Инструкция для TOSHIBA 26A3001PR, 32A3000PR, 37A3000PR

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

âesk˘

3

Obsah

ZÁKLADNÍ INFORMACE A NASTAVENÍ PARAMETRÒ 

Bezpeãnostní zásady – doporuãené a zakázané ãinnosti 

4

Instalace a dÛleÏité informace ohlednû instalace  

5

Dálkové ovládání – rychl˘ orientaãní návod 

6

Pfiipojení externích zafiízení – návod pro pfiipojení externích zafiízení k zadní ãásti televizoru

7

Pfiipojení poãítaãe – pfiipojení poãítaãe k zadní ãásti televizoru 

8

Ovládací prvky a zapojení vstupÛ – zapnutí televizoru, pohotovostní reÏim, pouÏití ovládacích prvkÛ, 

zásuvka pro sluchátka, pfiipojení zafiízení k boãním vstupním zásuvkám 

9

Ladûní televizoru za pouÏití funkce Rychlé nastavení – jazyk, zemû 

10

Tfiídûní pozic programÛ

10

Manuální ladûní – alternativa k Rychlé nastavení, pfiím˘ vstup kanálÛ, ladûní pozice programu 

pro mediální nahrávací zafiízení 

11

Pfieskoãení programu 

12

Automatické ladûní 

13

OVLÁDACÍ PRVKY A FUNKCE ZA¤ÍZENÍ

Obecné ovládací prvky – zmûna pozice programu 

13

Zvukové ovládací prvky – hlasitost, vypnutí zvuku, basy/v˘‰ky/vyrovnání  

13

Zvukové ovládací prvky – funkce bass boost, dvoukanálov˘, stabilní zvuk

®

14

·irokoúhlé zobrazování 

15

Ovládací prvky obrazu – poloha obrazu, osvûtlení pozadí 

17

Ovládací prvky obrazu – preference obrazu (kontrast, jas, barva, odstín, ostrost), funkce black 

stretch, omezení ‰umu MPEG (MPEG NR), digitální omezení ‰umu (DNR), teplota barvy 

18

Ovládací prvky obrazu – 3D management barev, sefiízení podkladové barvy, reÏim cinema 

19

Ovládací prvky obrazu – automatick˘ formát (‰irokoúhlá obrazovka), 4:3 roztazûní, modrá 

obrazovka, sefiízení boãního panelu

20

Uzamãení panelu – vyfiazení tlaãítek na televizoru 

21

Zobrazení ãasu 

21

Stereofonní a dvojjazyãná vysílání – stereo/mono vysílání nebo dvojjazyãné vysílání

21

âasov˘ ovladaã – nastavení televizoru pro zapnutí a vypnutí 

21

Nastavení PC – pozice obrazu, taktovací fáze, ãasová synchronizace, návrat na pÛvodní nastavení 

22 

Volba vstupÛ a zapojení AV – vstupní a v˘stupní zásuvky pro pfiipojená zafiízení 

23

TEXTOVÉ SLUÎBY

Nastavení, obecné informace, reÏimy Auto. a Seznam 

25

Ovládací tlaãítka 

26

¤E·ENÍ PROBLÉMÒ

Otázky a odpovûdi – otázky na nûkteré z nejãastûj‰ích dotazÛ, vãetnû manuálního jemného 

ladûní a systému barev 

27

INFORMACE

Poznámky – pro va‰e vlastní záznamy

29

Informace – informace o signálech 

31

Specifikace a pfiíslu‰enství – technické informace o televizoru a dodávaná pfiíslu‰enství 

