMI1 HDMI audio audio Aby bylo moÏno pfiijímat zvuk z pfiipojeného PC, zapojte audio kabel do zadní ãásti televizoru (jak je uvedeno v oddílu pro zapojení poãítaãe), poté pouÏijte nastavení PC/HDMI1 Audio. JestliÏe pfiipojen˘ zdroj HDMI
 • Страница 27 из 181
  Tento televizor má pamûÈ na vícestránkové texty, jejichÏ nataÏení trvá nûkolik okamÏikÛ. Tato moÏnost nabízí dva reÏimy prohlíÏení textu - Auto. zobrazí Fastext, je-li k dispozici. Seznam uloÏí va‰e oblíbené stránky. Dílãí stránka, kterou právû prohlíÏíte, bude zdÛraznûna a s tím, jak bude
 • Страница 28 из 181
  âesk˘ Textové sluÏby pokraãování – ovládací tlaãítka NíÏe uveden˘ text slouÏí jako urãit˘ návod k funkcím textov˘ch tlaãítek dálkového ovládání. volbu stránky pfii zobrazování 8/9 Pro normálního obrazu: Pro zobrazení obsahové/v˘chozí stránky: T / , objeví se Zadejte ãíslo stránky, a poté stisknûte
 • Страница 29 из 181
  âesk˘ Otázky a Odpovûdi NíÏe uveden˘ text obsahuje odpovûdi na nûkteré z nejãastûj‰ích otázek. Dal‰í informace najdete na www.toshiba.co.uk O O Proã televize nevydává Ïádn˘ zvuk ãi obraz? O O Na televizoru je moÏno vidût obraz, ale proã je tam jen málo barvy nebo dokonce Ïádná barva? O O Proã
 • Страница 30 из 181
  âesk˘ Otázky a Odpovûdi O O Proã jsou na obrazovce vertikální pruhy, kdyÏ je televizor v reÏimu PC? O O Je moÏné, Ïe bude tfieba provést sefiízení u parametru Vzorkovací frekvence. Zadejte PC Nastavení z menu NASTAVENÍ, najeìte na Vzorkovací frekvence a proveìte sefiízení, dokud ãáry nezmizí.
 • Страница 31 из 181
  O O pokraãování Proã kontrolky na pfiední stranû televizoru blikají? Ovûfite níÏe uvedenou tabulku. Indikace kontrolek typu LED Stav Kontrolka 2 Kontrolka 1 Nesvítí Zelená (svítí nepfieru‰ovanû) Televizor fiádnû funguje Nesvítí âervená (svítí nepfieru‰ovanû) Pohotovostní reÏim se zapnutím Zelená (svítí
 • Страница 32 из 181
  âesk˘ Poznámky Pro va‰e vlastní záznamy 34
 • Страница 33 из 181
  âesk˘ Informace Pfied pfiipojením jakéhokoliv externího zafiízení vypnûte v‰echny síÈové napájecí spínaãe. Pokud není k dispozici Ïádn˘ spínaã, odstraÀte síÈovou zástrãku ze zásuvky ve stûnû. Pfiipojení poãítaãe Informace o signálu pro miniaturní subkonektor typu D s 15 v˘vody V˘vod ã. Název signálu
 • Страница 34 из 181
  âesk˘ Specifikace a pfiíslu‰enství Stereo Vysílací systémy/kanály PAL-I UHF UK21-UK69 Nicam Systém 2 nosiãÛ PAL-B/G UHF E21-E69 VHF E2-E12, S1-S41 Viditelná velikost obrazovky (pfiibliÏnû) SECAM-L UHF F21-F69 VHF F1-F10, B-Q Zobrazení 16:9 Zvukov˘ v˘stup (pfii 10% zkreslení) Hlavní 10 W + 10 W
 • Страница 35 из 181
 • Страница 36 из 181
 • Страница 37 из 181
  Tartalomjegyzék KEZELÃSZERVEK, SZOLGÁLTATÁSOK Általános kezelŒszervek – A programhelyek kiválasztása Hangbeállítási lehetŒségek – hangerŒ, némítás, mély hang, magas hang, balansz Hangbeállítási lehetŒségek – mélyhangkiemelés, mélysugárzó, stabil hang® SRS WOW™ hanghatások – SRS 3D, FOCUS, TruBass
 • Страница 38 из 181
  Balesetvédelem A készülék tervezése és gyártása a nemzetközi balesetvédelmi elŒírásoknak megfelelŒen történt, azonban csakúgy, mint minden más villamos berendezés esetében - kellŒ figyelmet kell fordítani a kezelésre, hogy a lehetŒ legjobb eredményt lehessen elérni, valamint hogy a biztonság is
 • Страница 39 из 181
  A készülék felállítása, fontos tudnivalók A felállítás helye A tévékészüléket közvetlen napsugárzástól és erŒs fénytŒl védett helyen kell felállítani; az élvezhetŒ tévénézéshez lágy, közvetett világítás alkalmazását ajánljuk. Ha a nap közvetlenül rásüt a képernyŒre, függönnyel vagy sötétítŒvel
 • Страница 40 из 181
  A távirányító A távirányító kezelŒszerveinek rövid ismertetése Üzemmód-választás BE/Készenlét Számgombok Magyar KülsŒ jelforrás választó Visszatérés az elŒzŒ programba Csak Toshiba segédberendezés esetén aktív Programpozíciók és Teletext-oldalak váltása HangerŒszabályozó Némítás KépernyŒmenük
 • Страница 41 из 181
  KülsŒ készülék csatlakoztatása MielŒtt bármilyen külsŒ készüléket csatlakoztatna, kapcsolja ki az összes hálózati kapcsolót. Amennyiben a készüléken nincs hálózati kapcsoló, húzza ki a hálózati csatlakozódugaszt a fali csatlakozóaljzatból. COMPONENT VIDEO (EXT3) SCART 2 (EXT2) SCART 1 (EXT1)
 • Страница 42 из 181
  Számítógép csatlakoztatása MielŒtt bármilyen külsŒ készüléket csatlakoztatna, kapcsolja ki az összes hálózati kapcsolót. Amennyiben a készüléken nincs hálózati kapcsoló, húzza ki a hálózati csatlakozódugaszt a fali csatlakozóaljzatból. a tévékészülék hátlapja Magyar Audio kábel a PC tévékészülékre
 • Страница 43 из 181
  A REGZA-LINK csatlakoztatása Egy REGZA-LINK kompatibilitású készülék csatlakoztatása esetén a csatlakoztatott audio/video eszköz alapfunkciói a televízió távkapcsolójával vezérelhetŒk. AV erŒsítŒ lejátszó készülék HDMI IN HDMI OUT HDMI OUT lejátszó készülék HDMI OUT MEGJEGYZÉS: Javasoljuk, hogy a
 • Страница 44 из 181
  KezelŒszervek és bemeneti csatlakozók Sokféle külsŒ készülék csatlakoztatható a készülék oldalán található bemeneti csatlakozókra. A televízió távirányítóval történŒ szükséges beállításainak elvégzése közben a tévékészüléken lévŒ gombok is használhatók bizonyos feladatokra. Magyar VÖRÖS színı
 • Страница 45 из 181
  A tévékészülék beprogramozása a Gyors beállítás programmal, a programhelyek elrendezése MielŒtt bekapcsolná a tévékészüléket, a dekódert és a médiafelvevŒt (ha csatlakoztatva van) állítsa Készenléti üzemmódba. A tévékészülék programozása a távirányítón található gombokkal történik (lásd 6. oldal).
 • Страница 46 из 181
  Kézi programozás A tévékészülék kézzel is beprogramozható a Manuális hangolás menüben, ha például a tévékészüléket nem lehet SCART kábellel csatlakozni a médiafelvevŒre vagy a dekóderre, vagy ha egy másfajta rendszerben sugárzott adóállomást szeretne beprogramozni. A z vagy a x tárcsaoldallal
 • Страница 47 из 181
  Kézi programozás folytatás, Programhely átugrása 8 Amikor megtalálja a médiafelvevŒjének a jelét, a tárcsaoldallal lépkedjen a Csat. opcióra. A , , , tárcsaoldallal írja be a kívánt karaktereket, például VCR (videomagnó). x Programhely átugrása fe zx Ha nem szeretne bizonyos mısorokat nézni, akkor
 • Страница 48 из 181
  Automatikus programozás, általános kezelŒszervek, hangbeállítási lehetŒségek Az automatikus programozás használata 1 A programhely kiválasztása A tévékészüléknek az Automatikus hangolás menüvel történŒ behangolásához nyomja meg a MENU gombot, és a vagy a tárcsaoldallal válassza ki a BEÁLLÍTÁS
 • Страница 49 из 181
  Hangbeállítási lehetŒségek folytatás, SRS WOW™ hanghatások, két nyelv, stabil hang® WOW Mélyhangkiemelés SRS 3D A Külso mélynyomó fokozza a hangzás mélységét a tévékészülék hangszóróiban. A különbség csak erŒs basszust tartalmazó hangzás esetén vehetŒ észre. Ki TruBass Ki MENU 1 Vissza EXIT TV
 • Страница 50 из 181
  Szélesvásznú üzemmód A sugárzott adás fajtájától függŒen a mısorok különféle formátumokban nézhetŒk. A gomb megnyomásával lehet választani a Széles, Super live2, Mozi2, 4:3, Super live1, Mozi1, Felirat és 14:9 üzemmód közül. { SUPER LIVE1 Magyar Ebben a beállításban a rendszer egy 4:3 oldalarányú
 • Страница 51 из 181
  Szélesvásznú üzemmód folytatás Ezt a beállítást 14:9 oldalarányú adáskor érdemes használni. 14:9 SZÉLES 4:3 Ezt a beállítást 4:3 oldalarányú adáskor érdemes használni. PC HDMI felülettel csatlakozó számítógép használatakor ebben a beállításban a kép nem lesz túlzott méretı, azaz WYSIWYG ("azt
 • Страница 52 из 181
  Képbeállítási lehetŒségek Képhelyzet Háttérvilágítás A Képpozíció az egyéni ízlésnek megfelelŒen állítható be. Ez különösen hasznos lehet külsŒ bemenŒjelek esetén. A Háttérfény beállítása javíthatja a kép élességét tévénézés közben. A BEÁLLÍTÁS menüben a tárcsaoldallal jelölje ki a Képpozíció
 • Страница 53 из 181
  Képbeállítási lehetŒségek folytatás Képpreferenciák MPEG NR - Zajcsökkentés Ezzel a tévékészülékkel többféleképpen lehet személyre szabni a képstílust. A különféle rendelkezésre álló stílusok gombot. A megtekintéséhez nyomja meg a DVD-film nézésekor a tömörítés miatt esetleg bizonyos szavak vagy
 • Страница 54 из 181
  Képbeállítási lehetŒségek folytatás Alap színbeállítás 3D színbeállítás Színárnyalat +2 Telítettség +6 FényerŒ +4 Zöld 0 0 0 Kék 0 0 0 Sárga 0 0 0 Bíborvörös 0 0 0 Cián 0 0 Piros A 3D színbeállítás kiválasztásakor a "Alap színbeállítás" szolgáltatás használható. 1 A KÉP menüben a tárcsaoldallal
 • Страница 55 из 181
  Képbeállítási lehetŒségek folytatás Active Vision M100 (csak 'R' típus) Kék képernyŒ Az Active Vision M100 funkció beállítása csökkenti a kép "elkenŒdését" és a video forrásoknál csökkenti a képtorzulást. Ha Kék képernyŒ van kijelölve, akkor a képernyŒ elkékül és a hang elnémul, ha nincs beérkezŒ
 • Страница 56 из 181
  ElŒlapzár, idŒkijelzés, sztereo, illetve kétnyelvı adás, idŒkapcsoló ElŒlapzár IdŒkapcsoló A Nyomógomb-lezárás opcióval reteszelni lehet a tévékészülék gombjait. EttŒl függetlenül a távirányító összes gombja továbbra is használható. A tévékészüléket be lehet állítani úgy, hogy egy bizonyos idŒ
 • Страница 57 из 181
  PC beállítások – képhelyzet, óraszinkronizálás, mintavételi órajel, alaphelyzet beállítás Képhelyzet Mintavételi órajel Csatlakoztassa a számítógépet (lásd a "Számítógép csatlakoztatása" c. részt), és ellenŒrizze, hogy megjelenik-e kép a képernyŒn. Ezután a képhelyzet ízlés szerint beállítható.