32

p

g

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 161
  ZÁKLADNÍ INFORMACE A NASTAVENÍ PARAMETRÒ Bezpeãnostní zásady – doporuãené a zakázané ãinnosti Instalace a dÛleÏité informace ohlednû instalace Dálkové ovládání – rychl˘ orientaãní návod Pfiipojení externích zafiízení – návod pro pfiipojení externích zafiízení k zadní ãásti televizoru Pfiipojení poãítaãe
 • Страница 2 из 161
  âesk˘ Bezpeãnostní zásady Toto zafiízení bylo navrÏeno a vyrobeno tak, aby splÀovalo mezinárodní bezpeãnostní standardy, av‰ak jako v pfiípadû jakéhokoliv jiného elektrického zafiízení, i v tomto pfiípadû je nutno postupovat peãlivû, aby bylo moÏno obdrÏet nejlep‰í v˘sledky a zajistit bezpeãnostní
 • Страница 3 из 161
  âesk˘ Instalace a dÛleÏité informace ohlednû instalace Kde zafiízení instalovat Umístûte televizor mimo dosah pfiímého sluneãního svûtla a siln˘ch svûtel, pro pohodlné sledování se doporuãuje jemné nepfiímé osvûtlení. PouÏijte záclony nebo Ïaluzie pro zabránûní dopadu pfiím˘ch sluneãních paprskÛ na
 • Страница 4 из 161
  âesk˘ Dálkové ovládání Jednoduch˘ a rychl˘ orientaãní návod k va‰emu dálkovému ovládání. Pro vypnutí zvuku Pro zapnutí / pohotovostní reÏim ãíselná tlaãítka Pro zadání vstupu z vnûj‰ích zdrojÛ Pro návrat k pfiedchozímu programu Volitelné preference obrazu Pro v˘stup z menu Pro ‰irokoúhlé zobrazení
 • Страница 5 из 161
  âesk˘ Pfiipojení externích zafiízení Pfied pfiipojením jakéhokoliv externího zafiízení vypnûte v‰echny síÈové napájecí spínaãe. Pokud není k dispozici Ïádn˘ spínaã, odstraÀte síÈovou zástrãku ze zásuvky ve stûnû. ZÁSUVKY PRO VIDEO (EXT3) SCART 2 (EXT2) SCART 1 (EXT1) DRÎÁK KABELU *dekodér mÛÏe b˘t
 • Страница 6 из 161
  âesk˘ Pfiipojení poãítaãe Pfied pfiipojením jakéhokoliv externího zafiízení vypnûte v‰echny síÈové napájecí spínaãe. Pokud není k dispozici Ïádn˘ spínaã, odstraÀte síÈovou zástrãku ze zásuvky ve stûnû. zadní ãást va‰eho televizoru Vstup PC a Component Vid eo EXT3 nemoho u b˘t zapojeny souã asnû.
 • Страница 7 из 161
  âesk˘ Ovládací prvky a zapojení vstupÛ Ke vstupním zásuvkám na boãní stranû televizoru je moÏno pfiipojit ‰iroké spektrum externích zafiízení. PfiestoÏe v‰echna potfiebná sefiízení a ovládací ãinnosti pro televizor jsou provádûny za pouÏití dálkového ovládání, tlaãítka na televizoru mohou b˘t pouÏita
 • Страница 8 из 161
  âesk˘ Ladûní televizoru za pouÏití funkce Rychlé nastavení, tfiídûní pozic programÛ Pfied zapnutím televizoru uveìte vበdekodér a nahrávací zafiízení do Pohotovostního reÏimu, jsou-li tyto jednotky zapojeny. Pro nastavení televizoru pouÏijte tlaãítka na dálkovém ovládání, jak je popsáno v˘‰e (na
 • Страница 9 из 161
  âesk˘ Manuální ladûní Televizor je moÏno vyladit manuálnû za pouÏití funkce Ruãní ladûní. Tato funkce se pouÏívá napfiíklad tehdy, kdyÏ televizor není moÏno pfiipojit k nahrávacímu zafiízení/dekodéru pomocí vodiãe SCART nebo pro naladûní nûjaké stanice na jiném systému. PouÏijte levou a pravou stranu
 • Страница 10 из 161
  âesk˘ Manuální ladûní pokraãování, Pfieskoãení programu 8 KdyÏ dojde k nalezení signálu va‰eho nahrávacího zafiízení, stisknûte levou stranu ovladaãe pro pfiechod na Stanice. Pomocí horní, dolní, levé a pravé strany ovladaãe zadejte poÏadované znaky, napfi. VCR. Pfieskoãení programu Abyste zabránili
 • Страница 11 из 161
  PouÏití automatického ladûní 1 âesk˘ Automatické ladûní, obecné ovládací prvky, zvukové ovládací prvky Zadání pozic programÛ Pro nastavení televizoru za pouÏití funkce Autom. Ladûní stisknûte MENU a pouÏijte levou nebo pravou stranu ovladaãe pro zadání menu NASTAVENÍ pro nastavení. Pro zadání
 • Страница 12 из 161
  âesk˘ Zvukové ovládací prvky pokraãování, Zv˘raznûní basÛ, dvoukanálov˘, stabilní zvuk® Zv˘raznûní basÛ Dvoukanálov˘ Funkce Podpora basÛ zvy‰uje hloubku zvuku u reproduktorÛ televizoru. Pfiíslu‰n˘ rozdíl bude moÏno zaznamenat jen v pfiípadû zvukÛ se siln˘mi basy. JestliÏe se vysílá nûjak˘ program
 • Страница 13 из 161
  âesk˘ ·irokoúhlé zobrazování V závislosti na typu vysílání je moÏno programy sledovat v nûkolika formátech. Provádûjte opakované stisknutí pro v˘bûr mezi funkcemi PC, Pfiesné skenování, ·irokoúhl˘, Super live2, Cinema2, 4:3, tlaãítka Super live1, Cinema1, Titulky a 14:9. { SUPER LIVE1 Toto nastavení
 • Страница 14 из 161
  âesk˘ ·irokoúhlé zobrazování pokraãování 14:9 PouÏijte toto nastavení pfii sledování vysílání v zobrazovacím pomûru 14:9. ·IROKOÚHL¯ PouÏijte toto nastavení pfii sledování ‰irokoúhlého DVD, ‰irokoúhlé kazety nebo vysílání v zobrazovacím pomûru 16:9 (je-li k dispozici). KvÛli ‰irokému spektru
 • Страница 15 из 161
  âesk˘ Ovládací prvky obrazu Pozice obrazu Osvûtlení pozadí Pozici obrazu je moÏno sefiídit tak, aby vyhovovala osobním preferencím, a mÛÏe b˘t zvlá‰tû uÏiteãná pro externí vstupy. Sefiízení Nastavení obrazu mÛÏe zlep‰it jasnost obrazovky pfii sledování. 1 1 V menu NASTAVENÍ pro nastavení provádûjte
 • Страница 16 из 161
  âesk˘ Ovládací prvky obrazu pokraãování Preference obrazu MPEG NR - omezení ‰umu Tento televizor nabízí volbu personalizace stylu obrazu. Stisknûte pro zobrazení rÛzn˘ch dispoziãních stylÛ: KdyÏ budete sledovat DVD, mÛÏe komprese zpÛsobit, Ïe nûkterá slova nebo obrazové prvky budou mírnû zkresleny
 • Страница 17 из 161
  âesk˘ Ovládací prvky obrazu pokraãování Detailní nastavení barev 3D nastavení barev Odstín +2 Sytost +6 Jas +4 Zelená 0 0 0 Modrá 0 0 0 Îlutá 0 0 0 Purpurová 0 0 0 Azurová 0 0 âervená Pfii zadání funkce 3D nastavení barev je umoÏnûno pouÏívání funkce "Detailní nastavení barev" . 1 V menu OBRAZ
 • Страница 18 из 161
  âesk˘ Ovládací prvky obrazu pokraãování Automatick˘ formát (‰irokoúhl˘ obraz) Modrá obrazovka KdyÏ bude tento televizor pfiijímat skuteãn˘ ‰irokoúhl˘ obraz a funkce Auto format je zapnutá, bude se automatick˘ obraz zobrazovat v ‰irokoúhlém formátu bez ohledu na pfiedchozí nastavení televizoru. KdyÏ
 • Страница 19 из 161
  Uzamãení panelu âasov˘ ovladaã Funkce Blokov. funkce provede vyfiazení tlaãítek na televizoru. V‰echna tlaãítka na dálkovém ovládání v‰ak je moÏno stále pouÏívat. Televizi je moÏno nastavit tak, aby se sama zapnula nebo vypnula po urãitém ãase. 1 1 Z menu FUNKCE zadejte Blokov. funkce a zvolte Zap
 • Страница 20 из 161
  âesk˘ Nastavení PC – pozice obrazu, taktovací fáze, ãasová synchronizace, návrat na pÛvodní nastavení Pozice obrazu âasová synchronizace Pfiipojte PC (jak je uvedeno v oddílu pro Pfiipojení Poãítaãe) a ujistûte se, Ïe je na televizní obrazovce zobrazován obraz. Nyní je moÏno sefiídit polohu obrazu
 • Страница 21 из 161
  âesk˘ Volba vstupÛ a zapojení AV Definice zásuvek pro VSTUP a V¯STUP tak, aby televizor rozpoznal pfiipojené zafiízení. Viz oddíl pro pfiipojení externích zafiízení uveden˘ v˘‰e (str. 7), kde je moÏno získat pfiehlednû uvedená doporuãení ohlednû pfiipojení k zadní stranû televizoru. Vût‰ina nahrávacích
 • Страница 22 из 161
  âesk˘ Volba vstupÛ a zapojení AV pokraãování PC audio HDMI audio Aby bylo moÏno pfiijímat zvuk z pfiipojeného PC, zapojte audio kabel do zadní ãásti televizoru (jak je uvedeno v oddílu pro zapojení poãítaãe), poté pouÏijte nastavení PC/HDMI Audio. JestliÏe pfiipojen˘ zdroj HDMI nepodporuje digitální
 • Страница 23 из 161
  Tento televizor má pamûÈ na vícestránkové texty, jejichÏ nataÏení trvá nûkolik okamÏikÛ. Tato moÏnost nabízí dva reÏimy prohlíÏení textu - Auto. zobrazí Fastext, je-li k dispozici. Seznam uloÏí va‰e oblíbené stránky. Dílãí stránka, kterou právû prohlíÏíte, bude zdÛraznûna a s tím, jak bude
 • Страница 24 из 161
  âesk˘ Textové sluÏby pokraãování – ovládací tlaãítka NíÏe uveden˘ text slouÏí jako urãit˘ návod k funkcím textov˘ch tlaãítek dálkového ovládání. T 8/9 Pro volbu stránky pfii zobrazování normálního obrazu: Pro zobrazení obsahové/v˘chozí stránky: / , objeví se Zadejte ãíslo stránky, a poté stisknûte
 • Страница 25 из 161
  âesk˘ Otázky a Odpovûdi NíÏe uveden˘ text obsahuje odpovûdi na nûkteré z nejãastûj‰ích otázek. Dal‰í informace najdete na www.toshiba.co.uk O O O O O O Na televizoru je moÏno vidût obraz, ale proã je tam jen málo barvy nebo dokonce Ïádná barva? Proã televize zobrazuje obraz, ale nevydává Ïádn˘
 • Страница 26 из 161
  âesk˘ Otázky a Odpovûdi O O Proã jsou na obrazovce vertikální pruhy, kdyÏ je televizor v reÏimu PC? O O Je moÏné, Ïe bude tfieba provést sefiízení u parametru Vzorkovací frekvence. Zadejte PC Nastavení z menu NASTAVENÍ, najeìte na Vzorkovací frekvence a proveìte sefiízení, dokud ãáry nezmizí.
 • Страница 27 из 161
  Pro va‰e vlastní záznamy âi‰tûní obrazovky a skfiínû... Vypnûte napájení a k ãi‰tûní obrazovky a skfiínû pouÏívejte jemn˘ such˘ hadfiík. Doporuãujeme vám, abyste nepouÏívali Ïádná vlastní le‰tidla ãi rozpou‰tûdla na obrazovku nebo skfiíÀ, neboÈ to mÛÏe zpÛsobit po‰kození. Likvidace... Následující
 • Страница 28 из 161
  âesk˘ Poznámky Pro va‰e vlastní záznamy 30
 • Страница 29 из 161
  âesk˘ Informace Pfied pfiipojením jakéhokoliv externího zafiízení vypnûte v‰echny síÈové napájecí spínaãe. Pokud není k dispozici Ïádn˘ spínaã, odstraÀte síÈovou zástrãku ze zásuvky ve stûnû. Pfiipojení poãítaãe Informace o signálu pro miniaturní subkonektor typu D s 15 v˘vody V˘vod ã. Název signálu
 • Страница 30 из 161
  âesk˘ Specifikace a pfiíslu‰enství Stereo Vysílací systémy/kanály PAL-I UHF UK21-UK69 PAL-B/G Viditelná velikost obrazovky (pfiibliÏnû) UHF E21-E69 VHF E2-E12, S1-S41 SECAM-L Nicam Systém 2 nosiãÛ Model UHF F21-F69 VHF F1-F10, B-Q 26 32 37 42 66 cm 80 cm 94 cm 107 cm Zobrazení Video vstup 16:9
 • Страница 31 из 161
 • Страница 32 из 161
 • Страница 33 из 161
  Tartalomjegyzék KEZELÃSZERVEK, SZOLGÁLTATÁSOK Általános kezelŒszervek – A programhelyek kiválasztása Hangbeállítási lehetŒségek – hangerŒ, némítás, mély hang, magas hang, balansz Hangbeállítási lehetŒségek – mélyhangkiemelés, két nyelv, stabil hang® Szélesvásznú üzemmód Képbeállítási lehetŒségek –
 • Страница 34 из 161
  Balesetvédelem A készülék tervezése és gyártása a nemzetközi balesetvédelmi elŒírásoknak megfelelŒen történt, azonban csakúgy, mint minden más villamos berendezés esetében - kellŒ figyelmet kell fordítani a kezelésre, hogy a lehetŒ legjobb eredményt lehessen elérni, valamint hogy a biztonság is
 • Страница 35 из 161
  A készülék felállítása, fontos tudnivalók A felállítás helye A tévékészüléket közvetlen napsugárzástól és erŒs fénytŒl védett helyen kell felállítani; az élvezhetŒ tévénézéshez lágy, közvetett világítás alkalmazását ajánljuk. Ha a nap közvetlenül rásüt a képernyŒre, függönnyel vagy sötétítŒvel
 • Страница 36 из 161
  A távirányító A távirányító kezelŒszerveinek rövid ismertetése Némítás BE/Készenlét Számgombok Magyar KülsŒ jelforrás választó Visszatérés az elŒzŒ programba Választható képpreferenciák Kilépés a menübŒl Szélesvásznú üzemmód Navigálótárcsa: A P és a P tárcsaoldallal lehet programhelyet és Teletext
 • Страница 37 из 161
  KülsŒ készülék csatlakoztatása MielŒtt bármilyen külsŒ készüléket csatlakoztatna, kapcsolja ki az összes hálózati kapcsolót. Amennyiben a készüléken nincs hálózati kapcsoló, húzza ki a hálózati csatlakozódugaszt a fali csatlakozóaljzatból. COMPONENT VIDEO (EXT3) SCART 2 (EXT2) SCART 1 (EXT1)
 • Страница 38 из 161
  Számítógép csatlakoztatása MielŒtt bármilyen külsŒ készüléket csatlakoztatna, kapcsolja ki az összes hálózati kapcsolót. Amennyiben a készüléken nincs hálózati kapcsoló, húzza ki a hálózati csatlakozódugaszt a fali csatlakozóaljzatból. a tévékészülék hátlapja Magyar A PC bemene t és az EXT3 komp
 • Страница 39 из 161
  KezelŒszervek és bemeneti csatlakozók Sokféle külsŒ készülék csatlakoztatható a készülék oldalán található bemeneti csatlakozókra. A televízió távirányítóval történŒ szükséges beállításainak elvégzése közben a tévékészüléken lévŒ gombok is használhatók bizonyos feladatokra. VÖRÖS színı LED-dióda –
 • Страница 40 из 161
  A tévékészülék beprogramozása a Gyors beállítás programmal, a programhelyek elrendezése MielŒtt bekapcsolná a tévékészüléket, a dekódert és a médiafelvevŒt (ha csatlakoztatva van) állítsa Készenléti üzemmódba. A tévékészülék programozása a távirányítón található gombokkal történik (lásd 6. oldal).
 • Страница 41 из 161
  Kézi programozás A tévékészülék kézzel is beprogramozható a Manuális hangolás menüben, ha például a tévékészüléket nem lehet SCART kábellel csatlakozni a médiafelvevŒre vagy a dekóderre, vagy ha egy másfajta rendszerben sugárzott adóállomást szeretne beprogramozni. A JOBB vagy a BAL tárcsaoldallal
 • Страница 42 из 161
  Kézi programozás folytatás, Programhely átugrása 8 Amikor megtalálja a médiafelvevŒjének a jelét, a BAL tárcsaoldallal lépkedjen a Csat. opcióra. A FEL, LE, JOBB, BAL tárcsaoldallal írja be a kívánt karaktereket, például VCR (videomagnó). Programhely átugrása Ha nem szeretne bizonyos mısorokat
 • Страница 43 из 161
  Automatikus programozás, általános kezelŒszervek, hangbeállítási lehetŒségek Az automatikus programozás használata 1 A programhely kiválasztása A tévékészüléknek az Automatikus hangolás menüvel történŒ behangolásához nyomja meg a MENU gombot, és a JOBB vagy a BAL tárcsaoldallal válassza ki a
 • Страница 44 из 161
  Hangbeállítási lehetŒségek folytatás, mélyhangkiemelés, két nyelv, stabil hang® Mélyhangkiemelés Két nyelv A Basszus-kiemelés fokozza a hangzás mélységét a tévékészülék hangszóróiban. A különbség csak erŒs basszust tartalmazó hangzás esetén vehetŒ észre. Ha egy mısort vagy filmet egynél több nyelvı
 • Страница 45 из 161
  Szélesvásznú üzemmód A sugárzott adás fajtájától függŒen a mısorok különféle formátumokban nézhetŒk. A gomb megnyomásával lehet választani a PC, Pontos pásztázás, Széles, Super live2, Mozi2, 4:3, Super live1, Mozi1, Felirat és 14:9 üzemmód közül. { SUPER LIVE1 Magyar Ebben a beállításban a rendszer
 • Страница 46 из 161
  Szélesvásznú üzemmód folytatás Magyar 14:9 SZÉLES Ezt a beállítást 14:9 oldalarányú adáskor érdemes használni. Ezt a beállítást olyankor érdemes használni, amikor szélesvásznú DVDt, szélesvásznú videoszalagot vagy 16:9 oldalarányú adást (ha van ilyen) néz. A többféle szélesvásznú formátum (16:9,
 • Страница 47 из 161
  Képbeállítási lehetŒségek Képhelyzet Háttérvilágítás A Képpozíció az egyéni ízlésnek megfelelŒen állítható be. Ez különösen hasznos lehet külsŒ bemenŒjelek esetén. A Háttérfény beállítása javíthatja a kép élességét tévénézés közben. 1 A BEÁLLÍTÁS menüben a LE tárcsaoldallal jelölje ki a Képpozíció
 • Страница 48 из 161
  Képbeállítási lehetŒségek folytatás Képpreferenciák MPEG NR - Zajcsökkentés Ezzel a tévékészülékkel többféleképpen lehet személyre szabni a képstílust. A különféle rendelkezésre álló stílusok gombot. A megtekintéséhez nyomja meg a DVD-film nézésekor a tömörítés miatt esetleg bizonyos szavak vagy
 • Страница 49 из 161
  Képbeállítási lehetŒségek folytatás Alap színbeállítás 3D színbeállítás Piros 0 0 0 Kék 0 0 0 0 0 0 Bíborvörös 0 0 0 Cián A KÉP menüben a LE tárcsaoldallal válassza ki a 3D színbeállítás menüpontot. FényerŒ +4 Sárga 1 Telítettség +6 Zöld A 3D színbeállítás kiválasztásakor a "Alap színbeállítás"
 • Страница 50 из 161
  Képbeállítási lehetŒségek folytatás Automatikus formátum (szélesvásznú) Kék képernyŒ Amikor a tévékészülék valódi szélesvásznú képet vesz és az Auto. formátum Be helyzetben van, a kép automatikusan szélesvásznú formátumban jelenik meg, a tévékészülék elŒzŒ beállításától függetlenül. Ha Kék képernyŒ
 • Страница 51 из 161
  ElŒlapzár, idŒkijelzés, sztereo, illetve kétnyelvı adás, idŒkapcsoló ElŒlapzár IdŒkapcsoló A Nyomógomb-lezárás opcióval reteszelni lehet a tévékészülék gombjait. EttŒl függetlenül a távirányító összes gombja továbbra is használható. A tévékészüléket be lehet állítani úgy, hogy egy bizonyos idŒ
 • Страница 52 из 161
  PC beállítások – képhelyzet, óraszinkronizálás, mintavételi órajel, alaphelyzet beállítás Mintavételi órajel Csatlakoztassa a számítógépet (lásd a "Számítógép csatlakoztatása" c. részt), és ellenŒrizze, hogy megjelenik-e kép a képernyŒn. Ezután a képhelyzet ízlés szerint beállítható. Magyar