 • Страница 58 из 181
  REGZA-LINK kapcsolók Ez a funkció, amely a CEC (Consumer Electronics Control) technológiára épül, lehetŒvé teszi a Toshiba REGZA-LINK kompatibilitású készülékek mıködtetését a TV-készülék távkapcsolójáról. Megjegyzés: jelenleg nem minden Toshiba termék támogatja a REGZA-LINK-et. A REGZA-LINK
 • Страница 59 из 181
  REGZA-LINK kapcsolók folytatás, REGZA-LINK menük Az REGZA-LINK menük aktiválása révén a REGZA-LINK beállító menüben külön-külön aktiválhatók a különbözŒ REGZA-LINK funkciók. A REGZA-LINK engedélyezése A csatlakoztatott készülék bekapcsolásakor a REGZA-LINK a bemenet-kiválasztás révén automatikusan
 • Страница 60 из 181
  REGZA-LINK menük folytatás TV auto bemenet kapcsoló Auto készenléti üzemmód A TV auto bemenet kapcsoló segítségével a TV-készülék automatikusan a megfelelŒ HDMI bemenetre kapcsolható, amikor a csatlakoztatott HDMI készülék video vagy audio mısort kezd el lejátszani. Az Auto készenléti üzemmód
 • Страница 61 из 181
  Bemenetválasztás és AV csatlakoztatás Az BEMENETI és az KIMENETI csatlakozók meghatározása oly módon, hogy a tévékészülék felismerje a csatlakoztatott készüléket. Az ajánlott hátlapi csatlakoztatások egyértelmıen leolvashatók a 7. oldalon lévŒ ábráról. A legtöbb dekóder és médiafelvevŒ jelet küld a
 • Страница 62 из 181
  Magyar Bemenetválasztás és AV csatlakoztatás folytatás PC audio HDMI1 HDMI audio audio Ha hangot szeretne továbbítani a csatlakoztatott számítógéprŒl, dugja be az audio kábelt a tévékészülék hátlapján levŒ csatlakozóba (lásd a "Számítógép csatlakoztatása" címı részt), azután használja a PC/HDMI1
 • Страница 63 из 181
  Teletext szolgáltatások – telepítés, általános tudnivalók, Automatikus és LISTA üzemmód A tévékészülék többoldalas szövegtárral rendelkezik, amelynek betöltéséhez néhány másodpercre van szükség. Kétféle szövegnézési üzemmódot kínál - az Automatikus üzemmód megjeleníti a Fastext szolgáltatást, ha
 • Страница 64 из 181
  Teletext szolgáltatások folytatás – kezelŒgombok A következŒkben a távirányító Teletext-gombjainak a funkciójára utaló útmutató található. oldal kiválasztása normál 8/9 Teletext tévénézés közben: A tartalomjegyzék-, illetve a kezdŒoldal megjelenítése: T / Adja meg az oldalszámot, majd nyomja meg a
 • Страница 65 из 181
  Kérdések és Válaszok Az alábbiakban a leggyakoribb kérdések és válaszok találhatók. További felvilágosításért keresse fel a www.toshiba.co.uk weboldalt. K V EllenŒrizze, hogy a helyes bemenet van-e kiválasztva, azaz S-VIDEO vagy AV (lásd 27 az "AV csatlakozások" oldalát). Nézze meg, hogy a készülék
 • Страница 66 из 181
  Kérdések és Válaszok K V Miért vannak függŒleges csíkok a képernyŒn PC üzemmódban? Mi az oka annak, hogy helytelenek a színek NTSC jelforrás lejátszása közben? K V Lehetséges, hogy be kell állítani a Sampling clock Mintavételezés funkciót. A BEÁLLÍTÁS menübŒl válassza ki PC beállítás almenüt,
 • Страница 67 из 181
  Kérdések és Válaszok K V folytatás Miért nem mıködik a REGZA-LINK? Ha a csatlakoztatott REGZA-LINK készüléken megváltoztatják a beállításokat, elŒfordulhat, hogy a készülék nem mıködik megfelelŒen a TV-vel. Megoldás lehet, ha eltávolítja, majd kicseréli a HDMI kábelt. Ha ez sem segít, kapcsolja ki
 • Страница 68 из 181
  Megjegyzés Magyar Saját feljegyzések számára 34
 • Страница 69 из 181
  Információk MielŒtt bármilyen külsŒ készüléket csatlakoztatna, kapcsolja ki az összes hálózati kapcsolót. Amennyiben a készüléken nincs hálózati kapcsoló, húzza ki a hálózati csatlakozódugaszt a fali csatlakozóaljzatból. Számítógép csatlakoztatása Jeltájékoztató a Mini D-sub 15 kivezetéses
 • Страница 70 из 181
  Mıszaki adatok és tartozékok Mısorsugárzó rendszerek és csatornák PAL-I UHF UK21-UK69 Nicam két vivŒfrekvenciás rendszer PAL-B/G UHF E21-E69 VHF E2-E12, S1-S41 Látható képernyŒméret (kb.) 32 típus 80 cm 37 típus 94 cm 42 típus 107 cm SECAM-L UHF F21-F69 VHF F1-F10, B-Q Oldalarány 16:9 SECAM-D/K
 • Страница 71 из 181
 • Страница 72 из 181
 • Страница 73 из 181
  ëÓ‰ÂʇÌË çÄëíêéâäÄ åÂ˚ Ô‰ÓÒÚÓÓÊÌÓÒÚË – óÚÓ ÒΉÛÂÚ Ë Ì ÒΉÛÂÚ ‰Â·ڸ ìÒÚ‡Ìӂ͇ íÇ Ë ‚‡Ê̇fl ËÌÙÓχˆËfl èÛÎ¸Ú ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl – Í‡ÚÍÓ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ëÓ‰ËÌÂÌË ‚̯ÌÂ„Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl – Í Á‡‰ÌÂÈ ÒÚÓÓÌ ÚÂ΂ËÁÓ‡ ëÓ‰ËÌÂÌË ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ‡ – Í Á‡‰ÌÂÈ ÒÚÓÓÌ ÚÂ΂ËÁÓ‡ ëÓ‰ËÌÂÌËÂ
 • Страница 74 из 181
  åÂ˚ Ô‰ÓÒÚÓÓÊÌÓÒÚË Ë Ó·ÂÒÔ˜ÂÌË ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË Ñ‡ÌÌÓ ӷÓÛ‰Ó‚‡ÌË ·˚ÎÓ ÒÔÓÂÍÚËÓ‚‡ÌÓ Ë ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌÓ Òӄ·ÒÌÓ ÏÂʉÛ̇Ó‰Ì˚Ï Òڇ̉‡Ú‡Ï ÔÓ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË, ÌÓ, Í‡Í Ë Ò Î˛·˚Ï ˝ÎÂÍÚÓÓ·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂÏ, ‰Îfl ‰ÓÒÚËÊÂÌËfl ̇ËÎÛ˜¯Ëı ÂÁÛθڇÚÓ‚ Ë Ó·ÂÒÔ˜ÂÌËfl ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ÒΉÛÂÚ Òӷβ‰‡Ú¸ ÏÂ˚ Ô‰ÓÒÚÓÓÊÌÓÒÚË.
 • Страница 75 из 181
  ìÒÚ‡Ìӂ͇ íÇ Ë ‚‡Ê̇fl ËÌÙÓχˆËfl ɉ ÛÒڇ̇‚ÎË‚‡Ú¸ íÇ èÓÏÂÒÚËÚ¸ íÇ Ú‡Ï, „‰Â ̇ ÌÂ„Ó Ì ԇ‰‡ÂÚ ÔflÏÓÈ ÒÓÎ̘Ì˚È Ò‚ÂÚ Ë ÒËθÌ˚È Ò‚ÂÚ ÓÚ Î‡ÏÔ. ÑÎfl Û‰Ó·ÒÚ‚‡ ÔÓÒÏÓÚ‡ ÂÍÓÏẨÛÂÚÒfl Ïfl„ÍÓ ÌÂÔflÏÓ ÓÒ‚Â˘ÂÌËÂ. àÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ ¯ÚÓ˚ ËÎË Ê‡Î˛ÁË, ˜ÚÓ·˚ ÒÓÎ̘Ì˚È Ò‚ÂÚ Ì ԇ‰‡Î ̇ ˝Í‡Ì. èӘ̇fl ÒÚflÊ͇ (͇Í
 • Страница 76 из 181
  èÛÎ¸Ú ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl èÛÎ¸Ú ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl - Í‡ÚÍÓ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó. ÑÎfl ‚˚·Ó‡ ÂÊËχ ÑÎfl ÂÊËχ ÇÍÎ./éÊˉ‡ÌË ñËÙÓ‚˚ ÍÌÓÔÍË ÑÎfl ‚˚·Ó‡ ‚‚Ó‰‡ ÓÚ ‚̯ÌËı ËÒÚÓ˜ÌËÍÓ‚ ÑÎfl ‚ÓÁ‚‡Ú‡ Í Ô‰˚‰Û˘ÂÈ ÔÓ„‡ÏÏ ÑÎfl ‰ÓÔÓÎÌËÚÂθÌÓ„Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl Toœhiba ÑÎfl ËÁÏÂÌÂÌËfl ÔÓÁˈËÈ ÔÓ„‡ÏÏ Ë