 • Страница 53 из 161
  Bemenetválasztás és AV csatlakoztatás Az BEMENETI és az KIMENETI csatlakozók meghatározása oly módon, hogy a tévékészülék felismerje a csatlakoztatott készüléket. Az ajánlott hátlapi csatlakoztatások egyértelmıen leolvashatók a 7. oldalon lévŒ ábráról. A legtöbb dekóder és médiafelvevŒ jelet küld a
 • Страница 54 из 161
  Bemenetválasztás és AV csatlakoztatás folytatás Magyar PC audio HDMI audio Ha hangot szeretne továbbítani a csatlakoztatott számítógéprŒl, dugja be az audio kábelt a tévékészülék hátlapján levŒ csatlakozóba (lásd a "Számítógép csatlakoztatása" címı részt), azután használja a PC/HDMI hang
 • Страница 55 из 161
  Teletext szolgáltatások – telepítés, általános tudnivalók, Automatikus és LISTA üzemmód A tévékészülék többoldalas szövegtárral rendelkezik, amelynek betöltéséhez néhány másodpercre van szükség. Kétféle szövegnézési üzemmódot kínál - az Automatikus üzemmód megjeleníti a Fastext szolgáltatást, ha
 • Страница 56 из 161
  Teletext szolgáltatások folytatás – kezelŒgombok A következŒkben a távirányító Teletext-gombjainak a funkciójára utaló útmutató található. T 8/9 Teletext oldal kiválasztása normál tévénézés közben: A tartalomjegyzék-, illetve a kezdŒoldal megjelenítése: / Adja meg az oldalszámot, majd nyomja meg a
 • Страница 57 из 161
  Kérdések és Válaszok Az alábbiakban a leggyakoribb kérdések és válaszok találhatók. További felvilágosításért keresse fel a www.toshiba.co.uk weboldalt. K V EllenŒrizze, hogy a helyes bemenet van-e kiválasztva, azaz S-VIDEO vagy AV (lásd 23 az "AV csatlakozások" oldalát). Nézze meg, hogy a készülék
 • Страница 58 из 161
  Kérdések és Válaszok K V Miért vannak függŒleges csíkok a képernyŒn PC üzemmódban? K V Lehetséges, hogy be kell állítani a Sampling clock Mintavételezés funkciót. A BEÁLLÍTÁS menübŒl válassza ki PC beállítás almenüt, jelölje ki a Mintavételezés opciót, és addig szabályozza, amíg a csíkok el nem
 • Страница 59 из 161
  Megjegyzés Saját feljegyzések számára Magyar A készülék képernyŒjének és dobozának tisztítása... Kapcsolja ki a hálózati feszültséget, tisztítsa meg a képernyŒt és a dobozt száraz, puha ruhadarabbal. Azt ajánljuk, hogy ne használjon semmilyen saját tisztítószert vagy oldószert a képernyŒhöz vagy a
 • Страница 60 из 161
  Megjegyzés Magyar Saját feljegyzések számára 30
 • Страница 61 из 161
  Információk MielŒtt bármilyen külsŒ készüléket csatlakoztatna, kapcsolja ki az összes hálózati kapcsolót. Amennyiben a készüléken nincs hálózati kapcsoló, húzza ki a hálózati csatlakozódugaszt a fali csatlakozóaljzatból. Számítógép csatlakoztatása Jeltájékoztató a Mini D-sub 15 kivezetéses
 • Страница 62 из 161
  Mıszaki adatok és tartozékok Sztereo SECAM-L UHF R21-R69 VHF R1-R12 16:9 UHF F21-F69 VHF F1-F10, B-Q SECAM-D/K Magyar UHF E21-E69 VHF E2-E12, S1-S41 26 típus 32 típus 37 típus 42 típus Oldalarány PAL-B/G Nicam két vivŒfrekvenciás rendszer Látható képernyŒméret (kb.) Mısorsugárzó rendszerek és
 • Страница 63 из 161
 • Страница 64 из 161
 • Страница 65 из 161
  ëÓ‰ÂʇÌË çÄëíêéâäÄ åÂ˚ Ô‰ÓÒÚÓÓÊÌÓÒÚË – óÚÓ ÒΉÛÂÚ Ë Ì ÒΉÛÂÚ ‰Â·ڸ ìÒÚ‡Ìӂ͇ íÇ Ë ‚‡Ê̇fl ËÌÙÓχˆËfl èÛÎ¸Ú ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl – Í‡ÚÍÓ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ëÓ‰ËÌÂÌË ‚̯ÌÂ„Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl – Í Á‡‰ÌÂÈ ÒÚÓÓÌ ÚÂ΂ËÁÓ‡ ëÓ‰ËÌÂÌË ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ‡ – Í Á‡‰ÌÂÈ ÒÚÓÓÌ ÚÂ΂ËÁÓ‡ é„‡Ì˚ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl Ë
 • Страница 66 из 161
  åÂ˚ Ô‰ÓÒÚÓÓÊÌÓÒÚË Ë Ó·ÂÒÔ˜ÂÌË ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË Ñ‡ÌÌÓ ӷÓÛ‰Ó‚‡ÌË ·˚ÎÓ ÒÔÓÂÍÚËÓ‚‡ÌÓ Ë ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌÓ Òӄ·ÒÌÓ ÏÂʉÛ̇Ó‰Ì˚Ï Òڇ̉‡Ú‡Ï ÔÓ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË, ÌÓ, Í‡Í Ë Ò Î˛·˚Ï ˝ÎÂÍÚÓÓ·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂÏ, ‰Îfl ‰ÓÒÚËÊÂÌËfl ̇ËÎÛ˜¯Ëı ÂÁÛθڇÚÓ‚ Ë Ó·ÂÒÔ˜ÂÌËfl ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ÒΉÛÂÚ Òӷβ‰‡Ú¸ ÏÂ˚ Ô‰ÓÒÚÓÓÊÌÓÒÚË.
 • Страница 67 из 161
  ìÒÚ‡Ìӂ͇ íÇ Ë ‚‡Ê̇fl ËÌÙÓχˆËfl ɉ ÛÒڇ̇‚ÎË‚‡Ú¸ íÇ èÓÏÂÒÚËÚ¸ íÇ Ú‡Ï, „‰Â ̇ ÌÂ„Ó Ì ԇ‰‡ÂÚ ÔflÏÓÈ ÒÓÎ̘Ì˚È Ò‚ÂÚ Ë ÒËθÌ˚È Ò‚ÂÚ ÓÚ Î‡ÏÔ. ÑÎfl Û‰Ó·ÒÚ‚‡ ÔÓÒÏÓÚ‡ ÂÍÓÏẨÛÂÚÒfl Ïfl„ÍÓ ÌÂÔflÏÓ ÓÒ‚Â˘ÂÌËÂ. àÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ ¯ÚÓ˚ ËÎË Ê‡Î˛ÁË, ˜ÚÓ·˚ ÒÓÎ̘Ì˚È Ò‚ÂÚ Ì ԇ‰‡Î ̇ ˝Í‡Ì. èӘ̇fl ÒÚflÊ͇ (͇Í
 • Страница 68 из 161
  èÛÎ¸Ú ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl èÛÎ¸Ú ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl - Í‡ÚÍÓ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó. ÑÎfl „ÎÛ¯ÂÌËfl Á‚Û͇ ÑÎfl ÂÊËχ ÇÍÎ./éÊˉ‡ÌË ñËÙÓ‚˚ ÍÌÓÔÍË ÑÎfl ‚˚·Ó‡ ‚‚Ó‰‡ ÓÚ ‚̯ÌËı ËÒÚÓ˜ÌËÍÓ‚ ÑÎfl ‚ÓÁ‚‡Ú‡ Í Ô‰˚‰Û˘ÂÈ ÔÓ„‡ÏÏ Ç˚·Ó Ô‰ÔÓ˜ÚËÚÂθÌ˚ı ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl ÑÎfl ‚˚ıÓ‰‡ ËÁ ÏÂÌ˛
 • Страница 69 из 161
  ëÓ‰ËÌÂÌË ‚̯ÌÂ„Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl èÂ‰ ÔÓ‰ÒÓ‰ËÌÂÌËÂÏ ‚̯ÌÂ„Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl ‚˚Íβ˜ËÚ¸ ‚Ò ‚˚Íβ˜‡ÚÂÎË ÒÂÚÂ‚Ó„Ó ÔËÚ‡ÌËfl. èË ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËË ‚˚Íβ˜‡ÚÂÎfl ËÁ‚Θ¸ ¯ÚÂÔÒÂθÌÛ˛ ‚ËÎÍÛ ËÁ ÒÚÂÌÌÓÈ ÓÁÂÚÍË. äéåèéçÖçíçéÖ ÇàÑÖé (EXT3) SCART 2 (EXT2) SCART 1 (EXT1) äÄÅÖãúçÄü äéãéÑäÄ *‰ÂÍÓ‰ÂÓÏ ÏÓÊÂÚ Ó‚ÓÈ ·˚Ú¸
 • Страница 70 из 161
  ëÓ‰ËÌÂÌË ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ‡ èÂ‰ ÔÓ‰ÒÓ‰ËÌÂÌËÂÏ ‚̯ÌÂ„Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl ‚˚Íβ˜ËÚ¸ ‚Ò ‚˚Íβ˜‡ÚÂÎË ÒÂÚÂ‚Ó„Ó ÔËÚ‡ÌËfl. èË ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËË ‚˚Íβ˜‡ÚÂÎfl ËÁ‚Θ¸ ¯ÚÂÔÒÂθÌÛ˛ ‚ËÎÍÛ ËÁ ÒÚÂÌÌÓÈ ÓÁÂÚÍË. Á‡‰Ìflfl ÒÚÓÓ̇ ÚÂ΂ËÁÓ‡ Ç‚Ó‰˚ ÓÚ èä Ë ÍÓÏÔÓÌÂÌÚÌÓ„ Ó ‚ˉÂÓ EXT3 Ì ÏÓ„ÛÚ ÔÓ‰ÒÓ‰ËÌflÚ¸ Òfl Ó‰ÌÓ‚ÂÏÂÌ ÌÓ.
 • Страница 71 из 161
  é„‡Ì˚ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl Ë ÒÓ‰ËÌÂÌËfl ‚‚Ó‰‡ ä „ÌÂÁ‰‡Ï ‚‚Ó‰‡ ̇ ·ÓÍÓ‚ÓÈ ÒÚÓÓÌ íÇ ÏÓÊÂÚ ÔÓ‰ÒÓ‰ËÌflÚ¸Òfl ¯ËÓÍÓ ‡ÁÌÓÓ·‡ÁË ‚̯ÌÂ„Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl. íÓ„‰‡ Í‡Í ‚Ò ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚ „ÛÎËÓ‚ÍË Ë ÍÓχ̉˚ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ‰Îfl íÇ ‚˚ÔÓÎÌfl˛ÚÒfl Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÔÛθڇ, ‰Îfl ÌÂÍÓÚÓ˚ı ÙÛÌ͈ËÈ ÏÓ„ÛÚ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸Òfl
 • Страница 72 из 161
  Å˚ÒÚ‡fl ̇ÒÚÓÈ͇ ÚÂ΂ËÁÓ‡, ÛÔÓfl‰Ó˜ÂÌË ÔÓÁˈËÈ ÔÓ„‡ÏÏ èÂʉ ˜ÂÏ ‚Íβ˜‡Ú¸ ÚÂ΂ËÁÓ, ÔË‚ÂÒÚË ‰ÂÍÓ‰Â Ë Ï‰ËÈÌ˚È ÂÍÓ‰Â (ÂÒÎË ÓÌË ÔÓ‰ÒÓ‰ËÌÂÌ˚) ‚ ÂÊËÏ éÊˉ‡ÌËÂ. ÑÎfl ̇ÒÚÓÈÍË íÇ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ ÍÌÓÔÍË Ì‡ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓÏ ÔÛθÚÂ, Í‡Í ÓÔËÒ‡ÌÓ Ì‡ ÒÚ. 6. 1 èÓ‰ÒÓ‰ËÌËÚ¸ ÚÂ΂ËÁÓ Í ÒÂÚ‚ÓÏÛ ÔËÚ‡Ì˲
 • Страница 73 из 161
  êۘ̇fl ̇ÒÚÓÈ͇ íÂ΂ËÁÓ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ̇ÒÚÓÂÌ ‚Û˜ÌÛ˛ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ êۘ̇fl ̇ÒÚÓÈ͇. ç‡ÔËÏÂ, ÂÒÎË íÇ Ì ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÔÓ‰ÒÓ‰ËÌÂÌ Í Ï‰ËÈÌÓÏÛ ÂÍÓ‰ÂÛ/‰ÂÍÓ‰ÂÛ ˜ÂÂÁ ‚˚‚Ó‰ ¡CART ËÎË ‰Îfl ̇ÒÚÓÈÍË Ì‡ ÒÚ‡ÌˆË˛ ‚ ‰Û„ÓÈ ëËÒÚÂÏÂ. àÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ ‚ÎÂ‚Ó Ë ‚Ô‡‚Ó ‰Îfl ÔÂÂÏ¢ÂÌËfl ÔÓÔÂÂÍ ˝Í‡Ì‡ Ë ‚˚·‡Ú¸ β·Û˛
 • Страница 74 из 161
  êۘ̇fl ̇ÒÚÓÈ͇ ÔÓ‰ÓÎÊÂÌËÂ, èÓÔÛÒÍ ÔÓ„‡ÏÏ˚ 8 äÓ„‰‡ ·Û‰ÂÚ Ì‡È‰ÂÌ Ò˄̇Π‚‡¯Â„Ó Ï‰ËÈÌÓ„Ó ÂÍÓ‰Â‡, ̇ÊËχڸ ‚Ô‡‚Ó ‰Îfl ÔÓ‰ıÓ‰‡ Í ëڇ̈Ëfl. ë ÔÓÏÓ˘¸˛ ‚‚Âı, ‚ÌËÁ, ‚ÎÂ‚Ó Ë ‚Ô‡‚Ó ‚‚ÂÒÚË Ú·ÛÂÏ˚ ÒËÏ‚ÓÎ˚, ̇ÔËÏÂ VCR. èÓÔÛÒÍ ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÑÎfl Ô‰ÓÚ‚‡˘ÂÌËfl ÔÓÒÏÓÚ‡ ÓÔ‰ÂÎÂÌÌ˚ı ÔÓ„‡ÏÏ ÔÓÁˈËfl
 • Страница 75 из 161
  Ä‚ÚÓ̇ÒÚÓÈ͇, Ó·˘Ë Ó„‡Ì˚ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl, „ÛÎËӂ͇ Á‚Û͇ àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ĂÚÓ̇ÒÚÓÈÍË 1 Ç˚·Ó ÔÓÁˈËÈ ÔÓ„‡ÏÏ ÑÎfl ̇ÒÚÓÈÍË ÚÂ΂ËÁÓ‡ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ Ä‚ÚÓχÚ. ç‡ÒÚÓÈÍË Ì‡Ê‡Ú¸ MENU Ë ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ ‚ÎÂ‚Ó ËÎË ‚Ô‡‚Ó ‰Îfl ‚˚·Ó‡ ÏÂÌ˛ çÄëíêéâäÄ. ÑÎfl ‚˚·Ó‡ ÔÓÁˈËË ÔÓ„‡ÏÏ˚ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ ˆËÙÓ‚˚ ÍÌÓÔÍË Ì‡
 • Страница 76 из 161
  ê„ÛÎËӂ͇ Á‚Û͇ ÔÓ‰ÓÎÊÂÌËÂ, ÛÒËÎÂÌË ·‡ÒÓ‚, ‰Û·ÎflÊ, ÛÒÚÓȘ˂˚È Á‚ÛÍ® ìÒËÎÂÌË ·‡ÒÓ‚ ÑÛ·ÎflÊ îÛÌ͈Ëfl ìÒËÎÂÌË ÌËÁÍËx ÛÎÛ˜¯‡ÂÚ „ÎÛ·ËÌÛ Á‚Û͇ ̇ ‰Ë̇ÏË͇ı íÇ. éÚ΢ˠ·Û‰ÂÚ Á‡Ï˜‡Ú¸Òfl ÚÓθÍÓ ÔË Á‚ÛÍÂ Ò ÒËθÌ˚ÏË ·‡ÒÓ‚˚ÏË ˜‡ÒÚÓÚ‡ÏË. èË ÔÂ‰‡˜Â ÔÓ„‡ÏÏ˚ ËÎË ÙËθχ ÒÓ Á‚ÛÍÓ‚ÓÈ ‰ÓÓÊÍÓÈ ·ÓΠ˜ÂÏ Ì‡