 • Страница 77 из 181
  ëÓ‰ËÌÂÌË ‚̯ÌÂ„Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl èÂ‰ ÔÓ‰ÒÓ‰ËÌÂÌËÂÏ ‚̯ÌÂ„Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl ‚˚Íβ˜ËÚ¸ ‚Ò ‚˚Íβ˜‡ÚÂÎË ÒÂÚÂ‚Ó„Ó ÔËÚ‡ÌËfl. èË ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËË ‚˚Íβ˜‡ÚÂÎfl ËÁ‚Θ¸ ¯ÚÂÔÒÂθÌÛ˛ ‚ËÎÍÛ ËÁ ÒÚÂÌÌÓÈ ÓÁÂÚÍË. äéåèéçÖçíçéÖ ÇàÑÖé (EXT3) SCART 2 (EXT2) SCART 1 (EXT1) äÄÅÖãúçÄü äéãéÑäÄ  *‰ÂÍÓ‰ÂÓÏ ÏÓÊÂÚ Ó‚ÓÈ ·˚Ú¸
 • Страница 78 из 181
  ëÓ‰ËÌÂÌË ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ‡ èÂ‰ ÔÓ‰ÒÓ‰ËÌÂÌËÂÏ ‚̯ÌÂ„Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl ‚˚Íβ˜ËÚ¸ ‚Ò ‚˚Íβ˜‡ÚÂÎË ÒÂÚÂ‚Ó„Ó ÔËÚ‡ÌËfl. èË ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËË ‚˚Íβ˜‡ÚÂÎfl ËÁ‚Θ¸ ¯ÚÂÔÒÂθÌÛ˛ ‚ËÎÍÛ ËÁ ÒÚÂÌÌÓÈ ÓÁÂÚÍË. Á‡‰Ìflfl ÒÚÓÓ̇ ÚÂ΂ËÁÓ‡ ÄÛ‰ËÓ-͇·Âθ ‰Îfl ÒÓ‰ËÌÂÌËfl èä Ò íÇ (Ì ÔÓÒÚ‡‚ÎflÂÚÒfl) äÓÏÔ¸˛ÚÂ 15-¯Ú˚¸Â‚ÓÈ ÒÓ‰ËÌËÚÂθ
 • Страница 79 из 181
  ëÓ‰ËÌÂÌË REGZA-LINK Ç ÒÎÛ˜‡Â ÒÓ‰ËÌÂÌËfl ÒÓ‚ÏÂÒÚËÏÓ„Ó Ò REGZA-LINK ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌË ÓÒÌÓ‚Ì˚ÏË ÙÛÌ͈ËflÏË ÒÓ‰ËÌÂÌÌÓ„Ó ‡Û‰ËÓ/‚ˉÂÓ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl ÏÓÊÂÚ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÚ¸Òfl Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÔÛθڇ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl. Á‡‰Ìflfl ÒÚÓÓ̇ ÚÂ΂ËÁÓ‡ HDMI IN HDMI OUT HDMI OUT ÇÓÒÔÓËÁ‚Ó‰fl˘Â ӷÓÛ‰Ó‚‡ÌË HDMI
 • Страница 80 из 181
  é„‡Ì˚ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl Ë ÒÓ‰ËÌÂÌËfl ‚‚Ó‰‡ ä „ÌÂÁ‰‡Ï ‚‚Ó‰‡ ̇ ·ÓÍÓ‚ÓÈ ÒÚÓÓÌ íÇ ÏÓÊÂÚ ÔÓ‰ÒÓ‰ËÌflÚ¸Òfl ¯ËÓÍÓ ‡ÁÌÓÓ·‡ÁË ‚̯ÌÂ„Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl. íÓ„‰‡ Í‡Í ‚Ò ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚ „ÛÎËÓ‚ÍË Ë ÍÓχ̉˚ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ‰Îfl íÇ ‚˚ÔÓÎÌfl˛ÚÒfl Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÔÛθڇ, ‰Îfl ÌÂÍÓÚÓ˚ı ÙÛÌ͈ËÈ ÏÓ„ÛÚ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸Òfl
 • Страница 81 из 181
  Å˚ÒÚ‡fl ̇ÒÚÓÈ͇ ÚÂ΂ËÁÓ‡, ÛÔÓfl‰Ó˜ÂÌË ÔÓÁˈËÈ ÔÓ„‡ÏÏ èÂʉ ˜ÂÏ ‚Íβ˜‡Ú¸ ÚÂ΂ËÁÓ, ÔË‚ÂÒÚË ‰ÂÍÓ‰Â Ë Ï‰ËÈÌ˚È ÂÍÓ‰Â (ÂÒÎË ÓÌË ÔÓ‰ÒÓ‰ËÌÂÌ˚) ‚ ÂÊËÏ éÊˉ‡ÌËÂ. ÑÎfl ̇ÒÚÓÈÍË íÇ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ ÍÌÓÔÍË Ì‡ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓÏ ÔÛθÚÂ, Í‡Í ÓÔËÒ‡ÌÓ Ì‡ ÒÚ. 6. 1 èÓ‰ÒÓ‰ËÌËÚ¸ ÚÂ΂ËÁÓ Í ÒÂÚ‚ÓÏÛ ÔËÚ‡Ì˲
 • Страница 82 из 181
  êۘ̇fl ̇ÒÚÓÈ͇ íÂ΂ËÁÓ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ̇ÒÚÓÂÌ ‚Û˜ÌÛ˛ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ êۘ̇fl ̇ÒÚÓÈ͇. ç‡ÔËÏÂ, ÂÒÎË íÇ Ì ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÔÓ‰ÒÓ‰ËÌÂÌ Í Ï‰ËÈÌÓÏÛ ÂÍÓ‰ÂÛ/‰ÂÍÓ‰ÂÛ ˜ÂÂÁ ‚˚‚Ó‰ ¡CART ËÎË ‰Îfl ̇ÒÚÓÈÍË Ì‡ ÒÚ‡ÌˆË˛ ‚ ‰Û„ÓÈ ëËÒÚÂÏÂ. àÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ z Ë x ‰Îfl ÔÂÂÏ¢ÂÌËfl ÔÓÔÂÂÍ ˝Í‡Ì‡ Ë ‚˚·‡Ú¸ β·Û˛ ËÁ ˝ÚËı
 • Страница 83 из 181
  êۘ̇fl ̇ÒÚÓÈ͇ ÔÓ‰ÓÎÊÂÌËÂ, èÓÔÛÒÍ ÔÓ„‡ÏÏ˚ 8 äÓ„‰‡ ·Û‰ÂÚ Ì‡È‰ÂÌ Ò˄̇Π‚‡¯Â„Ó Ï‰ËÈÌÓ„Ó ÂÍÓ‰Â‡, ̇ÊËχڸ ‰Îfl ÔÓ‰ıÓ‰‡ Í ëڇ̈Ëfl. ë ÔÓÏÓ˘¸˛ , , Ë ‚‚ÂÒÚË Ú·ÛÂÏ˚ ÒËÏ‚ÓÎ˚, ̇ÔËÏÂ VCR. èÓÔÛÒÍ ÔÓ„‡ÏÏ˚ x fez x ÑÎfl Ô‰ÓÚ‚‡˘ÂÌËfl ÔÓÒÏÓÚ‡ ÓÔ‰ÂÎÂÌÌ˚ı ÔÓ„‡ÏÏ ÔÓÁˈËfl ˝ÚÓÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÏÓÊÂÚ
 • Страница 84 из 181
  Ä‚ÚÓ̇ÒÚÓÈ͇, Ó·˘Ë Ó„‡Ì˚ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl, „ÛÎËӂ͇ Á‚Û͇ àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ĂÚÓ̇ÒÚÓÈÍË 1 ÑÎfl ̇ÒÚÓÈÍË ÚÂ΂ËÁÓ‡ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ Ä‚ÚÓχÚ. ç‡ÒÚÓÈÍË Ì‡Ê‡Ú¸ MENU Ë ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ ËÎË ‰Îfl ‚˚·Ó‡ ÏÂÌ˛ çÄëíêéâäÄ. z èÓÁˈËË ÔÓ„‡ÏÏ ÏÓ„ÛÚ Ú‡ÍÊ ‚˚·Ë‡Ú¸Òfl Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ P P Ë P Q. êÛÒÒÍËÈ ëÚ‡Ì‡ êÓÒÒËfl Ä‚ÚÓχÚ.
 • Страница 85 из 181
  ê„ÛÎËӂ͇ Á‚Û͇ ÔÓ‰ÓÎÊÂÌËÂ, SRS WOW™ Á‚ÛÍÓ‚˚ ˝ÙÙÂÍÚ˚, ‰Û·ÎflÊ, ÛÒÚÓȘ˂˚È Á‚ÛÍ® WOW ìÒËÎÂÌË ·‡ÒÓ‚ îÛÌ͈Ëfl ìÒËÎÂÌË ÌËÁÍËx ÛÎÛ˜¯‡ÂÚ „ÎÛ·ËÌÛ Á‚Û͇ ̇ ‰Ë̇ÏË͇ı íÇ. éÚ΢ˠ·Û‰ÂÚ Á‡Ï˜‡Ú¸Òfl ÚÓθÍÓ ÔË Á‚ÛÍÂ Ò ÒËθÌ˚ÏË ·‡ÒÓ‚˚ÏË ˜‡ÒÚÓÚ‡ÏË. SRS 3D ÇÎÍ. FOCUS Ç˚ÍÎ. TruBass Ç˚ÍÎ. MENU 1 2 Ç ÏÂÌ˛ áÇìä
 • Страница 86 из 181
  òËÓÍÓÙÓχÚÌ˚È ÔÓÒÏÓÚ Ç Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ÚËÔ‡ ‚¢‡ÌËfl, ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÏÓ„ÛÚ ÔÓÒχÚË‚‡Ú¸Òfl ‚ fl‰Â ‡ÁÌ˚ı ÙÓχÚÓ‚. ‰Îfl ‚˚·Ó‡ ÏÂÊ‰Û òËÓÍËÈÁÍ‡Ì, Super live2, äËÌÓ2, 4:3, Super live1, èÓ‚ÚÓÌÓ Ì‡ÊËχڸ ÍÌÓÔÍÛ äËÌÓ1, ëÛ·ÚËÚ˚ Ë 14:9. { SUPER LIVE1 ùÚ‡ ̇ÒÚÓÈ͇ Û‚Â΢˂‡ÂÚ ËÁÓ·‡ÊÂÌË 4:3 ‰Îfl
 • Страница 87 из 181
  òËÓÍÓÙÓχÚÌ˚È ÔÓÒÏÓÚ ÔÓ‰ÓÎÊÂÌË àÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ ˝ÚÛ Ì‡ÒÚÓÈÍÛ ‰Îfl ÔÓÒÏÓÚ‡ ‡θÌÓ„Ó ‚¢‡ÌËfl 14:9. 14:9 4:3 àÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ ˝ÚÛ Ì‡ÒÚÓÈÍÛ ‰Îfl ÔÓÒÏÓÚ‡ ‡θÌÓ„Ó ‚¢‡ÌËfl 4:3. PC èË ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËË èä, ÒÓ‰ËÌÂÌÌÓ„Ó ˜ÂÂÁ HDMI, ˝Ú‡ ̇ÒÚÓÈ͇ ÔÓ͇Á˚‚‡ÂÚ ËÁÓ·‡ÊÂÌË ·ÂÁ ͇ÂÏÍË ˝Í‡Ì‡. Ú.Â. WY¡IWYG.
 • Страница 88 из 181
  ê„ÛÎËӂ͇ ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl èÓÎÓÊÂÌË ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl èÓ‰Ò‚ÂÚ͇ èÓÎÓÊÂÌË ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl ÏÓÊÂÚ „ÛÎËÓ‚‡Ú¸Òfl ÔÓ Î˘Ì˚Ï Ô‰ÔÓ˜ÚÂÌËflÏ, Ë ˝Ú‡ ÙÛÌ͈Ëfl ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ÔÓÎÂÁ̇ ‰Îfl ‚̯ÌËı ËÒÚÓ˜ÌËÍÓ‚. ê„ÛÎËӂ͇ èÓ‰Ò‚ÂÚ͇ ÏÓÊÂÚ ÛÎÛ˜¯ËÚ¸ ˜ÂÚÍÓÒÚ¸ ˝Í‡Ì‡ ÔË ÔÓÒÏÓÚÂ. 1 1 Ç ÏÂÌ˛ çÄëíêéâäÄ Ì‡ÊËχڸ , ÔÓ͇ ÌÂ
 • Страница 89 из 181
  ê„ÛÎËӂ͇ ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl ÔÓ‰ÓÎÊÂÌË è‰ÔÓ˜ÚËÚÂθÌ˚ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl MPEG NR - òÛÏÓÔÓ‰‡‚ÎÂÌË èË ÔÓÒÏÓÚ DVD ÒʇÚË ÏÓÊÂÚ ‚˚Á‚‡Ú¸ ËÒ͇ÊÂÌË ËÎË ÔËÍÒÂÎËÁ‡ˆË˛ ÌÂÍÓÚÓ˚ı ÒÎÓ‚ Ë ˝ÎÂÏÂÌÚÓ‚ ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl. èËÏÂÌÂÌË ÙÛÌ͈ËË ìÏe̸¯eÌË ÔoÏeı MPEG ÒÌËʇÂÚ ˝ÚÓÚ ˝ÙÙÂÍÚ ÔÛÚÂÏ Ò„Î‡ÊË‚‡ÌËfl Í‡Â‚.