 • Страница 77 из 161
  òËÓÍÓÙÓχÚÌ˚È ÔÓÒÏÓÚ Ç Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ÚËÔ‡ ‚¢‡ÌËfl, ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÏÓ„ÛÚ ÔÓÒχÚË‚‡Ú¸Òfl ‚ fl‰Â ‡ÁÌ˚ı ÙÓχÚÓ‚. ‰Îfl ‚˚·Ó‡ ÏÂÊ‰Û PC, íÓ˜ÌÓ ËÁo·‡ÊÂÌËÂ, òËÓÍËÈ ÁÍ‡Ì, Super èÓ‚ÚÓÌÓ Ì‡ÊËχڸ ÍÌÓÔÍÛ live2, äËÌÓ2, 4:3, Super live1, äËÌÓ1, ëÛ·ÚËÚ˚ Ë 14:9. { SUPER LIVE1 ùÚ‡ ̇ÒÚÓÈ͇ Û‚Â΢˂‡ÂÚ
 • Страница 78 из 161
  òËÓÍÓÙÓχÚÌ˚È ÔÓÒÏÓÚ ÔÓ‰ÓÎÊÂÌË àÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ ˝ÚÛ Ì‡ÒÚÓÈÍÛ ‰Îfl ÔÓÒÏÓÚ‡ ‡θÌÓ„Ó ‚¢‡ÌËfl 14:9. 14:9 òàêéäàâ áäPAH àÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ ˝ÚÛ Ì‡ÒÚÓÈÍÛ ÔË ÔÓÒÏÓÚ ¯ËÓÍÓ˝Í‡ÌÌÓ„Ó DVD, ¯ËÓÍÓ˝Í‡ÌÌÓÈ ‚ˉÂÓ͇ÒÒÂÚ˚ ËÎË ‚¢‡ÌËfl 16:9 (ÍÓ„‰‡ ÓÌÓ ËÏÂÂÚ ÏÂÒÚÓ). Ç‚Ë‰Û ‡ÁÌÓÓ·‡ÁËfl ¯ËÓÍËı ÙÓχÚÓ‚ (16:9,
 • Страница 79 из 161
  ê„ÛÎËӂ͇ ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl èÓÎÓÊÂÌË ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl èÓ‰Ò‚ÂÚ͇ èÓÎÓÊÂÌË ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl ÏÓÊÂÚ „ÛÎËÓ‚‡Ú¸Òfl ÔÓ Î˘Ì˚Ï Ô‰ÔÓ˜ÚÂÌËflÏ, Ë ˝Ú‡ ÙÛÌ͈Ëfl ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ÔÓÎÂÁ̇ ‰Îfl ‚̯ÌËı ‚‚Ó‰Ó‚. ê„ÛÎËӂ͇ èÓ‰Ò‚ÂÚ͇ ÏÓÊÂÚ ÛÎÛ˜¯ËÚ¸ ˜ÂÚÍÓÒÚ¸ ˝Í‡Ì‡ ÔË ÔÓÒÏÓÚÂ. 1 1 Ç ÏÂÌ˛ çÄëíêéâäÄ Ì‡ÊËχڸ ‚ÌËÁ, ÔÓ͇ ÌÂ
 • Страница 80 из 161
  ê„ÛÎËӂ͇ ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl ÔÓ‰ÓÎÊÂÌË è‰ÔÓ˜ÚËÚÂθÌ˚ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl MPEG NR - òÛÏÓÔÓ‰‡‚ÎÂÌË èË ÔÓÒÏÓÚ DVD ÒʇÚË ÏÓÊÂÚ ‚˚Á‚‡Ú¸ ËÒ͇ÊÂÌË ËÎË ÔËÍÒÂÎËÁ‡ˆË˛ ÌÂÍÓÚÓ˚ı ÒÎÓ‚ Ë ˝ÎÂÏÂÌÚÓ‚ ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl. èËÏÂÌÂÌË ÙÛÌ͈ËË ìÏe̸¯eÌË ÔoÏeı MPEG ÒÌËʇÂÚ ˝ÚÓÚ ˝ÙÙÂÍÚ ÔÛÚÂÏ Ò„Î‡ÊË‚‡ÌËfl Í‡Â‚.
 • Страница 81 из 161
  ê„ÛÎËӂ͇ ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl ÔÓ‰ÓÎÊÂÌË ê„ÛÎËӂ͇ ocÌÓ‚Ì˚x ˆ‚ÂÚo‚ 3D ê„ÛÎËӂ͇ ˆ‚ÂÚ‡ ä‡ÒÌ˚È Ç˚·Ó 3D ìÔpa‚ÎeÌËe ˆ‚ÂÚ‡Ï ‡ÍÚË‚ËÛÂÚ ÙÛÌÍˆË˛ ê„ÛÎËӂ͇ ÙÓÌÓ‚Ó„Ó ˆ‚ÂÚ‡. éÚÚÂÌÓÍ +2 ñ‚ÂÚȯc˚˘ +6 üÍÓÒÚ¸ +4 0 0 0 0 0 0 0 0 èÛpÔÛpÌ˚È 0 0 0 ÉÓÎÛ·ÓÈ Ç ÏÂÌ˛ àáéÅêÄÜ Ì‡Ê‡Ú¸ ‚ÌËÁ ‰Îfl ‚˚·Ó‡ 3D ìÔpa‚ÎeÌËe
 • Страница 82 из 161
  ê„ÛÎËӂ͇ ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl ÔÓ‰ÓÎÊÂÌË ĂÚÓχÚ˘ÂÒÍËÈ ÙÓÏ‡Ú (¯ËÓÍËÈ ÙÓχÚ) ÉÓÎÛ·ÓÈ ˝Í‡Ì èË ‚˚·Ó ÉÓÎÛ·. ˝Í‡Ì ˝Í‡Ì ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl „ÓÎÛ·˚Ï Ë Ë Á‚ÛÍ Á‡„ÎÛ¯‡ÂÚÒfl, ÍÓ„‰‡ ÓÚÒÛÚÒÚ‚ÛÂÚ ÔËÂÏ Ò˄̇·. äÓ„‰‡ ˝ÚÓÚ íÇ ÔËÌËχÂÚ ËÒÚËÌÌÓ ¯ËÓÍÓÙÓχÚÌÓ ËÁÓ·‡ÊÂÌËÂ Ë Ä‚ÚÓ. ÙÓÏ‡Ú ‚ ÔÓÎÓÊÂÌËË ÇÍÎ., ÓÌÓ
 • Страница 83 из 161
  á‡ÔË‡ÌË ԇÌÂÎË, Ë̉Ë͇ÚÓ ‚ÂÏÂÌË, ÒÚÂÂÓ/‰‚ÛflÁ˚˜Ì˚ ÔÂ‰‡˜Ë, Ú‡ÈÏÂ á‡ÔË‡ÌË ԇÌÂÎË í‡ÈÏÂ ÅÎoÍË. Ô‡ÌÂÎË ·ÎÓÍËÛÂÚ ÍÌÓÔÍË Ì‡ íÇ. ÇÒ ÍÌÓÔÍË Ì‡ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓÏ ÔÛθÚ ÏÓ„ÛÚ ÔÓ-ÔÂÊÌÂÏÛ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸Òfl. íÂ΂ËÁÓ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ̇ÒÚÓÂÌ Ì‡ Ò‡ÏÓÒÚÓflÚÂθÌÓ ‚Íβ˜ÂÌË ËÎË ‚˚Íβ˜ÂÌË ÔÓÒΠÓÔ‰ÂÎÂÌÌÓ„Ó
 • Страница 84 из 161
  ç‡ÒÚÓÈÍË èä - ÔÓÎÓÊÂÌË ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl, Ù‡Á‡ ÒËÌıÓÌËÁ‡ˆËË, ËÏÔÛθÒ̇fl ÒıÂχ, Ò·ÓÒ èÓÎÓÊÂÌË ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl àÏÔÛθÒ̇fl ÒıÂχ èÓ‰ÒÓ‰ËÌËÚ¸ èä (Í‡Í ÔÓ͇Á‡ÌÓ ‚ ‡Á‰ÂΠ"ëÓ‰ËÌÂÌË èä") Ë Û·Â‰ËÚ¸Òfl ‚ ÔÓfl‚ÎÂÌËË ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl ̇ ˝Í‡Ì íÇ. íÂÔÂ¸ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÓÚ„ÛÎËÓ‚‡ÌÓ ÔÓÎÓÊÂÌË ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl Òӄ·ÒÌÓ Î˘Ì˚Ï
 • Страница 85 из 161
  Ç˚·Ó ‚‚Ó‰‡ Ë ëÓ‰ËÌÂÌËfl AV éÔ‰ÂÎÂÌË „ÌÂÁ‰ ÇÇéÑ Ë ÇõÇéÑ Ú‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ, ˜ÚÓ·˚ íÇ ÛÁ̇‚‡Î ÔÓ‰ÒÓ‰ËÌflÂÏÓ ӷÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂ. àÁÓ·‡ÊÂÌË ÂÍÓÏẨÛÂÏ˚ı ÒÓ‰ËÌÂÌËÈ Ì‡ Á‡‰ÌÂÈ ÒÚÓÓÌ - ÒÏ. ÒÚ. 7. ÅÓθ¯ËÌÒÚ‚Ó Ï‰ËÈÌ˚ı ÂÍÓ‰ÂÓ‚ Ë ‰ÂÍÓ‰ÂÓ‚ ̇Ô‡‚Îfl˛Ú Ò˄̇Π˜ÂÂÁ ‚˚‚Ó‰ ¡CART ‰Îfl ÒÓ‰ËÌÂÌËfl íÇ Ò Ô‡‚ËθÌ˚Ï
 • Страница 86 из 161
  Ç˚·Ó ‚‚Ó‰‡ Ë ëÓ‰ËÌÂÌËfl AV ÔÓ‰ÓÎÊÂÌË èä ‡Û‰ËÓ HDMI ‡Û‰ËÓ HDMI audio ÑÎfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ÔËÌËχڸ Á‚ÛÍ ÓÚ ÒÓ‰ËÌÂÌÌÓ„Ó èä, ‚ÒÚ‡‚ËÚ¸ Á‚ÛÍÓ‚ÓÈ Í‡·Âθ ‚ „ÌÂÁ‰Ó ̇ Á‡‰ÌÂÈ ÒÚÓÓÌ íÇ (Í‡Í ÔÓ͇Á‡ÌÓ ‚ ‡Á‰ÂΠ"ëÓ‰ËÌÂÌË ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ‡"), Á‡ÚÂÏ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ ̇ÒÚÓÈÍË á‚ÛÍ PC/HDMI. ÖÒÎË ÔÓ‰ÒÓ‰ËÌflÂÏ˚È ËÒÚÓ˜ÌËÍ
 • Страница 87 из 161
  íÂÍÒÚÓ‚˚ ÛÒÎÛ„Ë - ̇ÒÚÓÈ͇, Ó·˘‡fl ËÌÙÓχˆËfl, ÂÊËÏ˚ Ä‚ÚÓ Ë ëèàëéä ùÚÓÚ ÚÂ΂ËÁÓ ËÏÂÂÚ ÏÌÓ„ÓÒÚ‡Ì˘ÌÛ˛ ÚÂÍÒÚÓ‚Û˛ Ô‡ÏflÚ¸, ̇ Á‡„ÛÁÍÛ ÍÓÚÓÓÈ ÛıÓ‰ËÚ ÌÂÒÍÓθÍÓ ÏÓÏÂÌÚÓ‚. éÌ Ô‰·„‡ÂÚ ‰‚‡ êÂÊËχ ÔÓÒÏÓÚ‡ ÚÂÍÒÚ‡ - Ä‚ÚÓ ‚˚‰‡ÂÚ ùÍÒÔÂÒÒ-ÚÂÍÒÚ, ÂÒÎË ÓÌ ËÏÂÂÚÒfl; ëèàëéä ÒÓı‡ÌflÂÚ ‚‡¯Ë ˜ÂÚ˚ β·ËÏ˚Â
 • Страница 88 из 161
  íÂÍÒÚÓ‚˚ ÛÒÎÛ„Ë ÔÓ‰ÓÎÊÂÌË – ÍÌÓÔÍË ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl çËÊ ÔË‚Ó‰ËÚÒfl ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÔÓ ÙÛÌ͈ËflÏ ÍÌÓÔÓÍ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ÚÂÍÒÚÓÏ. ÑÎfl ‚˚·Ó‡ ÒÚ‡Ìˈ˚ ‚Ó ‚ÂÏfl ÑÎfl ‰ËÒÔÎÂfl Û͇Á‡ÚÂÎfl/̇˜‡Î¸ÌÓÈ ÒÚ‡Ìˈ˚: T 8/9 ÔÓÒÏÓÚ‡ ÌÓχθÌÓ„Ó ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl: T ç‡Ê‡Ú¸ ‰Îfl ‰ÓÒÚÛÔ‡ Í Û͇Á‡ÚÂβ/̇˜‡Î¸ÌÓÈ ÒÚ‡ÌˈÂ. óÚÓ
 • Страница 89 из 161
  ÇÓÔÓÒ˚ Ë éÚ‚ÂÚ˚ çËÊ ÔË‚Ó‰flÚÒfl ÓÚ‚ÂÚ˚ (é) ̇ ÌÂÍÓÚÓ˚ ËÁ Ò‡Ï˚ı Ó·˘Ëı ‚ÓÔÓÒÓ‚ (Ç). ÑÎfl ÔÓÎÛ˜ÂÌËfl ·ÓΠÔÓ‰Ó·ÌÓÈ ËÌÙÓχˆËË Ó·‡ÚËÚ¸Òfl ̇ Ò‡ÈÚ www.toœhiba.co.uk Ç O èÓ˜ÂÏÛ ÓÚÒÛÚÒÚ‚ÛÂÚ Á‚ÛÍ ËÎË ËÁÓ·‡ÊÂÌËÂ? Ç O àÁÓ·‡ÊÂÌË ËÏÂÂÚÒfl, ÌÓ ÔÓ˜ÂÏÛ ˆ‚ÂÚ ÓÚÒÛÚÒÚ‚ÛÂÚ ËÎË Â„Ó Ï‡ÎÓ? Ç O Ç O èÓ‚ÂËÚ¸, ˜ÚÓ
 • Страница 90 из 161
  ÇÓÔÓÒ˚ Ë éÚ‚ÂÚ˚ Ç O èÓ˜ÂÏÛ Ì‡ ˝Í‡Ì ËϲÚÒfl ‚ÂÚË͇θÌ˚ ÔÓÎÓÒ˚ ‚ ÂÊËÏ èä? Ç O ó‡ÒÚÓÚ‡ ˜‡ÒÓ‚ ÏÓÊÂÚ ÌÛʉ‡Ú¸Òfl ‚ „ÛÎËÓ‚ÍÂ. Ç˚·‡Ú¸ ç‡ÒÚÓÈ͇ PC ‚ ÏÂÌ˛ çÄëíêéâäÄ, ‚˚Ò‚ÂÚËÚ¸ ó‡ÒÚÓÚ‡ ˜‡ÒÓ‚ Ë ÔÓ‚Ó‰ËÚ¸ „ÛÎËÓ‚ÍÛ ‰Ó ËÒ˜ÂÁÌÓ‚ÂÌËfl ÎËÌËÈ. ÔÓ‰ÓÎÊÂÌË èÓ˜ÂÏÛ ‚ˉÌ˚ ˜ÂÚ˚ ˆ‚ÂÚÓ‚˚ ÌÓÏÂ‡ ÚÂÍÒÚ‡, ÌÓ ÌÂ
 • Страница 91 из 161
  èËϘ‡ÌËfl ÑÎfl Á‡ÔËÒË ‚‡¯ÂÈ ËÌÙÓχˆËË êÛÒÒÍËÈ éÛËÒÚ͇ ˝Í‡Ì‡ Ë ÍÓÔÛÒ‡ ÚÂ΂ËÁÓ‡… Ç˚Íβ˜ËÚ¸ ÔËÚ‡ÌËÂ, Ó˜ËÒÚËÚ¸ ˝Í‡Ì Ë ÍÓÔÛÒ Ïfl„ÍÓÈ ÒÛıÓÈ Ú̸͇˛. ç ÂÍÓÏẨÛÂÚÒfl ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ ÍÓÏÏÂ˜ÂÒÍË ÔÓÎËÓÎË ËÎË ‡ÒÚ‚ÓËÚÂÎË ‰Îfl Ó˜ËÒÚÍË ˝Í‡Ì‡ ËÎË ÍÓÔÛÒ‡, Ú.Í. ˝ÚÓ ÏÓÊÂÚ ‚˚Á‚‡Ú¸ ÔÓ‚ÂʉÂÌËÂ. ìÚËÎËÁ‡ˆËfl…
 • Страница 92 из 161
  èËϘ‡ÌËfl êÛÒÒÍËÈ ÑÎfl Á‡ÔËÒË ‚‡¯ÂÈ ËÌÙÓχˆËË 30
 • Страница 93 из 161
  àÌÙÓχˆËfl èÂ‰ ÔÓ‰ÒÓ‰ËÌÂÌËÂÏ Î˛·Ó„Ó ‚̯ÌÂ„Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl ‚˚Íβ˜ËÚ¸ ‚Ò ‚˚Íβ˜‡ÚÂÎË ÒÂÚÂ‚Ó„Ó ÔËÚ‡ÌËfl. èË ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËË ‚˚Íβ˜‡ÚÂÎfl ËÁ‚Θ¸ ¯ÚÂÔÒÂθÌÛ˛ ‚ËÎÍÛ ËÁ ÒÚÂÌÌÓÈ ÓÁÂÚÍË. ëÓ‰ËÌÂÌË ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ‡ àÌÙÓχˆËfl Ò˄̇ÎÓ‚ ‰Îfl 15-¯Ú˚¸Â‚Ó„Ó ÒÓ‰ËÌËÚÂÎfl Mini D-œub òÚ˚¸ ‹. ç‡Á‚‡ÌË Ò˄̇· òÚ˚¸ ‹.
 • Страница 94 из 161
  íÂıÌ˘ÂÒÍË ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË Ë ÔËÒÔÓÒÓ·ÎÂÌËfl ëÚÂÂÓ ëËÒÚÂÏ˚/͇̇Î˚ ‚¢‡ÌËfl PAL-I UHF UK21-UK69 PAL-B/G åÓ‰Âθ Ò ‡ÁÏÂÓÏ ‚ˉËÏÓ„Ó ˝Í‡Ì‡ (ÔË·Î.) UHF E21-E69 VHF E2-E12, S1-S41 SECAM-L Nicam ëËÒÚÂχ Ò 2-Ïfl ÌÂÒÛ˘ËÏË UHF F21-F69 VHF F1-F10, B-Q ÑËÒÔÎÂÈ SECAM-D/K UHF R21-R69 VHF R1-R12 åÓ‰Âθ 26 32 37
 • Страница 95 из 161
 • Страница 96 из 161
 • Страница 97 из 161
  ¶ÂÚȯfiÌÂÓ· ∂°∫∞Δ∞™Δ∞™∏ ¶ÚÔÊ˘Ï¿ÍÂȘ ·ÛÊ·Ï›·˜ – ªÂÚÈο Ú¤ÂÈ Î·È ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ı˘Ì¿ÛÙ ∂ÁηٿÛÙ·ÛË Î·È ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ΔÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ – Û˘ÓÔÙÈÎfi˜ Ô‰ËÁfi˜ ™‡Ó‰ÂÛË Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ Û˘Û΢ÒÓ – Ô‰ËÁfi˜ ÁÈ· ÙË Û‡Ó‰ÂÛË Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ Û˘Û΢ÒÓ ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ™‡Ó‰ÂÛË ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ –
 • Страница 98 из 161
  ¶ÚÔÊ˘Ï¿ÍÂȘ ·ÛÊ·Ï›·˜ ∞˘Ù‹ Ë Û˘Û΢‹ ¤¯ÂÈ Û¯Â‰È·ÛÙ› Î·È Î·Ù·Û΢·ÛÙ› ÒÛÙ ӷ ÏËÚÔ› Ù· ‰ÈÂıÓ‹ ÚfiÙ˘· ·ÛÊ·Ï›·˜, ·ÏÏ¿, fiˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î·È ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÔÔÈ·Û‰‹ÔÙ ¿ÏÏ˘ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ Û˘Û΢‹˜, Ú¤ÂÈ Ó· ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È ÔÈ Î·Ù¿ÏÏËϘ ÚÔÊ˘Ï¿ÍÂȘ ÚÔ˜ Â›Ù¢ÍË ÙˆÓ Î·Ï‡ÙÂÚˆÓ ‰˘Ó·ÙÒÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ Î·È
 • Страница 99 из 161
  ∂ÁηٿÛÙ·ÛË Î·È ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÃÒÚÔ˜ ÂÁηٿÛÙ·Û˘ ΔÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ¿ÌÂÛÔ ËÏÈ·Îfi ʈ˜ Î·È ¤ÓÙÔÓ· ÊÒÙ·, ÁÈ· ¿ÓÂÙË ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË Û˘ÓÈÛÙ¿Ù·È ··Ïfi˜, ¤ÌÌÂÛÔ˜ ʈÙÈÛÌfi˜. ¡· ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÎÔ˘ÚÙ›Ó˜ ‹ ÛÙfiÚÈ· ÒÛÙ ӷ ÂÌÔ‰›˙ÂÙ·È Ë ÙÒÛË ¿ÌÂÛÔ˘ ËÏÈ·ÎÔ‡ ʈÙfi˜ ¿Óˆ ÛÙËÓ ÔıfiÓË.
 • Страница 100 из 161
  ΔËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ UP ∞Ï‹ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈfi Û·˜ Ì ÌÈ· Ì·ÙÈ¿ °È· Û›Á·ÛË ÙÔ˘ ‹¯Ô˘ °È· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÂÓÂÚÁÔÔÈË̤ÓÔ/·Ó·ÌÔÓ‹ ∞ÚÈıÌËÙÈο Ï‹ÎÙÚ· °È· ÂÈÏÔÁ‹ ÂÈÛfi‰Ô˘ ·fi Â͈ÙÂÚÈΤ˜ ËÁ¤˜ °È· ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¶ÚÔÙÈÌ‹ÛÂȘ ÂÈÏÔÁ‹˜ ÂÈÎfiÓˆÓ °È· ¤ÍÔ‰Ô ·fi Ù· ªÂÓÔ‡ ¶·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÛÂ
 • Страница 101 из 161
  ™‡Ó‰ÂÛË Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ Û˘Û΢ÒÓ ¶ÚÈÓ ·fi ÙË Û‡Ó‰ÂÛË Ù˘¯fiÓ Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ Û˘Û΢ÒÓ, ÎÏ›ÛÙ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ‰È·ÎfiÙ˜ ·ÚÈ·˜ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜. ∂¿Ó ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ‰È·ÎfiÙ˘ ·Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ ÊȘ ·fi ÙËÓ ÂÈÙÔ›¯È· ˘Ô‰Ô¯‹ (Ú›˙·). ™À¡π™Δø™∂™ ™∏ª∞Δ√™ μπ¡Δ∂√ (∂•øΔ. 3) SCART 2 (∂•øΔ. 2) SCART 1 (∂•øΔ. 1) À¶√¢√Ã∏ ™À°∫ƒ∞Δ∏™∏™
 • Страница 102 из 161
  ™‡Ó‰ÂÛË ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ¶ÚÈÓ ·fi ÙË Û‡Ó‰ÂÛË Ù˘¯fiÓ Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ Û˘Û΢ÒÓ, ÎÏ›ÛÙ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ‰È·ÎfiÙ˜ ·ÚÈ·˜ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜. ∂¿Ó ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ‰È·ÎfiÙ˘ ·Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ ÊȘ ·fi ÙËÓ ÂÈÙÔ›¯È· ˘Ô‰Ô¯‹ (Ú›˙·). ΔÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û‹˜ Û·˜ ¢ÂÓ Â›Ó·È ÂÊÈÎÙ ‹Ë Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓË Û‡ Ó‰ÂÛË ÂÈÛfi‰Ô˘ PC η È Component Vid eo
 • Страница 103 из 161
  ™ÙÔȯ›· ÂϤÁ¯Ô˘ Î·È Û˘Ó‰¤ÛÂȘ ÂÈÛfi‰ˆÓ À¿Ú¯ÂÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û‡Ó‰ÂÛ˘ ¢Ú›·˜ ÔÈÎÈÏ›·˜ Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ Û˘Û΢ÒÓ ÛÙȘ ˘Ô‰Ô¯¤˜ ÂÈÛfi‰ˆÓ ÛÙÔ Ï·˚Ófi ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘. ∂ÓÒ fiϘ ÔÈ ··Ú·›ÙËÙ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ Î·È ÔÈ ¤ÏÂÁ¯ÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô˘, Ù· Ï‹ÎÙÚ· ¿Óˆ ÛÙËÓ
 • Страница 104 из 161
  ™˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ̤ۈ Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ °Ú‹ÁÔÚË ÂÁηٿÛÙ·ÛË, ηٷÓÔÌ‹ ı¤ÛÂˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ¶ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘, Ú˘ıÌ›ÛÙ ÙÔÓ ·ÔΈ‰ÈÎÔÔÈËÙ‹ Î·È ÙË Û˘Û΢‹ ηٷÁÚ·Ê‹˜ ÔÏ˘Ì¤ÛˆÓ ÛÙËÓ ¤Ó‰ÂÈÍË AÓ·ÌÔÓ‹, Â¿Ó Â›Ó·È Û˘Ó‰Â‰Â̤ӷ. °È· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙȘ ·Ú·Ì¤ÙÚÔ˘˜ Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘
 • Страница 105 из 161
  ÃÂÈÚÔΛÓËÙÔ˜ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ √ ¯ÂÈÚÔΛÓËÙÔ˜ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ Â›Ó·È ÂÊÈÎÙfi˜ ̤ۈ Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ XÂÈÚÔΛÓËÙÔ˜ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·: ∂¿Ó ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÊÈÎÙ‹ Ë Û‡Ó‰ÂÛË Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ Û ̛· Û˘Û΢‹ ηٷÁÚ·Ê‹˜ ÔÏ˘Ì¤ÛˆÓ/ ·ÔΈ‰ÈÎÔÔÈËÙ‹ Ì ηÏÒ‰ÈÔ Ù‡Ô˘ SCART ‹ Ô Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ ÂÓfi˜ ÛÙ·ıÌÔ‡ ÛÂ
 • Страница 106 из 161
  ÃÂÈÚÔΛÓËÙÔ˜ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ¶·Ú¿ÏË„Ë ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ 8 ªfiÏȘ ÂÓÙÔÈÛÙ› ÙÔ Û‹Ì· Ù˘ ‰È΋˜ Û·˜ Û˘Û΢‹˜ ηٷÁÚ·Ê‹˜ ÔÏ˘Ì¤ÛˆÓ, ȤÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÁÈ· Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓËı›Ù ÛÙËÓ ¤Ó‰ÂÈÍË ™Ù·ıÌfi˜. ªÂ Ù· Ï‹ÎÙÚ· ¿Óˆ, οو, ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Î·È ‰ÂÍÈ¿ ηٷ¯ˆÚ‹ÛÙ ÙÔ˘˜ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜, .¯. VCR.
 • Страница 107 из 161
  ∞˘ÙfiÌ·ÙÔ˜ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜, ÁÂÓÈο ÛÙÔȯ›· ÂϤÁ¯Ô˘, ÛÙÔȯ›· ÂϤÁ¯Ô˘ ‹¯Ô˘ ÃÚ‹ÛË Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ∞˘ÙfiÌ·ÙÔ˜ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ 1 ∂ÈÏÔÁ‹ ı¤ÛÂˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ °È· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ̛· ı¤ÛË ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ٷ ·ÚÈıÌËÙÈο Ï‹ÎÙÚ· ÙÔ˘ ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô˘. °È· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙȘ ·Ú·Ì¤ÙÚÔ˘˜ Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘
 • Страница 108 из 161
  ™ÙÔȯ›· ÂϤÁ¯Ô˘ ‹¯Ô˘ Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ÂÓ›Û¯˘ÛË Ì¿ÛˆÓ, ‰ÈÁψÛÛ›·, ™Ù·ıÂÚfi˜ ‹¯Ô˜® ∂Ó›Û¯˘ÛË Ì¿ÛˆÓ ¢ÈÁψÛÛ›· ∏ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· EÓ›Û¯˘ÛË Ì¿ÛˆÓ ‚ÂÏÙÈÒÓÂÈ ÙÔ ‚¿ıÔ˜ ÙÔ˘ ‹¯Ô˘ ÙˆÓ Ë¯Â›ˆÓ Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘. ∏ ‰È·ÊÔÚ¿ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÌfiÓÔ Û ÂÚÈÙÒÛÂȘ ‹¯Ô˘ Ì ÈÛ¯˘Ú¿ Ì¿Û·. ∂¿Ó ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‹ Ì›· Ù·ÈÓ›· ÌÂÙ·‰›‰ÔÓÙ·È ÌÂ
 • Страница 109 из 161
  ¶·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË Û ¢Ú›· ÔıfiÓË ∞Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔÓ Ù‡Ô ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ÌÂÙ·‰›‰ÂÙ·È, Ë ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ PC, AÎÚÈ‚‹˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ÌÔÚʤ˜. ¶È¤ÛÙ Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӷ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ ·ÂÈÎfiÓÈÛ˘, E˘Ú›·, Super live2, Cinema2, 4:3, Super live1, Cinema1, ÀfiÙÈÙÏÔ˜ ηÈ
 • Страница 110 из 161
  ¶·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË Û ¢Ú›· ÔıfiÓË Û˘Ó¤¯ÂÈ· 14:9 ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Ú‡ıÌÈÛË, fiÙ·Ó ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı›Ù ÌÂÙ¿‰ÔÛË ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ 14:9. E˘Ú›· ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Ú‡ıÌÈÛË, fiÙ·Ó ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı›Ù DVD ¢Ú›·˜ ÔıfiÓ˘, Ù·ÈÓ›· ‚›ÓÙÂÔ Â˘Ú›·˜ ÔıfiÓ˘ ‹ ÌÂÙ¿‰ÔÛË ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ 16:9 (fiÙ·Ó ‰È·Ù›ıÂÙ·È).
 • Страница 111 из 161
  ™ÙÔȯ›· ÂϤÁ¯Ô˘ ÂÈÎfiÓ·˜ £¤ÛË ÂÈÎfiÓ·˜ √›ÛıÈÔ˜ ʈÙÈÛÌfi˜ ∏ Ú‡ıÌÈÛË Ù˘ ı¤Û˘ Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜ Â›Ó·È ÂÊÈÎÙ‹ ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ÚÔÛˆÈÎÒÓ ÚÔÙÈÌ‹ÛÂˆÓ Î·È ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È È‰È·›ÙÂÚ· ¯Ú‹ÛÈÌË ÁÈ· Â͈ÙÂÚÈΤ˜ ÂÈÛfi‰Ô˘˜. ∏ Ú‡ıÌÈÛË √›ÛıÈÔ˜ ʈÙÈÛÌfi˜ ÌÔÚ› Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÂÈ ÙËÓ Â˘ÎÚ›ÓÂÈ· Ù˘ ÔıfiÓ˘ ηٿ ÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË. 1 1
 • Страница 112 из 161
  ™ÙÔȯ›· ÂϤÁ¯Ô˘ ÂÈÎfiÓ·˜ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ¶ÚÔÙÈÌ‹ÛÂȘ ÂÈÎfiÓ·˜ MPEG NR - ªÂ›ˆÛË ıÔÚ‡‚Ô˘ ∏ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÙËÏÂfiÚ·ÛË ÚÔÛʤÚÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÁÈ· Ó· ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ÛÙÈÏ ÂÈÎfiÓ·˜. ¶È¤ÛÙ ÚÔ‚¿ÏÂÙ ٷ ‰È¿ÊÔÚ· ‰È·ı¤ÛÈÌ· ÛÙÈÏ: ŸÙ·Ó ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı›Ù ¤Ó· DVD, Ë Û˘Ì›ÂÛË ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ·Ú·ÌfiÚʈÛË ‹ pixelation
 • Страница 113 из 161
  ™ÙÔȯ›· ÂϤÁ¯Ô˘ ÂÈÎfiÓ·˜ Û˘Ó¤¯ÂÈ· B·ÛÈ΋ Ú‡ıÌÈÛË ¯ÚˆÌ¿ÙˆÓ 3D ¢È·¯Â›ÚÈÛË ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜ ∫fiÎÎÈÓÔ 1 ºˆÙÂÈÓ/Ù· +4 0 0 0 ªÏ 0 0 0 ∫›ÙÚÈÓÔ 0 0 0 ª·Ù˙¤ÓÙ· 0 0 0 °·Ï¿˙ÈÔ ™ÙÔ ÌÂÓÔ‡ EIKONA, ȤÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ Î¿Ùˆ ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙËÓ ¤Ó‰ÂÈÍË 3D ¢È·¯¤ÈÚÈÛË XÚÒÌ·ÙÔ˜. ∫ÔÚÂÛÌfi˜ +6 ¶Ú¿ÛÈÓÔ ŸÙ·Ó ÂÈϤÁÂÙ·È Ë
 • Страница 114 из 161