 • Страница 90 из 181
  ê„ÛÎËӂ͇ ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl ÔÓ‰ÓÎÊÂÌË ê„ÛÎËӂ͇ ocÌÓ‚Ì˚x ˆ‚ÂÚo‚ 3D ìÔpa‚ÎeÌËe ˆ‚ÂÚ‡Ï Ç˚·Ó 3D ìÔpa‚ÎeÌËe ˆ‚ÂÚoÏ ‡ÍÚË‚ËÛÂÚ ÙÛÌÍˆË˛ ê„ÛÎËӂ͇ ÙÓÌÓ‚Ó„Ó ˆ‚ÂÚ‡. 1 Ç ÏÂÌ˛ àáéÅêÄÜ Ì‡Ê‡Ú¸ 3D ìÔpa‚ÎeÌËe ˆ‚ÂÚoÏ. e ‰Îfl ‚˚·Ó‡ ä‡ÒÌ˚È éÚÚÂÌÓÍ +2 ñ‚ÂÚȯc˚˘ +6 üÍÓÒÚ¸ +4 áÂÎÂÌ˚È 0 0 0 ëËÌËÈ 0 0 0 ÜÂÎÚ˚È 0 0
 • Страница 91 из 181
  ê„ÛÎËӂ͇ ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl ÔÓ‰ÓÎÊÂÌË Active Vision M100 (ÚÓθÍÓ åÓ‰Âθ 'R') ÉÓÎÛ·ÓÈ ˝Í‡Ì èË ‚˚·Ó ÉÓÎÛ·. ˝Í‡Ì ˝Í‡Ì ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl „ÓÎÛ·˚Ï Ë Ë Á‚ÛÍ Á‡„ÎÛ¯‡ÂÚÒfl, ÍÓ„‰‡ ÓÚÒÛÚÒÚ‚ÛÂÚ ÔËÂÏ Ò˄̇·. èË ‚˚·Ó ÙÛÌ͈ËË Active Vision M100 ÛÏÂ̸¯‡ÂÚÒfl "ÒχÁ˚‚‡ÌËÂ" ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl Ë "‰ÓʇÌËÂ" ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl ̇
 • Страница 92 из 181
  ÅÎoÍËӂ͇ Ô‡ÌÂÎË, Ë̉Ë͇ÚÓ ‚ÂÏÂÌË, ÒÚÂÂÓ/‰‚ÛflÁ˚˜Ì˚ ÔÂ‰‡˜Ë, Ú‡ÈÏÂ ÅÎoÍËӂ͇ Ô‡ÌÂÎË í‡ÈÏÂ ÅÎoÍË. Ô‡ÌÂÎË ·ÎÓÍËÛÂÚ ÍÌÓÔÍË Ì‡ íÇ. ÇÒ ÍÌÓÔÍË Ì‡ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓÏ ÔÛθÚ ÏÓ„ÛÚ ÔÓ-ÔÂÊÌÂÏÛ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸Òfl. íÂ΂ËÁÓ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ̇ÒÚÓÂÌ Ì‡ Ò‡ÏÓÒÚÓflÚÂθÌÓ ‚Íβ˜ÂÌË ËÎË ‚˚Íβ˜ÂÌË ÔÓÒΠÓÔ‰ÂÎÂÌÌÓ„Ó
 • Страница 93 из 181
  ç‡ÒÚÓÈÍË èä - ÔÓÎÓÊÂÌË ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl, Ù‡Á‡ ˜‡ÒÓ‚, ˜‡ÒÚÓÚ‡ ˜‡ÒÓ‚, Ò·ÓÒ èÓÎÓÊÂÌË ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl ó‡ÒÚÓÚ‡ ˜‡ÒÓ‚ èÓ‰ÒÓ‰ËÌËÚ¸ èä (Í‡Í ÔÓ͇Á‡ÌÓ ‚ ‡Á‰ÂΠ"ëÓ‰ËÌÂÌË èä") Ë Û·Â‰ËÚ¸Òfl ‚ ÔÓfl‚ÎÂÌËË ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl ̇ ˝Í‡Ì íÇ. íÂÔÂ¸ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÓÚ„ÛÎËÓ‚‡ÌÓ ÔÓÎÓÊÂÌË ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl Òӄ·ÒÌÓ Î˘Ì˚Ï Ô‰ÔÓ˜ÚÂÌËflÏ.
 • Страница 94 из 181
  ë‰ÒÚ‚‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl REGZA-LINK ùÚ‡ ÙÛÌ͈Ëfl ËÒÔÓθÁÛÂÚ ÚÂıÌÓÎӄ˲ CEC (Consumer Electronics Control) Ë ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ÛÔ‡‚ÎflÚ¸ ÒÓ‚ÏÂÒÚËÏ˚Ï Ò REGZA-LINK Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂÏ Toœhiba Ò ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÔÛθڇ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl. èËϘ‡ÌËÂ: ç‡ ‰‡ÌÌ˚È ÏÓÏÂÌÚ Ì ‚Ò ÔÓ‰ÛÍÚ˚ Toœhiba ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡˛Ú REGZA-LINK. ìÔ‡‚ÎÂÌËÂ
 • Страница 95 из 181
  ë‰ÒÚ‚‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl REGZA-LINK ÔÓ‰ÓÎÊÂÌËÂ, åÂÌ˛ REGZA-LINK èÛÚÂÏ ‡ÍÚË‚ËÓ‚‡ÌËfl ÓÔˆËË ÇÍÎ. REGZA-LINK ‚ ÏÂÌ˛ ̇ÒÚÓÂÍ REGZA-LINK ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ Á‡ÚÂÏ ‡ÍÚË‚ËÁËÓ‚‡Ì˚ ÓÚ‰ÂθÌ˚ ÙÛÌ͈ËË REGZA-LINK. èêàåÖóÄçàÖ: èË ‚Íβ˜ÂÌËË ìÒËÎËÚÂÎfl AV, ËÁÏÂÌÂÌËË Â„Ó ËÒÚÓ˜ÌË͇ ‚‚Ó‰‡ ËÎË „ÛÎËÓ‚Í „ÓÏÍÓÒÚË Á‚ÛÍ ·Û‰ÂÚ
 • Страница 96 из 181
  åÂÌ˛ REGZA-LINK ÔÓ‰ÓÎÊÂÌË Ç˚Íβ˜‡ÚÂθ ‡‚ÚÓ-‚‚Ó‰‡ íÇ Ä‚ÚÓ-ÂÊËÏ éÊˉ‡ÌË ç‡ÒÚÓÈ͇ A‚ÚÓ‚˚·Ó ÇıÓ‰‡ ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ÚÂ΂ËÁÓÛ ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË ‚Íβ˜ËÚ¸Òfl ̇ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÈ ‚‚Ó‰ HDMI, ÍÓ„‰‡ ÒÓ‰ËÌÂÌÌÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó HDMI ̇˜ÌÂÚ ÔÓË„˚‚‡Ú¸ ‚ˉÂÓ ËÎË ‡Û‰ËÓ. èË ‡Á·ÎÓÍËÓ‚‡ÌÌÓÈ Ì‡ÒÚÓÈÍÂ Ü‰Û˘ËÈ ÂÊËÏ ÚÂ΂ËÁÓ
 • Страница 97 из 181
  Ç˚·Ó ‚‚Ó‰‡ Ë ëÓ‰ËÌÂÌËfl AV éÔ‰ÂÎÂÌË „ÌÂÁ‰ ÇÇéÑ Ë ÇõÇéÑ Ú‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ, ˜ÚÓ·˚ íÇ ÛÁ̇‚‡Î ÔÓ‰ÒÓ‰ËÌflÂÏÓ ӷÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂ. àÁÓ·‡ÊÂÌË ÂÍÓÏẨÛÂÏ˚ı ÒÓ‰ËÌÂÌËÈ Ì‡ Á‡‰ÌÂÈ ÒÚÓÓÌ - ÒÏ. ÒÚ. 7. ÅÓθ¯ËÌÒÚ‚Ó Ï‰ËÈÌ˚ı ÂÍÓ‰ÂÓ‚ Ë ‰ÂÍÓ‰ÂÓ‚ ̇Ô‡‚Îfl˛Ú Ò˄̇Π˜ÂÂÁ ‚˚‚Ó‰ ¡CART ‰Îfl ÒÓ‰ËÌÂÌËfl íÇ Ò Ô‡‚ËθÌ˚Ï
 • Страница 98 из 181
  Ç˚·Ó ‚‚Ó‰‡ Ë ëÓ‰ËÌÂÌËfl AV ÔÓ‰ÓÎÊÂÌË èä ‡Û‰ËÓ HDMI1 HDMI audio ‡Û‰ËÓ ÑÎfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ÔËÌËχڸ Á‚ÛÍ ÓÚ ÒÓ‰ËÌÂÌÌÓ„Ó èä, ‚ÒÚ‡‚ËÚ¸ Á‚ÛÍÓ‚ÓÈ Í‡·Âθ ‚ „ÌÂÁ‰Ó ̇ Á‡‰ÌÂÈ ÒÚÓÓÌ íÇ (Í‡Í ÔÓ͇Á‡ÌÓ ‚ ‡Á‰ÂΠ"ëÓ‰ËÌÂÌË ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ‡"), Á‡ÚÂÏ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ ̇ÒÚÓÈÍË á‚ÛÍ PC/HDMI1. ÖÒÎË ÔÓ‰ÒÓ‰ËÌflÂÏ˚È
 • Страница 99 из 181
  íÂÍÒÚÓ‚˚ ÛÒÎÛ„Ë - ̇ÒÚÓÈ͇, Ó·˘‡fl ËÌÙÓχˆËfl, ÂÊËÏ˚ Ä‚ÚÓ Ë ëèàëéä ùÚÓÚ ÚÂ΂ËÁÓ ËÏÂÂÚ ÏÌÓ„ÓÒÚ‡Ì˘ÌÛ˛ ÚÂÍÒÚÓ‚Û˛ Ô‡ÏflÚ¸, ̇ Á‡„ÛÁÍÛ ÍÓÚÓÓÈ ÛıÓ‰ËÚ ÌÂÒÍÓθÍÓ ÒÂÍÛ̉. éÌ Ô‰·„‡ÂÚ ‰‚‡ êÂÊËχ ÔÓÒÏÓÚ‡ ÚÂÍÒÚ‡ - Ä‚ÚÓ ‚˚‰‡ÂÚ ùÍÒÔÂÒÒ-ÚÂÍÒÚ, ÂÒÎË ÓÌ ËÏÂÂÚÒfl; ëèàëéä ÒÓı‡ÌflÂÚ ‚‡¯Ë ˜ÂÚ˚ β·ËÏ˚Â
 • Страница 100 из 181
  íÂÍÒÚÓ‚˚ ÛÒÎÛ„Ë ÔÓ‰ÓÎÊÂÌË – ÍÌÓÔÍË ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl çËÊ ÔË‚Ó‰ËÚÒfl ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÔÓ ÙÛÌ͈ËflÏ ÍÌÓÔÓÍ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ÚÂÍÒÚÓÏ. ÑÎfl ‚˚·Ó‡ ÒÚ‡Ìˈ˚ ‚Ó ‚ÂÏfl ÑÎfl ‰ËÒÔÎÂfl Û͇Á‡ÚÂÎfl/̇˜‡Î¸ÌÓÈ ÒÚ‡Ìˈ˚: T ÌÓχθÌÓ„Ó 8/9 ÔÓÒÏÓÚ‡ ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl: T ç‡Ê‡Ú¸ ‰Îfl ‰ÓÒÚÛÔ‡ Í Û͇Á‡ÚÂβ/̇˜‡Î¸ÌÓÈ ÒÚ‡ÌˈÂ. óÚÓ
 • Страница 101 из 181
  ÇÓÔÓÒ˚ Ë éÚ‚ÂÚ˚ çËÊ ÔË‚Ó‰flÚÒfl ÓÚ‚ÂÚ˚ (é) ̇ ÌÂÍÓÚÓ˚ ËÁ Ò‡Ï˚ı Ó·˘Ëı ‚ÓÔÓÒÓ‚ (Ç). ÑÎfl ÔÓÎÛ˜ÂÌËfl ·ÓΠÔÓ‰Ó·ÌÓÈ ËÌÙÓχˆËË Ó·‡ÚËÚ¸Òfl ̇ Ò‡ÈÚ www.toœhiba.co.uk Ç O èÓ˜ÂÏÛ ÓÚÒÛÚÒÚ‚ÛÂÚ Á‚ÛÍ ËÎË ËÁÓ·‡ÊÂÌËÂ? Ç O àÁÓ·‡ÊÂÌË ËÏÂÂÚÒfl, ÌÓ ÔÓ˜ÂÏÛ ˆ‚ÂÚ ÓÚÒÛÚÒÚ‚ÛÂÚ ËÎË Â„Ó Ï‡ÎÓ? Ç O Ç O èÓ‚ÂËÚ¸, ˜ÚÓ
 • Страница 102 из 181
  ÇÓÔÓÒ˚ Ë éÚ‚ÂÚ˚ Ç O èÓ˜ÂÏÛ Ì‡ ˝Í‡Ì ËϲÚÒfl ‚ÂÚË͇θÌ˚ ÔÓÎÓÒ˚ ‚ ÂÊËÏ èä? Ç O ó‡ÒÚÓÚ‡ ˜‡ÒÓ‚ ÏÓÊÂÚ ÌÛʉ‡Ú¸Òfl ‚ „ÛÎËÓ‚ÍÂ. Ç˚·‡Ú¸ ç‡ÒÚÓÈ͇ PC ‚ ÏÂÌ˛ çÄëíêéâäÄ, ‚˚Ò‚ÂÚËÚ¸ ó‡ÒÚÓÚ‡ ˜‡ÒÓ‚ Ë ÔÓ‚Ó‰ËÚ¸ „ÛÎËÓ‚ÍÛ ‰Ó ËÒ˜ÂÁÌÓ‚ÂÌËfl ÎËÌËÈ. Ç èÓ˜ÂÏÛ ËÏÂ˛Ú ÏÂÒÚÓ ÌÂÔ‡‚ËθÌ˚ ˆ‚ÂÚ‡ ÔË ÔÓË„˚‚‡ÌËË
 • Страница 103 из 181
  ÇÓÔÓÒ˚ Ë éÚ‚ÂÚ˚ Ç O ÔÓ‰ÓÎÊÂÌË èÓ˜ÂÏÛ ÏË„‡˛Ú Ò‚ÂÚÓ‰ËÓ‰˚ ̇ ÔÂ‰ÌÂÈ ÒÚÓÓÌ ÚÂ΂ËÁÓ‡? é·‡ÚËÚ¸Òfl Í ÌËÊÂÔ˂‰ÂÌÌÓÈ Ú‡·ÎˈÂ. à̉Ë͇ˆËfl Ò‚ÂÚÓ‰ËÓ‰Ó‚ ë‚ÂÚÓ‰ËÓ‰ 2 ë‚ÂÚÓ‰ËÓ‰ 1 ëÓÒÚÓflÌË Çõäã. áÂÎÂÌ˚È (ÔÓÒÚÓflÌÌÓ) íÇ ‡·ÓÚ‡ÂÚ Ô‡‚ËθÌÓ Çõäã. ä‡ÒÌ˚È (ÔÓÒÚÓflÌÌÓ) éÊˉ‡ÌË ÔË ‚ÍÎ. ÔËÚ‡ÌËË áÂÎÂÌ˚È
 • Страница 104 из 181
  èËϘ‡ÌËfl êÛÒÒÍËÈ ÑÎfl Á‡ÔËÒË ‚‡¯ÂÈ ËÌÙÓχˆËË 34
 • Страница 105 из 181
  àÌÙÓχˆËfl èÂ‰ ÔÓ‰ÒÓ‰ËÌÂÌËÂÏ Î˛·Ó„Ó ‚̯ÌÂ„Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl ‚˚Íβ˜ËÚ¸ ‚Ò ‚˚Íβ˜‡ÚÂÎË ÒÂÚÂ‚Ó„Ó ÔËÚ‡ÌËfl. èË ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËË ‚˚Íβ˜‡ÚÂÎfl ËÁ‚Θ¸ ¯ÚÂÔÒÂθÌÛ˛ ‚ËÎÍÛ ËÁ ÒÚÂÌÌÓÈ ÓÁÂÚÍË. ëÓ‰ËÌÂÌË ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ‡ àÌÙÓχˆËfl Ò˄̇ÎÓ‚ ‰Îfl 15-¯Ú˚¸Â‚Ó„Ó ÒÓ‰ËÌËÚÂÎfl Mini D-œub òÚ˚¸ ‹. ç‡Á‚‡ÌË Ò˄̇· òÚ˚¸ ‹.
 • Страница 106 из 181
  íÂıÌ˘ÂÒÍË ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË Ë ÔËÒÔÓÒÓ·ÎÂÌËfl ëÚÂÂÓ ëËÒÚÂÏ˚/͇̇Î˚ ‚¢‡ÌËfl PAL-I UHF UK21-UK69 PAL-B/G UHF E21-E69 VHF E2-E12, S1-S41 SECAM-L UHF F21-F69 VHF F1-F10, B-Q åÓ‰Âθ Ò ‡ÁÏÂÓÏ ‚ˉËÏÓ„Ó ˝Í‡Ì‡ (ÔË·Î.) ÑËÒÔÎÂÈ ÇıÓ‰ÌÓÈ ‚ˉÂÓÒ˄̇ΠPAL, SECAM, NTSC 3.58/4.43 Ç̯ÌË ÒÓ‰ËÌÂÌËfl EXT1 Ç‚Ó‰