  ™ÙÔȯ›· ÂϤÁ¯Ô˘ ÂÈÎfiÓ·˜ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ªÏ ÔıfiÓË ∞˘ÙfiÌ·ÙË ÌÔÚÊ‹ (∂˘Ú›· ÔıfiÓË) ŸÙ·Ó ÂÈϤÁÂÙ·È Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ªÏ ÔıfiÓË, ÙÔ ¯ÚÒÌ· Ù˘ ÔıfiÓ˘ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Û ÌÏÂ Î·È Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Û›Á·ÛË ÙÔ˘ ‹¯Ô˘ fiÙ·Ó ‰ÂÓ Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È Î·Ó¤Ó· Û‹Ì·. ŸÙ·Ó Ë ÙËÏÂfiÚ·ÛË Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÂÈÎfiÓ· Ú·ÁÌ·ÙÈο ¢Ú›·˜ ÔıfiÓ˘ Î·È Ë
 • Страница 115 из 161
  ∫Ï›‰ˆÌ· ›Ó·Î·, ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÒÚ·˜, ÛÙÂÚÂÔʈÓÈΤ˜/ ‰›ÁψÛÛ˜ ÌÂÙ·‰fiÛÂȘ, ¯ÚÔÓԉȷÎfiÙ˘ ∫Ï›‰ˆÌ· ›Ó·Î· ÃÚÔÓԉȷÎfiÙ˘ ∏ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· KÏ›‰ˆÌ· ¯ÂÈÚÈÛ ·ÂÓÂÚÁÔÔÈ› Ù· Ï‹ÎÙÚ· ¿Óˆ ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË. ∏ ¯Ú‹ÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ Ï‹ÎÙÚˆÓ ÙÔ˘ ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô˘ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÂÊÈÎÙ‹. ∏ Ú‡ıÌÈÛË Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ÁÈ· AÓÔȯÙfi˜ ‹
 • Страница 116 из 161
  ƒ˘ıÌ›ÛÂȘ PC – ı¤ÛË ÂÈÎfiÓ·˜, Ê¿ÛË ¯ÚÔÓÈÛÌÔ‡, ¯ÚÔÓÈÛÌfi˜ ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›·˜, Â·Ó·ÊÔÚ¿ £¤ÛË ÂÈÎfiÓ·˜ ÃÚÔÓÈÛÌfi˜ ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›·˜ ™˘Ó‰¤ÛÙ ÙÔ PC (fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· "™‡Ó‰ÂÛË ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹") Î·È ‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÂÈÎfiÓ· ÛÙËÓ ÔıfiÓË Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘. ∏ ı¤ÛË Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜ ÌÔÚ› Ó· Ú˘ıÌÈÛÙ› ÙÒÚ·
 • Страница 117 из 161
  ∂ÈÏÔÁ‹ ÂÈÛfi‰Ô˘ Î·È Û˘Ó‰¤ÛÂȘ AV ∫·ıÔÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ˘Ô‰Ô¯ÒÓ ∂π™√¢ø¡ Î·È ∂•√¢ø¡ ÒÛÙÂ Ë ÙËÏÂfiÚ·ÛË Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙȘ Û˘Ó‰Â‰Â̤Ó˜ Û˘Û΢¤˜. ∞Ó·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙË ÛÂÏ›‰· 7 ÁÈ· Ì›· ÏÂÙÔÌÂÚ‹ ¿Ô„Ë ÙˆÓ Û˘ÓÈÛÙÒÌÂÓˆÓ Û˘Ó‰¤ÛÂˆÓ ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Û˘Û΢¤˜ ÔÏ˘Ì¤ÛˆÓ Î·È ·ÔΈ‰ÈÎÔÔÈËÙ¤˜
 • Страница 118 из 161
  ∂ÈÏÔÁ‹ ÂÈÛfi‰Ô˘ Î·È Û˘Ó‰¤ÛÂȘ AV Û˘Ó¤¯ÂÈ· ◊¯Ô˜ PC ◊¯Ô˜ HDMI HDMI audio °È· Ó· Ï·Ì‚¿ÓÂÙ ‹¯Ô ·fi ¤Ó· Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔ PC, Û˘Ó‰¤ÛÙ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ·ÎÔ˘ÛÙÈÎÔ‡ Û‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ (fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· "™‡Ó‰ÂÛË ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹"), ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÙȘ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ◊¯Ô˜ PC/HDMI. ∂¿Ó Ë
 • Страница 119 из 161
  ÀËÚÂۛ˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ – Ú‡ıÌÈÛË ·Ú·Ì¤ÙÚˆÓ, ÁÂÓÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ Auto Î·È LIST ∏ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÙËÏÂfiÚ·ÛË ‰È·ı¤ÙÂÈ ÌÓ‹ÌË ÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÔÏÏ·ÏÒÓ ÛÂÏ›‰ˆÓ, Ë ÊfiÚÙˆÛË Ù˘ ÔÔ›·˜ ‰È·ÚΛ ÌÂÚÈο ÏÂÙ¿. ¢È·ı¤ÙÂÈ ‰‡Ô ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ – ̤ۈ Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ A˘ÙfiÌ·ÙÔ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Fastext, ¿Ó
 • Страница 120 из 161
  ÀËÚÂۛ˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Û˘Ó¤¯ÂÈ· – Ï‹ÎÙÚ· ÂϤÁ¯Ô˘ ∞ÎÔÏÔ˘ı› ¤Ó·˜ Ô‰ËÁfi˜ ÙˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ ÙˆÓ Ï‹ÎÙÚˆÓ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÙÔ˘ ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô˘. T °È· ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÛÂÏ›‰·˜ ¢ÚÂÙËÚ›Ô˘/ ·Ú¯È΋˜ ÛÂÏ›‰·˜: °È· ÂÈÏÔÁ‹ ÛÂÏ›‰·˜ ÂÓÒ 8/9 ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı›ÙÂ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈ΋ ÂÈÎfiÓ·: T ¶È¤ÛÙ ÁÈ· ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙË ÛÂÏ›‰· ¢ÚÂÙËÚ›Ô˘/ ·Ú¯È΋
 • Страница 121 из 161
  ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ Î·È ∞·ÓÙ‹ÛÂȘ ∞ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÔÈ ··ÓÙ‹ÛÂȘ Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ Ôχ ÎÔÈÓ¤˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ. °È· ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÂÈÛÎÂÊı›Ù ÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· www.toshiba.co.uk E A E A μ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ë ÙËÏÂfiÚ·ÛË ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·Ó·ÌÔÓ‹˜. ∂ϤÁÍÙ ÙÔ ÊȘ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜ Î·È fiϘ ÙȘ Û˘Ó‰¤ÛÂȘ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜. E A
 • Страница 122 из 161
  ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ Î·È ∞·ÓÙ‹ÛÂȘ E A E A °È·Ù› ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Î¿ıÂÙ˜ ψڛ‰Â˜ ÛÙËÓ ÔıfiÓË ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· PC; Û˘Ó¤¯ÂÈ· °È·Ù› ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Ï¿ıÔ˜ ¯ÚÒÌ·Ù· fiÙ·Ó ·Ó··Ú¿ÁÂÙ·È ËÁ‹ NTSC; ™˘Ó‰¤ÛÙ ÙËÓ ËÁ‹ ̤ۈ ÙÔ˘ ηψ‰›Ô˘ Ù‡Ô˘ SCART Î·È ı¤Û·Ù Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜. ∂ÈϤÍÙ XÂÈÚÔΛÓËÙË Ú‡ıÌÈÛË ·fi ÙÔ ÌÂÓÔ‡
 • Страница 123 из 161
  ™ËÌÂÈÒÛÂȘ °È· ÙÔ ·Ú¯Â›Ô Û·˜ EÏÏËÓÈο ∫·ı·ÚÈÛÌfi˜ ÔıfiÓ˘ Î·È ÂÚÈ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜... ¢È·Îfi„Ù ÙËÓ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·, ηı·Ú›ÛÙ ÙËÓ ÔıfiÓË Î·È ÙÔ ÂÚ›‚ÏËÌ· Ì ̷ϷÎfi, ÛÙÂÁÓfi ‡Ê·ÛÌ·. ¢ÂÓ Û˘ÓÈÛÙԇ̠ÙË ¯Ú‹ÛË È‰ÈfiÎÙËÙˆÓ ÛÙÈÏ‚ˆÙÈÎÒÓ ‹ ‰È·Ï˘ÙÈÎÒÓ Ì¤ÛˆÓ ÁÈ· ÙÔÓ Î·ı·ÚÈÛÌfi Ù˘ ÔıfiÓ˘ ‹ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ ‰ÈfiÙÈ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó·
 • Страница 124 из 161
  ™ËÌÂÈÒÛÂȘ EÏÏËÓÈο °È· ÙÔ ·Ú¯Â›Ô Û·˜ 30
 • Страница 125 из 161
  ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ¶ÚÈÓ ·fi ÙË Û‡Ó‰ÂÛË Ù˘¯fiÓ Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ Û˘Û΢ÒÓ, ÎÏ›ÛÙ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ‰È·ÎfiÙ˜ ·ÚÈ·˜ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜. ∂¿Ó ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ‰È·ÎfiÙ˘ ·Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ ÊȘ ·fi ÙËÓ ÂÈÙÔ›¯È· ˘Ô‰Ô¯‹ (Ú›˙·). ™‡Ó‰ÂÛË ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û‹Ì·ÙÔ˜ ÁÈ· Û˘Ó‰ÂÙ‹Ú· 15 ·Î›‰ˆÓ Ù‡Ô˘ Mini D-sub ∞Ú. ·Î›‰·˜ √ÓÔÌ·Û›· Û‹Ì·ÙÔ˜ ∞Ú.
 • Страница 126 из 161
  ¶ÚԉȷÁڷʤ˜ Î·È ·ÚÂÏÎfiÌÂÓ· ™ÙÂÚÔʈÓÈÎfi ™˘ÛÙ‹Ì·Ù·/ ηӿÏÈ· ÌÂÙ¿‰ÔÛ˘ PAL-I UHF UK21-UK69 PAL-B/G ª¤ÁÂıÔ˜ ÔÚ·Ù‹˜ ÔıfiÓ˘ (ÂÚ›Ô˘) UHF E21-E69 VHF E2-E12, S1-S41 SECAM-L Nicam 2 Û‡ÛÙËÌ· ʤÚÔÓÙÔ˜ ªÔÓÙ¤ÏÔ UHF F21-F69 VHF F1-F10, B-Q 26 32 37 42 66cm 80cm 94cm 107cm √ıfiÓË ∫‡ÚÈÔ 10W + 10W ∫·Ù·Ó¿ÏˆÛË
 • Страница 127 из 161
 • Страница 128 из 161
 • Страница 129 из 161
  ‹çindekiler KURULUM Güvenlik önlemleri – Bilmeniz gereken baz› yap›lmas› ve yap›lmamas› gerekenler Kurulum ve önemli bilgiler Uzaktan kumanda – özet k›lavuz Harici ekipmanlar›n ba¤lanmas› – televizyonun arkas›na harici ekipmanlar› ba¤lamak için k›lavuz Bir bilgisayar›n ba¤lanmas› – televizyonun
 • Страница 130 из 161
  Güvenlik Önlemleri Ekipman uluslararas› güvenlik standartlar›na uygun olarak tasarlanm›fl ve üretilmifltir. Ancak, en iyi sonucu elde etmek ve güvenlikten emin olmak için, her ekipmanda oldu¤u gibi, özen gösterilmelidir. Lütfen kendi güvenli¤iniz için afla¤›daki noktalar› okuyunuz. Afla¤›daki noktalar
 • Страница 131 из 161
  Kurulum ve önemli bilgiler Nereye Kurulum Yap›lmal› Televizyonu, do¤rudan günefl ›fl›n› veya kuvvetli ›fl›k almayan bir yere koyunuz. Rahat seyredilebilmesi için yumuflak ›fl›k ve do¤rudan gelmeyen ›fl›k önerilir. Ekrana do¤rudan günefl ›fl›nlar›n›n düflmesini önlemek için perde veya günefllik kullan›n.
 • Страница 132 из 161
  Uzaktan kumanda Uzaktan kumanda için basit ve özet aç›klama. Sessiz çal›flt›rma Aç›k/Bekleme modu için Numara dü¤meleri Harici kaynaklardan girdi seçmek için Bir önceki programa geri dönmek için Seçilebilir resim tercihleri Menülerden ç›kmak için Genifl ekran görüntüleme Gezinti halkas› Program
 • Страница 133 из 161
  Harici ekipman ba¤lanmas› Herhangi bir harici ekipman ba¤lamadan önce, tüm elektrik dü¤melerini kapat›n. E¤er elektrik dü¤mesi yoksa, duvardaki prizden fifli çekin. B‹LEfiEN V‹DEO (EXT3) SCART 2 (EXT2) SCART 1 (EXT1) KABLO TUTUCU *Dekoder Dijital rhangi Uydu veya he er bir uyumlu dekod olabilir.
 • Страница 134 из 161
  Bilgisayar ba¤lanmas› Herhangi bir harici ekipman ba¤lamadan önce, tüm elektrik dü¤melerini kapat›n. E¤er elektrik dü¤mesi yoksa, duvardaki prizden fifli çekin. televizyonunuzun arkas› PC girdisi ve Bileflen Video EXT3 ayn› anda ba¤lanamaz. PC'den televizyona ba¤lant› için ses kablosu (tedarik
 • Страница 135 из 161
  Kontroller ve girdi ba¤lant›lar› Televizyonun yan taraf›ndaki girdi soketlerine çok çeflitli harici ekipman ba¤lanabilir. Televizyon için gerekli ayarlamalar ve kontroller uzaktan kumanda kullan›larak yap›labilece¤i gibi, baz› ifllevler için televizyon üzerindeki dü¤meler de kullan›labilir. KIRMIZI
 • Страница 136 из 161
  H›zl› Kurulum kullan›larak televizyonun ayarlanmas›, program konumlar›n›n belirlenmesi Televizyonu açmadan önce, Dekoderi ve medya kaydediciyi, e¤er ba¤l›ysalar, Bekleme konumuna al›n. Televizyonu ayarlamak için, sayfa 6'de ayr›nt›l› biçimde aç›kland›¤› gibi, uzaktan kumanda üzerindeki dü¤meleri
 • Страница 137 из 161
  Manuel ayar Televizyon, Manüel arama kullan›larak manuel olarak ayarlanabilir. Örne¤in, Televizyon, SCART kablosuyla bir medya kaydediciye/dekodere veya baflka bir Sistem'deki bir istasyona ba¤lanamazsa. Ekranda yatay olarak hareket etmek için sol ve sa¤'› kullan›n ve bu Manüel arama seçeneklerinden
 • Страница 138 из 161
  Manuel ayar devam›, Program atlama 8 Medya kaydedicinizin sinyali bulununca, ‹stasyona hareket etmek için sol'a bas›n. Yukar›, afla¤›, sol ve sa¤'› kullanarak istenilen karakterleri girin, örne¤in, VCR. Program atlama Baz› programlar›n görüntülenmesini önlemek için program konumu atlanabilir. Numara
 • Страница 139 из 161
  Otomatik ayarlama, genel kontroller, ses kontrolleri Otomatik ayarlama'in kullan›lmas› 1 Program konumlar›n›n seçilmesi Bir program konumu seçmek için, uzaktan kumanda üzerindeki numaral› dü¤meleri kullan›n. Otomatik arama'i kullanarak televizyonu ayarlamak için, MENU'ye bas›n ve AYARLAR menüsünü
 • Страница 140 из 161
  Ses ayarlar› devam›, bas art›r›m›, çift, kararli ses® Bas art›r›m› Çift Bas yükselt, TV hoparlörlerindeki sesin derinli¤ini art›r›r. Aradaki fark yaln›zca kuvvetli bas seslerde farkedilebilir. E¤er bir program veya bir film bir dilden daha fazla dilde seslendirilmifl olarak yay›nlan›yorsa, ‹ki kanal
 • Страница 141 из 161
  Genifl ekran görüntüleme Yap›lmakta olan yay›n türüne ba¤l› olarak, programlar birkaç formatta görüntülenebilir. PC, Keskin Tarama, Genifl resim, Super Live2, Sinema2, 4:3, Super Live1, Sinema1, Altyaz› ve 14:9 aras›nda seçim yapmak için dü¤mesine arka arkaya bas›n. { SUPER LIVE1 Bu ayar, 4:3
 • Страница 142 из 161
  Genifl ekran görüntüleme devam› 14:9 14:9 yay›n› izlerken bu ayar› kullan›n. GEN‹fi RESIM Genifl ekran DVD, genifl ekran video kaset veya 16:9 yay›n› (varsa) izlerken bu ayar› kullan›n. Genifl ekran format›na ba¤l› olarak (16:9, 14:9, 20:9, vb.) ekran›n üstünde ve alt›nda siyah çubuklar görünebilir. 4:3
 • Страница 143 из 161
  Resim Kontrolleri Resim Konumu Arka Ifl›k Resim konumu bireysel tercihlere uyacak flekilde ayarlanabilir ve özellikle harici girdiler için yararl› olabilir. Arka ›fl›k'›n ayarlanmas›, izlenirken ekrandaki netli¤i art›rabilir. 1 AYARLAR menüsünde Resim pozisyonu vurgulanana kadar afla¤›'ya bas›n.
 • Страница 144 из 161
  Resim Kontrolleri devam› Resim tercihleri MPEG NR - Parazit Azalt›m› Bu televizyon, resim stilini bireysellefltirme seçene¤i sunar. Mevcut farkl› stilleri görüntülemek için dü¤mesine bas›n: DVD izlerken, baz› sözcükler veya resim ö¤eleri çarp›labilir ya da piksellefltirilebilir. MPEG Gürültü s. azalt
 • Страница 145 из 161
  Resim Kontrolleri devam› Zemin renk ayar› 3D Renk Yönetimi Renk tonu +2 Doygunluk +6 Parlakl›k +4 Yeflil 0 0 0 Mavi 0 0 0 Sar› 0 0 0 Macenta 0 0 0 Camgöbegi 0 0 K›rm›z› 3D Renk yönetimi seçili oldu¤unda, 'Zemin renk ayar›' özelli¤i kullan›labilir. 1 RES‹M menüsünde 3D Renk yönetimi'› seçmek için
 • Страница 146 из 161
  Resim Kontrolleri devam› Otomatik format (Genifl ekran) Mavi ekran Bu televizyona gerçek Genifl ekranl› bir resim gelince ve Otomatik format Aç›k ise, televizyonun önceki ayar› ne olursa olsun otomatik olarak genifl ekran format›nda gösterilecektir. Mavi ekran seçildi¤inde, ekran maviye döner ve
 • Страница 147 из 161
  Panel kilidi, zaman gösterimi, stereo/iki dilli yay›nlar, zamanlay›c› Panel kilidi Zamanlay›c› Kilitleme televizyon üzerindeki dü¤meleri etkisiz k›lar. Uzaktan kumanda üzerindeki dü¤meler ise kullan›labilir. Belirli bir süre sonra televizyonun kendi kendine Kapal› veya Aç›k konuma geçmesi içindir.
 • Страница 148 из 161
  PC ayarlar› - resim konumu, saat faz›, numune saati, s›f›rla Resim konumu Numune saati PC'yi ba¤lay›n ('Bir Bilgisayar Ba¤lanmas›' bölümünde gösterildi¤i gibi) ve televizyon ekran›nda bir resim görünmesini sa¤lay›n. fiimdi resim konumu bireysel tercihlere uyacak flekilde ayarlanabilir. Örnekleme
 • Страница 149 из 161
  Girdi seçimi ve AV ba¤lant›lar› G‹RD‹ ve ÇIKTI soketleri tan›mland›¤›nda, televizyon ba¤lanacak ekipmanlar› tan›r. Televizyonun arkas›na yap›lacak ba¤lant›larla ilgili öneriler için sayfa 7'ya bak›n. Ço¤u medya kaydedici ve dekoderler televizyonu do¤ru Girdi soketine ba¤lamak için SCART kablosu
 • Страница 150 из 161
  Girdi seçimi ve AV ba¤lant›lar› devam› PC ses HDMI audio HDMI ses Ba¤lanm›fl bir PC'den ses alabilmek için, ses kablosunu televizyonun arkas›na tak›n (' Bilgisayar ba¤lanmas›' bölümünde gösterildi¤i gibi), sonra PC/HDMI sesi ayarlar›n› kullan›n. IE¤er ba¤lanm›fl HDMI kayna¤› dijital sesi
 • Страница 151 из 161
  Metin hizmetleri – ayar, genel bilgiler, Otomatik ve Liste modlar› Bu televizyonun çok sayfal› metin belle¤i vard›r ve yüklenmesi biraz zaman al›r. ‹ki metin görüntüleme Modu sunar. Otomatik modu, e¤er varsa, Fastext'i görüntüler. L‹STE modu ise, favori sayfalar›n›z› kaydeder. dü¤mesine bas›n ve
 • Страница 152 из 161
  Metin hizmetleri devam› – kontrol dü¤meleri Afla¤›da uzaktan kumanda metin dü¤melerinin ifllevleri hakk›nda aç›klamalar verilmektedir. Dizin sayfas›n›/ilk sayfay› görüntülemek için: T 8/9 Normal resmi izlerken bir sayfan›n seçilmesi: Sayfa numaras›n› girip / dü¤mesine bast›¤›n›zda normal resim
 • Страница 153 из 161
  Soru ve Yan›tlar En s›k sorulan sorular›n yan›tlar›n› afla¤›da bulacaks›n›z. Daha fazla bilgi edinmek için www.toshiba.co.uk web sitesine bak›n. S Y S Y Neden ses ve görüntü yok? Televizyonun bekleme modunda olmad›¤›n› kontrol edin. Elektrik fiflini ve tüm elektrik ba¤lant›lar›n› kontrol edin. S Y
 • Страница 154 из 161
  Soru ve Yan›tlar S Y PC modundayken neden ekranda yatay çizgiler ve/veya bulan›k görüntü var? S Y Saat faz›'in ayarlanmas› gerekebilir. AYARLAR menüsünden PC Kurulum'i seçin, Saat faz›'i vurgulay›n ve çizgiler yok olana kadar ayarlay›n. devam› Bir NTSC kayna¤› oynat›ld›¤›nda renkler neden do¤ru
 • Страница 155 из 161
  Notlar Kendi kay›tlar›n›z için Ekran›n ve kabinin temizlenmesi... Elektri¤i kesin, ekran› ve kabini yumuflak ve kuru bir bezle temizleyin. Hasara neden olabilece¤i için, ekranda ve kabinde cila veya solvent kullanmaman›z› öneririz. Bertaraf edilmesi... 29 Türkçe Afla¤›daki bilgiler yaln›zca AB üyesi
 • Страница 156 из 161
  Notlar Türkçe Kendi kay›tlar›n›z için 30
 • Страница 157 из 161
  Bilgi Herhangi bir harici ekipman ba¤lamadan önce, tüm elektrik dü¤melerini kapat›n. E¤er elektrik dü¤mesi yoksa, duvardaki prizden fifli çekin. Bilgisayar ba¤lanmas› Mini D-alt 15 pin konektör için sinyal bilgileri Pin No. Sinyal ad› Pin No. R 9 BG 2 G 10 Toprak 3 B 11 BG 4 BG (Ba¤l› de¤il) 12 BG 5
 • Страница 158 из 161
  Spesifikasyonlar ve aksesuarlar Stereo Yay›n sistemleri/kanallar PAL-I UHF UK21-UK69 PAL-B/G Görünebilir Ekran Boyu (Yaklafl›k) UHF E21-E69 VHF E2-E12, S1-S41 SECAM-L Nicam 2 tafl›y›c› sistem UHF F21-F69 VHF F1-F10, B-Q Model 26 32 37 42 66 cm 80 cm 94 cm 107 cm Görüntü Video Girdisi 16:9 Ses ç›kt›s›
 • Страница 159 из 161
  Notes
 • Страница 160 из 161
  Notes
 • Страница 161 из 161