 • Страница 107 из 181
 • Страница 108 из 181
 • Страница 109 из 181
  ¶ÂÚȯfiÌÂÓ· ∂°∫∞Δ∞™Δ∞™∏ ¶ÚÔÊ˘Ï¿ÍÂȘ ·ÛÊ·Ï›·˜ – ªÂÚÈο Ú¤ÂÈ Î·È ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ı˘Ì¿ÛÙ ∂ÁηٿÛÙ·ÛË Î·È ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ΔÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ – Û˘ÓÔÙÈÎfi˜ Ô‰ËÁfi˜ ™‡Ó‰ÂÛË Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ Û˘Û΢ÒÓ – Ô‰ËÁfi˜ ÁÈ· ÙË Û‡Ó‰ÂÛË Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ Û˘Û΢ÒÓ ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ™‡Ó‰ÂÛË ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ –
 • Страница 110 из 181
  ¶ÚÔÊ˘Ï¿ÍÂȘ ·ÛÊ·Ï›·˜ ∞˘Ù‹ Ë Û˘Û΢‹ ¤¯ÂÈ Û¯Â‰È·ÛÙ› Î·È Î·Ù·Û΢·ÛÙ› ÒÛÙ ӷ ÏËÚÔ› Ù· ‰ÈÂıÓ‹ ÚfiÙ˘· ·ÛÊ·Ï›·˜, ·ÏÏ¿, fiˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î·È ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÔÔÈ·Û‰‹ÔÙ ¿ÏÏ˘ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ Û˘Û΢‹˜, Ú¤ÂÈ Ó· ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È ÔÈ Î·Ù¿ÏÏËϘ ÚÔÊ˘Ï¿ÍÂȘ ÚÔ˜ Â›Ù¢ÍË ÙˆÓ Î·Ï‡ÙÂÚˆÓ ‰˘Ó·ÙÒÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ Î·È
 • Страница 111 из 181
  ∂ÁηٿÛÙ·ÛË Î·È ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÃÒÚÔ˜ ÂÁηٿÛÙ·Û˘ ΔÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ¿ÌÂÛÔ ËÏÈ·Îfi ʈ˜ Î·È ¤ÓÙÔÓ· ÊÒÙ·, ÁÈ· ¿ÓÂÙË ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË Û˘ÓÈÛÙ¿Ù·È ··Ïfi˜, ¤ÌÌÂÛÔ˜ ʈÙÈÛÌfi˜. ¡· ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÎÔ˘ÚÙ›Ó˜ ‹ ÛÙfiÚÈ· ÒÛÙ ӷ ÂÌÔ‰›˙ÂÙ·È Ë ÙÒÛË ¿ÌÂÛÔ˘ ËÏÈ·ÎÔ‡ ʈÙfi˜ ¿Óˆ ÛÙËÓ ÔıfiÓË.
 • Страница 112 из 181
  ΔËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ UP ∞Ï‹ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈfi Û·˜ Ì ÌÈ· Ì·ÙÈ¿ °È· ÂÈÏÔÁ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ °È· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÂÓÂÚÁÔÔÈË̤ÓÔ/·Ó·ÌÔÓ‹ ∞ÚÈıÌËÙÈο Ï‹ÎÙÚ· °È· ÂÈÏÔÁ‹ ÂÈÛfi‰Ô˘ ·fi Â͈ÙÂÚÈΤ˜ ËÁ¤˜ °È· ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∂ÓÂÚÁfi ÁÈ· ‚ÔËıËÙÈÎfi ÂÍÔÏÈÛÌfi Toshiba °È· ·ÏÏ·Á‹ ı¤ÛˆÓ
 • Страница 113 из 181
  ™‡Ó‰ÂÛË Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ Û˘Û΢ÒÓ ¶ÚÈÓ ·fi ÙË Û‡Ó‰ÂÛË Ù˘¯fiÓ Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ Û˘Û΢ÒÓ, ÎÏ›ÛÙ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ‰È·ÎfiÙ˜ ·ÚÈ·˜ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜. ∂¿Ó ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ‰È·ÎfiÙ˘ ·Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ ÊȘ ·fi ÙËÓ ÂÈÙÔ›¯È· ˘Ô‰Ô¯‹ (Ú›˙·). ™À¡π™Δø™∂™ ™∏ª∞Δ√™ μπ¡Δ∂√ (∂•øΔ. 3) SCART 2 (∂•øΔ. 2) SCART 1 (∂•øΔ. 1) À¶√¢√Ã∏ ™À°∫ƒ∞Δ∏™∏™
 • Страница 114 из 181
  ™‡Ó‰ÂÛË ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ¶ÚÈÓ ·fi ÙË Û‡Ó‰ÂÛË Ù˘¯fiÓ Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ Û˘Û΢ÒÓ, ÎÏ›ÛÙ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ‰È·ÎfiÙ˜ ·ÚÈ·˜ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜. ∂¿Ó ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ‰È·ÎfiÙ˘ ·Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ ÊȘ ·fi ÙËÓ ÂÈÙÔ›¯È· ˘Ô‰Ô¯‹ (Ú›˙·). ΔÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û‹˜ Û·˜ ∫·ÏÒ‰ÈÔ ·ÎÔ˘ÛÙÈÎÔ‡ Û‹Ì·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙË Û‡Ó‰ÂÛË PC Û ÙËÏÂfiÚ·ÛË (‰ÂÓ ·Ú¤¯ÂÙ·È)
 • Страница 115 из 181
  ™‡Ó‰ÂÛË REGZA-LINK ∂¿Ó ˘¿Ú¯ÂÈ Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓË Û˘Û΢‹ Û˘Ì‚·Ù‹ Ì REGZA-LINK, Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÙˆÓ ‚·ÛÈÎÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ ÙÔ˘ Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔ˘ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ ‹¯Ô˘/‚›ÓÙÂÔ Â›Ó·È ÂÊÈÎÙfi˜ ̤ۈ ÙÔ˘ ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô˘ Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘. ÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û‹˜ Û·˜ ∂ÍÔÏÈÛÌfi˜ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ ∂ÓÈÛ¯˘Ù‹˜ AV HDMI IN HDMI OUT HDMI OUT
 • Страница 116 из 181
  ™ÙÔȯ›· ÂϤÁ¯Ô˘ Î·È Û˘Ó‰¤ÛÂȘ ÂÈÛfi‰ˆÓ À¿Ú¯ÂÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û‡Ó‰ÂÛ˘ ¢Ú›·˜ ÔÈÎÈÏ›·˜ Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ Û˘Û΢ÒÓ ÛÙȘ ˘Ô‰Ô¯¤˜ ÂÈÛfi‰ˆÓ ÛÙÔ Ï·˚Ófi ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘. ∂ÓÒ fiϘ ÔÈ ··Ú·›ÙËÙ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ Î·È ÔÈ ¤ÏÂÁ¯ÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô˘, Ù· Ï‹ÎÙÚ· ¿Óˆ ÛÙËÓ
 • Страница 117 из 181
  ™˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ̤ۈ Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ °Ú‹ÁÔÚË ÂÁηٿÛÙ·ÛË, ηٷÓÔÌ‹ ı¤ÛÂˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ¶ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘, Ú˘ıÌ›ÛÙ ÙÔÓ ·ÔΈ‰ÈÎÔÔÈËÙ‹ Î·È ÙË Û˘Û΢‹ ηٷÁÚ·Ê‹˜ ÔÏ˘Ì¤ÛˆÓ ÛÙËÓ ¤Ó‰ÂÈÍË AÓ·ÌÔÓ‹, Â¿Ó Â›Ó·È Û˘Ó‰Â‰Â̤ӷ. °È· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙȘ ·Ú·Ì¤ÙÚÔ˘˜ Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘
 • Страница 118 из 181
  ÃÂÈÚÔΛÓËÙÔ˜ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ √ ¯ÂÈÚÔΛÓËÙÔ˜ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ Â›Ó·È ÂÊÈÎÙfi˜ ̤ۈ Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ XÂÈÚÔΛÓËÙÔ˜ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·: ∂¿Ó ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÊÈÎÙ‹ Ë Û‡Ó‰ÂÛË Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ Û ̛· Û˘Û΢‹ ηٷÁÚ·Ê‹˜ ÔÏ˘Ì¤ÛˆÓ/ ·ÔΈ‰ÈÎÔÔÈËÙ‹ Ì ηÏÒ‰ÈÔ Ù‡Ô˘ SCART ‹ Ô Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ ÂÓfi˜ ÛÙ·ıÌÔ‡ ÛÂ
 • Страница 119 из 181
  ÃÂÈÚÔΛÓËÙÔ˜ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ¶·Ú¿ÏË„Ë ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ 8 ªfiÏȘ ÂÓÙÔÈÛÙ› ÙÔ Û‹Ì· Ù˘ ‰È΋˜ Û·˜ Û˘Û΢‹˜ ηٷÁÚ·Ê‹˜ ÔÏ˘Ì¤ÛˆÓ, ȤÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ ÁÈ· Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓËı›Ù ÛÙËÓ ¤Ó‰ÂÈÍË ™Ù·ıÌfi˜. ªÂ Ù· Ï‹ÎÙÚ· , , Î·È Î·Ù·¯ˆÚ‹ÛÙ ÙÔ˘˜ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜, .¯. VCR. ¶·Ú¿ÏË„Ë ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ x fez x °È·
 • Страница 120 из 181
  ∞˘ÙfiÌ·ÙÔ˜ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜, ÁÂÓÈο ÛÙÔȯ›· ÂϤÁ¯Ô˘, ÛÙÔȯ›· ÂϤÁ¯Ô˘ ‹¯Ô˘ ÃÚ‹ÛË Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ∞˘ÙfiÌ·ÙÔ˜ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ 1 ∂ÈÏÔÁ‹ ı¤ÛÂˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ °È· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ̛· ı¤ÛË ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ٷ ·ÚÈıÌËÙÈο Ï‹ÎÙÚ· ÙÔ˘ ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô˘. °È· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙȘ ·Ú·Ì¤ÙÚÔ˘˜ Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘
 • Страница 121 из 181
  ™ÙÔȯ›· ÂϤÁ¯Ô˘ ‹¯Ô˘ Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ˯ËÙÈο Âʤ SRS WOW™, ‰ÈÁψÛÛ›·, ™Ù·ıÂÚfi˜ ‹¯Ô˜® WOW ∂Ó›Û¯˘ÛË Ì¿ÛˆÓ SRS 3D ∏ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· EÓ›Û¯˘ÛË Ì¿ÛˆÓ ‚ÂÏÙÈÒÓÂÈ ÙÔ ‚¿ıÔ˜ ÙÔ˘ ‹¯Ô˘ ÙˆÓ Ë¯Â›ˆÓ Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘. ∏ ‰È·ÊÔÚ¿ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÌfiÓÔ Û ÂÚÈÙÒÛÂȘ ‹¯Ô˘ Ì ÈÛ¯˘Ú¿ Ì¿Û·. KÏÂÈÛÙfi˜ TruBass KÏÂÈÛÙfi˜ MENU 1 ™ÙÔ ÌÂÓÔ‡
 • Страница 122 из 181
  ¶·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË Û ¢Ú›· ÔıfiÓË ∞Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔÓ Ù‡Ô ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ÌÂÙ·‰›‰ÂÙ·È, Ë ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ E˘Ú›·, Super Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ÌÔÚʤ˜. ¶È¤ÛÙ Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӷ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ live2, Cinema2, 4:3, Super live1, Cinema1, Subtitle (˘fiÙÈÙÏÔÈ) Î·È 14:9. { SUPER
 • Страница 123 из 181
  ¶·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË Û ¢Ú›· ÔıfiÓË Û˘Ó¤¯ÂÈ· 14:9 ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Ú‡ıÌÈÛË, fiÙ·Ó ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı›Ù ÌÂÙ¿‰ÔÛË ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ 14:9. E˘Ú›· ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Ú‡ıÌÈÛË, fiÙ·Ó ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı›Ù DVD ¢Ú›·˜ ÔıfiÓ˘, Ù·ÈÓ›· ‚›ÓÙÂÔ Â˘Ú›·˜ ÔıfiÓ˘ ‹ ÌÂÙ¿‰ÔÛË ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ 16:9 (fiÙ·Ó ‰È·Ù›ıÂÙ·È).
 • Страница 124 из 181
  ™ÙÔȯ›· ÂϤÁ¯Ô˘ ÂÈÎfiÓ·˜ £¤ÛË ÂÈÎfiÓ·˜ √›ÛıÈÔ˜ ʈÙÈÛÌfi˜ ∏ Ú‡ıÌÈÛË Ù˘ ı¤Û˘ Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜ Â›Ó·È ÂÊÈÎÙ‹ ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ÚÔÛˆÈÎÒÓ ÚÔÙÈÌ‹ÛÂˆÓ Î·È ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È È‰È·›ÙÂÚ· ¯Ú‹ÛÈÌË ÁÈ· Â͈ÙÂÚÈΤ˜ ÂÈÛfi‰Ô˘˜. ∏ Ú‡ıÌÈÛË √›ÛıÈÔ˜ ʈÙÈÛÌfi˜ ÌÔÚ› Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÂÈ ÙËÓ Â˘ÎÚ›ÓÂÈ· Ù˘ ÔıfiÓ˘ ηٿ ÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË. 1 1
 • Страница 125 из 181
  ™ÙÔȯ›· ÂϤÁ¯Ô˘ ÂÈÎfiÓ·˜ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ¶ÚÔÙÈÌ‹ÛÂȘ ÂÈÎfiÓ·˜ MPEG NR - ªÂ›ˆÛË ıÔÚ‡‚Ô˘ ∏ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÙËÏÂfiÚ·ÛË ÚÔÛʤÚÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÁÈ· Ó· ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ÛÙÈÏ ÂÈÎfiÓ·˜. ¶È¤ÛÙ ÚÔ‚¿ÏÂÙ ٷ ‰È¿ÊÔÚ· ‰È·ı¤ÛÈÌ· ÛÙÈÏ: ŸÙ·Ó ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı›Ù ¤Ó· DVD, Ë Û˘Ì›ÂÛË ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ·Ú·ÌfiÚʈÛË ‹ pixelation
 • Страница 126 из 181
  ™ÙÔȯ›· ÂϤÁ¯Ô˘ ÂÈÎfiÓ·˜ Û˘Ó¤¯ÂÈ· B·ÛÈ΋ Ú‡ıÌÈÛË ¯ÚˆÌ¿ÙˆÓ 3D ¢È·¯Â›ÚÈÛË Xڈ̷ÙÔ˜ ŸÙ·Ó ÂÈϤÁÂÙ·È Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· 3D ¢È·¯Â›ÚÈÛË Xڈ̷ÙÔ˜ ηıÈÛÙ¿ ‰È·ı¤ÛÈÌË ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ‘B·ÛÈÎË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ¯ÚˆÌ¿ÙˆÓ’. 1 ™ÙÔ ÌÂÓÔ‡ EIKONA, ȤÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙËÓ ¤Ó‰ÂÈÍË 3D ¢È·¯Â›ÚÈÛË Xڈ̷ÙÔ˜. e ∫fiÎÎÈÓÔ
 • Страница 127 из 181
  ™ÙÔȯ›· ÂϤÁ¯Ô˘ ÂÈÎfiÓ·˜ Û˘Ó¤¯ÂÈ· Active Vision M100 (ªÔÓÙ¤ÏÔ 'R' ÌfiÓÔ) ªÏ ÔıfiÓË ŸÙ·Ó ÂÈϤÁÂÙ·È Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Active Vision M100, Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·˘Ù‹ ÌÂÈÒÓÂÈ ÙËÓ "ÎËÏ›‰ˆÛË" Î·È Û ËÁ¤˜ ‚›ÓÙÂÔ ÌÂÈÒÓÂÈ ÙÔ ÙÚÂÌÔ‡ÏÈ·ÛÌ· Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜. ŸÙ·Ó ÂÈϤÁÂÙ·È Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ªÏ ÔıfiÓË, ÙÔ ¯ÚÒÌ· Ù˘ ÔıfiÓ˘
 • Страница 128 из 181
  ∫Ï›‰ˆÌ· ›Ó·Î·, ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÒÚ·˜, ÛÙÂÚÂÔʈÓÈΤ˜/ ‰›ÁψÛÛ˜ ÌÂÙ·‰fiÛÂȘ, ¯ÚÔÓԉȷÎfiÙ˘ ∫Ï›‰ˆÌ· ›Ó·Î· ÃÚÔÓԉȷÎfiÙ˘ ∏ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· KÏ›‰ˆÌ· ¯ÂÈÚÈÛ ·ÂÓÂÚÁÔÔÈ› Ù· Ï‹ÎÙÚ· ¿Óˆ ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË. ∏ ¯Ú‹ÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ Ï‹ÎÙÚˆÓ ÙÔ˘ ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô˘ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÂÊÈÎÙ‹. ∏ Ú‡ıÌÈÛË Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ÁÈ· AÓÔȯÙfi˜ ‹
 • Страница 129 из 181
  ƒ˘ıÌ›ÛÂȘ PC – ı¤ÛË ÂÈÎfiÓ·˜, Ê¿ÛË ¯ÚÔÓÈÛÌÔ‡, ¯ÚÔÓÈÛÌfi˜ ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›·˜, Â·Ó·ÊÔÚ¿ £¤ÛË ÂÈÎfiÓ·˜ ÃÚÔÓÈÛÌfi˜ ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›·˜ ™˘Ó‰¤ÛÙ ÙÔ PC (fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· "™‡Ó‰ÂÛË ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹") Î·È ‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÂÈÎfiÓ· ÛÙËÓ ÔıfiÓË Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘. ∏ ı¤ÛË Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜ ÌÔÚ› Ó· Ú˘ıÌÈÛÙ› ÙÒÚ·
 • Страница 130 из 181
  ™ÙÔȯ›· ÂϤÁ¯Ô˘ REGZA-LINK ∞˘Ù‹ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› Ù¯ÓÔÏÔÁ›· CEC (Consumer Electronics Control) Î·È ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ Û˘Ì‚·ÙÔ‡ Ì ÙÔ REGZA-LINK Ù˘ Toshiba, ·fi ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘. ™ËÌ›ˆÛË: ∂› ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜, ÙÔ REGZA-LINK ‰ÂÓ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi fiÏ· Ù· ÚÔ˚fiÓÙ·
 • Страница 131 из 181
  ™ÙÔȯ›· ÂϤÁ¯Ô˘ REGZA-LINK Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ªÂÓÔ‡ REGZA-LINK ∂ÓÂÚÁÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· EvÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ REGZA-LINK ÛÙÔ ÌÂÓÔ‡ ÂÁηٿÛÙ·Û˘ REGZA-LINK, ÌÔÚ›Ù ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÂÙ ÌÂÌÔӈ̤Ó˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ REGZA-LINK. ∞Ó··Ú·ÁˆÁ‹ REGZA-LINK Ì ¤Ó· ¿ÁÁÈÁÌ· ∂ÓÂÚÁÔÔ›ËÛË REGZA-LINK ŸÙ·Ó ÙÔ
 • Страница 132 из 181
  ªÂÓÔ‡ REGZA-LINK Û˘Ó¤¯ÂÈ· ∞˘ÙfiÌ·ÙË ÌÂÙ·ÁˆÁ‹ ÂÈÛfi‰Ô˘ TV ∞˘ÙfiÌ·ÙË ·Ó·ÌÔÓ‹ ∏ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ¢È·Î. A˘Ù. EÈÛ TËÏÂfiÚ·Û˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ ·˘ÙfiÌ·ÙË ÌÂÙ·ÁˆÁ‹ Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ÛÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË Â›ÛÔ‰Ô HDMI fiÙ·Ó Ë Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓË Û˘Û΢‹ HDMI Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ‚›ÓÙÂÔ ‹ ‹¯Ô˘. ŸÙ·Ó Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· A˘ÙfiÌ·ÙË ·v·ÌÔÓ‹ ›ӷÈ
 • Страница 133 из 181
  ∂ÈÏÔÁ‹ ÂÈÛfi‰Ô˘ Î·È Û˘Ó‰¤ÛÂȘ AV ∫·ıÔÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ˘Ô‰Ô¯ÒÓ ∂π™√¢ø¡ Î·È ∂•√¢ø¡ ÒÛÙÂ Ë ÙËÏÂfiÚ·ÛË Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙȘ Û˘Ó‰Â‰Â̤Ó˜ Û˘Û΢¤˜. ∞Ó·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙË ÛÂÏ›‰· 7 ÁÈ· Ì›· ÏÂÙÔÌÂÚ‹ ¿Ô„Ë ÙˆÓ Û˘ÓÈÛÙÒÌÂÓˆÓ Û˘Ó‰¤ÛÂˆÓ ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Û˘Û΢¤˜ ÔÏ˘Ì¤ÛˆÓ Î·È ·ÔΈ‰ÈÎÔÔÈËÙ¤˜
 • Страница 134 из 181
  ∂ÈÏÔÁ‹ ÂÈÛfi‰Ô˘ Î·È Û˘Ó‰¤ÛÂȘ AV Û˘Ó¤¯ÂÈ· ◊¯Ô˜ PC ◊¯Ô˜ HDMIHDMI1 audio °È· Ó· Ï·Ì‚¿ÓÂÙ ‹¯Ô ·fi ¤Ó· Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔ PC, Û˘Ó‰¤ÛÙ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ·ÎÔ˘ÛÙÈÎÔ‡ Û‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ (fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· "™‡Ó‰ÂÛË ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹"), ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÙȘ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ◊¯Ô˜ PC/HDMI1. ∂¿Ó Ë
 • Страница 135 из 181
  ÀËÚÂۛ˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ – Ú‡ıÌÈÛË ·Ú·Ì¤ÙÚˆÓ, ÁÂÓÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ Auto Î·È LIST ∏ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÙËÏÂfiÚ·ÛË ‰È·ı¤ÙÂÈ ÌÓ‹ÌË ÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÔÏÏ·ÏÒÓ ÛÂÏ›‰ˆÓ, Ë ÊfiÚÙˆÛË Ù˘ ÔÔ›·˜ ‰È·ÚΛ ÌÂÚÈο ÏÂÙ¿. ¢È·ı¤ÙÂÈ ‰‡Ô ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ – ̤ۈ Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ A˘ÙfiÌ·ÙÔ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Fastext, ¿Ó
 • Страница 136 из 181
  ÀËÚÂۛ˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Û˘Ó¤¯ÂÈ· – Ï‹ÎÙÚ· ÂϤÁ¯Ô˘ ∞ÎÔÏÔ˘ı› ¤Ó·˜ Ô‰ËÁfi˜ ÙˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ ÙˆÓ Ï‹ÎÙÚˆÓ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÙÔ˘ ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô˘. T °È· ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÛÂÏ›‰·˜ ¢ÚÂÙËÚ›Ô˘/ ·Ú¯È΋˜ ÛÂÏ›‰·˜: °È· ÂÈÏÔÁ‹ ÛÂÏ›‰·˜ ÂÓÒ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈ΋ 8/9 ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı›Ù ÂÈÎfiÓ·: T ¶È¤ÛÙ ÁÈ· ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙË ÛÂÏ›‰· ¢ÚÂÙËÚ›Ô˘/ ·Ú¯È΋
 • Страница 137 из 181
  ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ Î·È ∞·ÓÙ‹ÛÂȘ ∞ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÔÈ ··ÓÙ‹ÛÂȘ Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ Ôχ ÎÔÈÓ¤˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ. °È· ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÂÈÛÎÂÊı›Ù ÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· www.toshiba.co.uk E A °È·Ù› ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ‹¯Ô˜ ‹ ÂÈÎfiÓ·; μ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ë ÙËÏÂfiÚ·ÛË ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·Ó·ÌÔÓ‹˜. ∂ϤÁÍÙ ÙÔ ÊȘ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜ Î·È fiϘ
 • Страница 138 из 181
  ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ Î·È ∞·ÓÙ‹ÛÂȘ E A E A °È·Ù› ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Î¿ıÂÙ˜ ψڛ‰Â˜ ÛÙËÓ ÔıfiÓË ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· PC; Û˘Ó¤¯ÂÈ· °È·Ù› ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Ï¿ıÔ˜ ¯ÚÒÌ·Ù· fiÙ·Ó ·Ó··Ú¿ÁÂÙ·È ËÁ‹ NTSC; ™˘Ó‰¤ÛÙ ÙËÓ ËÁ‹ ̤ۈ ÙÔ˘ ηψ‰›Ô˘ Ù‡Ô˘ SCART Î·È ı¤Û·Ù Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜. ∂ÈϤÍÙ XÂÈÚÔΛÓËÙË Ú‡ıÌÈÛË ·fi ÙÔ ÌÂÓÔ‡
 • Страница 139 из 181
  ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ Î·È ∞·ÓÙ‹ÛÂȘ E A Û˘Ó¤¯ÂÈ· °È·Ù› ·Ó·‚ÔÛ‚‹ÓÔ˘Ó ÔÈ ÂÓ‰ÂÈÎÙÈΤ˜ Ï˘¯Ó›Â˜ LED ÛÙËÓ ÚfiÛÔ„Ë Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘; ∂ϤÁÍÙ ÙÔÓ ›Ó·Î· ηو٤ڈ. ŒÓ‰ÂÈÍË LED LED-2 LED-1 ∫·Ù¿ÛÙ·ÛË OFF ¶Ú¿ÛÈÓÔ (ÛÙ·ıÂÚfi) ∏ TV ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ηÓÔÓÈο OFF ∫fiÎÎÈÓÔ (ÛÙ·ıÂÚfi) ∞Ó·ÌÔÓ‹ Ì ΔÚÔÊÔ‰ÔÛ›· - On ¶Ú¿ÛÈÓÔ (ÛÙ·ıÂÚfi) ∫fiÎÎÈÓÔ
 • Страница 140 из 181
  ™ËÌÂÈÒÛÂȘ EÏÏËÓÈο °È· ÙÔ ·Ú¯Â›Ô Û·˜ 34
 • Страница 141 из 181
  ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ¶ÚÈÓ ·fi ÙË Û‡Ó‰ÂÛË Ù˘¯fiÓ Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ Û˘Û΢ÒÓ, ÎÏ›ÛÙ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ‰È·ÎfiÙ˜ ·ÚÈ·˜ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜. ∂¿Ó ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ‰È·ÎfiÙ˘ ·Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ ÊȘ ·fi ÙËÓ ÂÈÙÔ›¯È· ˘Ô‰Ô¯‹ (Ú›˙·). ™‡Ó‰ÂÛË ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û‹Ì·ÙÔ˜ ÁÈ· Û˘Ó‰ÂÙ‹Ú· 15 ·Î›‰ˆÓ Ù‡Ô˘ Mini D-sub ∞Ú. ·Î›‰·˜ √ÓÔÌ·Û›· Û‹Ì·ÙÔ˜ ∞Ú.
 • Страница 142 из 181
  ¶ÚԉȷÁڷʤ˜ Î·È ·ÚÂÏÎfiÌÂÓ· ™ÙÂÚÔʈÓÈÎfi ™˘ÛÙ‹Ì·Ù·/ ηӿÏÈ· ÌÂÙ¿‰ÔÛ˘ PAL-I UHF UK21-UK69 Nicam 2 Û‡ÛÙËÌ· ʤÚÔÓÙÔ˜ PAL-B/G UHF E21-E69 VHF E2-E12, S1-S41 ª¤ÁÂıÔ˜ ÔÚ·Ù‹˜ ÔıfiÓ˘ (ÂÚ›Ô˘) SECAM-L UHF F21-F69 VHF F1-F10, B-Q √ıfiÓË 16:9 πÛ¯‡˜ ‹¯Ô˘ (Ì ·Ú·ÌfiÚʈÛË 10%) ∫‡ÚÈÔ 10W + 10W ∫·Ù·Ó¿ÏˆÛË
 • Страница 143 из 181
 • Страница 144 из 181
 • Страница 145 из 181
  ‹çindekiler KURULUM Güvenlik önlemleri – Bilmeniz gereken baz› yap›lmas› ve yap›lmamas› gerekenler Kurulum ve önemli bilgiler Uzaktan kumanda – özet k›lavuz Harici ekipmanlar›n ba¤lanmas› – televizyonun arkas›na harici ekipmanlar› ba¤lamak için k›lavuz Bir bilgisayar›n ba¤lanmas› – televizyonun
 • Страница 146 из 181
  Güvenlik Önlemleri Ekipman uluslararas› güvenlik standartlar›na uygun olarak tasarlanm›fl ve üretilmifltir. Ancak, en iyi sonucu elde etmek ve güvenlikten emin olmak için, her ekipmanda oldu¤u gibi, özen gösterilmelidir. Lütfen kendi güvenli¤iniz için afla¤›daki noktalar› okuyunuz. Afla¤›daki noktalar
 • Страница 147 из 181
  Kurulum ve önemli bilgiler Nereye Kurulum Yap›lmal› Televizyonu, do¤rudan günefl ›fl›n› veya kuvvetli ›fl›k almayan bir yere koyunuz. Rahat seyredilebilmesi için yumuflak ›fl›k ve do¤rudan gelmeyen ›fl›k önerilir. Ekrana do¤rudan günefl ›fl›nlar›n›n düflmesini önlemek için perde veya günefllik kullan›n.
 • Страница 148 из 181
  Uzaktan kumanda Uzaktan kumanda için basit ve özet aç›klama. Mod seçmek için Aç›k/Bekleme modu için Numara dü¤meleri Harici kaynaklardan girdi seçmek için Bir önceki programa geri dönmek için Toshiba yard›mc› ekipmanlar› için etkindir Program konumlar›n› ve metin sayfalar›n› de¤ifltirmek için Ses
 • Страница 149 из 181
  Harici ekipman ba¤lanmas› Herhangi bir harici ekipman ba¤lamadan önce, tüm elektrik dü¤melerini kapat›n. E¤er elektrik dü¤mesi yoksa, duvardaki prizden fifli çekin. B‹LEfiEN V‹DEO (EXT3) SCART 2 (EXT2) SCART 1 (EXT1) KABLO TUTUCU  *Dekoder Dijital rhangi Uydu veya he er bir uyumlu dekod olabilir.
 • Страница 150 из 181
  Bilgisayar ba¤lanmas› Herhangi bir harici ekipman ba¤lamadan önce, tüm elektrik dü¤melerini kapat›n. E¤er elektrik dü¤mesi yoksa, duvardaki prizden fifli çekin. televizyonunuzun arkas› PC'den televizyona ba¤lant› için ses kablosu (tedarik edilmemifltir) Bilgisayar Mini D-alt 15 pinli konektör RGB PC
 • Страница 151 из 181
  REGZA-LINK'in Ba¤lanmas› E¤er REGZA-LINK uyumlu bir ayg›t ba¤l›ysa, ba¤lanm›fl olan ses/video ekipman›n›n temel ifllevleri, televizyonun uzaktan kumandas› kullan›larak kontrol edilebilir. televizyonunuzun arkas› AV amplifiye edici HDMI IN Oynatma ekipman› HDMI OUT HDMI OUT Oynatma ekipman› HDMI OUT
 • Страница 152 из 181
  Kontroller ve girdi ba¤lant›lar› Televizyonun yan taraf›ndaki girdi soketlerine çok çeflitli harici ekipman ba¤lanabilir. Televizyon için gerekli ayarlamalar ve kontroller uzaktan kumanda kullan›larak yap›labilece¤i gibi, baz› ifllevler için televizyon üzerindeki dü¤meler de kullan›labilir. KIRMIZI
 • Страница 153 из 181
  H›zl› Kurulum kullan›larak televizyonun ayarlanmas›, program konumlar›n›n belirlenmesi Televizyonu açmadan önce, Dekoderi ve medya kaydediciyi, e¤er ba¤l›ysalar, Bekleme konumuna al›n. Televizyonu ayarlamak için, sayfa 6'de ayr›nt›l› biçimde aç›kland›¤› gibi, uzaktan kumanda üzerindeki dü¤meleri
 • Страница 154 из 181
  Manuel ayar Televizyon, Manüel arama kullan›larak manuel olarak ayarlanabilir. Örne¤in, Televizyon, SCART kablosuyla bir medya kaydediciye/dekodere veya baflka bir Sistem'deki bir istasyona ba¤lanamazsa. Ekranda yatay olarak hareket etmek için Program Program: Sistem: Renk sistemi: Program atlama:
 • Страница 155 из 181
  Manuel ayar devam›, Program atlama 8 Medya kaydedicinizin sinyali bulununca, ‹stasyona hareket etmek için bas›n. , , ve kullanarak istenilen karakterleri girin, örne¤in, VCR. Program atlama fez x x Baz› programlar›n görüntülenmesini önlemek için program konumu atlanabilir. Numara dü¤meleri
 • Страница 156 из 181
  Otomatik ayarlama, genel kontroller, ses kontrolleri Otomatik ayarlama'in kullan›lmas› 1 Program konumlar›n›n seçilmesi Bir program konumu seçmek için, uzaktan kumanda üzerindeki numaral› dü¤meleri kullan›n. Otomatik arama'i kullanarak televizyonu ayarlamak için, MENU'ye bas›n ve AYARLAR menüsünü
 • Страница 157 из 181
  Ses ayarlar› devam›, SRS WOW™ ses efektleri, çift, kararli ses® WOW Bas art›r›m› Bas yükselt, TV hoparlörlerindeki sesin derinli¤ini art›r›r. Aradaki fark yaln›zca kuvvetli bas seslerde farkedilebilir. 1 SES menüsünde Bas yükselt'u vurgulamak için bas›n. Aç›k'› seçmek için veya kullan›n. e 2 Sonra
 • Страница 158 из 181
  Genifl ekran görüntüleme Yap›lmakta olan yay›n türüne ba¤l› olarak, programlar birkaç formatta görüntülenebilir. Genifl resim, Super dü¤mesine arka Live2, Sinema2, 4:3, Super Live1, Sinema1, Altyaz› ve 14:9 aras›nda seçim yapmak için arkaya bas›n. { SUPER LIVE1 Bu ayar, 4:3 görüntüyü, yatay ve düfley
 • Страница 159 из 181
  Genifl ekran görüntüleme devam› 14:9 14:9 yay›n› izlerken bu ayar› kullan›n. GEN‹fi RESIM Genifl ekran DVD, genifl ekran video kaset veya 16:9 yay›n› (varsa) izlerken bu ayar› kullan›n. Genifl ekran format›na ba¤l› olarak (16:9, 14:9, 20:9, vb.) ekran›n üstünde ve alt›nda siyah çubuklar görünebilir. 4:3
 • Страница 160 из 181
  Resim Kontrolleri Resim Konumu Arka Ifl›k Resim konumu bireysel tercihlere uyacak flekilde ayarlanabilir ve özellikle harici girdiler için yararl› olabilir. Arka ›fl›k'›n ayarlanmas›, izlenirken ekrandaki netli¤i art›rabilir. 1 AYARLAR menüsünde Resim pozisyonu vurgulanana kadar bas›n. 1 e AYARLAR 1/2
 • Страница 161 из 181
  Resim Kontrolleri devam› Resim tercihleri MPEG NR - Parazit Azalt›m› Bu televizyon, resim stilini bireysellefltirme seçene¤i sunar. Mevcut farkl› stilleri görüntülemek için dü¤mesine bas›n: DVD izlerken, baz› sözcükler veya resim ö¤eleri çarp›labilir ya da piksellefltirilebilir. MPEG Gürültü s. azalt
 • Страница 162 из 181
  Resim Kontrolleri devam› Zemin renk ayar› 3D Renk Yönetimi Renk tonu +2 Doygunluk +6 Parlaklik +4 Yeflil 0 0 0 Mavi 0 0 0 Sar› 0 0 0 Macenta 0 0 0 Camgöbegi 0 0 K›rm›z› 3D Renk yönetimi seçili oldu¤unda, 'Zemin renk ayar›' özelli¤i kullan›labilir. 1 RES‹M menüsünde 3D Renk yönetimi'› seçmek için
 • Страница 163 из 181
  Resim Kontrolleri devam› Aktif Vizyon M100 (yaln›zca Model 'R') Mavi ekran Active Vision M100 seçildi¤inde, görüntüdeki 'lekelenmeyi' ve video kaynaklar›nda resimdeki titremeyi azalt›r. Mavi ekran seçildi¤inde, ekran maviye döner ve sinyal al›nmad›¤› zaman televizyon sessiz moduna geçer. 1 RES‹M
 • Страница 164 из 181
  Panel kilidi, zaman gösterimi, stereo/iki dilli yay›nlar, zamanlay›c› Panel kilidi Zamanlay›c› Kilitleme televizyon üzerindeki dü¤meleri etkisiz k›lar. Uzaktan kumanda üzerindeki dü¤meler ise kullan›labilir. Belirli bir süre sonra televizyonun kendi kendine Kapal› veya Aç›k konuma geçmesi içindir.
 • Страница 165 из 181
  PC ayarlar› - resim konumu, saat faz›, numune saati, s›f›rla Resim konumu Numune saati PC'yi ba¤lay›n ('Bir Bilgisayar Ba¤lanmas›' bölümünde gösterildi¤i gibi) ve televizyon ekran›nda bir resim görünmesini sa¤lay›n. fiimdi resim konumu bireysel tercihlere uyacak flekilde ayarlanabilir. Örnekleme
 • Страница 166 из 181
  REGZA-LINK kontrolleri Bu özellik CEC (Consumer Electronics Control) Teknolojisini kullan›r ve Toshiba REGZA-LINK uyumlu ekipman›n televizyonun uzaktan kumandas›yla kontrol edilmesine olanak sa¤lar. Not: Halen Toshiba ürünlerinin hepsi REGZA-LINK'i desteklememektedir. REGZA-LINK ekipman kontrolü
 • Страница 167 из 181
  REGZA-LINK kontrolleri devam›, REGZA-LINK menüleri REGZA-LINK ayar menüsünden REGZA-LINK özelli¤ini etkinlefltir özelli¤i etkinlefltirilerek, tek tek REGZALINK özellikleri etkinlefltirilebilir. REGZA-LINK tek dokunuflta çal›flt›rma REGZA-LINK'i Etkinlefltir Ba¤lanm›fl olan ekipman aç›ld›¤›nda, REGZA-LINK,
 • Страница 168 из 181
  REGZA-LINK menüleri devam› TV Otomatik Girdi Anahtar› Otomatik Bekleme TV Otomatik Girifl Dü¤mesi, televizyona ba¤l› bulunan bir HDMI ayg›t› video veya ses çalmaya bafllad›¤›nda, televizyonun otomatik olarak ilgili HDMI girdisine yönlenmesini sa¤lar. Otomatik Bekleme etkin konumdayken, televizyon
 • Страница 169 из 181
  Girdi seçimi ve AV ba¤lant›lar› G‹RD‹ ve ÇIKTI soketleri tan›mland›¤›nda, televizyon ba¤lanacak ekipmanlar› tan›r. Televizyonun arkas›na yap›lacak ba¤lant›larla ilgili öneriler için sayfa 7'ya bak›n. Ço¤u medya kaydedici ve dekoderler televizyonu do¤ru Girdi soketine ba¤lamak için SCART kablosu
 • Страница 170 из 181
  Girdi seçimi ve AV ba¤lant›lar› devam› PC ses HDMI HDMI1audio ses Ba¤lanm›fl bir PC'den ses alabilmek için, ses kablosunu televizyonun arkas›na tak›n (' Bilgisayar ba¤lanmas›' bölümünde gösterildi¤i gibi), sonra PC/HDMI1 sesi ayarlar›n› kullan›n. IE¤er ba¤lanm›fl HDMI kayna¤› dijital sesi
 • Страница 171 из 181
  Metin hizmetleri – ayar, genel bilgiler, Otomatik ve Liste modlar› Bu televizyonun çok sayfal› metin belle¤i vard›r ve yüklenmesi biraz zaman al›r. ‹ki metin görüntüleme Modu sunar. Otomatik modu, e¤er varsa, Fastext'i görüntüler. L‹STE modu ise, favori sayfalar›n›z› kaydeder. Görmekte oldu¤unuz
 • Страница 172 из 181
  Metin hizmetleri devam› – kontrol dü¤meleri Afla¤›da uzaktan kumanda metin dü¤melerinin ifllevleri hakk›nda aç›klamalar verilmektedir. T Dizin sayfas›n›/ilk sayfay› görüntülemek için: resmi izlerken bir sayfan›n 8/9 Normal seçilmesi: Sayfa numaras›n› girip / dü¤mesine bast›¤›n›zda normal resim
 • Страница 173 из 181
  Soru ve Yan›tlar En s›k sorulan sorular›n yan›tlar›n› afla¤›da bulacaks›n›z. Daha fazla bilgi edinmek için www.toshiba.co.uk web sitesine bak›n. S Y S Y Neden ses ve görüntü yok? Televizyonun bekleme modunda olmad›¤›n› kontrol edin. Elektrik fiflini ve tüm elektrik ba¤lant›lar›n› kontrol edin. S Y
 • Страница 174 из 181
  Soru ve Yan›tlar S Y PC modundayken neden ekranda yatay çizgiler ve/veya bulan›k görüntü var? S Y Saat faz›'in ayarlanmas› gerekebilir. AYARLAR menüsünden PC Kurulum'i seçin, Saat faz›'i vurgulay›n ve çizgiler yok olana kadar ayarlay›n. devam› Televizyonun ön taraf›ndaki LED'ler neden yan›p
 • Страница 175 из 181
  Notlar Kendi kay›tlar›n›z için Ekran›n ve kabinin temizlenmesi... Elektri¤i kesin, ekran› ve kabini yumuflak ve kuru bir bezle temizleyin. Hasara neden olabilece¤i için, ekranda ve kabinde cila veya solvent kullanmaman›z› öneririz. Bertaraf edilmesi... 33 Türkçe Afla¤›daki bilgiler yaln›zca AB üyesi
 • Страница 176 из 181
  Notlar Türkçe Kendi kay›tlar›n›z için 34
 • Страница 177 из 181
  Bilgi Herhangi bir harici ekipman ba¤lamadan önce, tüm elektrik dü¤melerini kapat›n. E¤er elektrik dü¤mesi yoksa, duvardaki prizden fifli çekin. Bilgisayar ba¤lanmas› Mini D-alt 15 pin konektör için sinyal bilgileri Pin No. Sinyal ad› Pin No. Sinyal ad› 1 R 9 BG 2 G 10 Toprak 3 B 11 BG 4 BG (Ba¤l›
 • Страница 178 из 181
  Spesifikasyonlar ve aksesuarlar Stereo Yay›n sistemleri/kanallar PAL-I UHF UK21-UK69 Nicam 2 tafl›y›c› sistem PAL-B/G UHF E21-E69 VHF E2-E12, S1-S41 Görünebilir Ekran Boyu (Yaklafl›k) SECAM-L UHF F21-F69 VHF F1-F10, B-Q Görüntü 16:9 Ses ç›kt›s› (%10 çarp›lmada) Ana 10 W + 10 W SECAM-D/K UHF R21-R69
 • Страница 179 из 181
  Notes
 • Страница 180 из 181
  Notes
 • Страница 181 из 181